На головну

 Організація маркетингової діяльності в ТОВ "Багіра" - Маркетинг

Зміст

Введення

1. Теоретичні основи основних концепцій маркетингу

1.1 Поняття і сутність концепцій маркетингу

1.2 Функції маркетингу

1.3 Поняття комплексу маркетингу на підприємстві

2. Організація маркетингової діяльності в ТОВ «Багіра»

2.1 Загальна характеристика ТОВ «Багіра»

2.2 Маркетингова політика ТОВ «Багіра»

2.3 Удосконалення маркетингової політики ТОВ «Багіра»

Висновок

Глосарій

Список використаних джерел

Введення

Постійний розвиток теорії призвело до розуміння того, що маркетинг - це комплексна і складна система, керуючи якої, необхідно впливати на всі її елементи. Найбільш передові компанії стали розглядати свою діяльність як сукупність виробничо-комерційних методів, що включають п'ять основних напрямків.

Маркетинг, пронизуючи діяльність кожного працівника від клерка до вищого керівника, створює передумови та умови ефективного підприємництва. Однак цього ще недостатньо, так як маркетинг вимагає відповідного способу організації діяльності підприємства. В умовах єдиної філософії організації бізнесу, націленої на задоволення потреб і потреб споживачів, всі підприємницькі одиниці повинні мати можливість обмінюватися інформацією, координувати свої плани та їх виконання. Відсутність бар'єрів між функціями і між відділами, поширення філософії маркетингу по всій організації стає важливою перевагою в конкурентній боротьбі підприємства. Працівники з різних підприємницьких одиниць повинні діяти разом, як добре скоординована команда. Такий підхід дозволяє визначити маркетинг як сукупність ідей, які повинні по всій організації становити єдине ціле і якими необхідно управляти. Однак знання філософії маркетингу, вміння управляти бізнес-ідеями не можуть бути достатніми для організації ефективного підприємництва. Необхідний ще й інструментарій, тобто сукупність способів, методів, за допомогою яких можна було б впливати на покупців і інші суб'єкти системи маркетингу для досягнення поставлених цілей.

Сучасний маркетинг - це складне соціально - економічне явище, яке, передбачає інтеграцію сформованих концепцій: по-перше, маркетинг може розглядається як управлінська філософія, як ділова культура підприємства, що забезпечує ринкову орієнтацію організації та створення умов, сприятливих для підприємництва та інновацій; по-друге, як набір стратегічних рішень, пов'язаних з сегментированием ринку, целеполаганием, позиціонуванням і вибором конкурентних стратегій; по-третє, як комплекс маркетингових інструментів. При впровадженні маркетингу багато керівників підприємств стикаються з проблемами різного характеру, починаючи від слабкої керованості маркетингового підрозділу і закінчуючи низькою ефективністю і високими витратами.

Маркетингові дослідження - це систематичний збір, реєстрація та аналіз даних з проблем, які належать до маркетингу. Завдання дослідження маркетингу входять до складу інформаційної системи маркетингу, що є частиною інформаційної системи управління підприємством.

Актуальність теми: Сучасний стан ринку характеризується підвищенням значимості та цінності інформації. Збільшуються темпи зростання інформатизації суспільства, споживачеві стає доступним все більший обсяг інформації. Підприємства, однак, не можуть збільшувати обсяги своїх комунікацій пропорційно збільшенню обсягу інформації, доступної споживачеві. У цих умовах значення комунікаційної функції маркетингу зростає, а питання ефективності використання потенціалу комунікаційного інструментарію стає найбільш актуальним. Крім цього, в сучасних умовах маркетологи помічають деякі нові тенденції в цій області.

Мета даної роботи: вивчення основних концепцій маркетингу на прикладі ТОВ «Багіра».

Завдання дослідження:

1) розкрити поняття та зміст концепцій маркетингу;

2) провести аналіз маркетингової діяльності в ТОВ «Багіра»

Об'єкт дослідження: Маркетингова діяльність ТОВ «Багіра».

1. Теоретичні основи основних концепцій маркетингу

1.1 Поняття і сутність концепцій маркетингу

Слово "маркетинг" є похідним від англійського слова "market", що в перекладі на російську мову означає "ринок". Взагалі, маркетинг охоплює все те, що пов'язано з роботою по ринку.

У світовій практиці маркетинг з'явився не відразу. Він є результатом багаторічної еволюції поглядів підприємців на свою діяльність і ринок, а також результатом науково-технічної революції, яка забезпечила, з одного боку, багатющий асортимент товарів, а з іншого - виключно високі темпи їх оновлення.

У традиційному, класичному понятті маркетингу, під ним розуміється підприємницька діяльність, яка управляє рухом товарів і послуг від виробника до споживача, або соціальний процес, за допомогою якого прогнозується, розширюється і задовольняється попит на товари та послуги за допомогою їх розробки, надходження і реалізації.

Концепція (від лат. Conceptio - розуміння, система), певний спосіб розуміння, трактування будь-якого предмета, явища, процесу, основна точка зору на предмет і ін., Керівна ідея для їх систематичного висвітлення.

Основним у маркетингу є відносини з приводу товарів і послуг між виробниками та споживачами, що і підкреслює роль маркетингу в питаннях руху товару, каналів збуту, одночасно забезпечуючи взаємовигоди учасників ринку.

Крім того, це значення уточнює поняття маркетингу, не зводячи його роль до руху тільки товарів і послуг, тому його об'єктами можуть бути ідеї, люди, організації, окремі території і т.д.

Маркетинг - це система організації та управління виробничою і збутовою діяльністю підприємств, вивчення ринку з метою формування і задоволення попиту на продукцію і послуги та отримання прибутку. У термін «маркетинг» фахівці вкладають двоякий сенс: це і одна з функцій управління, і цілісна концепція управління в умовах ринкових відносин. Як функції управління маркетинг має не менше значення, ніж будь-яка діяльність, пов'язана з фінансами, виробництвом, науковими дослідженнями, матеріально-технічним постачанням і т.д.

