На головну

 Розрахунок прибутку інвестиційного проекту - Фінансові науки

Міністерство освіти і науки України

Донбаська державна машинобудівна академія

Контрольна робота

з дисципліни «Проектний аналіз»

м Краматорськ 2010

Тести та контрольні питання

Інвестиційний проект за чотири роки своєї реалізації дозволить інвестору збільшити спочатку вкладаються інвестиційні кошти в 2,7 рази. Визначте величину складної процентної ставки?

а) 22%; г) 28%;

б) 43%; д) свій варіант відповіді.

в) 50%;

,

(Див. Додаток А), звідси і = 0,28 або 28%

Відповідь: г) 28%

Відповідно до кредитної угоди, загальна сума боргу з відсотками у розмірі 670 890 грн. погашатиметься рівними виплатами протягом п'яти років, процентна ставка 17% річних. Визначте суму, яка виплачується щороку для погашення боргу.

а) 209696 грн .; в) 293800 грн .;

б) 95645 грн .; д) свій варіант.

Для ануїтету:

,

де (див. Додаток В), тоді = 95645 грн.

Відповідь: б) 95645 грн.

Що належить до притоках (відтокам) грошових коштів від інвестиційної діяльності:

а) відсотки по довгострокових і короткострокових кредитах;

б) короткострокові кредити;

в) купівля та продаж обладнання;

г) купівля землі;

д) погашення заборгованості за кредитами;

е) нематеріальні активи;

ж) амортизація;

з) приріст оборотного капіталу.

Відповідь:

в) купівля та продаж обладнання;

г) купівля землі;

е) нематеріальні активи;

з) приріст оборотного капіталу

Основною перевагою чистої поточної вартості є:

а) можливість використання в якості порівняльного показника, але не в якості критеріального;

б) дозволяє визначити ефективність інвестиційного портфеля підприємства;

в) показує: наскільки реальна прибутковість по проекту перевищує вартість капіталу;

г) неможливість зміни середньозваженої вартості капіталу в силу особливостей розрахунку даного критерію.

Відповідь: б) дозволяє визначити ефективність інвестиційного портфеля підприємства.

Завдання 9.4

Значення чистої поточної вартості з даного проекту склало 762340 грн. Відбулися наступні зміни в економічному середовищі при реалізації інвестиційного проекту:

- Підвищився відсоток по кредиту на 4%, в результаті чого значення чистої поточної вартості склало 737120 грн .;

- Підвищилися постійні витрати на 11%, в результаті чого значення чистої поточної вартості склало 751300 грн .;

- Підвищилися витрати на вихідні матеріали на 14%, в результаті чого значення чистої поточної вартості склало 640560 грн.

Необхідно здійснити позиціонування даних факторів в матриці чутливості та прогнозованості і зробити висновки.

Рішення:

1. Визначимо відсоток зміни чистої поточної вартості при кожній зміні в економічному середовищі:

- Підвищився відсоток по кредиту на 4%

% NPV1 =

- Підвищилися постійні витрати на 11%

% NPV2 =

- Підвищилися витрати на вихідні матеріали на 14%

% NPV3 =

2. Розрахуємо еластичність зміни чистої поточної вартості при зміні кожного фактора:

- Підвищився відсоток по кредиту на 4% -

R1 =

- Підвищилися постійні витрати на 11% -

R2 =

- Підвищилися витрати на вихідні матеріали на 14% -

R3 =

3. Зведемо всі вищенаведені розрахунки в таблицю і проставимо рейтинг чутливості проекту до змін в економічному середовищі (рейтинг небезпеки ризик-факторів):

 Фактори Зміна фактора Відсоток зміни NPV

 Коефіцієнт

 еластичності Рейтинг

 1. Відсоток по кредиту +4% 3,3% 0,8 1

 2. Постійні витрати +11% 1,4% 0,1 2

 3. Витрати на вихідні матеріали +14% 16% 1,1 1

4. Виконаємо оцінку чутливості та прогнозованості кожного фактора інвестиційного проекту.

 Фактори Чутливість Можливість прогнозування

 1. Відсоток по кредиту висока середня

 2. Постійні витрати середня висока

 3. Витрати на вихідні матеріали висока низька

5. Складемо матрицю чутливості та прогнозованості і здійснимо позиціонування даних факторів в матриці.

 Прогнозованість Чутливість

 Висока Середня Низька

 Низька

 I Витрати на вихідні матеріали

I

 II

 Середня I Відсоток по кредиту II III

 Висока II III постійні витрати III

У першу зону потрапили фактори "Витрати на вихідні матеріали" та "Відсоток по кредиту", отже, вони потребують подальшого аналізу різними методами аналізу ризиків, так як до їх зміни найбільш чутливий чистий приведений дохід проекту, і вони мають найменшої прогнозованість.

У третій зоні, зоні найбільшого благополуччя, знаходиться фактор "Постійні витрати", отже, при всіх інших припущеннях і розрахунках даний фактор є найменш ризикованим і не підлягає подальшому розгляду.

