На головну

 Розрахунки основних показників функціонування підприємства - Економіка

Федеральне агентство з освіти РФ

ГОУ ВПО Тюменський державний архітектурно-будівельний університет

Кафедра економіки

Курсова робота

З дисципліни «Економіка організації»

На тему

«Розрахунки основних показників функціонування підприємства»

Виконала

Царегородцева М. І

Група БУ08-1

очна форма навчання

Перевірила

Миронова Е. А

Тюмень, 2010р.

Введення

Завданням курсової роботи є закріплення студентами теоретичних знань з курсу "Економіка підприємства" та набуття ними навичок практичної роботи з розрахунку основних показників діяльності комерційних організацій.

Комерційні організації - це організації, головною метою яких є отримання прибутку.

Прибутком визнається:

1) для російських організацій - отримані доходи, зменшені на величину зроблених витрат, які визначаються згідно з цією главою;

2) для іноземних організацій, що здійснюють діяльність у Російській Федерації через постійні представництва, - отримані через ці постійні представництва доходи, зменшені на величину зроблених цими постійними представництвами витрат, які визначаються згідно з цією главою;

3) для інших іноземних організацій - доходи, отримані від джерел в Російській Федерації.

В умовах ринкової економіки прибуток складає основу економічного розвитку підприємства. Вона створює фінансову базу для самофінансування, розширення та модернізації виробництва, вирішення проблем соціальних і матеріальних потреб трудових колективів. Облік прибутку дозволяє встановити, наскільки ефективно ведеться господарська діяльність.

Прибуток поділяється на валову і чисту.

Валовий прибуток - виручка від реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг без вирахувань;

Чистий прибуток - чиста нерозподілений прибуток звітного періоду, що залишилася після сплати податку на прибуток та інших аналогічних обов'язкових платежів. [1]

За своєю економічною природою прибуток виступає як частина вартості (ціни) додаткового продукту, створеного для суспільства працею працівників матеріального виробництва. Джерелом утворення додаткового продукту є додатковий працю.

Прибуток характеризує річні (квартальні, місячні) фінансові результати господарської діяльності будівельної організації. Прибуток, як правило, є фондообразующім показником і завжди служить джерелом утворення фондів економічного стимулювання, поповнення власних обігових коштів.

Продуктивність праці - ефективність праці в процесі виробництва. Вимірюється кількістю часу, витраченого на виробництво одиниці продукції, або кількістю продукції, виробленої в одиницю часу. [2]

Підвищення продуктивності праці сприяє скороченню витрат робочого часу на виготовлення одиниці продукції або зростання кількості продукції, виробленої в одиницю часу. Зростання продуктивності праці безпосередньо впливає на зміну співвідношення між витратами живої праці та праці матеріалізованого в засобах виробництва.

Зростання продуктивності праці є основою підвищення заробітної плати працівників. Рівень продуктивності праці характеризується двома взаємозалежними показниками: виробленням продукції та трудомісткістю продукції. Чим менше трудомісткість, тим вища продуктивність праці. Величина продуктивності праці залежить не тільки від вироблення робочих, а й від питомої ваги останніх в загальній чисельності персоналу, а також від кількості відпрацьованих ними днів і тривалості робочого дня.

Трудомісткість продукції - економічний показник, що характеризує витрати робочого часу на виготовлення одиниці продукції або виконання певної роботи.

Виробіток продукції - показник кількості продукції, виробленої в одиницю часу.

Виробничі фонди - сукупність засобів праці та предметів праці, необхідних для матеріального виробництва. За характером участі у виробничому процесі і способу обліку витрат у виробленому продукті діляться на виробничі основні фонди та оборотні фонди.

Оборотні кошти - це грошові кошти підприємства, використовувані для фінансування його господарської діяльності. За джерелами формування складаються з власних і позикових. Прискорення оборотності оборотних коштів - важливий фактор підвищення ефективності виробництва. [3]

Собівартість продукції - це вартісна оцінка використовуваних у процесі виробництва продукції природних ресурсів, сировини, матеріалів, палива, енергії основних фондів, трудових ресурсів, а також інших витрат на виробництво і реалізацію продукції. [4]

Економічний показник, який включає витрати на спожиті засоби виробництва і на оплату праці. Т. н. повна собівартість включає поточні витрати не тільки на виробництво, а й на реалізацію продукції. Економічний аналог собівартості продукції - витрати виробництва. Відношення чистого доходу (прибутку) до собівартості продукції висловлює рентабельність виробництва.

Витрати, що утворюють собівартість продукції, групуються за такими економічними елементами:

- Матеріальні витрати;

- Витрати на оплату праці;

- Єдиний соціальний податок;

- Амортизація основних фондів;

- Інші витрати. [5]

Рентабельність - показник ефективності виробництва, що відображає кінцеві результати господарської діяльності підприємства.

Рентабельність (від нім. Rentabel - прибутковий, прибутковий), показник економічної ефективності виробництва. Розраховується як відношення прибутку до витрат або собівартості продукції. Комплексно відображає використання матеріальних, трудових і грошових ресурсів та природних багатств. [6]

Вихідні дані

Варіант 25

1. Виручка від реалізації продукції (робіт, послуг) у звітному році -158 млн. Руб.

2. Відсоток зростання виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) у планованому році -

3. Чисельність (середньооблікова) працівників основного виробництва у звітному році -людина;

4. Відсоток зміни ("+" - збільшення; "-" - зниження) чисельності працівників основного виробництва в планованому році -;

5. Середньооблікова чисельність робітників, зайнятих в основному виробництві, у звітному році (фактична) -;

6. Чисельність робітників, зайнятих в основному виробництві, у звітному році (планова) -;

7. Чисельність працівників основного виробництва у звітному році (планова) -;

8. Число днів, відпрацьованих одним робітником у звітному році (планове / фактичне) -;

9. "Чисте" час роботи протягом зміни у звітному році (план / факт) -;

10. Середньорічна вартість ОПФ в звітному році -;

11. Вартість ОПФ на початок планованого року -;

12. З них в консервації -;

13. Надходження ОПФ в планованому році -;

14. Вибуття ОПФ в планованому році -;

15. Відсоток зміни ("+" - збільшення; "-" - зниження) чисельності робітників у планованому році -;

16. Середній розмір оборотних коштів у звітному році -;

17. Середній розмір оборотних коштів у планованому році -;

18. Питома вага (частка) матеріальних витрат у виручці від реалізації звітного року -;

19. Фонд оплати праці працівників підприємства у звітному році -;

20. Коефіцієнт зростання середньомісячної зарплати одного працівника підприємства у планованому році -;

21. Питома вага (частка) інших витрат в обсязі виробництва звітного року -

Частина II. Обчислення зростання продуктивності праці

У відповідності з вихідними даними визначаються:

а) виручка від реалізації продукції (робіт, послуг) у відповідних цінах на планований рік шляхом множення виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) за попередній планованому (звітний) рік на коефіцієнт зростання виручки в планованому році

Виручка від реалізації продукції (робіт, послуг) у відповідних цінах на планований рік становить 179 804 000. Руб.