В якості концепції управління (філософії бізнесу) маркетинг вимагає, щоб компанія розглядала споживання як «демократичний» процес, при якому споживачі мають право «голосувати» за потрібний їм продукт своїми грошима. Це визначає успіх компанії і дозволяє оптимально задовольнити потреби споживача.

Маркетинг - явище складне, багатопланове та динамічне. Цим пояснюється неможливість в одному універсальному визначенні дати повну, адекватну його сутності, принципам і функціям характеристику маркетингу.

Термін "маркетинг" виник у США на рубежі 20 століття, а як провідна функція управління, маркетинг став розглядатися з 50-их років.

Маркетингова діяльність являє собою комплекс заходів, орієнтованих на дослідження таких питань, як:

· Аналіз зовнішньої (стосовно підприємства) середовища, в яку входять ринки, джерела постачання і багато іншого.

· Аналіз споживачів, як актуальних (діючих, що купують продукцію підприємства), так і потенційних (яких ще потрібно переконати стати актуальними).

· Вивчення існуючих і планування майбутніх товарів, тобто розробка концепцій створення нових товарів і \ або модернізації старих, включаючи асортимент їх і параметричні ряди, упакування і т.д.

· Планування товароруху і збуту, включаючи створення, якщо це необхідно, відповідних збутових мереж зі складами і магазинами, а так агентських мереж.

· Забезпечення формування попиту і стимулювання збуту (ФОССТИС) шляхом комбінації реклами, особистого продажу, престижних некомерційних заходів («паблік рілейшнз») і різного роду економічних стимулів, спрямованих на покупців, агентів і безпосередніх продавців.

· Забезпечення цінової політики, що полягає в плануванні систем і рівнів цін на експортовані товари, визначенні «технології» використання цін, термінів кредиту, знижок і т.д.

· Управління маркетинговою діяльністю (маркетингом) як системою, тобто планування, виконання і контроль маркетингової програми й індивідуальних обов'язків кожного учасника роботи підприємства, оцінка ризиків і прибутків, ефективності маркетингових рішень.

Для здійснення перерахованих вище заходів, необхідно враховувати велику роль тих, від кого по суті і залежить ефективність проведення маркетингової стратегії, а саме суб'єктів маркетингу, які включають виробників і організації обслуговування, оптові та роздрібні торгові організації, фахівців з маркетингу і різних споживачів.

Процес маркетингу починається з вивчення покупця і виявлення його потреб, а завершується придбанням товару покупцем і задоволенням його виявлених потреб.

Ринок, на якому діють суб'єкти маркетингу, можна розділити на «ринок продавця», де підприємство реалізує власну продукцію, і «ринок покупця», на якому воно набуває потрібні виробничі компоненти. Таким чином, маркетинг в головній мері вигідний і продавцям і покупцям товару. Однак перш ніж встановлювати контакти з важливими партнерами, необхідно встановити:

- Чи зацікавлена ??в цьому інша сторона;

- Чи є технічні засоби зв'язку (телефон, телефакс) і особа, відповідальна за зв'язок.

Зв'язок і ділове спілкування з дійсними та потенційними партнерами - найважливіша частина маркетингу.

Очевидно, що тип маркетингу визначає і спосіб управління ім. Управління маркетингом, за визначенням Ф. Котлера - це аналіз, планування, втілення в життя і контроль за проведенням заходів, розрахованих на встановлення, зміцнення і підтримку вигідних обмінів з цільовими покупцями заради досягнення певних завдань організації, таких, як отримання прибутку, зростання обсягу збуту , збільшення частки ринку і т.п.

Завдання управління маркетингом полягає у впливі на рівень, час і характер попиту таким чином, щоб це допомогло організації в досягненні поставлених перед нею цілей. Простіше кажучи, управління маркетингом - це управління попитом. Виділяють п'ять основних підходів (концепцій), на основі яких комерційні організації здійснюють свою маркетингову діяльність.

1. концепція вдосконалення виробництва;

2. концепція вдосконалення товару;

3. концепція інтенсифікації комерційних зусиль;

4. концепція маркетингу;

5.концепція соціально-етичного маркетингу.

Використання кожної з них обов'язково і, в першу чергу, ставить питання про те, яким має бути співвідношення інтересів виробників, споживачів та суспільства в цілому. Адже досить часто ці інтереси вступають в суперечність один з одним.

Далі коротко розглянемо сутність названих раніше концепцій управління маркетингом.

1. Виробнича концепція, або концепція вдосконалення виробництва. Підприємства, що дотримуються такої концепції, мають переважно серійне або багатосерійне виробництво з високою ефективністю і низькою собівартістю, а продаж їхніх товарів проводиться за допомогою численних торгових підприємств. До основних передумов існування цієї концепції управління маркетингової діяльності можна віднести такі:

а) велика частина реальних і потенційних споживачів мають невисокі доходи;

б) попит дорівнює або трохи перевищує пропозицію;

в) відбувається швидке зниження високих виробничих витрат (зазвичай по новій продукції), що призводить до завоювання більшої частки ринку.

2. Основна ідея концепції вдосконалення товару полягає в орієнтації споживачів на ті чи інші товари або послуги, які за технічними характеристиками та експлуатаційними якостями перевершують аналоги і тим самим приносять споживачам більше вигоди. До чинників, що підтримують існування такої концепції маркетингу, можуть бути віднесені наступні:

а) інфляція;

б) монополістичні обмеження ринку;

в) швидкий моральний знос товарів.

