На головну    

 Динаміка показників економічної діяльності підприємств - Економіка

Завдання 1

Таблиця 1.1 - Дані про склад майна ТПО «Таймир» за звітний рік, млн.руб.

 Види майна Назва АТ, що входить в ТВО «Таймир» Разом

 «Північ» «Діксон»

 А 1 2 3

 Необоротні активи 136.7 64.3 201

 Оборотні активи 156.8 104.5 261.3

 Вартість збитків 84.3 21.1 105.4

 Разом 377.8 189.9 567.7

Таблиця 1.2 - Дані про структуру майна за складом ТВО «Таймир» за звітний рік,%

 Види майна Назва АТ, що входить в ТВО «Таймир» Разом

 «Північ», уд. вагу. «Діксон», уд. вагу.

 А 1 2 3

 Необоротні активи 36.18 33.86 35.41

 Оборотні активи 41.50 55.03 46.03

 Вартість збитків 22.31 11.11 18.57

 Разом 100.00 100.00 100.00

Діаграма 1.1. Структура майна АТ «Північ»

Діаграма 1.2 Структура майна АТ «Діксон»

Діаграма 1.3 Структура майна в цілому по ТВО «Таймир»

На підставі таблиці 1.1. і діаграм 1.1, 1.2, і 1.3. можна зробити наступні висновки: оборотні активи ТВО «Таймир» у звітному році склали найбільшу частку всього майна, а саме 46,03%.

Необоротні активи становлять 35,41% майна підприємства. І найменшу частку представляють збитки, які в аналізованому періоді склали 18,57% майна;

по АТ «Північ» складається наступна ситуація: оборотні активи 41,50%, необоротні - 36,18% і вартість збитків займає частку, рівну 22,31%;

по АТ «Діксон» майно в розподіляється наступним чином: оборотні активи - 55,03%, необоротні - 33,86% і вартість збитків займає частку, рівну 11,11%.

Таблиця 1.3 - Дані про склад майна ТПО «Таймир» за звітний рік,%

 Види майна Назва АТ, що входить в ТВО «Таймир» Разом

 «Північ», уд. вагу. «Діксон», уд. вагу.

 А 1 2 3

 Необоротні активи 68.01 31.99 100.00

 Оборотні активи 60.01 39.99 100.00

 Вартість збитків 79.98 20.02 100.00

 Разом 66.55 33.45 100.00

Столбиковая діаграма 1.4. Структура майна ТПО «Таймир» в розрізі АТ,%

Столбиковая діаграма

Структура майно в цілому по ТВО «Таймир» в розрізі АТ,%

Проаналізувавши дані таблиці 1.3. і розглянувши стовпчикові діаграми 1.4 та 1.5. можна говорити про те, що найбільшу частку майна ТПО «Таймир» утворює АТ «Північ», а саме на 66,55% і відповідно найменшу частку представляє АТ «Діксон», його частка дорівнює 33,45%.

Щодо складових майна ТПО «Таймир» спостерігається наступна картина:

АТ «Північ» щодо оборотних і необоротних активів у загальному обсязі майна займає велику частку - 60,01% і 68,01% відповідно, тобто за рахунок нього в основному відбувається формування майна ТПО «Таймир». Але при цьому і частка збитків, яка припадає на АТ «Північ», є найбільшою, а саме 79,98%;

а оборотні і необоротні активи АТ «Діксон» утворюють 39,99 і 31,99% майна ТПО «Таймир», але при цьому воно є найменш збитковим, частка збитків становить 20,02%.

Завдання 2

Таблиця 2.1 - Дані про продаж товарів по АТ «Модерн» за 1 півріччя звітного року

 Групи товарів Структура продажу в 1 кварталі,% 2 квартал

 Ступінь виконання плану,% Фактично продано, тис.руб.

 А 1 2 3

 Одяг 47,6 106,6 65,0

 Білизна 23,8 102,9 35,0

 Головні убори 28,6 93,3 28,0

Таблиця 2.2 - Вихідні та розрахункові дані про продаж товарів по АТ «Модерн» в 1 і 2 кварталі звітного року

 Групи товарів 1 квартал 2 квартал

 Фактично продано, тис.руб. Структура продажу в 1 кварталі,% Ступінь виконання плану,% Фактично продано, тис.руб. Обсяг продажів за планом, тис.руб.

