На головну    

 Роль комунікацій в діяльності підприємства - Менеджмент

Зміст

ВСТУП

ГЛАВА I. Процес комунікацій в організації як засіб ефективного управління

1.1 Комунікації: сутність і зміст

1.2 Удосконалення комунікацій для ефективного управління та інформаційні технології

ГЛАВА II. Ефективність комунікацій на ВАТ "АЗ УРАЛ"

2.1 Аналіз комунікаційних процесів

2.2 Рекомендації щодо вдосконалення комунікацій

ВИСНОВОК

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

Введення

Загальновідомо, що значення інформації та комунікації в усіх сферах людської діяльності на сучасному етапі постійно зростає, що пов'язано зі змінами соціально - економічного характеру, появою новітніх досягнень в області техніки і технології, результатами наукових досліджень.

Інформація потрібна всім: керуючим структурам, колективам підприємств, громадським організаціям і т. Д. Неможливо спиратися тільки на інтуїцію, на свій життєвий і практичний досвід. Необхідно отримувати і освоювати всі розширюється інформацію, яка допомагає вирішувати виникаючі питання.

Дана робота присвячена інформації та комунікацій - тому, в чому кожен бере участь щодня, але лише деякі роблять це досить злагоджено. Майже неможливо переоцінити важливість комунікацій в управлінні. Актуальність представленої теми важко переоцінити. Чи не все, що роблять керівники, щоб полегшити організації досягнення її цілей, вимагає ефективного обміну інформацією. Якщо люди не зможуть обмінюватися інформацією, ясно, що вони не зуміють працювати разом, формулювати цілі й досягати їх.

Предметом вивчення є вплив комунікаційних процесів на ефективність управління організацією.

Об'єктом є управління підприємством ВАТ "АЗ УРАЛ".

Мета даної роботи - вивчити природу комунікацій і виявити вплив сучасних технічних засобів на ефективність комунікаційних процесів на прикладі підприємства ВАТ "АЗ УРАЛ".

У першому розділі курсової роботи розглядається теоретична сторона процесу комунікацій, друга частина присвячена засобам комунікації на підприємстві.

Глава I. Процес комунікацій в організації як засіб ефективного управління

1.1 Комунікації: сутність і зміст

Поняття "комунікація" міцно увійшло в наше повсякденне життя. Щоб краще зрозуміти його значення розглянемо кілька визначень даного терміну, які нам пропонують такі вчені як, Адаір Д., Фатхутдінов Р.А., Мільнер Б.З.

Саме слово "комунікація" походить від латинського дієслова communicare: повідомляти, брати участь, розділяти. Це дієслово, в свою чергу, походить від слова communis, що перекладається як "загальний". Таке визначення, наприклад, застосовувалося до громадських землям, користуватися якими міг кожен. Таким чином, вже саме походження слова комунікація вказує на його широке значення. І дійсно, на самому початку термін комунікація припускав в тому числі і обмін матеріальними об'єктами. З плином часу його використання обмежилося передачею нематеріальних або абстрактних речей, і саме в цьому сенсі ми використовуємо його в наші дні [2, с. 507].

Комунікація - це обмін інформацією, на основі якого керівництво отримує інформацію, необхідну для прийняття ефективних рішень і доводить прийняті рішення до працівників фірми. [19, с .43]

Комунікації в організаційному контексті включають взаємодію між людьми. Це процес обміну інформацією та передачі відомостей між окремими людьми або їх групами. Організаційна комунікація - це процес, за допомогою якого керівники розвивають систему надання інформації великій кількості людей всередині організації та окремим індивідуумам та інститутам за її межами [11, с.84].

Таким чином, теми нашого дослідження більшою мірою відповідає визначення Мільнера Б.З., тому що воно розглядається як частина організаційного процесу.

Комунікація складається з наступних етапів (Додаток 1) [3, с.381]:

Етап відправлення. Той, хто передає інформацію, називається відправником. Це ключова роль, яка полягає в проектуванні і кодування інформації, призначеної для передачі іншим учасникам процесу. За цим слідує кодування ідеї.

Кодування - це трансформування призначеного для передачі значення в послання або сигнал, який може бути переданий.