3. Збутова концепція, або концепція інтенсифікації комерційних зусиль, передбачає, що споживачі будуть купувати пропоновані товари в достатньому обсязі лише в тому випадку, якщо компанією прикладені певні зусилля по просуванню товарів і збільшенню їх продажів.

Слід мати на увазі, що на практиці реалізація збутової концепції пов'язана з нав'язуванням покупки, причому продавець прагне в що б те не стало укласти угоду, а задоволення потреб покупця є другорядним моментом.

Концепція збуту може бути ефективною протягом тривалого часу, що пояснюється наступними причинами: а) багато покупців вважають, що вони в змозі захистити свої інтереси; б) покупці, незадоволені покупкою, незабаром забувають про своє почуття незадоволеності і чи будуть звертатися зі скаргою в суспільство, що захищає їх інтереси; в) завжди є досить велика кількість потенційних покупців.

4. Концепція маркетингу. Ця концепція приходить на зміну збутової концепції і змінює її зміст. Різниця між збутовою концепцією і концепцією маркетингу полягає в наступному: діяльність, заснована на збутової концепції, починається з наявного в розпорядженні фірми товару. При цьому головним завданням є досягнення обсягу продажів, необхідного для отримання прибутку, за рахунок проведення різних заходів щодо стимулювання збуту.

Концепція маркетингу є складовою частиною політики, відомої як «суверенітет споживача», коли рішення про те, що слід робити, повинно прийматися не фірмою, що не урядом, а споживачами.

5. Соціально-етична концепція маркетингу, характерна для сучасного етапу розвитку людської цивілізації, базується на новій філософії підприємництва, орієнтованої на задоволення розумних, здорових потреб носіїв платоспроможного попиту.

Її мета полягає у забезпеченні довготривалого добробуту не тільки окремого підприємства, а й суспільства в цілому.

Значення маркетингу сформульовано американською асоціацією маркетингу (АМА) відповідає більш широкий його діапазон. "Маркетинг являє собою процес планування та вирішення проблем, ціноутворення, отримання та реалізації ідей, товарів і послуг за допомогою обміну, який задовольняє цілі окремих людей і організацій"

Так, у підручнику «Маркетинг» під редакцією А. Н. Романова говориться: концепція маркетингу «стверджує, що запорукою досягнення цілей організації є визначення потреб і потреб цільових ринків і забезпечення бажаної задоволеності більш ефективними і продуктивними, ніж у конкурентів, способами».

1.2 Функції маркетингу

У класифікації функцій маркетингу, також як і в розкритті його сутності також пропонується декілька підходів.

Наприклад, Бриннікова Т.С. в підручнику «Маркетинг», вважає, що «відповідно ... з принципами, маркетингова діяльність полягає в тому, що проводиться:

- Аналіз зовнішнього (по відношенню до підприємства) стану;

- Аналіз споживачів;

- Вивчення існуючих і планування майбутніх товарів;

- Планування товарообігу та збуту продукції (послуг);

- Забезпечення формування попиту і стимулювання збуту продукції;

- Забезпечення цінової політики;

- Облік технічних і соціальних норм країни, яка імпортує товари;

- Управління маркетинговою діяльністю як системою »[1].

У підручнику «Маркетинг» під редакцією А. Н. Романова пропонується більш структурований підхід до визначення і опису маркетингових функцій: «цей підхід полягає у виділенні чотирьох блоків комплексних функцій і ряду подфункций в кожному з них» [2].

Аналітична функція включає в себе:

- Вивчення ринку як такого;

- Вивчення споживачів;

- Вивчення фірмової структури;

- Вивчення товару (товарної структури);

- Аналіз внутрішнього середовища підприємства.

Виробнича функція складається з:

- Організації виробництва нових товарів, розробки нових технологій;

- Організації матеріально-технічного постачання;

- Управління якістю та конкурентоспроможністю готової продукції.

Збутова функція (функція продажів) - це:

- Організація системи товароруху;

- Організація сервісу;

- Організація системи формування попиту та стимулювання збуту;

- Проведення цілеспрямованої товарної політики;

- Проведення цілеспрямованої цінової політики.

І, нарешті, функція управління і контролю:

- Організація стратегічного і оперативного планування на підприємстві;

- Інформаційне забезпечення управління маркетингом;

- Комунікативна подфункция маркетингу (організація системи комунікацій);

- Організація контролю маркетингу (зворотні зв'язки, ситуаційний аналіз).

Розкриємо зміст основних функцій маркетингу.

Починається маркетинг з вивчення ринку, в результаті чого встановлюється, на яку продукцію є попит, тобто яку продукцію хотів би мати споживач, в якій кількості і з якими споживчими якостями.

Аналітична функція, яка реалізується на даному етапі має велике значення.

Маркетинговий аналіз - це систематичне, усебічне вивчення діяльності, середовища, цілей і стратегій компанії для виявлення проблем і можливостей компанії.

Маркетинговий аналіз - це не разовий захід, а постійний і безперервний процес, що поставляє інформацію про стан всіх елементів системи маркетингу на підприємстві та про ринки.

Надалі робота переноситься на підприємство, де досліджуються можливості виробництва такої продукції, а саме: можливості виготовлення цієї продукції, система матеріально-технічного забезпечення, фінансові ресурси, які потрібні, умови їх використання і т.д.

Після встановлення можливості виготовлення продукції на підприємстві починається процес планування її виробництва, який здійснюється в результаті комплексних цільових програм, званих програмами маркетингу. У цих програмах відбивається не тільки вид і обсяг продукції, що випускається, а й плануються заходи, які пов'язані з інформацією покупців про готової продукції (реклама, поділ, збут, стимулювання збуту і т.д.).

Після того, як визначена програма маркетингу, починається її виконання, тобто проводяться науково-дослідна і конструкторська роботи, розробляється технологія, процес виробництва забезпечується необхідними товарними і матеріальними ресурсами, і, нарешті, здійснюється виробництво, реклама, стимулювання збуту продукції та її продаж.

