На головну

 Планування виробництва і ціноутворення - Економіка

Міністерство освіти і науки російської федерації

Державна освітня установа вищої професійної освіти

«Сибірський державний аерокосмічний університет

імені академіка М.Ф. Решетньова »(СібГАУ)

Курсова робота

З дисципліни ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА І ЦІНОУТВОРЕННЯ

Спеціальність 080110 «Економіка та бухгалтерський облік»

Група

Курс 4

Студента

Викладач

Вхідний № _______________________________

Дата перевірки _____________________________

Оцінка роботи ____________________________

Красноярськ 2011

ЗАВДАННЯ ДЛЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Найменування ділянки: Механической обробки

Вихідні дані для розрахунків

1. Тип виробництва: серійний

2. Найменування ДСЕ - представника: ________________________

3. Запланований річний випуск продукції: 80 000 норма / годин

4. Режим роботи ділянки: 2 зміни по 8 годин

5. Тривалість робочого тижня: 40 годин

6. Перелік закріплених за ділянкою робіт представлений в таблиці № 1.

Таблиця № 1

 п / п Найменування робіт Устаткування

 Норма обслуговування

 n обсл. Частка даного виду робіт у відсотках річного випуску продукції (річний станкоемкості, трудомісткості)

 усього у тому числі по розрядах

 1 2 3 4 5 6

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 А) Перелік робіт та обладнання для виготовлення ДСЕ - представника

1

 Токарська

 16К20

1

 24

 17

7

2

 Токарська зі ЧПУ

 16К20Т1

3

 10

6

4

3

 Сверлильная

 2Н135

1

 18

3

5

 10

4

 Слюсарна

 верстак

1

 10

3

3

4

 Б) Перелік робіт та обладнання для

 іншої номенклатури

1

 Фрезерна з ЧПУ 6Р13Ф3

2

 20

6

7

7

2

 Шліфувальна ВДА40

1

 23

8

8

7

 Разом:

 105

 20

 46

 39

 Крем. = 0,93 Кпер. = 0,95 Квн = 1,16

 Gзаг. = 6,4 кг Цзаг. = 16400 руб / т

 Gдет. = 98% від Gзаг. Цотх. = 1640 руб / т

ЗМІСТ

1. Розрахунок необхідної кількості обладнання

2. Розрахунок чисельності працюючих

2.1 Розрахунок чисельності основних робітників

2.2 Розрахунок чисельності допоміжних робітників

2.3 Розрахунок чисельності службовців

3. Розрахунок фондів оплати праці

3.1 Розрахунок річного ФЗП основних виробничих робітників

3.2 Розрахунок річного ФЗП допоміжних робітників

3.3 Розрахунок річного ФЗП службовців

4. Розрахунок загальновиробничих витрат

4.1. Кошторис витрат з утримання та експлуатації обладнання (РС та ЕО)

4.1.1 Амортизація обладнання

4.1.2 Експлуатація обладнання

4.1.3. Поточний ремонт обладнання

4.1.4 Амортизація дорогого інструменту та інвентарю

4.1.5 Зміст, ремонт та відновлення малоцінного інвентарю

4.1.6 Інші витрати

4.2 Кошторис цехових витрат

4.2.1 Утримання апарату управління цеху (ділянки)

4.2.2 Зміст іншого персоналу ділянки

4.2.3 Амортизація будівель, споруд та інвентарю

4.2.4 Утримання будинків, споруд та інвентарю

4.2.5 Поточний ремонт будівель і споруд

4.2.6 Витрати по раціоналізації, винахідництва, охорони праці та техніки безпеки

4.2.7 Поштово-телеграфні і канцелярські витрати

4.2.8 Інші витрати

4.3 Розрахунок відсотка загальновиробничих витрат

Кошторис загальновиробничих витрат

5. Розрахунок собівартості виробу та оптової ціни

Висновок

Список використаних джерел

1. розрахунок необхідної кількості ОБЛАДНАННЯ

Розрахунок необхідної кількості обладнання в умовах одиничного і дрібносерійного виробництва здійснюється за групами технологічно однорідного обладнання на основі трудомісткості робіт за формулою:

, Шт

СPI - розрахункова кількість обладнання по i-ой технологічної групі верстатів, шт.

F еф. - Ефективний фонд часу роботи обладнання, годинник

Квн - коефіцієнт виконання норми виробітку

Тгодi - річна трудомісткість робіт по i-ой технологічної групі устаткування. Розраховується за формулою:

, Норма / годинник

ni - частка i-го виду робіт у% від річної трудомісткості;

Тгод.уч. - Річна трудомісткість ділянки, норма / годинник

?ni - сумарний% робіт.

На основі отриманих даних розрахунку трудомісткості робіт складемо таблицю

Таблиця № 1

 № Найменування обладнання Тип обладнання

 tштi,

 хв.

 Річна трудомісткість по i-ой техн.группе обладнання.

 Тгодi, н / год

 Річна трудомісткість

 ділянки

 Тгод.уч., н / год

 1 Токарне 16К20 24

 18285,71 80000

 2 Токарне з ЧПУ 16К20Т? 10

 7619,05 80000

 3 Свердлильне 2Н135 18

 13714,29 80000

 4 слюсарну верстак 10

 7619,05 80000

 5 Фрезерне з ЧПУ 6P13Ф3 20

 15238,10 80000

 6 Шліфувальне ВДА40 23

 17523,81 80000

 РАЗОМ:

 105

 80000,00

Ефективний фонд часу роботи обладнання за рік розраховується за формулою:

F еф. = F ном. * Крем. * Кпер., Час.

Крем. - Коефіцієнт, що враховує простої устаткування в ремонті;

Кпер. - Простій обладнання на переналадке;

Fном. - Номінальний фонд часу роботи обладнання. Розраховується за формулою:

Fном. = (Дкал.- ДПР. - Двих.) * T * n - 1 * Дппр. * N, час.

Дкал. - Кількість календарних днів у році - 365

ДПР. - Кількість святкових днів у році - 104

Двих. - Кількість вихідних днів у році - 12

t - тривалість зміни (8 годин)

n - режим роботи (при 2-х змінному режимі роботи = 2) - 2

Дппр. - Кількість передсвяткових днів, скорочених на 1:00 - 7

Fном = (365-104-12) * 8 * 2-1 * 7 * 2 = 3970 год.

F еф. = 3970 * 0,93 * 0,95 = 3507,50 годину.

Тгодi - річна трудомісткість робіт розраховуємо по кожному обладнанню:

Кількість хвилин витрачений i-ой технологічної групою обладнання для виготовлення деталі * на норму годин (80000 ум. Завдання) / на загальну кількість хвилин для виготовлення деталі:

Тгодi токарне = 24 * 80000/105 = 18285,71 н / ч

Тгодi токарне з ЧПУ = 10 * 80000/105 = 7619,05 н / ч

Тгодi свердлильне = 18 * 80000/105 = 13714,29 н / ч

Тгодi слюсарну = 10 * 80000/105 = 7619,05 н / ч

Тгодi фрезерноє з ЧПУ = 20 * 80000/105 = 15238,10 н / ч

Тгодi шліфувальне = 23 * 80000/105 = 17523,81 н / ч

Розраховуємо розрахункове кількість устаткування по i-ой технологічної групі верстатів (СPI) = річна трудомісткість робіт по i-ой технологічної групі устаткування (Тгодi) / ефективний фонд часу роботи обладнання (F еф) * коефіцієнт виконання норми виробітку (Квн - усл.задачі):

СРI токарне = 18285,71 / 3507,50 * 1,16 = 4,49 = 5 шт. - Прийняте кількість устаткування (Спрi)

СРI токарне з ЧПУ = 7619,05 / 3507,50 * 1,16 = 1,87 = 2 шт.

СРI свердлильне = 13714,29 / 3507,50 * 1,16 = 3,37 = 4 шт.

СРI слюсарну = 7619,05 / 3507,50 * 1,16 = 1,87 = 2 шт.

СРI фрезерноє з ЧПУ = 15238,10 / 3507,50 * 1,16 = 3, 75 = 4 шт.

