На головну

 Стан державних фінансів - Фінансові науки

Введення

Тема контрольної роботи «Стан державних фінансів» з дисципліни «Фінанси України».

У роботі проведено аналіз стану державних фінансів України в умовах економічної кризи, розкрито їх характерні риси в період подолання наслідків, визначено шляхи оздоровлення державних фінансів, спрямовані на стабілізацію економіки і вирішення соціальних проблем.

Під час економічної кризи виявилася обмеженість механізмів ринкового регулювання в подоланні негативних тенденцій і відновленні економічної динаміки. За таких умов значно зросла роль державних фінансів у підтримці бізнесу та вирішенні соціальних проблем. Переважна більшість розвинених країн змушені були активізувати використання таких важелів. Завдяки цьому були введені антикризові заходи, спрямовані на обмеження рецесії і стабілізацію фінансового та реального секторів економіки. Вплив державних фінансів (прямий і опосередкований) на розвиток підприємництва та вирішення соціальних проблем істотно посилився.

У підтримці потребували фінансовий і реальний сектори економіки, окремі галузі, регіони та соціальні групи населення. У розвинених країнах переважна частка державних витрат спрямовувалася на фінансування інфраструктури, на надання допомоги малозабезпеченим верствам населення, а також безробітним. Була значно збільшена допомога малому та середньому бізнесу, окремим галузям господарського комплексу. При посиленні державного втручання в економіку увага була спрямована на вирішення не тільки поточних проблем, але і стратегічних завдань, і особливо на стимулювання сукупного попиту. Таким чином, мала місце активізація використання фіскальних механізмів з боку держави у підтримці та регулюванні розвитку економіки. В окремих країнах введені заходи з націоналізації компаній у фінансовій сфері шляхом придбання пакетів акцій у приватних фірмах або субсидування їх діяльності

Державні програми стабілізації економіки мали позитивні результати, що призвело до подолання кризових явищ в економіці більшості розвинених країн. Але при цьому значно поглибилися диспропорції в русі грошових потоків. У той же час стрімко зросло навантаження на сферу державних фінансів, наслідком чого стало загострення ризиків їх розвитку. Зокрема, це стосується бюджетної сфери (на різних рівнях), державних цільових фондів, державних підприємств та установ. Погіршилися умови діяльності регіональних органів управління та місцевого самоврядування. Ускладнилися операції з проведення державного регулювання економіки і соціальної сфери.

Державні фінанси відіграють важливу роль у розвитку країни. З їх використанням забезпечується господарська діяльність в державному секторі економіки і реалізуються соціальні програми. Зміст і структура державних фінансів по-різному визначаються в працях як зарубіжних, так і вітчизняних вчених. Так, О. Василик відносить до їх складу «сукупність усіх бюджетів держави; централізовані і децентралізовані фонди цільового призначення; фінанси підприємств і організацій державної та комунальної форм власності; державний кредит; державне особисте і майнове страхування ». К. Макконнелл і С. Брю визначають державні фінанси як галузь аналітичної економії, яка досліджує державні доходи і витрати. За визначенням В. Опаріна, в характеристиці змісту державних фінансів переважає «орієнтація на процеси формування державних доходів та здійснення державних витрат». Пропонуємо розділити державні фінанси на «централізовану (бюджет і цільові фонди) і децентралізовану (фінанси державних підприємств) складові». А. Загородній та Г. Вознюк до складу державних фінансів відносять держбюджет, централізовані і децентралізовані фонди цільового призначення, фінанси підприємств і організацій державної та комунальної власності, державний кредит, державне особисте і майнове страхування.

Трактування державних фінансів як сукупності державних доходів і витрат можна віднести лише до початкового етапу визначення їх структури. До них відносяться різні суб'єкти, а залучення доходів та здійснення видатків відбуваються в різних формах. Виходячи з характеристики суб'єктів проведення фінансових операцій, до складу державних фінансів цілком логічно відносять держбюджет, державні цільові фонди, фінанси державних підприємств і установ. Що стосується підприємств комунальної власності, то навряд чи їх прямо можна віднести до складу державних фінансів. У зарубіжних країнах муніципальні підприємства належать не до державних, а до публічних фінансів. Також не зовсім логічно розглядати державний кредит і державне соціальне страхування в якості окремих складових (на рівні суб'єктів) державних фінансів, оскільки вони враховані у складі держбюджету, державних цільових фондів та державних підприємств та установ.