Послання допомогою передавача надходить в передавальний канал, що доводить його до заданого адресата. Відправлене послання назад повернути вже не можна. У цей момент закінчується етап відправлення і починається етап отримання переданої інформації та розуміння її значення. Канал виводить послання на приймач, який фіксує отримання цього послання по інший бік каналу. Якщо в ході руху по каналу в посланні міняються його носії (кодові знаки) або форми, то прийом вважається не відбувся. Той, кого досягло і кому було адресовано послання, називається одержувачем.

Розкодування включає сприйняття (що отримав) послання одержувачем, його інтерпретацію (як зрозумів) і оцінку (що і як прийняв).

Зворотній зв'язок - це термін, запозичений з електроніки. Буквально він означає подачу на вхід частини вихідного сигналу машини, системи або процесу. У більш широкому сенсі зворотний зв'язок - це часткове повернення результатів процесу до його джерела. про значення, яке в даний час надається зворотного зв'язку, обумовлено поданням про комунікації як про діалог. [2, с.519]

При наявності зворотного зв'язку відправник і одержувач міняються комунікативними ролями. Початковий одержувач стає відправником і проходить через всі етапи процесу обміну інформацією для передачі свого відгуку початковому відправнику, який тепер грає роль одержувача. Згідно ряду досліджень двосторонній обмін інформацією (при наявності можливостей для зворотного зв'язку) проти одностороннім (зворотний зв'язок відсутній), хоча і протікає повільніше, проте ефективніше знімає напруги, більш точний і підвищує впевненість у правильності інтерпретації повідомлень.

Петля зворотного зв'язку забезпечує канал для відповіді одержувача інформації, що дозволяє джерелу комунікації визначити, чи був отриманий сигнал. За допомогою зворотного зв'язку керівник може оцінити, наскільки ефективно він здійснює комунікацію, а також підвищити точність сигналів в майбутніх комунікаціях. [11, с.86]

Зворотній зв'язок помітно підвищує шанси на ефективний обмін інформацією, дозволяючи обом сторонам придушувати шум. Мовою теорії передачі інформації шумом називають те, що спотворює сенс. [4, с 195].

ВИСНОВКИ: Етапи процесу комунікації - розробка ідеї, кодування і вибір каналу, передача і розшифровка. Зворотній зв'язок - це реакція одержувача, що показує, зрозуміла або не зрозуміла передана інформація, допомагає подолати шум.

Комунікаційна мережа - це з'єднання певним чином беруть участь у комунікаційному процесі індивідів за допомогою інформаційних потоків (рис. 1.2). В даному випадку розглядаються не індивіди як такі, а комунікаційні відносини між індивідами. Комунікаційна мережа включає потоки послань або сигналів між двома або більше індивідами [3, с.385].

Створювана керівником мережа складається з вертикальних, горизонтальних і діагональних зв'язків. Вертикальні зв'язки будуються по лінії керівництва від начальника до підлеглих. Горизонтальні зв'язки здійснюються між рівними за рівнями індивідами або частинами організації: між заступниками, між начальниками відділів, між підлеглими. Діагональні зв'язки - це зв'язки з іншими начальниками і з іншими підлеглими. Мережа цих зв'язків створює реальну структуру організації. Завдання формальної організаційної структури полягає в тому, щоб надати комунікаційним потокам правильний напрямок.

рис. 1.2 - Міжособистісна комунікаційна мережа керівника групи в організації

Існують усталені зразки комунікаційних мереж для груп однієї і тієї ж або різної чисельності (Додаток № 2). У мережах типу "гурток" члени групи можуть комунікувати тільки з тими, хто розташований поруч з ними. У мережах типу "колесо" представлена ??формальна, централізована ієрархія влади, при якій підлеглі коммуницируют один з одним через свого начальника. Об'єктивною основою такої ситуації є те, що особа, яка знаходиться в центрі "колеса", має більше комунікаційних зв'язків, ніж інші члени групи. Він отримує більше послань, частіше визнається іншими членами групи як особа, яка виконує лідерські функції, більше надає соціального впливу на інших членів групи, зазвичай несе велику відповідальність за передачу інформації, від нього більше, ніж від інших, очікується остаточне рішення проблеми.

