На головну

 Економіко-статистичний аналіз продуктивності та оплати праці в ВАТ "Бурятмясопром" - Математика

Введення

Продуктивність праці характеризує здатність працівника виробити за одиницю часу певну кількість товарів. Продуктивність є одним з найважливіших якісних показників роботи підприємства, вираженням ефективності витрат праці. Рівень продуктивності праці характеризується співвідношенням обсягу виробленої продукції або виконаних робіт і витрат робочого часу. Від рівня продуктивності праці залежать темпи розвитку промислового виробництва, збільшення заробітної плати і доходів, розміри зниження собівартості продукції.

Підвищення продуктивності праці шляхом механізації та автоматизації праці, впровадження нової техніки і технології практично не має меж. Рівень продуктивності праці на підприємстві та можливості його підвищення визначаються низкою чинників і резервів зростання. Під факторами зростання продуктивності праці розуміються причини, що зумовлюють зміни її рівня. Під резервами росту продуктивності праці на підприємстві маються на увазі невикористовувані ще реальні можливості економії трудових ресурсів.

Тому метою економіко-статистичного аналізу продуктивності праці є виявлення можливостей подальшого збільшення випуску продукції за рахунок зростання продуктивності праці, більш раціонального використання працюючих і їх робочого часу.

Підвищення продуктивності праці - один з об'єктивних економічних законів, властивих кожній суспільно-економічної формації. Цей закон виражається в тому, що завдяки розвитку продуктивних сил суспільство скорочує суспільно необхідні витрати праці на виготовлення різних продуктів, призначених для особистого чи суспільного споживання. У міру накопичення людьми досвіду, знань, розкриття законів природи, оволодіння ними і їх використання відбувається послідовне підвищення продуктивності праці.

Мета курсової роботи - провести економіко-статистичний аналіз продуктивності праці ВАТ «Бурятмясопром».

Об'єкт роботи - Відкрите акціонерне товариство «Бурятмясопром».

Предмет курсової - продуктивність і оплата праці на підприємстві.

Виходячи з поставленої мети, в курсовій роботі послідовно ставляться і вирішуються такі завдання:

- Розкрити поняття продуктивності праці;

- Позначити методи вимірювання продуктивності праці;

- Простежити методику формування коштів на оплату праці;

- Розглянути економіко-статистичний аналіз продуктивності праці ВАТ «Бурятмясопром»;

- Виявити забезпеченість ресурсами та ефективність їх використання;

- З'ясувати фінансові результати господарської діяльності підприємства;

- Провести статистичне вивчення продуктивності праці на ВАТ «Бурятмясопром»;

- Визначити статистичну оцінку і прогнозування стану підприємства;

- Проаналізувати склад, структуру і динаміку фонду оплати праці.

Рішення перерахованих завдань дозволяє розкривати досягнення і недоліки в організації виробництва, дає можливість керівникам підприємств закріплювати досягнуті в роботі успіхи і усувати наявні недоліки.

При проведенні дослідження було використано безліч літературних джерел, законодавча і нормативна база, а також ряд навчальних посібників, наукових статей, які зачіпають питання аналізу продуктивності праці. В якості статистичної бази дослідження виступає бухгалтерська, фінансова та економічна звітність ВАТ «Бурятмясопром».

1. Теоретичні основи аналізу продуктивності та фонду оплати праці 1.1 Визначення поняття продуктивність праці

Продуктивність праці характеризує ефективність, результативність затрат праці і визначається кількістю продукції, виробленої в одиницю робочого часу, або витратами праці на одиницю виробленої продукції або виконаних робіт.

На підприємствах продуктивність праці визначається як ефективність витрат тільки живої праці і розраховується через показники виробітку (В) і трудомісткості (Тр) продукції, між якими є обернено пропорційна залежність.

Виробіток - основний показник продуктивності праці, що характеризує кількість (в натуральних показниках) або вартість виробленої продукції (товарна, валова, чиста продукція), що припадають на одиницю часу (годину, зміна, квартал, рік) або одного середньооблікового працівника.

Вироблення, розрахована у вартісному вираженні, схильна до дії ряду факторів, які штучно впливають на зміну виручки, наприклад ціна споживаного сировини, матеріалів, зміна обсягу кооперативних поставок і т.п. В окремих випадках вироблення розраховується в нормо-годинах. Цей метод називається трудовим і використовується при оцінці продуктивності праці на робочому місці, в бригаді, цеху і т.д.

Зміна продуктивності праці оцінюється шляхом зіставлення вироблення подальшого і попереднього періодів, тобто фактичною і плановою. Перевищення фактичного вироблення над планової свідчить про зростання продуктивності праці.

Вироблення розраховується як відношення обсягу виробленої продукції (ВП) до витрат робочого часу на виробництво цієї продукції (Т) або до середньооблікової чисельності працівників або робітників

(Ч): В = ВП / Т або В = ВП / Ч (1)

Аналогічно визначається годинна (Вч) і денна (ВДН) виробіток на одного робітника:

Вч = ОПмес / Тчас; ВДН = ОПмес / Тд (2)

Де - ОПмес- обсяг продукції за місяць (квартал, рік);

- Тчас, Тдн- кількість людино-годин, людино-днів (робочого часу), відпрацьованих усіма робітниками за місяць (квартал, рік).

При розрахунку годинниковий вироблення до складу відпрацьованих людино-годин не включаються внутрішньозмінні простої, тому вона найбільш точно характеризує рівень продуктивності живої праці. При розрахунку денний вироблення до складу відпрацьованих людино-днів не включаються цілоденні простої і невиходи.

Обсяг виробленої продукції (ВП) може бути виражений у натуральних, вартісних і трудових одиницях виміру відповідно. Трудомісткість продукції висловлює витрати робочого часу на виробництво одиниці продукції. Визначається на одиницю продукції в натуральному вираженні по всій номенклатурі виробів і послуг. При великому асортименті продукції на підприємстві визначається по типовим виробам, до яких наводяться всі інші.

На відміну від показника вироблення цей показник має ряд переваг:

- Встановлює пряму залежність між обсягом виробництва і трудовими витратами;

- Виключає вплив на показник продуктивності праці змін в обсязі поставок по кооперації, організаційній структурі виробництва;

- Дозволяє тісно пов'язати вимірювання продуктивності з виявленням резервів її зростання;

- Зіставити витрати праці на однакові вироби в різних цехах підприємства.

Трудомісткість визначається за формулою:

Тр = Т / ВП (3)

продуктивність працю прогнозування

Де - тр- трудомісткість,

- Т - час, витрачений на виробництво всієї продукції, нормо-годин, людино-годин;

- ОП - обсяг виробленої продукції в натуральному вираженні.

Залежно від складу витрат праці, що включаються в трудомісткість продукції, та їх ролі в процесі виробництва виділяють технологічну трудомісткість, трудомісткість обслуговування виробництва, виробничу трудомісткість, трудомісткість управління виробництвом і повну трудомісткість.

Технологічна трудомісткість (Ттехн) відображає витрати праці основних виробничих робітників-відрядників (ТСД) і почасових робітників (Тповр):

Ттехн = ТСД + Тповр (4)

Трудомісткість обслуговування виробництва (Тобсл) являє собою сукупність витрат допоміжних робітників цехів основного виробництва (Твспом) і всіх робітників допоміжних цехів і служб (ремонтного, енергетичного і т.д.), зайнятих обслуговуванням виробництва

(Твсп): Тобсл = Твспом + Твсп (5)

Виробнича трудомісткість (Тпр) включає витрати праці всіх робітників, як основних, так і допоміжних:

Тпр = Ттех + Тобсл (6)

Трудомісткість управління виробництвом (Ту) являє собою витрати праці службовців (керівників, фахівців і власне службовців), зайнятих як в основних і допоміжних цехах (Тсл.пр), так і в загальнозаводських службах підприємства

(Тсл.зав): Ту = Ттехн + Тсл.зав (7)

У складі повної трудомісткості (Тполн) відображаються витрати праці всіх категорій промислово-виробничого персоналу підприємства:

Тполн = Ттехн + Тобсл + Ту (8)

Залежно від характеру і призначення витрат праці кожний із зазначених показників трудомісткості виділяється:

- Нормативна трудомісткість - це час виконання операції, розраховане на основі діючих норм часу по відповідним технологічним операціям для виготовлення одиниці виробу або виконання роботи. Нормативна трудомісткість виражається в нормо-годинах. Для переведення її до фактичні витрати часу вона коригується за допомогою коефіцієнта виконання норм, який збільшується в міру зростання кваліфікації робітника;

- Фактична трудомісткість - це фактичні витрати часу одного робітника на виконання технологічної операції або виготовлення одиниці виробу в даний період;

- Планова трудомісткість - це витрати часу одного робітника на виконання технологічної операції або виготовлення одиниці виробу, затверджені в плані і діючі протягом планового періоду.

Серед обставин, що впливають на рівень продуктивності праці, можна виділити фактори. Під факторами зростання продуктивності праці слід розуміти всю сукупність рушійних сил і причин, що визначають рівень і динаміку продуктивності праці. Фактори зростання продуктивності праці дуже різноманітні і в сукупності становлять певну систему, елементи якої знаходяться в постійному русі і взаємодії.

Виходячи із сутності праці як процесу споживання робочої сили і засобів виробництва, все безліч факторів, що визначають зростання продуктивності праці, доцільно об'єднати в дві групи:

- Матеріально-технічні, обумовлені рівнем розвитку і використання засобів виробництва, в першу чергу техніки;

- Соціально-економічні, що характеризують ступінь використання робочої сили.

Ефективність дії зазначених чинників визначається природними і суспільними умовами, в яких вони продляются і використовуються. Природні умови - це природні ресурси, клімат, грунт і т.д., вплив яких досить значно у видобувних галузях.

Суспільні умови зростання продуктивності праці при ринковій економіці породжені новою системою виробничих відносин, в основі яких лежить приватна власність на засоби виробництва.