У той же час такі підходи не беруть до уваги багато інших важливі елементи державних фінансів. До них, зокрема, відносяться акціонерні компанії та об'єднання підприємств, у статутних фондах яких присутня частка державної власності. Активами держави, якими управляють державні органи виконавчої влади та спеціально створені для цього державні установи, є державні корпоративні права в господарських товариствах. У ході дослідження питань розвитку державних фінансів також слід виділити в окремі блоки операції з суб'єктами приватного бізнесу, які здійснюються у формі використання бюджетних коштів, надання кредитів, залучених державою або під державні гарантії, або міжнародної технічної допомоги. Особливої ??уваги заслуговують і питання оренди державного майна, операції на основі державного контракту та державних закупівель, державного замовлення, використання коштів, що залишаються в розпорядженні суб'єктів господарювання у разі отримання дотацій, компенсацій, цільових інвестицій і субсидій, інноваційних, інвестиційних, податкових та інших пільг, а також передачі природних ресурсів, що перебувають у загальнодержавній власності, суб'єктам підприємництва для використання у сфері господарювання, надання органами державної влади суб'єктів бізнесу прав на створення і управління об'єктами концесії.

Метою роботи є дослідження стану державних фінансів в Україні і співвідношення між їх основними елементами у розрізі найважливіших складових - держбюджету, державних цільових фондів, державних підприємств (як у фінансовій, так і в нефінансової сферах) - і визначення напрямів їх оздоровлення.

Стан державних фінансів

За останнє десятиліття відбулося істотне збільшення державних витрат (бюджетної системи, Пенсійного фонду та фондів загальнообов'язкового соціального страхування). Зросла частка ВВП, що розподіляється через зведений бюджет. Перерозподіл ВВП через бюджет і позабюджетні фонди досягло високого рівня: питома вага доходів зведеного бюджету разом з доходами позабюджетних фондів становив в 2009 р 42,4% ВВП.

Введення антикризових заходів в Україні передбачало залучення додаткових ресурсів до держбюджету та спрямування їх на запобігання наслідків фінансової кризи. Зокрема, у складі держбюджету передбачалося створити Стабілізаційний фонд, джерелами надходжень якого були визначені: у 2008 р - надпланові надходження від приватизації, в 2009 р - їх позапланові надходження в повному обсязі, а також залучені ресурси від цільового розміщення державних цінних паперів. Кошти фонду передбачалося направити на підтримку вітчизняних банківських установ, кредитування довгострокових інфраструктурних, інвестиційних та інноваційних проектів, здешевлення кредитів для малого та середнього бізнесу, розвиток внутрішнього попиту. Також було затверджено спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, рибальства; визначені джерела поповнення коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, капіталізацію банків та Державної іпотечної установи; дозволено поповнювати статутні капітали державних банків за рахунок надходжень від державних запозичень, придбати акції банків в обмін на державні облігації.

Результатом таких заходів стало рішення певних проблем. Однак побічним ефектом стало посилення тиску на сферу державних фінансів, що зумовило суттєве погіршення її стану і порушення співвідношень між її складовими, адже проведення операцій з підтримки окремих секторів економіки супроводжувалося обмеженням ресурсного забезпечення інших сфер, що спричинило за собою посилення тенденції до розбалансування державних фінансів. Загострилися ризики розвитку бюджетної сфери. Ускладнилися умови залучення доходів, виконання видатків та проведення кредитування з держбюджету. При цьому прийняття державного бюджету України у 2008-2009 рр. здійснювалося без достатнього врахування негативних тенденцій розвитку економіки, наслідком чого стало недовиконання його планових показників. Виявилася потреба в значному збільшенні ресурсів для фінансування дефіциту бюджету.

Розглянемо динаміку показників доходів, витрат, кредитування та дефіциту бюджету в 2006-2010 рр. (Табл. 1).

Таблиця 1. Планові показники виконання державного бюджету України в 2006-2010 рр.

 Показник 2006 2007 2008 2009 2010

 Доходи .................................................... 127,52 157,29 231,93 239,22 267,45

 Витрати .................................................... 140,20 174,63 253,21 267,68 324,02

 Повернення кредитів .................................... 2,21 1,98 1,57 3,13 5,68

 Надання кредитів з бюджету. 2,77 3,71 5,31 5,84 6,86

 Граничний розмір дефіциту бюджету. 13,24 15,72 25,02 31,18 57,75

Протягом 2006-2009 рр. було заплановано збільшення всіх складових бюджету, що стало результатом як змін в економічному стані країни, так і впливу монетарних, соціальних і зовнішніх факторів. При цьому темпи зростання дохідної та видаткової частин бюджету в 2006-2008 рр. значно перевищували темпи номінальних і реальних приростів економіки. У 2009 р передбачалося збільшення доходів і витрат за умови зниження приростів як номінального, так і реального ВВП (табл. 2).