Таким чином, процес маркетингу полягає в тому, що маркетингова діяльність починається з ринку і закінчується на ньому. Причому робота по ринку не закінчується після продажу продукції, а триває ще в період післяпродажного обслуговування.

1.3 Поняття комплексу маркетингу на підприємстві

Комплекс маркетингу є сполучною ланкою між виробниками і споживачами, утворюючими ринкові сегменти і включає: товар, ціна, засоби просування товару на ринок і канали розподілу. По суті, будь-який продукт - це укладена в упаковку послуга для вирішення якоїсь проблеми. Жінка, яка купує помаду, не просто набуває фарбу для губ. Підтвердженням цього є слова Чарльза Ревсона, глави фірми «Ревлон, інк»: На фабриці ми робимо косметику. У магазині ми продаємо надію. Завдання діяча ринку - виявити приховані за будь-яким товаром потреби і продавати не властивості цього товару, а вигоди від нього. Зрозуміло, характеристики продукту - його розмір, колір, упаковка також дуже важливі. Але вирішальне значення мають інші фактори. При покупці споживач керується в першу чергу тими благами, які їм може надати даний продукт, наприклад, покупця в більшості випадків цікавить не конкретні хімічні сполуки, що входять до складу прального порошку, а те, як він відпирає одяг. Отже, кінцевою метою виробників є не випуск конкретних виробів, а надання з їх допомогою можливості якісно виконувати певні функції [3]

Ціна, як і продукт, є елементом комплексу маркетингу. Компанія, яка проводить певну політику в області ціноутворення, активно впливає як на обсяг продажів на ринку, так і на величину одержуваного прибутку. Від того, наскільки правильно і продумано побудована цінова політика, залежать комерційні результати, ступінь ефективності всієї виробничо-збутової діяльності фірми, підприємства.

Стратегія підприємства в області цін є діяльністю, яка пов'язана з безперервним процесом коригування. Стратегію ціноутворення необхідно переглядати:

1. Коли створюються нова продукція.

2. Коли продукція вдосконалюється.

3. Коли змінюється конкурентне середовище на ринку.

4. Коли товар проходить різні стадії життєвого циклу.

5. Коли змінюються витрати виробництва.

Найбільш типовими завданнями, вирішити з допомогою проведення продуманої цінової політики, є:

1) Вихід на новий ринок (стратегія «міцного проникнення на ринок»)

Ця стратегія прийнятна для сильних з фінансової точки зору фірм, оскільки на початкових стадіях необхідно фінансувати велику кількість виробів. При використанні цієї стратегії підвищувати ціну можна тільки після визнання товару споживачем.

2) Послідовний прохід по сегментах ринку.

3) Введення нового товару (політика «зняття вершків»). Ця стратегія може застосовуватися при виконанні наступних умов:

- Високий рівень попиту з боку великого числа покупців;

- Висока ціна служить показником високої якості для споживача;

- Високі початкові вкладення непривабливі для конкурентів.

4) Стимулювання комплексних продажів.

5) Цінова дискримінація.

6) Проходження за лідером.

Ведення цінової політики вимагає відмінного знання обстановки на ринку, високій кваліфікації осіб, котрі приймають рішення, уміння передбачати можливі зміни ситуації на ринку.

Реклама - це повідомлення, призначене для деякої заздалегідь певної групи людей, сплачене конкретним замовником і має метою спонукати цю групу до конкретних бажаним для замовника діям:

1) Слід рекламувати не стільки сам товар, скільки ту користь, ефект, які може чекати від нього споживач.

2) Реклама повинна викликати довіру споживача.

3) І наступний найважливіший принцип: повага до аудиторії. Реклама не повинна бути грубою, двозначною, цинічною, не повинна грати на низинних почуттях, культивувати насильство і жорстокість.

4) Реклама повинна надавати на аудиторію постійну дію. А для того щоб не робити рекламу нав'язливою, її слід різноманітити.

5) Реклама повинна створювати позитивний образ не тільки рекламованого товару, але і фірми.

концепція діяльність маркетинг підприємство

2. Організація маркетингової діяльності в ТОВ «Багіра»

2.1 Загальна характеристика ТОВ «Багіра»

Товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ «Багіра» організовано в 1994года і розташований за адресою: м Новосибірськ, Червоний проспект, 87.

Свою діяльність ТОВ «Багіра» починало з реалізації різних шкіряних аксесуарів (ремені, рукавички, портмоне). В даний час ТОВ «Багіра» займається реалізацією чоловічого одягу.

Основна мета діяльності підприємства: отримання максимального прибутку за рахунок встановлення середньої ціни на товар високої якості.

Розглянемо організаційну структуру ТОВ «Багіра».

Основними принципами комерційної діяльності ТОВ «Багіра» є:

· Дотримання чинного законодавства;

· Висока культура обслуговування;

· Забезпечення прибутковості підприємства.

Основні види послуг ТОВ «Багіра»:

· Продаж товару за попередніми заявками;

· Консультація покупців;

· Упаковка товару.

ТОВ «Багіра» поступово адаптується до ринкової ситуації, намітилися позитивні зміни в їх роботі. Закупівельна діяльність торгівлі в значній мірі активізувалася, відбулося поліпшення структури товарообігу. Підвищилася ступінь задоволення купівельного попиту як за обсягом, так і за структурою.

Керівництво ТОВ «Багіра» забезпечує маневреність товарних ресурсів, швидке доведення товарів до споживача і зворотність вкладених коштів.

Організаційна структура управління підприємством за типом лінійно-функціональна. Така організаційна структура управління є найбільш придатною для підприємств даного типу. (Дод. А)

Відповідно до проведеного аналізу організаційної структури, можна порекомендувати введення в штат співробітників ТОВ «Багіра» фахівця з контролю якості товарів.

