На головну    

 Економічна сутність фінансування діяльності організації - Фінансові науки

ЗМІСТ

ВСТУП

1. Економічна сутність фінансування діяльності організації

1.1 Види фінансування та фінансова стратегія

1.2 Загальна характеристика та класифікація форм фінансування діяльності організації

2. Методичне та інформаційне забезпечення аналізу та управління фінансуванням діяльності організації

2.1 Основні напрями та джерела інформації для аналізу фінансового стану підприємства

2.2 Аналіз і управління фінансовими потоками підприємства

3. Економічний аналіз фінансування діяльності організації на прикладі ТОВ «Престиж-Маркет»

3.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства

3.2 Аналіз ефективності фінансування ТОВ «Престиж-маркет»

3.3 Шляхи підвищення ефективності фінансування діяльності ТОВ «Престиж-маркет»

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

ВСТУП

Фінансування діяльності організації - це сукупність форм і методів, принципів і умов фінансового забезпечення простого і розширеного відтворення. Під фінансуванням розуміється процес утворення грошових коштів або в більш широкому плані процес утворення капіталу фірми у всіх його формах. Поняття «фінансування» досить тісно пов'язане з поняттям «інвестування», якщо фінансування - це утворення грошових коштів, то інвестування - це їх використання. Обидва поняття взаємопов'язані, однак перше передує другому. Фірмі неможливо планувати будь-які інвестиції, не маючи джерел фінансування. Разом з тим освіту фінансових коштів фірми відбувається, як правило, з урахуванням плану їх використання.

При виборі джерел фінансування діяльності підприємства необхідно вирішити п'ять основних завдань:

- Визначити потребу в коротко- і довгостроковому капіталі;

- Виявити можливі зміни в складі активів і капіталу з метою визначення та оптимального складу і структури;

- Забезпечити постійну платоспроможність і, отже, фінансову стійкість;

- З максимальним прибутком використовувати власні і позикові кошти;

- Знизити витрати на фінансування господарської діяльності.

Предмет дослідження - фінансування діяльності організації.

Об'єкт дослідження - ТОВ «Престиж-Маркет».

Мета дипломної роботи - в ході аналізу виробничо-господарської діяльності досліджуваного підприємства розробити шляхи підвищення ефективності фінансування діяльності організації.

Завдання, поставлені в ході роботи, для досягнення наміченої мети:

- Розкрити сутність фінансування діяльності організації;

- Охарактеризувати види фінансування (внутрішні джерела, залучені кошти, позикові джерела, змішане фінансування);

- Описати фінансові інструменти (продаж частки фінансовому або стратегічному інвесторові, управління дебіторською заборгованістю, проектне фінансування);

- Вивчити основні напрямки та джерела інформації для аналізу фінансового стану підприємства;

- Вивчити фінансування діяльності організації на прикладі ТОВ «Престиж-Маркет»;

- Провести аналіз ефективності фінансування (аналіз рентабельності, аналіз платоспроможності, аналіз фінансової стійкості);

- Запропонувати шляхи підвищення ефективності фінансування діяльності організації.

Практична значимість дипломного дослідження полягає у визначенні підходів до розробки конкретних заходів щодо вдосконалення фінансування діяльності організації.

Необхідною умовою в роботі підприємства є визначення його фінансової стійкості, так як вона багато в чому визначається структурою капіталу, тобто часткою власного і позикового капіталу в загальному капіталі підприємства. Ступінь фінансової стійкості підприємства цікавить інвесторів і кредиторів, так як на основі її оцінки вони приймають рішення про вкладення коштів у підприємство. Цим і зумовлена ??актуальність обраної теми.

Дипломна робота складається з вступу, трьох основних частин, висновків, списку використаної літератури і додатків.

У першій частині розглядаються теоретичні питання, що стосуються поняття і сутності фінансування діяльності організації, види фінансування та фінансові інструменти, роль і значення фінансування діяльності.

У другій частині розглядаються основні методи аналізу діяльності підприємства, основні напрямки та джерела інформації для аналізу фінансового стану підприємства, аналіз і управління фінансовими потоками підприємства.

Фінансова стійкість підприємства - це такий стан його фінансових ресурсів, їх розподіл і використання, яке забезпечує розвиток підприємства на основі зростання прибутку і капіталу при збереженні платоспроможності і кредитоспроможності в умовах допустимого рівня ризику.

Стійкість підприємства, насамперед, залежить від оптимальності складу та структури активів, а також від правильності вибору стратегії управління ними.

У третій, практичній частині на прикладі досліджуваного підприємства ТОВ «Престиж-Маркет» проводиться оцінка фінансування діяльності організації. Для цього наводиться характеристика ТОВ «Престиж-Маркет», проводиться аналіз ефективності фінансування (аналіз рентабельності, аналіз платоспроможності, аналіз фінансової стійкості), пропонуються шляхи підвищення ефективності фінансування діяльності організації.

