На головну

 Розрахунок статистичних показників - Економіка

Завдання № 1

УМОВА:

Є такі звітні дані 25 заводів одній з галузей промисловості:

 Номер заводу Середньорічна вартість основних виробничих фондів, млрд. Руб. Обсяг продукції в порівняних цінах, млрд. Руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 10

 11

 12

 13

 14

 15

 16

 17

 18

 19

 20

 21

 22

 23

 24

 25

 3,4

 3,1

 3,5

 4,1

 5,8

 5,2

 3,8

 4,1

 5,6

 4,5

 4,2

 6,1

 6,5

 2,0

 6,4

 4,0

 8,0

 5,1

 4,9

 4,3

 5,8

 7,2

 6,6

 3,0

 6,7

 3,5

 3,3

 3,5

 4,5

 7,5

 6,9

 4,3

 5,9

 4,8

 5,8

 4,6

 8,4

 7,3

 2,1

 7,8

 4,2

 10,6

 5,8

 5,3

 4,9

 6,0

 10,4

 6,9

 3,5

 7,2

З метою вивчення залежності між середньорічною вартістю основних виробничих фондів і випуском валової продукції зробіть угруповання заводів з середньорічної вартості основних виробничих фондів, утворивши чотири групи заводів з рівними інтервалами. По кожній групі і сукупності заводів підрахуйте:

1. число заводів;

2. середньорічну вартість основних виробничих фондів - всього і в середньому на один завод;

3. обсяг продукції - всього і в середньому на один завод;

Результати подайте у вигляді групової таблиці. Напишіть короткі висновки.

РІШЕННЯ

Спочатку розраховуємо крок інтервалу за формулою:

, Де

Xmax максимальне значення середньорічної вартості ОПФ, Xmax = 8,0;

Xmin - мінімальне значення середньорічної вартості ОПФ, Xmin = 2,0;

n- Кількість груп, n = 4

млн. руб.

Результати представимо у вигляді групової таблиці № 1.

У колонку «Номери заводів» записуємо номери заводів, які потрапляють в інтервали по групах, потім вважаємо ОПФ (їх середньорічну собівартість). Вважаємо колонку «Усього»: складаємо середньорічну собівартість по заводах груп, потім «В середньому на 1 завод». Вважаємо «Валовий продукт» - значення обсягів продукції в порівнянних цінах складаємо по заводам груп.

Вважаємо фондоотдачу:

Розбиваємо на 4 груп:

I гр .: 2,0 - 3,5 (2,0; 3,0; 3,1; 3,4; 3,5) = 15/5 = 3

Валовий продукт: (2,1; 3,5; 3,3; 3,5; 3,5) = 15,9 / 4 = 3,98 млрд. Руб .;

II гр .: 3,5 - 5,0 (3,8; 4,0; 4,1; 4,1; 4,2; 4,3; 4,5; 4,9; 5,1) = 39 / 9 = 4,3;

Валовий продукт: (4,3; 4,2; 4,5; 5,9; 4,6; 4,9; 5,8; 5,3; 5,8) = 45,3 / 4 = 11,33 млрд. руб .;

III гр .: 5,0 - 6,5 (5,2; 5,6; 5,8; 5,8; 6,1; 6,4; 6,5; 6,6; 6,7) = 54 , 7/9 = 6,08;

Валовий продукт: (6,9; 4,8; 7,5; 6,0; 8,4; 7,8; ??7,3; 6,9; 7,2) = 62,8 / 4 = 15,7 млрд. руб .;

IV гр .: 6,5 - 8,0 (7,2; 8,8) = 15,2 / 2 = 7,6;

Валовий продукт: (10,4; 10,6) = 21/4 = 5,25 млрд. Руб .;

Використовуючи метод угруповань для вирішення поставленого завдання можна зробити наступні висновки:

1. Параметри фондовіддачі найбільш ефективні в групі підприємств № IV, оскільки максимальне значення цього коефіцієнта свідчить про найбільш ефективне використання основних фондів у виробництві продукції.

2. На цій підставі міністерству зазначеної галузі, куди входять представлені заводи, необхідно рекомендувати проводити угруповання підприємств для кожної групи з максимальним числом заводів рівним 2.