б) середньооблікова чисельність працівників основного виробництва в планованому році шляхом множення середньооблікової чисельності працівників основного виробництва у звітному році на коефіцієнт зміни чисельності працівників в планованому році.

Так як в планованому році передбачається підвищення чисельності працівників підприємства на 2,9%, то середньооблікова чисельність працівників основного виробництва складе 749 чоловік.

Тоді продуктивність праці (ПТ) в планованому році (ВПЛ) визначиться за формулою:

, (1)

де: - виручка від реалізації продукції (робіт, послуг) у планованому році, млн. руб .;

- Середньооблікова чисельність працівників основного виробництва в планованому році, чол.

Продуктивність праці становить 0,24006 млн.руб. / Чол.

Далі визначається зміна виручки за рахунок двох факторів:

- Зміни ПТ ()

- Зміни чисельності працівників, зайнятих в основній діяльності, ().

Вплив факторів на зміну обсягу виручки від реалізації продукції (товарів, послуг) можна визначити, використовуючи методи факторного аналізу:

1) інтегральний;

2) індексний

При використанні індексного методу розрахунок виконується за формулами

(2)

(3)

де: ?В - зміна середньорічний вироблення одним працівником основного виробництва в планованому році порівняно із звітним (попереднім планованому) роком, млн. руб .;

- Середньорічне вироблення продукції одного працівника основної діяльності у звітному році, млн.руб .;

?- зміна середньооблікової чисельності працівників основного виробництва в планованому році порівняно із звітним (попереднім планованому) роком;

- Середньооблікова чисельність працівників основного виробництва в планованому році.

Велічінарассчітивается за формулою:

продуктивність прибуток рентабельність капітал

(4)

де: - виручка від реалізації продукції (робіт, послуг) у звітному році, млн. руб.

Перевірка

Збільшення середньорічної вироблення одним працівником основного виробництва в планованому році порівняно із звітним роком на 0,0227273 млн.руб. / Чол. призведе до зростання виручки на 17,022747 млн.руб. Підвищення середньооблікової чисельності працівників в планованому році порівняно з звітним роком на 22 особи призведе до підвищення виручки на 4,7812908 млн.руб.

При використанні інтегрального методу розрахунки ведуть за формулами:

(5)

(6)

Так як розраховані за формулами (2), (3) і (5), (6) величини мають позитивне значення, то визначаються частки зміни виручки від реалізації продукції (робіт, послуг), зумовлені зміною виробітку і чисельності. Розрахунок часток проводиться за формулами:

(7)

(8)

гдеі- частки зміни виручки від реалізації продукції (робіт, послуг), обумовлені, відповідно, зміною виробітку і чисельності;

Індексний метод.

Зростання виручки від реалізації продукції на 21804000. Руб. буде забезпечений інтенсивність використання виробітку одного робітника на 78,07% від загального зростання і підвищенням середньооблікової чисельності працівників на 21,93%.

Інтегральний метод

Таким чином, в планованому році порівняно з звітним роком відбудеться збільшення виручки від реалізації продукції на 21804000. Руб. в результаті впливу наступних факторів:

1. У результаті збільшення середньорічний вироблення одним працівником на 0,0227273 млн. Руб. / Чол. буде забезпечено збільшення виручки від реалізації продукції на 16,772747 млн. руб., а частка зміни виручки складе 76, 92509%.

2. У результаті підвищення середньооблікової чисельності працівників підприємства на 22 людини відбудеться збільшення обсягу виручки на 5,0312911 млн. Руб., А частка зміни складе 23,07508%.

Для забезпечення зростання ПТ в планованому році необхідно проаналізувати показник середньорічної виробітку одного працівника основного виробництва у звітному році.

Рекомендована схема аналізу

1. Оцінюється вплив зміни структури чисельності працівників основного виробництва на величину звітного показника продуктивності праці () в абсолютному вираженні за формулою:

(9)

де, - середньорічна чисельність робітників, зайнятих в основному виробництві, у звітному році, відповідно, фактична і планова;

, - Середньорічна чисельність працівників основного виробництва у звітному році, відповідно, фактична і планова;

- Планове число днів виходів на роботу одним середньооблікового робітника;

- Плановане (чисте) час роботи робочих протягом зміни з урахуванням передбачуваного зниження внутрізмінних втрат робочого часу;

- Середня годинна вироблення робочого, зайнятого в основному виробництві, у звітному році за планом.

Велічінарассчітивается за формулою:

(10)

де- середньорічна вироблення одного працівника основного виробництва у звітному році за планом, яка розраховується за формулою:

(11)

У зв'язку із зростанням частки робітників у загальній чисельності працівників звітний показник продуктивності праці зросте на 0,0064374 млн. Руб. / Чол.

2. Оцінюється вплив використання річного фонду робочого часу на величину звітного показника середньої вироблення одного працівника основного виробництва () за формулою:

(12)

де- фактичне середнє число днів, відпрацьованих одним робітником у звітному році.

У результаті зниження середнього числа днів на 11 днів, відпрацьованих одним робітником, продуктивність праці знизилася на 0,0086939 млн. Руб. / Чол.

3. Оцінюється вплив внутрізмінних втрат робочого часу на величину звітного показника продуктивності праці () за формулою

(13)

де- фактичне «чисте» час роботи робочих протягом зміни у звітному році.

