На головну

 Теоретичний і методологічний аспект аналізу господарської діяльності торгового підприємства - Фінансові науки

ВСТУП

Перехід до ринкової економіки вимагає від підприємства торгівлі підвищення ефективності діяльності, конкурентоспроможності реалізованих товарів і послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання і управління торговельною діяльністю, подолання безхозяйственності, активізації підприємництва, ініціативи і т.д.

Важлива роль у реалізації цієї задачі приділяється аналізу господарської діяльності торгових підприємств. З його допомогою виробляються відображення і тактика розвитку торгового підприємства, обгрунтовуються плани й управлінські рішення, здійснюється контроль за виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності торговельної діяльності, здійснюються результати діяльності підприємства, його підрозділів і працівників. Кваліфікаційний економіст, фінансист, бухгалтер, аудитор повинен добре знати не тільки загальні закономірності і тенденції розвитку економіки в умовах переходу до ринкових відносин, а й також розуміти прояви загальних, специфічних і приватних економічних законів у практиці свого підприємства, своєчасно помічати тенденції і можливості підвищення ефективності торговельної діяльності. Він повинен володіти сучасними методами економічних досліджень, методикою системного, комплексного економічного аналізу, майстерністю точного, своєчасного, всебічного аналізу результатів господарської діяльності.

В сучасних економічних умовах діяльність кожного економічного суб'єкта є предметом уваги широкого кола учасників ринкових відносин (організацій і фізичних осіб), зацікавлених в результатах його функціонування. На основі доступної їм звітно-облікової інформації вказані особи прагнуть оцінити фінансовий стан підприємства. Основним інструментом для цього служить фінансовий аналіз, за ??допомогою якого можна об'єктивно оцінити внутрішні і зовнішні відносини аналізованого об'єкта: охарактеризувати його платоспроможність, ефективність і прибутковість діяльності, перспективи розвитку, і потім по його результатам прийняти основні рішення.

Метою даної роботи є вивчення теоретичних і методологічних аспектів аналізу господарської діяльності торгового підприємства.

Для реалізації цієї мети необхідно вирішення наступних завдань:

1) визначення сутності, змісту і завдань методології аналізу господарської діяльності торгового підприємства;

2) вивчення ролі аналізу господарської діяльності в управлінні торговельним підприємством;

3) проведення аналізу господарської діяльності ТОВ «Колібрі» та оцінка його результатів;

4) розробка заходів щодо підвищення ефективності показників господарської діяльності ТОВ «Колібрі».

Об'єктом дослідження є будівельно-торгова компанія «Колібрі». Дане підприємство здійснює оптову та роздрібну продаж і встановлення пластикових вікон, склопакетів, пластикових дверей та алюмінієвих конструкцій, реалізацію та установку вітражів і мозаїк фізичним та юридичним особам за готівковий і безготівковий розрахунок.

Предметом дослідження є господарська діяльність ТОВ «Колібрі», оцінка його ресурсів та потенціалу, а також шляхи розвитку даного торгового підприємства.

Методологічну основу дослідження становлять нормативно-правові документи з досліджуваної проблеми, бухгалтерська звітність, праці вчених-економістів, таких як Колчина Н.В., Савицька Г.В., Ковальов В.В. та інших. У роботі використані загальні та приватні методи дослідження, в тому числі: аналітичний, порівняльний, метод статистичного аналізу, структурно-логічний метод та інші.

Дипломна робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку літератури та додатків.

У першому розділі розглянуто теоретичні основи аналізу господарської діяльності підприємства.

У другому розділі представлені загальна характеристика ТОВ «Колібрі», аналіз господарської діяльності даного підприємства.

У третьому розділі дані рекомендації щодо підвищення ефективності господарської діяльності ТОВ «Колібрі».

1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

1.1 Сутність, зміст і завдання аналізу господарської діяльності

Аналіз господарської діяльності як наука являє собою систему знань, пов'язану з дослідженням взаємозалежності економічних явищ, виявленням позитивних і негативних факторів і виміром ступеня їх впливу, тенденцій і закономірностей, резервів, упущених вигод, з практичними узагальненнями і висновками [20, с.7].