Таблиця № 1

 Величина інтервалу № заводів Число заводів ОПФ Валовий продукт ФОср = ВПср / ОПФср

 Всього На 1 завод Всього На 1 завод

 2,0 - 3,5 13,23,2,1,3 5 15 3 15,9 3,98 1,06

 3,5 - 5,0 7,16,4,8,11,20,10,19,18 9 39 4,33 45,3 11,33 1,16

 5,0 - 6,5 6,9,5,21,12,15,13,23,25 9 54,7 6,08 62,8 15,7 1,15

 6,5 - 8,0 22,17 2 15,2 7,6 21 5,25 1,38

Завдання № 2

УМОВА:

Є такі дані по областях Центрально-Чорноземного району:

 Область Валовий збір, Ц. Урожайність, Ц. / га.

 1 63000 21,0

 2 38000 19,6

 3 29000 18,4

 4 68000 23,2

 5 51000 19,5

Обчисліть середню врожайність в цілому по району. Вкажіть, який вид середньої треба застосувати.

РІШЕННЯ

Завдання складена на застосування середньої арифметичної і середньої гармонійної зважених. Вибір виду середньої залежить від вихідної статистичної інформації та економічного змісту показника.

Якщо в умові завдання дано показники врожайності за видами сільськогосподарських культур і валовий збір, то середня врожайність буде обчислена за формулою середньої гармонійної зваженої:

, Де

Wi = Xi * fi

Висновок: Середня врожайність в середньому по району 20,6 ц / га. Завдання № 3

УМОВА:

Мається наступний ряд розподілу телеграм, прийнятих відділенням зв'язку, по числу слів:

 Кількість слів у телеграмі 12 13 14 15 16 17 18 Разом

 Число телеграм 18 22 34 26 20 13 7 140

Розрахуйте абсолютні та відносні показники варіації.

РІШЕННЯ

Знайдемо абсолютні показники варіації

1. Знайдемо розмах варіації за формулою:

, Де

Xmax - максимальне значення ознаки в сукупності

Xmin - мінімальне значення ознаки в сукупності

18 - 12 = 6 слів.

2. Знайдемо середньо арифметичну зважену за формулою

3. Розрахуємо середньо лінійне відхилення зважене так як дані згруповані, за формулою

4. Зважена дисперсія розраховується за формулою

5. Знайдемо середнє квадратичне відхилення (зважене) за формулою

= Слова

1. Знайдемо відносні показники варіації

А). Коефіцієнт осциляції за формулою

Б). Лінійний коефіцієнт варіації за формулою

В). Коефіцієнт варіації за формулою

Завдання № 4

УМОВА:

По нижченаведених даними обчисліть моду і медіану:

 Групи деталей по вазі, г 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 100-110 110-120 Разом

 Число деталей 2 4 12 18 21 24 11 8 100

РІШЕННЯ

Завдання № 4 полягає у визначенні структурних середніх - моди і медіани. Для інтервальних варіаційних рядів структурні середні визначаються за формулами.

1. Мода обчислюється за формулою

, Де

Хо - нижня межа модального інтервалу (інтервалу, що зустрічається з найбільшою частотою)

i - величина модального інтервалу

fмо - частота модального інтервалу

fмо-1 - частота інтервалу, що передує модальному

fмo + 1 - частота інтервалу, наступного за модальним

У нас виходить, що мода = 24 деталям і знаходиться в інтервалі (90-100)

2. Медіана обчислюється за формулою

, Де

Xо - нижня межа медіанного інтервалу (інтервалу, сума накопичених частот якого вперше перевищує половину суми всіх частот)

i - величина медіанного інтервалу

1 / 2afi - половина суми всіх частот

Sмe-1 - сума накопичених частот інтервалу, що передує медианному

Fмe - частота медіанного інтервалу

З урахуванням накопичень отримали, що медіана = 21 деталі в інтервалі (80-90)

ПІДСУМОК: Мода = 91,88 гр., Медіана = 86,67 гр. Завдання № 5

УМОВА:

У порядку механічної вибірки обстежений вік 100 студентів ВНЗ із загального числа 2000 осіб. Результати обробки матеріалів спостереження наведені в таблиці:

 Вік, років 17 18 19 20 21 22 23

 Число студентів, чол. 11 13 18 23 17 10 8

Встановіть:

а) середній вік студентів за вибіркою;

б) величину помилки при визначенні віку студентів на основі вибірки;

в) ймовірні межі коливання віку для всіх студентів при ймовірності 0,997;

г) визначте частку студентів старше 20 років;

д.) розрахуйте помилку вибіркової частки і встановіть межі питомої ваги студентів старше 20 років у генеральній сукупності.

