На головну    

Єдність економічної і соціальної ефективності виробничої організації - Экономика

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Харківський національний економічний університет

ДОПУСКАЮ ДО ЗАХИСТУ:

Координатор програми підготовки магістрів державної

служби, професор

___М. В. АФАНАСЬЄВ

Магістерська робота

на тему:

"Єдність економічної і соціальної ефективності виробничої організації"

Зав. кафедри менеджменту

та маркетингу,

канд. екон. наук, доцент К. Г. Наумік

Керівник:

канд. екон. наук, доцент,

доцент кафедри підприємства та менеджменту

І. В. Гонтарева

Виконала:

слухачка групи №1

Спеціальність 8.150101 "Державна служба",

спеціалізація

"Економіка" Ю. О. Болгова

Харків, 2010

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Харківський національний економічний університет

Кафедра ___Менеджменту та маркетингу___

Спеціальність ___8.150101_«Державна служба» ___

напрям підготовки___1501 «Державне управління»___

Завдання магістерської роботи

Болгової Юлії Олександрівні___ (прізвище, ім'я, по батькові слухача)

Тема роботи "Єдність економічної і соціальної ефективності виробничої організації"___

Предмет дослідження є розробка заходів щодо підвищення економічно та соціальної ефективності підприємств.

Мета роботи є визначення оптимального поєднання економічної та соціальної ефективності підприємства з точки зору його місії.

Магістерська робота виконана на матеріалах ___

План роботи та терміни подання розділів науковому керівникові:

Назва етапів магістерської роботи Термін виконання Граничний термін подання

Єдність економічної соціальної ефективності на підприємстві 25.11.2009р. 01.12.2009р.

Регулюючий вплив з боку держави на рівень економічної та соціальної ефективності на підприємстві 20.02.2010р. 01.03.2010р.

Підвищення соціальної та економічної ефективності на підприємстві 01.05.2010р. 07.05.2010р.

Термін повного завершення, оформлення і подання на кафедру магістерської роботи ___17.05.2010р.___

Завдання видав науковий керівник:І. В. Гонтарева

Завдання одержала слухачка: Ю. О. Болгова

Завдання затвердив зав. кафедри: .К. Г. Наумік

ЗМІСТ

Вступ

РОЗДІЛ 1. Єдність економічної соціальної ефективності на підприємстві

1.1 Взаємозв'язок між економічною соціальною ефективністю

1.2 Державна політика як фактор забезпечення єдності економічної соціальної ефективності

1.3 Роль підприємства в досягненні єдності економічної і соціальної ефективності його функціонування

РОЗДІЛ 2. Регулюючий вплив з боку держави на рівень економічної та соціальної ефективності на підприємстві

2.1 Державна політика сприяння підприємництву

2.2 Соціальний ефект підприємства в умовах розвитку території

2.3 Економічна ефективність підприємства як передумова розвитку території

РОЗДІЛ 3. Підвищення соціальної та економічної ефективності на підприємстві

3.1 Усунення суперечок між соціальною та економічною ефективністю

3.2 Державний вплив на вдосконалення процесу формування соціальної та економічної ефективності

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

Вступ

Актуальність теми. Один з найважливіших напрямків програми реформ у нашій країні - перебудова систем управління підприємством. Особливе значення ця проблема набуває на рівні тих підприємств, місце яких у ринковій економіці повністю змінюється. Коли підприємство стає економічно самостійним об'єктом товарно-грошових відносин, що повністю відповідає за результати своєї господарської діяльності, воно повинно сформувати систему на управління (менеджменту), яка б забезпечила йому високу ефективність роботи, конкурентноздатність та стійкість положення на ринку.

В нових умовах з'являються нові функції, яки раніше були не потрібні. В ринковій економіці підприємство самостійно приймає рішення, розробляє стратегію свого розвитку, знаходить потрібні для їх реалізації засоби, наймає працівників, придбає обладнання та матеріали, вирішує багато структурних питань, в тому числі таких, як створення, злиття, ліквідація, розподіл, реорганізація виробничої та перебудова організаційної структури управління. Підприємства набувають рис самостійності, які характерні для умов ринкової економіки. Це вимагає значного розширення сфери управління, збільшення обсягу та ускладнення характеру робіт, що виконуються менеджерами. Також зростає відповідальність за якість та своєчасність прийняття тих чи інших рішень.

Науково-технічний прогрес перетворюється на потужний засіб управлінських нововведень, направлених на створення умов для ефективної роботи. У зв'язку з цим, менеджмент на підприємстві, що працює у ринковому середовищі, ставить високі вимоги щодо професіоналізму управлінського персоналу, від якого залежить ефективність процесу управління, а отже й ефективність діяльності всього підприємства. Оцінка управлінського персоналу - це невід'ємна та одна з найважливіших частин в структурі управління роботою управлінського персоналу.

В умовах ринкової економіки забезпечення ефективності управління є метою будь-якого підприємства, оскільки саме ефективність управління забезпечує успішне функціонування та розвиток кожної організаційно - господарчої ланки.

Ефективність управління не визначається лише факторами зовнішнього середовища підприємства, в першу чергу ефективність залежить від дій персоналу в процесі діяльності організації, в процесі реалізації розроблених планів і програм розвитку підприємства, в процесі досягнення певних цілей. Тобто, ефективність управління залежить від якості цілеполагання, адекватності обраних стратегій цілям підприємства, оптимальності процесів реалізації стратегій, мотивації персоналу на досягнення цілей, кваліфікації персоналу, технології та стилю управління.

Проблему поєднання економічної та соціальної ефективності на підприємстві досліджували такі вітчизняні та зарубіжні вчені як: Дафт Р.Л., Покропивний С.Ф., Чумаченько М.Г., Немцов В.Д., Довгань Л.Є., Осовська Г.В., Москалюк В.Є., Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. та ін.

Мета і завдання дослідження. Метою даної роботи є визначення оптимального поєднання економічної та соціальної ефективності підприємства з точки зору його місії.

Виходячи з поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

1) визначити сутність ефективності управління на підприємстві;

2) проаналізувати соціальну ефективність в умовах підприємства;

3) проаналізувати економічну ефективність підприємства;

4) визначити оптимальне поєднання в умовах підприємства соціальної та економічної ефективності.

Об'єктом дослідження є управління економічною та соціальною ефективністю на підприємствах.

Предметом дослідження є розробка заходів щодо підвищення економічно та соціальної ефективності підприємств.

Повний текст реферату
© 8ref.com - українські реферати