На головну    

 Розробка пропозицій щодо вдосконалення логістичної системи з метою підвищення фінансових результатів підприємства на прикладі ЗАТ "Рос & Нафта" - Менеджмент

Агенство з рибальства РФ

Федеральне Державна освітня установа

Вищої професійної освіти

«Балтійська державна академія

Рибопромислового флоту »

Економічний факультет

Кафедра «Менеджмент» Дипломний проект

Тема

Розробка пропозицій щодо вдосконалення логістичної системи з метою підвищення фінансових результатів підприємства

на прикладі ЗАТ «Рос & Нафта»

Автор

Султанова Наталія Валентинівна

Калінінград

2007

Технічне завдання

логістичний менеджмент фінансовий результат

Вихідні дані до роботи: Звітність, статут підприємства, організаційна структура, бухгалтерські баланси і звіти про прибутки і збитки по кварталах за 2005р.

Короткий зміст дипломної роботи (перелік підлягають розробці питань:

1) Місце логістичного менеджменту в фірмі: основні функції та форми організації логістичного управлінні; логістичне стратегічне планування; доходи, витрати і прибуток в теорії і практиці логістичної системи.

2) Дослідження логістичної системи ЗАТ «Рос & Нафта» та її впливу на фінансові результати фірми: аналіз фінансово-господарської діяльності фірми; аналіз фінансових результатів фірми; аналіз факторів зовнішнього і внутрішнього середовища, що впливають на фінансові результати фірми; аналіз логістичної системи і її впливу на фінансові результати підприємства.

3) Розробка пропозицій щодо вдосконалення логістичної системи з метою підвищення фінансових результатів ЗАТ «Рос & Нафта»: основні шляхи поліпшення фінансових результатів та фінансового стану фірми; оптимізація управління паливними запасами фірми; розрахунок економічного ефекту заходів щодо вдосконалення логістичної системи з метою підвищення фінансових результатів фірми; розрахунок точки беззбитковості для підприємства логістичної системи.

1. Перелік додатків: техніко-економічні показники діяльності підприємства, розшифровка доходів і витрат за статтями бухг. обліку, угруповання статей витрат (постійні та умовно-змінні); закупівельні, оптово-відпускні та роздрібні ціни на нафтопродукти; запаси, обсяг продажів у натуральному і вартісному вимірі; організаційно-виробнича структура управління підприємством.

2. Консультанти по роботі (зазначенням які до них розділів роботи) - ні.

3. Дата видачі завдання 25.09.2006 р

Зміст

Введення

1. Місце логістичного менеджменту у фірмі

1.1 Основні функції і форми організації логістичного управління

1.2 Логістичне стратегічне планування

1.3 Доходи, витрати і прибуток в теорії і практиці логістичної системи

2. Дослідження логістичної системи ЗАТ «Рос & Нафта» та її впливу

на фінансові результати фірми

2.1 Аналіз фінансово-господарської діяльності фірми

2.2 Аналіз фінансових результатів фірми

2.3 Аналіз факторів зовнішнього та внутрішнього середовища, що впливають на

фінансові результати фірми

2.4 Аналіз логістичної системи та її впливу на фінансові

результати фірми

3. Розробка пропозицій щодо вдосконалення логістичної системи з метою підвищення фінансових результатів ЗАТ «Рос & Нафта»

3.1 Основні шляхи поліпшення фінансових результатів та фінансового стану фірми

3.2 Оптимізація управління паливними запасами фірми

3.3 Розрахунок економічного ефекту заходів щодо вдосконалення логістичної системи з метою підвищення фінансових результатів фірми

3.4 Розрахунок точки беззбитковості для підприємства логістичної системи

Висновок

Список скорочень

Список літератури

Додатки

Введення

Центральним завданням управління в умовах ринкової економіки є мінімізація ризику підприємницької діяльності на основі оцінки кожного прийнятого господарського рішення з точки зору можливості вилучення економічної вигоди.

Підприємства в умовах ринкових відносин, як самостійні господарюючі суб'єкти, несуть повну відповідальність за результати виробничо-господарської діяльності перед своїми співвласниками, працівниками, кредиторами. Діяльність підприємства і його фінансові результати залежать від багатьох зовнішніх і внутрішніх факторів впливу. Зовнішні фактори складаються об'єктивно, підприємство не може активно впливати на їх прояву. Внутрішні чинники мають бути мобілізовані для найбільш сприятливого обліку впливу зовнішніх факторів.

