На головну

 Оцінка потенційного банкрутства ТОВ "Вологодський верстатозавод" та вжиття заходів щодо фінансового оздоровлення підприємства - Економіка

ЗМІСТ

ВСТУП

1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ПОТЕНЦІЙНОГО БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА

1.1 Поняття і методи оцінки потенційного банкрутства

1.2 Сутність і принципи антикризового управління

2. ВИРОБНИЧО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВ «ВОЛОГОДСЬКИЙ ВЕРСТАТОЗАВОД»

3 ОЦІНКА ПОТЕНЦІЙНОГО БАНКРУТСТВА ТОВ «ВОЛОГОДСЬКИЙ ВЕРСТАТОЗАВОД»

3.1 Аналітичне угруповання статей активу і пасиву балансу

3.2 Аналіз фінансової стійкості та платоспроможності ТОВ «Вологодський верстатобудівний»

3.3 Аналіз ефективності фінансової діяльності

3.4 Оцінка потенційного банкрутства ТОВ «Вологодський верстатобудівний»

4 ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТОВ «ВОЛОГОДСЬКИЙ ВЕРСТАТОЗАВОД»

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

ВСТУП

В даний час багато підприємств знаходяться в скрутному фінансовому стані. Взаємні неплатежі між господарюючими суб'єктами, високі податкові та банківські процентні ставки призводять до того, що підприємства виявляються неплатоспроможними.

Зрозуміло, сьогоднішні економічні проблеми мають специфічні форми прояву. Однак, як свідчить світова практика, банкрутство - неминуче явище будь-якого сучасного ринку, який використовує неспроможність як ринковий інструмент перерозподілу капіталу і відбиває об'єктивні процеси структурної перебудови економіки.

Предметом дослідження дипломного проекту виступає система антикризового управління, як система контролю, діагностики та захисту підприємств від повного краху, що включає цілий ряд логічних причинно-наслідкових, організаційних та методичних засобів, забезпечуваних державними органами влади.

Актуальність і практична значущість теми дипломного проекту обумовлена ??низкою причин.

Реформування економіки Росії почалося і продовжується на тлі глибокої кризи практично всіх її сфер і галузей. Низька ефективність, відсутність дієвих стимулів підприємницької активності, великі структурні диспропорції, вичерпані ресурси розподільної системи - далеко не повний перелік спадщини, залишеного нам адміністративно-командною системою. Негативні наслідки лібералізації цін, криза російських ринкових реформ, загострили до крайності проблему платоспроможності і поставили на порядок денний питання про передумови масового банкрутства підприємств.

У цих умовах особливого значення набувають заходи щодо запобігання кризових ситуацій, а також заходи, спрямовані на відновлення платоспроможності підприємств і стабілізацію їх фінансового стану, тобто антикризовий менеджмент.

Таким чином, ефективне функціонування механізму банкрутства і професійне використання стратегічних і тактичних заходів антикризового управління є однією з найбільш актуальних і найважливіших завдань на шляху побудови цивілізованого ринку в Росії та оздоровлення економіки країни.

Об'єкт дослідження - Товариство з обмеженою відповідальністю «Вологодський верстатобудівний».

Метою даної роботи є діагностика підприємства на ознаки банкрутства та вжиття заходів щодо фінансового оздоровлення підприємства.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:

- Викласти теоретичний аспект даного питання за літературними джерелами та чинним правовим актам;

- Проаналізувати господарське та фінансовий стан підприємства;

- Вивчити показники, що характеризують фінансову стійкість підприємства;

- Оцінити структуру балансу підприємства;

- Показати моделі, використовувані для діагностики банкрутства вітчизняних і зарубіжних підприємств;

- Вжити заходів щодо підвищення стійкості фінансового стану.

При написанні роботи була використана нормативно-правова база РФ, регулююча процедури банкрутства та суміжні питання, навчальні посібники, дані Бухгалтерськогобалансу, «Звіту про прибутки і збитки», додатків до бухгалтерського балансу, «Звіту про зміну капіталу» і «Звіту про рух грошових коштів », дані внутрішнього обліку та звітності.

У роботі використані методи: горизонтальний аналіз, вертикальний аналіз, метод фінансових коефіцієнтів, монографічний, статистико-економічний, розрахунково-конструктивний.

1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ПОТЕНЦІЙНОГО БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА

1.1 Поняття і методи оцінки потенційного банкрутства

Інститут банкрутство пройшов тривалий шлях розвитку і остаточно сформувався до середини XX століття. При цьому кожну щабель розвитку суспільства відображають правила, що визначають суспільні відносини на даному етапі.

З 26 жовтня 2002 року в Росії діє Федеральний закон «Про неспроможність (банкрутство)» (ФЗ РФ от26.10.2002г. №127-ФЗ)

У законі дано визначення поняття неспроможності (банкрутства).