Такими умовами є нові прогресивні форми організації праці, нові економічні методи господарювання та управління виробництвом, підвищення матеріального добробуту народу і загальноосвітнього і культурно-технічного рівня работніков.1.2 Методи вимірювання продуктивності праці

Проблема вимірювання продуктивності праці є не менш складною, ніж визначення самої сутності даної економічної категорії. На практиці використовуються різні методи вимірювання вироблення і динаміки продуктивності праці. Застосування того чи іншого методу зумовлено, по-перше, рівнем, на якому вимірюється продуктивність праці, а по-друге, завданням, яке стоїть перед економічною службою, яка здійснює розрахунки.

За рівнем вимірювання продуктивності праці можна виділити індивідуальні робоче місце (бригади, дільниці), що випускають однорідну продукцію. Тут доцільно застосовувати натуральний метод для визначення обсягу виробленої продукції та виробітку (в штуках, тоннах, кубічних або квадратних метрах і т.д.). Метод простий, наочний і достовірний. Проте практично він використовується скоріше як виняток, ніж, як правило: на рідкісному робочому місці, а тим більше в бригаді або на ділянці, проводиться абсолютно однакова продукція. Тому тут часто використовується умовно - натуральний метод, при якому один вид продукції або роботи прирівнюється до іншого (переважному) по відносній трудомісткості.

Зрозуміло, при розрахунках обсягів продукції і вироблення необхідно використовувати незмінну (нормативну) трудомісткість одиниці продукції. Застосування коефіцієнтів приведення до умовно-натуральним за споживчими властивостями продукції (потужність, вага. Вміст корисних компонентів і т.п.) для вимірювання продуктивності праці неприйнятно, тому що між цими фізичними та трудовими показниками немає функціонального зв'язку.

Коли на робочих місцях, у бригадах і на ділянках виробляється велика кількість різноманітної і часто мінливої ??продукції, що не має сенсу перераховувати всю номенклатуру продукції до одного якогось натуральному вимірнику. Обсяг продукції або робіт і вироблення визначають в трудовому вимірі - в незмінних нормо-годинах (обсяги робіт множаться на відповідні норми часу, результати сумуються).

Трудовий метод вимірювання продуктивності має низку недоліків (недостатнє обґрунтування і нерівно напруженість норм, їх часті перегляди і т.д.), що не сприяє об'єктивній оцінці і динаміки продуктивності праці навіть на окремих робочих місцях і в бригадах.

На рівні підприємств та їх великих підрозділів, рівно, як і в галузях народного господарства, для вимірювання обсягів виробництва і продуктивності праці застосовується в основному вартісної метод: всі види та обсяги продукції. Робіт і послуг виражаються в єдиному грошовому показнику - в рублях, який визначається шляхом множення об'ємних показників на відповідні оптові ціни. Вироблення також розраховується в грошовому вираженні.

Складність методики вартісного методу вимірювання обсягів та продуктивності праці полягає у виборі найбільш прийнятного для конкретних умов способу обчислення обсягів виробництва. Найбільш вживаними методами вимірювання обсягів виробництва є показники валової, товарної і реалізованої продукції. При однакових оптових цінах валова продукція, розрахована по заводському методу, відрізняється від товарної на величину вимірювань залишків незавершеного виробництва, а реалізована від товарної - на суму залишків призначеної для реалізації. Але не реалізованої продукції.

Таким чином, при визначенні виробітку по валової продукції виходить, здавалося б, найбільш точний результат. Однак в умовах ринкової економіки набагато бога важливо вимір продуктивності з реалізованої продукції, так як збільшення незавершеного виробництва і накопичення залишків нереалізованої продукції не мають позитивного економічного значення.

Недоліком вимірювання обсягів виробництва та вироблення по валовій товарної і реалізованої продукції є те, що оптові ціни включають вартість усіх матеріалів затрат. Оскільки у вітчизняній практиці при визначенні виробітку об'ємні показники відносяться тільки до живої праці (години, дні або чисельність працівників), то рівень вироблення у вартісному вираженні в значній мірі піддається зміни матеріаломісткості: всяке збільшення матеріальних витрат, будь то більш дорогі матеріали або зрослі поставки по кооперації з іншими підприємствами, створює видимість підвищення продуктивності праці, а зменшення матеріалоємності - видимість зниження цього показника.

Для усунення спотворює впливу змін матеріаломісткості на показники обсягів виробництва і вироблення застосовуються додаткові методи вимірювання: за умовно-чистою, чистою, нормативної чистої продукції та за нормативною вартістю обробки. Використання цих методів повністю або частково усуває перекручений вплив змін матеріаломісткості, але кожен з них має той чи інший недолік і по суті жоден повністю не відповідає вимогам ринкової економіки.

Обсяг умовно-чистої продукції визначається шляхом вирахування з вартості валової продукції прямих матеріальних витрат (на сировину, комплектуючі вироби, енергію, паливо тощо). Залишаються заробітна плата з нарахуваннями, амортизація основних фондів і прибуток. Вплив змін матеріальних витрат усувається, але зростає питома вага прибутку та амортизаційних відрахувань, їх зміни можуть показники обсягів і продуктивності праці.

Чиста продукція розраховується шляхом виключення з вартості валової продукції всіх матеріальних витрат, включаючи амортизацію. При розрахунку обсягів і продуктивність праці спотворює вплив витрат минулої праці повністю усувається, але істотно зростає питома вага прибутку. Тому в умовах разнопрібильності різних видів продукції саме прибуток відіграє головну роль у спотворенні показників обсягів чистої продукції та продуктивності праці, що обчислюється на її основі. Слід зазначити, що разнопрібильность характерна тільки для нашого народного господарства, багато десятиліть розвивалося в рамках централізованого планування, в якому закони вартості та рівняння середньої норми прибутку не діяли. У більшості зарубіжних країн істотних відмінностей у рівні прибутків немає, тому багато західні економісти вважають метод чистої продукції цілком прийнятним для визначення обсягів продукції та продуктивності праці.

Нормативна чиста продукція (НЧП) на відміну від чистої включає норматив заробітної плати з нарахуваннями та середньогалузеву прибуток. За рахунок цього усунення вплив разнопрібильності різних видів продукції.

У практиці застосування цього методу виникли певні труднощі і недоліки:

- По-перше, з'явилася необхідність створити цілу систему нормативів заробітної плати на всі види продукції, паралельну систему оптових цін. У масовому виробництві це не склало особливих труднощів, але в штучному і дрібносерійного з часто мінливою номенклатурою продукції викликало серйозні труднощі;

- По-друге, при розробці нормативів заробітної плати, які і складають основу НЧП, проявилася тенденція до завищення даних нормативів, що призвело до відносного збільшення трудомісткості, а значить - і до уповільнення темпів зростання продуктивності праці;

- По-третє, показник НЧП слабо пов'язаний з кінцевими фінансовими результатами роботи підприємств: можна отримати хороші «нормативно-чисті» показники обсягів випуску продукції та продуктивності праці, але не мати прибутку, наприклад, за рахунок перевитрати матеріальних ресурсів.

Вже з однієї причини використання показника НЧП як основного методу при оцінці діяльності підприємств в умовах ринкової економіки видається недоцільним. Він знайде широке застосування тільки в цілях аналізу.

Метод нормативної вартості обробки (НСО) застосовується для визначення обсягів виробництва і продуктивності праці в легкій промисловості. В нормативи вартості обробки включаються: заробітна плата виробничих робітників з нарахуваннями; норматив загальнозаводських витрат. Виробничі матеріальні витрати в НСО не входять. Не знаходить в ній відображення і прибуток. В умовах ринкової економіки метод НСО слід віднести, як і метод нормативної чистої продукції, до аналітичних, але не основним методам вимірювання обсягів та продуктивності праці. Оскільки в умовах ринкових відносин між кінцевими результатами виробництва та показниками продуктивності праці повинна підтримуватися постійна і тісний зв'язок, представляється доцільним ввести новий показник продуктивності праці на підприємствах, заснований на порівнянні обсягів виробленої чи реалізованої продукції із сукупними витратами праці і поточних цінах. При такому вимірі істотно розширюється і коло факторів, що впливають на продуктивність труда.1.3 Аналіз методики формування коштів на оплату праці

Управління оплатою праці в умовах ринкової економіки базується на концепції витрат на приріст прибутку, згідно з якою кожна додаткова одиниця витрат (у тому числі - на оплату праці) доцільна лише у випадку, якщо вона забезпечує більший порівняно з витратами) і збільшується приріст прибутку. Тому механізм формування коштів на оплату праці передбачає отримання інформації про різні сторони управління персоналом (такі дані часто називають статистикою людських ресурсів).

На підприємстві така інформація повинна включати відомості:

- Про витрати на робочу силу;

- Про продуктивність;

- Професійно-кваліфікаційному рівні персоналу;

- Структуру і динаміку робочої сили.

При нарахуванні фонду оплати праці враховується виконання показників господарської діяльності за місяць і з початку року. При невиконанні (перевиконання) заданих показників господарської діяльності фонд оплати праці підрозділу зменшується (збільшується) за кожний невиконаний (перевиконання) показник.

Фонд оплати праці підприємства і його підрозділів має напряму залежати від кінцевих результатів діяльності підприємства. ФОП підприємства доцільно формувати з трьох частин: фонду заробітної плати, фонду преміювання та резервного фонду.

Розрахунок коштів на оплату праці на черговий плановий період (рік) на російських підприємствах найчастіше здійснюється укрупненим методом шляхом множення планової чисельності працівників на середню заробітну плату по підприємству. При цьому середня заробітна плата приймається або на рівні відповідного показника минулого року по підприємству з коригуванням на очікувану інфляцію, або на рівні середньої заробітної плати, що склалася на родинних підприємствах у даному регіоні, з коригуванням на якість і індивідуальні результати діяльності працівників даного підприємства, також з урахуванням очікуваного рівня інфляції.

На практиці також застосовується детальний розрахунок коштів на оплату праці за методикою, що склалася ще в радянські роки, коли детально розраховується фонд прямої (тарифної) заробітної плати за відпрацьований час або за вироблену продукцію або роботу (при відрядній або договірної оплаті) і фонд додаткової заробітної плати , що включає всі види доплат, надбавок, оплату чергових і додаткових відпусток та інших виплат, передбачених законодавством про працю.

У цьому випадку при розрахунку планових коштів на оплату праці керівників, спеціалістів та інших службовців, як правило, окремо вважається плановий фонд заробітної плати за 12 місяців за категоріями працівників (включає оплату за посадовими окладами і додаткові виплати) та плановий фонд матеріального заохочення (преміальний) .

