На головну

Торгівля інжиніринговими послугами - Маркетинг

РЕФЕРАТ

по дисципліні "Комерція"

на тему "Торгівля інжиніринговими послугами"

Зміст

1. Виконання проектних і дослідницьких робіт

1.1 Вартість дослідницьких робіт

1.2 Вартість проектних робіт

1.3 Умови оплати робіт

1.4 Відповідальність дослідників і проектувальників

1.5 Обов'язки і відповідальність замовника

2. Надання консультаційних і інформаційних послуг

3. Виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт

3.1 Конфіденційність робіт і право використання результатів

3.2 Права і обов'язки виконавця

3.3 Права і обов'язки замовника

3.4 Гарантії, вартість, платежі

Список літератури

1. Виконання проектних і дослідницьких робіт 1.1 Вартість дослідницьких робіт

Проектні і дослідницькі роботи, пов'язані з спорудою цивільних і промислових об'єктів, виконуються на основі договорів підряду. Якщо в зобов'язання підрядчика або генерального підрядчика входять проектні і дослідницькі роботи, то вони виконуються в рамках основного підрядного договору.

Дослідники і проектувальники проводять дослідницькі і виконують проектні роботи за договорами підряду із замовниками за їх рахунок і на основі виданих ними завдань.

Звіти і документи про зроблені дослідження і виконані роботи перевіряються замовниками на відповідність виданим завданням, приймаються і оплачуються ними відповідно до умов підрядних контрактів, після чого всі матеріали досліджень і проектні розробки стають власністю замовників.

Визначення оптимальної вартості дослідницьких робіт може представляти відомі труднощі через вірогідну непередбачуваність трудовитрат і умови їх виконання. Тому вказівка в контракті твердої вартості дослідницьких робіт небезпечно і для дослідника, і для замовника. У найбільшій мірі інтересам сторін відповідає узгодження орієнтувального кошторису з правом подальшого внесення змін у вартості окремих видів витрат в залежності від різниці в об'ємах і умовах робіт.

У таких кошторисах витрати діляться на декілька видів:

постійні: на транспорт до регіону досліджень, на амортизацію обладнання і приладів, на оформлення документації;

торгівля інжинірингова послуга вартість

змінні, що залежать від об'єму конкретних видів робіт: вимірів, бурений, досліджень і т.п., визначуваних на основі узгодженої вартості кожного вигляду робіт;

змінні, що залежать від часу проведення робіт, що розраховуються на основі узгоджених ставок відшкодування з урахуванням спеціальності і кваліфікації виконавців.

У кошторисах можуть бути зроблені обмовки, що якщо фактичні об'єми робіт і пов'язані з ними трудовитрати будуть відрізнятися від первинного кошторису не більш ніж на 5%, то коректувань не проводиться. Якщо замовник і дослідник упевнені в тому, що вартість робіт по кошторису визначена досить точно, то для стимулювання ефективності труда дослідників ця вартість береться за основу цільової ціни (target price), а економію і перевитрату кошторису сторони будуть ділити між собою в узгодженому співвідношенні.

1.2 Вартість проектних робіт

Контрактну вартість проектних робіт визначити простіше, оскільки вона залежить в основному від об'єму і складності робіт, Якщо замовник і проектувальник єдині в оцінці загального об'єму проектних робіт, а також необхідного числа і кваліфікації виконавців, то може бути узгоджена тверда сума вартості робіт. Однак, щоб зробити контракт взаємовигідним, потрібно передбачити ставки відшкодування за окремі категорії фахівців для обліку можливих уточнень вартості робіт в залежності, від зниження або збільшення трудовитрат в ході їх виконання. Якщо проектні роботи передбачають створення і випробування моделей, то на ці роботи, як правило, встановлюються окремі ціни. У будь-якому варіанті сторони можуть застосувати спосіб стимулювання проектувальника, встановивши цільову ціну (target price) і погодивши розділення між сторонами економії або перевитрати витрат.

