На головну

 Оцінка фінансового стану підприємства - Фінансові науки

Зміст

Введення

1 Загальна характеристика організації

2 Основні техніко-економічні показники діяльності підприємства

3 Система управління підприємством

4 Пропозиції, рекомендації

Висновок

Додаток А

Додаток Б

Додаток В

Введення

Технологічна практика проходила на ІП Іванов. Магазин займається продажем парфумерії, косметики, побутової хімії та засобів для чищення.

Метою технологічної практики було закріплення теоретичних знань, і оволодіти комплексом методів роботи по технологічному ланцюжку від замовлення (отримання) товару до аналізу результатів діяльності.

Головними завданнями на практиці були вивчення сфери діяльності підприємства, практична робота на робочих місцях, освоєння методів аналізу та планування показників роботи підприємства.

Об'єктом дослідження є ІП Іванов. Предметом дослідження є фінансово-економічний стан ІП Іванов.

Матеріалами для аналізу служать: річний бухгалтерський звіт, оперативна звітність, нормативні документи та інші джерела. Особлива увага приділялася ознайомленню з формами бухгалтерської звітності за основними показниками господарської діяльності.

фінансове економічне планування технологічне

1. Загальна характеристика організації

Організаційно-правова форма. Повне найменування: ІП Іванов магазин «Кокетка». Місце знаходження магазину: м Челябінськ, вул. Сталеварів, д.76 / вул. Пекінська д.16.

Дата створення. - 1 квітня 2005.

ІП Іванов здійснює бухгалтерський облік, веде статистичні та інші види звітності в установленому законодавством порядку. Має печатку, штамп встановленого зразка.

Матеріально-технічну базу ІП Іванов становлять основні фонди та оборотні активи, а також інші матеріальні цінності та фінансові ресурси, які відображені в самостійному балансі установи.

Конкурентами на ринку є магазини «Діксі» і «Кам'яний острів».

Основними видами діяльності підприємства є: роздрібна торгівля, торгово-закупівельна діяльність, створення магазинів.

За весь час роботи торгове підприємство ІП Іванов зарекомендувало себе як надійний партнер, стабільна у фінансовому відношенні фірма.2 Основні техніко-економічні показники діяльності підприємства

Магазин «Кокетка» розташовується в спальному районі. Має торгову площу 30 квадратних метрів, 0.3 підсобного приміщення. Товар весь розташовується в торговому залі на полицях вітрин і стелажів.

Структура організації представлена ??на малюнку 1.

Рисунок 1 - Структура організації

ІП Іванов - магазин з плоскою системою управління. Директор підприємства діє на принципах єдиноначальності, представляє інтереси підприємства.

Підприємство має лінійну структуру. У лінійній структурі управління кожний керівник забезпечує керівництво нижчестоящими підрозділами по всіх видах діяльності. Її перевага - простота, економічність, граничне єдиноначальність. Основними недоліками є високі вимоги до кваліфікації керівників, а також можливість перевантаження вищого керівництва при ускладненні діяльності.

Асортимент магазинів включає в себе товари:

1) особистої гігієни (мило, шампунь, зубні пасти),

2) побутову хімію (чистячі засоби, Парашки для прання),

3) біжутерію (заколки, резинки, намиста)

4) косметику (тіні, туш, рум'яна, лаки для нігтів, туалетну і парфумерну воду).

Цільова група покупців дуже велика, так як асортимент магазину дуже широкий.

Основні економічні показники представлені в таблиці 1.

Таблиця 1 Економічні показники.