 А 1 2 3 4 5

 Одяг 70,45 47,6 106,6 65,0 60,98

 Білизна 35,22 23,8 102,9 35,0 34,01

 Головні убори 42,33 28,6 93,3 28,0 30,01

 Всього 148,00 100,00 102,4 128,00 125,00

За даними таблиці 2.2. випливає, що в другому кварталі обсяги продажів скоротилися на 20,00 тис.руб., і по кожній групі товарів оборот торгівлі склав: одяг - 65,00 тис.руб., білизна - 35,00 тис.руб., головні убори - 28,00 тис.руб. За планом ж обсяги продажів повинні були бути рівні: одяг - 60,98 тис.руб., Білизна - 34,01 тис.руб. і головні убори - 30,01 тис.руб. Отже, в цілому по всьому асортименту відбулося перевиконання плану на 2,4% за рахунок перевиконання плану за такими групами товарів як одяг і білизну. Виняток склала група головних уборів, по якій відбулося недовиконання плану на 6,7%.

Таблиця 2.3 - Вихідні та розрахункові дані про продаж товарів та їх динаміці по АТ «Модерн» за 1 і 2 квартал звітного року, тис.руб

 Групи товарів 1 квартал 2 квартал Відхилення, (+;-) Тр,%

 Фактично продано, тис.руб. Фактично продано, тис.руб.

 А 1 2 3 [2-1] 4 [(2: 1) * 100]

 Одяг 70,45 65,0 -5,45 92,26

 Білизна 35,22 35,0 -0,22 99,38

 Головні убори 42,33 28,0 -14,33 66,15

 Всього 148,00 128,00 -20,00 -

У 1 кварталі оборот роздрібної торгівлі по АТ «Модерн» склав 148,00 тис.руб., А в 2 кварталі цей же показник став дорівнює 128,00 тис.руб. З цього випливає, що в динаміці обсяги продажів скоротилися на 20,00 тис.руб. (Таблиця 2.3.). По кожній групі товарів відбулися наступні зміни:

одяг - оборот знизився на 5,45 тис.руб .;

білизна - продажі зменшилися на 0,22 тис.руб .;

головні убори - відбулося найбільше скорочення продажів, а саме на 14,33 тис.руб.

Таблиця 2.4 - Структура продажів товарів по АТ «Модерн» за 1 і 2 квартал звітного року,%

 Групи товарів 1 квартал 2 квартал Відхилення по факту, (+;-) Відхилення факту від плану, (+ .-)

 Структура продажів,% Структура продажів за планом,% Структура продажів фактично,%

 Одяг 47,60 48,78 50,78 +3,18 +2,00

 Білизна 23,80 27,21 27,34 +3,54 +0,13

 Головні убори 28,60 24,01 21,88 -6,72 -2,13

 Всього 100,00 100,00 100,00 - -

Структура продажів по АТ «Модерн» у 2 кварталі звітного року така: фактично найбільша частка продажів припала на одяг - 50,78%, далі йде група «білизна», її частка склала 27,34% і найменші продажі припадають на головні убори - 21 , 88%.

При аналізі відхилень структури продажів за фактом від плану, можна зробити наступні висновки: по групах «одяг» і «білизна» відбулося збільшення питомої ваги продажів у порівнянні з планом на 2,00% і 0,13% відповідно, а питома вага продажу по головних уборів навпаки скоротився з 24,01% до 21,88%.

Завдання 3

Таблиця 3.1 - Дані про платі праці в ТВО «Таймир» за червень-грудень звітного року

 Категорії працівників червня грудня

 Середня зар.плата, тис.руб. Число рабтніков, чол Середня зар.плата, тис.руб. Фонд зар.плата, тис.руб.

 А 1 2 3 4

 Адміністративно-управлінський персонал 3,5 27 4,2 113,4

 Торгово-оперативний персонал 2,9 72 3,3 250,8

 Допоміжний персонал 1,8 28 2,1 60,9

Таблиця 3.2 - Вихідні та розрахункові дані для визначення середньої заробітної плати в ТВО «Таймир» в червні та грудні звітного року

 Категорії працівників червня грудня Відхилення (+ .-)

 Середня зар. плата, тис.руб. (Хi) Кількість працівників, чол (fi) ФЗП

 Середня зар. плата, тис.руб.

