На головну

 Принципи оподаткування банків - Фінансові науки

Зміст

Введення

1 Оподаткування банків

1.1 Особливості обчислення бази оподаткування та об'єкти оподаткування

2 Принципи оподаткування банків

2.1 Розрахунок оподатковуваної бази

2.2 Пільги з податку

2.3 Порядок обчислення податку та строки сплати його до бюджету

2.4 Усунення подвійного оподаткування

2.5 Зарубіжний досвід банківського оподаткування

3 Рекомендації щодо вдосконалення оподаткування банків

Висновок

Список використаної літератури

Введення

Податкова система виникла і розвивалася разом з державою. На ранніх щаблях державних організацій початковою формою оподаткування можна вважати жертвоприношення. Не слід думати, що воно було засноване виключно на добровільних засадах. Жертвоприношення було неписаним законом і, таким чином, ставало примусовою виплатою або збором.

У міру розвитку держави податкова система стрімко розвивалася, і вже в 70-80-і роки XX століття в західних країнах поширилася і отримала визнання бюджетна концепція виходить із того, що податкові надходження є продуктом двох основних чинників: податкової ставки і податкової бази. Зростання податкового тягаря може призводити до зростання державних доходів тільки до якогось бокового вівтаря, поки не почне скорочуватися оподатковувана податком частина національного виробництва. Коли ця межа буде перевищений, зростання податкової ставки призведе не до збільшення, а до скорочення доходів бюджету.

У другій половині 80-х - початку 90-х років XX століття провідні країни світу, такі, як США, Великобританія, Німеччина, Франція, Японія, Швеція та деякі інші провели податкові реформи, спрямовані на прискорення і накопичення капіталу і стимулювання ділової активності. У цих цілях знижена ставка податку на прибуток корпорацій. Наприклад в США ставка корпоративного податку зменшена з 46 до 34%; у Великобританії -з 45 до 35%; у Франції - в 1986 році з 50 до 45%, а в 1991 році -до 42%; в Японії - в 1989 році з 42 до 40%, а в 1990 році - до 37,5%. У 1994 році почалося поспішне проведення податкової реформи в Данії.

Початок дев'яностих років стало також періодом відродження і формування податкової системи в Казахстані.

До 1993 року більшість банків, що діяли в Республіці Казахстан, належало державі. З'явилися до цього часу комерційні та кооперативні банки були нечисленні і не грали великої ролі в економіці.

Розпочате в кінці 1990 року акціонування державних спеціалізованих банків і перетворення їх на комерційні, завершене в 1993 році, практично збіглося зі становленням казахстанської податкової системи.

У 1994 році був прийнятий чинний і нині Закон "Про основи податкової системи в Республіці Казахстан", з подальшими змінами та доповненнями визначає загальні принципи побудови податкової системи і не витерпить (за рідкісним винятком) кардинальних змін. Чинне в даний час податкове законодавство не передбачає будь-яких спеціальних податків на банки, розглядаючи їх в плані оподаткування як звичайні підприємства, але з урахуванням тих чи інших особливостей. Таким чином, банки, як і будь-які інші підприємства, повинні платити всі державні податки, податки суб'єктів Республіки Казахстан і місцеві податки. Фактично деякі податки банки не платять, оскільки Законом "Про банки і банківську діяльність" банкам заборонені будь-які операції з виробництва та торгівлі матеріальними цінностями.

1 Оподаткування банків

1.1 Особливості обчислення бази оподаткування та об'єкти оподаткування

податок банк сплата

Платниками податку на дохід відповідно до Закону РК "Про оподаткування доходів банків" є:

· Комерційні банки;

· Кредитні установи, що отримали ліцензію Національного банку

Казахстану на здійснення окремих банківських операцій;

· Банк зовнішньої торгівлі Республіки Казахстан;

· Ощадний банк Казахстану;

· Спеціальні банки (банки розвитку), створені у порядку і на умовах, передбачених відповідними законодавчими актами РК для фінансування окремих цільових республіканських обласних та інших програм;

· Банки за участю іноземного капіталу, іноземні банки та філії банків-нерезидентів, які отримали ліцензію Нацбанку Казахстану

· Національний банк Казахстану та його установи не є платниками податку.