Функціонування в умовах ринкової економіки вимагає від підприємства підвищення ефективності виробництва, конкурентоспроможності продукції та послуг, сталого позиціонування на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання і управління виробництвом, активізації підприємництва.

Зростання ефективності господарської діяльності є умовою виживання виробничої одиниці в ринковій економіці та постійне завдання органу управління підприємством. Комплексний, тобто всебічний аналіз ефективності господарської діяльності дозволяє оцінити всі фактори, що визначають ефективність роботи підприємства і знайти всі резерви її підвищення. Цей аналіз базується на чіткому розумінні факторів і резервів підвищення ефективності та їх оцінці.

Важлива роль у розвитку підприємств належить пошуку і використання резервів підвищення результатів господарюючих суб'єктів. Економічна сутність резервів підвищення ефективності виробництва полягає в найбільш повному і раціональному використанні все зростаючого потенціалу заради отримання більшої кількості високоякісної продукції при найменших затратах живої уречевленої праці на одиницю продукції. До внутрішньогосподарських належать ті резерви, які виявляються і можуть бути використані тільки на досліджуваному підприємстві. Вони базуються на більш повному та економному використанні виробничої потужності, трудових і матеріальних ресурсів, застосуванні новітніх досягнень науково-технічного прогресу в області техніки, технології та організації виробництва, виробленню правильної структурної, цінової, інвестиційної стратегії в сфері бізнесу і т. Д.

Суб'єктом економічного аналізу є закрите акціонерне товариство «Рос & Нафта».

Об'єктом аналізу - логістична система вказаного підприємства.

Метою дипломного проекту є розробка ефективних пропозицій, спрямованих на вдосконалення такого важливого елемента логістичної системи як логістика запасів для поліпшення фінансових результатів компанії.

В якості предмета аналізу виступає процес вдосконалення логістичної системи з метою підвищення фінансових результатів підприємства.

Завданнями, вирішити в процесі розробки теми даного дипломного проекту є:

- Аналіз і оцінка фінансово-господарської діяльності підприємства;

- Виявлення факторів і причин, що визначили цей стан справ;

- Аналіз логістичної системи підприємства;

-виявлення і мобілізація резервів підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства;

-підготовка та обгрунтування прийнятих управлінських рішень, спрямованих на реалізацію шляхів підвищення результативності фінансово-господарської діяльності підприємства за рахунок вдосконалення логістичної системи.

Структурно проект складається з трьох частин, у першій з яких представлені теоретичні основи, що стосуються місця логістичного менеджменту в діяльності фірми і його цільової установки, ролі таких фінансових показників, як доходи, витрати і прибуток в теорії і практиці логістичної системи.

У другому розділі проведено дослідження логістичної системи ЗАТ «Рос & Нафта» і виявлено її вплив на фінансові результати фірми

Результати аналітичних розробок дозволяють зробити висновки про рівень стану комерційної, фінансової діяльності підприємства, стану логістичної системи і намітити шляхи вдосконалення логістичної системи з метою підвищення фінансових результатів ЗАТ «Рос & Нафта» в рамках пропонованих для реалізації напрямів розвитку підприємства і окремих заходів.

Третя глава присвячена розробці перспективних шляхів вдосконалення окремих елементів логістичної системи фірми з метою поліпшення її фінансових результатів.

Запропоновані до впровадження заходи націлені на підвищення економічної ефективності діяльності підприємства, містять конкретні напрями розвитку з оцінкою їх економічної ефективності.

Таким чином, діяльність господарюючого суб'єкта та її результати залежать від багатьох факторів: положення на ринку, якості продукції, конкурентоспроможності, рівня технології, структури і використання ресурсів, у тому числі фінансових.

Логістична система є одним з найбільш важливих елементів у логістиці. В «Рос & Нафта» логістична система - це адаптивна система зі зворотним зв'язком, виконує логістичні функції і логістичні операції і складається з ланок, що генерують, перетворюють і поглинаючих матеріальні і супутні їм інформаційні та фінансові потоки [25]. Логістична система, використовувана фірмою, не тільки включає в себе функціональні області, а й взаємодіє з управлінськими функціями (планування, організації та контролю [18]). Тому в рамках теми дипломної роботи розглядається проблема вдосконалення логістичної системи з метою підвищення фінансових результатів підприємства.

