На головну    

Проектування логістичних систем промислового підприємства - Экономика

Курсова робота

З навчальної дисципліни: «Організація та проектування логістичних систем»

На тему: «Проектування логістичних систем промислового підприємства»

Вступ

Становлення ринкових відносин в Україні формує сьогодні особливий інтерес теоретиків і практиків до вже відпрацьованого в Європі й Америці інструментарію логістичного управління переміщенням продукції від продуцента до кінцевого споживача. Сьогодні цей інтерес досить актуальний для різних підприємницьких структур, оскільки в оптимізації переміщення товарного потоку криються більші можливості для формування стійкої конкурентної позиції на ринку за рахунок зниження витрат, більшою мірою, на транспортування й зберігання продукції. Саме логістика покликана забезпечити ефективне й погоджене ведення діяльності будь-якої високоорганізованої системи.

Незважаючи на певні успіхи, досягнуті у сфері логістики, єдиний підхід щодо термінологічної бази та сутності логістичних систем відсутній.

Одне з основних завдань логістики полягає у створенні інтегрованої ефективної системи регулювання й контролю за матеріальними й супроводжуючими їх грошовими та інформаційними потоками, що забезпечує високу якість поставки продукції підприємством. Із цим завданням тісно пов'язано вирішення таких проблем як контроль за матеріальним потоком і передача даних про нього в єдиний центр; визначення стратегії й технології фізичного переміщення товарів; розробка способів управління рухом товару; встановлення норм стандартизації й упакування; визначення обсягу виробництва, транспортування й складування; розбіжність між поставленими цілями й можливостями закупівлі та виробництва.

Одним з важливих аспектів функціонування логістичної системи підприємства є оцінка логістичних витрат, розмір яких залежить від виду логістичної системи, специфіки її функціонування. Для того, щоб мати нагоду виділити і оцінити логістичні витрати необхідно розуміти, що таке логістична система, як вона формується, які її існують види і як вона впливає на розмір логістичних витрат.

Логістична система - це сукупність таких підсистем, як постачання, виробництво, транспортування і складування, збут, разом із відносинами між підсистемами і між їхніми властивостями, із постійним прагненням до зростання ступеня організованості системи.

Предметом дослідження є економічні процеси і явища що роблять вплив на формування логістичної системи.

Об'єктом дослідження дипломної роботи являється процеси організації та управління логістичною системою промислового підприємства.

1.  ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОЕКТУВАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

 

1.1 Проектування та моделювання логістичних систем

Економічна система, яка має високі адаптивні властивості в процесі виконання комплексу логістичних функцій і операцій, є логістичної системою, яка складається з декількох підсистем, взаємозв'язаних між собою і зовнішнім середовищем.

Промислові або торговельні підприємства, територіально-виробничі комплекси належать до об'єктів логістичних систем.

Мета створення логістичної системи - мінімізувати витрати або зберегти їх на заданому рівні при доставці продукції (послуг, інформації) в потрібне місце, в певній кількості, асортименті і максимально підготовленими до споживання.

Цілісна сукупність різноманітних елементів, об'єднаних в підсистеми і субсистема, що знаходяться в тісному взаємозв'язку між собою, представляє логістичну систему [8].

Практичне використання логістики в умовах ринкової економіки виступає як найважливіший фактор розвитку підприємництва.

Організація логістичних систем на перших етапах на рівні макроекономіки відбувалася мимоволі, методом проб і помилок. Для полегшення цього процесу в подальшому на базі наявного досвіду були розроблені методики формування організаційних структур логістики в господарських суб'єктах.

Шляхом розробки альтернативи моделей і порівняння між собою за їх характеристиками відбувався пошук найбільш ефективних логістичних рішень.

На основі відповідності максимально ефективному досягненню логістичних цілей здійснюється вибір найкращого варіанту.

При проектуванні і вдосконалення логістичних систем потрібно мати у своєму розпорядженні достатнім обсягом різнобічних даних, облік яких, як і хід збору і обробки, надалі не повинен припинятися.

Основні відомості, що враховуються при проектуванні логістичних систем [12].

1. Інформація про ринок:

1) його склад, масштаб, статичність;

2) число покупців і їх особливості;

3) розміщення замовників;

4) гнучкість попиту;

5) стан фінансової області;

6) законодавство;

7) політика державного економічного регулювання і т. д.

2. Інформація про виробництво:

1) необхідність матеріальних ресурсів, машин, обладнання та комплектуючих виробів;

2) ймовірність поставок по кооперації;

3) методика виробництва;

4) оснащеність виробництва і ступінь завантаження потужностей;

5) виробничий темп;

6) тривалість і специфіка виробничого циклу.