Розглянуті вище методи планування коштів на оплату праці на практиці доповнюються їх різновидами. Так, відомий досвід низки підприємств легкої та харчової промисловості, на яких фонд основної заробітної плати формується окремо від заохочувального фонду.

Перший, до якого входять елементи прямої заробітної плати і всіх доплат, передбачених законодавством, включається в собівартість продукції; другий утворюється за рахунок планової та надпланового прибутку підприємства. Сума заохочувального фонду, заснованого на планового прибутку, планується, а сума премій за рахунок надпланового прибутку (за її наявності) формується відповідно до прийнятого на підприємстві порядку розподілу надпланового прибутку (наприклад, 30% - на заохочення працівників і 70% - на розвиток виробництва ).

Заслуговує на увагу нормативний метод планування коштів на оплату праці та його різновиди.

Останнім часом на російських підприємствах все частіше застосовуються підходи, згідно з якими фонду оплати праці підприємства утворюється як різниця між фактично надійшли на розрахунковий рахунок грошовими коштами за виконані роботи та надані послуги і матеріальними витратами, обов'язковими платежами (податки, відрахування в бюджет і позабюджетні фонди) , виплаченими коштами.

При цьому передбачається наступний порядок розподілу грошових коштів з фонду оплати праці:

- Здійснюються гарантовані виплати відповідно до встановленого законодавством мінімальним розміром оплати праці;

- Здійснюється гарантована виплата заробітної плати особам, які працюють за трудовими контрактами;

- Здійснюється оплата праці інших працівників згідно встановленим кваліфікаційним балам;

- Здійснюються виплати доплат, надбавок, премій, інші виплати матеріального стимулювання.

У цьому випадку основного персоналу за роботу гарантується тільки передбачений законом мінімум заробітної плати, а виплата доплат, надбавок і премій (індивідуальних і колективних) проводиться з фонду оплати праці тільки після задоволення всіх вимог попередньої черги і за наявності нерозподілених коштів у фонді оплати праці.

Серед інших варіантів освіти планових фондів оплати праці можна виділити, наприклад, наступний: фонд оплати праці працівників підприємства визначається як частка від обсягу реалізованих товарів (до 5%), наданих послуг, з урахуванням фактичного доходу та витрат підприємства.

Відомий підхід до формування фонду оплати праці по структурних підрозділах підприємства (цехах, відділам, службам, ділянкам, відділенням та ін.). Ці методи планування коштів на оплату праці, в основному, склалися в минулому і залежать від методу планування фонду оплати праці в цілому по підприємству. Наприклад, якщо фонд оплати праці по підприємству визначається шляхом детальних розрахунків по кожному підрозділу з наступним підсумовуванням результатів, то ніяких проблем не виникає, оскільки загальний фонд заробітної плати по підприємству являє собою суму фондів за його підрозділам. Складності тут можуть виникати при оперативному регулюванні розподілу фонду оплати між підрозділами в разі зміни трудомісткості робіт у кожному з них.

Якщо фонд заробітної плати по підприємству в цілому визначається нормативним або іншим укрупненим методом, то розподіл його між підрозділами може здійснюватися одним з таких методів:

- Пропорційно чисельності персоналу з поправками на відносні індекси середньої заробітної плати;

- На підставі нормативів заробітної плати розроблених для кожного підрозділу (при цьому нормативи можуть встановлюватися або в рублях на одиницю продукції, або у відсотках до її вартості, у випадках, коли продукція підрозділи не є кінцевою для підприємства, на неї потрібно розробляти внутрішньозаводські ціни);

- Пропорційно змінам трудомісткості, якщо такі зміни на підприємстві відбуваються;

- Шляхом розподілу фондів, утворених для підприємства, на основі коефіцієнтів трудового внеску підрозділів у кінцевий результат діяльності підприємства.

2. Організаційно-економічна характеристика ВАТ «Бурятмясопром» 2.1 Організаційна характеристика підприємства

Повне найменування: Відкрите акціонерне товариство «Бурятмясопром», скорочене найменування: ВАТ «Бурятмясопром».

Відкрите акціонерне товариство «Бурятмясопром» зареєстровано 12.11.96 р, є правонаступником державного підприємства «Комбінат м'ясної Улан-Уденський», заснованого в 1937 році.

Основний вид діяльності:

- Переробка м'яса;

- Виробництво м'ясної продукції;

- Ковбасні вироби;

- Консерви;

- Напівфабрикати;

- Інше.

В іншу продукцію входять: кісткове борошно, жир, субпродукти, м'ясосировина.

Форма власності - приватна. Підприємство є монополістом з виробництва і збуту ковбасних виробів на внутрішньому ринку консервів в Сибіру, ??Забайкаллі і на Далекому Сході. Поставляє продукцію Міністерству Оборони РФ, в Держрезерв РФ, виграючи конкурси на розміщення Держзамовлень.

Географічні межі товарного ринку ковбасних виробів містять у собі не тільки внутрішній ринок, а й ринок сусідніх областей Іркутської, Читинської, Красноярської, Амурської, Якутії, Хабаровський край, а також ринок Монголії.

Потенціал галузі дозволяє збільшити збут високоякісної продукції, проте її структура та розвиток залежить від зміни ринку продовольства, державної митно-тарифної політики, створення демпінгових цін на завезених продукцію та ін. Факторів.

Виробнича структура включає:

- 4 заводу (ковбасний, консервний, переробки худоби, холодильник);

- 12 цехів із закінченим технологічним циклом.

Впроваджені окремі технології на рівні зарубіжних аналогів. Проводяться дослідження та впровадження безвідходних, ресурсозберігаючих технологій на зарубіжному і вітчизняному обладнанні.

Виробничі потужності підприємства дозволяють випускати за зміну 130 тисяч умовних банок консервів, 20 тонн ковбасних виробів, 100 тонн м'яса, більше 100 найменувань м'ясної продукції.

Виробничі приміщення є власністю акціонерного товариства. Площа земельної ділянки 31,2 га, площа виробничих приміщень 23 га. Підприємство має власне теплопостачання, водопостачання та електропостачання.

Контактна інформація:

Місце знаходження: 670013, м Улан - Уде, вулиця Пугачова д. 38.

Поштова адреса: 670013, м Улан - Уде, вулиця Пугачова д. 38.

Тел .: (301-2) 426 - 189 Факс: (301-2) 426 - 165

Адреса сторінки в мережі «Інтернет»: http://burmp.ru.

Адреса електронної пошти: root@bmp.buryatia.ru

Ідентифікаційний номер платника податків: 0323044044

Філій та представництв не має. Постачальники ВАТ «Бурятмясопром», на яких припадає не менше 10 відсотків усіх поставок товарно-матеріальних цінностей:

1. Виробничо-торгова компанія «Дорнин Говь» (частка якого становить 40%).

2. Компанія «Ес Жи груп» (частка якого становить 50%).

Імпорт в поставках ВАТ «Бурятмясопром». займає 90% частину. Підприємство робить сприятливий прогноз на доступність зазначеного джерела в майбутньому, так як працює з основним постачальником імпортного м'ясосировини більше 5 років.

Основна господарська діяльність. ВАТ «Бурятмясопром» є найбільшим виробником м'ясопродуктів і напівфабрикатів у Сибіру. Підприємство випускає більше 150 найменувань ковбас і делікатесів. Сучасні технології дозволяють підприємству виробляти більше 15 тонн продукції на добу.

ВАТ «Бурятмясопром» є лідером на ринку м'ясопродуктів Республіки Бурятія з часткою 69% в 2009 р за обсягом реалізації. У 2010 році підприємство має намір довести частку ринку до 75%, а до 2012 р до 852.2 Забезпеченість ресурсами та ефективність їх використання

Нижче наведена таблиця, в якій вказується середньооблікова чисельність працівників (співробітників) підприємства, а також розмір відрахувань на заробітну плату.

Таблиця 1. Забезпеченість ВАТ «Бурятмясопром» робочою силою та її структура

 № Показники Одиниця виміру По роках

 2007 2008 2009

 1 ССЧ робітників чол. 1283 1055 987

 2 Середня фактична тривалість робочого дня годину. 7,853 8,780 9,201

 3 Середня тривалість робочого місяця годину. 225,3 236,9 245,4

 4 Частка робітників у загальній чисельності працюючих% 89,4 89,8 92,5

 5 Фонд заробітної плати всього персоналу руб. 11930312 12738417 13010100

 6 Чисельність персоналу чол. 1517 1584 1656

 7 Чисельність робітників основного виробництва чол. 1027 1035 1040

 8 Чисельність робітників допоміжного виробництва чол. 254235240

 9 Чисельність НТР і службовців чол. 185185185

 10 Кількість годин корисного фонду робочого часу 1 працівника годину. 1296309 707715 1002183

 11 Фонд заробітної плати виробничих підрозділів руб. 7895412 8021547 8954214

 12 Фонд заробітної плати службовців організації руб. 4034900 4716870 4055886

За даними табл. 1 можна сказати, що тривалість робочого дня і місяця неухильно зростає, в той час як загальна чисельність працівників залишається незмінною і збільшується тільки в 2009 р Також відбувається постійне зростання фонду заробітної плати підприємства.

Таблиця 2. Склад і структура основних засобів ВАТ «Бурятмясопром», руб.

 № Показники По роках

 2007 2008 2009

 1 Середньорічна вартість основних виробничих фондів 1259254 8254102 12024524

 2 Сума оборотних коштів 487 520 3012455 5421112

 3 Амортизаційні відрахування 369874 989745 1205478

 4 Загальна вартість капіталу 2014572 13254658 18987245

За табл. 2 можна судити про щорічному зростанні основних виробничих фондів підприємства і відповідно загальної вартості капіталу. Це відбувається у зв'язку із зростанням цін і інфляцією.