Завдання 6.24

Графічним методом визначити внутрішню норму прибутковості проекту при наступних умовах: сума інвестиційних коштів на проект - 90 тис. Грн. період експлуатації проекту - 6 років, величина рівномірного грошового потоку за весь період - 280 тис. грн. Визначити за графіком, при якій ставці відсотка на капітал величина чистої поточної вартості складе 20 тис. Грн.

Рішення:

1 Визначимо щорічний грошовий потік по проекту:

ДПгодовой = = 46,7 тис. Грн.

2 Методом "проб і помилок" підберемо ставку відсотка до першого від'ємного значення чистого приведеного доходу:

 Ставка відсотка Рік Дисконтний множник Дисконтований грошовий потік, тис.грн. Сумарний грошовий потік Чиста поточна вартість

 32% 1 0,7576 35,4 118,3 28,3

 2 0,5739 26,8

 3 0,4348 20,3

 4 0,3294 15,4

 5 0,2495 11,6

 6 0,189 8,8

 36% 1 0,7353 34,3 109,1 19,1

 2 0,5407 25,2

 3 0,3975 18,6

 4 0,2923 13,6

 5 0,2149 10

 6 0,158 7,4

 40% 1 0,7143 33,3 101,1 11,1

 2 0,5102 23,8

 3 0,3644 17

 4 0,2603 12,1

 5 0,1859 8,7

 6 0,1328 6,2

 Ставка відсотка Рік Дисконтний множник Дисконтований грошовий потік, тис.грн. Сумарний грошовий потік Чиста поточна вартість

 44% 1 0,6944 32,4 94,1 4,1

 2 0,4823 22,5

 3 0,3349 15,6

 4 0,2326 10,9

 5 0,1615 7,5

 6 0,1122 5,2

 48% 1 0,6757 31,5 87,9 -2,1

 2 0,4565 21,3

 3 0,3085 14,4

 4 0,2084 9,7

 5 0,1408 6,6

 6 0,0952 4,4

3. Визначимо наближене значення внутрішньої норми прибутковості:

інвестиційний прибуток вартість грошовий

4. Методом інтерполяції знайдемо більш точне значення внутрішньої норми прибутковості:

Внутрішня норма прибутковості по проекту склала 46,6%.

Вартість капіталу становить 35,5% при чистому наведеному доході рівному 20 тис. Грн.

Завдання 5.10

Підприємство планує придбати нове обладнання, для чого необхідні інвестиції в розмірі 1 820 тис. Грн. При реалізації проекту планується виручка по роках: 1-й рік - 1060 тис. Грн .; 2-й рік - 1 225 тис. Грн .; 3-й рік - 1 310 тис. Грн .; 4-й рік - 1 425 тис. Грн .; 5-й рік - 1 530 тис. Грн. Поточні витрати (без амортизації) розподіляються наступним чином: в 1-й рік - 475 тис. Грн .; у 2-й рік - 562 тис. грн .; в 3-й рік - 627 тис. грн .; в 4-й рік - 715 тис. грн .; в 5-й рік - 795 тис. грн. Амортизація нараховується за податковим методом, норма амортизації - 24% річних. Податок на прибуток складає 25%. Інвестор пред'явив певні вимоги до проекту: період окупності повинен бути в межах 4 років, а норма прибутку за проектом становила не менше 25%. Зробити висновок про доцільність реконструкції цеху підприємства.

Рішення:

1. Визначимо просту норму прибутку за формулою:

2. Визначимо чисту середньорічну прибуток за проектом:

 Виручка, тис.грн. Поточні витрати (без амортизації), тис.грн. Амортизація (АТ), тис.грн. Прибуток, тис.грн. Податок на прибуток, тис.грн. Чистий прибуток (ЧД), тис.грн.

 1 1060 475 1820 * 24% = 436,8 148,2 37,1 111,1

 2 1225 562 1383,2 * 24% = 332,0 331 82,8 248,2

 3 1310 627 1051,2 * 24% = 252,3 430,7 107,7 323,0

 4 1425 715 798,9 * 24% = 191,7 518,3 129,6 388,7

 5 1530 795 607,2 * 24% = 145,7 589,3 147,3 442,0

 1358,5 2017,5 504,5 1513,0

Pnet = 1513/5 = 302,6 тис. Грн.

3. Визначимо вартість обладнання до кінця періоду реалізації проекту:

= 1820-1358,5 = 461,5 тис.грн.

Тоді проста норма прибутку складе:

26,5%

4. Період окупності проекту визначається за формулою:

,

де ДПср = ДП: 5- середньорічний грошовий потік

5. Грошовий потік розраховується за формулою:

= 1513 + 1358,5 = 2 871,5 тис. Грн.

Тоді період окупності проекту складе:

 3,2 року.

