На головну

 Оцінка фінансового стану комерційної організації - Фінансові науки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Установа освіти

«Приватний інститут управління та підприємництва»

Кафедра фінансів

Допущена до захисту:

Зав. кафедрою, к.е.н. доцент

_________________ Е.В. Васіна

Дата ____________

ДИПЛОМНА РОБОТА

«Оцінки фінансового становища комерційного ОРГАНІЗАЦІЇ»

Виконавець: Адамович Тетяна

Ігорівна

Курс 6 скор., Група 2

Факультет: заочного навчання

Спеціальність: фінанси і кредит

Науковий керівник:

зав. кафедрою фінансів, к.е.н., доцент

___________________ Е.В. Васіна

Мінськ 2009

РЕФЕРАТ

Дипломна робота 71 стр., 36 табл., 34 джерела, 4 додатки. Робота складається з 3 розділів, 8 підрозділів.

Ключові слова в дипломній роботі: ОЦІНКА, АНАЛІЗ, ФІНАНСОВИЙ СТАН, ліквідність, платоспроможність, КОЕФІЦІЄНТ, БАЛАНС.

Об'єктом дослідження є Установа «Республіканський центр олімпійської підготовки кінного спорту і конярства» п. Ратомка Мінського району.

Предмет дослідження: фінансовий стан організації, фактори, що формують стійкість і платоспроможність організації.

Метою роботи є оцінка фінансового стану організації.

Завдання - розробка ефективних методів оцінки та зміцнення стабільного фінансового стану підприємств АПК.

При виконанні роботи використані методи горизонтального, вертикального, факторного аналізу. У процесі роботи проведено дослідження діючої в організації системи оцінки фінансового стану, методи його стабілізації.

У ході виконання дипломної роботи пройшли апробацію пропозиції щодо оцінки різних показників фінансового стану методами підстановок різних значень факторів. Областю можливого практичного застосування є фінансово-господарська діяльність підприємств агропромислового комплексу РБ.

Автор роботи підтверджує, що наведений в ній розрахунково-аналітичний матеріал правильно і об'єктивно відображає стан досліджуваного процесу, а всі запозичені з літературних та інших джерел теоретичні, методологічні положення і концепції супроводжуються посиланнями на їх авторів.

____________________ Т.І. Адамович

ЗМІСТ

ВСТУП

1. Теоретичні основи оцінки фінансового стану організації в умовах становлення ринкової економіки

1.1 Сутність категорії фінансовий стан, завдання оцінки

1.2 Система показників оцінки фінансового стану організації, методики їх розрахунку

1.3 Коротка економічна характеристика Установи «РЦОП КСИКОМ»

2. Аналіз фінансового стану Установи «Республіканський центр олімпійської підготовки кінного спорту і конярства»

2.1 Оцінка складу, структури і динаміки майна

2.2 Оцінка ліквідності та платоспроможності

2.3 Оцінка показників фінансової стійкості

2.4 Оцінка показників ефективності та інтенсивності використання капіталу

3. Шляхи поліпшення фінансового стану Установи «РЦОП КСИКОМ»

ВИСНОВОК

Список використаних джерел

ВСТУП

В умовах становлення соціально-орієнтованої ринкової економіки велику роль відіграє аналіз і оцінка фінансового стану організацій, який стає найважливішим чинником перебудови господарського механізму і його успішного функціонування. Очевидно, що від фінансової стану окремо взятих суб'єктів господарювання залежить в кінцевому рахунку фінансова стабільність всієї країни.

До числа найважливіших галузей народного господарства належить сільське господарство, де є свої особливості формування та оцінки факторів фінансової стійкості суб'єктів господарювання. Сучасна методика аналізу фінансового стану організацій Республіки Білорусь повинна бути орієнтована насамперед на виявлення внутрішньогосподарських резервів економічного і соціального розвитку, захист вітчизняного виробника і підвищення конкурентоспроможності продукції.

Актуальність, наукова і практична значущість цієї проблеми в сучасних умовах господарювання і недостатньо узагальнена розробленість методики аналізу фінансового стану організацій зумовили вибір теми даної дипломної роботи.

Метою дипломної роботи є оцінка фінансового стану організацій, що забезпечує своєчасну розробку і прийняття ефективних управлінських рішень.

Мета роботи зумовила постановку і вирішення наступних завдань:

- Теоретично обґрунтувати економічну сутність понять "фінансовий стан" і "фінансова стійкість", визначити їх значимість і взаємозв'язок;

- Вивчити різні підходи до методик оцінки фінансового стану суб'єктів господарювання для зовнішніх і внутрішніх користувачів аналітичної інформації і визначити концептуальні відмінності з метою вироблення ефективних рекомендацій щодо їх вдосконалення та розвитку;

- Розробити науково обґрунтовані пропозиції щодо систематизації показників вивчення фінансового стану організацій, які використовуються зовнішніми і внутрішніми користувачами аналітичної інформації і вдосконалення методики їх розрахунку та оцінки;

- Розглянути і вивчити методику експрес-аналізу фінансової стану організацій на основі дослідження структури та змісту бухгалтерського балансу;

- Розробити методику виявлення внутрішньогосподарських резервів зміцнення фінансового стану організацій з урахуванням технологічних особливостей сільського господарства;

- Дослідити діючі методики оцінки фінансового стану організацій з метою розробки рекомендацій щодо їх вдосконалення.

