На головну

 Характеристика методів фінансового аналізу як інструментів для прийняття управлінських рішень - Фінансові науки

Зміст

Введення

1. Теорія фінансового аналізу

1.1 Сутність, мета і завдання фінансового аналізу

1.2 Аналіз майнового стану підприємства та джерел фінансування

1.2.1 Аналіз стану запасів

1.2.2 Аналіз дебіторської заборгованості

1.2.3 Аналіз джерел формування майна

1.3 Аналіз фінансової стійкості

1.4 Ліквідність і платоспроможність

1.5 Фінансові результати діяльності підприємства

2. Аналіз господарської діяльності ЗАТ "Будкомплект"

2.1 Оцінка складу і структури майна та джерел його формування

2.1.1 Аналіз складу і структури майна ЗАТ "Будкомплект"

2.1.2 Аналіз стану запасів

2.1.3 Аналіз дебіторської заборгованості

2.1.4 Аналіз складу і структури джерел формування майна

2.1.5 Порівняльний аналіз кредиторської та дебіторської заборгованості

2.1.6 Оцінка фінансової стійкості

2.2 Аналіз показників типу фінансової стійкості і платоспроможності

2.2.1 Аналіз показників типу фінансової стійкості

2.2.2 Оцінка поточної платоспроможності

2.3 Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства

2.3.1 Факторний аналіз прибутку від продажу продукції

2.3.2 Аналіз показників оборотності поточних активів

2.3.3 Аналіз показників рентабельності

Висновок

Список використаної літератури

Додатки

Введення

Фінансовий аналіз - це метод вивчення фінансового стану підприємства, процесів формування та використання фінансових ресурсів для його оперативної та інвестиційної діяльності. Метою фінансового аналізу є встановлення "больових точок" фінансового механізму підприємства, передбаченні на основі спостережуваних тенденцій можливого розвитку подій, прийняттю необхідних управлінських рішень для зниження, запобігання або усунення негативного впливу співвідношень між економічними результатами від виробничо-господарської діяльності та витратами на її здійснення. Результатом фінансового аналізу є оцінка фінансового благополуччя підприємства, стану його майна, активів і пасивів балансу, швидкості обороту всього капіталу і його діяльних частин, дохідності використовуваних засобів.

Аналіз фінансового стану дозволяє підприємству вижити в умовах жорсткої конкуренції, а також організувати прибуткове ведення фінансово-господарської діяльності і, як результат, збільшити свою ринкову вартість. Інформація, отримана за підсумками аналізу, необхідна менеджеру для розробки адекватних управлінських рішень щодо зниження ризику і підвищенню прибутковості фінансово-економічної діяльності підприємства, інвестору - для вирішення питання про доцільність інвестування, банкам - для визначення умов кредитування.

Метою даної роботи є вивчення методів фінансового аналізу як інструментів для прийняття управлінських рішень та вироблення на цій основі практичних рекомендацій.

Завдання роботи полягають у визначенні:

майнового потенціалу підприємства;

оптимальності структури активів підприємства;

структури джерел коштів підприємства;

платоспроможності;

показників оборотності;

фінансової стійкості;

рентабельності та фінансових результатів підприємства.

Об'єкт дослідження - закрите акціонерне товариство "Будкомплект". Предмет дослідження - різні методики аналізу фінансової діяльності підприємств. Період дослідження охоплює один календарний рік.

У процесі підготовки даної роботи використовувалися матеріали річної бухгалтерської звітності ЗАТ "Будкомплект": бухгалтерський баланс - форма №1 (Додаток 1), звіт про прибутки і збитки - форма №2 (Додаток 2), а також додаткові дані (Додаток 3).

При виконанні цієї роботи були використані законодавчі та нормативні документи, літературно-довідкові джерела.

1. Теорія фінансового аналізу 1.1 Сутність, мета і завдання фінансового аналізу

Фінансовий аналіз - частина економічного аналізу, що є систему певних знань, пов'язану з дослідженням фінансового положення організації та її фінансових результатів, що складаються під впливом об'єктивних і суб'єктивних факторів, на основі даних фінансової (бухгалтерської) звітності. Фінансовий аналіз - процес дослідження фінансового стану й основних результатів фінансової діяльності організації з метою виявлення резервів підвищення її ринкової вартості та забезпечення ефективного розвитку. [1]

Фінансовий аналіз - процес пізнання сутності фінансового механізму функціонування суб'єктів господарювання з метою оцінки і обґрунтування рішень інвестиційно-фінансового характеру. [2]