Таблиця 2. Показники динаміки ВВП в Україні в 2006-2009 рр. (% До відповідного періоду попереднього року)

 2006 2007 2008 2009

 Показник (приріст / (приріст / (приріст / (приріст /

 зниження) зниження) зниження) зниження)

 Номінальний ВВП ............. 23,26 32,45 31,79 -3,52

 Реальний ВВП ...................... 7,30 7,90 2,1 -15,1

За 2006-2009 рр. доходи держбюджету було заплановано збільшити на 87,59%, витрати - на 90,93%, обсяги погашення кредитів - на 41,63%, суму надання кредитів - на 110,83%, величину граничного рівня дефіциту бюджету - на 135,5% . Таким чином, мали перевагу збільшення видатків та надання кредитів. Також передбачалося значно збільшити обсяги бюджетного дефіциту.

Переломним у проведенні бюджетної політики (на рівні державного бюджету України) можна вважати 2008 У порівнянні з 2007 р було заплановано, що доходи бюджету збільшаться на 47,45%, витрати - на 45%, сума наданих кредитів - на 43,13 %, натомість обсяги погашення бюджетних кредитів зменшилися майже на 21%. Передбачалося і суттєве збільшення (на 59,16%) граничних розмірів дефіциту бюджету. При цьому темпи приросту номінального ВВП (Не планові, ареальні) становили 31,79%, а приріст реального ВВП скоротився (порівняно з попереднім роком) з 7,9 до 2,1%. Також було заплановано збільшити суму наданих кредитів на 43,13%.

Виконання державного бюджету України у 2008-2009 рр. здійснювалося зі значними труднощами. За оцінками експертів, формування дохідної частини досягалося за допомогою методів залучення ресурсів з використанням механізмів управління в ручному режимі. Заходи, що застосовувалися з метою виконання запланованих показників, які не повністю відповідали вимогам Бюджетного кодексу України. Істотно посилилося фіскальний тиск на сумлінних платників податків (суб'єктів підприємницької діяльності) шляхом підвищення ставок оподаткування (зокрема, акцизного збору), сплати податкових платежів авансом, затримки відшкодування ПДВ. Збільшилися обсяги доходів, передані до державного бюджету України з боку НБУ. Однак це не привело до досягнення запланованих показників доходної частини бюджету (табл. 3).

Таблиця 3. Показники виконання державного бюджету України в 2006-2009 рр. (Млрд. Грн.)

 Показник 2006 2007 2008 2009

 Доходи ............................................................. 133,52 165,94 231,69 209,70

 Витрати ............................................................. 137,11 174,24 241.45 242,44

 Кредитування ................................................... _ 1,52 2,73 2,78

 Фінансування бюджету ............................ 3.78 9,81 12.50 35,52

У 2008 р обсяги витрат і доходів не повною мірою відповідали запланованим, а для забезпечення фінансування дефіциту бюджету було залучено більше коштів порівняно з попереднім роком. Характерним з точки зору виконання запланованих показників виявився бюджет 2009 р .: обсяги залучених доходів - менше на 29520 млн. Грн. (Або на 12,34%); показники видатків - на 25240 млн. грн. (Або на 9,43%). Що стосується фінансування дефіциту держбюджету, то його граничний рівень був перевищений на 4340 млн. Грн.

За розрахунками експертів Рахункової палати України, у 2009 р держбюджет не був виконаний як за доходами, так і за видатками. У порівнянні з попереднім роком його номінальні доходи зменшилися на 22 млрд. Грн., Або на 9,5%, а реальні, розраховані в порівнянних ценахс урахуванням індексу-дефлятора ВВП, - на 23,2%.

У 2009 р для забезпечення виконання держбюджету використовувалися механізми, які дестабілізірующе впливали на розвиток бізнесу і посилювали тиск на виконання бюджетів у наступні періоди. До них, зокрема, відносяться переплати (або податку, сплачені наперед під тиском податкової служби), невідшкодований ПДВ, кредити МВФ, які віднесені до доходів бюджету. Переплати податків мали місце і в 2008 р, коли вони досягли 3,9 млрд. Грн. За підсумками 2009 р, їх обсяг збільшився до 12,7 млрд. Грн. Борг держави з ПДВ зріс на 9,1 млрд. Грн. і досяг 21,8 млрд. грн. Якщо не враховувати надходження, формування яких не відповідає вимогам Бюджетного кодексу України (а це близько 22,7 млрд. Грн.), Та невиконання плану надходжень до бюджету (11,8 млрд. Грн.), Виявляється, що бюджет недоотримав 34,4 млрд. грн. За підсумками 2009 р показники загального фонду державного бюджету України були виконані лише на 81,3%.

Витрати були проведені в сумі 242 400 000 000. Грн., Що на 42 млрд. Грн., Або на 14,8%, менше запланованих. У порівнянні з попереднім роком номінальні витрати держбюджету зросли на 0,9 млрд. Грн., Або на 0,4%, а реальні - зменшилися на 11,7%.