Неспроможність (банкрутство) - визнана арбітражним судом або оголошена боржником нездатність боржника в повному обсязі задовольнити вимоги кредиторів за грошовими зобов'язаннями та (або) виконати обов'язок по сплаті обов'язкових платежів.

У статті 3 Закону про банкрутство обумовлюються ознаки банкрутства і юридичного, та фізичної особи:

Юридична особа вважається нездатним задовольнити кредиторів за грошовими зобов'язаннями та виконати обов'язок по сплаті обов'язкових платежів, якщо відповідні зобов'язання і обов'язки не виконані ним протягом трьох місяців з моменту настання дати їх виконання. Це основна ознака банкрутства. Крім того справа про банкрутство може бути порушена, якщо вимоги до боржника - юридичній особі в сукупності складають не менше 100 000 рублів. / 4 /

При розгляді справи про банкрутство боржника застосовуються такі процедури банкрутства: спостереження, фінансове оздоровлення, зовнішнє управління (не більше 1,5 років), конкурсне виробництво (не більше 1 року), мирову угоду.

На нинішньому етапі розвитку російської економіки виявлення несприятливих тенденцій розвитку набувають першорядного значення.

Значимість можна відстежити за статистикою справ про банкрутство, розглянутих в арбітражному суді Вологодської області. Завершено виробництво в 2009 році за 409 справах про банкрутство, що на 53,1% менше, ніж у 2008 році, з них 36,7% справ завершено у зв'язку із завершенням конкурсного виробництва, 46% - у зв'язку з припиненням провадження у справі, решта у зв'язку з відмовою від визнання боржника банкрутом. Рішення про визнання боржника банкрутом і про відкриття конкурсного виробництва були прийняті арбітражним судом за 244 справах, що на 42% більше, ніж у 2008 році.

У Російській практиці законодавча основа регулювання банкрутства з'явилася трохи більше 10 років тому - перша версія закону про банкрутство була прийнята 19 листопада 1992року. У зарубіжних країнах така практика здійснюється набагато більш тривалий період. [2. c 159]

Розробка кількісних методів оцінки потенційного банкрутства почалася в передових капіталістичних країнах, насамперед у США. Перші серйозні спроби розробити ефективну методику прогнозування банкрутства відносяться до 60-м рр. і пов'язані з розвитком комп'ютерної техніки.

Найбільш простий є двофакторна модель. Для неї вибирається всього два основні показники, від яких залежить ймовірність банкрутства: коефіцієнт покриття (КТЛ - характеризує ліквідність) і коефіцієнт фінансової залежності (к3 / "- характеризує фінансову стійкість), які розраховуються наступним чином:

На основі аналізу діяльності західних комерційних фірм були виявлені вагові коефіцієнти кожного з цих факторів. Так, для США ця модель має наступний вигляд:

Z = -0,3877 - 1, О736КТЛ + 0,0579Кз / п,

де Z- надійність, ступінь віддаленості від банкрутства.

При цьому для підприємств, у яких Z = 0, імовірність банкрутства дорівнює 50%. Якщо Z <0, то ймовірність банкрутства менше 50% і далі знижується в міру зменшення Z. Якщо Z> 0, то ймовірність банкрутства більше 50% і зростає зі зростанням Z. Основними достоїнствами даної моделі є її простота і можливість застосування її в умовах обмеженого обсягу інформації про підприємство. Але вона не враховує впливу таких факторів, як рентабельність, віддача активів, ділова активність підприємства і т.д. Помилка прогнозу за допомогою двофакторної моделі оцінюється інтервалом:

AZ = ± 0,65.

Крім двухфакторной моделі в західній практиці широко використовуються багатофакторні моделі Е. Альтмана. У 1968 р була запропонована п'ятифакторна модель прогнозування, яка являє собою рівняння регресії:

Z = 1,2к ° б + 1,4кнп + 3,3кр + 0,6кп + 1,0ком

де до ° б - частка оборотних коштів в активах, тобто відношення поточних активів до загальної суми активів. Загальну суму активів слід розглядати як загальну суму майна, тобто суму необоротних і оборотних активів підприємства; впп - рентабельність активів, обчислена за нерозподіленого прибутку, тобто ставлення нерозподіленого прибутку до загальної суми активів. Нерозподілений прибуток минулих років слід враховувати разом з нерозподіленим прибутком звітного року;

кр - рентабельність активів, обчислена за бухгалтерського прибутку;

кп - коефіцієнт покриття за ринковою вартістю власного капіталу, тобто відношення ринкової вартості акціонерного капіталу (сумарна ринкова вартість акцій підприємства) до короткострокових зобов'язань; ком - коефіцієнт капиталоотдачи (оборотності активів) визначається як відношення загальної суми виручки від реалізації до загальної величини активів підприємства. Вагові коефіцієнти кожного показника розраховані на основі статистичних даних про банкрутства фірм за 22-річний період. Вірогідність банкрутства за показником Альтмана оцінюється, наприклад, в США за наступною шкалою:

1,8 і менше - дуже висока;

від 1,81 до 2,7 - висока;

від 2,8 до 2,9 - можлива;

3,0 і вище - дуже низька.