За рахунок скорочення робочого часу на 1,1 години, відбулося зниження продуктивності праці на 0,0324817 млн. Руб. / Чол.

4. Оцінюється вплив на показник середньої вироблення факторів технічного, технологічного характеру і т. П., Що визначають трудомісткість виконання робіт () за формулою:

(14)

де-фактична середня годинна вироблення робітників за час «чистої» роботи протягом зміни у звітному році, яка розраховується за формулою

(15)

де: - фактична середньорічна вироблення одного працівника основного виробництва у звітному році. Велічінарассчітивалась раніше за формулою (4).

У зв'язку із зростанням середньогодинної вироблення робітників за час «чистої» роботи протягом зміни у звітному році на 0,0001969 млн. Руб. / Чол. відбулося зростання продуктивності праці на 0,0371951 млн. руб. / чол.

Сума змін показника середньорічного виробітку в зв'язку з впливом кожного з чотирьох включених в модель факторів повинна дорівнювати величині відхилення фактичної середньорічний вироблення одного працівника основного виробництва у звітному році від планового значення, тобто

де i - номери чинників.

Таким чином, приріст середньорічний вироблення робочих на 0002400. Руб. / Чол. відбулося за рахунок впливу наступних факторів:

1. За рахунок збільшення зростання частки робітників середньорічне вироблення зросла на 0,0064374 млн. Руб. / Чол .;

2. За рахунок зниження робочих днів на 11, середньорічна продуктивність праці зменшилася на 0,0086939 млн. Руб. / Чол .;

3. За рахунок зниження «чистого» часу робітників протягом зміни на 1,1 години, середньорічна продуктивність робітників скоротилася на 0,0324817 млн. Руб. / Чол .;

4. За рахунок зростання середньогодинної вироблення робітників на 0,0001969 млн.руб. / Чол. Середньорічна вироблення збільшилася на 0,0371951 млн. Руб. / Чол.

Для забезпечення зростання ПТ в планованому році необхідно впровадити ряд відповідних заходів, до яких можна віднести наступні (у дужках вказано можливе зростання ПТ за рахунок здійснення даного заходу):

· Підвищення рівня механізації і автоматизації робіт (0,3 - 0,9%);

· Впровадження прогресивної технології і поліпшення організації виробництва (0,3 - 0,9%);

· Вдосконалення організації праці (0,2 - 0,8%);

· Поліпшення використання річного фонду робочого часу (0,1 - 0,2%);

· Інші (0,9 - 2,1%).

Відсоток зростання ПТ () при цьому обчислюється за формулою:

(16)

Продуктивність праці в планованому році порівняно з звітним збільшиться на 10,45743%.

Частина III. Розрахунок показників використання основних виробничих фондів

Для планованого і звітного (передує планованому) років розраховуються такі показники використання основних виробничих фондів (ОПФ):

1. Фондовіддача

()

(17)

де- виручка від реалізації продукції (робіт, послуг);

- Середньорічна вартість ОПФ.

Показник фондовіддачі показує, що у звітному періоді на 1 рубль діючих основних фондів припадає виручка від реалізації продукції в розмірі 4,051282 рубля, а в планованому періоді на 1 рубль ОПФ припадатиме 4,551078 рубля.

2. Фондомісткість продукції

()

(18)

Фондомісткість показує, що в звітному році на 1 карбованець вартості основних фондів припадає 0,2468 рублів виручки від реалізованої продукції, а в планованому році на 1 карбованець вартості ОПФ припадатиме 0,2197 рублів виторгу.

3. Фондоозброєність праці

()

(19)

де- середньорічна чисельність робітників, зайнятих в основній діяльності

Показник фондоозброєності показує, що у звітному періоді на 1 робітника припадає 0,0797 рублів вартості основних фондів. У планованому році на 1 робочого припадатиме 0,0792 рублів вартості ОПФ.

4. Фондовіддача

()

(20)

де ПТ - продуктивність праці (вироблення) одного робітника, зайнятого в основній діяльності, яка розраховується за формулою

(21)

У звітному році на 1 робітника, зайнятого в основній діяльності, доводиться 4,0539 рублів вироблюваної продукції, а в планованому періоді буде припадати 4,5492 рублів вироблюваної продукції.

Результати розрахунків зводяться в таблицю 1.

Таблиця 1. - Показники використання ОПФ підприємства

 Показники

 Рік Фотд Фемк Фв Фп / ф

 Планований 4,5511 0,2197 0,0792 4,5492

 Звітний 4,0513 0,2468 0,0797 4,0539

 Відсоток зміни 12,34 -10,98 -0,63 12,22

В результаті проведених розрахунків показників використання основних фондів підприємства, слід зазначити, що показник фондовіддачі в планованому році збільшиться з 4,0513 руб. до 4,5511 руб. в порівнянні з попереднім роком, яке пов'язане з тим, що підвищиться виручка від реалізації продукції. Даний приріст показника говорить про ефективність виробництва.

Показник фондомісткості продукції в планованому періоді знизиться на 10,98%. в порівнянні з рівнем звітного періоду, що говорить про зниження потреби в основному капіталі на одиницю вартості продукції. Зниження показника говорить про ефективність використання основних фондів.

Фондоозброєність в планованому році зменшиться на 0,63%. У зв'язку зі зменшенням фондоозброєності на підприємстві витрати праці на одиницю готової продукції підвищуються.

Величина фондовіддачі в планованому році збільшиться на 12,22% за рахунок того, що зростання продуктивності праці випереджає зростання його фондоворуженності. Дане підвищення каже про ефективний розвиток підприємства.

Далі визначається величина можливого збільшення (зменшення) виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) за рахунок наступних чинників:

- Зміни рівня фондовіддачі ()

- Зміни вартості використовуваних при виробництві продукції ОПФ ().

Вплив факторів на зміну виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) можна визначити, використовуючи методи факторного аналізу:

1) індексний;

2) інтегральний.

При використанні індексного методу розрахунок виконується за формулами

(22)

(23)

де- зміну фондовіддачі в планованому році порівняно із звітним (попереднім планованому) роком;

- Середньорічна вартість основних виробничих фондів в планованому році;

-зміна середньорічної вартості ОПФ в планованому році порівняно із звітним;

- Фондовіддача у звітному році.