 (Хi) Число рабтніков, чол (fi) ФЗП

 А 1 2 3 [1 * 2] 5 квітня [6/4] 6 [7 4-1]

 Адміністративно-управлінський персонал 3.5 27 94.5 4.2 27 113.4 +0,7

 Торгово-оперативний персонал 2.9 72 208.8 3.3 76 250.8 +0,4

 Допоміжний персонал 1.8 28 50.4 2.1 29 60.9 +0,3

 Разом 2,79 127 353,7 3,22 132 425.1 +0,43

(Примітка: для розрахунку числа працівників у грудні використовувалася наступна формула

Ч = ФЗП / СР ЗП

Де Ч - число працівників кожної категорії;

ФЗП - фонд заробітної плати кожної категорії працівників;

Ср.ЗП - середня заробітна плата кожної категорії працівників).

Для розрахунку середньої заробітної плати працівників ТВО «Таймир» в червні і грудні місяці була використана середня арифметична зважена. Застосування даної середньої пояснюється тим, що спочатку нам відома середня заробітна плата кожної категорії працівників (тобто індивідуальне значення кількісної ознаки в окремих одиниць об'єкта) і кількісний склад цих груп (тобто вагу або частота повторення однакових значень ознаки в цілому по об'єкту).

Для розрахунку застосовувалася наступна формула

де хi - середня заробітна плата категорії працівників;

fi - число працівників кожної категорії;

?fi - сума всіх працівників.

На підставі цієї формули середня заробітна плата працівників ТВО «Таймир» в червні склала 2,79 тис.руб., А в грудні досягла розміру в 3,22 тис.руб. Це свідчить про її зростання, а саме на 0,43 тис.руб. Динаміка зростання середньої заробітної плати спостерігається також і по всіх категоріях працівників підприємства: для адміністративно-управлінський персоналу заробітна плата збільшилася на 0,7 тис.руб., Для торгово-оперативного - на 0,4 тис.руб. і самий незначний ріст заробітної плата відзначений по категорії допоміжного персоналу - на 0,3 тис.руб.

Завдання 4

Таблиця 4.1 - Дані про поставки молока с.-г. підприємством «Рубежі» переробному АТ «Восход» за 1 півріччя звітного року

 Місяці Фактично поставлено наростаючим підсумком з початку року, тис.л. Ступінь виконання договору поставки за місяць,%

 А 1 2

 Січень 1200 100,00

 Лютого 2380 97,5

 Березня 3450 98,0

 Квітень 4660 101,2

 Травня 6060 105,2

 Червень 7660 100,8

майно підприємство валова поставка заробітна

Таблиця 4.2 - Вихідні та розрахункові дані для визначення фактичних поставок, обсягу поставок за договором за кожний місяць і відсотка виконання договору поставки молока за 1 півріччя

 Місяці Фактично поставлено наростаючим підсумком з початку року, тис.л. Фактично поставлено без наростаючого підсумку (qi) Поставка за планом без наростаючого підсумку (Qд) Ступінь виконання договору поставки за місяць,% [2/3]

 Январь 1200 1200 1200 100,00

 Февраль 2380 1180 1210,26 97,5

 Март 3450 1070 1091,84 98,0

 Апрель 4660 1210 1195,65 101,2

 Май 6060 1400 1330,80 105,2

 Июнь 7660 1600 1587,30 100,8

 Разом х 7660 7615,85 100,6

На підставі даних таблиці 4.2. був розрахований середній відсоток виконання договору поставки молока за 1 півріччя за формулою:

Це свідчить про те, що в 1 півріччі на підприємство «Восход» було поставлено 7660 тис.л. молоко, що вище запланованого за умовами договору на 44,15 тис.л. (7660-7615,85) або у відсотковому формі на 0,6%.

Далі розглянемо періоди перепоставок і недопоставок молока:

1. періоди недопоставки були зафіксовані в лютому і березні з недоотриманням за обсягом на 30,26 і 21,84 тис.л. Сумарно зниження відвантаження в зазначені місяці склало 52,07 тис.л. В аналізовані дати ступінь виконання договірних зобов'язань була несуттєвою, а саме: 97,5 і 98,0%.

2. періодами перепоставок з'явилися квітень, травень і червень з отриманням товару понад договору на 14.35, 69.2 і 12.7 тис.л. молока. Узагальнено обсяг додаткових поставок в відмічені місяці склав 96,25 тис.л. і відносна форма перевиконання відвантаження досягла по датах +1,2 і 5,2%.