СРI шліфувальне = 17523,81 / 3507,50 * 1,16 = 4,31 = 5 шт.

Завантаження устаткування визначається коефіцієнтом (n) і відсотком завантаження (Пз):

ni = Cpi / Cпрi; Пзi = ni * 100,%

ni токарне = 4,49 / 5 = 0,90 * 100 = 90%

ni токарне з ЧПУ = 1,87 / 2 = 0,94 * 100 = 94%

ni свердлильне = 3,37 / 4 = 0,84 * 100 = 84%

ni слюсарну = 1,87 / 2 = 0,94 * 100 = 94%

ni фрезерноє з ЧПУ = 3,75 / 4 = 0,94 * 100 = 94%

ni шліфувальне = 4,31 / 5 = 0,86 * 100 = 86%

Середнє завантаження обладнання визначається за формулою сума розрахункового обладнання / на суму прийнятого:

ncp = ?Cpi / ?Cпрi Пзi = ni * 100,%

ncp = 19,66 / 22 = 0,89 * 100 = 89%

Дані розрахунку обладнання зводимо в таблицю

Таблиця № 2

Необхідна кількість обладнання та його завантаження

 № Найменування обладнання Тип обладнання

 Кількість

 обладнання Завантаження устаткування

 СРI Cпpi в коеф-фициент ni у% Пз

 1 Токарне 16К20 4,49

 5 0,90 90

 2 Токарне з ЧПУ 16К20Тi 1,87

 2 0,94 94

 3 Свердлильне 2Н135 3,37

 4 0,84 84

 4 слюсарну верстак 1,87

 2 0,94 94

 5 Фрезерне з ЧПУ 6P13Ф3 3,75

 4 0,94 94

 6 Шліфувальне ВДА40 4,31

 5 0,86 86

 РАЗОМ:

 19,66

 22

 0,89

 89

Таблиця № 3

Зведена відомість технологічного обладнання

 № Найменування обладнання Тип обладнання Кількість Коефіцієнт

 Потужність

 обладнання Вартість, устаткування руб.

 од. сума од. сума Балан-совая

 1 Токарне 16К20

 5 1,05 8 40 415000 2075000 2178750

2

 Токарне

 з ЧПУ 16К20Тi

 2 1,15 10 20 720000 1440000 1656000

 3 Свердлильне 2Н135

 4 1,05 4 16 161000 644000 676200

 4 слюсарну верстак

 2 1,05 - - 100000 200000 210000

 5 Фрезерне з ЧПУ 6P13Ф3

 4 1,15 11 44 ??690000 2760000 3174000

 6 Шліфувальне ВДА40

 5 1,05 4 20 170000 850000 892500

 РАЗОМ:

 22

 37

 140

 2256000

 7969000

 8787450

Балансова вартість обладнання розраховується за формулою:

Сбал. = Спріобр. * Коефіцієнт, руб.

З приобр. - Вартість придбання, або оптова ціна устаткування, руб.

К - коефіцієнт, що враховує додаткові витрати підприємства на транспортування, монтаж і встановлення обладнання (= 1,05, вартість ЧПУ = 1,15)

2. РОЗРАХУНОК ЧИСЕЛЬНОСТІ ПРАЦЮЮЧИХ

2.1 Розрахунок чисельності основних робітників

Обладнання визначається на основі трудомісткості робіт з кожної професії та розряду окремо за формулою

, Чол.

Роснij - кількість основних робітників по i-ой професії та j-ому розряду, чол.

Fg - дійсний фонд часу одного працівника, годинник

nобс - норма обслуговування

Тгодij - річна трудомісткість робіт по i-ой професії та j-ому розряду, норма / годинник

Річна трудомісткість робіт по кожній професії і розряду в одиничному і дрібносерійного виробництва розраховується за формулою:

 tштij * Тгод.уч. , Н / год

 ?tштij

Тгодij =

tштij - штучний час по i-ой професії та j-ому розряду, хв.

Тгод.уч. - Річна трудомісткість ділянки, н / год.

?tштij - сумарне штучний час, хв.

Тгодij токар 3 розряду = (17 * 80000) / 105 = 12952,38

Тгодij токар 4 розряду = (7 * 80000) / 105 = 5333,33

Тгодij токар з ЧПУ 3 розряду = (6 * 80000) / 105 = 4571,43

Тгодij токар з ЧПУ 4 розряду = (4 * 80000) / 105 = 3047,62

Тгодij сверловшік 2 розряду = (3 * 80000) / 105 = 2285,71

Тгодij сверловшік 3 розряду = (5 * 80000) / 105 = 3809,52

Тгодij сверловшік 4 розряду = (10 * 80000) / 105 = 7619,05

Тгодij слюсар 2 розряду = (3 * 80000) / 105 = 2285,71

Тгодij слюсар 3 розряду = (3 * 80000) / 105 = 2285,71

Тгодij слюсар 4 розряду = (4 * 80000) / 105 = 3040,62

Тгодij фрезерувальник з ЧПУ 2 розряду = (6 * 80000) / 105 = 4571,43

Тгодij фрезерувальник з ЧПУ 3 розряду = (7 * 80000) / 105 = 5333,33

Тгодij фрезерувальник з ЧПУ 4 розряду = (7 * 80000) / 105 = 5333,33

Тгодij шлифовальщик 2 розряду = (8 * 80000) / 105 = 6095,24

Тгодij шлифовальщик 3 розряду = (8 * 80000) / 105 = 6095,24

Тгодij шлифовальщик 4 розряду = (7 * 80000) / 105 = 5333,32

Результати розрахунку річної трудомісткості робіт зводимо в таблицю

Таблиця № 4

Річна трудомісткість робіт

 № Професія Розряд tшт ij, хв Тріч ij, н / год Тгод.уч., н / год

 1 Токар 17 березня 12952,38 80000

 4 липень 5333,33 80000

 2 токар з ЧПУ 3 червень 4571,43 80000

 4 квітня 3047,62 80000

 3 сверловщик 2 березня 2285,71 80000

 5 Березня 3809,52 80000

 10 Квітня 7619,05 80000

 4 слюсар 3 лютого 2285,71 80000

 3 березня 2285,71 80000

 4 квітня 3047,62 80000

 5 фрезерувальник з ЧПУ 2 червень 4571,43 80000

 3 липня 5333,33 80000

 4 липень 5333,33 80000

 6 шлифовальщик 2 серпня 6095,24 80000

 3 серпня 6095,24 80000

 4 липень 5333,33 80000

 разом: 105 80000,00

Для визначення фонду часу одного працюючого, розраховується баланс робочого часу, який показує кількість годин у плановому періоді. виробництво ціноутворення витрата

Таблиця № 5

Баланс робочого часу

 № Показники Час Fном, у%

 дні години

 1 Календарний фонд часу 365 2920

 2 Кількість неробочих днів 113 904

 3 Номінальний фонд робочого часу 252 2016 100

 4 Неявки на роботу, всього 31,5 252 12,5

 в тому числі:

 а) чергові додаткові відпустки 20,2 161,3 8

 б) відпустки по навчанню 1,5 12,1 0,6

 в) відпустки по вагітності 2,5 20,2 1

 г) через хворобу 4,5 36,3 1,8

 д) інші неявки, дозволені законом 2,8 22,2 1,1

 5 Число робочих днів у році (корисний фонд робочого часу) 220,5 1764,0 87,5

 6 Втрата часу у зв'язку зі скороченням тривалості робочого дня 2,9 30,6 1,1

 в тому числі:

 а) для зайнятих на важкій і шкідливій професії 1,3 10,08 0,5

 б) для годуючих матерів 0,3 2,02 0,1

 в) для підлітків 1,3 10,08 0,5

 г) скорочення робочого дня в передсвяткові дні 8,4

7

 Дійсний фонд робочого часу

 1732,8

 86,4

 8 Середня тривалість робочого дня 0,86

Середня тривалість робочого дня це відношення дійсного фонду робочого часу до номінального.

, Чол.

Ртокарь 3 разів. = 12952,38 / 1732,8 * 1,16 * 1 = 6,44 = 6 чол.