 Показники 2007 2008 Відхилення Темп росту,%

 1) Товарообіг, без урахування ПДВ, тис.руб. 25 328 36 608 11 280 44,54

 2) Валовий дохід, тис.руб. 21 738 33 316 11 578 53,26

 3) Рівень валового доходу,% 85,83 91,01 5,18 6,04

 4) Витрати обігу, тис. Руб. -21 924 -36 041 -14 117 64,39

 5) Рівень витрат обігу,% -86,56 -98,45 -11,89 13,74

 6) Прибуток від продажу товарів, тис.руб. 3404567 -2837 -83,34

 7) Рентабельність продажів,% 0,13 0,02 -0,12 -88,48

 8) Балансовий прибуток, тис. Руб. 10 956 -3747 -14703 -134,20

 9) Рентабельність загальна,% 0,17 -0,05 -0,22 -132,37

 10) Податок на прибуток, тис.руб. -2810 -1070 1740 -61,92

 11) Чистий прибуток, тис.руб. 8146 -4817 -12963 -159,13

 12) Середньооблікова чисельність працівників, чол. 5 5 0 0

 13) Продуктивність праці 5066 7322 2256 44,54

 14) Прибуток на одного працівника, тис.руб. 681113 -567 -83,34

 15) ФОП, тис.руб. 180144 -36 -20

 16) Середньорічна заробітна плата одного працівника, руб. 15 грудня -3 -20

 17) Торгова площа, м 2 30 30 0 0

 18) Товарообіг на 1м 2 торгової площі, тис. Руб. 844 1220376 45

 19) Прибуток на 1м торгової площі, тис. Руб. 113 19 -95 -83

Виручка від реалізації в 2008 році склала 360 608 млн. Рублів у порівнянні з 2007 роком виручка збільшилася на 44,54% або 11 280 млн. Рублів, збільшення відбулося через збільшення продуктивності труда.3 Система управління підприємством

Оплата праці. Одним з головних розділів у роботі підприємства є заробітна плата.

Заробітна плата - це заробіток, розрахований, як правило, у грошовому виразі, який за трудовими договорами власник або уповноважений ним орган виплачує за виконану роботу або надані послуги.

Трудові доходи працівника визначаються його особистим трудовим внеском з урахуванням кінцевих підсумків діяльності підприємства або фірми. Вони регулюються податками і максимальними розмірами не обмежуються. Мінімальний розмір заробітної плати встановлюється законодавством.

Заробітна плата виплачується 2 троянда в місяць:

- За першу половину місяця (авансу);

- Заробітна плата за місяць.

Заробітна плата працівникам за першу половину місяця видається у вигляді авансу. Сума авансів потім утримується із заробітної плати працівників, за підсумками месяца.4. Пропозиції, рекомендації

На основі вивчених матеріалів про діяльність можна запропонувати проводити наступні заходи:

Пропонується ввести накопичувальну і бонусну систему знижок, яка містить лояльності для різних груп споживачів (студенти, пенсіонери і т.д.).

Значний ефект у залученні постійних клієнтів може дати створення клубу постійних клієнтів, члени якого будуть володіти дисконтними картами і користуватися накопичувальною і бонусною системою знижок. Знижки по дисконтній карті будуть збільшуватися залежно від обсягів і частоти покупок, що дасть можливість покупцеві купувати більшу кількість товару, а продавцю залучити більшу кількість постійних клієнтів.

Також для поліпшення фінансового стану можна порекомендувати такі заходи, як інвентаризація товару підприємства і звільнення їх від "баласту" залежаних запасів, шляхом розпродажів.

Висновок

Мети завдання поставлені перед початком технологічної практики були досягнуті.

На практиці були застосовані отримані теоретичні знання. Був відпрацьований навик роботи з клієнтами і в колективі.

В ході проходження практики комплексно вивчений об'єкт дослідження - ІП Іванов, в тому числі такі його боку як:

1) специфіка діяльності;

2) структура управління підприємством;

3) документи бухгалтерської та фінансової звітності за 2007-2008 роки;

4) основні показники фінансово-господарської діяльності, динаміку їх значень і тенденції.