Лінійно-функціональна структура управління є підходящою для підприємства даного типу.

Директор торгового підприємства ТОВ «Багіра» здійснює загальне керівництво діяльністю підприємства, веде переговори про поставки продукції, координує діяльність персоналу підприємства. У його обов'язки входить встановлення заробітної плати співробітникам підприємства.

Проведемо порівняльний аналіз основних конкурентів ТОВ «Багіра». Завдання виконується в кілька етапів.

На першому етапі вибираються кількісні та якісні показники, що характеризують конкурентів (табл.1).

Таблиця 1 Порівняльна характеристика конкурентів ТОВ «Багіра»

 № п / п Показники «Багіра» Конкуренти

 «Модам» «Класік»

 1 Репутація хороша відома удовлетв.

 2 Кваліфікація менеджерів середня середня середня

 3 Якість обслуговування високе високе удовл.

 4 Широта асортименту послуг і товарів (одяг) 4. 3 травня

 5 Середні витрати часу на обслуговування одного клієнта, хв. 57 43 35

 6 Активність реклами середня висока низька

 7 Використання Інтернету як комплексного засобу: канал збуту + засіб реклами не використовується використовується активно використовується

Дані табл. 2 вже дозволяють зробити висновок про те, що компанія «Багіра» посідає друге місце серед конкурентів, так як практично всі показники конкурентоспроможності аналізованої компанії розташовані на середині шкали оцінки практично всіх показників. Тепер приступаємо до розробки методики трансформації показників, виражених у різних одиницях зміни в одну - бальну оцінку (табл.2).

Таблиця 2 Трансформація показників конкурентоспроможності в бальну оцінку

 Показники Од. вим. Кількісна чи якісна оцінка Бальна оцінка

 Репутація - відома 5

 хороша 4

 задовільна 3

 Кваліфікація менеджерів - висока 5

 середня 4

 низька 3

 Якість обслуговування - високе 5

 гарне 4

 задовільний 3

 Широта асортименту кількість Більше 100 наим. 5

 60-100 4

 Менше 60 3

 Середні витрати часу на обслуговування одного клієнта хв. 35 5

 43 4

 57 3

 Активність реклами - висока 5

 середня 4

 низька 3

 Використання Інтернету як комплексного засобу - активно використовується 5

 використовується 4

 не використовується 3

Дані таблиці 2 підтверджують раніше зроблений висновок про те, що рівень конкурентоспроможності компанії «Багіра» досягає серединного рівня у порівнянні з двома іншими конкурентами.

Далі проводимо порівняльний аналіз фірми «Багіра» та її конкурентів з метою отримання бальної оцінки конкурентоспроможності фірм (табл.3).

Таблиця 3 Оцінка конкурентоспроможності ТОВ «Багіра»

 № п / п Показники Ваговий Коефіцієнт «Багіра» Конкуренти

 «Модам» «Класік»

 бал

 взвеш

 оцінка бал

 взвеш

 оцінка бал

 взвеш

 оцінка

 1 Репутація 0,1 4 0,4 ??5 0,5 3 0,3

 2 Кваліфікація менеджерів 0,1 4 0,4 ??4 0,4 ??4 0,4

 3 Якість обслуговування 0,12 5 0,6 5 0,6 3 0,36

 4 Широта асортименту 0,3 4 1,2 5 1,5 3 0,9

 5 Середні витрати часу на обслуговування одного клієнта 0,07 3 0,21 4 0,28 5 0,35

 6 Активність реклами 0,2 4 0,8 5 1 3 0,6

 7 Використання Інтернету як комплексного засобу: канал збуту + засіб реклами 0,11 3 0,33 5 0,55 4 0,44

 Разом 1 27 3,94 33 4,83 25 3,35

З даних табл. 3. видно, що фірма «Багіра» набрала більшу кількість балів (27), ніж «Класік» (25), однак це менше, ніж у фірми «модам», що набрала 33 бали.

Результати визначення конкурентного профілю ТОВ «Багіра» представлені в табл. 4.

Таблиця 4 Конкурентний профіль фірми «Багіра» по відношенню до фірми «модам»

 № п / п Показники Відхилення Ступінь пріоритетності

 -2 -1 0 1 2

 1 Репутація Х 3

 2 Кваліфікація менеджерів Х 3

 3 Якість обслуговування Х 2

 4 Широта асортименту одягу Х 1

 5 Середні витрати часу на обслуговування одного клієнта, хв. Х 4

 6 Активність реклами Х 1

 7 Використання Інтернету як комплексного засобу: канал збуту + засіб реклами Х 2

Таким чином, виявлено, що найбільш слабкими сторонами в діяльності фірми «Багіра» в порівнянні з її найближчим конкурентом - фірмою «модам» є наступні аспекти діяльності:

- Показники першої групи пріоритетності: широта асортименту послуг та активність засобів рекламування;

- Показники другої групи пріоритетності: ігнорування такого каналу збуту і рекламування як Інтернет;

- Показники четвертої групи пріоритетності: тривалість обслуговування клієнтів.

Переваг ТОВ «Багіра» в порівнянні з компанією «модам» не має.

Аналіз профілів конкурентів використовується надалі для визначення можливих конкурентних стратегій. Він, наприклад, дозволяє припустити, що в даному випадку фірма «Багіра» повинна вжити заходів до поліпшення рівня обізнаності споживачів про свою діяльність, якості обслуговування, активності рекламної політики для того, щоб домогтися відповідності цьому фактору або навіть перевершити першого конкурента ТОВ «модам» .

OOO «Багіра» використовує засоби стимулювання збуту для досягнення більш сильної та оперативної реакції у відповідь, ефективного представлення продукту і «пожвавлення» снижающихся продажів.