Ртокарь 4 разів. = 5333,33 / 1732,8 * 1,16 * 1 = 2,65 = 3 чол.

Ртокарь з ЧПУ 3 разів. = 4571,43 / 1732,8 * 1,16 * 3 = 0,76 = 1 чол.

Ртокарь з ЧПУ 4 разів. = 3047,62 / 1732,8 * 1,16 * 3 = 0,51 = 1 чол.

Рсверловщік 2 разів. = 2285,71 / 1732,8 * 1,16 * 1 = 1,14 = 1 чол.

Рсверловщік 3 разів. = 3809,52 / 1732,8 * 1,16 * 1 = 1,90 = 2 чол.

Рсверловщік 4 разів. = 7619,05 / 1732,8 * 1,16 * 1 = 3,79 = 4 чол.

Рслесарь 2 разів. = 2285,71 / 1732,8 * 1,16 * 1 = 1,14 = 1 чол.

Рслесарь 3 разів. = 2285,71 / 1732,8 * 1,16 * 1 = 1,14 = 1 чол.

Рслесарь 4 разів. = 3047,62 / 1732,8 * 1,16 * 1 = 1,52 = 2 чол.

Рфрезеровщік з ЧПУ 2 разів. = 4571,43 / 1732,8 * 1,16 * 2 = 1,14 = 1 чол.

Рфрезеровщік з ЧПУ 3 разів. = 5333,33 / 1732,8 * 1,16 * 2 = 1,33 = 1 чол.

Рфрезеровщік з ЧПУ 4 разів. = 5333,33 / 1732,8 * 1,16 * 2 = 1,33 = 1 чол.

Ршліфовальщік 2 разів. = 6095,24 / 1732,8 * 1,16 * 1 = 3,03 = 3 чол.

Ршліфовальщік 3 разів. = 6095,24 / 1732,8 * 1,16 * 1 = 3,03 = 3 чол.

Ршліфовальщік 4 разів. = 5333,33 / 1732,8 * 1,16 * 1 = 2,65 = 3 чол.

Таблиця № 6

Зведена відомість основних виробничих робітників

 професія прийнята чисельність в т.ч. за розрядами

 I II III IV V VI

 1 токар 9 3 червня

 2 токар з ЧПУ 2 Будiвництво 1 1

 3 сверловщик 7 січня 2 квітня

 4 слюсар 1 Квітня 1 лютого

 5 фркзеровщік з ЧПУ 1 березня 1 січня

 6 щліфовальщік 3 вересня 3 березня

 РАЗОМ:

 34

6

 14

 14

2.2 Розрахунок чисельності допоміжних робітників

Чисельність встановлюється укрупнено на основі норм обслуговування або% на основі норм обслуговування від числа основних робітників.

Норма обслуговування - це число робочих місць, обслуживаемое одним робітником.

Наладчики устаткування виконують наладку і настройку спеціального обладнання і верстатів з ЧПУ. Один наладчик призначається на обслуговування в зміну 6-8 автоматичних верстатів або верстатів з ЧПУ і 10-12 револьверних верстатів.

У нас 22 обладнання, з них 6 верстатів з ЧПУ (2-токарного і 4 фрезерного) значить на верстати з ЧПУ нам знадобиться 1 наладчик, і на 14 (16 -2 верстата) верстатів простих ще 1 наладчик, тобто всього 2 наладчика 3 розряду.

Слюсарі-ремонтники призначаються на ділянку для міжремонтного обслуговування та поточного ремонту обладнання (розраховуємо на 10 верстатів - 1 ремонтник, більше 10 - 2 чол.), У нас 20 верстатів (22 - 2 верстака) значить необхідно 2 слюсаря-ремонтника 3 розряду

Електрики призначаються для обслуговування електричної частини обладнання та нагляду за діяльністю експлуатації електричних частин, їх чисельність приймається в розмірі 7% від числа основних робітників = 34 * 0,07 = 2,38 = 2 електрика 4 розряду.

Контролери - призначаються на ділянку для виконання контрольних операцій, вхідного і межоперационного контролю, їх чисельність приймається в розмірі 5% від числа основних робітників = 34 * 0,05 = 1,7 = 2 контролера 4 розряду

Підсобні робітники призначаються на ділянку для прибирання виробничих приміщень та виконання вантажно-розвантажувальних робіт, їх чисельність визначається залежно від площі ділянки. Один робітник приймається на 300 ? 500 виробничої площі за зміну.

Розрахуємо виробничу площа:

а) для великих верстатів (з ЧПУ) - 35 м2

б) для середніх верстатів (прості) - 20 м2

в) для дрібних верстатів (верстак) - 10 м2

6 * 35 + 14 * 20 + 2 * 10 = 210 + 280 + 20 = 510 м2 / 400 = 1,28 = 1 підсобний робітник 2 розряду

Таблиця № 7. Зведена відомість допоміжних робітників

 професія прийнята чисельність в т.ч. за розрядами

 I II III IV V VI

 1 наладчики устаткування 2 лютого

 2 слюсарі-ремонтники 2 лютого

 3 електрики 2 лютого

 4 контролери 2 лютого

 5 підсобні робітники 1 січня

 РАЗОМ:

9

1

4

4

2.3 Розрахунок чисельності службовців

Їх чисельність встановлюється за штатним розкладом з урахуванням категорій цеху і ділянки. Чисельність визначається за чисельністю основних виробничих робітників з розрахунку 15-20 чоловік у зміну на одного майстра.

34/20 = 1,7 = 2 майстри (1 старший майстер і 1 майстер).

3. Розрахунок фонду оплати праці

Фонд заробітної плати являє собою суму грошових коштів, запланованих для оплати праці працюючих в планованому періоді (місяць, квартал, рік). Його розраховують по кожній категорії працюючих.

При плануванні фондів тарифної заробітної плати враховують всі види виплат: заробітна плата за відрядними розцінками, тарифними ставками і окладами, преміальні доплати та доплати за прогресивними системам, доплати за роботу в нічний час, навчання учнів, оплата відпусток та інші доплати, встановлені ТК РФ.

3.1 Розрахунок річного фонду заробітної плати основних виробничих робітників

Фонд заробітної плати основних виробничих робітників розраховуються за формулою:

Фгод.осн. = ?Фтар.i осн. + Дпрем. + Дпр. + Дп.к., руб.

?Фтар.i осн. - Прямий (тарифний) фонд заробітної плати по i-ому розряду робіт

Дпрем. - Преміальні доплати

ДПР. - Інші доплати

Дп.к. - Доплати за поясним коефіцієнту

Прямий (тарифний) фонд заробітної плати визначається на основі відрядної розцінки або трудомісткості робіт. Розрахунок проводиться по кожному розряду робіт окремо за формулою:

Фтар.iосн. = * Тстi * Кпов., Руб.

Тгод.i - річна трудомісткість робіт по i-ому розряду робіт, н / год

Тстi - тарифна ставка i-го розряду робіт, руб.

nобсл. - Норма обслуговування

Кпов. - Коефіцієнт збільшення тарифної ставки (в межах норми обслуговування Кпов. = 1, понад норму обслуговування Кпов. = 1,5)

Розраховуємо прямий (тарифний) фонд заробітної плати по кожному розряду робіт окремо за формулою

Тарифна ставка (Тст) 2 розряду - 24,95 руб.

Тарифна ставка (Тст) 3 розряду - 27,61 руб.

Тарифна ставка (Тст) 4 розряду - 30,96 руб.

Тарифна ставка (Тст) 5 розряду - 35,10 руб.