Об'єкт оподаткування:

1. Об'єктом оподаткування відповідно до Закону є доходи банку без урахування отриманого в установленому порядку податку на додану вартість, включаючи:

а) нараховані й отримані відсотки по позиках;

б) отриману плату за кредитні ресурси;

в) комісійні та інші збори по акредитивних, інкасовими, перекладним та іншим банківським операціям;

г) комісійні та інші збори за гарантійними операціями;

д) комісійні та інші збори за послуги з кореспондентським відносинам і послуги, надані підприємствам, організаціям, банкам та іншим установам;

е) від валютних операцій;

ж) від лізингових операцій;

з) від факторингових операцій;

і) від придбаних або орендованих брокерських місць на біржах;

к) платежі клієнтів з відшкодування поштових, телеграфних та інших витрат банку;

л) відсотки і комісійні збори, отримані за минулі (по відношенню до звітного) роки, і затребувані відсотки та комісійні збори, зайво сплачені банком клієнтам у минулі (по відношенню до звітного) роки;

м) плату за послуги, надані населенню;

н) платежі за інкасацію;

о) кошти, що надійшли від реалізації основних фондів та іншого майна банку, що визначаються у вигляді різниці між продажною ціною і первісною або залишковою вартістю цих фондів і іншого майна, збільшені на індекс інфляції в порядку, що встановлюється Верховною Радою РК. При цьому первісна вартість майна не застосовується до основних фондів, нематеріальних активів, малоцінних і швидкозношуваних предметів.

При реалізації або безоплатної передачі іншим юридичним і фізичним особам основних фондів, обладнання, патентів, ліцензій та інших матеріальних і нематеріальних активів, придбаних банком, що отримав у зв'язку з цим податковий кредит або пільги з податку, передбачені законодавством, оподатковуваний дохід збільшується на суму реалізованих або переданих матеріальних і нематеріальних активів у розмірі не менше їх первісної вартості, збільшується відповідно до індексу інфляції, що визначаються Верховною Радою РК.

п) кошти, матеріальні та нематеріальні активи, товари народного споживання та інше майно, передане банку як безоплатно, так і в рахунок погашення відсотків за отриманий кредит;

р) інші доходи, отримані в результаті здійснення фінансово-кредитних операцій та угод, іншої господарської діяльності, а також стягнені (отримані) банком пені, штрафи і неустойки.

2. Доходи, отримані банками в іноземній валюті, підлягають оподаткуванню разом з доходами, отриманими в тенге. При цьому доходи, отримані в іноземній валюті, перераховуються в тенге за курсом Нацбанку РК, що діяв на день отримання доходу.

3. Оподаткування прибутку, одержуваної при перевищенні встановленої маржі комерційними банками за рахунок використання кредитів Нацбанку РК, проводиться за прогресивною шкалою відповідно до положення, яке затверджується Верховною Радою РК.

2 Принципи оподаткування банків

2.1 Розрахунок оподатковуваної бази

Банк обчислює базу оподаткування шляхом зменшення суми доходів на суму таких витрат:

а) сум, належних до сплати в бюджет у вигляді податку на майно підприємства, земельного та цільових податків на покриття витрат на фінансування будівництва, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування;

б) платежів, що вносяться до Пенсійного фонду РК, Фонд соціального страхування РК, Державний фонд зайнятості населення РК, а також інших обов'язкових платежів;

в) нарахованих та сплачених відсотків у межах ставки, яка встановлюється Нацбанку РК, збільшеної на 3 пункти;

г) сплачених комісійних зборів за послуги та кореспондентські відносини в межах, встановлених Нацбанку РК;

д) пов'язаних із здійсненням валютних операцій;

е) відсотків і комісійних зборів, сплачених у рахунок минулих

(По відношенню до звітного року) років, і повернення відсотків і комісійних зборів, надміру стягнутих з клієнтів за минулі (по відношенню до звітного) роки;

ж) амортизаційних відрахувань на повне відновлення основних фондів, нарахованих протягом оподатковуваного періоду, за нормами, що затверджується в установленому порядку;

з) суми зносу нематеріальних активів (у тому числі вартість брокерського місця), нарахованої за нормами, розрахованими банком виходячи з первісної вартості та строку їх корисного використання, але не більше терміну діяльності банку. Норма зносу нематеріальних активів, строк корисного використання яких неможливо

