На головну

Хімічний склад води відкритих водойм Зарічненського району - Экология

Міністерство освіти і науки України

Рівненська мала академія наук

Борівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Хімія

Хімічний склад води відкритих водойм Зарічненського району

Автор

учениця 10-Б класу

Пуха Тетяна Андріївна

Науковий керівник

Вчитель хімії

Шарко Юрій Васильович

Зарічне 2009

ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1 Поняття про водні ресурси і водний фонд 4

1.1 Проблеми прісної води

1.2 Значення водних ресурсів

1.3 Джерела забруднення відкритих водойм

Розділ 2 Методи дослідження складу (якості) води водойм 8

Розділ 3 Нормування і аналіз якості води відкритих водойм 19

Висновки

Список використаної літератури

ВСТУП

На Землі, як відомо, води багато, проте найбільше значення в житті та господарській діяльності людини мають прісні води, запаси яких далеко не безмежні.

Проблема води належить до найголовніших соціальних і науково-технічних проблем сучасності. Вирішення її значною мірою залежить від вивчення водних ресурсів, рівня знань про явища і процеси, що відбуваються в гідросфері, а також від ефективних заходів з раціонального використання і охорони природних вод.

Інтенсивний розвиток промисловості та сільського господарства, збільшення населення, освоєння нових територій і пов'язане з цими процесами різке збільшення водокористування на всіх континентах суттєво впливають на стан водних ресурсів. Усе це зумовлює настійну необхідність дослідження співвідношень між наявними природними водними ресурсами в різних частинах Землі й потребами в них різних галузей господарства, виявлення змін, що вносяться у водний баланс і режим річкового стоку господарською діяльністю людини при різному рівні розвитку промисловості та сільського господарства, а також прогнозування водокористування і змін водних ресурсів окремих басейнів, континентів і Землі в цілому.

За останні десятиліття змінилося ставлення до води як до природного ресурсу. Попередня впевненість у необмеженості водних ресурсів змінилася занепокоєнням за них. Це зумовлено збільшенням використання води і різким погіршенням якості води. Крім того, водні об'єкти водночас є і колекторами для скидання стічних вод.

На території Зарічненського району протікають різні за розмірами річки. Найбільшого занепокоєння викликає річка Стир, так як на її березі розміщений ВАТ «Молокозавод» та очисні споруди, де можливий викид хімічних речовин у стік водойми. Тому важливо продемонструвати на прикладах хімічний склад води у водоймах зимово-весняного періоду 2008 року. Наочно довести основні причини змін якості водних ресурсів та показати перспективи збереження та відновлення чистоти вод.

РОЗДІЛ 1. Поняття про водні ресурси і водний фонд

1.1 Проблеми прісної води

Вода є однією з найбільш необхідних і найпоширеніших речовин. Вона необхідна для життя, оскільки бере участь у кожному процесі, що відбувається в рослинах та в живих організмах. Вона є потужним розчинником, і живі організми використовують водні розчини для функціонування біологічних процесів. Загальний об'єм води на нашій планеті оцінюється вражаючою цифрою - 1385 мільйонів кубічних метрів. Якби Земля була правильною сферою, цієї кількості було б достатньо, щоб покрити її на глибину 2650 метрів.1) [Джигерей, 2000; с. 85]

Лише 2,5% води є прісною, придатною для життя. Близько 69 % від цієї кількості знаходиться в шапках полярного льоду і гірських льодовиках або в підземних водоносних горизонтах, занадто глибоких для того, щоб відкачувати її при сучасній технології.

Об'єм прісної води, що є в розпорядженні людини для споживання, залежить від тієї швидкості, з якою джерела прісної води відновлюються або поновлюються в процесі глобального гідрологічного циклу, а не від загальної кількості запасів прісної води у світі. Щороку на континентах осідає 113 000 куб. км води, 72 000 куб. км з яких випаровується знову в атмосферу. Щорічно 41 000 куб. км води поновлюють водоносні пласти і повертаються річками чи іншими змивами в океан.