Таблиця 3. Динаміка зміни відпускних цін на продукцію (роботи, послуги): в тому числі в порівнянні з індексом споживчих цін

 Найменування показника 2007 2008 2009

 Ковбасні вироби:

 Обсяг виробництва продукції, тонн 4009 4012 830

 Обсяг реалізації продукції, тонн 3937 4012 827

 Ціна продукції, грн. 90 99 114

 Обсяг виручки від реалізації продукції, тис. Руб. 353884 399158 94381

 Консерви:

 Обсяг виробництва продукції, туб. 30721 20117 5712

 Обсяг реалізації продукції, туб. 21159 24988 6780

 Ціна продукції, грн. 19 19 20

 Обсяг виручки від реалізації продукції, тис. Руб. 391865 480264 137957

 Напівфабрикати:

 Обсяг виробництва продукції, тонн. 741794173

 Обсяг реалізації продукції, тонн 732 807 166

 Ціна продукції, грн. 53 62 67

 Обсяг виручки від реалізації продукції, тис. Руб. 38553 49912 11147

 Інше:

 Обсяг виробництва продукції, тис. Кг.

 Ціна продукції, грн.

 Обсяг виручки від реалізації продукції, тис. Руб. 216192 80535 11352

 Загальний обсяг виручки від реалізації, тис. Руб. 1000494 1009869 254837

Виходячи з табл. 3 можна зробити висновок, що динаміка відпускних цін на продукцію підприємства залишається нестабільною, у зв'язку постійних стрибків цін на ринку м'ясної продукціі.2.3 Фінансові результати господарської діяльності підприємства

Таблиця 4. Аналіз фінансового стану ВАТ «Бурятмясопром», тис. Руб.

 Найменування показників 2007 2008 2009 Приріст (зниження) 2009-2007 рр.

 Абсол. % Абсол. % Абсол. % Абсол. %

 Виручка від реалізації 638576 100 1000494 100 1072590 100 72 096 7,2

 Собівартість реалізованої продукції 562555 88,09 926034 92,6 995076 92,8 69 042 7,4

 Комерційні витрати 36615 - 43448 - 51611 - 8163 1,9

 Валовий прибуток 76021 11,9 74460 7,4 77514 7,2 3054 4,1

 Результат від основної діяльності 39406 - 31012 - 25902 - -5110 -16,4

 Прибуток до оподаткування 6216 - 9127 - 10864 - 1594 17,2

 Податок на прибуток 1234 - 2741 - 3412 - 671 24,5

 Прибуток після оподаткування 4982 - 5057 - 6468 - 1411 27,9

Виручка від реалізації в 2009 р збільшилася на 72 096 тис. Руб. (7,2%). Основна діяльність підприємства була прибутковою. Собівартість реалізованої продукції збільшилася на 69 042 тис. Руб. (7,4%), темп зміни собівартості (7,4%) реалізованої продукції випереджав темп зміни виручки (7,2%). Отже, підприємство можна вважати прибутковим, т. К. Виручка від реалізації щороку зростає.

Валовий прибуток підприємства за аналізований період збільшилася на 3054 тис. Руб. або (4,1%) незважаючи на значні комерційні витрати в сумі 51611 тис. руб. і зниження ефективності, пов'язаної з випереджаючим зростанням витрат порівняно із зростанням цін на реалізацію продукції, послуг.

У структурі сукупних доходів, отриманих від здійснення всіх видів діяльності в 2009 р, найбільшу питому вагу припадав на доходи від основної діяльності. В цілому від здійснення всіх видів діяльності отримано чистий прибуток 6068 тис. Руб.

Таблиця 5. Показники фінансово-економічної діяльності, (тис. Крб.)

 Найменування показника 2007 2008 2009

 Вартість чистих активів, тис. Руб. 107852 134686 122334

 Відношення суми залучених коштів до капіталу та резервів,% 1216 1341 1567

 Відношення суми короткострокових пасивів до капіталу та резервів,% 699 995 1216

 Покриття платежів з обслуговування боргів 4,7 30,8 29

 Рівень простроченої заборгованості,% 0 0 0

 Оборотність чистих активів, раз 11 13 січня

 Оборотність кредиторської заборгованості, раз 2 2 0

 Оборотність дебіторської заборгованості, раз 2 1534373

 Частка податку на прибуток в прибутку до оподаткування,% 15 35 16

З динаміки наведених показників видно, що за аналізований період спостерігається стійке зростання вартості чистих активів. Показники «Відносини суми залучених коштів до капіталу та резервів» і «Відносини суми короткострокових зобов'язань до капіталу та резервів» характеризують ступінь залежності підприємства від позикових коштів. Допустимий рівень залежності визначається умовами роботи кожного підприємства і, в першу чергу, швидкістю обороту оборотних коштів. За три роки відбувається збільшення. Показник рівня простроченої кредиторської заборгованості, за 3 роки склав 0 рублів, що говорить про «здоровому» стані підприємства та погашення своїх зобов'язань без значних затримок. Оборотність кредиторської заборгованості показує розширення або зниження комерційного кредиту, наданого підприємству. За аналізовані періоди простежується зниження цього коефіцієнта. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості показує розширення або зниження комерційного кредиту, наданого підприємством. У 2009 р спостерігається зниження цього коефіцієнта, що свідчить про збільшення обсягу кредиту, що надається в цей період. Частка податку на прибуток в балансового прибутку від встановленої законодавством ставки податку на прибуток в 2008 р збільшується, а до 2009 знижується.

3. Статистичний аналіз продуктивності та оплати праці 3.1 Статистичне вивчення продуктивності праці на ВАТ «Бурятмясопром»

У цьому розділі представлені показники продуктивності праці на ВАТ «Бурятмясопром», а також показники динаміки продуктивності. Крім того представлена ??однофакторний регресійна модель залежності вироблення від розряду робітників, а також представлений факторний аналіз.

Продукція, що випускається даним підприємством є різнорідною. Індекси продуктивності праці, обчислені зіставленням прямих показників рівня продуктивності являють собою ланцюгові темпи зростання.

Таблиця 6. Показники продуктивності праці ВАТ «Бурятмясопром»

 № Показник Одиниця виміру По роках

 2007 2008 2009

 1 Продуктивність руб. / Чол. 1,038 1,064 1,132

 2 Фізична продуктивність праці т / (ч / ч) 0,004 0,006 0,008

 3 Вартісна продуктивність праці руб. 45,6 51,4 52,9

 4 Продуктивність праці руб. 1,65 3,09 6,2

Таблиця 7. Показники динаміки продуктивності праці ВАТ «Бурятмясопром»

 № Абсолютний приріст Темп росту,% Темп приросту,%

 2007-2008 рр. 2008-2009 рр. 2008-2007 рр. 2009-2008 рр. 2008-2007 рр. 2009-2008 рр.

 1 0,026 0,068 1,025 1,063 0,025 0,063

 2 0,002 0,002 1,5 1,333 0,5 0,333

 3 5,8 1,5 1,127 1,029 0,127 0,029

 4 1,44 3,11 1,872 2,006 0,872 1,006

Таблиця 8. Показники динаміки продуктивності праці, у%

 № Абсолютний приріст, тис. Руб. Темп росту,% Темп приросту,%

 2007-2008 рр. 2008-2009 рр. 2008-2007 рр. 2009-2008 рр. 2008-2007 рр. 2009-2008 рр.

 1 -0,936 -0,868 0,532 0,566 -0,468 -0,434

 2 -1,994 -1,992 0,003 0,004 -0,997 -0,996

 3 49,4 50,9 25,7 26,45 24,7 25,45

 4 1,09 4,2 1,545 3,1 0,545 2,1

У сукупності продуктивність праці постійно збільшується, причому значне зростання спостерігалося в 2009 р в порівнянні з 2007-2008 рр. Але фізична продуктивність праці в 2009 р знизилася в порівнянні з 2008 р, але якщо порівнювати з 2007 р, то спостерігається зростання (приблизно на 0,1% щорічно). Та ж ситуація і з вартісною продуктивністю. Найбільш динамічно збільшується прибуткова продуктивність праці. Це пов'язано з постійно збільшуються обсягами виробництва і реалізації продукції.

Таблиця 9. Виробіток продукції в одиницю витраченого робочого часу

 № Показник Одиниця виміру По роках

 2007 2008 2009

 1 Середня годинна вироблення руб ./ (ч / ч) 59,8 96,9 116,9

 2 Середня денна вироблення руб ./ (ч / дн) 475,1 757,9 1441,6

 3 Середня місячна вироблення руб. / ССЧ 107037,2 156852,1 172115

 4 Середня місячна вироблення в розрахунку на 1-го СС робочого руб. / ССЧ робітників 112547,9 187254,7 198887,5

 5 Трудомісткість (ч / ч) / руб. 0,017 0,010 0,009

Аналізуючи табл. 9 можна зробити висновок, що трудомісткість праці щорічно знижується, що можна пояснити тим, що умови і методи праці на підприємстві постійно удосконалюються.

Таблиця 10. Показники динаміки виробітку, ланцюгові

 № Абсолютний приріст, тис. Руб. Темп росту,% Темп приросту,%

 2007-2008 рр. 2008-2009 рр. 2007-2008 рр. 2008-2009 рр. 2007-2008 рр. 2008-2009 рр.

 1 37,1 20 1,62 1,206 0,62 0,206

 2 282,8 683,7 1,595 1,902 0,595 0,902

 3 49814,9 15262,9 1,465 1,097 0,465 0,097

 4 74706,8 11632,8 1,663 1,062 0,663 0,062

 5 -0,007 -0,001 0,588 0,9 -0,411 -0,1

Таблиця 11. Показники динаміки виробітку, базисні

 № Абсолютний приріст, тис. Руб. Темп росту,% Темп приросту,%

 2007-2008 рр. 2008-2009 рр. 2007-2008 рр. 2008-2009 рр. 2007-2008 рр. 2008-2009 рр.

 1 35 55 1,565 1,888 0,565 0,888

 2696 1379,7 12,24 23,28 11,24 22,28

 3 156790,2 172053,1 2533,96 2780,5 2532,96 2779,5

 4 187192,8 198825,6 3025,1 3213 3024,1 3212

 5 -61,89 -61,891 0,0002 0,0003 -0,999 -0,999

У 2009 р спостерігався спад середньої годинниковий вироблення в порівнянні з попереднім роком (приблизно на 40%). Слідчо спостерігався спад середньомісячної виробітку, але середньоденна вироблення навпаки збільшилася, можливо, це пов'язано зі зменшенням кількості днів роботи. Але в порівнянні з базисним роком, зростання очевидний. Крім того знижувалася трудомісткість при ланцюговому визначенні, а в порівнянні з базисним показником, вона навіть трохи збільшилася.