Висновки:

Проведений аналіз конкурентоспроможності ТОВ «Багіра» дозволив визначити сильні і слабкі сторони даної фірми:

1) сильні:

- Відповідальний і професійний колектив;

- Репутація фірми;

- Перевірений і сформований рівень менеджменту;

- Індивідуальний контакт з клієнтами.

2) слабкі:

- Низькі показники широти асортименту жіночого одягу;

- Тривалість процесу клієнтського обслуговування;

- Низька активність рекламної політики.

Можна відзначити неважливі показники в сфері маркетингу. Бажано швидку зміну ситуації, що склалася. Сильні сторони фінансового чинника кілька перевершуючи слабкі, необхідно відзначити, що до переваг сильних сторін відноситься фінансова стабільність підприємства. Для поліпшення діяльності підприємства рекомендується введення в організаційну структуру ТОВ «Багіра» маркетинговий відділ.

Висновок: Компанія «Багіра» посідає друге місце серед конкурентів, так як практично всі показники конкурентоспроможності аналізованої компанії розташовані на середині шкали оцінки практично всіх показників. Рівень конкурентоспроможності компанії «Багіра» досягає серединного рівня у порівнянні з двома іншими конкурентами. OOO «Багіра» використовує засоби стимулювання збуту для досягнення більш сильної та оперативної реакції у відповідь, ефективного представлення продукту і «пожвавлення» снижающихся продажів.

За підсумками проведеного аналізу керівництву ТОВ «Багіра» рекомендується провести розробку пакету заходів, спрямованих на підвищення порівняльної конкурентоспроможності фірми.

2.2 Маркетингова політика ТОВ «Багіра»

Сьогодні підприємці зацікавлені не тільки в досягненні комерційного успіху, але й у виконанні корпоративного боргу перед суспільством в частині забезпечення гідної якості життя, безпечних умов життя, праці, виробництва і споживання пропонованих товарів і послуг.

Ефективність маркетингових досліджень стимулювання збуту одягу залежать від правильної організації. Цьому сприяють наступні дії:

1. Виявлення проблем і визначення цілей досліджень.

2. Підбір компетентних учасників, залучених до дослідження.

3. Планування часу досліджень та пов'язаних з ним заходів.

4. Збір інформації.

5. Аналіз та оцінка отриманої інформації.

6. Прийняття рішення та здійснення заходів щодо його виконання.

ТОВ «Багіра» дотримується у своїй діяльності наступні правила стимулювання збуту покупців:

- Стимулювання ефективно лише в тому випадку, якщо воно пов'язане з певним етапом життєвого циклу товарів;

- Заходи щодо стимулювання збуту і товар повинні бути тісно пов'язані між собою - стимулювання має стати частиною самого товару.

Основними постачальниками чоловічого одягу для ТОВ «Багіра» є різного роду посередники, що не тільки ускладнює фактичний облік товарообігу, а й призводить до істотного зростання споживчих цін і практично повної відсутності контролю якості товару.

Таблиця 5 Обсяг продажів за видами продукції ТОВ «Багіра» за період з 2008-2009, тис. Руб.

 Групи товарів

 Попередній рік Звітний рік

 Прогноз Факт Прогноз Факт

 Костюми 11300 11700 12750 12800

 Куртки 4300 3400 4050 4530

 Піджаки 6000 3400 3800 3500

 Штани 3400 3900 4500 4600

 Джемпера 5600 6500 6800 7300

 Чоловічі сорочки 8700 8900 9200 9300

 Всього 39300 37800 41100 42030

Таким чином, згідно з наведеними даними, найбільший обсяг продажу припадає на чоловічі костюми.

Цінове стимулювання ТОВ «Багіра» здійснюється у вигляді прямого зниження цін (знижок) і поширення купонів.

У найзагальнішому вигляді система стимулювання працівників (продавців) ТОВ «Багіра» має фінансову та нефінансову основу. (Дод. Б)

Рис. 2. Перевагу методів стимулювання продавців ТОВ «Багіра»,%

Для аналізу мотивації працівників ТОВ «Багіра» необхідно визначити, який тип працівників переважає в компанії.

43% працівників ТОВ "Багіра" складають продавці-консультанти.

Згідно з опитуванням покупців одягу, найбільшу ефективність має реклама у вигляді шелфтокеров (пріл.В.). ТОВ «Багіра» може провести наступні рекламні заходи: 1.Реклама в каталогах відрізняється спонукальні, вибірковістю і гнучкістю.

2. Розміщення зовнішньої реклами, що дасть хороший географічний обхват (розміщення зовнішніх плакатів у супермаркетах міста).

3. Регулярне розміщення реклами в пресі.

2.3 Удосконалення маркетингової політики ТОВ «Багіра»

При організації маркетингової служби ТОВ «Багіра», слід дотримуватись таких принципів її побудови.

1. Єдність цілей. Базовими цілями є: обсяг продажів, прибуток, відношення прибутку до обсягу продажів, дохід на одну акцію, частка підприємства на ринку, структура капіталу (тобто частка субсидованого капіталу). При цьому цілі не повинні виключати один одного.

2. Простота маркетингової структури. Простота і чіткість побудови організаційної структури ТОВ «Багіра» сприяють більш легкому пристосуванню до неї персоналу підприємства і, отже, активної участі в реалізації цілей.

3. Ефективна система зв'язків між підрозділами, що забезпечує чітку передачу інформації. Система зв'язків повинна обов'язково мати зворотний зв'язок.

4. Принцип єдиного підпорядкування (єдиноначальності). Співробітник повинен отримувати накази тільки від одного безпосереднього начальника. Для сукупності виконуваних функцій, що мають одну і ту ж мету, повинен бути один керівник.