Об'єктом дослідження даної дипломної роботи є причинно-наслідкові зв'язки (фактори), що формують стійкий фінансовий стан Установи «РЦОП КСИКОМ», а також напрями підвищення його ефективності.

Предметом дипломної роботи є фінансовий стан організації в умовах становлення соціально-орієнтованої ринкової економіки.

Інформаційною базою дослідження послужила спеціальна економічна література, Закони Республіки Білорусь, нормативні акти Уряду Республіки Білорусь та ряду міністерств (Міністерства фінансів, Міністерства статистики та аналізу, Міністерства економіки, Міністерства промисловості.), Матеріали дослідження стану технології, організації та управління виробничим процесом.

Теоретичною та методологічною основою при написанні дипломної роботи є праці вітчизняних і зарубіжних вчених у галузі економічного аналізу, чинне законодавство Республіки Білорусь та Російської Федерації з даного питання, матеріали науково-практичних конференцій та публікації періодичної преси.

У процесі дослідження застосовувалися загальнонаукові методи дослідження (діалектика, аналіз, синтез, системний і комплексний підходи та інші), спеціальні прийоми економічного аналізу і статистики (групування, способи абсолютних і відносних різниць, ланцюгові підстановки, прийом скоригованих показників, балансовий метод, порівняння).

Застосування на практиці отриманих в дипломній роботі результатів сприятиме підвищенню ефективності діяльності організації, прийняттю оперативних та обґрунтованих рішень, відстеження позитивних і негативних тенденцій в її діяльності та своєчасному на них реагування.

Дипломна робота складається з реферату, вступу, трьох розділів, висновків, додатку та списку використаних джерел.

1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ОРГАНІЗАЦІЇ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

1.1 Сутність категорії фінансовий стан, завдання оцінки

Розвиток ринкових відносин поставило господарюючі суб'єкти різних організаційно-правових форм в такі жорсткі економічні умови, які об'єктивно зумовлюють проведення ними збалансованої зацікавленої політики по підтримці і зміцненню фінансового стану, його платоспроможності та фінансової стійкості. Оцінка фінансового стану є частиною фінансового аналізу. Характеризується певною сукупністю показників, відображених у балансі за станом на певну дату. Фінансовий стан характеризує в узагальненому вигляді зміни в розміщенні коштів та джерел їх покриття.

Фінансовий стан - найважливіша характеристика діяльності організації, яка відображає забезпеченість фінансовими ресурсами, доцільність і ефективність їхнього розміщення й використання, платоспроможність і фінансову стійкість.

Стійкий фінансовий стан проявляється в платоспроможності господарюючого суб'єкта, у здатності вчасно задовольняти платіжні вимоги постачальників відповідно до господарських договорів, повертати кредити, виплачувати зарплату, вчасно вносити платежі в бюджет. [11, с.14,88,236]

Економічний аналіз дає можливість своєчасно усунути недоліки і виявити резерви поліпшення фінансового стану організації (внутрішній аналіз), а також визначити, в якій мірі гарантовані його економічні інтереси при взаєминах з іншими суб'єктами господарювання (зовнішній аналіз). Процес проведення аналіз передбачає наступні етапи:

- Оцінка наявності, складу і структури активів та їх джерел, причин та наслідків їх зміни;

- Оцінка ліквідності та платоспроможності;

- Оцінка фінансової стійкості;

- Оцінка інтенсивності та ефективності використання капіталу.

Професійне управління фінансами неминуче вимагає глибокого аналізу, що дозволяє більш точно оцінити невизначеність ситуації з допомогою сучасних кількісних методів дослідження. У зв'язку з цим істотно зростає пріоритетність і роль фінансового аналізу, тобто комплексного системного вивчення фінансового стану організації і факторів його формування з метою оцінки ступеня фінансових ризиків і прогнозування рівня прибутковості капіталу.

Фінансовий стан організації характеризується системою показників, що відображають стан капіталу в процесі його кругообігу й здатність суб'єкта господарювання фінансувати свою діяльність на фіксований момент часу.

У процесі постачальницької, виробничої, збутової і фінансової діяльності відбувається безперервний кругообіг капіталу, змінюються структура засобів і джерел їх формування, наявність і потреба у фінансових ресурсах і як наслідок - фінансовий стан організації, зовнішнім проявом якого є платоспроможність.

Фінансовий стан може бути стійким, нестійким (передкризовим) і кризовим. Здатність організації успішно функціонувати і розвиватися, зберігати рівновагу своїх активів і пасивів в змінюється внутрішньому та зовнішньому середовищі, постійно підтримувати свою платоспроможність та інвестиційну привабливість у межах допустимого рівня ризику свідчить про його стійкий фінансовий стан, і навпаки.