Аналогічна картина спостерігається в мережах типу "Y". Такі мережі називаються централізованими і можуть бути ефективні, якщо вирішуються прості проблеми. Інший тип владної ієрархії представляють мережі типу "ланцюжок", в яких з'являються горизонтальні зв'язки - елемент децентралізації. "Всеканальние" мережі представляють повністю децентралізовані групи. Зазвичай це потрібно, коли необхідна всіх у вирішенні складних проблем.

Такий підхід називають ще відкритими комунікаціями.

Знання типів комунікаційних мереж особливо важливо для розуміння відносин влади і контролю в організації. Відомо, що приховування або централізація інформації підтримують владні відносини. Характер взаємозалежності робіт і людей в групі або організації буде визначати тип більш ефективної комунікаційної мережі. Проста взаємозалежність допускає використання централізованих мереж. Складна взаємозалежність вимагає "командного" підходу до побудови комунікаційних мереж. Однак складна мережа може і не вирішити просту задачу.

Міжрівневого комунікації в організаціях

Інформація переміщається всередині організації з рівня на рівень у рамках вертикальних комунікацій. Вона може передаватися по низхідній, тобто з вищих рівнів на нижчі. Таким шляхом підлеглим управлінського рівня повідомляється про поточні завдання, зміну пріоритетів, конкретних завданнях, які рекомендуються процедурах і т.п.

Крім обміну по спадній організація потребує комунікаціях по висхідній. Передача інформації з нижчих рівнів на вищі може помітно впливати на продуктивність.

Комунікації керівник - підлеглий

Ми розглядаємо цей вид обміну інформацією окремо, оскільки він складає основну частину комунікативної діяльності керівника. Дослідження показали, що 2/3 цієї діяльності реалізується між керівниками і керованими.

Неформальні комунікації. Канал неформальних комунікацій можна назвати каналом поширення чуток. Оскільки каналами чуток інформація передається багато швидше, ніж по каналам формального повідомлення, керівники користуються першими для запланованої витоку і поширення певної інформації або відомостей типу "тільки між нами". [4, с.385]

Організації користуються різноманітними засобами для комунікацій зі складовими свого зовнішнього оточення. З потенційними споживачами вони спілкуються за допомогою реклами та інших програм просування товарів на ринок. У сфері відносин з громадськістю першорядна увага приділяється створенню певного образу, "іміджу" організації на місцевому, загальнонаціональному чи міжнародному рівні.

Організаціям приходиться підкорятися державному регулюванню і заповнювати в цьому зв'язку великі письмові звіти. У своїх щорічних звітах будь-яка компанія повідомляє інформацію з фінансів і маркетингу, а також приводить зведення про своє розміщення, можливості кар'єри, пільгах і т.п. Використовуючи лобістів і роблячи внески на користь різних політичних груп, комітетів, організація намагається впливати на зміст майбутніх законів і постанов.

ВИСНОВКИ: Спільна діяльність людей передбачає контакти між ними і обмін необхідною інформацією. Тільки на цій основі люди, об'єднані в організацію, можуть досягати своїх цілей. Будь-яка організація, в тому числі і на рівні малої групи, обов'язково має відповідну систему комунікацій (зв'язків), яка забезпечує обмін інформацією між її членами.

1.2 Удосконалення комунікацій для ефективного управління та інформаційні технології

Розглянемо деякі способи вдосконалення інформаційного обміну в організації.

1) Регулювання інформаційних потоків.

Керівники на всіх рівнях організації повинні представляти потреби в інформації власні, своїх начальників, колег і підлеглих. Інформаційні потреби значною мірою залежать від цілей керівника, прийнятих ним рішень і характеру показників оцінки результатів його роботи, а також його відділу і підлеглих.

2) Управлінські дії.

Керівник може практикувати короткі зустрічі з одним або декількома підлеглими для обговорення майбутніх змін, нових пріоритетів, розподілу роботи і т.п. Підлеглий може робити такі кроки, домагаючись за своєю ініціативою контакту з керівником чи товаришами по роботі.

3) Системи зворотного зв'язку.