3. лише в січні поставка товару була здійснена відповідно до договору в розмірі 1200 тис.л.

Таким чином, ситуацію з розвитком договірних зобов'язань в цілому по АТ «Восход» визначила перепоставка товару.

Таблиця 4.3 - Вихідні та розрахункові дані для оцінки ступеня виконання договірних зобов'язань та аналізу ритмічності поставок молока с.-г. підприємством «Рубежі» в АТ «Восход» за 1 півріччя звітного року

 Місяці Поставка за планом без наростаючого підсумку (Qд) Фактично поставлено без наростаючого підсумку (qi) Ступінь виконання договору поставки за місяць (% i),% [2/3]

 (% I-)

 (% I-) 2

 (% I-) 2 * Qд

 А 1 2 3 4 5 6

 Январь 1200 1200 100,00 -0.6 0.36 432.00

 Лютого 1210,26 1180 97,5 -3.1 9.61 11630.60

 Березня 1091,84 1070 98,0 -2.6 6.76 7380.84

 Квітня 1195,65 1210 101,2 0.6 0.36 430.43

 Травня 1330,80 1400 105,2 4.6 21.16 28159.73

 Червень 1587,30 1600 100,8 0.2 0.04 63.49

 Разом 7615,85 7660 100,6 х х 48097.09

На підставі таблиці 4.3. оцінимо варіацію ступеня виконання договірних зобов'язань узагальнюючими критеріями, використовуючи середнє квадратичне відхилення та коефіцієнт аритмічності. Середня колеблімості індивідуальних відсотків по окремих місяцях була несуттєва від середнього показника в цілому за 1 півріччя і склала ± 2,51%. Від сюди значення середнього досліджуваного ознаки буде не стабільним на 2,5% і, отже, ритмічність поставок молока с.-г. підприємством «Рубежі» в аналізованому періоді складе 97,5%. Що свідчить про достатній дотриманні договірних зобов'язань підприємством «Рубежі».

1. середнє квадратичне відхилення

% ==

2. коефіцієнт аритмічності

3. Коефіцієнт ритмічності

Кр = 100 - Ка = 100 - 2,5 = 97,5%

Завдання 5

Таблиця 4.3. - Вихідні та розрахункові дані для фактичного аналізу приросту виручки від реалізації фруктів і овочів в магазині «Золота осінь» за II і III квартали звітного року

 Товарна група Виручка від реалізації, тис. Руб Зміна цін в III кварталі в порівнянні з II кварталом,% Індекс цін

 Товарообіг III кварталу в цінах II кварталу тис.руб. (P 0 q 1)

 II квартал (p 0 q 0)

 III квартал (p 1 q 1)

 Овочі 400,00 620,5 Без зміни 1,000 620,5

 Фрукти 850,0 930,0 +5,2 1,052 884,03

 Разом 1250 1550,0 +3,0 1,03 1504,53

Факторний аналіз продажів овочів і фруктів

1

2

(103,0%; + 3,0%)

3

(120,0 ?; = 20,0%)

Перевірка:

Факторний розкладання приросту товарообігу:

1 .Загальний приріст вартості товару

2. Приріст товарообігу за рахунок зміни цін

3. Приріст товарообігу за рахунок фізичного обсягу проданих товарів

Перевірка: ?pq = ?pq (p) + ?pq (q)

300,5 = 254,53 + 45,97

Визначення частки екстенсивного фактора в загальному прирості

Визначення частки інтенсивного фактора

Перевірка: Де (q) + Ді (р) = 100%

Економічний ефект

?P1q1-?poq1 = 45,97 (тиc. Руб.)

З розрахункових даних по магазину «Золота осінь» за III квартали звітного року видно, що продаж фруктів і овочів склала 1550,5 тис.руб., В порівнянні з другим кварталом вона збільшилася на 300,5 тис.руб. і зміна фізичної маси.

Збільшення цін у середньому на 3% привело до збільшення товарообігу на 45,97 тис.руб.

Збільшення фізичної маси на 20%, призвело до збільшення товарообігу на 254,53 тис.руб.

І даний фактор займає велику частку в загальному прирості товарообігу екстенсивний.

В цілому торговельна діяльність магазин «Золота осінь» за II і III квартали звітного року, оцінюється позитивно, так як виконується соціальне замовлення населення, що полягає у збільшенні обсягів продажів товарів.