визначити, встановлюється у розрахунку на десять років, але не перевищує термін діяльності банку;

і) з оренди основних фондів у розмірі амортизаційних відрахувань на їх повне відновлення, а нематеріальних активів (у тому числі брокерського місця) - суми нарахованого зносу. Банки за участю іноземного капіталу, іноземні банки та філії банків-нерезидентів виробляють амортизаційні відрахування на повне відновлення основних фондів та нарахування суми зносу нематеріальних активів за нормативами і в порядку, встановленими для казахстанських підприємств, якщо інше не передбачено міжнародними договорами республіки Казахстан, міжреспубліканськідоговорами Республіки Казахстан та чинним законодавством;

к) на рекламу, оплату консультаційних, інформаційних і аудиторських послуг;

л) на експлуатацію будівель, обладнання та інвентарю, що належать та орендованих банку, у тому числі плата за опалення, освітлення, пожежну і сторожову охорону, на ремонт. При цьому витрати на оплату праці не враховуються;

м) на службові відрядження, представницькі витрати в межах норм, встановлюваних Урядом Казахстану;

н) операційних, канцелярських, поштово-телеграфних, з перевезення та зберігання грошових коштів і цінностей, а також плати іншим банкам за розрахунково-касове обслуговування та послуги обчислювальних центрів.

Уточнення складу доходів і витрат, що враховуються при обчисленні оподатковуваної бази, проводиться Урядом Казахстану

2.2 Пільги з податку

1. Від оподаткування звільняються такі доходи:

а) проценти за кредитами, наданими Уряду Казахстану, Нацбанку РК і Банку зовнішньої торгівлі Казахстану або під їх гарантії;

б) проценти і дивіденди, отримані за державними облігаціями і іншим державним цінних паперів, а також доходи, отримані за роботу з розміщення державних цінних паперів.

2. Оподатковуваний база зменшується на суми:

а) відрахувань до фонду страхування депозитів у комерційних банках, фонд страхування комерційних банків від банкрутства - по одному відсотку від балансового прибутку за квартал в кожен з перерахованих фондів;

б) витрат, що здійснюються відповідно до затверджених місцевими органами державної влади нормативами на утримання перебувають на балансі банків об'єктів охорони здоров'я, будинків престарілих та інвалідів, дитячих дошкільних закладів, дитячих таборів відпочинку, об'єктів культури, спорту, закладів освіти, житлового фонду, а також витрат банків на ці цілі при їх дольову участь в утриманні перерахованих об'єктів. Витрати банків при пайовій участі приймаються в межах норм, затверджених місцевими органами державної влади, на територіях яких знаходяться зазначені об'єкти та установи;

в) внесків, що спрямовуються на благодійні цілі в екологічні, оздоровчі, освітні та інші фонди (громадські об'єднання), громадським організаціям інвалідів, будинкам престарілих та інвалідів, релігійним об'єднанням, зареєстрованим в установленому порядку, а також підприємствам, установам та організаціям культури, освіти, охорони здоров'я, соціального забезпечення, фізкультури і спорту в сумі, що не перевищує одного відсотка оподатковуваного доходу.

Всі перераховані фонди, підприємства, установи та організації, які отримали такі кошти, після закінчення звітного року подають до податкового органу за місцем свого знаходження звіт про надійшли суми та їх витрачання. Суми, використані не за призначенням, вилучаються в доход федерального бюджету.

г) витрат на технічне переозброєння, а також на будівництво та реконструкцію об'єктів соціальної інфраструктури.

Ця пільга надається за умови повного використання сум нарахованого зносу (амортизації) на останню звітну дату.

3. Для банків, що одержали в попередньому році збиток (за даними річного бухгалтерського звіту), частина доходів, спрямованих на його покриття, звільняється від сплати податку протягом наступних п'яти років (за умови повного використання на ці цілі коштів резервного та інших аналогічних за призначенням фондів, створення яких передбачено законодавством).

4. Податкові пільги, встановлені підпунктами "б" - "г" пункту 2 та пункту 3 цієї статті, не повинні зменшувати фактичну суму податку, обчислену без урахування пільг, більш ніж на 50 відсотків.