Торгова мережа ТОВ «Престиж-Маркет» здійснює свою діяльність в області роздрібної торгівлі продуктами харчування і товарами першої необхідності.

В універсамі представлений широкий асортимент продовольчих і промислових товарів.

Потреби покупців універсаму забезпечують 90 постачальників. Більше 90 відсотків з них працюють з «Престиж-Маркетом» вже не перший рік.

При написанні дипломної роботи використовувалися вітчизняні та зарубіжні розробки і методики в галузі економічного аналізу та фінансового менеджменту організації, матеріали періодичної преси та мережі Internet, первинні бухгалтерські регістри обліку та дані фінансової звітності ТОВ «Престиж-Маркет» за ряд періодів.

1. Економічна сутність фінансування діяльності організації

1.1 Види фінансування та фінансова стратегія

Будь-яке підприємство (бізнес) починається з грошей. Індивідуальні та інституційні інвестори, вкладаючи кошти в компанію, розраховують на отримання доходу в майбутньому. В обмін на інвестиції вони отримують формалізовані (або неформальні) права вимоги, що дозволяють брати участь їм у розподілі доходів.

Права вимоги представлені широким розмаїттям видів: від базових понять боргу і власного капіталу до екзотичних конструкцій похідних фінансових інструментів, прив'язаних до зміни цін на акції (або облігації) компанії.

Фінансування - це сфера взаємодії компаній з ринком капіталу. Рішення щодо фінансування - це вибір (серед різних доступних варіантів) джерел залучення в бізнес фінансових ресурсів в обмін на права вимоги.

У сегменті фінансування можна виділити два ключові моменти прийняття рішень [1]:

- Розподіл прибутку (дивідендна політика);

- Формування структури капіталу.

Ці рішення визначають довгострокову життєздатність компанії і входять у компетенцію її вищих керівників.

Фінансова стратегія підприємства - це вибір та застосування в певній послідовності схем фінансування виходячи з індивідуальних особливостей діяльності та впливають на неї факторів.

Автори Волков А.С. і Марченко О.О. виділяють такі основні види стратегії фінансування в залежності від джерел фінансування [2]:

- Фінансування з внутрішніх джерел;

- Фінансування з залучених коштів;

- Фінансування з позикових коштів;

- Змішане (комплексне, комбіноване) фінансування.

Внутрішніми джерелами є власні кошти підприємства - прибуток і амортизаційні відрахування.

Реінвестування прибутку - більш прийнятна і відносно дешева форма фінансування підприємства, що розширює свою діяльність.

Охарактеризуємо особливості зовнішніх джерел:

1. Залучені інвестиції:

- Інвестора цікавить висока прибуток і сама компанія;

- Інвестор може мати (або не мати) наміри коли-небудь позбутися інвестиції;

- Частка власності інвестора визначається зі співвідношення його інвестицій до всього капіталу компанії.

2. Залучені інвестиції:

- Компанія отримує зобов'язання за контрактом повернути суму позики;

- Позика має бути погашений у відповідності з умовами, на яких був отриманий;

- Компанія платить за отриману позику відсотки;

- Компанія надає необхідні і прийнятні для кредитора гарантії (можливо особисте майно власників);

- Якщо кредит не повертається за узгодженим графіком, то кредитор може вилучити гарантії;

- Після повернення суми позики зобов'язання перед кредитором припиняються.

Концептуальним фундаментом сучасних корпоративних фінансів є теорія Модільяні-Міллера (М & М) [3], центральний результат якої полягає в тому, що в світі без податків, витрат обігу капіталу та інших проявів недосконалості ринку ні рішення щодо вибору структури капіталу, ні дивідендна політика не впливають на ринкову вартість фірми.

Однак навіть розвинені ринки капіталу не досконалі на 100 відсотків: існують податки й фрикційні витрати. Фрикційні витрати - в індексованому фонді сума, на яку зменшується дохід фонду перед проведенням індексації. Різниця, яка не може бути скоригована яким-небудь чином, становить виплати менеджерам фонду та трансакційні витрати.

А інформація, якою володіють інвестори, майже завжди відрізняється від тієї, якою оперують менеджери компанії. Тому рішення по фінансуванню здатні впливати і на стратегію компанії, і на вартість фінансових ресурсів, і на добробут акціонерів.

Міцність конкурентної позиції компанії прямо залежить від структури її капіталу. Фірми прагнуть до створення конкурентних переваг з метою отримання економічного прибутку. Висока норма прибутковості приваблює конкурентів.

Гнучкість у прийнятті ключових управлінських рішень досягається шляхом формування структури капіталу, яка дозволяє скорочувати або збільшувати частки різних фінансових інструментів залежно від тенденцій на ринку капіталу. Довгостроковий позику з обмежувальними застереженнями і без права дострокового погашення - класичний приклад фінансування, що виключає гнучкість. Аналогічно, якщо компанія використовує максимальний обсяг позикових коштів, який вона в змозі сьогодні отримати, це означає, що вона може позбутися доступу до фінансових ресурсів, якщо котирування її акції опустяться нижче їхньої реальної вартості.