Поверхня України вкрита густою мережею річок. Всього їх налічується більш як 71 тисяча різної довжини. Із них річок довжиною понад 10 км - 4 тис. або 5,5 % загальної кількості. Відносно довгих річок (довжиною понад 100 км) тільки 130.

На території Зарічненського району протікають: велика річка - Прип'ять та середня Стир. Решта річок малі. Також в районі є озера та болота, заболочені й перезволожені землі, в яких зосереджена велика кількість води. 1) [Джигерей, 2000; с. 86]

1.2 Значення водних ресурсів

Вода надзвичайно широко використовується людиною. Перш за все, вона є продуктом безпосереднього споживання й у великій кількості витрачається на культурно-побутові потреби. Як носій тепла вода використовується для обігрівання житлових приміщень, виробничих, навчальних, адміністративних та інших будівель. Не менш важливе її значення для відпочинку, туризму, спорту, лікування населення.

Вода - це один із природних ресурсів, без якого неможливе життя і діяльність людини. Суттєвою відмінністю води є передусім, властивість безперервно відновлюватись внаслідок кругообігу, основною ланкою якого є водообмін між океаном і сушею.

Важливою особливістю води є також її здатність до кількісного й якісного збереження. Скільки б разів не використовувалась вода людиною для життя і виробничої діяльності, кількість її на Землі від цього не зменшується, а з часом відновлюється її якість і придатність для нового використання.

Саме через властивість води до самовідновлення і самоочищення ресурси її тривалий час здавалися невичерпними. Але за останні 30...40 років погляд на водні ресурси докорінно змінився. Вода із необмеженого дару природи, яким вона уявлялася нещодавно, перетворилася на фактор, що великою мірою визнає перспективи економічного розвитку людського суспільства. Суть водної проблеми не тільки в тому, що зі зростанням суспільного виробництва збільшуються потреби у воді і що згідно з прогнозами вже у першій половині ХХІ ст. в розвинутих країнах ці потреби дорівнюватимуть відновлювальним водним ресурсам або перевищають їх, а й у тому, що в процесі господарського використання природних вод відбувається їх швидке забруднення в результаті скидання неочищених або погано очищених промислових, сільськогосподарських і комунальних стоків у ріки та водойми.2) [ Левківський, Падун, 2006; с. 11]

На Землі практично не залишилося території та водних об'єктів, яких не зачепила діяльність людини. В наш час - час технічного прогресу і використання потужних технічних засобів - людина все більше втручається у природні процеси (вирубуються ліси, осушуються болота та заболочені землі, збільшуються площі зрошуваних земель, регулюється й перерозподіляється річковий стік, переміщуються величезні маси вод). Результати не завжди розумної і виправної людської діяльності негативно впливають не тільки на річкові, озерні та підземні води, але й на режим внутрішніх морів і навіть на Світовий океан.

Існує багато публікацій і висловлювань, в яких прогнозується неминучість водної кризи та водного «голоду». Існують дві групи причин, що призвели до об'єктивності;

-  природні, або об'єктивні;

-   антропогенні, або суб'єктивні.

Для використання найціннішими є прісні води суші: води річок, запаси продуктивної вологи в ґрунтах, а також прісні води озер і підземних горизонтів. Саме ці води мають на увазі, коли йдеться про водні ресурси; на них, перш за все, й орієнтується народне господарство. 2) [ Левківський, Падун, 2006; с. 12]

Ресурси річкового стоку складаються із двох частин: підземної (стійкої) та поверхневої (водопільно-паводкової). Найбільшу цінність мають ресурси стійкого стоку, які формуються за рахунок підземних вод зони активного водообміну і за рахунок регулятивної здатності озер і водосховищ. Менш цінним є поверхневий стік, більша частина якого формується у вигляді водопілля та паводків.

2) [ Левківський, Падун, 2006; с. 13]

1.3 Джерела забруднення відкритих водойм

З розвитком промисловості річки й озера стали все більше забруднюватися викидами недостатньо очищених стічних вод, промисловими відходами і термічними водами гідроелектростанцій.