5. Іноземний учасник банку за участю іноземного капіталу, що має відповідно до міжнародного договору Республіки Казахстан право на повне або часткове звільнення від оподаткування податком доходу, отриманого ним в результаті розподілу доходу банку, подає заяву про зниження або скасування податку в порядку, встановленому Міністерством фінансів РК. У разі подання заяви після переведення отриманого доходу за кордон вона повинна бути представлена ??протягом календарного року з дня переведення. Заява, подана після закінчення зазначеного терміну, до розгляду не приймається.

Іноземні банки, філії банків-нерезидентів, що мають відповідно до міжнародних договорів Республіки Казахстан право на повне або часткове звільнення від податку на доходи від джерел в Казахстані, реалізують це право відповідно до порядку, передбаченого для іноземного учасника банку за участю іноземного капіталу.

2.3 Порядок обчислення податку та строки сплати його до бюджету

1. Сума податку визначається платниками самостійно виходячи з величини оподатковуваної бази з урахуванням наданих пільг з податку і встановлених ставок податку.

2. Протягом кварталу платники виробляють авансові внески податку до бюджету, обчислені з передбачуваної суми доходу за оподатковуваний період.

Авансові внески проводяться не пізніше 10 і 25 числа кожного місяця рівними частками в розмірі однієї шостої квартальної суми податку.

Якщо суми податкових платежів незначні, то за клопотанням платника податковий орган може встановити один строк сплати до бюджету - 20 числа кожного місяця, в розмірі однієї третини квартальної суми податку.

Після закінчення першого кварталу, півріччя, дев'яти місяців і року платники обчислюють наростаючим підсумком суму податку виходячи з фактично отриманого ними доходу, що підлягає оподаткуванню, і встановленої ставки. Сплата податку провадиться за квартальними розрахунками у п'ятиденний строк з дня, встановленого для подання бухгалтерського звіту (балансу) за квартал, а за річними розрахунками - у десятиденний строк з дня, встановленого для подання бухгалтерського звіту (балансу) за рік.

Платіжні доручення на перерахування до бюджету податку на дохід здаються платниками до установ банків до настання терміну платежу.

3. Зайве внесені податок зараховуються в рахунок чергових платежів або повертаються платнику в десятиденний строк з дня одержання його письмової заяви.

2.4 Усунення подвійного оподаткування

1. Сума доходу, отримана за межами Республіки Казахстан, включається до загальної суми доходу, що підлягає оподаткуванню в Казахстані, і враховується при визначенні розміру податку.

2. Сплачена за межами Республіки Казахстан відповідно до законодавства інших держав сума податку на дохід, отриманий на територіях цих держав, зараховується при сплаті податку на дохід у Республіки Казахстан. При цьому розмір зараховуваних суми не може перевищувати суми податку на дохід, що підлягає сплаті до Республіки Казахстан з доходу, отриманого за її межами.

3. Правила усунення подвійного оподаткування не поширюються на іноземних юридичних осіб, які отримують доходи у зв'язку з діяльністю в Республіці Казахстан.

2.5 Зарубіжний досвід банківського оподаткування

Розглянемо сформовану практику оподаткування банків в деяких країнах. Як правило, в країнах заходу система оподаткування банків пов'язана із загальною системою податків на корпорації. Середні ставки податків, сплачених банками, наприклад, в 1986 - 1988 рр. в деяких країнах представлені в таблиці. Наведені дані відображають загальну тенденцію до зниження розміру ставки в кінці 80-х рр.

Таблиця

Середні ставки податків сплачених банками в 1986 - 1988 рр.

 № п / п Країна Розмір ставки (%)

 1986 1988

 1 Бельгія 40,8 27

 2 Канада 28,6 44

 3 Франція 38,4 40

 4 Італія 48,2 48

 5 Японія 52,6 44 - 56 *

 6 Люксембург 44,6 45

 7 Голландія 48,0 35

 8 Швейцарія 28,5 21 - 26 *

 9 Великобританія 35,6 35

 10 США 24,1 28

 11 Німеччина 55,2 49 - 60 *

Примітка: * Ставка оподаткування залежить від ставок місцевих податків, політики виплати банками дивідендів і муніципальних ставок податку з продажів.