РІШЕННЯ

мода медіана варіація динаміка

Нам відомо n = 100 чол, N = 2000 чол, F (t) = 0,997 = 3

1. Визначимо середню по вибіркової сукупності (за формулою середньої арифметичної)

Ми бачимо, що студенти у віці 20 років зустрічаються частіше, їх кількість становить 23 людини.

2. Знайдемо дисперсію за формулою

3. Визначимо граничну помилку за формулою

, Де

s2 - дисперсія варьирующего ознаки

n - обсяг вибіркової сукупності

N - обсяг генеральної сукупності

4. Після цього встановлюються межі, в яких знаходиться генеральна середня, розраховується за формулою

, Де

t - коефіцієнт довіри (визначається за заданим рівнем імовірності)

?- середня помилка.

- Гранична помилка.

5. Розрахуємо межі в якій знаходиться генеральна середня за формулою

ПІДСУМОК: ймовірні межі коливання віку для всіх студентів при ймовірності 0,997 складають в межах від 19,3% до 20,4%

6. Визначимо частку студентів старше 20 років.

m = 17 + 10 + 8 = 35

7. Визначимо граничну помилку за формулою

8. встановлюються межі, в яких знаходиться генеральна частка, розраховується за формулою

9. Розрахуємо межі в якій знаходиться генеральна середня за формулою

ПІДСУМОК: межі питомої ваги студентів старше 20 років у генеральній сукупності знаходяться в проміжку від 22% до 49% Завдання № 6

УМОВА: Виробництво чавуну в країні характеризується такими даними:

 Роки Виробництво чавуну, млн. Т.

 1990 107

 1991 108

 1992 107

 1993 110

 1994 111

 1995 110

Для аналізу динаміки виробництва чавуну обчисліть:

1. абсолютні прирости (або зниження), темпи зростання і темпи приросту (або зниження) по роках і до 1990р .; абсолютне значення одного відсотка приросту (або зниження). Отримані дані уявіть в таблиці;

2. середньорічне виробництво чавуну;

3. середньорічний темп зростання і приросту виробництва чавуну.

РІШЕННЯ

1. Для того щоб зрозуміти, як розвивалося виробництво чавуну, ми побудували графік і помітили, що виробництво чавуну мало і темпи зростання, і темпи зниження.

Розрахунок показників рядів динаміки (табл.1-3):

1.1. Абсолютний приріст Таблиця 1

 Базисні, млн. Т. Ланцюгові, млн. Т.

1.2. Темп зростання Таблиця 2

 Базисні,% Ланцюгові,%

1.3. Темп приросту Таблиця 3

 Базисні,% Ланцюгові,%

1.4. Абсолютне значення одного% приросту Таблиця 4

 Базисні,% Ланцюгові,%

Всі розрахункові показники зведемо в загальну підсумкову таблицю (табл.5).

Таблиця 5

 Найменування

 показника

 Тип показу-

 теля Рік

 1981 1982 1983 1984 1985

 Абсолютний приріст

 1 0 3 3 квітня

 1 -1 3 1 -1

 Темп зростання

 100,93 100 102,8 103,74 102,8

 100,93 99,07 102,8 100,91 99,1

 Темп приросту

 0,93 0 2,8 3,74 2,8

 0,93 -0,93 2,8 0,91 -0,9

 Абсолютне значення 1% приросту

 1,08 1,07 1,1 1,11 1,1

 1,08 1,08 1,07 1,1 1,11

Аналіз розрахункових показників підтвердив:

1). Що виробництво чавуну мало і темпи зростання, і темпи зниження.

2). На ділянках 1991-1992года було помітно зниження виробництва чавуну, а на ділянці 1992-1994 років було поліпшення виробництва, в іншому відено зниження, що ми бачимо на графіку

2. Оскільки представлений ряд динаміки інтенсивний і має рівні річні інтервали, середньорічне виробництво чавуну будемо обчислювати за простою середньоарифметичної формулою:

Середньорічне виробництво чавуну відповідає типовому виробництва в 1991 році, яке склало 108 млн. Т.

3. Середньорічний темп зростання виробництва чавуну обчислюється за формулою:

,%

- Базисний

- Ланцюговий

4. Середньорічний темп приросту виробництва чавуну

,%

- Базисний

- ЦепнойЗадача № 7

УМОВА:

Динаміка собівартості і обсягу виробництва продукції характеризується такими даними:

 Вид продукції виробок-але продукції, тис.од. Себес-ть одиниці продукції, грн.