Таблиця 12. Умовні показники продуктивності ВАТ «Бурятмясопром»

 № Показник По роках

 2007 2008 2009

 1 Умовно-натуральна вироблення 1,059 1,181 1,234

 2 Умовно-трудова вироблення 0,26 0,39 0,536

 3 Умовно-вартісна вироблення 3283,2 4163,4 4126,2

 4 Ціннісна вироблення 3328,8 4060,6 4232

Таблиця 13. Показники динаміки умовної продуктивності праці, ланцюгові

 № Абсолютний приріст, тис. Руб. Темп росту,% Темп приросту,%

 2007-2008 рр. 2008-2009 рр. 2007-2008 рр. 2008-2009 рр. 2007-2008 рр. 2008-2009 рр.

 1 0,122 0,053 1,115 1,044 0,115 0,044

 2 0,13 0,146 1,5 1,37 0,5 0,37

 3 880,2 -37,2 1,26 0,99 0,26 -0,008

 4 731,8 171,4 1,219 1,042 0,219 0,042

Таблиця 14. Показники динаміки умовної продуктивності праці, базисні

 № Абсолютний приріст, тис. Руб. Темп росту,% Темп приросту,%

 2007-2008 рр. 2008-2009 рр. 2007-2008 рр. 2008-2009 рр. 2007-2008 рр. 2008-2009 рр.

 1 0,035 0,088 1,03 1,07 0,03 0,076

 2 -0,756 -0,61 0,34 0,467 -0,65 -0,53

 3 4162,254 4125,054 3632,98 3600,5 3631,98 3599,5

 4 4059,454 4230,854 3543,28 3692,8 3542,28 3691,84

Умовно-натуральна вироблення в порівнянні з попереднім роком (2008) помітно знизилася, але в порівнянні з базисним роком - зросла. Аналогічно і для умовно-трудової виробітку. Але помітно знизилися і при ланцюгової і при базисної оцінці умовно-вартісна і ціннісна вироблення.

Тепер зробимо розрахунок інших показників ефективності роботи, які також мають безпосередній зв'язок з продуктивністю праці і роблять на неї вплив.

Таблиця 15. Показники ефективності роботи ВАТ «Бурятмясопром»

 № Показник Одиниця виміру По роках

 2007 2008 2009

 1 Рентабельність руб. 1,038 1,064 1,132

 2 Рентабельність (на основі балансового прибутку) руб. 2,473 0,749 1,046

 3 Продуктивність загальних доходів руб. 0,997 0,975 1,021

 4 Загальна віддача на капітал руб. 2,544 0,987 1,112

 5 Прибутковість обсягу реалізації руб. 0,029 0,043 0,077

 6 Коефіцієнт реалізації 0,965 0,954 0,998

 7 Коефіцієнт частки праці 0,715 0,8 0,777

 8 Дійсний трудовий дохід руб. 1042,9 1522,6 1651,2

Таблиця 16. Показники динаміки ефективності роботи, ланцюгові

 № Абсолютний приріст, тис. Руб. Темп росту,% Темп приросту,%

 2007-2008 рр. 2008-2009 рр. 2007-2008 рр. 2008-2009 рр. 2007-2008 рр. 2008-2009 рр.

 1 0,026 0,068 1,025 1,06 0,025 0,06

 2 -1,724 0,297 0,302 1,396 -0,697 0,396

 3 -0,022 0,046 0,97 1,047 -0,02 0,047

 4 -1,557 0,125 0,387 1,126 -0,61 0,126

 5 0,014 0,034 1,48 1,79 0,48 0,79

 6 -0,011 0,044 0,988 1,046 -0,011 0,046

 7 0,085 -0,023 1,118 0,97 0,118 -0,028

 8 479,7 128,6 1,459 1,084 0,459 0,084

Таблиця 17. Показники динаміки ефективності роботи, базисні

 № Абсолютний приріст, тис. Руб. Темп росту,% Темп приросту,%

 2007-2008 рр. 2008-2009 рр. 2007-2008 рр. 2008-2009 рр. 2007-2008 рр. 2008-2009 рр.

 1 0,026 0,094 1,025 1,09 0,025 0,09

 2 -0,289 0,008 0,721 1,007 -0,278 0,007

 3 -0,063 -0,017 0,939 0,98 -0,06 -0,0163

 4 -0,051 0,074 0,95 1,07 -0,049 0,0712

 5 -0,995 -0,961 0,041 0,07 -0,958 -0,925

 6 -0,084 -0,04 0,919 0,961 -0,08 -0,038

 7 -0,238 -0,261 0,77 0,748 -0,229 -0,2514

 8 1521,562 1650,162 1466,8 1590,7 1465,85 1589,75

Рентабельність виробництва вкрай не постійна. Певна за обсягом виробництва і витратами, вона збільшується, а якщо обчислити за балансового прибутку, то тут - істотне зниження. У 2008 р було значне зниження продуктивності доходів, але в 2009 р було досягнуто помітного зростання (приблизно на 70%). З причини взаємопов'язаності доходів і відрахувань на капітал, загальна віддача на капітал пройшла ті ж етапи. Прибутковість обсягу реалізації незначно, але стабільно збільшується, як і коефіцієнт реалізації. Частка праці в освіті доданої вартості в 2009 р знизилася, але в порівнянні з базисним показником значно зросла. Аналогічна ситуація і з дійсним трудовим доходом. Необхідно визначити значення праці в освіті доданої вартості. Якщо бути точніше - роль величини доданої вартості в продуктивності праці.

Таблиця 18. Визначення величини продуктивності праці ВАТ «Бурятмясопром»

 № Показник По роках

 2007 2008 2009

 1 Число відпрацьованих годин 1,84 2,35 2,84

 2 Кількість працюючих 2778,7 3132,1 3566,6

 3 Фонд заробітної плати з нарахуваннями 0,36 0,32 0,32

 4 Число робочих ОП 4104 4886,5 5021,9

 5 Число робочих ВП 16596 17113 22048,4

 6 Число НТР і службовців 22785,7 28122,8 30316,6

 7 Фонд заробітної плати ПП 0,53 0,5 0,46

 8 Фонд заробітної плати службовців 1,05 0,85 1,02

Таблиця 19. Показники динаміки продуктивності праці, ланцюгові

 № Абсолютний приріст, тис. Руб. Темп росту,% Темп приросту,%

 2007-2008 рр. 2008-2009 рр. 2007-2008 рр. 2008-2009 рр. 2007-2008 рр. 2008-2009 рр.

 1 0,51 0,49 1,277 1,208 0,277 0,208

 2 353,4 434,5 1,127 1,138 0,127 0,138

 3 -0,04 0 0,88 1 -0,111 0

 4 782,5 135,4 1,19 1,027 0,19 0,027

 5517 4935,4 1,031 1,288 0,031 0,288

 6 5337,1 2193,8 1,234 1,078 0,234 0,078

 7 -0,03 -0,04 0,943 0,92 -0,056 -0,08

 8 -0,2 0,17 0,809 1,2 -0,19 0,2

Таблиця 20. Показники динаміки продуктивності праці, базисні

 № Абсолютний приріст, тис. Руб. Темп росту,% Темп приросту,%

 2007-2008 рр. 2008-2009 рр. 2007-2008 рр. 2008-2009 рр. 2007-2008 рр. 2008-2009 рр.

 1 0,42 0,91 1,217 1,47 0,217 0,471

 2 3130,17 3564,67 1622,85 1847,97 1621,85 1846,97

 3 -1,61 -1,61 0,165 0,165 -0,834 -0,834

 4 4884,57 5019,97 2531,86 2602,02 2530,86 2601

 5 17111,07 22046,47 8866,83 11424 8865,83 11423

 6 28120,87 30314,67 14571,4 15708 14570,4 15707

 7 -1,43 -1,47 0,259 0,238 -0,74 -0,761

 8 -1,08 -0,91 0,4 0,528 -0,559 -0,47

Якщо розглянути дані показники в сукупності, то можна зробити цілком обґрунтований висновок про те, що продуктивність праці на ВАТ «Бурятмясопром» збільшується, хоч і не настільки прогресивними методами.

Тепер проведемо кореляційний аналіз. Завдання кореляційного аналізу полягає у кількісній оцінці ступеня тісноти та напрямки зв'язку між продуктивністю праці (виробленням) (У) і таким фактором, як розряд робітників (Х).

Таблиця 21. Годинна вироблення і розряд робітників ВАТ «Бурятмясопром»

 Показник Робітники

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 Годинна вироблення, У 61 74 78 92 77 92 57 67107125

 Розряд робітників, Х 4 4 3 4 3 4 2 2 5 5

У табл. 21 взято за основу 10 осіб, т. К. Цей показник дає загальну картину вироблення на підприємстві. За даними табл. обчислюється лінійний коефіцієнт кореляції

r === 0,9137, (9)

Де - УХ === 302,7; У === 83; Х === 3,4;

Sу === 20,1494;

Sх === 1,1135; У2 === 7295; Х2

=== 12,8, N - кількість спостережень = 10.

Таблиця 22. Вихідні дані та проміжні розрахунки для визначення лінійного коефіцієнта кореляції

 Годинна вироблення руб. (У) Тарифний розряд (Х)

 У 2

 Х 2 УХ

 61 лютого 3721 4122

 74 квітня 5476 16 296

 78 березня 6084 9234

 92 квітня 8464 16 368

 77 березня 5929 9231

 92 квітня 8464 16 368

 57 лютого 3249 4114

 67 лютого 4489 4134

 107 5 11449 25535

 125 5 15625 25625

Для розглянутого прикладу лінійний коефіцієнт кореляції дорівнює 0,9137.

Наявність залежності між результативною ознакою і фактором в однофакторной регресійній моделі лінійної форми виражається рівнянням регресії

У = а0 + а1Х (10)

Де - У - результативний ознака;

- Х - факторний ознака;

- А0- вільний член регресійного рівняння;

- А1 коефіцієнт регресії, що показує, як змінюється У, якщо Х збільшиться на одиницю свого натурального виразу. При знаходженні параметрів а0і а1должно виконуватись умова:

= Min (11)

Де - сума квадратів відхилень Уjот уj (j = 1, ..., N), Уjі Уj- відповідно розрахункове і фактичне значення уj.