Так, наприклад, в Японії банки сплачують такі податки:

- Корпоративний податок на прибуток (37,5%);

- Місцевий податок на прибуток (12,6%);

- Місцевий душовою податок (7,76%).

З урахуванням деяких відрахувань ставка податку в середньому становить близько 50% і коливається в діапазоні від 44 від 56%.

В Італії система оподаткування банків дещо інша: з банків стягується податок на прибуток корпорацій (36%) і місцевий податок (16,2%). Однак реальна ставка становить близько 48%, так при обчисленні податку 75% місцевого податку віднімається з оподатковуваного доходу.

У Франції банки (включаючи відділення іноземних банків) сплачують податок з корпорацій, рівний 34% з нерозподіленого прибутку, і 42% з прибутку, виплаченої у вигляді дивідендів. Податок на додану вартість не справляється з основних видів банківських доходів (відсотків, комісій тощо), але він сплачується (у розмірі 18,6%) з доходів операцій з лізингу, торгівлі благородними металами, трастових операцій та зберігання цінностей у сейфах .

У Великобританії банк сплачує 33 - 35% від загального доходу з внутрішніх і зовнішніх операцій.

У США ставка федерального податку на прибуток компанії становить 34% (в 1986 р знижена з 46% до 34%). Реально банки сплачують ще більш низьку ставку. Це пов'язано з тим, що в американській практиці існують деякі відрахування доходів (за окремими видами цінних паперів) з оподатковуваної бази.

Так, ще в 1977 р комерційні банки США виплатили прибуткові податки на суму понад 2,8 млрд. Дол. На банки поширюються звичайні ставки оподаткування корпорацій. Протягом багатьох років правила справляння податків з різних фінансових посередників розрізнялися. Комісія з фінансовим інститутам рекомендувала недавно уніфікувати оподаткування усіх фінансових установ, крім кредитних спілок. З останніх прибутковий податок в даний час не стягується. Очевидно, комісія вважає, що зазначена пільга не дає їм такого вирішального переваги в конкуренції, яке згубно позначилося б на інших фінансових установах. При оподаткуванні діяльності банків, як і при оподаткуванні корпорацій, у Сполучених Штатах в першу чергу звертається увага на дохід, а не на додану вартість або інші виробничі або споживчі податки. У зв'язку з тим, що оподаткування банків в США відбувається аналогічно оподаткуванню корпорацій, доцільно розглянути загальну схему оподаткування корпорацій, а потім виділити деякі особливості, притаманні федеральному оподаткуванню комерційних банків та оподаткуванню національних банків штатами.

Загальна схема оподаткування корпорації має наступний вигляд:

· Визначається дохід;

· Із суми певного доходу виключається який не підлягає оподаткуванню дохід;

· Виробляються відрахування для обчислення оподатковуваного чистого доходу, до якого застосовуються особливі ставки податку.

Звичайні комерційні винятку - витрати, зроблені для отримання доходу:

- Амортизація виробничого обладнання;

- Виплата відсотків по кредитах;

- Безнадійні борги;

- Заробітна плата і премії службовців.

Слід зазначити, що будь-які збитки, які виникають в результаті діяльності, але не були показані раніше для зниження заборгованості по податках, можуть бути враховані. Поряд з цим окремі правові норми дозволяють розширювати застосування винятків за такими конкретними статтями, як збільшення амортизації виробничого обладнання;

· Визначається сума податку;

· З певної суми податку, що перераховується Службі внутрішніх зборів, віднімаються суми, визначені пільгами.

Існує досить велика кількість пільг, але найважливішою для великих комерційних підприємств вважається пільга з оподаткування доходів, отриманих від діяльності за кордоном.

Слід підкреслити, що недоплата податків в американській практиці карна. Тому розрахунок податків на рівні комерційного банку (або корпорації), банківської холдингової компанії являє собою важливе питання для службовців, бухгалтерів і керівників. Практика оподаткування банків, як і інших корпорацій, у США заснована на тому, що якщо вони мають дохід, то мінімальний податок, істотно переглянутий в 1986 р, все одно повинен бути сплачений.