Застосування кошторисів з додатковим урахуванням фактичних витрат і стимулюванням ефективності виконання робіт не виключає можливості конкурсного розподілу замовлень. У цих випадках замовник повинен розробити і включити в конкурсні матеріали єдині для всіх претендентів завдання з вказівкою очікуваних об'ємів і умов їх виконання. У прикладеному до конкурсних матеріалів проекті контракту повинні міститися табличні форми кошторисів, в яких претенденти зобов'язані заповнити одиничні вартості для одних видів робіт і ставки відшкодування - для інших видів. Всім повинні бути запропоновані однакові умови стимулювання по відношенню до цільової ціни.

1.3 Умови оплати робіт

Дослідницькі і проектні роботи можуть оплачуватися проти передачі замовнику результатів, оформлених всією необхідною документацією, Однак на практиці контракти нерідко передбачають виплату підрядчикам авансів в розмірі до 30% кошторисної вартості робіт проти надання підрядчиками гарантій належного виконання зобов'язань (performance bonds) на суми до 30% тієї ж кошторисної вартості. Крім того, замовник надає фінансову гарантію на виплату гарантійного утримання в розмірі не більше за 20% від кошторисної вартості робіт.

Підрядчик, наприклад, отримав 30% аванси і, завершивши роботи, передав замовнику всі обумовлені контрактом матеріали, отримавши ще 50% вартості робіт. Замовник вивчив отримані матеріали на предмет відповідності їх вимогам свого завдання і іншим умовам контракту і, пересвідчившись в їх відповідності його вимогам, виплатив 20% гарантійного утримання, що залишилися і повернув підрядчику його гарантію належного виконання зобов'язань.

Однак якщо замовник виявить, що підрядчик не виконав належно його завдання або порушив інші умови контракту, наприклад по термінах, то замовник може не повернути ні гарантію належного виконання зобов'язання, ні гарантійне утримання. Якщо допущені підрядчиком помилки не так великі, наприклад, пов'язані з недоліками в оформленні і комплектності документації, го замовник може повернути гарантію належного виконання зобов'язань, а гарантійне утримання виплатити після усунення підрядчиком зауважень. При перерахунку кошторисної вартості робіт по їх фактичних об'ємах і при застосуванні умов цільової ціни зменшення або збільшення вартості робіт враховується при основному платежі (в нашому прикладі 50% вартості).

Якщо якісне і своєчасне виконання дослідницьких і проектних робіт має для замовника дуже велике значення і його збирається застосувати вищевикладену систему взаємних гарантій, то при конкурсному розміщенні замовлень він повинен повідомити претендентів про умови оплати робіт.

Крім вказаного порядку може застосовуватися поетапна оплата робіт по мірі їх виконання. Особливо це торкається проектних робіт. Наприклад, поетапно може оплачуватися розробка техніко-економічного обгрунтування, компонування і затвердження генплана будівництва, завершення і захист технічного проекту, розробка технічних умов майбутнього контракту на споруду об'єкта і т.д. Однак необхідно пам'ятати, що кожний платіж потрібно завжди зменшувати на узгоджений розмір гарантійного удержания.1.4 Відповідальність дослідників і проектувальників

Основна відповідальність підрядчиків складається в якісному і своєчасному виконанні завдань замовників. При виявленні замовником недоліків в дослідницьких роботах, в звітній і проектній документації підрядчик зобов'язаний за свій рахунок внести виправлення, а при необхідності - переробити дослідницькі або проектні роботи. Якщо вартість таких робіт досить велика, то замовник має право заримувати повернення фінансової гарантії підрядчика (performance bond) і гарантійного утримання.

Якщо підрядчик спізнився з виконанням дослідницьких або проектних робіт проти встановлених в контракті термінів, замовник повинен за умовами контракту мати право пред'явити підрядчику збитки, а при складності визначення їх величини знайти з підрядчика неустойку.

У тих випадках, коли від результатів дослідницьких робіт залежить вибір оптимальних характеристик майбутнього об'єкта, стійкість його будівель і споруд або коли від якості проектування залежить стійкість будівель і споруд об'єкта і їх економічні характеристики, замовники можуть зажадати від підрядчиків додаткові фінансові гарантії якості виконаних дослідницьких і проектних робіт, значно перевищуючі нормальні гарантії (performance bond). Ці вимоги також повинні бути обумовлені в умовах конкурсів. При цьому замовникам завжди потрібно мати на увазі, що такі вимоги можуть істотно підняти ціни підрядних робіт, тому спочатку замовникам доцільно перевірити, чи не дешевше для них буде застрахувати споруди.