У 2009 р ВВП знизився на 15%, в Україні була зафіксована найвища серед усіх країн СНД інфляція (12,3%). Реальні доходи населення зменшилися на 11%. Обсяг невідшкодованого державою ПДВ досяг 25 млрд. Грн., Збільшившись за останні півтора року в три рази. Наперед сплачено податків на суму 12 млрд. Грн .; реальний дефіцит держбюджету досяг 80 млрд. грн .; обсяг коштів на єдиному казначейському рахунку уряду скоротився до 1,5 млрд. грн. (На початку 2009 р він становив 15 млрд. Грн.).

За визначенням В. Пинзеника, наслідком проведення такої політики став рекордний дефіцит державного бюджету України, який у 2009 р досяг 104 300 000 000. Грн. (11,4% ВВП). Зменшення доходів держбюджету на 10% супроводжувалося зростанням податків на 29%. Офіційна звітність не враховувала витрат, сплачених цінними паперами уряду (ОВДП), та видатків, здійснених за рахунок позик з казначейського рахунку. Частина бюджетного дефіциту була прихована через завищення доходів. Характерно, що на внутрішньому ринку позики здійснювалися майже під 30% річних. З урахуванням цього в 2009 р були внесені зміни в план фінансування держбюджету (табл. 4).

Таблиця 4. Джерела фінансування державного бюджету України в 2009 р (млрд. Грн.)

 № Найменування Всього Загальний фонд Спеціальний фонд

 1. Загальне фінансування 31,56 9,37 22,19

 2. Фінансування за борговими операціями 61,55 53,32 8,23

 2.1.

 Позики

 внутрішні

 зовнішні

 89.00

 70.19

 18,81

 80,04

 65,41

 14,63

 8,96

 4,78

 4,18

 2.2.

 Погашення

 внутрішні зобов'язання

 зовнішні зобов'язання

 -27,45

 -14,52

 -12,93

 -26,71

 -14,52

 -12,20

 -0.74

 0,00

 -0,73

 3. Надходження від приватизації державного майна 8,50 0.00 8,50

 4. Фінансування за активними операціями -38,49 -43,95 -5,46

 4.1. Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю -44.93 -44.00 -0,93

 4.1.2. Розміщення коштів на депозитах або придбання цінних паперів -44,93 -44,00 -0,93

 4.1.3. Зміни обсягів готівкових коштів 6,43 0,04 6,39

Велика частина загальної суми фінансування бюджету припадала на боргові операції (61550000000. Грн.). Шляхом їх проведення було заплановано забезпечити фінансування не тільки дефіциту бюджету, але і активних операцій. Для вирішення такого завдання 44930000000. Грн. передбачалося направити на придбання цінних паперів (зокрема, в ході рекапіталізації банків і НАК «Нафтогаз України»). За рахунок збільшення обсягів готівкових коштів передбачалося залучити ресурси в сумі 6430 млн. Грн. Залишок фінансування державного бюджету України припадав на надходження від приватизації (8,50 млрд. Грн.).

У ході виконання запланованих показників фінансування державного бюджету України за підсумками 2009 р виявилося, що надходження від приватизації були забезпечені менш ніж на 10% (з урахуванням змін, внесених до фінансування бюджету, - на 10,1%). Капіталізація банків і НАК «Нафтогаз України» здійснена у сумі 44 млрд. Грн. (Тобто в повному обсязі). Тому для фінансування бюджету та капіталізації були значно збільшені державні запозичення: з 89 млрд. Грн. (Заплановані обсяги) до 120,96, або на 35,91%. Переважна частка надходжень від державних запозичень була спрямована на фінансування загального фонду (+113850000000. Грн.), Внаслідок чого сума запланованого показника була перевищена на 42,2%. Що стосується спеціального фонду, то він виявився недофінансованим більш ніж на 20%. При цьому планові показники по внутрішнім запозиченням були недовиконані більш ніж на 10%, а за зовнішніми - перевиконані з 3,81 рази.

Особлива роль у виконанні державного бюджету України у 2008-2009 рр. належала формуванню Стабілізаційного фонду. Однак виявилося, що залучені до складу фонду ресурси були розпорошені, а виділені суми - переважно незначні, що не дозволяло вирішити кардинальні проблеми розвитку країни. Крім того, слід звернути увагу на те, що далеко не всі задекларовані напрямки фінансування передбачених заходів були виконані.

За оцінками фахівців Рахункової палати України, кошти Стабілізаційного фонду, створеного для підвищення ефективності діяльності державних органів у фінансово-кредитній сфері та забезпечення макроекономічної стабільності в країні, в основному використовувалися за напрямками, що не відповідає меті його створення. Видатки Стабілізаційного фонду становили 10 млрд. Грн. з майже 20 млрд. грн. запланованих. При цьому його кошти спрямовувалися на заходи, які не впливають на стабілізацію макроекономічної ситуації, і служили додатковим ресурсом уряду, а не засобом підвищення ефективності діяльності державних органів у фінансово-кредитній сфері, як це передбачено законодавством.