Поряд з цим в США існують норми про об'єднання доходу взаємопов'язаних корпорацій, а також про оподаткування при злитті і придбанні. Таким чином, американські банки зазвичай оподатковуються за тією ж схемою, що і корпорації. Але оскільки діяльність комерційних банків має певні особливості, остільки в США існує декілька норм, що мають відношення тільки до комерційних операціях банків. До їх числа слід віднести: резерви для відшкодування збитку, що виник у зв'язку з позиками; виключають з оподаткування дохід; операційні збитки; обмежені винятки з правил визначення ринку; відкладені доходи від діяльності в іншій країні; пільга з оподаткування доходів, отриманих від діяльності за кордоном; альтернативний мінімальний податок.

Простежити механізм формування оподатковуваної бази західних комерційних банків з відомою часткою умовності можна, використовуючи рахунок прибутків і збитків, заснований на концепції потоків. Це означає, що рахунок прибутків і збитків починається з процентного доходу та доходу від платних послуг, із суми яких віднімаються операційні витрати; потім не поряд операційні доходи або витрати, резерви для покриття сумнівних кредитних вимог і податки. У кінцевому рахунку може бути визначений чистий дохід комерційного банку. Наведений нижче формат відповідає одній з двох рекомендацій ЄС.

3 Рекомендації щодо вдосконалення оподаткування банків

Аналіз та оцінка зарубіжного досвіду оподаткування діяльності комерційних банків дозволяє зробити деякі висновки і рекомендації, які можуть бути використані в казахстанській практиці як на мікро -, так і макро-рівнях.

1. У сучасних казахстанських умовах доцільно було б ввести диференційований підхід до оподаткування комерційних банків. Зокрема, доцільно застосовувати нижчу ставку податку на прибуток в тому випадку, якщо банк систематично направляє прибуток не так на виплату дивідендів, а на збільшення капіталу банку, кредитування реального сектора економіки, розвиток діяльності за кордоном.

2. У зв'язку з тим, що прибуткові податки, які сплачують комерційні банки, зачіпають рівень достатності капіталу і знижують чистий дохід нерівномірно, в податковому законодавстві доцільно передбачити ряд позицій, які сприяли б певним банківським доходам. В умовах, коли необхідне цілеспрямоване вкладення коштів у реальний сектор економіки, такими доходами можуть виступати доходи банку від обслуговування (мається на увазі насамперед вкладення коштів на середньо- і довгостроковій основі) пріоритетних галузей реального сектора. Це тим більше актуально, коли фінансове керівництво банку прагне максимально знизити податки, що підлягають виплаті за поточну діяльність. Для цього, як правило, ведеться робота з усіма відділами, управліннями та департаментами з виявлення та використання легальних можливостей несплати податків.

Проблематика оподаткування казахстанських та іноземних банків, а також банків з іноземною участю важлива в контексті проблем розвитку інтеграційних процесів у банківському бізнесі, як мінімум, з двох причин.

По-перше, присутність іноземних банків прямо і опосередковано сприяє економічному розвитку Казахстану допомогою сприяння прискоренню ділового обороту, збільшення його розмірів в абсолютному вираженні і, отже, збільшення податкових відрахувань від діяльності різних господарюючих суб'єктів. Згідно з даними Національного Банку Казахстану є додаткові можливості збільшення власних коштів (капіталу) казахстанської банківської системи за рахунок залучення іноземного капіталу в межах встановленого ліміту 12% -го участі (фактична частка іноземного капіталу становить на 01.01.98 4,31%). Діяльність кредитних організацій, контрольованих нерезидентами, в 2005 р свідчить про зміцнення їхніх позицій в казахстанській банківській системі. Станом на 01.01.2005 на казахстанському банківському ринку діяло 26 кредитних організацій, у статутному капіталі яких іноземні інвестиції складають більше 50% (18% аналізованої групи). Величина активів даних банків на 01.01.2005 досягла 8,9% сукупних активів діючих кредитних організацій (без урахування Нацбанку РК) проти 6% на початок 2006 р Протягом 2005 р кредитні організації з участю іноземного капіталу значно впливали на процеси концентрації активів банківської системи. Станом на 01.01.07 в число 200 найбільших банків входило 12 з 16 баків, що повністю належать нерезидентам (100% -е участь у статутному капіталі), і 17 з 26 банків, контрольованих іноземним капіталом. У 2006 р розширилося вплив на казахстанську економіку банків, що повністю належать нерезидентам (100% -е участь в капіталі). Незважаючи на незначну величину відносини активів даних кредитних організацій до ВВП Казахстану - 1,3% на 01.01.06 протягом 2007 спостерігалося зростання цього показника в 1,6 рази. При цьому кризові явища на міжнародних фінансових ринках не надали тривалого несприятливого впливу на групу банків за участю іноземних інвестицій.