Фтар.i токаря 3 разів. = 12952,38 / 1 * 27,61 * 1 = 357615,21

Фтар.i токаря 4 разів. = 5333,33 / 1 * 30,96 * 1 = 165119,90

Фтар.i токаря з ЧПУ 3 разів. = 4571,43 / 3 * 27,61 * 1,5 = 63108,59

Фтар.i токаря з ЧПУ 4 разів. = 304762/3 * 30,96 * 1,5 = 47177,16

Фтар.i свердлувальника 2 разів. = 2285,71 / 1 * 24,95 * 1 = 57028,46

Фтар.i свердлувальника 3 разів. = 3809,52 / 1 * 27,61 * 1 = 105180,85

Фтар.i свердлувальника 4 разів. = 7619,05 / 1 * 30,96 * 1 = 235885,79

Фтар.i слюсаря 2 разів. = 2285,71 / 1 * 24,95 * 1 = 57028,46

Фтар.i слюсаря 3 разів. = 2285,71 / 1 * 27,61 * 1 = 63108,45

Фтар.i слюсаря 4 разів. = 3047,62 / 1 * 30,96 * 1 = 94354,32

Фтар.i фрезерувальника з ЧПУ 2 разів. = 4571,43 / 2 * 24,95 * 1,5 = 85542,88

Фтар.i фрезерувальника з ЧПУ 3 разів. = 5333,33 / 2 * 27,61 * 1,5 = 110439,93

Фтар.i фрезерувальника з ЧПУ 4 разів. = 5333,33 / 2 * 30,96 * 1,5 = 123839,92

Фтар.i шлифовальщика 2 разів. = 6095,24 / 1 * 24,95 * 1 = 152076,24

Фтар.i шлифовальщика 3 разів. = 6095,24 / 1 * 27,61 * 1 = 168289,58

Фтар.i шлифовальщика 4 разів. = 5333,33 / 1 * 30,96 * 1 = 165119,90

Разом: ?Фтар.i осн. = 2050915,64 руб.

Преміальні доплати приймаються в межах 50% від прямого фонду заробітної плати.

Д прем. = 0,5 * ?Фтар.i осн. = 0,5 * 2050915,64 = 1025457,82 руб.

Інші доплати включають в себе: оплату відпусток, доплати за роботу в нічний час, оплати перерв годуючим матерям та інші доплати, встановлені ТК РФ. Ці доплати приймаються в межах 10-12% від прямого фонду заробітної плати.

Д пр. = 0,12 * ?Фтар.i осн. = 0,12 * 2050915,64 = 246109,88 руб.

Доплати за поясним коефіцієнту приймаються в розмірі 60% від загального заробітку з урахуванням доплат:

Дп.к. = 0,6 * (?Фтар.i осн. + Дпрем. + Дпр.) = 0,6 * (2050915,64 + 1025457,82 + 246109,88) =

= 0,6 * 3322483,34 = 1993490,00 руб.

Фгод.осн. = ?Фтар.i осн. + Дпрем. + Дпр. + Дп.к. = 2050915,64 + 1025457,82 + 246109,88+ 1993490,00 = 5315973,33 руб.

Відрахування до фондів соціального страхування

Ссоц. = 0,34 * Фгод.осн. = 0,34 * 5315973,33 = 1807430,93 руб.

3.2 Розрахунок річного фонду заробітної плати допоміжних робітників

Фонд заробітної плати допоміжних робітників розраховуються за погодинній оплаті праці на основі тарифних ставок і окладів за формулою:

Фгод.всп. = ?Фтар.i доп. + Дпрем. + Дпр. + Дп.к. , Руб.

Прямий (тарифний) фонд заробітної плати розраховується за формулою:

Фтар.i доп. = Тстi * Fg * Рвсп.i., Руб.

Fg - дійсний фонд робочого часу одного працюючого за рік, годину (з балансу робочого часу)

Рвсп.i - кількість допоміжних робітників по i-ому розряду робіт, чол.

Тарифна ставка (Тст) 2 розряду - 23,30 руб.

Тарифна ставка (Тст) 3 розряду - 25,80 руб.

Тарифна ставка (Тст) 4 розряду - 28,93 руб.

Фтар.i доп. налагодив., сл.-ремонт. 3 разів. = 25,80 * 1732,8 * 4 = 178824,96

Фтар.i доп. електр., контр. 4 разів. = 28,93 * 1732,8 * 4 = 200519,616

Фтар.i доп. підсобити. робітники. 2 разів. = 23,30 * 1732,8 * 1 = 40374,24

Разом: ?Фтар.i доп = 419718,82 руб.

Преміальні доплати приймаються в межах 50% від прямого фонду заробітної плати.

Д прем. = 0,5 * ?Фтар.i доп. = 0,5 * 419718,82 = 209859,41 руб.

Інші доплати включають в себе: оплату відпусток, доплати за роботу в нічний час, оплати перерв годуючим матерям та інші доплати, встановлені ТК РФ. Ці доплати приймаються в межах 10-12% від прямого фонду заробітної плати.

Д пр. = 0,12 * ?Фтар.i доп. = 0,12 * 419718,82 = 50366,26 руб.

Доплати за поясним коефіцієнту приймаються в розмірі 60% від загального заробітку з урахуванням доплат:

Дп.к. = 0,6 * (?Фтар.i доп. + Дпрем. + Дпр.) = 0,6 * (419718,82 + 209859,41 + 50366,26) =

= 0,6 * 679944,48 = 407966,69 руб.

Фгод.всп. = ?Фтар.i доп. + Дпрем. + Дпр. + Дп.к.

Фгод.всп. = 419718,82 + 209859,41+ 50366,26+ 407966,69 = 1087911,17 руб.

Відрахування до фондів соціального страхування

Ссоц. = 0,34 * Фгод.всп. = 0,34 * 1087911,17 = 369889,80 руб.

3.3 Розрахунок річного фонду заробітної плати службовців

Фонд заробітної плати службовців розраховуються за погодинній оплаті праці на основі тарифних ставок і окладів за формулою:

Фгод.служ. = ?Фтар.i служ. + Дпрем. + Дпр. + Дп.к. , Руб.

Прямий фонд заробітної плати розраховується за формулою:

Фтар.i служ. = ОКЛ. Служ. * 10,8 * Рслуж.i., Руб.

Оклад старшого майстра дільниці - 7600 руб / міс.

Оклад майстра участка- 6800 руб / міс.

Фтар.i ст.мастера = 7600 * 10,8 * 1 = 82080 руб.

Фтар.i майстри = 6800 * 10,8 * 1 = 73440 руб.

Разом: ?Фтар.i служ. = 155 520 руб.

Преміальні доплати приймаються в межах 50% від прямого фонду заробітної плати.

Д прем. = 0,5 * ?Фтар.i служ .. = 0,5 * 155520 = 77760 руб.

Інші доплати становлять 12% від прямого фонду заробітної плати

Д пр. = 0,12 * ?Фтар.i служ .. = 0,12 * 155520 = 18662,40 руб.

Доплати за поясним коефіцієнту приймаються в розмірі 60% від загального заробітку з урахуванням доплат:

Дп.к. = 0,6 * (?Фтар.i служ. + Дпрем. + Дпр.) = 0,6 * (155520 + 77760 + 18662,40) =

= 0,6 * 251942,40 = 151165,44 руб.

Фгод.служ. = ?Фтар.i служ .. + Дпрем. + Дпр. + Дп.к. = 155520 + 77760+ 18662,40 + 151165,44 = 403107,84 руб.

Відрахування до фондів соціального страхування

Ссоц. = 0,34 * Фгод.служ. = 0,34 * = 0,34 * 403107,84 = 137056,67 руб.

Дані всіх вищенаведених розрахунків зводимо в таблицю

Таблиця № 8

 Категорія працівників

 З / плата за тарифом,

 руб., ФТАР.

 Премія,

 руб.

 Дпрем. (0,5)

 Інші доплати,

 руб.

 ДПР. (0,12) Доплати за поясним ко., Руб. Дп.к. (0,6)

 Річний фонд оплати праці, руб.

 Фгод Відрахування до фонду соц.страхование, руб Ссоц. (0,34)

 Основні

 2050915,64 1025457,82 246109,88 1993490,00 5315973,33 1807430,94

 Вспомога-тільні

 419718,82 209859,41 50366,26 407966,69 1087911,17 369889,80

 Службовці

 155520,00 77760,00 18662,40 151165,44 403107,84 137056,67

 РАЗОМ

 2626154,45 1313077,23 315138,54 2552622,13 6806992,34 2314377,40

Проведемо розрахунки середньої оплати праці

основних робочих Зср.осн. = 13029,35 руб.

допоміжних робітників Зср.всп. = 10073,25 руб.