Спостерігалася і тенденція до збільшення частки бюджетних ресурсів по відношенню до ВВП. Зокрема, значно зросла частка видатків Зведеного бюджету, а зменшення обсягів доходів, залучених до бюджетів різних рівнів, було компенсовано майже триразовим збільшенням фінансування їх дефіциту. Характерно, що до 2007 р така тенденція не була стійкою, але починаючи з 2008 р вона істотно посилилася (табл. 5).

Таблиця 5. Динаміка показників виконання Зведеного бюджету України у 2005-2009 гт. (% ВВП)

 Показник 2005 2006 2007 2008 2009

 Доходи .................. 30,40 31,60 30,50 31,40 29,80

 Витрати ................ 32,10 32,20 31,40 32,60 33,60

 Фінансування

 бюджету -1,8 -0,70 - 1,10 -1,50 -4,10

Загострилися проблеми з відшкодуванням ПДВ: борги підприємцям з держбюджету досягали понад 30 млрд. Грн. Для вирішення цього завдання уряд в 2010 р початок заміну таких зобов'язань борговими цінними паперами. Для погашення накопиченої за 2009 р і простроченої бюджетної заборгованості з ПДВ були випущені ПДВ-облігації.

Результатом заходів з обмеження негативного впливу економічної кризи стало зміцнення тенденції до централізації державних фінансів. Частка витрат і фінансування державного бюджету України по відношенню до ВВП значно збільшилася. Що стосується місцевих бюджетів, то частка залучених до їх складу доходів і витрат з 2008 р скорочувалася, а фінансування дефіциту бюджету становило близько 0,2% ВВП (табл. 6).

Таблиця 6. Показники виконання державного бюджету України в 2005-2009 рр. (% ВВП)

 Показник 2005 2006 2007 2008 2009

 Доходи ...................... 23,90 24,50 23,00 24,40 22,90

 Витрати ..................... 25,60 25,20 24,20 25,50 26,5

 Фінансування

 бюджету ................... - 1,80 -0,70 -1,40 -1,30 -3,90

У той же період залежність місцевих бюджетів від держбюджету посилилася і у зв'язку із зростанням частки бюджетних трансфертів і можливістю використання бюджетних ресурсів виключно через Державне казначейство України10. Спроба вирішити проблеми розвитку економіки і соціальної сфери з використанням ресурсів держбюджету призвела до накопичення державного боргу. Значні зміни зазнала і його структура (табл. 7).

У грудні 2009 р представники багатьох регіонів неодноразово заявляли про те, що Держказначейство з початку грудня блокувало казначейські рахунки і затримувало виплати коштів місцевим бюджетам.

Таблиця 7. Динаміка показників державного та гарантованого державою боргу України в 2004-2010 гт.

 Показник 2004 2005 2006 2007 2008 2009

 2010

 (Станом на 31.07)

 Загальна сума государствен-

 ного та гарантованого

 державою боргу

 млрд. грн ............................ 85,40 78,15 80,55 88.74 189,41 316,88 362.10

 млрд. дол ...................... 16,10 15,47 15,95 17,57 24,60 39,68 45,87

 Внутрішній государствен-

 ний і гарантований го-

 Сударства борг

 млрд. грн ............................ 20,95 19.19 16.61 18.81 46,67 105.13 127.12

 млрд. дол ............................ 3,95 3,80 3,29 3,73 6,06 13.17 16,10

 Зовнішній державний

 і гарантований дер-

 ством борг

 млрд. грн ............................ 64,45 58,96 63,94 69.94 142,74 211,76 234,98

 млрд. дол ............................ 12.15 11.67 12,66 13.85 18,54 26,52 29.77

Обсяг внутрішнього державного та гарантованого державою боргу в 2009 р в порівнянні з 2007 р збільшився в гривнях в 5,59, а в доларах - в 3,53 рази. Що стосується зовнішнього державного та гарантованого державою боргу в 2009 р в порівнянні з 2007 р, то він збільшився в гривнях в 3,03, а в доларах - в 1,91 рази. Продовжувала зростати сума як внутрішнього, так і зовнішнього державного та гарантованого державою боргу.

За 2004-2009 рр. державний борг України збільшився в 3,35 рази (при цьому найбільш суттєві прирости мали місце в останні роки: в 2008 р в порівнянні з 2004 р - в 3,31, а в 2009 р - в 5,07 рази). Слід звернути увагу і на нарощування останнім часом внутрішнього гарантованого державою боргу (у 2009 р в порівнянні з 2007 р - більш ніж у 14 разів) і зовнішнього (більш ніж у 4 рази).

Значно збільшилися обсяги надання державних гарантій. Станом на початок жовтня 2009 уряд розширив застосування дозволів на залучення кредитів під державні гарантії. У порівнянні з 2008 р сума гарантованого державою боргу збільшилася в 4,3 рази, або на 58,1 млрд. Грн., І дорівнювала 75600 млн. Грн. При цьому гарантії спрямовувалися не на підтримку фінансування інвестиційних проектів, а на вирішення поточних проблем. Виявилося, що обсяги державних гарантій на 54,7 млрд. Грн. перевищили суму, передбачену законом про державний бюджет України.