Приріст виручки від реалізації продукції на 21804000. Руб. відбудеться за рахунок зростання фондовіддачі на 0,4998 руб. / руб., тобто за рахунок інтенсивності використання основних фондів. В результаті зростання середньорічної вартості основних фондів на 0508000. Руб., Тобто екстенсивності використання ОПФ, обсяг СМР в планованому році збільшиться на 2058100. Руб.

При використанні інтегрального методу розрахунки ведуть за формулами

(24)

(25)

Збільшення виручки на 21804000. Руб. буде обумовлено підвищенням фондовіддачі на 0,199796 грн. / руб. Зростання виручки від реалізації продукції на 2,184999 млн. Руб. буде забезпечений за рахунок зростання середньорічної вартості ОПФ на 0508000. руб.

Так як величини мають позитивне значення, то визначаються частки зміни виручки, зумовлені зміною фондовіддачі і середньорічної вартості ОПФ. Розрахунок часток проводиться за формулами

(1)

(2)

гдеі- частки зміни виручки від реалізації продукції (робіт, послуг), обумовлені, відповідно, зміною фондовіддачі і вартості ОПФ.

Індексний метод

Приріст виручки від реалізованої продукції на 21804000. Руб. буде забезпечений інтенсивністю використання основних фондів на 90,57% від загального приросту, тобто збільшенням фондовіддачі та екстенсивністю використання основних фондів на 9,43%, тобто збільшенням середньорічної вартості основних фондів.

Інтегральний метод

Зростання виручки на 21804000. Руб. буде забезпечений інтенсивністю використання основних фондів на 89,98% від загального приросту, тобто збільшенням фондовіддачі та екстенсивністю використання основних фондів на 10,02%, тобто збільшенням середньорічної вартості основних фондів.

На зростання виручки від реалізації продукції на 21804000. Руб. вплинуть:

1. Збільшення виручки від реалізації продукції на 19619100. Руб. за рахунок збільшення фондовіддачі, тобто інтенсивного використання основних фондів, що складе 89,98% від загального зростання виручки;

2. Збільшення на 2,1850 млн. Руб., Яке відбудеться в результаті збільшення середньорічної вартості основних фондів, тобто екстенсивного використання ОПФ, що складе 10,02% від загального зростання виручки.

Таким чином, зростання виручки від реалізації продукції, на 21804000. Руб. буде забезпечений за рахунок інтенсивного використання ОПФ.Часть IV. Розрахунок показників використання оборотних коштів

Для планованого і звітного років розраховуються такі показники використання оборотних коштів ():

1. Тривалість обороту оборотних коштів (t)

(28)

де- середній розмір оборотних коштів;

Д - період, за який визначається оборотність оборотних коштів (360 днів);

О - виручка від реалізації продукції за аналізований період.

Тривалість одного обороту оборотних коштів у звітному році склала 75,4177 днів, а в планованому році складе 69,776 днів.

2. Коефіцієнт завантаження коштів в обороті (оборотна фондомісткість продукції або коефіцієнт закріплення) ()

(29)

Коефіцієнт завантаження коштів в обороті в звітному періоді показує, що на 1 карбованець реалізованої продукції припадає 0,2095 руб. оборотних коштів, а в планованому періоді на 1 карбованець реалізованої продукції буде припадати 0,19,38 руб.

3. Коефіцієнт оборотності оборотних коштів ()

(30)

або

(31)

Зростання коефіцієнта оборотності свідчить про більш ефективне використання оборотних коштів.

Результати розрахунків зводяться в таблицю 2.

Таблиця 2 - Показники використання оборотних коштів

 Показники

 Рік

 Планований 75,4177 0,1938 5,1594

 Звітний 69,7760 0,2095 4,7734

 Відсоток зміни 8,08 -7,49 8,09

В результаті проведених розрахунків слід зробити висновок, що період часу з моменту авансування коштів на формування виробничих запасів до моменту їх відновлення з вартості реалізованої продукції підвищиться на 8,08%.

Коефіцієнт завантаження коштів в обороті знизиться на 7,49%. Зменшення показника свідчить про більш ефективне використання оборотних коштів у планованому році.

Коефіцієнт оборотності в планованому році порівняно із звітним роком зросте на 8,09% .Рост коефіцієнта оборотності свідчить про більш ефективне використання оборотних коштів.

Далі кількісно оцінюються фактори, що впливають на зміну потреби в оборотних коштах у планованому році.

Розрахунок здійснюється за формулами

(32)

де- загальна зміна розміру оборотних коштів;

- Середній розмір оборотних коштів за порівнювані періоди (у даному випадку - звітний і планований роки).

Додаткове залучення коштів в оборот на 1,75 млн. Руб. відбудеться в результаті дії двох факторів: зміни швидкості обороту оборотних коштів і зміни обсягу виконаних СМР.

(33)

де- зміна розміру оборотних коштів, викликане зміною швидкості їх обороту;

О - виручка від реалізації продукції (робіт, послуг) у планованому році ();

t1, t2- тривалість обороту коштів за порівнювані періоди (звітний і планований роки).

Додаткове залучення коштів в оборот на 2847800. Руб. обумовлено уповільненням їх оборотності на 6 днів.

(34)

де- зміна розміру оборотних коштів, обумовлене зміною виручки (обсягу виконуваних робіт).

О1, О2-виручка від реалізації продукції (робіт, послуг), відповідно, у планованому і звітному роках.

Додаткове залучення коштів у господарський оборот на величину 4226100. Руб. буде забезпечено за рахунок збільшення обсягу СМР на 21804000. руб.

Потім оцінюють вплив на зміну обсягу СМР коефіцієнта оборотності оборотних коштів та їх середнього розміру індексним і інтегральним методами факторного аналізу.

При використанні індексного аналізу розрахунок виконується за формулами

(35)

(36)

де- зміна середнього розміру оборотних коштів у планованому році порівняно із звітним (попереднім планованому) роком;

- Середньорічний розмір оборотних коштів у планованому році;

-зміна коефіцієнта оборотності оборотних коштів у планованому році порівняно із звітним;

- Коефіцієнт оборотності оборотних коштів у звітному році.