Право власності на результати дослідницьких і проектних робіт після їх оплати переходить на замовника, і підрядчики несуть відповідальність за порушення цього права, що відбулося з їх вини.

1.5 Обов'язки і відповідальність замовника

Замовник дослідницьких або проектних робіт зобов'язаний сприяти в отриманні дозволів на ведіння дослідницьких робіт, брати участь разом з проектувальниками в узгодженні технічної документації з державними органами і органами місцевого самоврядування, оплачувати виконані роботи і відшкодовувати підрядчикам додаткові витрати, пов'язані із зміною початкових даних і збільшенням об'ємів робіт. Якщо замовник затримує оплату робіт, то підрядчик має право заримувати передачу замовнику документації і зажадати відшкодування збитків.

Правовою основою виконання підрядних проектних і дослідницьких робіт є ст. 758-762 ГК РФ.

2. Надання консультаційних і інформаційних послуг

В сфері комерційної діяльності до таких послуг відносяться послуги по маркетингових дослідженнях, рекламні послуги, послуги по проведенню конкурсних торгів, по виконанню ролі генеральних підрядчиків і т.д.

Такі послуги виявляються за відшкодувальними договорами, що передбачають, що виконавець зобов'язується по завданню замовника здійснити певні дії або здійснити певну діяльність.

По своїй суті ці послуги також носять підрядний характер і переважно виконуються особисто, якщо інакше не обумовлене контрактом. Правове регулювання договорів відшкодувального надання послуг регулюється тими ж статтями ГК РФ, що і договори промислового і побутового підряду.

Якщо інакше не передбачене законом або самим контрактом, при неможливості надання послуг з вини замовника, вони підлягають оплаті виконавцю в повному об'ємі, а якщо за таку неможливість не відповідає жодна сторона, то замовник відшкодовує виконавцю фактично понесені ним витрати.

Замовник має право відмовитися від виконання договору при умові оплати виконавцю фактично понесених витрат, а виконавець - при умові відшкодування збитків замовнику.

3. Виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт

3.1 Конфіденційність робіт і право використання результатів

За такими договорами виконавець зобов'язується провести відповідно до технічного завдання замовника наукові дослідження, розробити зразок нового виробу, а також технічну документацію для його виготовлення. Замовник, зі своєї сторони, зобов'язується сплатити такі роботи.

Договорами на виконання НИОКР аналогічно з підрядними контрактами може встановлюватися граничний і проміжні терміни окремих етапів робіт.

Ці роботи регулюються ст. 768-769 ГК РФ. Вони також носять підрядний характер, оскільки питання термінів виконання, визначення вартості робіт і наслідку нез'явлення замовника за виконаними роботами регулюються одними і тими ж статтями (708, 709, 738, 763-768) ГК РФ, що відноситься до договорів підряду по замовленнях приватних і державних організацій.

Однак права і обов'язки замовника і виконавця за договорами на виконання НИОКР мають деякі особливості. Розглянемо їх детальніше.

Умови договорів на виконання НИОКР повинні відповідати законам про інтелектуальну і промислову власність, і, якщо договором не передбачене інакше, виконавець зобов'язаний забезпечити конфіденційність отриманих результатів. У договорах передбачається порядок використання сторонами результатів робіт, в тому числі належних правовій охороні патентами.

3.2 Права і обов'язки виконавця

Виконавець зобов'язаний провести дослідження особисто і, при згоді замовника, може залучати до НИОКР третіх осіб на умовах субпідряду. Виконавець може використати в своїй роботі результати інтелектуальної діяльності третіх осіб, що охороняються тільки з дозволу замовника на їх придбання. Виконавець зобов'язаний своїми силами і за свій рахунок усувати виявлені замовником недоліки і негайно інформувати замовника про неможливість отримати результати, передбачені його завданням. Виконавець зобов'язаний гарантувати замовнику, що в результатах його робіт не міститься порушення виняткових прав третіх осіб.