Один з варіантів системи зворотного зв'язку - переміщення людей з однієї частини організації в іншу з метою обговорення певних питань. Опитування працівників - ще один варіант системи зворотного зв'язку. [10, с. 152]

4) Системи збору пропозицій. Системи збору пропозицій розроблені з метою полегшення надходження інформації нагору. Всі працівники отримують при цьому можливість генерувати ідеї, що стосуються вдосконалення будь-якого аспекту діяльності організації. [10, с. 153]

5) Інформаційні бюлетені, публікації та відеозаписи організації. Щодо великі організації, як правило, видають щомісячні бюлетені, які містять інформацію для всіх працівників.

6) Сучасна інформаційна технологія. Останні досягнення в галузі інформаційної технології можуть сприяти вдосконаленню обміну інформацією в організаціях. Електронна пошта - ефективний засіб зв'язку між людьми, що знаходяться в різних конторах, різних містах і навіть у різних штатах і країнах.

Хоча загальновизнано, що комунікації мають величезне значення для успіху організацій, опитування показали, що 73% американських, 63% англійських і 85% японських керівників вважають комунікації головною перешкодою на шляху досягнення ефективності їх організаціями. Згідно ще одному опитуванню приблизно 250 тис. Працівників 2000 самих різних компаній обмін інформацією представляє одну з найскладніших проблем в організаціях. Ці опитування показують, що неефективні комунікації - одна з головних причин виникнення проблем. [4, с 193]

Глибоко осмислюючи комунікації на рівні особистості й організації, ми повинні вчитися знижувати частоту випадків неефективних комунікацій і ставати кращими, більш ефективними менеджерами. Ефективно працюючі керівники - ті, хто ефективний у комунікаціях.

Процеси комунікацій дозволяють керівникам ефективно виконувати свою роботу і приймати рішення про вибір оптимальної стратегії для досягнення поставлених цілей. [11, с.84]

Для ефективного функціонування виробничого колективу необхідна наявність в ньому систем як формальних, так і неформальних комунікацій. Якщо організація володіє лише системою формальних комунікацій, процес проходження інформації буде бюрократизованим. Якщо ж виявиться превалюючою система неформальних комунікацій, це призведе до поширення чуток і припущень, що заважають діяльності організації. Таким чином, потрібен певний баланс даних систем, оптимальне співвідношення між ними.

Важливим завданням управління виробничими колективами є забезпечення працівників достатньою кількістю інформації, необхідної їм для успішної виробничої діяльності та гарного самопочуття. Говорячи про важливість інформованості кожного працівника в системі управління, слід зазначити, що його ефективної діяльності може заважати не тільки недолік, але і надлишок інформації. Таким чином, важливо забезпечувати працівників оптимумом інформації [12, с.233].

Поліпшення інформованості у виробничих колективах можливо лише на основі виявлення інформаційних потреб усіх працівників, незалежно від їх місця в структурі управління. Звідси випливає, що визначення оптимуму соціально-виробничої інформації в кожному конкретному випадку має бути результатом урахування цілей і потреб як суб'єкта, так і об'єкта управління.

Інформаційні технології - це інтеграція комп'ютерів, електроніки і засобів зв'язку [4, с 212].

Ми вживаємо вираз інформаційні технології (ІТ), включаючи в нього не тільки комп'ютерні технології (обладнання та програмне забезпечення) для виготовлення та зберігання інформації, але також і технології зв'язку для передачі інформації.

Останні досягнення в галузі інформаційних технологій можуть сприяти вдосконаленню обміну інформацією в організаціях. Персональний комп'ютер вже зробив величезний вплив на інформацію, яку керівники, допоміжний персонал і робітники розсилають і отримують. Електронна пошта дає працівникам можливість спрямовувати письмові повідомлення будь-якій людині в організації. Крім того, електронна пошта - ефективний засіб зв'язку між людьми, що знаходяться в різних конторах, різних містах і навіть у різних країнах. У ході відеоконференцій люди, що знаходяться в різних місцях, в тому числі і в різних країнах, обговорюють всілякі проблеми, дивлячись один одному в обличчя. З'явилися комп'ютерні програми, що забезпечують роботу групи співробітників, що перебувають в різних місцях [4, с 196].