Зростання виручки від реалізованої продукції на 21804000. Руб. забезпечений впливом двох факторів:

u У зв'язку із зростанням оборотності оборотних коштів на 0,386 руб. / руб. відбудеться збільшення виручки від реалізації продукції на 13452100. руб., тобто інтенсивності використання оборотних коштів;

u В результаті збільшення середньорічного розміру оборотних коштів на 1,75 млн. руб. буде забезпечено підвищення виручки на 8353450. руб., тобто екстенсивності використання оборотних коштів.

При використанні інтегрального методу розрахунки ведуть за формулами:

(37)

(38)

Збільшення виручки від реалізованої продукції на 13114400. Руб. відбуватиметься шляхом інтенсивного використання оборотних коштів, тобто за рахунок збільшення оборотності оборотних коштів на 0,386 руб. / руб.

Зростання виручки на 8691200. Руб. обумовлений екстенсивним використанням оборотних коштів, тобто збільшенням розміру оборотних коштів на 1,75 млн. руб.

Таким чином, в планованому році буде забезпечено зростання виручки, на 21804000. Руб. за рахунок інтенсивного і екстенсивного використання оборотних коштів.

Так як розраховані величини мають позитивне значення, то визначаються частки зміни виручки від реалізації продукції (робіт, послуг), зумовлені зміною середнього розміру оборотних коштів і швидкості їх обороту. Розрахунок часток проводиться за формулами:

(39)

(40)

гдеі- частки зміни виручки від реалізації продукції (робіт, послуг), обумовлені, відповідно, зміною коефіцієнта оборотності оборотних коштів та їх середнього розміру.

Індексний метод

Збільшення виручки за рахунок зростання оборотності оборотних коштів (інтенсивного використання оборотних коштів) на 13452100. Руб. складе 61,7%, а за рахунок зростання середньорічного розміру оборотних коштів (екстенсивного використання оборотних коштів) на 8353450. руб. складе 38,3%.

Інтегральний метод

Збільшення виручки від реалізованої продукції в планованому році на 21804000. Руб. включає в себе: його зростання на 13114400. руб., що обумовлено збільшенням інтенсивності використання оборотних коштів, т. е. збільшення оборотності оборотних коштів у планованому році порівняно із звітним періодом на 0,386 руб. / руб., що в загальному зростанні виручки складе 65,87%. А за рахунок збільшення середнього розміру оборотних коштів у планованому році порівняно із звітним роком на 8691200. Руб., Що складе 39,85% від усього зростання виручки.

Таким чином, збільшення обсягу виручки в планованому році порівняно із звітним роком буде обумовлено в основному збільшенням оборотності оборотних коштів, т. Е. Інтенсивним використанням оборотних коштів.

Частина V. Обчислення собівартості виробництва продукції (робіт, послуг)

Витрати, що утворюють собівартість виробництва продукції (робіт, послуг), групуються за такими елементами:

- Матеріальні витрати (МЗ);

- Витрати на оплату праці (ЗОТ);

- Відрахування на соціальні потреби (ОСН);

- Амортизація основних фондів (АТ);

- Інші витрати (ПЗ).

Розрахунок собівартості виробництва продукції в планованому році проводиться в такій послідовності:

1. Визначаються матеріальні витрати шляхом множення виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) на планований рік на питому вагу (частку) матеріальних витрат у виручці від реалізації продукції (робіт, послуг), що передує планованому (звітному).

2. Визначається середньомісячна зарплата одного працівника основного виробництва у звітному годупутем ділення суми виплат всім працівникам основного виробництва у звітному Годуна чисельність працівників основного виробництва цього року число місяців у році (12)

(41)

3. Визначається середньомісячна зарплата одного працівника основного виробництва в планованому році () за формулою

, (42)

де К - коефіцієнт зміни середньомісячної заробітної плати одного працівника основного виробництва в планованому році.

4. Визначаються витрати на оплату праці в планованому році (ЗОТпл)

(43)

5. Визначаються ОСН за формулою

(44)

де Н- сумарний (26%) норматив обов'язкових відрахувань до:

· Пенсійний фонд Російської Федерації - 20%;

· Фонд соціального страхування Російської Федерації - 2,9%;

· Фонди обов'язкового медичного страхування працівників - 3,1%.

6. Визначаються ПЗ шляхом множення виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) на планований рік на питому вагу (частку) ПЗ у виручці від реалізації продукції (робіт, послуг) звітного року.

7. Витрати на виробництво по елементу "Амортизація основних фондів" визначаються виходячи із середньорічної вартості основних фондів (ОФ) у планованому році, на які нараховується амортизація, і середньої норми амортизаційних відрахувань. Остання розраховується виходячи з планової структури ОФ і затверджених норм амортизації по окремих групах ОФ (в курсовій роботі приймається умовно рівній 12,5%). Розрахунок суми амортизаційних відрахувань на реновацію в планованому році виконується за формою, наведеною в таблиці 3.

Таблиця 3. - Амортизаційні відрахування на реновацію основних виробничих фондів

 № Найменування показників Сума, млн. Руб.

 1. Вартість основних виробничих фондів (ОПФ) на початок планованого року 39,05

 1.1 · З них в консервації 0,622

 2. Плановане вибуття ОПФ 1,39

 3. Надходження ОПФ протягом планованого року 3,55

 4. Вартість ОПФ на кінець планованого року (стр.1 -стр.1.1. - Стор.2 + стор.3) 39,05-0,622-1,39 + 3,55 = 40,588

 5. Середньорічна вартість ОПФ в планованому році (стр.1 - стр.1.1 + стор.4) / 2 (39,05-0,622 + 40,588) / 2 = 39,508

 6. Середня норма амортизаційних відрахувань по підприємству 12,5%

 7. Амортизаційні відрахування на реновацію ОФ в планованому році (стор.5 * 12,5) / 100 4,9385

З таблиці і проведених розрахунків випливає, що вартість основних виробничих фондів (ОПФ) на початок планованого року складе 39050000. Руб., З них в консервації перебуватиме 0622000. Руб. Протягом року планується вибуття ОПФ на 1,39 млн. Руб. і надходження ОПФ на величину 3550000. руб. Вартість ОПФ на кінець планованого року складе 40588000. Руб. Таким чином, середньорічна вартість всіх ОПФ в планованому році становитиме 40588000. Руб. Амортизаційні відрахування на реновацію ОФ в планованому році складуть 4938500. Руб.