 Базисний період Звітний період Базисний період Звітний період

 ЗАВОД № 1

 МП - 25 4,5 5 5 4,8

 ММ - 29 3,2 3 8 8,2

 ЗАВОД № 2

 МП - 25 10,6 10 7 6,6

На підставі наявних даних обчисліть:

Для заводу № 1 (по двох видах продукції разом)

а) загальний індекс витрат на виробництво продукції;

б) загальний індекс собівартості продукції;

в) загальний індекс фізичного обсягу виробництва продукції.

Покажіть взаємозв'язок між обчисленими індексами.

Для двох заводів разом (по продукції МП-25):

а) індекс собівартості змінного складу;

б) індекс собівартості постійного складу;

в) індекс впливу зміни структури виробництва продукції на динаміку середньої собівартості.

Поясніть різницю між величинами індексів постійного і змінного складу.

РІШЕННЯ:

1 частина.

Припустимо, що g - вироблено продукції, z - собівартість продукції, тоді виробляємо розрахунок і заносимо в таблицю 1:

Таблиця № 1

 Вихідні дані Розрахунок

 Вид продукції

 Завод №1

 МП-25

 ММ-25

 4,5

 3,2

 5,0

 3,0

 5,0

 8,0

 4,8

 8,2

 22,5

 25,6

 24,0

 24,6

 25,0

 24,0

 Разом 7,7 8,0 13,0 13,0 48,1 48,6 49,0

1). Загальний індекс витрат на виробництво продукції:

б). Загальний індекс собівартості продукції:

в). Загальний індекс фізичного обсягу виробництва продукції:

Висновок: використання індексного методу при вирішенні задачі з аналізу собівартості дозволило отримати наступний результат:

1. Загальний індекс витрат для заводу №1, що випускає 2 види продукції на підставі обчислення загального індексу витрат показав, що витрати збільшилися на 1,04%, що у вартісному еквіваленті збільшили витрати на виробництво на 0,5 тис. Руб.

2. Фактор-аналіз, проведений по двох послідовних індексам (Iz і Ig) показав:

а). Витрати, пов'язані з собівартістю продукції знизилися на 0,82%, що дозволило заощадити 0,4 тис. Руб.

б). Фізичний обсяг виробництва продукції збільшився на 1,87% і збільшив витрати на 0,9 тис. Руб., Що можна пояснити наступною ситуацією, що склалася на ринку:

-випускаемая продукція користується попитом і конкурентоспроможна;

ПЕРЕВІРКА: Izg = Iz * Ig = 0, 99 * 1, 02 = 1, 0098

?zg = ?z + ?g = -0,4 + 0,9 = 0,5 тис. Руб.

2 частина.

Таблиця 2

 Вихідні дані Розрахунок

 Вид продукції

 Завод №1

 МП-25

 Завод №2

 МП-25

 4,5

 10,6

 5,0

 10,0

 5,0

 7,0

 4,8

 6,6

 22,5

 74,2

 24,0

 66,0

 25,0

 70,0

 Разом 15,1 15,0 12,0 11,4 96,7 99,0 95,0

а) Індекс змінного складу:

?перем = 6,6 - 6,401 = 0,199 = 0,2 * 1000 = 200 тис. Руб.

б) Індекс собівартості постійного складу:

?пост = 6,6 - 6,3 = 0,3 * 1000 = 300 тис. Руб.

в) Індекс середньої собівартості:

?с.с = 6,3 - 6,4 = -0,1 * 1000 = -100 тис. Руб.

Висновок: використання індексного методу для оцінки собівартості по двох підприємствах для однорідної продукції МП-25 показав:

1). Що загальна собівартість на цих двох заводах збільшилася на3,11%, що в грошовому еквіваленті склало 200 тис. Руб.

2). Факторний аналіз, проведений шляхом розрахунку індексу постійного складу і структурних зрушень показав, що в цілому зміна собівартості відбулося за рахунок збільшення собівартості на 4,8%, що в грошовому еквіваленті склало 300 тис. Руб., А зміна питомої ваги зменшилася на 1,6 %, що дозволило заощадити 100 тис. руб.

ПЕРЕВІРКА:

?перем = ?пост + ?с.с = 0,3 + (-0,1) = 0,2 = 200 тис. Руб.

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com