На головну    

Стан системного та місцевого імунітету та рівень протизапальних цитокінів у дітей, хворих на бронхіальну астму - Медицина, здоровье

Міністерство охорони здоров'я України

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця

01004, Київ-4, Бульвар Шевченка, 13

тел. (044) 234-60-63

ЗВІТ

ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ

ОСОБЛИВОСТІ ВТОРИННИХ ІМУНОДЕФІЦИТІВ

ПРИ ПАТОЛОГІЧНИХ СТАНАХ РІЗНОГО ПОХОДЖЕННЯ

(проміжний)

Стан системного та місцевого імунітету та рівень про- і протизапальних цитокінів у дітей, хворих на бронхіальну астму

Керівник НДР

зав. лабораторією імунології

д.м.н., проф. В.Г. Бордонос

2008.10.20

Нормоконтролер Л.М. Колеснікова

2008.10.20

Рукопис закінчено 15 жовтня 2008р.

Результат цієї роботи розглянуто Вченою Радою НМУ

Протокол №___ від___2008року

СПИСОК АВТОРІВ

1. Керівник НДР

Зав. лабораторією імунології

д-р мед. наук, професор 08.10.20 В. Бордонос

2. Відповідальний виконавець

г. наук. співроб.

д-р біол. наук 08.10.20 Н. Бичкова

3. Відповідальний виконавець

г. наук. співроб.

д-р біол. наук 08.10.20 К. Гаркава

4. Молодший науковий співробітник

канд. біол. наук 08.10.20 Л. Куюн

5. Старший лаборант І категорії 08.10.20 В. Петриченко

6. Старший лаборант І категорії 08.10.20 Н. Таранова

7. Старший лаборант ІІІ категорії 08.10.20 Г. Клименко

8. Старший лаборант ІІІ категорії 08.10.20 Т. Гавриш

9. Препаратор 08.10.20 Л. Ковальчук

10. Препаратор 08.10.20 О. Препіяло

11. Препаратор 08.10.20 Н. Пекур

12. Співвиконавець доцент кафедри педіатрії №2 НМУ

д-р мед. наук 08.10.20 М. Прохорова

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 58 стор., 10 табл., 22 джерела.

Об'єкт дослідження - стан місцевого імунітету слизових оболонок ротової порожнини дітей та бронхо-легеневого змиву у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ).

Мета роботи - на основі вивчення стану місцевого імунітету розкрити механізми виникнення вторинних імунодефіцитів при наявності карієсу у дітей та змін в бронхо-легеневому змиві у хворих на ХОЗЛ.

Методи дослідження - загально-клінічні, імунологічні - визначення вмісту SIg A, Ig G, Ig A, фагоцитарного індексу та фагоцитарного числа в слині та субпопуляцій лімфоцитів і фагоцитозу в бронхо-легеневому змиві.

Обстежено 178 дітей з карієсом і 60 здорових та 20 хворих на ХОЗЛ і 10 здорових осіб, співставлюваних за віком і статтю.

Проведені дослідження стану місцевого імунітету слизових оболонок ротової порожнини дітей дошкільного та молодшого шкільного віку із супутніми соматичними захворюваннями при наявності та відсутності карієсу виявили зміни в стані локального імунітету, які співпадали з аналогічними порушеннями системного імунітету, що було обумовлено не лише наявністю карієсу, але і супутньої патології. Проведення розробленого курсу профілактичного лікування сприяло досягненню клініко-імунологічної ефективності, зростанню концентрації SIg A та відновленню нормального біоценозу ротової порожнини. В бронхо-легеневому змиві у хворих на ХОЗЛ на відміну від периферичної крові виявлено зниження фагоцитарної активності, вмісту CD19+, CD3+,CD8+ клітин та збільшення експресії HLA-DR антигену.

МІСЦЕВИЙ ІМУНІТЕТ, СЕКРЕТОРНИЙ Ig A, ФАГОЦИТОЗ, СУБПОПУЛЯЦІЇ ЛІМФОЦИТІВ, КАРІЄС, ДІТИ, ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ.

ЗМІСТ

Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів

Вступ

Розділ 1. Сучасні погляди на стан імунної системи у дітей, хворих на бронхільну астму.(огляд літератури)

Розділ 2. Матеріали і методи дослідження

Розділ 3. Результати досліджень

3.1 Особливості імунного та цитокінового статусу дітей, хворих на бронхільну астму різного ступеня перебігу

3.2 Клініко-імунологічна ефективність препарату імунофан в реабілітації дітей, хворих на бронхільну астму

Висновки.