Проблема вибору структури фінансування значною мірою є проблемою маркетингу: компанія прагне залучити інвесторів з різними смаками і добробутом, використовуючи арсенал різноманітних фінансових інструментів.

Однак вартість фірми визначається її реальними активами, а не цінними паперами, які вона випускає.

Дотримання принципу відповідності в організації корпоративного фінансування та ефективне використання інструментів хеджування знижує ризики, що в свою чергу знижує сукупні витрати на залучення капіталу і збільшує вартість компанії.

Рішення про вибір коефіцієнта боргового навантаження можна розглядати як пошук наближення до точки, в якій різниця між податковими перевагами позик і витратами левереджірованной фірми досягає максимуму.

Точної формули, за допомогою якої можна було б визначити оптимальну структуру капіталу, не існує, але будь-яке розумне рішення повинне враховувати наступні моменти [4]:

- Діловий ризик. За інших рівних умов ймовірність виникнення фінансових труднощів і масштаб пов'язаних з ними витрат вище для компаній з високим діловим ризиком. Поєднання високого ділового і значного фінансового ризиків є вкрай нерозумним, і на практиці більшість ризикових проектів фінансується за рахунок власного капіталу.

- Якість активів. Витрати конфлікту інтересів та ймовірність фінансових труднощів вище у тих компаній, вартість яких значною мірою залежить від перспектив зростання або вартості нематеріальних активів. Будь-який кредитор чудово розуміє, що земля і нерухомість - незрівнянно більш надійне забезпечення боргу, ніж зареєстрований товарний знак або унікальні знання. Тому обсяг позик фірм з підвищеною часткою ризикових нематеріальних активів значно менше обсягів позик фірм з великою часткою надійних фіксованих активів.

- Доступність фінансування. У довгостроковій перспективі вартість компанії більше залежить від її інвестиційних і виробничих рішень, ніж від її рішень щодо вибору джерел фінансування. І якщо компанія має обширні перспективи інвестицій з позитивними чистої приведеної вартості, для неї найважливіше значення набуває вільний доступ до джерел фінансових ресурсів.

Крім сказаного, слід взяти до уваги ще ряд моментів.

Витрати, пов'язані з отриманням кредиту, значно нижче витрат, пов'язаних з емісією та публічним розміщенням акцій. Багато компаній не можуть дозволити собі розміщення акцій, і запозичення стають для них єдиною альтернативою, що дозволяє розраховувати на зростання бізнесу.

Крім того, борг може оформлятися на міжнародному ринку капіталу з метою хеджування проти зміни валютообмінних курсів або як спосіб захисту від політичного ризику [5]. Не можна скидати з рахунків і макроекономічні тенденції. Як правило, в період зниження ділової активності високолеверіджірованние фірми поступаються свою частку ринку конкурентам з консервативною структурою капіталу. Високий левірідж означає тенденцію підприємства збільшувати відношення позикових коштів до власних, прагнення використовувати більше чужих коштів для нарощування своєї могутності [6].

Оптимізація структури капіталу - це безперервний процес адаптації до змін економічної ситуації, податкового законодавства, сил конкуренції [7].

Рішення про вибір структури капіталу не можна приймати ізольовано. Воно повинно бути частиною обґрунтованої стратегії фінансування, в якій враховуються ринкова позиція компанії, майбутні інвестиційні можливості, очікувані грошові потоки, дивідендна політика і потреба у фінансуванні.

Перспективні плани залучення позик повинні супроводжуватися прогнозними оцінками ризиків, вірогідних прибутків і якості балансу. Слід проаналізувати можливість виникнення та шляхи виходу з ситуації, коли грошових коштів, що генеруються діючими активами, не вистачить для обслуговування і погашення боргу.

Стратегія фінансування починається з вибору компанією ділової стратегії, націленої на максимізацію її ринкової вартості. Стратегія реалізується через інвестиції, що забезпечують рух в заданому напрямку. Інвестиції вимагають грошей, а значить, рішення по фінансуванню повинні забезпечити залучення необхідних ресурсів.

«Хороша стратегія фінансування» повинна вирішувати найважливіше завдання фінансового менеджменту - забезпечення довгострокового зростання вартості компанії [8]. Необхідний результат можуть дати дії, які за канонами класичних корпоративних фінансів можуть викликати негативну реакцію інвесторів. Це, наприклад, скорочення і навіть повна відмова від виплати дивідендів або викуп акцій зі значною премією до ринкової ціни.

Стратегія фінансування повинна забезпечувати зростання добробуту акціонерів. Оптимальна структура фінансування та обгрунтоване співвідношення боргу і власного капіталу мінімізують сукупну вартість капіталу компанії, дозволяючи їй одночасно залучати необхідні фінансові ресурси і зберігати гнучкість прийняття фінансових рішень.

Обов'язковою частиною добре продуманої стратегії фінансування є політика дивідендних виплат та викупу акцій,

Повний текст реферату
© 8ref.com - українські реферати