На головну    

Лізинг в Росії. Проблеми і шляхи вирішення - Економіка

Міністерство освіти і науки Російської Федерації

Новокузнецкий філія-інститут

Державної освітньої установи

вищої професійної освіти

«Кемеровський державний університет»

Економічний факультет

Кафедра економічної теорії

КУРСОВА РОБОТА

по економічній теорії, частині першій

ЛІЗИНГ В РОСІЇ. ПРОБЛЕМИ І ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ

Новокузнецк 2011

ЗМІСТ

Введення

1 Теоретичні основи лізингу

1.1 Суть лізингу і його значення в розвитку економіки

1.2 Види лізингу

1.3 Суб'єкти лізингу

2 Лізинг в Росії: проблеми і шляхи вирішення

2.1 Процес становлення лізингових відносин в Росії

2.2 Характеристика російського ринку лізингу

2.3 Проблеми лізингу в Росії і шляху вирішення

2.3.1 Правове регулювання лізингу

2.3.2 Оподаткування лізингової діяльності

2.3.3 Нестачі митного регулювання лізингових операцій

2.3.4 Інші чинники, стримуючі розвиток лізингу

2.4 Перспективи розвитку лізингу в Росії

Висновок

Список використаних джерел

ВВЕДЕННЯ

Темою даної курсової роботи є «Лізинг в Росії. Проблеми і шляхи вирішення».

Актуальність теми зумовлена рядом причин, таких як, наприклад:

- лізинг порівняно недавній інститут, який сформувався в свідомості економічного співтовариства Росії і знайшов своє відображення в нормативно-правових актах, регулюючих дану сферу господарських відносин. Уперше поняття «лізинг» було закріплено в Указі Президента РФ від 17.09.1994 м. №1929 «Про розвиток фінансового лізингу в інвестиційній діяльності»;

- до даного моменту ведуться спори чи є лізинг економічною категорією або правовий, чи розглядати лізинг як інструмент, спосіб фінансування (форму інвестиційної діяльності) або як сукупність цивільно-правових відносин між суб'єктами операції по купівлі-продажу майна з подальшій його здачі в наймання, користування за певну плату. Так, в федеральному законі від 29.10.1998 м. №164-ФЗ «Про фінансову оренду (лізингу)» законодавець пропонує два поняття, лізингу і лізингової діяльності. У літературі часто зустрічається уподібнення лізингу кредиту або оренді. Так, наприклад в статті «Договір лізингу: оренда, але фінансова. Коментар до постанови Президії ВАС РФ від 18.05.2010 м. №1729/10» під авторством Мурзіна Д.В., опублікованої в журналі «Вісник Вищого Арбітражного суду Російської Федерації», №10 (215), жовтні 2010, с.54-63, лізинг представлений з двох точок зору, економічної і юридичної, а також автором позначені проблеми, виникаючі в зв'язку з неоднозначним трактуванням лізингу, невідповідністю його юридичної природи і економічної суті;

- спочатку лізинг бачився як спосіб модернізації виробництва, за рахунок залучення організаціями додаткових джерел зі сторони на придбання новітнього обладнання у разах недостачі власних коштів або недоступності банківських кредитних ресурсів. Якщо враховувати, що відсоток зношеності обладнання загалом по країні великий, а в деяких галузях може перевищувати 50%, то питання про актуальність розвитку лізингу відпадає сам по собі, адже основною метою лізингу є саме оновлення основних фондів виробництва;

- лізинг останнім часом став альтернативою банківського кредиту. Багато які суб'єкти підприємницької діяльність позбавлена доступу до кредитних ресурсів внаслідок жорсткої банківської політики по відбору клієнтів і пред'явлення до них понадміру високих вимог відносно вартості активів компанії, забезпеченість операції, терміну існування на ринку, а також не посильний високі банківські відсотки і інші комісійні платежі, вимушена шукати нові джерела інвестицій в свій бізнес і таким рішенням для них стає лізинг;