Далі визначається собівартість виробництва у звітному році, в наступній послідовності:

1. Визначаються матеріальні витрати шляхом множення виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) у звітному році на питому вагу (частку) матеріальних витрат у виручці від реалізації продукції звітного року.

2. ЗОТ приймаються рівними сумі виплат по ФОП, виробленим всім працівникам основного виробництва у звітному році (ФОТот).

3. Визначаються ОСН

(45)

4. Визначаються витрати по елементу "Амортизація ОФ" ()

(46)

де: - середня норма амортизаційних відрахувань по підприємству (для звітного року приймається рівною 12,0%).

5. Визначаються ПЗ шляхом множення виручки від реалізації звітного року на частку ПЗ в обсязі виручки звітного року.

6. Результати розрахунків зводяться в таблицю 4.

Таблиця 4. - Собівартість виробництва продукції (робіт, послуг)

 Показники Звітний рік Планований рік Зміна структури витрат,%

 млн. руб% до підсумку млн. руб% до підсумку

 Собівартість, всього 131,3124 100 148,5639 100 0

 в тому числі:

 · Матеріальні витрати 69,362 52,82 78,9339 53,13 0,31

 · Витрати на оплату праці 31,54 24,02 35,5026 23,90 -0,12

 · Відрахування на соціальні потреби 8,2004 6,24 9,2307 6,21 -0,03

 · Амортизація основних фондів 4,68 3,56 4,9385 3,32 -0,24

 · Інші витрати 17,538 13,36 19,9582 13,44 0,08

Виходячи з проведених розрахунків слід зазначити, що в планованому році порівняно із звітним роком буде спостерігатися збільшення собівартості продукції з 131 312 400. Руб. до 148 563 900. руб.

Буде спостерігатися підвищення матеріальних витрат у планованому році на 9571900. Руб. Підвищення витрат на оплату праці в планованому році порівняно із звітним роком з 31540 тисяч. Руб. до 35502600. руб. Збільшення єдиного соціального податку не відіб'ється на підвищенні собівартості продукції, так як в загальній сумі витрат на виробництво частка єдиного соціального податку зменшиться на 0,03%.

Частка амортизації в загальній сумі витрат на виробництво скоротиться на 0,24%. У планованому році інші витрати зростуть на 2420200. Руб. в порівнянні з попереднім роком. Частка інших витрат у загальній сумі витрат на виробництво збільшиться на 0,08%.

Частина VI. Розрахунок прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг) та кількісна оцінка факторів, що впливають на її величину

Після реалізації продукції (робіт, послуг) покупцям і замовникам у підприємства може утворитися прибуток () в результаті перевищення виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) над собівартістю виробництва, яка визначається за формулою

(47)

де- виручка від реалізації продукції (робіт, послуг);

- Собівартість виробництва.

Таблиця 5. Розрахунок планової величини прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг)

 № Показники ВСЬОГО за планом на рік, млн. Руб

 1. Виручка від реалізації продукції (робіт, послуг) 179,804

 2. Собівартість виробництва продукції (робіт, послуг) у планованому році, всього 148,5639

 2.1. Матеріальні витрати 78,9339

 2.2. Витрати на оплату праці 35,5026

 2.3. Відрахування на соціальні потреби 9,2307

 2.4. Амортизація основних фондів 4,9385

 2.5. Інші витрати 19,9582

 3. Прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг) (стор. 1 - стор. 2) 179,804-148,5639 = 31,2401

Основними факторами, що впливають на розмір прибутку від реалізації продукції, є:

- Обсяг виручки від реалізації продукції;

- Рівень собівартості продукції.

Прибуток може зрости (зменшитися) в результаті збільшення (зменшення) виручки від реалізації продукції.

Приріст прибутку за рахунок збільшення виручки від реалізації продукції () можна розрахувати за формулою

(48)

де: - виручка від реалізації продукції (робіт, послуг), відповідно, у планованому і звітному роках;

- Питома вага (частка) прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг) у величині виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) у звітному році,%.

Приріст прибутку на 3682900. Руб. буде забезпечений за рахунок збільшення обсягу виробництва в планованому періоді в порівнянні зі звітним періодом на 21804000. руб.

Серед усього різноманіття причин, що впливають на приріст прибутку, провідна роль належить зниженню собівартості продукції. Приріст прибутку в результаті зниження собівартості виробництва () може бути визначений за формулою

, (49)

де: - собівартість виробництва, відповідно, у звітному і планованому роках.

Для визначення велічіниіспользуются дані, наведені в таблиці 5.

Приріст прибутку в планованому році на 0869600. Руб. відбудеться в результаті збільшення собівартості будівельної продукції з 131 312 400. руб. до 148 563 900. руб.

Загальний приріст прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг) () розраховують як суму приросту прибутку по кожному фактору:

(50)

Перевірка

Таким чином, загальний приріст прибутку в планованому році складе 4552500. Руб.

Розрахунок загальної величини зміни прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг) виконується за формою, наведеною в таблиці 6.

Таблиця 6. Кількісна оцінка приросту факторів, що впливають на величину прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг) (млн. Руб)

 № Показники Позначення Звітний рік План. рік

 1. Виручка від реалізації продукції (робіт, послуг)

 158 179,804

 2. Собівартість виробництва продукції

 С б 131,3124 148,5639

 3. Прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг)

 = 26,688

 = 31,24

 4. Питома вага (частка) прибутку від реалізації продукції у виручці від реалізації продукції,% У 16,8909 х

 5. Приріст (зменшення) прибутку, всього

 х 4,5525

 5.1

 в т.ч. за рахунок:

 збільшення (зменшення) виручки від реалізації продукції (робіт, послуг)

 х, 6829

 5.2 Зниження (збільшення) собівартості виробництва продукції

 х 0,8696

Слід мати на увазі, що

З вироблених розрахунків можна сказати, що прибуток від реалізації продукції в планованому році збільшитися з 26688000. Руб. до 31240000. руб. в порівнянні з попереднім роком. Планується приріст прибутку на 4552500. Руб., В тому числі на 3682900. Руб. за рахунок збільшення виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) на 21804000. руб. і на 0869600. руб.за рахунок збільшення собівартості виробництва продукції на 17251500. руб.