Завдання 6

Таблиця 6.1 - Дані про валової продукції ВКФ «КрЕСТ» за 4 квартал звітного року

 Показники Жовтень Листопад Грудень

 Темпи зростання валової продукції порівняно з попереднім місяцем,% 100,00 102,30 98,7

 Зміна цін у порівнянні з вереснем,% Без зміни 2,2 4,3

Таблиця 6.2 - Вихідний та розрахункові дані для аналізу динаміки валової продукції ВКФ «КрЕСТ» за 4 квартал звітного року

 Місяці Валова продукція, тис.руб. Валова продукція в цінах вересня, тис.руб. Відхилення (+, -), тис.руб. Темпи зростання,% Темпи приросту,%

 базісноепо колонці 1 цепноепо колонці 1 базісниепо колонці 1 цепниепо колонці 1 Базисні [к.4-100] Ланцюгові [к.4-100]

 Вересень 2625.3 х х х 100.00 100.00 - -

 Жовтень 2625.3 2625.3 0 0 100.00 100.00 0.00 0.00

 Листопаді 2685.7 2627.9 60.4 60.4 102.30 102.30 2.30 2.30

 Грудня 2651.2 2541.9 25.9 -34.5 100.99 98.70 0.99 -1.28

Малюнок 6.1 Динаміка зростання валової продукції в ПКФ «КрЕСТ» за 4 квартал звітного року,%

У даному аналізованому періоді валова продукція в діючих цінах зросла тільки в листопаді на суму 60,4 тис.руб. У грудні ж товарообіг у порівнянні з минулим місяцем скоротився на 34,5 тис.руб. У жовтні місяці зберігалася стабільна ситуація - продажу не змінилися як у діючих, так і в порівнянних цінах по відношенню до вересня.

У порівнянних цінах спостерігається та ж картина: у листопаді обсяг продажів зріс на 2,6 тис.руб., А в грудні скоротився на 86 тис.руб. Тобто у порівнянних цінах спостерігається ще гірша динаміка продажів.

Вище сказане підтверджує і малюнок 6.1., На якому зростання валової продукції відзначений в листопаді на 2,3% і її зниження в грудні на 1,3% по відношенню до минулого місяця.

Таким чином, в ПКФ «КрЕСТ» спостерігаються як незмінні продажу, так і періоди із зростанням і падінням продажів.

Розрахунок абсолютного приросту:

Ланцюгового виду ?Уцепн. = Уi- Уi-1Базісного виду ?Убаз = Уi-Уо

Темпи зростання (прийнято виражати в%).

Знаходимо базисний темп зростання, він розраховується за формулою

Трбаз = У1 / У0 * 100

За умовою задачі знаходимо тільки базисний темп приросту:

Тр = Тр-100.

Всі розрахунки оформлені в таблиці 8.

Обсяг валової продукції ВКФ «КрЕСТ» у грудні в порівнянних цінах вересня за IV квартал звітного року склав 2 54 1,5 тис. Руб. Таким чином, у порівнянні з листопадом він зменшився на 3,2%, що становить! 83,8 тис. Руб. Хоча в листопаді обсяг ВП становив 2627,9 тис. Руб., Це на I,! % Більше, ніж у вересні, тобто приріст склав 2,6 тис. руб. Це наочно видно на малюнку 3.

Проілюструємо графічно динаміку валової продукції ВКФ «КрЕСТ» за допомогою темпів зростання.

Рис. 6.2 Динаміка зростання ВВП,%

Як видно на малюнку 3 зростання ВВП збільшувався тільки в листопаді, а вже в грудні до спаду на 3,2%. Це пов'язано зі збільшенням цін і зниженням темпів зростання ВВП.

3. Дані таблиці 8 явно відображають тенденцію зміни обсягу ВП, тому в даному випадку розрахунок середніх аналітичних характеристик динамічного ряду має сенс.

Розрахуємо середні аналітичні характеристики ряду динаміки:

Середній місячний абсолютний приріст:

середній абсолютний приріст

середньо місячний темп зростання

середньо місячний темп приросту

Таким чином, розрахунки показують, що з вересня по грудень обсяг ВП зменшувався в середньому на 3,2%, що становить 41,9 тис. Руб.

© 8ref.com - українські реферати