службовців Зср.служ. = 16796,16 руб.

Росн., РВСП., Рслуж. - Чисельність відповідно основних, допоміжних робітників, службовців

Загальна середня оплата праці розраховується за формулою:

 Фосн. + Фвсп. + Фслуж. 12 * (Росн. + РВСП. + Рслуж.)

Зср. = 12605,54 руб.

 5315973,33 + 1087911,17 + 403107,84

 12 * (34 + 9 + 2)

4. РОЗРАХУНОК загальновиробничі витрати

Для розробки планових калькуляцій собівартості попередньо складаються кошториси комплексних витрат, у тому числі:

- Витрат на утримання та експлуатацію обладнання;

- Цехові;

- Загальнозаводські (загальногосподарські);

- Інших виробничих;

- Позавиробничих

У цехах розробляються дві кошторису:

1. на витрати, пов'язані з утриманням та експлуатацією устаткування;

2. на цехові витрати.

4.1 Кошторис витрат з утримання та експлуатації обладнання (РСіЕО)

Кошторис по утриманню та експлуатації обладнання (РСіЕО) включає такі статті витрат:

1. Амортизація устаткування і транспортних засобів.

2. Експлуатація обладнання:

а) вартість мастильних та інших допоміжних матеріалів;

б) заробітна плата робітників, які обслуговують обладнання;

в) відрахування на соціальні потреби;

г) вартість спожитого палива та всіх видів енергії;

д) послуги допоміжних виробництв.

3. Поточний ремонт обладнання і транспортних засобів.

4. Внутрішньозаводське переміщення вантажів.

5. Знос малоцінних і швидкозношуваних інструментів і пристосувань.

6. Інші витрати.

4.1.1 Амортизація обладнання

Величина амортизаційних відрахувань визначається за нормами амортизації від балансової вартості обладнання.

Норма амортизації встановлюється для кожного типу обладнання, для укрупнених розрахунків приймаємо норму амортизації - 27%.

Азб = Сб * На / 100 = 8787450 * 0,27 = 2372611,5 руб.

Сб - балансова вартість, руб

На - норма амортизації%.

4.1.2 Експлуатація обладнання

а) витрати на силову електроенергію

Електрична енергія (силова) в цехах витрачається на харчування електроприймачів (електродвигунів, електропечей), витрати на силову електроенергію розраховуються за формулою:

Ре = ЦЕ * Wе = 1,6 * 373078,23 = 596925,17 руб.,

ЦЕ - вартість одного кВт / год електроенергії, руб. (1,6 руб. За 1 кВт / год)

Wе - річна витрата енергії, кВт / год.

Wе = Руст. * F еф. * Nср * Кв / (Kn * Kg), кВт / год

Руст - встановлена ??потужність всіх споживачів, кВт

F еф - ефективний фонд часу роботи обладнання

nср - середній коефіцієнт завантаження обладнання

Кв - коеф-т, що враховує одночасність роботи обладнання (0,7)

Kn - коефіцієнт, що враховує втрати в мережі (0,96)

Kg - коефіцієнт корисної дії двигуна (0,85)

Wе = 140 * 3507,50 * 0,89 * 0,7 / (0,96 * 0,85) = 305924,15 / 0,82 = 373078,23 кВт / год

б) витрати на стиснене повітря

Стиснене повітря застосовується в пневматичних пристроях, загальна потреба в стислому повітрі визначається виходячи з витрат всіх повітро-приймачів. У укрупнених розрахунках на стиснене повітря приймається норма витрати 4 м2в годину на одне пристосування з пневмозажімом

Кількість верстатів з пневмозажімом приймається в розмірі 10-30% від загальної кількості верстатів.

Росн.в. = Цсж.в. * Qсж.в. = 1,5 * 70150 = 105225 руб.,

Цсж.в. - Ціна 1 м3сжатого повітря = 1,5 руб.

Qсж.в. - Річна витрата стисненого повітря в м3по всім пристосування

Qсж.в. = G сж.в. * F еф. * Nпрісп. = 4 * 3507,50 * 5 = 70150 руб.

g сж.в.- норма витрати стисненого повітря на одне пристосування, 4 м3

nпрісп - кількість пристосувань з пневмозажімом, шт.

nпрісп = ?Спр * (10-30) / 100 = 22 * ??20/100 = 4,4 = 5 шт.

в) витрати на воду для виробничих потреб

Вода використовується для приготування охолоджуючих сумішей. Витрати на воду для виробничих потреб розраховуються за формулою:

Рв = Цв * Qв, руб. = 6,42 * 42,09 = 270,22 руб.

Цв - вартість 1 м3води = 6,42 руб.

Qв - річна витрата води, м3

Qв = qв * F еф * Спр.в / 1000 = 0,6 * 3507,50 * 20/1000 = 42,09 м3

Qв - витрата води для приготування охолоджувальної рідини на 1 верстат (qв = 0,6 л / год., 100 л / год на 1 ванну).

Спр.в - кількість верстатів, які споживають воду для приготування охолоджувальної рідини (беремо всі верстати за мінусом верстаків 22-2 = 20)

г) Заробітна плата слюсарів-ремонтників, наладчиків устаткування

Визначається за формулою:

Фгод.сл.-рем. = ?Фтар.сл.-рем. + Дпр. + Дпрем. + ДПК. , Руб.

Ф тар.сл.-рем. - Прямий (тарифний) фонд заробітної плати, руб.

ДПР. -інші доплати (10% від прямого фонду заробітної плати), грн.

Дпрем. - Преміальні доплати (40% від прямого фонду заробітної плати), грн.

ДПК - доплати по поперековій коефіцієнту (60% від усіх видів оплати), руб.

Прямий (тарифний) фонд оплати праці на основі тарифних ставок розраховується за формулою:

Фтар.iсл.-рем. = Тст.iсл.-рем. * Fd * Рсл.-рем., Готівка., Руб.

Тст.iсл.-рем - тарифна ставка i-го розряду працівника, руб.

Fd - дійсний фонд часу, год.

Рсл.-рем., Готівка - номінальна кількість слюсарів-ремонтників, наладчиків, чол.

ФТАР. 3 раз.сл.-рем. = 25,80 * 1732,8 * 4 = 178824,96 руб.

ДПР. = 178824,96 * 0,1 = 17882,50 руб.

Дпрем. = 178824,96 * 0,4 = 71529,98 руб.

ДПК. = 0,6 * (178824,96 + 17882,50 + 71529,98) = 0,6 * 268237,44 = 160942,46 руб.

Фгод.сл.-рем. = ?Фтар.сл.-рем. + Дпр. + Дпрем. + ДПК. , Руб.

Фгод.сл.-рем. = 178824,96 + 17882,50 + 71529,98 + 160942,46 = 429179,90 руб.

д) відрахування на соціальні потреби

Ссоц. = 0,34 * 429179,90 = 145921,17 руб.

е) витрати на допоміжні матеріали

Приймаємо укрупнено в розмірі на 1 верстат 3500 рублів на рік.

Рв.мат. = Дв.мат. * ?Спр., Руб.

Дв.мат. -Прийняття сума витрат на рік на 1 верстат, руб.

Спр. - Прийняте кількість устаткування на ділянку (= всього 22 обладнання)

Рв.мат. = Дв.мат. * ?Спр. = 3500 * 22 = 77000 крб.- витрати на допоміжні матеріали

ж) витрати на капітальний ремонт

Капітальний ремонт проводиться силами ремонтно-механічного цеху, витрати на капітальний ремонт приймаємо укрупнено в розмірі 5% від балансової вартості обладнання

Ркр. = 0,05 * Сбал. = 0,05 * 8787450 = 439372,5 руб. - Витрати на кап.ремонт

4.1.3 Поточний ремонт обладнання

Витрати на поточний ремонт приймаємо укрупнено в розмірі 4,5% від балансової вартості обладнання

Ррем. = 0,045 * Сбал. = 0,045 * 8787450 = 395435,25 руб. - Витрати на поточний ремонт

4.1.4 Амортизація дорогого інструменту та інвентарю

Розрахунок амортизаційних відрахувань виробляємо укрупнено в% від балансової вартості інструмента та інвентарю

Gінстр. = Сбал.інстр. * Нінстр. / 100. руб.