По-друге, присутність іноземних банків сприяє розвитку конкуренції на казахстанському ринку банківських послуг і цілий ряд переваг в конкурентній боротьбі належить саме банкам з іноземним участю. В умовах, коли казахстанські банки значно відстають від іноземних за кількісними та якісними показниками, їм необхідно надавати адекватну державну підтримку, в тому числі і за допомогою диференційованого підходу до оподаткування. Це важливо як з точки зору підвищення прибутковості державного бюджету, так і з точки зору підвищення прибутковості місцевих бюджетів (місцеві бюджети ще не сформувалися належним чином, що слід розглядати як явище, що негативно впливає на економічний розвиток областей в цілому). Ця теза підтверджується аналізом розвитку валютного ринку, динаміки прибутковості операцій його основних учасників. Так, слід брати до уваги, що у формуванні активів і пасивів банків за участю іноземних інвестицій в капіталі акцент зроблено на роботі із засобами в іноземній валюті.

У порівнянні з іншими комерційними банками банки, що мають іноземні інвестиції, володіють великими потенційними можливостями для роботи в «валютної ніші» ринку банківських послуг (наприклад, встановлення кореспондентських відносин із зарубіжними банками і т.д.). Станом на 01.01.07 на частку банків з іноземною участю припадало понад 34% сукупних коштів, розміщених діючими кредитними організаціями в закордонних банках на рахунках «НОСТРО» в іноземній валюті (з них 40% - в банках Європи, 32,7% - США і Канади). Як джерело формування ресурсної бази активно використовуються кошти в іноземній валюті - наприклад, залучені з міжнародних фінансових ринків міжбанківські кредити (станом на 01.01.07 банками з іноземною участю було отримано близько 61% загального обсягу кредитів, наданих банками-нерезидентами казахстанським банкам, 76 , 6% з них склали кредити європейських банків). Для порівняння можна навести дані про частку доходів від проведення валютних операцій у загальному обсязі отриманих доходів по одному з великих комерційних банків - ця частка в 2006 р склала 34%, тоді як від проведення операцій з цінними паперами той же банк отримав близько 40%, від кредитних операцій - близько 25% доходів.

Висновок

На адресу Міністерства РК з податків і зборів в 2006 р також як і в минулому році надходять пропозиції про введення податкових пільг для комерційних банків, напрямних банківський капітал у вітчизняне виробництво. Як правило, мова йде про зниження рівня оподаткування доходів у вигляді процентів, одержуваних від кредитування підприємств і організацій реального сектора економіки. Одночасно пропонується в повному обсязі приймати у зменшення оподатковуваного прибутку банків суми резервів під можливі втрати по позиках. Безперечно, що реалізація названих пропозицій знизить податкове навантаження на банки, але немає такої ж ясності з питанням - чи будуть ці стимули достатніми, щоб активізувати діяльність банків з довгострокового кредитування економіки за існуючих ризиків "неповернень" виданих кредитів.

Відомо, що кілька років тому подібні пільги вже вводилися, однак відомі і фінансові потрясіння, що випали на долю таких спеціалізованих банків, які користувалися цими пільгами, які кредитували промислові та сільськогосподарські підприємства. На нашу думку, введення податкових пільг для комерційних банків при кредитуванні економіки - це ще не гарантія фінансової стабільності банків.

У 2007р. на адресу міністерства надійшли пропозиції про встановлення для банків і підприємств однаковою податкової ставки з податку на прибуток, що становить 30 відсотків. Якщо вести мову про єдиною ставкою, тоді правомірно ставити питання і про встановлення єдиного режиму при обчисленні оподатковуваного прибутку. А це призведе до того, наприклад, що збитки банків від операцій з купівлі-продажу іноземної валюти не будуть враховуватися у складі витрат, що відносяться на собівартість надаваних банками послуг, як не враховуються вони у підприємств. В аналогічному режимі не повинні враховуватися в розрахунку оподатковуваного прибутку відрахування в резерв на можливі втрати по позичках і під знецінення цінних паперів. У підсумку замість передбачуваного зниження для банків податкового тягаря правомірно прогнозувати його зростання.