Тоді

= Min (12)

= Min (13)

Визначимо приватні похідні:

; (14)

Виходячи з приватних похідних, складається система нормальних рівнянь:

(15)

Система нормальних рівнянь для розглянутого прикладу має вигляд:

Визначимо параметри а0і А1С допомогою методу послідовного виключення невідомих (методу Гауса). Для виключення з системи нормальних рівнянь параметра а0ми перше рівняння помножимо на коефіцієнт при а0во другому рівнянні з протилежним знаком, друге рівняння - на коефіцієнт при а0первого рівняння:

=>

N?YX - ?Y?X = a1 (N?X2- (?X) 2

a1 =, a0 =,

=>

205 = 12,4 a1, => a1 = 16,532; a0 == 26,790

Регресійна модель лінійної форми, що характеризує залежність годинниковий вироблення робочого від тарифного розряду, має вигляд У = 26,790 + 16,532 Х.

Таблиця 23. Дані про розподіл робочих ВАТ «Бурятмясопром» за розрядами

 Розряд (х i)

 Число робочих (f i)

 x i f i

 x i - х

 | X i - х |

 | X i - х | 2

 | X i - х | f i

 | X i - х | 2 f i

 2 2 4 -1,6 1,6 2,56 3,2 5,12

 3 2 6 -0,6 0,6 0,36 1,2 0,72

 4 4 16 0,4 0,4 ??0,16 1,6 0,64

 5 2 10 1,4 1,4 1,96 2,8 3,92

 Разом 10 36 8,8 10,4

х == 36/10 = 3,6;

Дисперсія s2 ??== 10,4 / 10 = 1,04 - характеризує варіацію ознаки за сукупністю,

Середнє квадратичне відхилення === 1,02,

Коефіцієнт варіації = х 100% = 28,3% - дана сукупність однорідна. Тепер обчислимо аналітичні індекси. Дані індекси допомагають визначити зміни середньої продуктивності праці по 2-м (і можливо більше) підприємствам.

Таблиця 24. Випуск продукції, витрати праці і годинна вироблення на 2-х підприємствах за 2 роки

 Підприємство Випуск продукції, тонн Витрати праці, люд.-год Годинна вироблення

 Умовний випуск продукції за звітний час за торішньою виробленні, тонн W 0 T 1

 2008 q 0

 2009 q 1

 2008 T 0

 2009 T 1

 2008 W 0

 2009 W 1

 БМП 10988 11130 1707715 1452183 0,006 0,008 8713

 ІМК 15247 16587 1698745 1425789 0,009 0,012 12832

 Разом: 26235 27717 3406460 2877972 0,008 0,01 21545

IWперемен. сост = W1: W0 = 0,01 / 0,008 = 1,25, тобто годинна вироблення на двох підприємствах підвищилася на 25%.

IWпост. упоряд. = W1: Wуслов = 0,01 / (21545/2877972) = 1,34 - вироблення на підприємствах підвищилася на 34%.

IWстр. СДВ = Wуслов: W0 = 0.0075 / 0.008 = 0.94 - спостерігається зниження в загальних трудових витратах частки підприємства ІМК на 6%.

І нарешті, факторний аналіз.

Таблиця 25. Вплив використання робочого часу на продуктивність праці

 № Показник По роках

 2007 2008 2009

 Абсол-е Относ-е Абсол-е Относ-е Абсол-е Относ-е

1

 Вплив зміни частки робітників ?W d 88,7 1,01 57,5 ??1,005 -264,6 0,986

2

 Тривалість робочого місяця ?W з 3963,5 1,45 -843,41 0,93 -9340,6 0,48

3

 Зміна ПРД ?W b -168,5 0,99 -105,84 0,99 1584,2 1,18

4

 Среднечасовой рівень продуктивності праці ?W а 12602,7 0,97 6998,3 1,62 2117,2 1,21

Для абсолютних значень:

?W1 = ?Wа + ?Wb + ?Wc + ?Wd (16)

?W1 = 16186,4; ?W2 = 6106,6; ?W3 = -5903,8.

Для відносних значень складається мультиплікативне рівняння зв'язку:

IW = W1 / W0 = IWx IWx IWx IW. (17)

IW = 1,4; IW = 1,5; IW = 0,68.

Отримані індекси характеризують динаміку продуктивності праці. Тобто ми бачимо, що з 2007 по 2008 рр. спостерігалося зростання продуктивності праці, а в 2009 р, порівняно з 2008 р продуктивність праці зменшилася практично вдвічі. У числовому вираженні продуктивність зменшилася на 5903,8 едініц.3.2 Статистична оцінка та прогнозування стану ринку м'ясопродуктів

Ринок м'ясних продуктів є одним з найбільших ринків продовольчих товарів. Намітилася тенденція зростання споживання м'ясної продукції на душу населення (у 2007 р споживання склало 39 кг., У 2008 р - 41,2 кг., У 2009 р - 45 кг.).

Згідно з прогнозами уряду, в найближчі роки передбачається зростання доходів населення. Таким чином, найбільш обґрунтованим прогнозом буде помірне зростання споживання м'ясопродуктів, при цьому прогнозується, що споживання ковбасних виробів і напівфабрикатів буде рости більш високими темпами, ніж споживання м'яса, т. К. Посилюється тенденція зміни структури споживання у бік продуктів швидкого приготування або вже готової до вживання продукції. Загрозою для розвитку галузі є можливий дефіцит сировини, підвищення витрат на доставку і зберігання сировини (у зв'язку із зростанням цін на енергоносії).

ВАТ «Бурятмясопром» працює над розширенням товарного асортименту, що дозволяє повніше задовольняти виникаючі запити покупців, заповнюючи товарні ніші на ринку Республіки Бурятія і відповідно нарощуючи обсяги виробництва і продажів.

У 2007-2008 рр. було розроблено та включено в асортиментний перелік: 14 найменувань напівфабрикатів, 11 найменувань ковбасної і делікатесної продукції, 13 найменувань м'ясних і м'ясо-рослинні консервів. Товарообіг за новими найменуваннями склав 23% від загального товарообігу ВАТ «Бурятмясопром».

Основна концепція маркетингової політики Товариства вбирає в себе кілька підходів, їх можна визначити наступним чином:

- Виробнича концепція - спрямована на досягнення ефективності виробництва, зниження витрат вартості і масовий розподіл виробленої продукції;

- Товарна - концентрація сил на виробництві високоякісної продукції, і її постійному вдосконаленні, з урахуванням думки кінцевого споживача;

- Орієнтація на продажу - досягнення максимальної ефективності системи збуту (чітке визначення цільового ринку, рекламна підтримка продукції, вивчення споживачів, інтенсивне просування продукції на ринку).

Координація всіх виробничих цехів і відділів підприємства спрямована на інтереси споживачів і дозволяє щорічно нарощувати обсяги і якість продажів. Стратегічне планування є одним з основних інструментів маркетингової політики ВАТ «Бурятмясопром». Воно дозволяє: підвищувати контрольовані частки ринку м'ясопродуктів, передбачити вимоги споживачів, налагоджувати випуск найбільш якісної продукції, конкурувати по цінах і підтримувати репутацію ВАТ «Бурятмясопром», як надійного постачальника якісної продукції.

Основними цілями стратегічного розвитку ВАТ «Бурятмясопром» є:

- Поліпшення якості продукції, збільшення термінів її зберігання;

- Зменшення собівартості продукції за рахунок зниження витрат виробництва;

- Збільшення частки продукції ВАТ «Бурятмясопром» не тільки на місцевому, але й на регіональному рівні;

- Розширення географії збуту;

- Поліпшення іміджевого сприйняття продукції ВАТ «Бурятмясопром», завоювання і утримання довіри кінцевого споживача.

Нижче виявлена ??основна тенденція розвитку продуктивності праці у ВАТ «Бурятмясопром».

Таблиця 26. Розрахунок параметрів рівняння прямої

 Року Продуктивність, тис. Руб., У t

 t 2 ty

 y t

 2005 554,6 -2 4 -1109,2 597,78

 2006 596,05 -1 1 -596,05 658,325

 2007 780 0 0 0 718,87

 2008 1016,7 1 1 1016,7 779,415

 2009 647 4 Лютого 1294 839,96

 ? 3594,35 0 ??10 605,45 3594,35

 2010 9 березня 900,505

уt = a1 + a2 * t

a1 =?

a2 =?

=> =>

a1 =

a2 =

yt = 718,87 + 605,545 * t

yt1 = 718,87 + 605,545 * (- 2) = 597,78

yt2 = 718,87 + 605,545 * (- 1) = 658,325

yt3 = 718,87 + 605,545 * 0 = 718,87

yt4 = 718,87 + 605,545 * 1 = 779,415

yt5 = 718,87 + 605,545 * 2 = 839,96

Прогноз на 2010 рік:

yt6 = 718,87 + 605,545 * 3 = 900,505

При оцінці тенденції розвитку продуктивності праці я використовувала показник: відношення валової продукції в грошовій оцінці до числа середньорічних працівників:

Пт = (18)

За 5 років на підприємстві продуктивність праці підвищилася. У 2005 р вона дорівнювала 554,6 тис. Руб., В 2006 р - 596,05 тис. Руб., В 2007 р - 780 тис. Руб., В 2008 р - 1016,7 тис. Руб. і в 2009 р - 647 тис. руб. Це пов'язано з тим, що на підприємстві ВАТ «Бурятмясопром» за 5 років чисельність працівників збільшилася і обсяг продукції, що випускається теж. Так в 2008 р в порівнянні з 2009 р, в якому ССЧ працівників становила 735 чол., Кількість ССЧ працівників дорівнює 1055 чоловік. А обсяг продукції, що випускається за 5 років збільшився на 664 958 тис. Руб.

3.3 Аналіз складу, структури і динаміки фонду оплати праці

Джерелами інформації для аналізу складу і структури ФЗП є такі документи: звіт з праці (ф. №1-т (річна)); пояснювальна записка; звід по заробітній платі.