Нінстр. - Норма амортизації інструменту. Н = 16%.

Сбал.інстр. - Балансова вартість інструменту приймаємо укрупнено в розмірі 10-12% від балансової вартості обладнання.

Сбал.інстр. = 0,1 * Сбал. = 0,1 * 8787450 = 878745 руб.

Gінстр. = 878745 * 0,16 = 140599,20 руб. - Амортизація дорогого інструменту та інвентарю

4.1.5 Зміст, ремонт та відновлення малоцінного інструментів та інвентарю

Витрати за вказаною статтею приймаємо укрупнено по встановленій сумі на рік на 1 основного робітника:

Ріністр. = Діністр. * Росн.р., Руб.

Діністр. -Прийняття сума витрат на рік на основного робочого = 1200 руб.

Росн.р. - Кількість основних робітників на ділянці, чол.

Ріністр. = 1200 * 34 = 40800 руб. - Утримання, ремонт і відновлення малоцінного інструментів та інвентарю.

4.1.6 Інші витрати

Приймаємо укрупнено в розмірі 5% від суми всіх витрат з утримання та експлуатації обладнання

Рпр. = 0,05 * 4743339,91 = 237167,00 руб.

4.2 Кошторис цехових витрат

Кошторис цехових витрат включає такі статті витрат:

1. Утримання апарату управління цеху:

а) заробітна плата персоналу управління цеху.

б) відрахування на соціальні потреби.

в) витрати на утримання диспетчерського зв'язку цеху.

г) інші витрати по управлінню цехом.

2. Зміст іншого цехового персоналу (заробітна плата з відрахуваннями на соціальні потреби працівників цеху, що не відносяться до управлінського персоналу).

3. Амортизація будівель, споруд, інвентарю.

4. Утримання будинків, споруд, інвентарю.

5. Поточний ремонт будівель і споруд.

6. Випробування, досліди і дослідження, раціоналізація і винахідництво.

7. Охорона праці.

8. Знос малоцінного і швидко зношується інвентарю.

9. Інші витрати.

4.2.1 Утримання апарату управління цеху (ділянки)

а) заробітна плата персоналу управління ділянки

Фгод.ітр = Фтар.ітр. + Дпр. + Дп.к. + Дпрем., Руб

Фтар.ітр. - Прямий (тарифний) фонд оплати праці., Руб.

ДПР. - Інші доплати (12% від Фтар.ітр.). Руб.

Дп.к.- доплати за поясним коефіцієнту (60% від усіх видів заробітку) Руб

Дпрем - преміальні доплати (50% від Фтар.ітр.). Руб.

Прямий (тарифний) фонд оплати праці на основі штатно-окладних системи визначається за формулою:

Фтар.ітр. = ОКЛ. * 10,8 * рітріт., Руб

Окл.- оклад майстра, руб.

10,8 - кількість робочих місяців у році

Рітр.- кількість майстрів, чол.

Фтар.ітр. = Фтар.ст.маст. + Ф тар.маст. = (7600 * 10,8 * 1) + (6800 * 10,8 * 1) = б82080 + 73440 = 155520 руб.

ДПР. = 155520 * 0,12 = 18662,40 руб.

ДПР. = 155520 * 0,5 = 77760 руб.

Дп.к. = 0,6 * (155520 + 18662,40 + 77760) = 151165,44 руб.

Фгод.ітр = Фтар.ітр. + Дпр. + Дп.к. + Дпрем. = 55520 + 18662,40 + 77760 + 151165,44 = 403107,84 руб.

б) відрахування на соціальні потреби

Ссоц. = 0,34 * Фгод.ітр. = 0,34 * 403107,84 = 137056,67 руб.

4.2.2 Зміст іншого персоналу ділянки

а) заробітна плата допоміжних робітників визначається за формулою:

Фгод.контр.,электр.,подс.раб.=?Фтар.контр.,электр.,подс.раб.+Дпр.+Дпрем.+Дп.к., руб.

Фгод.контр., Електр., Подс.раб. = 240893,86 + 24089,39 + 96357,54 + 216804,47 = 578145,26 руб.

Прямий (тарифний) фонд оплати праці допоміжних робітників розраховується за формулою:

?Фтар.контр.,электр.,подс.раб.=Fd*Тст.контр.,электр.,подс.раб.*Рконтр.,электр.,подс.раб. руб.

Fd - дійсний фонд робочого часу (= 1732,8 годину.)

Тст- тарифна ставка i-го розряду робіт, руб.

РВСП. - Кількість допоміжних робітників

Фтар.контр., Електр., 4 розряду = 1732,8 * 28,93 * 4 = 200519,62

Фтар.подс.раб. 2 розряду = 1732,8 * 23,30 * 1 = 40374,24

?Фтар.контр., Електр., Подс.раб. = 200519,62 + 40374,24 = 240893,86 руб.

ДПР. = 0,1 * 240893,86 = 24089,39 руб.

Дпрем. = 0,4 * 240893,86 = 96357,54 руб.

Дп.к. = 0,6 * (240893,86 + 24089,39 + 96357,54) = 0,6 * 361340,79 = 216804,47 руб.

б) відрахування на соціальні потреби

Ссоц. = 0,34 * 578145,26 = 196569,39 руб.

4.2.3 Амортизація будівель, споруд та інвентарю

Азд. = (Сбал.зд. * Нзд.) / 100. руб.

Нзд. - Норма амортизації будівлі = 3%

Сбал.зд. - Балансова вартість будівлі, руб.

Сбал.зд. = Цзд. * Fуч. = 30000 * 510 м2 = 15300000 руб.

Цзд. - Вартість 1м2зданія = 30000руб.

Fуч. - Площа ділянки. м2

Азд. = (Сбал.зд. * Нзд.) / 100 = 15300000 * 0,03 = 459000 руб.

4.2.4 Утримання будинків, споруд та інвентарю

а) енергія для освітлення

Ре.осв. = Це.осв. * Wе.осв. руб.

Це.осв. - Ціна 1 кВт / год електричної енергії. = 1,6 руб.

Wе.осв. - Річна витрата енергії на освітлення, кВт / год.

Wе.осв. = (15 * Fуч. * 2100) / 1000, кВт / год.

15 кВт / год - норма витрати електричної енергії на 1 м2 виробничої площі;

2100 - кількість годин освітлювального сезону для районів Сибіру.

Wе.осв. = (15 * 510 * 2100) / 1000 = 16065000/1000 = 16065 кВт / год.

Ре.осв. = Це.осв. * Wе.осв. = 1,6 * 16065 = 25704 руб.

б) Пар для опалення

Витрата пари визначається з розрахунку відшкодування теплових втрат будівлі

Рпар. = ЦПАР. * Qпара. , Руб.

ЦПАР. - Ціна 1 тонни, пара, руб. (2,44 руб. Ккал / м3)

Qпар.- річна потреба пари на опалення, т.

Qпара. = (Qn * Н * V) / (j * 1000) т.

Qn - витрата тепла на 1 м3 будівлі (qn = 25-35 ккал / год на 1 м3)

H - кількість годин в опалювальному сезоні (4320 годин)

V - об'єм будівлі, м3

V = Fуч. * H = 510 * 13 = 6630 м3

J - теплота випаровування пара (540 ккал / кг)

h - висота будівлі (= 13 м.)

Qпара. = (Qn * Н * V) / (j * 1000) = (30 * 4320 * 6630) / (540 * 1000) =

= 859248000/540000 = 1002456000/540000 = 1591,2 т.

Рпар. = ЦПАР. * Qпара. = 2,44 * 1591,2 = 3882,53 руб.

в) вода на побутові потреби

Рв.бит.н. = Цв. * Qв.бит.н. , Руб

Qв.бит.н. - Річна витрата води на побутові потреби, м.3

Кол. - Ціна 1 тонни води (= 2,44 руб.)

Qв.бит.н. = (Qв.бит. * Робощ. * Fном.) / 1000, т.

qв.бит. - Норма витрати води на добу на 1 людину (= 70 літрів)

Робобщ. - Сумарна чисельність основних робітників, допоміжних робітників, ІТП, чол.