Ускладнилися умови і для НБУ. Так, у 2009 р істотно збільшився обсяг його поточних витрат (в 5,8 рази в порівнянні з 2008 р); прибуток від поточної діяльності скоротилася в 3,2 рази; зменшилася сума міжнародних резервів (з 31,5до26,5 млрд. дол.). На стан грошово-кредитного ринку великий вплив надавали фіскальні чинники, що спричинило за собою прискорення витрачання коштів з єдиного казначейського рахунку та здійснення НБУ обов'язкового викупу державних облігацій України. Сума коштів і депозитів НБУ в іноземній валюті зменшилася внаслідок проведення інтервенцій з продажу іноземної валюти. Протягом 2009 р НБУ придбав облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на суму 7,99 млрд. Грн. (Для проведення реструктуризації заборгованості уряду перед Н БУ за кредитами в іноземній валюті), а також облігацій зовнішньої державної позики на суму 2260000000. Грн. (З метою проведення рефінансування банків України).

Через ускладнення доступу до міжнародних ринків капіталу та значного відтоку коштів з рахунків клієнтів в 2009 р в Україні помітно скоротилася ресурсна база і знизилася кредитна активність банків, посилилися ризики розвитку державних фінансових установ. З метою поліпшення їх стану уряд збільшив статутні капітали державних банків. Такі заходи були здійснені шляхом використання чистого прибутку 2008 і нерозподіленого прибутку минулих років. Важливим інструментом збільшення статутних капіталів став випуск ОВДП. Таким чином був забезпечений їх зростання у ВАТ «Державний ощадний банк України» та ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України». НБУ викуповував державні цінні папери в рекапіталізованих банків.

У 2008-2009 рр. загострилися фінансові проблеми провідних державних підприємств. Досить складною була ситуація в НАК «Нафтогаз України», оскільки зросли обсяги неплатежів компанії. Так, підприємства теплокомуненерго заборгували їй понад 3 млрд. Грн., Через що збільшився дефіцит бюджету НАК (у жовтні 2009 р його обсяги становили 33 млрд. Грн.). Чистий збиток НАК «Нафтогаз України» за дев'ять місяців 2009 р дорівнював 1,901 млрд. Грн., Хоча аналогічний період 2008 р вона завершила з чистим прибутком у 2145 млн. Грн.

Для зміцнення фінансового стану НАК уряд прийняв рішення збільшити її статутний капітал шляхом випуску ОВДП та передачі їх до складу активів НАК. Так, в кінці 2009 р статутний капітал компанії був збільшений на 12 млрд. Грн. (Попереднє збільшення було проведено у серпні 2009 р).

Розбалансованість державних фінансів посилилася зростанням заборгованості за спожитий газ. Зокрема, за розрахунками фахівців, заборгованість теплоносіїв за спожитий протягом року природний газ перед ДК «Газ України» досягала (станом на кінець жовтня 2009 г.) 2,45 млрд. Грн., А рівень оплати - 73%. Станом на вересень 2010 підприємства теплокомуненерго розрахувалися з ДК «Газ України» за спожитий протягом опалювального сезону 2009/10 р природний газ лише на 79%. В цілому заборгованість теплопостачальних підприємств за спожитий в 2008-2010 рр. природний газ становила 4680 млн. грн. Таким чином, погіршення фінансового стану НАК пояснювалося як ускладненням розвитку економіки в цілому, так і проведенням ризикованої державної фінансової політики. Найбільш гострими виявилися питання тарифів на послуги державних корпорацій та оплати споживачами використаних енергоресурсів.

Накопичилися проблеми і в сфері оплати комунальних послуг. Зокрема, в листопаді 2009 р борг населення за спожиті житлово-комунальні послуги збільшився до 9835700000. Грн. Борг по квартплаті (станом на 10 грудня) зріс на 27,3 млн. Грн. (До 1902300000. Грн.), Борг за опалення - на 553 900 000. Грн. (До 4783800000. Грн.), Борг за газопостачання - на 295 600 000. Грн. (До 1314700000. Грн.).

В останні роки значно посилилася навантаження на Пенсійний фонд України. Починаючи з 2005 р відбувається стрімке зростання його витрат. Якщо в 2004 р вони становили 36200 млн. Грн., То в 2007 р - вже майже 102 млрд. Грн., А на 2009 р було заплановано збільшення витрат в 4,5 рази (до 164 млрд. Грн. ). Без дотацій з держбюджету виконувати свої функції Пенсійного фонду України вже був не здатний.