Частина VII. Обчислення рівня рентабельності виробництва і капіталу

Рентабельність - показник ефективності виробництва, що відображає кінцеві результати господарської діяльності підприємства.

Для звітного і планованого років розраховуються такі показники рентабельності:

1. Рентабельність продукції по відношенню до виручки (Rо):

(51)

Порівнюючи ці показники можна сказати, що показник рентабельності по відношенню до виручки у плановому році став вище на 0,48%, ніж у звітному, так як виручка підвищилася на 21804000. Руб.

2. Рентабельність продукції по відношенню до собівартості продукції (Rс)

(52)

Показник рентабельності продукції по відношенню до собівартості продукції підвищився в плановому році з 20,32% до 21,03%, за рахунок підвищення собівартості в плановому році на 17251500. Руб.

3. Рентабельність фондів (капіталу) (Rк)

(53)

де- середньорічна вартість, відповідно, ОПФ і оборотних коштів

Показник рентабельності фондів (капіталу) стосовно до звітного року підвищився на 4,998% за рахунок підвищення середньорічної вартості ОПФ на 0508000. Руб. і оборотних коштів на 1,75 млн.руб.

Для розрахунку величин Ro, Rc, Rkіспользуются дані, наведені в таблиці 6. Розрахунок рівня рентабельності виробництва і капіталу виконується за формою, наведеною в таблиці 7

Таблиця 7. Розрахунок рівня рентабельності виробництва

 № Показники Позначення Звітний рік Планований рік

 1. Рентабельність продукції по відношенню до обсягу виробництва

 16,89 17,37

 2. Рентабельність продукції по відношенню до собівартості продукції

 20,32 21,03

 3. Середньорічна вартість ОПФ (основного капіталу)

 39 39,508

 4. Середній розмір оборотних коштів

 33,10 34,85

 5. Загальна сума капіталу

 72,1 74,655

 6. Рентабельність фондів (капіталу)

 37,015 42,013

З проведених розрахунків видно, що в порівнянні з звітним роком в планованому році буде спостерігатися збільшення рентабельності виробництва і капіталу підприємства. Рентабельність продукції по відношенню до обсягу виробництва зросте з 16,89% у звітному році до 17,37% у планованому році. Рентабельність продукції по відношенню до собівартості продукції збільшиться на 0,71% і рентабельність фондів - на 4,998%.

Таким чином, можна зробити висновок про загальне збільшення рентабельності підприємства за всіма показниками в планованому році.

Частина VIII. Кількісна оцінка факторів, що впливають на рівень рентабельності капіталу

Капітал у даному випадку являє собою суму основних фондів (OФ) і оборотних коштів. Ефективність використання капіталу характеризується його рентабельністю (Rк)

(54)

де Ін- прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг);

О - виручка від реалізації продукції (робіт, послуг);

Фотд- фондовіддача основних фондів;

Коб- коефіцієнт оборотності оборотних коштів.

Дана формула показує, що рівень Rкнаходітся в прямій залежності від рівня прибутку на 1 карбованець виручки, фондовіддачі ОФ і швидкості обороту оборотних коштів.

Збільшення рентабельності капіталу в планованому періоді в порівнянні зі звітним періодом на 5% відбудеться в результаті впливу на даний показник прибутку, виручки, фондовіддачі і оборотності оборотних коштів.

Вплив зазначених факторів на рівень Rкопределяют за допомогою прийому ланцюгових підстановок. Розрахунки виконуються в наступній послідовності:

1. Оцінюється вплив на Rкізмененія розміру прибутку на 1 карбованець виручки (рентабельності продукції)

(55)

У зв'язку планованим зростанням прибутку з 26688000. Руб. до 31240000. руб. припадає на 1 карбованець виручки, прибуток в планованому періоді збільшиться на 1,06%.

2. Оцінюється вплив на Rкізмененія рівня фондовіддачі ОФ

(56)

В результаті збільшення фондовіддачі на 0,4998 руб. / Руб. в планованому році буде забезпечено збільшення рентабельності капіталу на 2,4%.

3. Оцінюється вплив на Rкізмененія коефіцієнта оборотності оборотних коштів

(57)

З ростом оборотності оборотних коштів на 0,386 руб. / Руб. рентабельність капіталу збільшиться на 1,54%.

Загальний приріст (зниження) рівня Rкопределяется підсумовуванням (з урахуванням знака "+", "-") приростів (знижень) за факторами (результатів розрахунку за формулами 55 - 57).

(59)

Таким чином, під впливом перерахованих вище факторів приріст рентабельності складе 5%

Аналізвиполняется на основі даних, представлених в таблиці

Таблиця 5 - Дані для аналізу рентабельності капіталу

 Показники Позначення Звітний рік Планований рік Зміна

 Прибуток від реалізації продукції, млн. Руб

 Пр 26,688 31,24 4,552

 Виручка від реалізації продукції, млн. Руб

 158 179,804 21,804

 Прибуток у% до виручки

 16,89 17,37 0,48

 Рівень рентабельності капіталу (см.пріл.4),%

 R K 37,02 42,02 5

 Фондовіддача ОФ, руб

 Ф ЗТД 4,0513 4,5511 0,4998

 Коефіцієнт оборотності оборотних коштів, грн

 До ОБ 4,7734 5,1594 0,386

· Слід пам'ятати, чтодолжно бути дорівнює сумі значень (з урахуванням знака "+", "-"), отриманих при розрахунках за формулами 55-57.

Таким чином, рентабельність капіталу підприємства збільшиться в планованому році порівняно із звітним роком в загальному на 5%. Її збільшення буде пов'язано зі збільшенням розміру прибутку на 1 карбованець виручки на 1,06%, із зростанням рівня фондовіддачі основних фондів на 2,4%, а також збільшенням коефіцієнта оборотності оборотних коштів на 1,54%.