Першою характерною рисою такого аналізу є дослідження економічних чинників, явищ, процесів. Аналіз діяльності підприємств забезпечує взаємопов'язане вивчення господарських явищ і процесів, їх становлення і розвитку, що відбуваються в них кількісних і якісних змін.

Другою характерною рисою економічного аналізу є об'єктивна і всебічна оцінка виконання планів, прийнятих підприємством і окремими його підрозділами, галузевими об'єднаннями. Особливість аналізу тут полягає в комплексному використанні матеріалів бухгалтерської, статистичної та інших видів звітності. Тільки комплексне використання проведених і взаємопов'язаних даних дозволяє всебічно і цілком об'єктивно оцінити виконання планових завдань. Більш того, в процесі аналізу виконання планів може бути дана і критична оцінка самого плану, його обґрунтованості.

Третьою характерною рисою економічного аналізу є виявлення причин, позитивно і негативно вплинули на виконання замовлень-планів, вимір ступеня їх впливу.

Правильно розкрити і зрозуміти основні причини, або, як в аналізі прийнято називати, фактори, що вплинули на хід виконання плану, правильно встановити їх дію і взаємодію - значить правильно зрозуміти хід всієї господарської діяльності аналізованого об'єкта [9, с. 104]. Але в процесі аналізу не тільки розкривають і характеризують основні фактори, що впливають на господарську діяльність, але і вимірюють ступінь їх впливу.

Четвертою характерною рисою економічного аналізу є виявлення тенденцій і закономірностей розвитку підприємства, резервів, а також втрачених можливостей. Однак виявити відхилення від глобальних тенденцій порушення економічних закономірностей, диспропорції в роботі окремих підприємств нелегко. Тільки економіст, який добре знає і тонко розуміє загальні закони економічного розвитку, зуміє правильно і своєчасно помітити прояв загальних тенденцій, певних закономірностей в діяльності окремих підприємств. Постійне і пильне вивчення економіки підприємства, щоденне спостереження за ходом виконання замовлення-плану з використанням усіх джерел цифрової інформації створюють необхідні умови для виявлення прихованих резервів. Наше господарство таїть у собі багато резервів; розкриття та використання їх без добре поставленого економічного аналізу неможливі.

Нарешті, п'ятий характерною рисою економічного аналізу є завершення дослідження економічних явищ, спостережень за ходом виконання планів, узагальненнями, практичними висновками і пропозиціями. Аналіз господарської діяльності - наука прикладна, тісно пов'язана з потребами та запитами господарської практики; вона немислима поза практичної діяльності людей [18, с. 56]. Всі економічні розрахунки повинні бути обумовлені вимогами практики, підпорядковані цілям прискорення розвитку підприємства.

Завдання економічного аналізу визначаються в першу чергу змістом даної науки. Ці завдання зводяться до наступного:

Перше завдання - контроль і всебічна оцінка виконання планових завдань по кількості, структурі і якості випущеної продукції (виконаних робіт і наданих послуг) з точки зору безперебійності, ритмічності процесів, всебічного задоволення потреб і запитів людей [22, с. 45].

Продовжуючи і завершуючи контрольні функції обліку, використовуючи дані бухгалтерії, статистики, матеріали інших джерел, економічний аналіз характеризує виконання замовлень і планів, як в поточному порядку, так і по завершенні звітного періоду; виявляє відхилення від планових припущень, їх причини і наслідки.

У торгівлі при оцінці виконання плану основна увага звертається на обсяг оптового і роздрібного товарообігу, його асортиментну структуру, раціональне співвідношення товарних запасів, надходження і вибуття товарів.

Дуже важливо, щоб аналіз здійснювався оперативно, в ході виконання планових завдань. Тільки в цих умовах можна в поточному порядку виявити і усунути негативні моменти в роботі підприємства. Аналіз після закінчення звітного періоду має велике констатаціонное і перспективне значення.