Підприємство, вибираючи стратегію своєї діяльності, спрямовану на вдосконалення логістичної системи, активізує всі свої ресурси для її реалізації, так як вибір правильної стратегії, її втілення в життя повинні привести до кінцевого результату діяльності будь-якої фірми - отримання прибутку, поліпшення фінансових результатів в цілому.

1. Місце логістичного менеджменту у фірмі

1.1 Основні функції і форми організації логістичного управління

Поняття логістичної системи є одним із базових понять логістики. Існують різноманітні системи, що забезпечують функціонування економічного механізму. В цій множині необхідно виділяти саме логістичні системи з метою їх синтезу, аналізу та вдосконалення.

Логістична система - це складна організаційно - завершена (структурована) економічна система, що складається з взаємозв'язаних в єдиному процесі управління матеріальними і супутніми їм потоками елементів-ланок, сукупність яких, межі і завдання функціонування об'єднані внутрішніми цілями організації бізнесу і (або) зовнішніми цілями [14 ].

З усього безлічі різноманітних систем логістичні системи виділяються складом елементів, характером зв'язків між ними, організацією та інтегративними властивостями.

Відмінні ознаки логістичної системи [25, с. 88]:

- Наявність потокового процесу;

- Певна системна цілісність.

Так як будь логістичній системі притаманне властивості, характерні системі взагалі, то можна охарактеризувати властивості логістичних систем в розрізі кожного з чотирьох властивостей, розглянутих в попередньому пункті.

Перше властивість: логістична система є цілісна сукупність елементів, що взаємодіють один з одним. Виділяють наступні елементи логістичних систем:

Закупівля - підсистема, яка забезпечує надходження матеріального потоку в логістичну систему.

Склади - будівлі, споруди, пристрої тощо, де тимчасово розміщуються і зберігаються матеріальні запаси, перетворюються матеріальні потоки.

Запаси - запаси матеріалів, які дозволяють даній системі швидко реагувати на зміну попиту, забезпечують рівномірність роботи транспорту, а також допомагають вирішувати ряд інших завдань у логістичних системах.

Транспорт - цей елемент, як і інші, сам є складною системою. Він включає в себе матеріально-технічну базу, за допомогою якої транспортуються вантажі, а також інфраструктуру, яка забезпечує її функціонування.

Інформація - підсистема, яка забезпечує інформаційний зв'язок між іншими елементами логістичної системи, контролює виконання логістичних операцій, а також вирішує ряд інших завдань.

Збут - підсистема, яка забезпечує вибуття матеріального потоку з логістичної системи.

Друга властивість: між елементами логістичної системи є суттєві зв'язки, які з закономірною необхідністю визначають інтегративні якості системи.

Третя властивість: зв'язки між елементами логістичної системи певним чином впорядковані, тобто логістична система має організацію.

Четверте властивість: логістична система володіє інтегративними якостями, не властивими жодному з елементів окремо. Це здатність поставити потрібний товар, в потрібний час, в потрібне місце, необхідної якості, з мінімальними витратами, а також здатність адаптуватися до мінливих умов зовнішнього середовища (зміна попиту на товар або послугу, непередбачений вихід з ладу технічних засобів тощо) .

В якості логістичної системи можна розглядати промислове підприємство, територіально-виробничий комплекс, торговельне підприємство і т.д. Мета логістичної системи - доставка товарів і виробів у задане місце, в потрібній кількості і асортименті в максимально можливій мірі підготовлених до виробничого або особистого споживання, при заданому рівні витрат.

При виборі тактики і стратегії логістичної системи необхідно чітко визначити межі логістичної системи. Межі логістичної системи визначаються циклом звернення засобів виробництва (рис.1.1). Вони, у вигляді матеріального потоку, надходять у логістичну систему, складуються, обробляються, знову зберігаються і потім йдуть з логістичної системи у споживання в обмін на що надходять у логістичну систему фінансові ресурси.

Логістична система

Умовні позначення

Межі логістичної системи

Матеріальний потік

Потік фінансових коштів

Малюнок 1.1 - Виділення кордонів логістичної системи на основі циклу обігу засобів виробництва

Виділення меж логістичної системи на базі циклу обігу засобів виробництва отримало назву принципу «сплати грошей - отримання грошей» (рис.1.2).

 Ф 1 - фінансові кошти, які сплачує логістична система за вхідний матеріальний потік

Повний текст реферату
© 8ref.com - українські реферати