Таким чином, в умовах економічної кризи фінансовий стан розглянутих складових державних фінансів в Україні значно погіршився, порушилися встановлені пропорції між ними. Проблеми, що виникали в державних цільових фондах, у банківських установах (державної та частково недержавної форм власності), у державних корпорацій вирішувалися з використанням коштів держбюджету, а не шляхом їх реформування. Були збільшені державні гарантії, які надавались суб'єктам підприємницької діяльності. Виконання держбюджету здійснювалося шляхом значного збільшення обсягів його дефіциту і використання запозичень для його фінансування, наслідком чого стало стрімке зростання державного прямого та гарантованого державою боргу. Такі заходи стали основою посилення тиску на сферу державних фінансів, що призвело до виникнення глибоких протиріч в її розвитку. Тому нагальним є оздоровлення державних фінансів, спрямоване як на їх оптимізацію, так і на підвищення результативності.

Оздоровлення сфери державних фінансів України передбачає проведення оптимізації їх обсягів і структури, а також підвищення результативності формування, розподілу і використання державних ресурсів. Основними напрямками таких перетворень є:

1) зменшення частки держави у фінансових операціях і зміцнення недержавного сектора економіки;

2) досягнення раціональної структури державних фінансів;

3) проведення децентралізації бюджетної системи та підвищення фінансової спроможності місцевих бюджетів;

4) реформування пенсійної системи;

5) підвищення ефективності залучення, розподілу і використання державних ресурсів (держбюджет, державні цільові фонди, державні фінансові установи, державні корпорації);

6) зміцнення фінансової стійкості державних фінансових установ (банків) і корпорацій;

7) переорієнтація державної боргової політики на вирішення проблем реформування господарського комплексу країни.

До заходів з реалізації таких напрямів належать:

- Оптимізація системи оподаткування (з урахуванням інтересів держави, бізнесу і населення) шляхом внесення змін в діючу систему, спрямованих на обмеження тіньового сектора економіки, зниження тиску на відповідальний перед державою, соціально орієнтований, спрямований на вирішення як поточних, так і довгострокових завдань бізнес;

- Створення більш раціональної бюджетної системи, підвищення результативності використання державних ресурсів шляхом впровадження сучасних підходів до їх формування, розподілу та використання; підвищення результативності Стабілізаційного фонду у складі держбюджету шляхом визначення раціональних обсягів і структури джерел його формування, а також напрямів використання, введення більш раціональної системи державної підтримки незахищених верств населення (обмеження тиску соціальних витрат на державний і місцеві бюджети, на державні цільові фонди);

- Посилення орієнтації грошово-кредитної політики на підтримку вітчизняного бізнесу і модернізацію господарського комплексу країни;

- Проведення реформування системи пенсійного забезпечення;

- Впорядкування цін і тарифів на послуги державних корпорацій і рішення проблем їх заборгованості;

- Посилення соціальної відповідальності бізнесу;

- Активізація державної боргової політики, спрямованої на більш результативне використання ресурсів, залучених на умовах боргу, обмеження його негативного впливу на розвиток підприємництва та грошово-кредитної сфери, погашення накопиченої в 2008-2009 рр. стрімкими темпами заборгованості держави (як прямий, так і опосередкованої).

В період подолання кризових явищ в економіці особливої ??уваги заслуговують питання поліпшення умов розвитку підприємництва, внесення кардинальних змін до фінансування невиробничої сфери, погашення державної заборгованості, накопиченої в минулий період. Потребують вирішення питання погашення заборгованості суб'єктів господарювання за надані гарантії з боку держави та оптимізації державної політики у сфері надання та використання державних гарантій.

фінанси економічна криза державний

Висновки

Період подолання наслідків економічної кризи в Україні відзначався активізацією державного фінансування. Реалізація таких програм дозволила вирішити певні проблеми. Проте зупинити негативні тенденції в економіці не вдалося, натомість відбувалися значне зростання навантаження на сферу державних фінансів і посилення розбалансування співвідношень між її складовими.

Загострилися ризики розвитку бюджетної сфери. Істотно ускладнилася залучення бюджетних доходів. Відбулися різке збільшення обсягів дефіциту держбюджету та забезпечення переважно боргового його фінансування. Були збільшені обсяги державних гарантій, які прямували в основному на рішення не стільки стратегічних, скільки поточних проблем.

Загострилися проблеми тарифів і заборгованості за використані ресурси з боку споживачів, що призвело до погіршення показників розвитку державних корпорацій і збільшення дефіциту їх бюджетів. Посилилася навантаження на Пенсійний фонд України, і з-за різкого збільшення його витрат, не підкріплених доходами, відбулося розбалансування його бюджету. Спроби вирішити зазначені проблеми шляхом використання запозичень з держбюджету зумовили стрімке зростання обсягів державного боргу.