Фінансовий аналіз - аналіз фінансових показників, які відображають фінансові результати діяльності та фінансовий стан організації. Фінансові показники в значній мірі містяться у фінансовій (бухгалтерської) звітності організацій, тому під фінансовим аналізом прийнято розуміти "зовнішній" фінансовий аналіз за даними публічної фінансової звітності, що звужує його рамки, так як не вся фінансова інформація організації відображена у звітності. Так званий "внутрішній" фінансовий аналіз, який використовує як інформаційну базу даних не тільки публічної звітності, а й внутрішньогосподарської звітності, а також бухгалтерського обліку, має значно більшу можливість проникнути в таємниці господарської (економічної) діяльності організації. Такий фінансовий аналіз для фінансового менеджера і головного бухгалтера організації виступає як частина управлінського аналізу, мета якого - приймати обґрунтовані управлінські рішення з проблем господарської діяльності, а для аудитора - як інформаційна база, ширша, ніж звітність, що дозволяє зробити обґрунтований висновок про ступінь достовірності фінансової (бухгалтерської) звітності та правильності відображення у фінансовій звітності реальної господарської діяльності. [3]

Метою фінансового аналізу є оцінка фінансового стану і виявлення можливостей підвищення ефективності функціонування господарюючого суб'єкта, за допомогою раціональної фінансової політики.

Фінансовий стан підприємства характеризується структурою засобів (активів) та характером джерел їх формування (власного і позикового капіталу, тобто пасивів). Ці відомості надаються в бухгалтерському балансі (форма № 1) та інших формах бухгалтерської звітності.

Основними факторами, що визначають фінансовий стан, є, по-перше, виконання фінансового плану і за необхідності збільшення власного оборотного капіталу за рахунок прибутку і, по-друге, оборотність оборотних коштів (активів). Критеріальним показником, у якому виявляється фінансовий стан, виступає платоспроможність організації. Оскільки виконання фінансового плану переважно залежить від результатів виробничої і господарської діяльності в цілому, то можна сказати, що фінансовий стан визначається всією сукупністю господарських факторів. Тому поряд з балансом також для аналізу фінансового стану використовуються звіт про прибутки і збитки та інші форми звітності.

Основні завдання аналізу фінансового стану - визначити його благополуччя, вивчити причини поліпшення або погіршення за період, підготувати рекомендації щодо підвищення фінансової стійкості та платоспроможності підприємства. Ці завдання вирішуються шляхом дослідження динаміки абсолютних і відносних фінансових показників.

Завданнями фінансового аналізу є:

оцінка поточного і перспективного фінансового стану підприємства;

оцінка можливих і доцільних темпів розвитку підприємства з позиції їх фінансового забезпечення;

виявлення доступних джерел коштів і оцінка можливостей і доцільності їх мобілізації;

об'єктивна оцінка використання фінансових ресурсів на підприємстві;

виявлення внутрішньогосподарських резервів зміцнення фінансового становища;

поліпшення відносин між підприємствами і зовнішніми фінансовими, кредитними, контрольними органами;

прогноз становища підприємства на ринку капіталів.

Фінансовий стан підприємства характеризується сукупністю показників, що відображають процес формування і використання його фінансових коштів. Фінансовий стан обумовлено ступенем виконання фінансового плану і мірою поповнення власних коштів за рахунок прибутку та інших джерел.

Цілі дослідження досягаються в результаті вирішення низки аналітичних завдань:

попередній огляд бухгалтерської звітності;

характеристика майна підприємства: необоротних і оборотних активів;

оцінка фінансової стійкості;

характеристика джерел коштів: власних і позикових;

аналіз прибутку і рентабельності;

розробка заходів щодо поліпшення фінансово-господарської діяльності підприємства.

Дані завдання висловлюють конкретні цілі аналізу з урахуванням організаційних, технічних та методичних можливостей його здійснення. Основними факторами, в кінцевому рахунку, є обсяг і якість аналітичної інформації.

Фінансовий аналіз підприємства повинен відповідати певним вимогам і бути:

достовірним і об'єктивним - базуватися на точних перевірених відомостях і показниках;

комплексним і системним, тобто будь-яке явище має вивчатися в ув'язці з іншими взаємопов'язаними чи аналогічними явищами;

перспективним - всі явища повинні оцінюватися на перспективу, щоб можна було спрогнозувати, який вплив на них надасть впровадження в практику роботи підприємства передових досягнень у галузі техніки, технології, організації виробництва та використання накопиченого досвіду, в т. ч. і конкурентів;

оперативним і своєчасним, що вимагає постійного і щоденного контролю роботи підприємства, швидкої обробки даних і проведення необхідних заходів;

конкретним - результати аналізу повинні трансформуватися у конкретні і реальні для здійснення заходи щодо поліпшення всіх сторін діяльності підприємства.