Друге завдання - оцінка використання окремими підприємствами та їх об'єднаннями своїх матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Найбільш раціональне та ефективне використання ресурсів - найважливіша економічна задача [22, с.47].

На основі економічного аналізу дається оцінка ефективності використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. На промислових підприємствах, наприклад, в цьому плані досліджуються ефективність використання засобів і предметів праці, будівель і споруд, технологічного обладнання, інструментів, сировини і матеріалів; ефективність використання живої праці (за чисельністю і професійному складу працівників, по основному, допоміжному, обслуговуючому і управлінському персоналу, по продуктивності праці і т.д.); ефективність використання фінансових ресурсів (власних і позикових, основних і оборотних).

У процесі економічного аналізу роботи підприємств торгівлі досліджується також раціональність використання всіх видів ресурсів з урахуванням їх значення і особливостей. Найбільшу важливість набуває аналіз використання торговельними підприємствами матеріальних і трудових ресурсів.

Третє завдання - оцінка фінансових результатів діяльності підприємств і організацій. Дуже важливим при цьому є порівняння доходів і витрат підприємства [22, с.49].

Розглядаючи питання про порівняння витрат і результатів господарської діяльності, слід мати на увазі, що на промислових підприємствах це порівняння відбувається в умовах більш постійних виробничих величин, ніж на торговельних підприємствах. Це пояснюється, насамперед, тим, що попит і пропозиція, що визначають обсяг і результати діяльності торгових підприємств, постійно змінюються. Безпосередній вплив надають і ціни, тому що лише в процесі купівлі-продажу в повній мірі виявляється, наскільки правильно враховані при встановленні цін вимоги законів попиту та пропозиції [23, с.203].

Прибуток торговельного підприємства, залежить як від виконання плану товарообігу (за обсягом і структурою), так і від фактично сформованого рівня витрат обігу, від дотримання режиму економії, раціонального використання трудових, матеріальних і фінансових ресурсів.

Правильна оцінка дотримання принципів комерційного розрахунку і фінансових результатів вимагає підрозділи чинників, які вплинули на досліджувані показники, на фактори, залежні та незалежні від підприємств [26, c.156]. Якщо сталося, наприклад, зміна цін (що від підприємства, як правило, не залежить), то відповідно змінюються і фінансові результати. Усунення впливу зовнішніх факторів (шляхом відповідних розрахунків) дозволяє більш правильно проаналізувати результати зусиль колективу того чи іншого підприємства.

Четверта задача-виявлення невикористаних резервів.

Економічний аналіз (з його часом досить складними і трудомісткими розрахунками) виправдовує себе в кінцевому рахунку лише тоді, коли він приносить суспільству реальну користь. Реальна корисність економічного аналізу полягає головним чином у вишукуванні резервів і втрачених можливостей на всіх ділянках планування та керівництва підприємством [20, с. 397]. Вишукування внутрішніх резервів набуває в даний час величезне значення.

Виявлення резервів у процесі економічного аналізу відбувається шляхом критичної оцінки прийнятих планів, порівняльного вивчення виконання планів різними підрозділами підприємства, однорідними підприємствами даної системи, спорідненими підприємствами різних систем шляхом вивчення та використання передового, досвіду всередині країни і за кордоном.

1.2 Методологія аналізу господарської діяльності

Суть методу економічного аналізу господарської діяльності визначається його предметом і завданнями.

Під методом економічного аналізу розуміється спосіб пізнання, дослідження, підходу до вивчення господарської діяльності підприємств.

Важливо розрізняти метод економічного аналізу, тобто спосіб підходу до вивчення господарської діяльності, і технічні прийоми, використовувані при аналізі.

Метод аналізу має такі характерні для нього особливості: комплексність вивчення господарської діяльності; розгляд господарських процесів в їх взаємозв'язку і взаємообумовленості, їх русі, зміні та розвитку; розкриття факторів та вимірювання їх впливу на господарську діяльність; узагальнення результатів аналізу; розробка заходів щодо усунення недоліків і подальше поліпшення всієї роботи підприємств та організацій [12, с. 34].