Керуючі ІТ також включають управління мережами, які з'єднують працівників з іншими географічними регіонами, так як можливо спілкуватися з постачальниками і клієнтами через Інтернет.

Інформаційна технологія дозволяє нам досягти наступних цілей:

1. Скоротити час отримання інформації (тобто звести до мінімуму затримки в отриманні інформації через її можливої ??недоступності, через пошти, через відправлення інформації за неправильною адресою або просто з причини вихідного дня в компанії).

2. Ліквідувати зайву і повторювану роботу (непотрібні завдання типу передруку і нудна сортування і пошук документів).

Оптимізувати використання людських ресурсів (для завдань, що вимагають міркування, ініціативи, оцінки).

ВИСНОВКИ: Керівник може підвищити ефективність міжособових обмінів, проясняючи ідеї для того, як повідомляти їх, враховуючи можливі відмінності - семантики і сприйняття, - представляючи значення мови поз, жестів і інтонацій, заохочуючи формування зворотного зв'язку.

Впровадження нових інформаційних технологій в управлінську діяльність переслідує не тільки автоматизацію рутинних методів обробки інформації, але й організацію інформаційно-комунікативного процесу на якісно новому рівні.

2. Ефективність комунікацій на ВАТ "АЗ УРАЛ"

комунікація інформаційний збір зворотний зв'язок

2.1 Аналіз комунікаційних процесів

Відкрите акціонерне товариство "Автомобільний завод" УРАЛ "заснували в роки Великої Вітчизняної війни на базі евакуйованих цехів Московського автомобільного заводу. 8 липня 1944 з конвеєра зійшов перший уральський автомобіль ЗІС-5В. Цей день і став днем ??народження заводу.

Сьогодні на Міаському заводі міста освоєно серійне виробництво великовантажних автомобілів "Урал" з дизельним двигуном. За 65 років існування автомобільний завод "УРАЛ" перетворився на велике підприємство машинобудування з високорозвиненою технологією виробництва, з сучасним обладнанням та кваліфікованими кадрами автомобілестроіетелей.

З 2010 року ВАТ АЗ "УРАЛ" увійшов до складу "Групи ГАЗ".

"Група ГАЗ" - лідер вітчизняного автопрому, великий холдинг, який об'єднує близько 20 російських і зарубіжних підприємств і виробляє безпрецедентно широкий спектр автомобільної техніки.

Місія ВАТ "АЗ УРАЛ" Групи ГАЗ: Виробляти автомобільну техніку, яка гарантує нашому клієнтові вигоду від придбання, шляхом безкомпромісної якості, надійності і бездоганного сервісу, забезпечених найвищим професіоналізмом співробітників, своїх партнерів-постачальників і прагненням до вдосконалення наших процесів і продуктів.

Автомобільний завод "УРАЛ" є найбільшим підприємством у нашому місті. На автозаводі трудиться близько 10 000 чоловік. Для ефективних комунікацій та інформованості такої кількості персоналу необхідно застосування масових методів. До них відносяться:

1) Друковане видання - заводська газета "Уральський автомобіль". Основне призначення видання - оперативне та об'єктивне висвітлення життя підприємства. Зі сторінок "Уральського автомобіля" автозаводчане і городяни дізнаються свіжі заводські та міські новини, читають докладні матеріали на найактуальніші теми.

2) Заводське радіо - дозволяє всім працівникам підприємства бути в курсі останніх подій, дізнаватися майбутні заходи, передавати корпоративні оголошення, а також дає можливість привітати своїх колег з знаменними датами.

З) Організовані дошки оголошень в підрозділах; оформлення алеї почета.Сільние боку методів

- Найбільш дешевий спосіб доведення конкретної інформації до великої кількості людей;

- Оперативність (повідомлення по радіо, гучномовцю);

- Мінімальна вірогідність того, що передана інформація не буде відповідати дійсності;

- Необхідний засіб підтримки спілкування в середовищі руководства.Слабие боку

- Масові методи не годяться для досягнення розуміння, тому що дошці оголошень або письму не можна поставити запитання. Теоретично, питання можна задати на масовому зібранні; на практиці ж більшість людей уникають робити це на зборах, де присутні більше 20 осіб.