Оздоровлення сфери державних фінансів України передбачає проведення оптимізації їх обсягів і структури, а також підвищення результативності формування, розподілу і використання державних ресурсів. Для вирішення таких завдань доцільно здійснити реформування практично всіх ланок цієї важливої ??сфери: держбюджету, державних цільових фондів, державних корпорацій, державних установ у банківській сфері. Важлива роль належить оптимізації державної боргової політики. Реалізація таких заходів передбачає комплексне реформування всіх напрямків фінансової діяльності держави: системи оподаткування, пенсійного забезпечення, грошово-кредитної сфери, тарифної, цінової і боргової державної політики.

Список джерел

1. Клинова М. «Повернення» держави: «швидка допомога» в кризу або стійка тенденція? «Світова економіка і міжнародні відносини» №5, 2010, с. 18-31.

2. Василик О.Д. Теорія фінансів. Підручник. К., НІОС, 2003, с. 143

3. Романенко О.Р. Фінанси. Підручник. К., Центр навчальної літератури, 2004, с. 91

4. Опарін В. Фінансова система України (теоретико-методологічнні аспекту). Монографія. К., КІПУ, 2005, с. 21 - 22,91

5. Загородній А.Г., Вознюк ГОЛ. Фінансово-економічний словник. Львів, видавництво Национального университета «Львівська політехніка», 2005, с. 592

6. Макконнелл К. P., Брю СЛ. Макроекономіка. 13-ті видання. Аналітична економія: принципи, проблеми і політика. Ч. 1. Львів, «Просвіта», 1997, с. 632.

7. Соціально-економічний стан України: Наслідки для народу та держави. Національна Доповідь. За заг. ред. В.М. Гейця, А. I. Даниленка, М.Г. Жулинський, Е.М. Лібанової, О.С. Онищенка. К., НВЦ НБУВ, 2009, с. 154-155

8. «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава». Програма економічних реформ на 2010-2014 роки. Комітет з економічних реформ при президентові України. Версія для обговорення 2 червня 2010 p. (Wwwrmmm.gov.m / control / uk / publish / art)

9. Закон України «Про першочергові заходь относительно Запобігання негативним наслідкам Фінансової кризиса та про внесення змін до Деяк законодавчих АКТІВ України» від 31.10.2008 р. №639-VI.

10. Закон України «Про Державний бюджет на 2006 рік»; Закон України «Про Державний бюджетна 2007 рік»; Закон України «Про Державний бюджетна 2008 рік»

11. Закон України «Про Державний бюджет на 2009 рік»

12. Закон України «Про Державний бюджет на 2010 рік».

13. http://me.kmu.gov.ua.

14. Постанова Верховної ради України «Про звіт про виконан Закону України« Про Державний бюджет України на 2006 р. »

15. Постанова Кабінету міністрів України «Про схвалення и Подання Верховній раді України Звіту про виконан Закону України» Про Державшій бюджет України на 2007 рік »від 23 квітня 2008 р. №416 (http://zakon.rada.gov.ua)

16. Показники виконан бюджету України; Основні показатели економічного та соціального розвітку України (http://me.kmu.gov.ua).

17. Закон України «Про Державний бюджет на 2009 рік», додаток №2.

18. Висновки относительно Виконання державного бюджету України за 2009 рік. (Http: // www. Acrada.gov.ua/control/main/uk/index).

19. Ющенко підбів сумний підсумок. «Українська правда» від 4 лютого 2010 р (www.pravda.com.ua).

20. За тонкій кризі. «Дзеркало тижня» №19 від 22 травня 2010 р (http://www.dt.ua/2000/)

21. Лямець С. Державні гарантії: своим без Черги. «Економічна правда» від 26 листопада 2009 (http://www.epravda.com.ua)

22. Тимошенко і Нацбанк зменшіть Валютні резерви до Межі. «Українська правда» від 3 березня 2010 р ..

23. Річний звіт Национального банку України за 2009 рік. (Http://www.bank.gov.ua).

24. Кудряшов В. Рекапіталізація проблемних банків з використанням державних ресурсів. «Економіка України» №1, 2010, с. 37-48.

25. «Нафтогаз» попал у залежність від Нацбанку. «Економічна правда» від 10 лютого 2010 (http://wwwepravda.com.ua/news/4b72dbl21cl3c);

26. «Нафтогаз» нарахував збитків на 2 мільярді. «Економічна правда» від 6 листопада 2009 р. (Http://www.epravda.com.ua/news/ 4af3e2b324bbf).

27. «Газ України» требует терміново віддаті Борг. «Українська правда» від ЗО жовтня 2009 р (http://pravda.www.com.ua)

28. «Газ України» давши Боржника місяць. «Економічна правда» від 14 вересня 2010 (http: // news / 4b0645ab50078).

29. Населення накопічує Боргі за компослуги. «Економічна правда» від 30 грудня 2009 (http://www.epravda.com.ua/news/4b3b0daa71170).

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com