3. Інформація про матеріальні потоки:

1) характеристика специфіки та стану матеріальних потоків;

2) інформація про пересувати вантажі;

3) спосіб робіт та операцій при пересуванні;

4) час транспортувань і загальний час доставок.

4. Відомості про інформаційних потоках:

1) характеристика специфіки та стану інформаційних потоків;

2) відомості про систему інформаційного забезпечення;

3) методика обробки і закріплення інформації;

4) спосіб отримання та розповсюдження інформації;

5) потенціал зберігання та накопичення інформації і т. д.

Дуже важко, але можливо врахувати всі фактори, які впливають на проектування логістичних систем.

Дослідження і прогнозування поведінки логістичних систем на практиці здійснюється за допомогою економіко-математичного моделювання, тобто опису логістичних процесів у вигляді моделей.

Під моделлю в даному випадку розуміється відображення логістичної системи (абстрактне або матеріальне), яке може бути використане замість неї для вивчення її властивостей і можливих варіантів поведінки.

При побудові таких моделей необхідно дотримуватися таких вимог [16]:

- поведінка, структура та функції моделі повинні бути адекватні логістичній системі, що моделюється;

- відхилення параметрів моделі в процесі її функціонування від відповідних параметрів логістичної системи, що моделюється, не повинні виходити за рамки допустимої точності моделювання;

- результати дослідження моделі та її поведінки повинні виявити нові властивості логістичної системи, яка моделюється, що не відображені у вихідному матеріалі, використаному для складання даної моделі;

- модель повинна бути більш зручніша, ніж її реальний аналог - логістична система.

Дотримання цих вимог дозволяє реалізувати якісно нові можливості моделювання, а саме:

- проведення дослідження на етапі проектування логістичної системи для визначення доцільності її створення та застосування;

- проведення дослідження без втручання у функціонування логістичної системи;

- визначення гранично допустимих значень обсягів матеріальних потоків та інших параметрів логістичної системи без ризику руйнування системи, яка моделюється.

При розробці моделей логістичних систем користувачі повинні пам'ятати про вплив великої кількості об'єктивних і суб'єктивних факторів, що функціонують в певний момент часу. Головні з них такі [17]:

1. Склад суб'єктів і їх розміщення.

Система може включати одну або декілька юридично залежних або незалежних організацій галузі виробництва та обігу. Потребою в матеріальних, економічних і трудових ресурсах визначається вибір моделі логістичної системи, а також маркетинговою стратегією на ринку товарів і послуг.

При організації логістичної системи, формуванні нових виробництв неодмінно враховується наявність і розміщення постачальників. Не мають можливості ефективно впливати на локалізацію постачальників або споживачів більшість господарських структур. Тому вони мають свої підприємства з урахуванням скорочення транспортних витрат.

2. Число і розміщення складів і перевалочних пунктів.

Вони можуть влаштовуватися прямо на підприємствах, з'єднуватися в системи зберігання і переробки матеріальних ресурсів, прийнятих від постачальників, або в складські трансформаційні центри, орієнтовані на задоволення потреб споживачів. При необхідності можуть бути створені проміжні склади в безпосередній близькості від споживачів.

3. Транспортні моделі.

При формуванні логістичних систем розробляється кілька варіантів транспортних моделей. Кожен з них виділяється витратами, типом транспорту, швидкістю поставки, надійністю, ритмічністю, оригінальністю упаковки та складування.

Обумовлюється і реалізується оптимальний у сформованих на даний момент умовах варіант. При зміні умов, що спричинило за собою трансформування розрахункових показників, суб'єкти логістичних систем повинні мати можливість використовувати інші варіанти транспортних моделей.

4. Зв'язок.

Функціональні підрозділи логістичної системи всіх рівнів інтегровані не тільки транспортним, контрольним, але і комунікаційним зв'язком, що утворює складні підсистеми. Взаємозв'язок між підрозділами і підсистемами реалізується за допомогою телефону, телеграфу, кабельного зв'язку, комп'ютерної мережі та іншого. Кожен з видів зв'язку має свої плюси і мінуси.

Фактор швидкого зв'язку відіграє важливу роль у ході функціонування логістичної системи. Він впливає на рівень адаптації системи до навколишнього середовища, надає прямий вплив на процес прийняття та реалізації рішень.

5. Інформаційна система.

При створенні логістичних систем її наявність є обов'язковим. Її структура залежить від користувачів, до числа яких входять елементи не тільки певної системи, а й зовнішнього середовища.

Перевірка останніх обмежена. Великий вплив на тип інформаційної системи надає обраний підхід при обробці замовлень. Тому система може бути централізованої і децентралізованої.

Ступінь інтеграції, за якою вони розрізняються, залежить від поставлених цілей.