- З того, що передана інформація відповідає дійсності, не випливає, що вона буде сприйнята правильно.

- Найбільш важливі для розуміння питання - ті, які відображаються на окрему людину або робочій групі. Для цього необхідні додаткові пояснення для кожної групи, а масові методи зачіпають лише загальні аспекти.

4) всі комп'ютери на ВАТ "АЗ УРАЛ" об'єднані в єдиному інформаційному просторі домену - заводський локальної мережі

Доменна поштова система ВАТ АЗ "УРАЛ" призначена для безпечного обміну та передачі інформації (документів, різних файлів) за заводською комп'ютерної мережі.

80% інформаційних ресурсів підприємств зосереджено в документах. За статистикою:

- До 15% паперових документів безповоротно втрачається;

- До 30% робочого часу витрачається на пошуки;

- До 90% часу узгодження документів припадає на "пролежування"

З чого можна зробити висновки:

1) "Паперове" діловодство неефективно і не відповідає сучасним вимогам управління підприємством;

2) Необхідно цілісна технологія електронного (автоматизованого виробництва)

З метою вирішення вищезазначеної проблеми на підприємстві ВАТ АЗ "УРАЛ" розроблена програма з впровадження системи електронного документообігу (СЕД) Lotus.

Що дає безпаперове діловодство?

- Єдину базу документів

- Значне прискорення пошуку і доставки документів

- Можливість реалізації паралельної і послідовної обробки документа

- Значне посилення контролю виконання документів та доручень

- Зниження трудовитрат і помилок, пов'язаних з ручною обробкою організаційно-розпорядчої документації:

- Контроль операцій з документом, розмежування доступу

- Економія коштів на папір

- Запобігання втрат документів

- Підвищення ефективності ділових процесів

Співробітники організації, що беруть участь в документообігу, поділяються на групи, на основі їх посадових обов'язків (Додаток 3).

Проект документа може бути направлений на узгодження, підписання і реєстрацію.

Розглянемо як приклад процес узгодження.

Учасники узгодження можуть накладати на проект документа візи трьох видів: згоден, не згоден, особливу думку

Узгодження може бути паралельним і послідовним.

При паралельному погодженні проект документа направляється одночасно всім учасникам узгодження. Після того як процес узгодження розпочато, учасники узгодження отримують повідомлення про це. Ініціатор узгодження встановлює термін узгодження. Якщо після досягнення терміну хто-небудь з учасників не поставив на документі свою візу, йому надсилається повідомлення-нагадування. Процес узгодження завершується після того, як всі учасники узгодження поставлять на ньому свою візу, або достроково, ініціатором процесу.

При послідовному узгодженні проект надсилається учасникам узгодження по черзі. Після того як учасник ставить на проекті свою візу, проект направляється наступному учаснику і т. Д. Кожному учаснику узгодження зазвичай вказується час узгодження (число днів або годин, які відводяться йому для того, щоб ознайомитися з проектом і поставити візу).

Після запуску процесу узгодження в листі узгодження з'являється закладка Результати. На ній відображається хід узгодження: для кожного учасника вказуються ім'я, а також, якщо віза вже накладена, її текст, дата і час візування і значок. Клацнувши по ньому, можна перейти на картку візи і ознайомитися з матеріалами документа, в які учасник вніс виправлення.

Рис.2.1 - Хід узгодження

По завершенні процесу узгодження (по отриманні віз від усіх учасників або після примусового завершення процесу ініціатором) створюється електронний опис, зване результатом узгодження.

Рис. 2.2 - Результат узгодження

2.2 Рекомендації щодо вдосконалення комунікацій

Головна тема на сьогоднішній день для підприємства - це створення єдиного комунікаційного простору. Якщо поспостерігати за взаємодією людей в реальному просторі та часі, то можна побачити, що не більше 10% їх взаємодії та комунікації стосуються змісту, а 90% пов'язані з емоційною підтримкою, відволіканням від змісту, які ведуть до відпочинку. З одного стогони, не можна, щоб людина постійно перебував у цьому змістовному полі. З іншого боку, без постійного знаходження в ньому абсолютно неможливо утримувати єдиний управлінський контекст. Якщо ще взяти до уваги, що ситуація посилюється постійними вступними, перманентними змінами, які виникають, як у зовнішній, так і у внутрішньому середовищі організації.