- лізингова діяльність- це форма здійснення підприємницької діяльності з певними податковими преференціями, зокрема можливість включення лізингових платежів в собівартість продукції (робіт, послуг), прискорена амортизація предмета лізингу. Однак з 2009 року намітилася тенденція, що знаходить своє відображення в податкової політики Росії, рівняння лізингового бізнесу з іншими видами економічної діяльності, позбавлення його раніше наданих пільг. Так, наприклад, з 01.01.2009 м. відмінена прискорена амортизація по 1- 3 групах майна, що не могло не позначитися на тенденції функціонування лізингу в Росії.

Останнім часом інститут лізингу зазнає змін, міняється відношення до нього з боку держави, яке має виборчий підхід до підтримки даного вигляду бізнесу, а саме надає фінансову підтримку тільки тим галузям економіки, де державний капітал переважає. Крім того, бюджетні кошти виділяються на погашення частини витрат на придбання виключно товарів російського виробництва, хоч не завжди вітчизняний товар може скласти гідну конкуренцію іноземному і, як наслідок, стає сумнівною політика держави на модернізацію економіки країни, технічне переозброєння промисловості.

Предметом дослідження даної курсової роботи є проблеми, з якими стикається лізинговий бізнес в Росії, інакші чинники, стримуючий розвиток фінансової оренди на території нашої країни. У роботі запропоновані варіанти розв'язання виявлених проблем або представлені шляху їх дозволу. Серед основних проблем названі недоліки в правовому регулюванні лізингових відносин (недостатнє відображення в законодавстві всіх аспектів фінансової оренди; недоробка механізмів здійснення операцій, пов'язаних з реалізацією умов лізингової операції; невідповідність нормативно- правових актів однієї галузі іншої), проблеми оподаткування лізингової діяльності, пов'язані з трудністю реалізації наданих суб'єктам лізингу прав як платникам податків, а також з позбавленням даного виду діяльності деяких податкових переваг. У полі зору попали суспільно-політичні процеси і економічні трансформація, що відбуваються в країні і що знайшли своє відображення або що вплинули на розвиток фінансової оренди.

Мету даної курсової роботи- вивчити такий вигляд бізнесу як лізинг (фінансова оренда), його переваги і недоліки, виявити проблеми, перешкоджаючі його розвитку.

Задачі:

- ознайомитися з основними нормативно-правовими актами, регулюючими в Росії відносини з приводу фінансової оренди;

- виявити можливі пропуски в законодавстві або протиріччя одних норм іншим;

- познайомитися з основними точками зору на проблеми лізингу, що освічуються в літературі, в тому числі спеціалізованих журналах, де досліджуються практичні сторони функціонування економічних інститутів;

- спробувати виділити проблеми розвитку лізингу в Росії і запропонувати шляхи їх вирішення;

- розглянути загальні тенденції лізингової діяльності в Росії шляхом вивчення статей оглядачів або фахівців цієї галузі;

- і, нарешті, розібратися в структурі, механізмі здійснення лізингу, його суті і різноманітності форм його існування.

При написанні даної роботи були використані наступні методи дослідження:

- історичний метод (коли для збору і узагальнення відомостей доводилося знайомиться з різними джерелами інформації: статтями в журналах, в мережі Інтернет, авторськими роботами різних років і періодів, законодавчими актами,- щоб прослідити етапи зародження, становлення і розвитку лізингу як самостійного виду господарської діяльності);

- метод порівняння (коли лізинг внаслідок схожості його конструкції і природа регулювання порівнювався з такими самостійними інститутами як оренда і кредит);

- метод аналізу використовувався, щоб отримати необхідну інформацію про структуру об'єкта дослідження, для цього були розглянуті такі питання як суть і значення лізингу, його види і т.д.

Інформаційними джерелами для поповнення змісту курсової роботи стали в більшості своїй статті, опубліковані в мережі Інтернет, присвячені розвитку лізингової галузі; основоположні законодавчі акти, що встановлюють правила функціонування лізингового ринку; декілька журнальних статей і авторських робіт.