Внутрішній аналіз проводиться службами підприємства, і його результати використовуються для планування, контролю та прогнозування фінансового стану підприємства. Його мета - встановити планомірне надходження грошових коштів і розмістити власні і позикові кошти таким чином, щоб забезпечити нормальне функціонування підприємства, отримання максимального прибутку.

Зовнішній аналіз здійснюється інвесторами, постачальниками матеріальних і фінансових ресурсів, контролюючими органами на основі інформації, що публікується звітності. Його мета - встановити можливість вигідно вкласти кошти, щоб забезпечити максимум прибутку і виключити ризик втрат.

Аналіз фінансового стану включає наступні етапи:

1. Збір необхідної інформації.

2. Оцінку достовірності інформації.

3. Обробку інформації (складання аналітичних таблиць і агрегованих форм звітності).

4. Розрахунок показників структури фінансових звітів (вертикальний аналіз).

5. Розрахунок показників зміни статей фінансових звітів (горизонтальний аналіз).

6. Розрахунок фінансових коефіцієнтів по основним аспектам фінансової діяльності або проміжним фінансовим аспектам (фінансова стійкість, платоспроможність, ділова активність, рентабельність).

7. Порівняльний аналіз значень фінансових коефіцієнтів з нормативами (загальновизнаними і середньогалузевими).

8. Аналіз змін фінансових коефіцієнтів (виявлення тенденцій погіршення або поліпшення).

9. Розрахунок і оцінку інтегральних фінансових коефіцієнтів.

10. Підготовку висновку про фінансовий стан компанії на основі інтерпретації опрацьованих даних.

У нашій країні до теперішнього часу склалися два основних підходи. Згідно з першим фінансовий аналіз розуміється в широкому аспекті і охоплює всі розділи аналітичної роботи, що входять в систему фінансового менеджменту, тобто пов'язані з управлінням фінансами господарюючого суб'єкта в контексті навколишнього середовища, включаючи і ринок капіталу (див., напр. [Ковальов, 1997]). Другий підхід обмежує сферу його охоплення аналізом бухгалтерської звітності [Шеремет, Негашев]. [4] Відразу ж відзначимо, що зведення фінансового аналізу до аналізу звітності навряд чи правомірно; в цьому сенсі західний підхід видається досить логічним, виправданим і перспективним - аналіз звітності є лише одним з розділів фінансового менеджменту. Крім того, дані фінансового характеру формуються не тільки в системі бухгалтерського обліку.

У свою чергу, автори висувають різні методики аналізу фінансового стану. Так, В.В. Ковальов пропонує методику поглибленого аналізу [5]:

1. Попередній огляд економічного і фінансового стану суб'єкта господарювання:

1.1 Характеристика загальної спрямованості фінансово-господарської діяльності.

1.2 Виявлення "хворих" статей звітності.

2. Оцінка і аналіз економічного потенціалу суб'єкта господарювання:

2.1 Оцінка майнового стану:

2.1.1 Побудова аналітичного балансу;

2.1.2 Вертикальний аналіз балансу;

2.1.3 Горизонтальний аналіз балансу;

2.1.4 Аналіз якісних зрушень у майновому положенні.

2.2 Оцінка фінансового потенціалу:

2.2.1 Оцінка ліквідності та платоспроможності;

2.2.2 Оцінка фінансової стійкості.

3. Оцінка і аналіз результативності фінансово-господарської діяльності господарюючого суб'єкта:

3.1 Оцінка ефективності поточної діяльності (ділової активності);

3.2 Аналіз прибутку і рентабельності;

3.3 Оцінка положення на ринку цінних паперів.

Шеремет А.Д. і Негашев Є.В. розбивають аналіз на наступні блоки [6]:

1. Структурний аналіз активів і пасивів;

2. Аналіз фінансової стійкості, яка характеризується задовільною та незадовільною структурою балансу і відображає фінансові результати господарської діяльності;

3. Аналіз ліквідності підприємства, під якою розуміється ступінь покриття зобов'язань підприємства його активами, термін перетворення яких у грошові кошти (ліквідність активів) відповідає терміну погашення зобов'язань;

Повний текст реферату
© 8ref.com - українські реферати
8ref.com