Fном. - Номінальний фонд робочого часу, дні (252 дні)

Qв.бит.н. = (70 * 45 * 252) / 1000 = 793800/1000 = 793,8 т.

Рв.бит.н. = Цв. * Qв.бит.н = 2,44 * 793,8 = 1936,87 руб.

г) Матеріали та інші витрати з утримання будівлі

Приймаємо укрупнено в розмірі 3% від вартості будівлі.

Рпр.зд = 0,03 * Сбал.зд. = 0,03 * 15300000 = 459000 руб.

4.2.5 Поточний ремонт будівель і споруд

Застосовуємо укрупнено в розмірі 2% від вартості будівлі

Ртек.зд = 0,02 * Сбал.зд. = 0,02 * 15300000 = 306000 руб.

4.2.6 Витрати з реалізації, винахідництва, охорони праці та техніки безпеки

Застосовуємо укрупнено в розмірі 2500 рублів на рік на одного робітника (основного і допоміжного).

Ррац.ізоб. = 2500 * (Росн. + РВСП.) = 2500 * (34 + 9) 2500 * 43 = 107500 руб.

4.2.7 Поштово-телеграфні і канцелярські витрати

Приймаємо укрупнено в розмірі 3000 рублів на рік на 1 ІТП.

Рпочт. = 3000 * рітріт = 3000 * 2 = 6000 руб.

4.2.8 Інші витрати

Приймаємо укрупнено в розмірі 5% від суми все цехових витрат.

Рпроч. = 0,05 * 2683902,56 = 134195,13 руб.

Всього загальновиробничих витрат - 7798604,59 руб.

4.2 Розрахунок відсотка загальновиробничих витрат

Відсоток загальновиробничих витрат розраховується за формулою:

Побщепр. = (Нобщепр. / ?Фтар.осн.раб.) * 100. %

Нобщепр - сума загальновиробничих витрат.

?Фтар.осн.раб. - Сумарний заробіток за тарифом основних робітників, руб.

Побщепр. = 7798604,59 / 2050915,64 = 3,80 * 100 = 380%

КОШТОРИС загальновиробничі витрати

 Найменування статей витрат

 Сума, руб

 Кошторис витрат з утримання та експлуатації обладнання

 1 Амортизація обладнання 2372611,50

 2 Експлуатація обладнання:

 2.1 витрати на силову електроенергію 596925,17

 2.2 Витрати на стиснуте повітря 105225,00

 2.3 витрати на воду виробничих потреб 270,22

 2.4 зарплата сл.рем., Налад.оборуд. 429179,90

 2.5 відрахування на соц.нужди 145921,17

 2.6 витрати на допоміжні матеріали 77000,00

 2.7 витрати на капітальний ремонт 439372,50

 3 Поточний ремонт обладнання 395435,25

 4 Амортизація дорогого інструменту та інвентарю 140599,20

 5 Зміст, ремонт та відновлення малоцінного інструменту та інвентарю 40 800,00

 Разом без інших витрат:

 4743339,91

 6 Інші витрати 237167,00

 РАЗОМ витрат з утримання та експлуатації обладнання:

 4980506,91

Кошторис цехових витрат

 1 Утримання апарату управлінні цеху (ділянки)

 1.1 зарплата персоналу управлінні ділянки 403107,84

 1.2 відрахування на соц.нужди 137056,67

 2 Зміст іншого персоналу ділянки

 2.1 зарплата допоміжних робітників 578145,26

 2.2 відрахування на соц.нужди 196569,39

 3 Амортизація будівель, споруд та інвентарю 459000,00

 4 Утримання будинків, споруд та інвентарю

 4.1 енергія для освітлення 25704,00

 4.2 пар для опалення 3882,53

 4.3 вода на побутові потреби 1936,87

 4.4 матеріали та інші витрати на утримання будівлі 459000,00

 5 Поточний ремонт 306000,00

 6 Витрати по раціоналізації, винахідництва, охорони праці та техніки безпеки 107500,00

 7 Поштово-телеграфні і канцелярські витрати 6000,00

 Разом без інших витрат

 2683902,56

 8 Інші витрати 134195,13

 РАЗОМ цехових витрат:

 2818097,69

 ВСЬОГО загальновиробничих витрат

 7798604,59

5. РОЗРАХУНОК СОБІВАРТОСТІ ВИРОБИ І ОПТОВОЇ ЦІНИ

Калькулювання окремих видів продукції здійснюється для встановлення рівня виробничих витрат. Цей розрахунок виконується за розрахунками за видатками за статтями калькуляції. Складання планової калькуляції починається вартість визначення прямих витрат, тобто витрат на матеріали, покупні комплектуючі вироби, паливо та енергію на технологічні цілі, основну та додаткову заробітну плату основних робітників, відрахування на соціальні потреби.

5.1 Витрати на матеріали і комплектуючі вироби

розраховуються на основі специфікації, де по кожному виду матеріалів наводяться норми витрат на виріб і ціна.

Розрахунок вартості основних матеріалів здійснюється за формулою:

М = ?qi * Цi = 6,4 * 16,40 = 104,96 руб.

qi- норма витрати i-го виду матеріалу на виріб (маса заготовки), (= 6,4 кг.)

Цi - вартість i-го виду матеріалу, руб / кг. (16400 руб / т = 16,40 руб / кг.)

Дані розрахунків зводяться в таблицю.

Таблиця № 9

Таблиця основних матеріалів

 п / п Найменування Кількість Матеріал

 Вартість

 за1 кг., руб

 Норма

 витрати Загальна вартість, грн.

 1. Заготівля 1 Сталь 16,40 6,4 104,96

До отриманої величині додають транспортно-заготівельні витрати в розмірі 5,8% від вартості основних матеріалів і віднімають вартість реалізованих зворотних відходів.

Мотх = qотхi * Цотхi, = 0,13 * 1,64 = 0,21 крб.- вартість реалізованих зворотних відходів

qотхi- вага i-го виду відходу, кг

Цотхi - ціна i-го виду відходу, руб / кг (1640 руб / т = 1,64 руб / кг)

Вага відходів визначається за формулою: qотхi = qi- qдетi, = 6,4 - 6,27 = 0,13 кг.

qдетi- вага готової деталі, кг. (98% від Мзаг. = 6,4 * 0,98 = 6,27 кг.)

104,96 * 0,058 = 6,09 руб. - Транспортно-заготівельні витрати

104,96 + 6,09 - 0,21 = 110,84 руб. - Чисті витрати на матеріали і комплектуючі вироби на виготовлення деталі.

5.2 Основна заробітна плата основних робітників відповідає сумі розцінок

Зосн. i тар. = ?Pсдi, руб.

Pсдi - відрядна розцінка за i-ому розряду робіт, руб.

При індивідуальному обслуговуванні відрядна розцінка визначається за формулою:

Pсдi = 60 * Tcтi, руб.

tштi - штучний час по i-ому розряду робіт, хв.

Tcтi - тарифна ставка i-го розряду робіт, руб.

Рсд2раз. = (20/60) * 24,95 = 8,32

Рсд3раз. = (46/60) * 27,61 = 21,17

Рсд4раз. = (39/60) * 30,96 = 20,12

Зосн. i тар. = 8,32 + 21,17 + 20,12 = 49,61 руб.

В основну заробітну плату включаються премії, доплати за поясним коефіцієнту.

Преміальні доплати встановлюються в розмірі 40% від основної заробітної плати за тарифом:

Дпрем. = 0,4 * Зосн. i тар. = 0,4 * 49,61 = 19,84 руб.

Доплати за поясним коефіцієнту приймаємо в розмірі 50% від основної заробітної плати за тарифом та премії:

Дп.к. = 0,5 * (Зосн. I тар. + Дпрем.) = 0,5 * (49,61 + 19,84) = 0,5 * 69,45 = 34,73 руб.

Разом основна заробітна плата основних робітників дорівнює:

Зосн. = Зосн. i тар. + Дпрем. + Дп.к. = 49,61 + 19,84 + 34,73 = 104,18 руб.