Виконавець несе перед замовником відповідальність за виконання своїх зобов'язань за договором в термін і з досягненням заданих результатів, якщо не доведе, що невиконання сталося не з його вини. Виконавець зобов'язаний відшкодувати замовнику збитки, пов'язані з невиконанням ним роботи в термін або з недосягненням заданих результатів. Договір може передбачати, що понесені замовником збитки, включаючи упущену вигоду, відшкодовуються виконавцем тільки в межах загальної вартості робіт за договором.

3.3 Права і обов'язки замовника

Замовник крім видачі виконавцю завдання зобов'язаний передати йому всю інформацію, що є у нього по темі НИОКР і, якщо потрібно, погодити з виконавцем тематику і програму робіт.

Якщо інакше не передбачене договором або законом, ризик неможливості досягнення очікуваних результатів не з вини виконавця несе замовник. При цьому замовник зобов'язаний сплатити виконавцю вартість робіт, виконану до моменту виявлення неможливості отримання заданих результатів, але не понад їх вартості, встановленої в договорі.

3.4 Гарантії, вартість, платежі

Особливістю контрактів на виконання НИОКР є те, що виконавці вельми рідко дають гарантії на досягнення заданих результатів і роботи ведуться на ризик замовника. Однак не виключено, що у випадку, якщо виконавець на основі свого досвіду упевнений в успішному завершенні робіт, він може добровільно взяти на себе будь-які гарантії. Надання гарантії виконавцем обов'язкове повинно знайти відображення в підвищенні цін на виконання робіт. Крім того, виконавець може взяти на себе часткові гарантії, наприклад, на виконання конструкторських робіт у разі успішних результатів науково-дослідних робіт.

Вартість НИОКР може визначатися з використанням принципів, що забезпечують вартість підрядних, дослідницьких і проектних робіт. Вартість НИОКР рідко може бути визначена в твердій сумі. Більш доцільним представляється узгодження кошторису із змінними складовими, що враховують можливі зміни в об'ємі трудовитрат, в потребах матеріалів, інструментів, приладів, спеціального обладнання і т.д. Тому контракти на НИОКР звичайно містять права і обов'язки сторін періодично спільно аналізувати досягнуті результати, визначати доцільність подальшого продовження робіт відповідно до завдання замовника, оцінювати майбутні витрати на завершення робіт з включенням в ці витрати майбутніх витрат на придбання додаткових ліцензій, матеріалів і приладів, а також на залучення додаткових сил вчених, конструкторів і техніків.

У зарубіжних країнах в останні два десятиріччя при оплаті НИОКР застосовується система "вартість плюс винагорода" (cost plus fee). При цьому у вартість входять, наступні, підтверджені документами укрупнені витрати виконавця:

вартість амортизації належних виконавцю приладів, інструментів, дослідницького обладнання;

вартість амортизації, додатково придбаних виконавцем інструментів, приладів, дослідницького обладнання;

сума платежів за взяті в оренду інструменти, що невитрачаються, а також прилади і дослідницьке обладнання;

вартість придбаних споживаних матеріалів, енергії і т.д.;

заробітна плата наукового і допоміжного персоналу по узгоджених ставках відшкодування з урахуванням фактично затраченого робочого часу.

Виплати винагороди покривають частину загальних адміністративно-господарських витрат компанії виконавця і його прибуток в розмірі середньої її величини на вкладений капітал в цю галузь наукової і дослідно-конструкторської діяльності. Середня величина норми прибутку на НИОКР звичайно в 1,5-2 рази перевищує аналогічну величину на прості підрядні роботи.

Така форма визначення вартості найбільш ефективна для НИОКР. Прийняття такої системи не виключає складання первинного кошторису на проведення НИОКР з наступних міркувань: по-перше, замовнику і виконавцю треба мати основу для планування своїх витрат, по-друге, сума кошторису може бути цільовою ціною при введенні стимулювання робіт за системою "витрати плюс винагорода" і, по-третє, заповнення табличних форм такого кошторису завжди передбачається при розміщенні замовлень на виконання НИОКР через конкурси (торги).