Якщо говорити про реальний істотному зниженні для банків сум сплачуваних до бюджету податків, то воно пов'язане з перспективою прийняття другої частини Податкового кодексу, тому в перелік податків, встановлюваних Кодексом, не входять податки, що стягуються з виручки - податок на користувачів автомобільних доріг і податок на утримання житлового фонду та об'єктів соціально-культурної сфери, частка яких у загальній сумі сплачуваних податкових платежів у бюджет і позабюджетні фонди становить близько 20 відсотків .

Що стосується сьогоднішнього дня, то поряд з роботою над Податковим кодексом актуальним є підвищення рівня методологічної роботи з чинним податковим законодавством, яка повинна більшою мірою гарантувати від помилок у розрахунку податкових платежів.

Крім того до кінця 2008р передбачається завершення роботи над новою редакцією Інструкції "Про порядок обчислення і сплати до бюджету податку на прибуток підприємств і організацій"; підготовлена ??до подання в Мін'юст РК нова редакція Інструкції "Про порядок обчислення і сплати до бюджету податку на майно підприємств", де враховані пропозиції комерційних банків з формування бази оподаткування для кредитних організацій. Удосконалюються методичні розробки та по інших податках.

Позитивний ефект дала спільна робота, проведена в 2007 р з фахівцями комерційних банків над новою редакцією Положення про особливості визначення бази оподаткування для сплати податку на прибуток кредитними організаціями. Хоча у вигляді постанови Уряду РК цей документ прийняти не вдалося, але його норми внесені в другу частину Податкового кодексу у вигляді особливостей визначення доходів і витрат комерційних банків. Вважаємо, що аналогічний підхід в рамках Казахстанської асоціації промислово-будівельних банків до питання розробки пільг, стимулюючих діяльність банків з довгострокового кредитування вітчизняної економіки, дозволить розробити оптимальний варіант його рішення.

Список використаної літератури:

1. Податки, випуск третій - четвертий, 2006

2. Податки, випуск перший, 2006

3. Податки. Під ред.Чернік Д.Г. 3-е изд. А .: Фінанси і статистика, 2005.

4. Гукасьян Г. І. Економічна теорія. Ключові вопроси.- М.: - «Инфра-М», 2007, -284с.

5. Макконелл К. Р., Брю С. Л. Економікс: принципи, проблеми і політика: Пер. з 13-го англ. вид.- М .: «Инфра-М, 2001, -XXXIV, -974с.

6. Мамедов О. Ю. Сучасна економіка. Загальнодоступна навчальний курс.- А .: «Фенікс», 2007, -608с.

7. Податок на прибуток. Збірник нормативних документів з коментарями. - А.: Агенство «Бізнес-Інформ», 2006.

8. Балабін В. Вирішення спорів про застосування пільг / Господарство право. -2001. - № 3. - С.72-82.

9. Никонов А. Про застосування пільг не закріплених у податковому законі .// Господарство право. - 2003. - № 9. - С. 79-83.

10. Фоміна О. Оподаткування прибутку (доходів) юридичних осіб у зарубіжних країнах .// Господарство право. - 1998. - № 10. - С.82 - 88.

11. Галимзянов Р.Ф. Постатейні коментар до інструкції ДПС від 10.08.95 № 37 «Про порядок обчислення та сплати до бюджету податку на прибуток підприємств і організацій» .// Податки та платежі. - 1999. - № 1.-С. 84-108.

12. Петрова Г.В. Правовідносини щодо звільнення від оподаткування .// Право і економіка. - 1997. - № 23/24. - С.31 - 42.

13. Петров А.В. Обчислення і сплата податку на прибутком / Главбух. - 1995.

14. -№ 10.-С.44-65.

15. Рагозін Б.А. Податкове планування на підприємствах і в організаціях (Оптимізація і мінімізація оподаткування). - М: 1997. Том

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com