1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЛІЗИНГУ

1.1 Суть лізингу і його значення в розвитку економіки

Слово «лізинг» запозичено з англійської мови. Слово «leasing» переводиться як «оренда».

Існує різне розуміння лізингу. З економічної точки зору лізинг- це форма фінансування (інвестування) господарської діяльності орендаря, при якій орендодавець придбаває для орендаря по вибору останнього необхідне для його виробничої діяльності обладнання або інакше майно і, зберігаючи право власності на це майно, передає його у володіння і користування для господарської експлуатації орендарю, отримуючи з нього орендні платежі. Згідно ст. 2 Федерального закону «Про фінансову оренду (лізингу)» від 29.10.1998 м. № 164-ФЗ (Закон про фінансову оренду) «лізингова діяльність - це вид інвестиційної діяльності по придбанню майна і передачі його в лізинг» [4]. Виходячи з економічної суті лізинг потрібно розглядати як фінансову послугу, що має істотну схожість з наданням кредиту. У цьому розумінні лізинг умовно можна визначити як «лізинг- кредит».

З точки зору права лізинг- це договір фінансової оренди (лізингу). У відповідності зі ст. 2 Закону про фінансову оренду, «лізинг - це сукупність економічних і правових відносин, виникаючих в зв'язку з реалізацією договору лізингу, в тому числі придбанням предмета лізингу. Договір лізингу - це договір, відповідно до якого орендодавець (лизингодатель) зобов'язується придбати у власність вказане орендарем (лизингополучателем) або орендодавцем (лизингодателем) майно у певного ним продавця і надати лизингополучателю це майно за плату у тимчасове володіння і користування» [4]. Зразки договорів фінансового лізингу, що укладаються на практикові і постачання лізингового майна приведені в Додатках А і Би до даної дипломної роботи. Аналогічне трактування договору лізингу дається в ст. 665 Цивільного кодексу Російської Федерації (ГК РФ), однак законодавець уточнює в ГК РФ, що майно, що придбавається в лізинг повинно використовуватися виключно для підприємницьких цілей. Нормативне визначення лізингу як операції (договору) також міститься в Конвенції УНИДРУА про міжнародний фінансовий лізинг від 28.05.1988 м. (Конвенція УНИДРУА), до якої Росія приєдналася 12.02.1998 м. Федеральним законом від 08.02.1998 м. №16-ФЗ. Згідно з п.2 ст. 1 Конвенцією УНИДРУА «операція фінансового лізингу- це операція, що включає наступні характеристики:

- орендар визначає обладнання і вибирає постачальника, не покладаючись насамперед на досвід і думку орендодавця;

- обладнання придбавається орендодавцем в зв'язку з договором лізингу, який, і постачальник обізнаний про це, укладений або повинен бути укладений між орендодавцем і орендарем;

- періодичні платежі, належні виплаті за договором лізингу, розраховуються, зокрема, з урахуванням амортизації всієї або істотної частини вартості обладнання» [1].

Лізинг в такому розумінні можна умовно визначити як «лізинг- оренда».

Будь-яке визначення лізингу є обмеженим і не може врахувати всіх форм вияву цього кредитного інструмента. У діловому обороті лізинг має більш широку складну троїсту економічну основу і зберігає в собі одночасно істотні умови кредитної операції, інвестиційної діяльності і договору оренди, які утворять в сукупності нову організаційно- правову форму бізнесу.

Предметом лізингу можуть бути будь-які неспоживані речі, в тому числі підприємства і інші майнові комплекси, будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби і інше рухоме і нерухоме майно (крім земельних дільниць і інших природних об'єктів, а також майна, яке федеральними законами заборонене для вільного звертання або для якого встановлений особливий порядок звертання).