Зовнішнє середовище, в якій діє організація, перебуває в постійному русі - змінюються техніка і технологія, клієнти, конкуренти. Змінюються самі люди - справжні і потенційні працівники організації.

Якщо раніше управління підприємством в основному полягало в тому, що від керівництва до підлеглих надходили накази, які не можна було не уточнити, чи не обговорити, ініціативність каралася, а кмітливі працівники не могли просунутися по службі, то сьогодні керівники воліють інший підхід до організації роботи з підлеглими . Ініціативність тепер вітається, проводяться спільні колективні збори, на яких обговорюються проблеми розвитку фірми, вислуховуються прохання, пропозиції підлеглих, застосовуються не тільки моральні, а й матеріальні заохочення. Так при командно-адміністративній системі були підприємства з налагодженими комунікаціями, але переважали в основному з розрізненими комунікативними потоками, без зворотного зв'язку і т.д. У сучасних умовах важливою областю стало інформаційне забезпечення, яке полягає в зборі та переробці інформації, необхідної для прийняття обґрунтованих управлінських рішень. Передача інформації про стан і діяльність фірми на вищий рівень управління і взаємний обмін інформацією між усіма взаємопов'язаними підрозділами фірми здійснюються на базі сучасної електронно-обчислювальної техніки та інших технічних засобів зв'язку.

Для ефективних комунікацій на підприємстві в сучасних умовах можна запропонувати кілька рекомендацій:

1. Однією з головних проблем впровадження інформаційних технологій є заміна "живого" спілкування віртуальним. Для її вирішення можна запропонувати проведення періодичних тренінгів в кожному підрозділі організації за участю безпосередніх керівників. Реальні тренінги допоможуть учасникам виникненню ідей, які потім можна привнести в свою роботу. Основною перевагою даної методики є наявність зворотного зв'язку між керівником - підлеглим, відпрацювання на практиці проблемних організаційних моментів. Крім того, безпосередні комунікації сприяють згуртуванню колективу, встановленню більш міцних зв'язків між співробітниками, довірчих відносин.

2. Для подолання опору персоналу нововведень можна використовувати такі способи:

- Роз'яснення необхідності і неминучості змін всім співробітникам організації (створення почуття кризової ситуації - "далі так жити не можна");

- Пояснення вигод і переваг, які нові методи принесуть кожному співробітнику і організації в цілому;

- Пробне впровадження нових методів в одному з підрозділів організації з метою їх відпрацювання та оцінки впливу на співробітників організації;

- Цілеспрямована кампанія по зміні культури організації, що включає виступи керівників, публікації у внутрішньоорганізаційних виданнях, масові заходи і т.д.

Висновок

Вивчивши тему "Вплив процесу комунікацій на ефективність управління організацією" ми досягли поставленої мети: розглянули природу комунікацій і виявили вплив сучасних технічних засобів на ефективність комунікаційних процесів на прикладі підприємства ВАТ "АЗ УРАЛ".

З даної роботи можна зробити наступні висновки:

Значення інформації та комунікації на сучасному етапі постійно зростає. Час і технічний прогрес диктує свої правила, з якими необхідно погоджуватися.

Знання і вміння правильно використовувати всі прийоми комунікацій значною мірою допомагає керівнику наблизитися до вирішення основного завдання - отримання прибутку.

На автомобільному заводі "УРАЛ" комунікації здійснюються досить ефективно, завдяки впровадженню у виробництво новітніх інформаційних технологій (системи електронного документообігу). Однак, у даної системи крім очевидних переваг є й недоліки:

1) опір персоналу нововведень;

2) додаткові витрати підприємства, пов'язані із закупівлею необхідних програм, обладнання та навчанням персоналу;

3) призупинення впровадження СЕД у зв'язку з браком фінансування підприємством на тлі світової кризи.

У представленій роботі запропоновано рекомендації з метою підвищення ефективності комунікаційних процесів на підприємстві.