Висновок

Розрахувавши основні показники діяльності комерційних організацій, слід зробити наступні висновки:

1. Приріст середньорічної вироблення робітників на 0002400. Руб. / Чол. відбулося за рахунок впливу наступних факторів:

- За рахунок збільшення зростання частки робітників середньорічне вироблення зросла на 0,0064374 млн. Руб. / Чол .;

- За рахунок зниження робочих днів на 11, середньорічна продуктивність праці зменшилася на 0,0086939 млн. Руб. / Чол .;

- За рахунок зниження «чистого» часу робітників протягом зміни на 1,1 години, середньорічна продуктивність робітників скоротилася на 0,0324817 млн. Руб. / Чол .;

- За рахунок зростання середньогодинної вироблення робітників на 0,0001969 млн.руб. / Чол. Середньорічна вироблення збільшилася на 0,0371951 млн. Руб. / Чол.

2. Розрахунок показників використання основних виробничих фондів показав наступне:

- Показник фондовіддачі в планованому році збільшиться з 4,0513 руб. до 4,5511 руб. в порівнянні з попереднім роком, яке пов'язане з тим, що підвищиться виручка від реалізації продукції. Даний приріст показника говорить про ефективність виробництва.

- Показник фондомісткості продукції в планованому періоді знизиться на 10,98%. в порівнянні з рівнем звітного періоду, що говорить про зниження потреби в основному капіталі на одиницю вартості продукції. Зниження показника говорить про ефективність використання основних фондів.

- Фондовооруженность в планованому році зменшиться на 0,63%. У зв'язку зі зменшенням фондоозброєності на підприємстві витрати праці на одиницю готової продукції підвищуються.

- Величина фондовіддачі в планованому році збільшиться на 12,22% за рахунок того, що зростання продуктивності праці випереджає зростання її фондоозброєності. Дане підвищення каже про ефективний розвиток підприємства.

3. Розрахунок показників використання оборотних коштів показав, що період часу з моменту авансування коштів на формування виробничих запасів до моменту їх відновлення з вартості реалізованої продукції підвищиться на 8,08%.

Коефіцієнт завантаження коштів в обороті знизиться на 7,49%. Зменшення показника свідчить про більш ефективне використання оборотних коштів у планованому році.

Коефіцієнт оборотності в планованому році порівняно із звітним роком зросте на 8,09% .Рост коефіцієнта оборотності свідчить про більш ефективне використання оборотних коштів.

4. Розрахувавши собівартість виробництва продукції (робіт, послуг), з'ясували, що в планованому році порівняно із звітним роком буде спостерігатися збільшення собівартості продукції з 131 312 400. Руб. до 148 563 900. руб.

Буде спостерігатися підвищення матеріальних витрат у планованому році на 9571900. Руб. Підвищення витрат на оплату праці в планованому році порівняно із звітним роком з 31540 тисяч. Руб. до 35502600. руб. Збільшення єдиного соціального податку не відіб'ється на підвищенні собівартості продукції, так як в загальній сумі витрат на виробництво частка єдиного соціального податку зменшиться на 0,03%.

Частка амортизації в загальній сумі витрат на виробництво скоротиться на 0,24%. У планованому році інші витрати зростуть на 2420200. Руб. в порівнянні з попереднім роком. Частка інших витрат у загальній сумі витрат на виробництво збільшиться на 0,08%.

5. Прибуток від реалізації продукції в планованому році збільшитися з 26688000. Руб. до 31240000. руб. в порівнянні з попереднім роком. Планується приріст прибутку на 4552500. Руб., В тому числі на 3682900. Руб. за рахунок збільшення виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) на 21804000. руб. і на 0869600. руб.за рахунок збільшення собівартості виробництва продукції на 17251500. руб.

6. У порівнянні зі звітним роком в планованому році буде спостерігатися збільшення рентабельності виробництва і капіталу підприємства. Рентабельність продукції по відношенню до обсягу виробництва зросте з 16,89% у звітному році до 17,37% у планованому році. Рентабельність продукції по відношенню до собівартості продукції збільшиться на 0,71% і рентабельність фондів - на 4,998%.

Таким чином, можна зробити висновок про загальне збільшення рентабельності підприємства за всіма показниками в планованому році.

7. Рентабельність капіталу підприємства збільшиться в планованому році порівняно із звітним роком в загальному на 5%. Її збільшення буде пов'язано зі збільшенням розміру прибутку на 1 карбованець виручки на 1,06%, із зростанням рівня фондовіддачі основних фондів на 2,4%, а також збільшенням коефіцієнта оборотності оборотних коштів на 1,54%.

Список використаної літератури

1. Велика бібліотека Кирила та Мефодія (www.KM..ru);

2. Зенкина М.В., Стрижков С.М., Сидоренко М.М. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства» на тему: «Розрахунок основних показників діяльності комерційної організації» для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 080109 «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит».-Тюмень: РІЦ ГОУ ВПО ТюмГАСУ, 2008 . - 32 с.

3. Консультант Плюс: Вища школа. ("Податковий кодекс Російської Федерації (частина друга)" від 05.08.2000 N 117-ФЗ);

4. Теорія бухгалтерського обліку в схемах і таблицях: навч. посібник / Т.А. Корнєєва, Г. А. Шатунова. - 2-е вид. перераб. і доп. - М .: Ексмо, 2009. - 240 с. (С. 58)

[1] Консультант Плюс: Вища школа. ("Податковий кодекс Російської Федерації (частина друга)" від 05.08.2000 N 117-ФЗ);

[2] Велика бібліотека Кирила та Мефодія (www.KM..ru).

[3] Велика бібліотека Кирила та Мефодія (www.KM..ru);

[4] Теорія бухгалтерського обліку в схемах і таблицях: навч. посібник / Т.А. Корнєєва, Г. А. Шатунова. - 2-е вид. перераб. і доп. - М .: Ексмо, 2009. - 240 с. (С. 58).

[5] Теорія бухгалтерського обліку в схемах і таблицях: навч. посібник / Т.А. Корнєєва, Г. А. Шатунова. - 2-е вид. перераб. і доп. - М .: Ексмо, 2009. - 240 с. (С. 151);

[6] Велика бібліотека Кирила та Мефодія (www.KM..ru).

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com