Усі моделі логістичних систем поділяються на два класи: ізоморфні і гомоморфні.

Ізоморфні моделі являють собою повний еквівалент всім морфологічним та поведінковим особливостям системи, що моделюється, і здатні повністю замінити її. Однак побудувати і дослідити ізоморфну модель практично неможливо внаслідок неповноти і недосконалості знань про реальну систему і недостатньої адекватності методів і засобів такого моделювання.

Тому практично всі моделі, які використовуються в логістиці, є гомоморфними, які являють собою моделі, подібні об'єктам, що відображаються, лише у відносинах, характерних і важливих для процесу моделювання. Інші аспекти будови і функціонування при гомоморфному моделюванні ігноруються.

Гомоморфні моделі поділяються на матеріальні і абстрактно-концептуальні [12].

Матеріальні моделі знаходять у логістичному управлінні обмежене застосування, що пов'язано з труднощами і високою ціною відтворення на такого роду моделях основних геометричних, фізичних і функціональних характеристик оригіналу і вкрай обмеженими можливостями варіювання їх у процесі роботи з моделлю.

Тому для логістики в основному використовуються абстрактно-концептуальні моделі, які поділяють на символьні і математичні.

Символьні моделі побудовані на основі різних, певним чином організованих знаків, символів, кодів, слів або масивів чисел, що зображують досліджуваний оригінал. Для побудови таких моделей використовуються такі символи або коди, які однозначним, що не допускає можливості різного тлумачення чином, представляють структури, що моделюються, і процеси. Наприклад, для мовного опису моделей використовуються спеціальним чином побудовані словники (тезауруси), в яких, на відміну від звичайних тлумачних словників, кожне слово має тільки одне певне значення.

Інформацію, отриману за допомогою використання символьних моделей, незручно обробляти (хоча це і можливо) для подальшого використання в системах логістичного управління. Тому найбільшого поширення в процесі створення і експлуатації систем логістичного управління отримали математичні моделі. Математичне моделювання буває аналітичне та імітаційне.

Особливістю аналітичних моделей є те, що закономірності будови і поведінки об'єкта моделювання описуються в прийнятній формі точними аналітичними співвідношеннями. Ці співвідношення можуть бути отримані як теоретично, так і експериментально. Теоретичний підхід застосовується лише для простих компонентів і систем, що допускають сильне спрощення і високий ступінь абстракції. Крім того, утруднена перевірка адекватності отриманого аналітичного опису, оскільки поведінка модельованого об'єкта заздалегідь не визначена, а як раз і має бути з'ясована в результаті моделювання. Для визначення цієї поведінки і складається даний аналітичний опис. Аналітичний опис може бути визначений також шляхом проведення експериментів над досліджуваним об'єктом. Більш універсальним підходом володіє імітаційне моделювання.

Імітаційна модель - це комп'ютерне відтворення розгортання в часі функціонування системи, що моделюється, тобто відтворення її переходу з одного стану в інший, що здійснюється відповідно до однозначно визначених операційних правил [15].

На ЕВМ імітується потік керованого процесу з подальшим аналізом результатів моделювання для вибору остаточного рішення.

Імітаційні моделі відносяться до класу описових моделей. При цьому машинна імітація не обмежується розробкою лише одного варіанта моделі та одноразової її експлуатацією на ЕВМ. Як правило, модель модифікується і коректується: варіюються вихідні дані, аналізуються різні правила дії об'єктів. Випробування моделі здійснюються таким чином, щоб перевірити і порівняти між собою різні структурні варіанти логістичних систем. Імітація завершується перевіркою отриманих результатів та видачею рекомендацій для практичного впровадження.

Імітаційні моделі широко застосовуються для прогнозування поведінки логістичних систем, при проектуванні та розміщенні підприємств, для навчання і тренування персоналу і т.д.

Опис у вигляді математичних моделей економічних (логістичних) процесів здійснюється економіко-математичними методами. Алгоритмічні методи дозволяють реалізувати моделі, у яких встановлюють зв'язки між вхідними і вихідними параметрами описуваного компонента, швидкостями їх зміни і швидкостями зміни цих швидкостей (тобто прискореннями).

Ці методи поділяють на економіко-статистичні та економетричні [14].

Перші використовують опис характерних елементів, засновані на математичній та економічній статистиці. Другі базуються на математичному описі економічних процесів, що відбуваються. Наприклад, загальний фонд заробітної плати однозначно математично пов'язаний з кількістю працівників та їх розподілом по розрядах.

Евристичні методи представляють собою не правила перетворення деяких вихідних положень, а набір типових рішень, що забезпечують нехай і не оптимальну, але цілком працездатну процедуру отримання описів, придатних для подальшої побудови

Повний текст реферату
© 8ref.com - українські реферати