Комплексне вивчення господарської діяльності означає, що робота кожного підприємства торгівлі повинна аналізуватися не ізольовано, а в органічному зв'язку з діяльністю інших підприємств, з явищами і процесами, що відбуваються в усьому народному господарстві [28, c.73].

Вивчати різноманітні сторони господарської діяльності підприємства у взаємозв'язку і взаємозалежності - значить розглядати кожен економічний показник господарської діяльності у зв'язку з іншими показниками і з загальними результатами роботи.

Особливістю методу економічного аналізу є також вивчення не тільки кількісних, а й якісних показників. Це пояснюється тим, що кількісні показники не можуть дати повного уявлення про якісні зміни, які відбуваються в процесі господарської діяльності. Наприклад, при аналізі абсолютної суми і рівня витрат слід брати до уваги і такий кількісний показник, як обсяг товарообігу, і якісні показники: структура товарообігу, зростання продуктивності праці та ін.

У ході аналізу господарської діяльності підприємств і організацій виявляють і вимірюють фактори, нерідко діють у протилежних напрямках. Так, розмір прибутку збільшує, наприклад, зростання обсягу товарообігу, скорочення витрат і ін., А зменшують - зниження рівня торговельних надбавок, уповільнення оборотності оборотних коштів та ін.

Щоб отримані результати були зрозуміліше і давали якомога більше інформації, комплексні (складні) показники розчленовують на складові елементи, вивчають їх від загального до конкретного, застосовуючи дедуктивний прийом дослідження [24, с. 119]. Вивчення окремих елементів в ув'язці з загальними результатами - це індуктивний прийом дослідження від часткового до загального [24, с.147].

Наприклад, оцінюють виконання плану товарообігу. Спочатку застосовують дедуктивний прийом дослідження: визначають виконання плану по всьому торговельному підприємству, потім встановлюють відхилення оборотів по товарних відділах (секціях), окремих товарах, товарним групам і т.д. і вивчають фактори, що викликали ці відхилення. Потім застосовують індуктивний прийом дослідження: групують виявлення приватні результати, узагальнюють найбільш важливі причини та фактори, що вплинули на виконання плану, і роблять висновки.

Дедуктивний і індуктивний прийоми - це дві сторони дослідження, вони забезпечують єдність і нерозривний зв'язок аналізу і синтезу [24, с.239].

Узагальнення результатів аналізу являє собою істотну частину методу. Після вивчення окремих сторін і показників господарської діяльності підводять підсумки дослідження, дані аналізу узагальнюють так, щоб можна було отримати уявлення про обсяг і якість роботи не тільки торгового підприємства в цілому, але і його частин і підрозділів.

Результати аналізу систематизують за напрямками господарської діяльності, по основним ділянкам роботи торгового підприємства, дають характеристику показників, вказують основні причини та фактори, що вплинули на рівень окремих показників і загальні результати діяльності підприємства, роблять висновки, дають оцінку виконаній роботі.

Аналіз завершується розробкою заходів, спрямованих на усунення виявлених недоліків, на мобілізацію і використання резервів, на подальше поліпшення всієї господарської діяльності торговельного підприємства. Метод економічного аналізу передбачає використання спеціальних прийомів і способів аналітичної обробки цифрової інформації [6, с.301]. Умовно вони об'єднуються в дві групи: економіко-статистичні (традиційні) та економіко-математичні.

До традиційних способів і прийомів економічного аналізу відносяться: попередня орієнтування у підсумках роботи підприємства; порівняння показників; обчислення середніх і відносних величин; спосіб коректованих показників (ланцюгових підстановок); графічне відображення результатів; угруповання; складання аналітичних таблиць; балансова ув'язка різних показників. Методичні прийоми даної групи прості, доступні для практичного застосування, численні.

До економіко-математичних методів аналізу відносяться: кореляція, лінійне програмування, моделювання та ін. Вони порівняно нові, але їм належить велике майбутнє.

Попередня орієнтування у підсумках роботи підприємства проводиться шляхом розгляду за даними звітності основних

Повний текст реферату
© 8ref.com - українські реферати
8ref.com