Вельми поширеними методами стимулювання виконання НИОКР також можуть бути наступні:

Встановлення в контракті додатково до кошторисної вартості великої грошової премії, яка виплачується виконавцю при успішному виконанні завдання у встановлений термін. Однак звичайно умовами контракту передбачається зниження цієї премії на перевитрати кошторису і неустойки за затримки у виконанні робіт.

Контракт може передбачати частку участі виконавця в майбутніх прибутках замовника від використання НИОКР у виробництві і/або від продажу ліцензій на винаходи і ноу-хау, яке з'явилося результатом цих робіт.

Якщо замовник готів застосувати такі умови стимулювання виконавця, то вони повинні бути включені і в умови конкурсу претендентів на виконання НИОКР.

При взаємних розрахунках замовнику також потрібно зберегти принцип, що полягає в тому, що остаточні виплати гарантійних утримань і стимулюючих премій потрібно здійснювати тільки після отримання і вивчення результатів НИОКР, а також пробних випробувань робочих моделей або дослідних установок.

Одним з найбільш поширених методів сучасної торгівлі є розміщення замовлень через внутрішні і міжнародні торги. Торги - метод висновку договорів купівлі-продажу або подряда1, при якому покупець (замовник) оголошує конкурс для продавців (постачальників) на товар або послуги із зазделегідь певними характеристиками і після порівняння отриманих пропозицій підписує контракт з тим продавцем (постачальником), який запропонував товар на більш вигідних для покупця (замовника) умовах.

У сучасних умовах торги є поширеним способом розміщення замовлень на постачання машин і обладнання, великих партій сировини, виконання наукових, проектних і дослідницьких робіт, споруда промислових і соціальних об'єктів. Торги проводять покупці і замовники державного і приватного секторів економіки і промислово розвинених країн, що розвиваються. Законодавства більшості розвинених країн дозволяють організаціям з участю державного капіталу розміщувати замовлення на придбання товарів і послуг тільки через торги. Виключення може складати обладнання унікальних технологічних процесів, що не має конкуруючих аналогів. Розміщення замовлень без торгів дозволяється у разі замовлень запасних частин, при необхідності екстрених закупівель для ліквідації наслідків стихійних лих, а також придбань в рахунок спеціальних міжурядових угод.

Під впливом сучасної НТР зростає масштабність і складність предметів торгівлі, що не дозволяє з необхідною ефективністю вести узгодження їх технічних умов традиційними методами - шляхом численних зустрічей технічних представників покупців і продавців. У цей час замовниками звичайно притягуються інжинірингові фірми, що спеціалізуються в певних галузях виробництва, для розробки технічних умов замовлень на споруду промислових і інших об'єктів з урахуванням останніх досягнень НТР. Розміщення таких замовлень найбільш доцільно здійснювати через міжнародні торги, які дозволяють залучити до конкурсу широке коло найбільш кваліфікованих постачальників і підрядчиків.

Покупці, що прийняли рішення про розміщення замовлень через торги, створюють тендерні комітети до складу яких входять технічні і комерційні експерти, представники адміністрації. Головами тендерних комітетів звичайно призначаються керівники організацій, виробляючих закупівлі. Тендерні комітети здійснюють всю організаційну роботу по проведенню торгів. Вони публікують оголошення про торги, розповсюджують їх умови між учасниками, аналізують представлені речення і виносять рішення про передачу замовлень.

Умови торгів звичайно являють собою друковані друкарським способом документи, вмісні порядок представлення пропозицій, розгляди їх тендерним комітетом і прийняття рішень про передачу замовлень. Вони включають технічні і комерційні умови контрактів, які будуть підписані між замовниками і постачальниками, що виграли торги, а також переліки спеціальних гарантій, належних представленню учасниками торгів.

У сучасній міжнародній торгівлі застосовуються різні види торгів, що розрізнюються між собою способами залучення учасників і гласністю результатів.

Список літератури

1. Коментар частини другої Цивільного кодексу Російської Федерації для підприємців. М.: Фонд "Правова культура", 2006.

2. Основи міжнародного бізнесу: Словник-довідник / Під научн. ред. С.І. Долгова, отв. сост. В.В. Васильев. М.: Видавництво БЕК, 2007.

3. Синецкий Б.И. Внешнеекономічеськиє операції: організація і техніка. - М.: Міжнародні відносини, 2009.

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com