Висновок: отримана проста норма прибутку 26,5% більше прийнятої на підприємстві норми прибутку дорівнює 25% і термін окупності інвестицій рівний 3,2 року менше встановленого на підприємстві періоду в межах 4 років, отже, інвестиційний проект може бути прийнятий до реалізації, так як відповідає вимогам інвестора.

Завдання 7.7

Порівняти проекти з різними періодами тривалості методом ланцюгового повтору. За результатами розрахунків зробити висновки.

 Проекти 1 лютого

 Сума інвестиційних коштів, тис. Грн. 12000 10000

 Грошовий потік, все,

 в т.ч. по роках, тис. грн .: 22 000 19 000

 1-й рік 4000 4000

 2-й рік 8000 5000

 3-й рік 10 000 6000

 4-й рік - 4000

 Вартість капіталу підприємства,% 18 19

Рішення:

1. Визначимо чистий приведений дохід для кожного з проектів:

2. Найменше спільне кратне для двох розглянутих проектів складе 12. Таким чином, загальний період реалізації двох проектів складе 12 років, в рамках даного періоду проект 1 буде реалізований 4 рази, а проект 2 - 3 рази.

3. Графічним методом визначимо сумарне значення чистої поточної вартості по кожному з проектів з урахуванням різної тривалості проектів:

Тоді:

Тоді:

Таким чином, до реалізації слід прийняти проект 1, так як його сумарне значення чистої поточної вартості вище сумарного значення NPV проекту 2 і склало 7103 грн.

Завдання 6.10

За даними бізнес-плану визначити показники ефективності проекту:

 Показники бізнес-плану Значення, грн.

 Сума інвестицій 413 270

 Грошовий потік по проекту, в тому числі по роках: 928870

 1-й рік 227540

 2-й рік 305460

 3-й рік

 395870

 Вартість капіталу підприємства,% 11

Зробити висновки про доцільність реалізації інвестиційного проекту на підприємстві.

Рішення:

1. Розрахуємо чистий приведений дохід проекту за формулою для ординарного грошового потоку:

= (227 540 ? 0,9009 + 305460 ? 0,8116 + 395870 ? 0,7312) - 413 270 = 742 362 - 413 270 = 329 092 (грн.)

Чистий приведений дохід позитивний і склав 329 092 грн., Що свідчить про необхідність прийняття даного проекту, так як проект принесе додатковий дохід на вкладений капітал.

2. Розрахуємо індекс прибутковості інвестиційного проекту:

Індекс прибутковості склав досить високе значення 1,8, що свідчить про ефективність інвестування, так як, на кожну гривню інвестованих коштів підприємство зможе отримати 1,8 грошових надходжень у їх поточної вартості.

3. Розрахуємо період окупності інвестиційного проекту:

року

Звертаючись до показника періоду окупності, виявляємо, що вкладаються підприємством кошти окупляться через рік і 8 місяців. Враховуючи загальний термін реалізації інвестиційного проекту 3 роки, даний проект характеризується досить швидкою окупністю, і, як наслідок, низьким рівнем ризику.

4. Визначимо внутрішню норму прибутковості методом "проб і помилок", для чого будемо підбирати ставку відсотка до першого від'ємного значення чистого приведеного доходу:

 Показники Роки

 1 рік 2 рік 3 рік

 Грошовий потік 227 540 305 460 395 870

 Ставка відсотка 35%

 Дисконтний множник

 = 0,7407

 = 0,5487

 = 0,4064

 Дисконтований грошовий потік 168539 167606 160882

 Чистий приведений дохід (NPV) (168539 + 167606 + 160882) - 413270 = +83 756

 Ставка відсотка 40%

 Дисконтний множник

 = 0,7143

 = 0,5102

 = 0,3644

 Дисконтований грошовий потік 162532 155846 144255

 Чистий приведений дохід (NPV) (162532 + 155846 + 144255) - 413270 = +49 363

 Ставка відсотка 45%

 Дисконтний множник

 = 0,6897

 = 0,4756

 = 0,328

 Дисконтований грошовий потік 156934 145277 129845

 Чистий приведений дохід (NPV) (156934 + 145277 + 129845) - 413270 = +18 786

 Ставка відсотка 50%

 Дисконтний множник

 = 0,6667

 = 0,4444

 = 0,2963

 Дисконтований грошовий потік 151701 135746 117296

 Чистий приведений дохід (NPV) (151701 + 135746 + 117296) - 413270 = -8526

Графічним методом визначимо наближене значення внутрішньої норми прибутковості:

Більш точне значення внутрішньої норми прибутковості визначимо методом інтерполяції:

Внутрішня норма прибутковості склала приблизно 48%, що значно вище прийнятого на підприємстві нижнього порогу рентабельності інвестування (11%), а значить, даний проект витримує тест на рентабельність вкладення грошових коштів. Інвестиційний проект має високий запас міцності 48% - 11% = 37%, отже, при всіх змінах у зовнішній і внутрішньому середовищі проект залишається ефективним.

Висновок: проект має високу ефективність і може бути рекомендований до практичної реалізації.

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com