5.3.Затрати на додаткову заробітну плату визначаються у розмірі 53,3% від основної заробітної плати виробничих робітників:

Здоп. = 0,533 * Зосн. = 0,533 * 104,18 = 55,53 руб.

5.4 Витрати на відрахування на соціальні потреби визначаються в розмірі 34% від основної та додаткової заробітної плати виробничих робітників:

Ссоц. = 0,34 * (Зосн. + Здоп.) = 0,34 * (104,18 + 55,53) = 0,34 * 159,71 = 54,30 руб.

5.5 Непрямі витрати розподіляються між усіма видами продукції, або пропорційно до кошторисних ставок, або пропорційно основній заробітній платі основних робітників.

Загальновиробничі витрати приймаємо в розмірі 150-200% від основної заробітної плати виробничих робітників: (150 + 200 = 350/2 = 175% = 1,75)

Нцех = (Пцех * Зосн) / 100 = 1,75 * Зосн = 1,75 * 104,18 = 182,32 руб.

Пцех - відсоток загальновиробничих витрат

5.6 Цехова собівартість дорівнює:

Sцех = М + К + ТЗР-Мотх + Зосн + Здоп + Ссоц + Нцех =

= 104,96 + 6,09-0,21 + 104,18 + 55,53 + 54,30 + 182,32 = 507,17 руб.

М-вартість матеріалів

К - вартість комплектуючих

ТЗВ - транспортно-заготівельні витрати

Мотх - вартість реалізованих зворотних відходів

Зосн - основна заробітна плата основних робітників

Здоп - витрати на додаткову заробітну плату

Ссоц - відрахування на соціальні потреби:

Нцех - загальновиробничі витрати

5.7 Загальногосподарські витрати приймаємо в розмірі 700-750% від основної заробітної плати виробничих робітників: (700 + 750 = 1450/2 = 725)

Нобщехоз.расходи = (Побщехоз * Зосн) / 100 = 7,25 * 104,18 = 755,31 руб.

5.8 Виробнича собівартість дорівнює:

S пр = Sцех + Нобщехоз. = 507,17 + 755,31 = 1262,48 руб.

5.9 Комерційні витрати приймаємо в розмірі 1,6% від виробничої собівартості:

Нкоммер.р-ди = 0,016 * S пр = 0,016 * 1262,48 = 20,20 руб.

5.10 Комерційна (повна) собівартість дорівнює:

Sкомм = S пр + Нкомм. = 1262,48 + 20,20 = 1282,68 руб.

5.11 Планові накопичення приймаємо в розмірі 25% від комерційної собівартості:

План. накопичення = 0,25 * Sкомм = 0,25 * 1282,68 руб. = 320,67 руб.

5.12 Оптова ціна дорівнює:

Цопт = Sкомм + План. накопичення = 1282,68 + 320,67 = 1603,35 руб.

Дані розрахунків зводимо в таблицю

Таблиця № 10

Оптова ціна виробу

 № п / п Найменування статей витрат Сума, руб.

 1 Сировина і матеріали 104,96

 2 Транспортно-заготівельні витрати 6,09

 3 Зворотні відходи (віднімаються) 0,21

 4 Куплені комплектуючі вироби -

 5 Основна заробітна плата основних робітників 104,18

 6 Додаткова заробітна плата основних робітників 55,53

 7 Відрахування на соціальні потреби 54,30

 8 Загальновиробничі витрати 182,32

 РАЗОМ цехова собівартість

 507,17

 9 Загальногосподарські витрати 755,31

 РАЗОМ виробнича собівартість

 1262,48

 10 Комерційні витрати 20,20

 РАЗОМ комерційна собівартість

 1282,68

 11 Планові накопичення 320,67

 РАЗОМ оптова ціна

 1603,35

Висновок

Таблиця № 11

Техніко-економічні показники ділянки

 п / п Найменування показників

 Одиниця

 виміру Значення

 1. Планований період рік 1

 2. Режим роботи зміна 2

 3. Кількість робочих днів у році дні 220,5

 4. Простої обладнання в ремонті% 93

 5. Простої обладнання на переналадке% 95

 6. Ефективний фонд часу роботи обладнання годину. 3507,50

 7. Коефіцієнт виконання норм виробітку -

 8. Річна трудомісткість ділянки норма / год 80000

 9. Сумарний штучний час по технологічному процесу хв. 105

 10. Прийняте кількість обладнання шт. 22

 11. Середній відсоток завантаження устаткування% 89

 12. Сумарна потужність обладнання кВт 140

 13. Балансова вартість обладнання тис.руб. 8787,45

 14. Площа ділянки

 м 2510

 15. Дійсний фонд робочого часу одного робітника год. 1732,8

 16.

 Чисельність робітників

 в тому числі:

 основних робочих

 допоміжних робітників

 службовців

 чол.

 чол.

 чол.

 чол.

 45

 34

9

2

 17.

 Річний фонд оплати праці - всього

 у тому числі

 основних робочих

 допоміжних робітників

 службовців

 тис.руб.

 тис.руб.

 тис.руб.

 тис.руб.

 6806,99

 5315,97

 1087,91

 403,11

 18.

 Середня заробітна плата основних робітників

 Середня заробітна плата допоміжних робітників

 Середня заробітна плата службовців

 Середня заробітна плата одного робочого

 руб.

 руб.

 руб.

 руб.

 13029,35

 10073,25

 16796,16

 12605,54

 19.

 Комерційна собівартість одиниці виробу - всього

 у тому числі

 витрати на матеріали

 витрати на комплектуючі

 витрати на заробітну плату з відрахуваннями

 накладні витрати

 руб.

 руб.

 руб.

 руб.

 руб.

 1282,68

 110,84

-

 214,01

 957,83

 20. Оптова ціна одиниці виробу руб. 1603,35

 21. * Умовна програма випуску шт. 45714,3

 22. ** Фондовіддача руб / руб 6,67

 23. *** Продуктивність праці руб / чол 1303040,41

 24. **** Знімання продукції з одиниці обладнання руб / шт 2665309,92

 25.

 ***** Знімання продукції з одного м 2 виробничої площі

 руб / м 2 144974,15

 26. ****** Прибуток тис.руб. 14659,20

Примітки:

 Тгод.уч. * 60

 ?tшт.

 80000 * 60

 105

* Умовна програма випуску

N ум. = = = 45714,3 шт.

 1282,68 * 45714,3

 8787450

 S комм. * Nусл.

 Сбал.об

** Фондовіддача

Фо = = = 6,67 руб / руб

*** Продуктивність праці

 1282,68 * 45714,3

 34 + 9 + 2

 S комм. * Nусл.

 Росн. + РВСП. + Рслуж. Сбал.об

ПТР = = = 1303040,41 руб / чол

**** Знімання продукції з одиниці обладнання:

 1282,68 * 45714,3

 22

 S комм. * Nусл.

 ?Сgh

С'емоб. = == 2665309,92 руб / шт.

***** Знімання продукції з одного м2проізводственной площі:

 1282,68 * 45714,3

 510

 S комм. * Nусл.

 Fуч.

С'емпл. == = 114974,15 руб / м2

***** Прибуток

П = (Цопт - Sкомм) * Nусл. = (1603,35 - 1282,68) * 45714,3 = 14659,20 тис.руб.

Список використаної літератури

1. Волков О.І., Скляренко В.К. Економіка підприємства: курс лекцій / за ред. О.І. Волкова. - М.: ИНФРА-М, 2003. - 280 с.

2. Бухалков М.І. Планування на підприємстві: Підручник. - 3-е изд., Испр. - М .: ИНФРА-М, 2008. - 416 с. (Вища освіта).

3. Сучасна економіка: лекційний курс. багаторівневе навч. посібник. / За ред. О.Ю. Мамедова. - Ростов н / Д: вид-во ФЕНІКС, 2002. - 536 с.

4. Скляренко В.К., Прудніков В.М. Економіка підприємства: Підручник - М .: ИНФРА-М, 2006. - 528 с. (Вища освіта).

5. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства - М .: ИНФРА-М, 2001. - 336 с.

6. Методичні вказівки по виконанню курсової роботи.

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com