Якщо Z <1,81, то підприємство стане банкрутом:

через рік - з імовірністю 95%;

через 3 роки - з імовірністю 48%;

через 4 роки - з імовірністю 30%;

через 5 років - з імовірністю 30%.

Однак застосовувати коефіцієнт Альтмана для оцінки ймовірності банкрутства російських підприємств можна з великою часткою умовності.

Існує досить велика кількість подібних моделей в зарубіжній практиці (модель Таффлера, PAS-коефіцієнт, модель Бівера і т.д.). Вони містять значення вагових коефіцієнтів і порогових значень комплексних і приватних показників, розраховані на основі американських аналітичних даних шістдесятих і сімдесятих років. У зв'язку з цим вони не відповідають сучасній специфіці економічної ситуації та організації бізнесу в Росії, в тому числі відрізняється системі бухгалтерського обліку та податкового законодавства і т.д.

Вченими Іркутської державної економічної академії запропонована своя четирехфакторная модель прогнозу ризику банкрутства (модель R), яка має наступний вигляд:

R = 8.38 * K1 + K2 + 0.054 * K3 + 0.63 * K4

де К1 - оборотний капітал / актив;

К2 - чистий прибуток / власний капітал;

К3 - виручка від реалізації / актив;

К4 - чистий прибуток / інтегральні витрати.

Вірогідність банкрутства підприємства у відповідності зі значенням моделі R визначається таким чином:

Значення RВероятность банкрутства

Менше 0Максімальная (90-100%)

0-0,18Високая (60-80%)

0,18-0,32Средняя (35-50%)

0,32-0,42Нізкая (15-20%)

Більше 0,42Мінімальная (до 10%) [2]

Російські вчені Р.С. Сайфуллин і Г.Г. Кадиків запропонували використовувати для оцінки фінансового стану підприємств рейтингове число:

R = 2 * Ко + 0,1 * Ктл + 0,08 * Кі + 0,45 * Км + Кпр,

де Ко - коефіцієнт забезпеченості власними коштами;

Ктл - коефіцієнт поточної ліквідності;

Ки - коефіцієнт оборотності активів;

Км - комерційна маржа (рентабельність реалізації продукції);

Кпр - рентабельність власного капіталу.

При повній відповідності фінансових коефіцієнтів їх мінімальним нормативним рівням рейтингове число буде дорівнює одиниці і організація має задовільний стан економіки. Фінансовий стан підприємств з рейтинговим числом менш одиниці характеризується як незадовільний.

У шестіфакторной математичної моделі О.П. Зайцевої пропонується використовувати такі приватні коефіцієнти:

Куп - коефіцієнт збитковості підприємства, що характеризується відношенням чистого збитку до власного капіталу;

Кз - співвідношення кредиторської та дебіторської заборгованості;

Кс - показник співвідношення короткострокових зобов'язань і найбільш ліквідних активів, цей коефіцієнт є зворотною величиною показника абсолютної ліквідності;

Кур - збитковість реалізації продукції, що характеризується відношенням чистого збитку до обсягу реалізації цієї продукції;

КФР - співвідношення позикового і власного капіталу;

Кзаг - коефіцієнт завантаження активів як величина, зворотна коефіцієнту оборотності активів.

Комплексний коефіцієнт банкрутства розраховується за формулою з наступними ваговими значеннями:

Кком = 0,25 * Куп + 0,1 * Кз + 0,2 * Кс + 0,25 * Кур + 0,1 * КФР + 0,1 * Кзаг.

Вагові значення приватних показників для комерційних організацій були визначені експертним шляхом. Фактичний комплексний коефіцієнт банкрутства слід порівняти з нормативним, розрахованим на основі рекомендованих мінімальних значень приватних показників: Куп = 0; Кз = 1; Кс = 7; Кур = 0; КФР = 0,7; Кзаг = значення Кзаг у попередньому періоді.

Якщо фактичний комплексний коефіцієнт більше нормативного, то ймовірність банкрутства велика, а якщо менше - то ймовірність банкрутства мала. / 7 / [14. c 122]

Багато великих аудиторські фірми та інші компанії, що займаються аналітичними оглядами, прогнозуванням і консультуванням, використовують для своїх аналітичних оцінок системи критеріїв.

У Великобританії розроблені рекомендації комітету з узагальнення практики аудіювання, які містять перелік критичних показників для оцінки можливого банкрутства підприємства. Ці показники можна поділити на дві групи.

1) повторювані істотні втрати в основній діяльності, що виражаються в хронічному спаді виробництва, скороченні обсягів продажів і хронічної збитковості;

2) наявність хронічно простроченої кредиторської та дебіторської заборгованості;

Повний текст реферату
© 8ref.com - українські реферати
8ref.com