5. Малозвенность маркетингової структури. Чим меншою кількістю ланок характеризується структура, тим менш тривалої виявляється передача інформації знизу вгору і розпоряджень дирекції зверху вниз. Координацію відповідальності має здійснювати вище керівництво служби маркетингу.

При створенні на підприємстві служби маркетингу необхідно максимально зберегти чинну організаційну структуру ТОВ «Багіра», але всі структурні підрозділи повинні працювати відповідно до рекомендацій маркетингової служби, яка несе відповідальність за забезпечення ринкової діяльності.

Мети служби маркетингу зводяться до задоволення потреб покупців і до зниження витрат за рахунок більш повного використання потенціалу підприємства. Маркетинговий відділ виконує такі функції: планування, аналітична, впроваджувальна, збутова, регулювання, контрольна, прогностична. Маркетинговий підрозділ фірми докладає максимальних зусиль для збору інформації про ринок, про переваги покупців, створення іміджу фірми, розробки можливих нових напрямків у сфері надання додаткових послуг. Для ТОВ «Багіра» найбільш доцільно організація «за видами продукції» - корисна в тих випадках, коли підприємство випускає кілька видів продукції, орієнтованих на різні категорії Споживачів та потребують до того ж організації спеціального сервісу.

У цьому випадку за менеджерами по кожному виду продукції, як правило, закріплюються всі перераховані вище види діяльності за винятком реклами, виставок та паблік рілейшнз, що закріплюються за окремим менеджером ТОВ «Багіра».

Самостійна служба маркетингу при її паралельному існуванні зі службою збуту має головними недоліками розрізненість їх функцій, що заважає ефективній організації продажу, і практичну неминучість конфліктів між двома керівниками, кожен з яких хоче грати провідну роль в політиці збуту продукції підприємства. Порок цієї ситуації полягає в тому, що їх функції реалізуються незалежно.

Рис.1. Товарна організація служби маркетингу

Реалізація одягу в ТОВ «Багіра» залежить від підтримки оптової і роздрібної торгівлі, дистриб'юторів, агентів та інших посередників. Інші товари та послуги, що продаються безпосередньо кінцевому споживачеві, відчувають менш сильну залежність, але все ж отримують вигоду від підтримки і позитивних відгуків інших партнерів. І кожен бізнес отримує вигоду з особистою рекомендацією одного задоволеного споживача іншому.

Усіх цих людей можна назвати посередниками. Отримання їх підтримки може бути абсолютно необхідним і важливим, і для цього в ТОВ «Багіра» потрібно використовувати деякі методи стимулювання збуту. До ключових з них відносяться:

- Спеціальні програми для представників оптової та роздрібної торгівлі, агентів і дистриб'юторів з метою розміщення спільної реклами, а також реклами в системі розповсюдження;

- Стратегія, вознаграждающая споживача за допомогу в збільшенні кількості клієнтів;

- Промо-акції, націлені на засоби інформації та інші структури, що впливають на процес прийняття рішень.

Основною метою для ТОВ «Багіра», що здійснює продажі через оптову та роздрібну торгівлю, дистриб'юторів та інших посередників, є розміщення реклами в місці продажу товарів.

Висновок

Успіх продукту на ринку досягається вирішенням комплексу завдань. Висока якість, відмінний дизайн, раціональна ціна, продумана мережа розповсюдження товару ще недостатні для поширення та закріплення продукту певній частині цільового ринку. Крім того, необхідно сформувати або підсилити схильність покупців купити пропонований продукт. Інформування, переконання, зміна схильності покупців - такі цілі комунікаційної політики підприємства.

Товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ «Багіра» організовано в 1994года і розташований за адресою: м Новосибірськ, Червоний проспект, 87. ТОВ «Багіра» займається реалізацією одягу. Основна мета діяльності підприємства: отримання максимального прибутку за рахунок встановлення середньої ціни на товар високої якості.

В результаті дослідження, проведеного в даній роботі, виявлені важливі показники в сфері маркетингу. Бажано швидку зміну ситуації, що склалася. Сильні сторони фінансового чинника кілька перевершуючи слабкі, необхідно відзначити, що до переваг сильних сторін відноситься фінансова стабільність підприємства.

Для розміщення реклами на вітринах і стелажах у торгових точках ТОВ «Багіра» ефективні такі способи стимулювання, як:

· Стимули, призначені для керуючих магазинами і менеджерів зі збуту;

· Цінові пропозиції, які збільшують прибуток посередника;

· Розробка будь-яких привабливих пропозицій, від яких посереднику важко відмовитися - особливо ефективні спеціальні заходи, що проводяться в певній групі магазинів.

ТОВ «Багіра» необхідно розробити тарифи для різних форми промо-підтримки: від надання вигідно розташованих торгових площ до розміщення плакатів на вікнах магазину. Все частіше винагороду вимагається за включення товару в асортимент, а інвестиції в рекламу торговельної мережі сприймаються як щось само собою зрозуміле. Якщо раніше рішення про виплату винагороди було прерогативою виробника, то тепер продавець сам вирішує, з ким йому мати справу. Все більш масове застосування електронно-касових апаратів дозволяє навіть відносно невеликим магазинам чітко відслідковувати, скільки і яких товарів було продано, і вимагати від виробників відповідної винагороди.

ТОВ «Багіра» доводиться ретельно стежити за рівнем прибутку з кожної товарної позиції в кожному окремому магазині. Щоб отримати чистий ціну продажу, потрібно відняти з оптової ціни вартість всіх винагород, комплексних знижок, бонусів та інших інструментів стимулювання для торгових компаній. Потім з отриманої суми відняти витрати на виробництво і стимулювання збуту, і тоді можна визначити, наскільки прибуток, отриманий від продажу кожного виду товару в окремо взятому магазині, перевищує ваші накладні витрати. Винагорода, по можливості, має виплачуватися при досягненні певних результатів, таких як розміщення додаткової кількості рекламних матеріалів.