Звід по заробітній платі на ВАТ «Бурятмясопром» ведеться в бухгалтерії підприємства і являє собою сукупність відомостей за кожний місяць звітного року, об'єднаних згідно тимчасового періоду. Кожна відомість містить місячні суми виплат всім працівникам по кожному шифру (шифр - цифрове позначення всіх виплат, належних працівникові). Відомість зводу містить цифрове позначення рахунків навпроти кожного шифру, тобто, сформована у вигляді журналу-ордера. Узагальнення сум зводу за кожен місяць року протягом звітного періоду здійснює відділ кадрів до зведеного журнал і на підставі зводу складає звіт (ф. №1-т (річна)).

Для аналізу складу і структури ФЗП і його динаміки використані дані в порівнянних цінах по ФЗП за 2008-2009 рр. Документами, на підставі яких заповнюється табл. 27, є звіти 1-Труд за 2008-2009 рр. і склепіння по заробітній платі за ті ж періоди. Дані по ФЗП позначених періодів зводяться в аналітичну таблицю.

Таблиця 27. Аналіз складу, структури і динаміки ФЗП

 Показник 2008 2009 Змінено уд. ваги,% Факт темп зростання до 2008 року,%

 Абсолютна сума, тис. Руб. % До підсумку Абсолютна сума, тис. Руб. % До підсумку

 1. Витрати на оплату праці у складі собівартості (витрат на виробництво) 2128412 99,289 2711957 99,648 0,358 127,417

 2. Виплати за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства 15220 0,71 9584 0,352 -0,358 62,97

 Разом ФЗП 2143632 100 2721541 100 0 126,96

Для аналізу динаміки ФЗП також визначається темп зміни ФЗП:

Тизм (%) = ФЗП2009 / ФЗП2008 * 100,

Тизм (%) = ФЗП2009 / ФЗП2008 * 100 = 2721541/2143632 * 100 = 126,96%,

і відносна зміна ФЗП (приріст або зниження):

?ФЗПотн (%) = ?ФЗПабс / ?ФЗП2008,

або

?ФЗПотн (%) = Тизм (%) - 100,

?ФЗПотн (%) = Тизм (%) - 100 = 126,96-100 = 26,96%.

На підставі даних, наведених у таблиці 27, можна зробити висновок, що в 2009 р структура ФЗП підприємства була на 99,648% представлена ??витратами на оплату праці у складі собівартості і на 0,352% виплатами за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства. Ситуація в 2008 р була аналогічною. Мало місце незначне відхилення в питомій вазі витрат на оплату праці у складі собівартості - на 0,358% пункту і, відповідно, по виплатах за рахунок прибутку - на (-0,358)% пункту в порівнянні з 2009 роком. Значну питому вагу в складі коштів, що спрямовуються на споживання, в 2008-2009 рр. займала та їх частина, яка включається в собівартість і відшкодовується у виручці за реалізовану продукцію (99,281% і 99,648%).

Аналіз фактичних темпів зростання статей ФЗП відображає збільшення витрат на оплату праці у складі собівартості на 583 545 т.р. або 27,417%. Значне зменшення фактичного темпу зростання пов'язане зі зменшенням виплат за рахунок прибутку в 2009 р, порівняно з 2008 р, на 37,03% (100-62,97).

В цілому, по підприємству відбулося збільшення суми коштів, що спрямовуються на споживання (ФЗП), на 26,96%, що в абсолютній сумі склало 577 909 т.р. Зменшення виплат за рахунок прибутку в 1,6 рази пов'язано з тим, що в організації в 2009 р прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства, становила 110 873 т.р., а в 2008 р - 125 143 т.р., тобто відбулося зменшення показника на 12,87%. Позитивним для підприємства є той факт, що зросла сума ФЗП в абсолютному вираженні і фактичний темп зростання даного показника. Певною мірою негативним моментом стало і зменшення виплат за рахунок прибутку на 37% (100-62,97), оскільки зниження фактичного темпу зростання пов'язане з наявністю збитку за результатами господарської діяльності підприємства в аналізований період.

Політика підприємства ВАТ «Бурятмясопром» в області заробітної плати в 2008-2009 рр. характеризувалася збільшенням ФЗП в 1,3 рази. Дана зміна можна вважати позитивним моментом в умовах господарювання даного суб'єкта.

Аналіз використання трудових ресурсів організації, рівня продуктивності праці, необхідно розглядати в тісному зв'язку з оплатою праці. З ростом продуктивності праці створюються реальні передумови для підвищення рівня його оплати. При цьому кошти на оплату праці потрібно використовувати таким чином, щоб темпи зростання продуктивності праці обганяли темпи зростання оплати.

Для проведення аналізу використання коштів, спрямованих споживання необхідно розрахувати плановий фонд заробітної плати 2009 року. Дані планового фонду заробітної плати на 2009 р використовуватимуться при аналізі постійної і змінної частини фонду заробітної плати, а також при аналізі витрат на оплату праці у складі собівартості продукції. Плановий фонд на 2009 р розраховується в абсолютному вираженні по кожному виду оплат, виходячи із суми ФЗП 2008, без урахування оплат за час вимушених простоїв (шифр 010), оплати понаднормових (шифр 035), оплат за роботу у вихідні та святкові дні , так як ці види робіт пов'язані з невиконанням плану протягом робочого тижня (шифр 040).

Загальна сума ФЗП на 2009 р за планом в абсолютному вираженні розраховується виходячи із середньої заробітної плати, планованої на рік. На підставі відносини планового ФЗП на 2009 р і суми ФЗП за 2008 р визначається коефіцієнт і, з його допомогою ФЗП плановий 2009 розподіляється за всіма видами оплат, за винятком вище зазначених. При розрахунку використовуються дані склепінь заробітної плати 2008-2009 рр. Далі кожен вид виплат множиться на отриманий коефіцієнт. Розподілена сума за видами оплат приведена в табл. 28.

Таблиця 28. Розподіл планового ФЗП 2009, тис. Руб.

 Шифр Назва шифру Сума

 А 1 2

 000 Зарплата ПТУ 1984

 001 Премія з фонду начальника повременщикам 7959

 002 Премія за виконання особливо важливих завдань 5343

 004 Відрядна оплата праці 39978

 005 Погодинна оплата праці 19651

 006 Відрядно-преміальна система оплати праці 1069986

 007 Одноразові винагороди за вислугу років 164 319

 008 Почасово-преміальна система оплати праці 332 490

 009 Оплата відпусток 244169

 010 Оплата за час вимушеного простою -

 011 Доплата незвільненим бригадирам 6071

 012 Доплата за роботу в нічний час 38 776

 014 Доплата за роз'їзний характер робіт 4053

 015 Оплата держобов'язків 845

 017 Оплата навчальних відпусток 963

 018 Доплата до заробітної плати майстрів 5458

 021 Доплата за роздачу грошей 3416

 023 Премія з фонду начальника відрядникам 11450

 024 Доплата до середнього заробітку 22364

 026 Приробіток 90989

 027 Зарплата керівників 208640

 028 Доплата за суміщення професій 19093

 029 Зарплата спеціалістів 159615

 031 Оплата за вечірній час 10 348

 032 Премія з ФМП до ювілейних дат 12649

 033 Персональна надбавка 30978

 034 Доплата за класність 8236

 035 Оплата понаднормових -

 038 Компенсація за невикористану відпустку 34928

 039 Доплата жінкам, які мають двох дітей до 16 років 2706

 040 Оплата за роботу у вихідні та святкові дні 52175

 042 Оплата за шкідливість -

 043 Премія робочим-відрядникам 140470

 044 Премія робочим-повременщикам 57221

 046 Доплата за трудових каліцтв 6000

 054 Оплата за експедирування вантажів 1979

 055 Індексація заробітної плати -

 056 Доплата за роботу вахтовим методом 15879

 058 Премія за темпи зростання 35980

Відомості про використання коштів спрямовуються на споживання представлені в табл. 29.

Таблиця 29. Аналіз використання коштів, спрямованих споживання

 Показник За 2008 р, тис. Руб. За 2009 р Фактіч. темп зростання до попереднього року,%

 За планом, тис. Руб. Фактично, тис. Руб. Виконання плану,%

 А 1 2 3 4 5

 1. Витрати на оплату праці у складі собівартості продукції 2128412 2845463 2711957 95,31 127,417

 1.1. ЗП, нарахована за виконану роботу і відпрацьований час 1450809 1969185 1754697 81,71 120,95

 1.1.1 За відрядними розцінками 852747 146810 1018130 81,66 119,4

 1.1.2. За тарифними ставками 598062 722375 736567 101,96 123,16

 1.1.3. Працівникам неспісочного складу - - - - -

 1.2. Виплати стимулюючого характеру 344223 468142 602957 128,8 175,16

 1.2.1. Доплати і надбавки 32847 44672 53959 132,88 164,27

 1.2.2. Премії за виробничі результати 186088 253080 407830 161,15 219,16

 1.2.3. Інші виплати стимулюючого характеру 125288 170390 141168 82,85 112,67

 1.3. Виплати компенсуючого характеру 152515 162159 177364 109,38 116,29

 1.3.1. Оплата пільгових годин підліткам, перерв у роботі годуючих матерів - - - - -

 1.3.2. Оплата простоїв 4851 - 4691 - 96,7

 1.3.3. Доплата за роботу в нічний час святкові дні надурочний час 121982 127231 139593 109,72 114,44

 1.3.4. Інше 25682 34928 33080 94,71 128,81

 1.4. Оплата за невідпрацьований час 180865 245977 176939 71,93 97,83

 1.4.1. Оплата щорічних та додаткових відпусток 180244 245132 176192 71,88 97,75

 1.4.2. Оплата за виконання держобов'язків 621845747 88,4 120,29

 2. Виплати за рахунок прибутку 15220 20698 9584 46,3 62,97

 2.1. Винагороди за підсумками року - - - - -

 2.2. Одноразові виплати пенсіонерам - - - - -

 2.3. Матеріальна допомога 11291 15355 7004 45,61 62,03

 2.4. Стипендії студентів і плата за навчання - - - - -

 2.5. Собівартість путівок - - - - -

 2.6. Премії за виконання виробничих завдань 3929 5343 2580 48,29 65,67

 Разом коштів, що спрямовуються на споживання 2143632 2866161 2721541 94,95 126,96

Аналіз використання коштів, спрямованих споживання, показав, що в 2009 р, порівняно з 2008 р, відбулося збільшення ФЗП на 26,96% пункту (126,96-100), в теж час план по збільшенню ФЗП в 2009 г . був недовиконаний на 5,05% пункту (100-94,95). У 2009 р, порівняно з 2008 р, зросли темпи зростання за всіма напрямами використання коштів, що спрямовуються на оплату праці у складі собівартості. Найбільш значно зросли виплати стимулюючого характеру (на 75,16%). Серед них приріст доплат і надбавок за професійну майстерність, класність, високу кваліфікацію склав 64,27% пункту (164,27-100), величина виплачених премій за виробничі результати зросла в 2 рази (219,16 / 100). Заробітна плата, нарахована за виконану роботу і відпрацьований час, зросла на 20,95% пункту (120,95-100), при цьому темп зростання заробітної плати за тарифними ставками перевищив темп зростання заробітної плати за відрядними розцінками на 3,76% пункту ( 123,16-119,4). Виплати компенсуючого характеру зросли на 16,29% пункту (116,29-100). При цьому спостерігалося незначне зменшення оплат за невідпрацьований час на 2,17% пункту (100-97,83). Значною зміною в 2009 р було зменшення виплат за рахунок прибутку в 1,6 рази (100 / 62,03) або на 37,97% пункту.