Перелік посилань
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ CD3+ - Т - лімфоцити CD4+ - Т - хелпери/ індуктори CD8+ - Т - супресори/ цитотоксичні CD16+ - натуральні кілерні клітини CD22+ - В- лімфоцити ФІ - фагоцитарний індекс ФЧ - фагоцитарне число SIgA - секреторний імуноглобулін А IgЕ - загальний імуноглобулін Е

ІЛ-4 - інтерлейкін 4

ІЛ-1β - інтерлейкін 1 бета

НСТ - нітросиній тетразолієвий

БА - бронхіальна астма

БАЛП - бронхіальна астма легкого перебігу

БАСВ - бронхіальна астма середньої важкості перебігу

БАСТ- бронхіальна астма важкого перебігу

РБТЛ з ФГА- реакція бласттрансформації лімфоцитів з фітогемагглютиніном

ЦІК - циркулюючі імунні комплекси

ВСТУП

Проблема БА є однією із актуальних в сучасній клінічній медицині в зв¢язку з її ростом і розповсюдженістю, тяжким перебігом у дитячому віці, труднощами у діагностиці, складністю вибору адекватної індивідуальної терапії і підвищенням летальності [1,2].

За даними ВООЗ розповсюдженість БА у світі коливається в середньому від 4 до 8%, серед дитячого населення складає від 2 до 15%. За даними епідеміологічного дослідження, проведеного в Києві в рамках міжнародного прогнозування ISAAC 1999-2000 рр., поширеність БА склала 6,1-8,1% [3].

Перші прояви захворювання за результатами даного дослідження відмічалися у 54,1% хворих у ранньому віці, а у 14,3 % з них - на першому році життя. Рання діагностика відмічена лише у 9,5% випадків. Таким чином, безперечним є факт пізньої діагностики хвороби.

В Україні цей відсоток в дитячій популяції складає 5-10 % [4]. За даними МОЗ України інвалідизація дітей внаслідок хвороб органів дихання становить 5,3% від загального рівня і зумовлена, головним чином, бронхіальною астмою. Порівняно з 1992 роком інвалідизація дітей бронхіальною астмою збільшилася в 3 рази. Розповсюдженість БА в місті Києві на 1000 дітей складає 8,75 в 2002 році і 9,32 в 2003 році та 9,43 в 2004 році. На сьогодні за даними дитячого алерголога м.Києва в місті нараховується 4317 дітей, які страждають на БА .

Без сумніву, що зміни навколишнього середовища, пов¢язані з виробничою діяльністю людини і урбанізацією, також викликають за собою ріст алергічного навантаження і /або знижують поріг чутливості популяції до алергенів. Разом з тим, не дивлячись на несприятливі епідеміологічні дані та зростання захворюваності на хронічну патологію на тлі рецидивуючої бронхообструкції, її лікування обмежується зняттям гострих проявів і фактично обривається з моменту виписки дитини із стаціонару.

Практично ігнорується принцип первинної профілактики хронізації гострих захворювань нижніх дихальних шляхів у дітей із груп ризику.

За останні роки в нашій країні проведена значна робота по вдосконаленню допомоги хворим БА, результатом якої стала розробка та прийняття на ІІ з¢їзді фтизіатрів та пульмонологів України в 1998 році Національного Консенсусу щодо діагностики та лікування БА [2], який передбачає чіткий ступеневий підхід до терапії цього захворювання. Але, незважаючи на досягнуті успіхи, деякі аспекти лікування БА не знайшли відображення в прийнятих документах. Одним з таких є питання про застосування імуномодуляторів та антиоксидантів, окрім антибактеріальних препаратів.

При БОС, що супроводжує БА, виявляються ознаки порушення імунного гомеостазу і характерні риси аутоімунного процесу. У підтримці процесу безсумнівну роль відіграє мікрофлора, особливо різноманітні мікробні, мікробно-мікоплазменні, мікробно-вірусні асоціації. Імунодефіцітні стани створюють ситуацію, при котрій організм не може відповісти повноцінною імунною реакцією на антигени, що полегшує інфікування слабопатогенними мікроорганізмами, аутобактеріями або грибами. Досить часто традиційне лікування кортикостероідами, антибіотиками і сульфаніламідами широкого спектру дії, антигістамінними препаратами і, особливо, їх комбінацією не покращує, а посилює імунологічну недостатність, порушує "колонієрезистен-тність", переводить хворих в стан "компрометуючих" [5].

Окрім цього, з погіршенням екологічного стану навколишнього середовища в Україні зростає кількість людей, в яких виявляються вторинні імунодефіцити, коли в результаті наявності соматичних та інших хвороб та дії інших факторів відбуваються порушення в тій чи іншій ланці імунітету. Розвиток вторинних імунодефіцитів можуть викликати протозойні інвазії та гельмінтози,бактеріальні інфекції, вірусні інфекції, порушення харчування, новоутворення, аутоімунні захворювання, екзогенні та ендогенні інтоксикації, імунодефіцит після дії різних факторів - фізичних, хімічних.