У ході технологічної практики вироблено ознайомлення з роботою фірми ІП Іванов, з його історією створення, спеціалізацією, організаційно-управлінської структурою, матеріально-технічною базою. Були також вивчені функції, форми і методи обліку та звітності.

Додаток А Бухгалтерський баланс 2007р. ІП Іванов

 АКТИВ Код показника На початок звітного року На кінець звітного періоду

 1 2 3 4

 I. Необоротні активи

 Основні засоби 120 291 538

 Разом по розділу I 190 291 538

 II. Оборотні активи

 Запаси 210 52114

 в тому числі:

 витрати майбутніх періодів 216 52114

 Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати) 240 2046 7549

 в тому числі:

 покупці і замовники 241 1564 3321

 Короткострокові фінансові вкладення 250 25106 30537

 Грошові кошти 260 1193 945

 Разом по розділу II 290 28397 39145

 БАЛАНС 300 28688 39683

 ПАСИВ Код рядка На початок звітного року На кінець звітного періоду

 1 2 3 4

 III. Капітал і резерви

 Статутний капітал 410 21000 21000

 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 470 7126 15272

 Разом по розділу III 490 28126 36272

 IV. Довгострокові зобов'язання

 590 - -

 V. Короткострокові зобов'язання

 Кредиторська заборгованість 620 563 3455

 в тому числі:

 постачальники та підрядники 621 9 38

 заборгованість перед державними позабюджетними фондами 623 2 -

 заборгованість з податків і зборів 624 552 3241

 інші кредитори 625 - 176

 Разом по розділу V 690 563 3455

 БАЛАНС 700 28688 39727

Додаток Б Бухгалтерський баланс 2008р. ІП Іванов

 АКТИВ Код показника На початок звітного року На кінець звітного періоду

 1 2 3 4

 I. Необоротні активи

 Нематеріальні активи 110 - 10

 Основні засоби 120 538 373

 Разом по розділу I 190 538 383

 II. Оборотні активи

 Запаси 210 114 53

 в тому числі:

 витрати майбутніх періодів 216 114 53

 Дебіторська заборгованість (платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати) 240 7549 6045

 в тому числі:

 покупці і замовники 241 3321 4425

 Короткострокові фінансові вкладення 250 30537 25605

 Грошові кошти 260 945 801

 Разом по розділу II 290 39145 32505

 БАЛАНС 300 39683 32888

 ПАСИВ Код рядка На початок звітного року На кінець звітного періоду

 1 2 3 4

 III. Капітал і резерви

 Статутний капітал 410 21000 21000

 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 470 15272 10454

 Разом по розділу III 490 36272 31454

 IV. Короткострокові зобов'язання

 Кредиторська заборгованість 620 3455 1434

 в тому числі:

 постачальники та підрядники 621 38 96

 заборгованість з податків і зборів 624 3241 1338

 інші кредитори 625 176 -

 Разом по розділу IV 690 3455 1434

 БАЛАНС 700 39727 32888

Додаток В Звіт про прибутки і збитки

 Показник найменування Код показника За звітний період За аналогічний період попереднього року

 2 3 4

 Доходи і витрати по звичайних видах діяльності

 Виручка (нетто) від продажу товарів, продукції, робіт, послуг (за мінусом податку на додану вартість, акцизів і аналогічних обов'язкових платежів) 010 36608 25328

 Собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг 020 (3292) (3590)

 Валовий прибуток 029 33316 21738

 Управлінські витрати 040 (32749) (18334)

 Прибуток (збиток) від продажу 050 567 3404

 Інші доходи і витрати

 Інші доходи 090 13761 26980

 Інші витрати 100 (18075) (19428)

 Прибуток (збиток) до оподаткування 140 (3747) 10956

 Поточний податок на прибуток 150 (1070) (2810)

 Чистий прибуток (збиток) звітного періоду 190 (4817) 8146

 ДОВІДКОВО:

 Постійні податкові зобов'язання (активи) 200 1970 -

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com