Для поліпшення діяльності підприємства рекомендується введення в організаційну структуру ТОВ «Багіра» маркетингового відділу.

Основними рекомендаціями в даний момент є:

· Розширення асортименту чоловічих костюмів;

· Пошук нових постачальників;

· Проведення рекламної кампанії в 2009-2010рр.

В результаті проведених заходів очікується збільшення обсягу продажів одягу в середньому на 450 тис. Руб. на місяць (за умови збільшення асортименту на 10%).

Глосарій

 № п / п Поняття Визначення

 1 Клієнти споживачі, виробники, проміжні продавці, державні установи, закордонні споживачі.

2

 Конкурентні

 переваги матеріальні та нематеріальні активи, а також сфери діяльності, які стратегічно важливі для фірми і дозволяють їй домагатися успіху в конкурентній боротьбі.

3

 Контактна

 аудиторія будь-яка група людей, що проявляє реальний чи потенційний інтерес до організації або робить вплив на її здатність досягати поставлених цілей.

 4 Маркетинг Система внутрішньофірмового управління, яка спрямована на вивчення та врахування попиту і вимог ринку для більш обґрунтованої орієнтації виробничої діяльності підприємств на випуск конкурентоспроможних видів продукції у заздалегідь встановлених обсягах і відповідають певним техніко-економічним характеристикам

5

 Макросередовище

 (Зовнішнє середовище) сукупність двох відносно самостійних підсистем: макрооточення і безпосереднього оточення.

6

 Маркетингова

 Середа підприємства сукупність активних суб'єктів і сил, що діють за межами підприємства і впливають на можливості керівництва службою маркетингу встановлювати і підтримувати з цільовими клієнтами відносини успішного співробітництва.

7

 Маркетингові

 посередники допомагають компанії в просуванні, збуті і розповсюдженні її товарів серед клієнтів.

 8 Матеріальні (відчутні) активи фізичні та фінансові ресурси підприємства (основні фонди, грошові кошти і т.д.).

 9 Мікросередовище (внутрішнє середовище) Сукупність елементів, що мають відношення до фірми і її можливостей по обслуговуванню клієнтури: постачальників, клієнтів, конкурентів і контактної аудиторії-груп, які виявляють реальний чи потенційний інтерес до фірми або впливають на її здатність досягати поставлених цілей.

 10 Нематеріальні (невідчутні) активи це, як правило, престиж, імідж підприємства, кваліфікація персоналу і т.д.

Список використаних джерел

1. Аесель Генрі. Маркетинг: Принципи та стратегія. Підручник для вузів. - М., ИНФРА-М., 2008

2. Амблер Т. Практичний маркетинг. - Видавництво "Пітер", 2009

3. Анікєєв С.Н. Методика розробки плану маркетингу: Сер. "Практика маркетингу". - М .: Фолиум, 2009

4. Альошина І.В. Корпоративний імідж .- Маркетинг, 2007, № 1. - с. 51

5. Б. Джи. Імідж фірми: планування, формування, просування. - М., 2007

6. Березін І.С. Маркетинг і дослідження ринків. - М .: Російська Ділова Література, 2007.-416с.

7. Березін І.С. Маркетинг і дослідження ринків. - М .: Російська Ділова Література, 2007.-416с.

8. Герчикова М.А. Практичний менеджмент. - М., 2008

9. Горовий А.А., Сорокін В.В. Російський директор в ринковій економіці: практичний маркетинг для керівників промислових підприємств. - М .: Економіка, 2009

10. Дорошів В.І. Введення в теорію маркетингу. Навчальний посібник. - М., ИНФРА-М., 2008

11. Д'ячкова Е.К. Іміджелогія для керівника. - Новосибірськ, 2007

12. Жан-Жак Ламбен. Стратегічний маркетинг. Європейська перспектива Гольцов А. Принципи організаційної побудови стратегічного маркетингу на промисловому підприємстві. // Маркетинг, № 6, 2007 р

13. Зав'ялов П.С. маркетинг в схемах, малюнках, таблицях: Навчальний посібник. - М., ИНФРА-М, 2008

14. Ковальов А.І. Войленко В.В. Маркетинговий аналіз.- М .: Центр економіки і маркетингу, 2007

15. Котлер Ф. Основи маркетингу. - М .: Видавництво "Прогрес", 2008

16. Котлер Ф. Основи маркетингу: Пер. з англ. - М .: "Ростінгер", 2008

17. Маркетингові дослідження: теорія, методолгогія і практика. - 2-е видання, перероблене і доповнене. / Голубков Є.П. - М .: Видавництво «Финпресс», 2008

18. Маркетинг: Підручник / А. Н. Романов, Ю.Ю. Корлюгов, С.А.Красильников та ін .; Під ред. А.Н.Романова. - М .: Банки і біржі, ЮНИТИ 2007

19. Маркетинг: Підручник для вузів. Н.Д.Ермашвілі. - М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2008

20. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоурі Ф. Основи менеджменту: Пер. з англ. - М .: Справа, 2009

21. Музикант В. Л. Теорія і практика сучасної реклами. - М .: Євразійський регіон, 2008

22. Синяєва І. М. ПР у комерційній діяльності. - М.: ЮНИТИ, 2009

23. Хлусов В.П. Основи маркетингу. _ М., Видавництво «ПРІОР», 2008

[1] Березін І.С. Маркетинг і дослідження ринків. - М .: Російська Ділова Література, 2007.-114с.

[2] Маркетинг: Підручник для вузів. Н.Д.Ермашвілі. - М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2008 -217с.

[3] Березін І.С. Маркетинг і дослідження ринків. - М .: Російська Ділова Література, 2007.-151с.

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com