Для забезпечення стійкого фінансового стану організація повинна володіти гнучкою структурою капіталу і вміти організувати його рух таким чином, щоб забезпечити постійне перевищення доходів над витратами з метою збереження платоспроможності і створення умов для нормального функціонування. [4, с.246]

Фінансовий стан організації, його стійкість і стабільність залежать від результатів виробничої, комерційної та фінансової діяльності. Якщо виробничий і фінансовий плани успішно виконуються, то це позитивно впливає на фінансове становище організації. Навпаки, в результаті спаду виробництва і реалізації продукції відбувається підвищення її собівартості, зменшення виручки і суми прибутку і як наслідок - погіршення фінансового стану організації та її платоспроможності. Отже, стійкий фінансовий стан є не грою випадку, а підсумком вмілого управління всім комплексом факторів, що визначають результати фінансово-господарської діяльності організації.

Стійкий фінансовий стан позитивно впливає на обсяги основної діяльності, забезпечення потреб виробництва необхідними ресурсами. Тому фінансова діяльність як основна частина господарської діяльності повинна бути спрямована на забезпечення планомірного надходження і витрачання грошових ресурсів, виконання розрахункової дисципліни, досягнення раціональних пропорцій власного і позикового капіталу і найбільш ефективне його використання.

Процеси, що відбуваються у вітчизняній економіці в останнє десятиліття, наочно доводять, що економічна і соціальна стабільність суспільства багато в чому залежить від фінансового стану організацій. Стійкий фінансовий стан є одним з найважливіших умов його подальшого функціонування, що забезпечує платоспроможність, стійкість економічного зростання і привабливість суб'єкта господарювання для встановлення і підтримки з ним постійних фінансових відносин.

Стійкий фінансовий стан організації залежить, по-перше, від структури залучення та розміщення фінансових ресурсів суб'єкта господарювання, при якому забезпечується його постійна платоспроможність, а, по-друге, від здатності продовжувати свою господарську діяльність, як в даний час, так і у віддаленому майбутньому , що в значній мірі визначається ефективним використанням фінансових ресурсів, отриманням прибутку і стабільного припливу коштів.

Підтримання в часі оптимальної структури залучення та розміщення капіталу засноване на забезпеченні достатності постійного капіталу, що відрізняється низьким ступенем затребуваності, не тільки для формування майна, що володіє низьким ступенем ліквідності, але і часткового його участі в ліквідних активах, що є одним з основних вимог підтримки стійкої платоспроможності організації. [1, с.44-56,62-70]

Ефективність використовуваних ресурсів суб'єкта господарювання проявляється у зростанні його економічного потенціалу, обмеженому зростанням результатів функціонування, що тягне за собою підвищення ліквідності активів, скорочення потреби в додаткових фінансових ресурсах, збільшення прибутку і припливу грошових коштів. Економічна ефективність дозволяє оцінити цінність прийнятих рішень, розкриває можливості та очікування потенційних інвесторів, а також здатності організації забезпечити раціональне використання ресурсів.

Ускладнення господарських зв'язків і механізму ринкових відносин, поява нових інструментів ринку, методів і засобів управління діяльністю викликали необхідність отримання додаткової інформації, яка б забезпечила функціонування організації в цих умовах. Кількість варіантів вирішення виникаючих проблем виросло, зросла і ціна неправильного управлінського рішення. Тому необхідна достовірна оцінка фінансового стану організації. Це є вкрай важливою і актуальною проблемою як для окремої організації, так і для Республіки Білорусь в цілому. Очевидно, що від фінансового стану окремо взятих організацій, в кінцевому рахунку, залежить фінансова стійкість всієї країни. Оцінка фінансового стану будь-якого господарюючого суб'єкт є найважливішою характеристикою його діяльності та фінансово-економічного благополуччя, характеризує результат його поточного, інвестиційного та фінансового розвитку. Щоб забезпечить виживаність організації в сучасних умовах, управлінському персоналу необхідно перш за все вміти реально оцінити стійкість фінансового стану як своєї організації, так і його існуючих і потенційних контрагентів.

В даний час перед організацією, яка прагне утвердитися в нових ринкових умовах, стоїть проблема щодо вирішення складного комплексу завдань із забезпечення стійкого фінансового стану. Стійкий фінансовий стан організації означає її структурну міцність і надійність, здатність швидко адаптуватися до швидкозмінних умов господарювання. Стійке функціонування організації багато в чому визначається його фінансовою стійкістю. [4, с.248]

Сутність стійкого фінансового стану розкривається в забезпеченості запасів і витрат джерелами коштів для їх формування, раціональному використанні власних і залучених коштів. Завданням аналізу фінансового стану є повна оцінка

Повний текст реферату
© 8ref.com - українські реферати
8ref.com