Для забезпечення стійкого розвитку економіки потрібно забезпечити збільшення виробництва і сукупного попиту, а також збільшення інвестицій з метою задоволення зростаючого попиту. У рішенні цих задач істотну роль може зіграти лізинг. За допомогою лізингу як інструмента фінансування створюються нові виробничі потужності. Лізинг є вигідним способом вкладення капіталу, що дозволяє ефективно розміщувати вільні грошові кошти.

Лізинг є складовою частиною ринку небанківського фінансування. Для банківської сфери лізинг означає диверсифікацію бізнесу (розподіл або грошових капіталів, що позичаються, що інвестуються між різними об'єктами вкладень з метою зниження ризику можливих втрат капіталу або доходів від нього) і активний пошук нових клієнтів.

Суб'єктам економіки фінансова оренда надає масу можливостей, таких як:

- залучення капіталу із зовнішніх джерел. Лізинг дає можливість отримати обладнання в користування без його повної оплати, організувати нове виробництво без вилучення з обороту великих фінансових ресурсів;

- здатність швидко мобілізувати необхідні ресурси, оновити основні фонди підприємства (кошти труда, які багато разів беруть участь у виробничому процесі, зберігаючи при цьому свою натуральну форму, призначаються для потреб основної діяльності організації і повинні мати термін використання більше за рік);

- можливість тимчасового використання техніки для рішення виникаючих виробничих задач, а не придбавати її у власність;

- можливість випробувати обладнання до його повної оплати, тобто до придбання у власність;

- можливість слідувати за науково-технічним прогресом, придбаваючи нове обладнання (переоснащение виробництва);

- можливість придбання обладнання, що поставляється по лізингу по оптимальних ринкових цінах;

- можливість не залучати самостійно позиковий капітал. Лізинг не обтяжує активи підприємства і допомагає підтримувати оптимальне співвідношення власного і позикового капіталу;

- широкий спектр супутніх товару послуг по наладці і обслуговуванню обладнання, що придбавається. Лізингові компанії усувають дефекти і обслуговують техніку, спираючись при цьому на матеріально-технічну базу спеціалізованих підприємств, або на свою власну;

- можливість складання гнучкого графіка сплати лізингових платежів, враховуючого прибутковість бізнесу лизингополучателя;

- використання додаткових податкових пільг. Лізингові платежі користувача обладнання відносяться на собівартість продукції і зменшують налогооблагаемую базу (податок на прибуток, залік ПДВ, податок на майно);

- лізинг є єдиним способом застосувати прискорену амортизацію з коефіцієнтом до 3, за рахунок чого балансова вартість майна меншає в 3 рази швидше і, як наслідок, меншає сума податку на майно;

- можливість оперативного виявлення конструктивних нестач обладнання, що в звичайних умовах вимагає великих витрат з боку продавця (постачальника, виготівника) обладнання;

- встановлення довгострокових відносин між суб'єктами лізингової операції, що сприяє розвитку і розширенню виробництва цих підприємств;

- лізинг підвищує гнучкість лизингополучателя в прийнятті рішень, в той час як при купівлі існує тільки альтернатива «не купувати», при лізингу лизингополучатель має більш широкий вибір, з лізингових контрактів з різними умовами лизингополучатель може вибрати той, який найбільш точно відповідає його потребам і можливостям;

- для лизингополучателя з'являється можливість вибору: викупити предмет лізингу, продовжити договір або залучити нове сучасне обладнання;

- оскільки майно, що передається в лізинг залишається у власності лизингодателя, останній може використати це майно в невиробничих цілях (наприклад, як додаткове забезпечення поворотності кредитних коштів);

- інвестиції в формі майна, на відміну від грошового кредиту, знижують ризик невозврата коштів, оскільки лизингодатель зберігає право власності на передане в лізинг майно;

- лізинг направляє фінансові ресурси безпосередньо на придбання матеріальних активів, знижуючи ризик нецільового використання кредитних коштів;

Повний текст реферату
© 8ref.com - українські реферати