У більш пізній період забруднення річок і озер явно зросло внаслідок змивання добрив, пестицидів і гербіцидів. Забруднення промисловими відходами, сільськогосподарськими добривами і пестицидами стало реальною загрозою всій гідрографічній системі Землі та існуванню людини.

Особливим видом забруднення гідросфери є теплове забруднення яке спричинене спуском у водойми теплих вод від енергетичних установок. Величезна кількість тепла, що надходить з нагрітими водами в річки й озера, істотно змінює їхній термічний і біологічний режим. Серед теплових забруднювачів гідросфери перше місце посідають АЕС. Як свідчать спостереження у ріках, які розташовані нижче від діючих ТЕС і АЕС, порушуються умови нересту риб, гине зоопланктон, риби уражаються хворобами й паразитами.

Основними джерелами забруднення і засмічення водойм є:

-  стічні води промислових та комунальних підприємств;

-  відходи від розробок рудних і нерудних копалин;

-  води рудників, шахт, нафтопромислів;

-  відходи деревини при заготівлі, обробці, сплаві лісових матеріалів (кора, тирса, тріска, колоди, хмиз та ін.);

-  викиди водного, залізничного та автомобільного транспорту.

Найінтенсивнішими забруднювачами поверхневих вод є великі целюлозно-паперові, хімічні, нафтопереробні харчові та текстильні підприємства, гірничорудні і металургійні комбінати, а також сільськогосподарське виробництво.

Дуже небезпечним є сплавлення лісу, обробленого сильнодіючими отрутохімікатами - антисептиками, що застосовується в лісовій промисловості. Вода стає непридатною для споживання і для життя водних організмів.

Сільське господарство - один з найбільших споживачів і, одночасно, забруднювачів природних вод внаслідок використання міндобрив, пестицидів та інших хімікатів, функціонування великих тваринницьких комплексів, зрошування земель. 1) [Джигерей, 2000; с. 88]

Дуже небезпечними є синтетичні мийні засоби, котрі потрапляють у водоймища, і навіть незначна їх кількість викликає неприємний смак і запах води та утворює піну і плівку на поверхні, що утруднює доступ кисню та призводить до загибелі водних організмів. До особливих видів забруднення належить також заростання водойм водоростями, особливо синьо-зеленими, гниття яких викликає захворювання і загибель риби.

Особливо небезпечними для здоровۥя людини є забруднення природних вод побутовими стоками. 1) [Джигерей, 2000; с. 89]

РОЗДІЛ 2. Методи дослідження (якості) води водойм

Вода характеризується складом та властивостями, котрі визначають її придатність для конкретних видів водокористування. Оцінка якості води дається за ознаками, котрі вибираються та нормуються в залежності від виду водокористування. Один з показників води вважається лімітуючим. Лімітуючою вибирають ознаку, що характеризується найменшою нешкідливою концентрацією речовини у воді. Узагальнена числова оцінка якості води дається за індексом, котрий є сукупністю основних показників за видами водокористування. Якість, склад та властивості води у водоймах регламентується гігієнічними вимогами та санітарними нормами.

Для гігієнічної оцінки води використовують такі показники:

− температура;

− запах;

− кольоровість у градусах;

− колір;

− поріг зникнення кольору (в розведенні);

− муть, осад;

− прозорість;

− плаваючі домішки плівки;

− завласі речовини;

− рН;

− розчинний кисень;

− БСК - 5;

− БСК - 20;

− окисність;

− ХСК;

− Лужність;

− кислотність;

− загальна жорсткість;

− сухий залишок;

− кальцій;

− магній;

− залізо загальне;

− хлориди;

− сульфати;

− аміак;

− нітрити;

− фтор;

− СПАР;

− нафтопродукти;

− феноли;

− ціаніди

− мідь;

− свинець;

− цинк;

− хром (III);

− хром (VI);

З даного переліку не всі хімічні речовини використовують для дослідження складу води поверхневих водойм. В залежності від регіону наявності апаратури, приладів, реактивів досліджуються найбільш важливі показники, а також ті показники, які характерні для місцевих умов

Повний текст реферату
© 8ref.com - українські реферати
8ref.com