Список літератури

1. Абрамешін А.Є. та ін. Менеджмент інноваційної організації: Навчальний посібник. / Под ред. проф. Тихонова О.М. - М .: Європейський центр за якістю, 2003. - 408 с.

2. Адаір Д. Мистецтво керувати людьми і самим собою. - М .: Ексмо, 2006. - 656 с.

3. Виханский О.С. Менеджмент / Виханский О.С., Наумов А. І .: Підручник. - 3-е изд. - М .: Економіст, 2003.- 528 с: ил.

4. Грабауров В. А. Інформаційні технології для менеджерів. - М .: Фінанси і статистика, 2001.- 368 с .: іл.- (Прикладні інформаційні технології).

5. Елькова І.Є. Менеджмент - 4-е вид. - М .: Іспит, 2008. - 48с.

6. Зайцев Л.Г., Соколова М.І. Стратегічний менеджмент: Підручник. - М .: МАУП, 2002. - 416 с.

7. Кравченко А. І. Історія менеджменту: Навчальний посібник для студентів вузів. -М .: Академічний Проект, 2000. - 352 с.

8. Литвинюк А.А. та ін. Менеджмент: Навчальний посібник. М.: НІБ, 2003.

9. Люкшинов А.Н. Стратегічний менеджмент: Навчальний посібник для вузів. - М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 375 с.

10. Мескон М. Основи менеджменту / Мескон М, Альберт М., Хедоурі Ф. - М .: Справа, 1997. - 480 с.

11. Мільнер Б. 3. Теорія організації: Підручник. - 2-е вид., Перераб. і доп. -М: .ІНФРА-М, 2000. - 480с.

12. Морозов А. В. Ділова психологія. Курс лекцій; Підручник для вищих і середніх спеціальних навчальних закладів. СПб .: Союз, 2000. - 576 с.

13. Організаційна психологія / під ред.Г.В.Суходольского. -Харків: Гуманітарний Центр, 2010.-256 с.

14. Сміт П. Комунікації стратегічного маркетингу / Сміт П., Беррі К., Пулфорд А.: Учеб. посібник / Пер. з англ. під ред. проф. Л.Ф. Нікуліна. - М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 415 с.

15. Соколов А. В. Загальна теорія соціальної комунікації: Навчальний посібник. - СПб .: Изд-во Михайлова В. А., 2002 - 461 с.

16. Співак В. А. Організаційне поведінку і управління персоналом - СПб: Пітер, 2000. - 416 с.

17. Управління персоналом. Підручник / За ред. А.Я.Кібанова. - М.: ИНФРА-М, 2000. - 512 с.

18. Управління персоналом: Підручник для вузів / Під ред. Т.Ю. Базарова, Б.Л. Єрьоміна. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М: ЮНИТИ, 2002. -560 с.

19. Фатхутдінов Р.А. Розробка управлінського рішення: Підручник для вузів. -3-Е изд., Доп. - М .: Інтел-Синтез, 1999. - 240 с.

20. Чуйкин А.М. Основи менеджменту: Навчальний посібник / Калінінгр. ун-т. - Калінінград, 1996. - 106 с.

Додаток 1. Модель комунікаційного процесу

Додаток 2. Зразки комунікаційних мереж у групах

Додаток 3. Групи учасників документообігу

 № Група співробітників Основні функції в СЕД

 1. Діловод Управління справами Реєстрація, розсилання і контроль проходження документів організації в цілому

 2. Діловод структурного підрозділу Розсилка і контроль проходження документів свого підрозділу

 3. Керівник організації Накладення резолюцій, візування та підпис документів, контроль виконання документів, підзвітних даному керівнику

 4. Керівник структурного підрозділу Накладення резолюцій, візування та підпис документів, контроль виконання документів, підзвітних даному керівнику

 5. Виконавець Підготовка проектів документів, направлення документів на візування та підпис, виконання документів і резолюцій

 6. Контролер Контроль проходження та виконання документів і резолюцій, формування та друк зведень і довідок за документами та виконавської дисципліни

 7. Експедитор Функції здійснюються крім СЕД

© 8ref.com - українські реферати