Таким чином, для ВАТ «Бурятмясопром» характерна тенденція до збільшення виплат за статтями: «Виплати стимулюючого характеру», «Виплати компенсуючого характеру», оскільки темпи зростання за цими статтями по відношенню до попереднього року мали значну величину, і за цими статтями спостерігалося перевиконання плану . У теж час головним завданням також залишається збільшення виплат за виконану роботу і відпрацьований час.

Результати господарської діяльності організації ведуть до значного зростання виплат за рахунок прибутку. В цілому, підприємству вдалося в 2009 р перевиконати план по пріоритетним статтями більшою мірою, ніж по відношенню до 2008 року. Особливу увагу слід приділити тому факту, що зростання оплати праці робітників-відрядників спричинив значне виконання плану за статтею «Заробітна плата за виконану роботу і відпрацьований час».

Висновок

Продуктивність праці - результативність конкретної праці, ефективність доцільною продуктивної його діяльності щодо створення продукту протягом певного проміжку часу. Вона має дві сторони: конкретність, тобто, пов'язана з конкретним видом праці, і комплексність - залежність від всіх умов і факторів виробничого, організаційного та управлінського характеру.

Продуктивність праці - показник динамічний, постійно мінливий під впливом безлічі факторів. Всі фактори, що впливають на продуктивність праці, можна розділити на дві групи. Перша група включає фактори, що діють у напрямку підвищення продуктивності праці, поліпшення організації праці та виробництва і соціальних умов життя трудящих. Другу групу представляють фактори, що негативно відбиваються на продуктивності праці. До них відносяться несприятливі природні умови, погана організація праці, напружена соціальна обстановка.

У сукупності продуктивність праці у ВАТ «Бурятмясопром» постійно збільшується, причому значне зростання спостерігалося в 2009 р в порівнянні з 2007-2008 рр. Але фізична продуктивність праці в 2009 р знизилася в порівнянні з 2008 р, але якщо порівнювати з 2007 р, то спостерігається зростання (приблизно на 0,1% щорічно). Та ж ситуація і з вартісною продуктивністю. Найбільш динамічно збільшується прибуткова продуктивність праці. Це пов'язано з постійно збільшуються обсягами виробництва і реалізації продукції.

Рентабельність виробництва вкрай не постійна. Певна за обсягом виробництва і витратами, вона збільшується, а якщо обчислити за балансового прибутку, то тут - істотне зниження. У 2008 р було значне зниження продуктивності доходів, але в 2009 р було досягнуто помітного зростання (приблизно на 70%). З причини взаємопов'язаності доходів і відрахувань на капітал, загальна віддача на капітал пройшла ті ж етапи. Прибутковість обсягу реалізації незначно, але стабільно збільшується, як і коефіцієнт реалізації. Частка праці в освіті доданої вартості в 2009 р знизилася, але в порівнянні з базисним показником значно зросла. Аналогічна ситуація і з дійсним трудовим доходом. Необхідно визначити значення праці в освіті доданої вартості. Якщо бути точніше - роль величини доданої вартості в продуктивності праці.

На підставі даних, наведених в курсовій роботі, можна зробити висновок, що в 2009 р структура ФЗП підприємства була на 99,648% представлена ??витратами на оплату праці у складі собівартості і на 0,352% виплатами за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства. Ситуація в 2008 р була аналогічною. Мало місце незначне відхилення в питомій вазі витрат на оплату праці у складі собівартості - на 0,358% пункту і, відповідно, по виплатах за рахунок прибутку - на (-0,358)% пункту в порівнянні з 2009 роком. Значну питому вагу в складі коштів, що спрямовуються на споживання, в 2008-2009 рр. займала та їх частина, яка включається в собівартість і відшкодовується у виручці за реалізовану продукцію (99,281% і 99,648%).

Аналіз фактичних темпів зростання статей ФЗП відображає збільшення витрат на оплату праці у складі собівартості на 583 545 т.р. або 27,417%. Значне зменшення фактичного темпу зростання пов'язане зі зменшенням виплат за рахунок прибутку в 2009 р, порівняно з 2008 р, на 37,03% (100-62,97).

В цілому, по підприємству відбулося збільшення суми коштів, що спрямовуються на споживання (ФЗП), на 26,96%, що в абсолютній сумі склало 577 909 т.р. Зменшення виплат за рахунок прибутку в 1,6 рази пов'язано з тим, що в організації в 2009 р прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства, становила 110 873 т.р., а в 2008 р - 125 143 т.р., тобто відбулося зменшення показника на 12,87%. Позитивним для підприємства є той факт, що зросла сума ФЗП в абсолютному вираженні і фактичний темп зростання даного показника. Певною мірою негативним моментом стало і зменшення виплат за рахунок прибутку на 37% (100-62,97), оскільки зниження фактичного темпу зростання пов'язане з наявністю збитку за результатами господарської діяльності підприємства в аналізований період.

Політика підприємства ВАТ «Бурятмясопром» в області заробітної плати в 2008-2009 рр. характеризувалася збільшенням ФЗП в 1,3 рази. Дана зміна можна вважати позитивним моментом в умовах господарювання даного суб'єкта.

В даний час у ВАТ «Бурятмясопром» продовжують займатися плануванням своєї діяльності, ведуть контроль результативності роботи. У звітах про виконання плану по праці є дані про середньої облікової чисельності промислово-виробничого персоналу, використання робочого часу, фонді заробітної плати, виробленню продукції в розрахунку на одного працюючого. На основі отриманих даних і проводилося статистичне дослідження підприємства.

Список використаної літератури

1. Адамов В.Є. Статистика промисловості: підручник - М .: Фінанси і статистика, 2007.

2. Баканов М.І., Шеремет А.Д. Теорія економічного аналізу. - М .: Фінанси і статистика, 2007. - 288 с.

3. Бакланов Г.І. Статистика промислового підприємства: Підручник - М .: Економіка, 2005.

4. Борщівський І.І. Продуктивність праці: методи аналізу та прогнозування: підручник - М .: Наука і техніка, 2006.

5. Бубнов М. Умови підвищення продуктивності на російських підприємствах // Людина і праця, №4,2009.

6. Бурятія в цифрах 2007-2009 рр. Статистичний довідник. Держкомстат РБ, 2009.

7. Гаврилов Р.В. Продуктивність праці: Підручник - М .: Економіка, 2003.

8. Генкін Б.М. Ефективність праці та якості життя: Навчальний посібник. - СПб: СПб ГІЕА, 2004. - 112 с.

9. Головач А.В. Соціально-економічна статистика: Підручник - М .: Вища школа, 2006.

10. Громико Г.Л. Статистичний аналіз в економіці: Навчальний посібник - М .: МГУ, 2004.

11. Гусаров В.М. Статистика: навчальний посібник для вузів - М .: ЮНИТИ, 2006.

12. Іванов Ю.М. Економічна статистика: навчальний посібник - М .: ИНФРА-М, 2005.

13. Ільєнкова С.Д. Економіка і статистика фірм: навчальний посібник - М .: Фінанси і статистика, 2006.

14. Іонін В.Г. Статистика: навчальний посібник - Новосибірськ: НГАЕіУ, 2003.

15. Кулагіна Г.Д. Економічна статистика: Підручник - М .: МНЕПУ, 2006.

16. Кудрі В. Продуктивність праці в промисловості Росії // Питання економіки, №8, 2009.

17. Назаров М.Г. Статистика праці: підручник - М .: Фінанси і статистика, 2007.

18. Назаров М.Г. Продуктивність праці: підручник-М .: Економіка, 2003

19. Палій В.Ф., Суздальцева Л.П. Техніко-економічний аналіз виробничо-господарської діяльності підприємств. Підручник. 2007.

20. Салін В.М., Шпаковская В.П. Соціально-економічна статистика: підручник - М .: МАУП, 2006.

21. Семенов А.В., Кузнецов С.А. Фактори продуктивності праці // Економіст, №4, 2010.

22. Семенов А. Продуктивність праці і перспективи економічного зростання // Економіст, №2, 2009.

23. Соколова Л.Г. Продуктивність: теорія, вимірювання: підручник - М .: ІГЕА, 2005.

24. Фонін Ю. Можливість єдиної методології обчислення динаміки продуктивності праці // Економіст, №2, 2009.

25. Френкель А.А. Прогнозування продуктивності праці: Навчальний посібник - М .: Економіка, 2007.

26. Шеремет А.Д. Економічний аналіз в управлінні виробництвом. 2008.

27. Економіка підприємства: Підручник / За ред. І.О. Волкова. - М .: Инфра - М., 2007. - 416 с.

28. Економіка підприємства: Підручник для вузів / Л.Я. Аврашко, В.В. Адамчук, О.В. Антонова та ін .; Під ред. В.Я. Горфінкеля. - М .: Банки і біржі, ЮНИТИ, 2008. - 742 с.

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com