Таким чином, вторинні імунодефіцити формуються у населення з вихідною нормальною імунною системою під дією негативних факторів навколишнього середовища. При вторинних імунодефіцитних станах можуть порушуватися різні ланки імунної системи: Т-, В - та фагоцитарна ланка. Також може бути дефіцит в системі комплемента і комплексне порушення у всіх складових імунної системи, що призводить до зниження кількості імунокомпетентних клітин та їх функції. Особливо чутлива до дії негативних факторів імунна система дітей, коли відбувається її становлення.

Поряд із вивченням клітинного та гуморального імунітету надзвичайно важливим також є дослідження стану місцевого, локального імунітету слизових оболонок респіраторного тракту, інтегральним показником якого є рівень секреторного IgA в слині.

Загальновідомо, що SІgA - це перша лінія протиантигенного захисту слизових оболонок. Достатній його рівень в слині навіть при неглибоких зрушеннях в клітинному та гуморальному імунітеті забезпечує резистентність слизових оболонок до бактеріальних та вірусних антигенів [3, 4, 5, 6].

SІgA здатні попереджувати адгезію вірусів до епітеліальних клітин слизових оболонок , а при внутрішньоклітинному розпізнаванні вірусів -можуть блокувати процеси транскрипції вірусного геному. Аналогічним механізмом секреторні ІgA блокують і адгезію мікроорганізмів.

SІgA здатні посилювати активність фагоцитуючих клітин та регулювати клітинноопосередковану антитілозалежну цитотоксичність лімфоцитів слизових оболонок .

Окрім SІgA, в слині виявляються і інші імуноглобуліни, зокрема IgG та мономерна форма ІgA, проте на поверхню епітеліального шару слизових оболонок вони можуть проходити лише при певних порушеннях та дефіциті SІgA. Зокрема, такими факторами можуть бути загострення хронічних запальних процесів в верхніх дихальних шляхах, викликаних гемолітичним стрептококом, паличкою інфлюенци, нейсеріями, які часто виявляються при карієсі.

Поява в слині та підвищення рівня IgG виявляється також при наявності запальних процесів в слизових оболонках, оскільки IgG, як друга лінія гуморального захисту, сприяє формуванню імунних комплексів з антигенами мікроорганізмів, які фіксують комплемент, тому вони виявляють протизапальну направленість, забезпечуючи затримку та елімінацію чужорідних антигенів механізмами запалення.

У зв"язку із вищезазначеним вивчення стану імунної системи у дітей з алергологічним анамнезом є надзвичайно актуальним, тому що порушення імунного гомеостазу є однм із ланцюгів патогенетичного механізму виникнення бронхіальної астми.

Роботи, в яких би повністю висвітлювались питання комплексної оцінки стану імунної системи дітей, хворих на БА, із врахуванням даних її клітинної та гуморальної ланки, місцевого імунітету респіраторного тракту, взаємозв"язку із інфікуванням останнього атиповими збудниками та рівнем SІgA і IgE на слизових, динамікою рівня про- та протизапальних цитокінів, змін концентрації ЦІК різної молекулярної маси та стану фагоцитарної системи як в процесі захворювання, так і під впливом лікування, практично відсутні.

В зв"язку з цим, мета даної роботи - на основі вивчення системного та місцевого імунітету та рівня про- і протизапальних цитокінів вивчити особливості стану імунної системи дітей, хворих на БА, різного ступеня перебігу та ефективність імунореабілітації хворих під впливом препарату імунофан.

Для вирішення мети були поставлені наступні завдання:

1. Вивчити стан клітинного та гуморального імунітету та його фагоцитарної ланки у дітей, хворих на БА, з легким, середньої важкості та важким перебігом залежно від наявності та ступеня колонізації атиповими збудниками слизової респіраторного тракту.

2. Вивчити стан місцевого імунітету дітей, хворих на БА, за рівнем SІgA залежно від ступеня важкості перебігу захворювання та інфікування слизових атиповими збудниками.

3. Дослідити рівень про- та протизапальних цитокінів (ІЛ-1β та ІЛ-4) у дітей, хворих на БА, при різному ступені перебігу захворювання та їх зміни в процесі лікування.

4. Вивчити рівень загального IgE в сироватці крові та його взаємозв"язок із концентрацією SІgA на слизових респіраторного тракту і ступенем важкості перебігу захворювання.

5. Вивчити вплив препарату імунофан на стан системного та місцевого імунітету дітей, хворих на БА, та оцінити його ефективність на різних етапах лікування.

РОЗДІЛ 1

СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА СТАН ІМУННОЇ СИСТЕМИ У ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА БА (огляд літератури)

У хворих на БА, що супроводжується бронхообструктивним синдромом (БОС), в імунній системі вібуваються складні зміни, які виражаються в дефекті будь-якої ланки імунітету. Причиною цього можуть бути як первинні порушення імунної відповіді,

Повний текст реферату
© 8ref.com - українські реферати