На головну

 Управління оборотними активами підприємства ВАТ "Хліб" - Фінансові науки

Введення

Ефективне управління оборотними активами відіграє велику роль у забезпеченні нормальної роботи підприємства, підвищення рівня рентабельності виробництва і залежить від безлічі факторів. У сучасних умовах величезний негативний вплив на зміну ефективності управління оборотних коштів і уповільнення їх оборотності надають чинники кризового стану економіки

Раціональне та ефективне використання оборотних коштів сприяє підвищенню фінансової стійкості підприємства та його платоспроможності. У цих умовах підприємство своєчасно та повністю виконує свої розрахунково-платіжні зобов'язання, що дозволяє успішно здійснювати комерційну діяльність. Управління оборотними активами підприємства направлено на їх формування в необхідному і достатньому обсязі, при найменших витратах, а також підвищення ефективності їх використання. Ця проблема особливо актуальна для підприємств, що займаються виробництвом хлібобулочних виробів, де велика частка активів зосереджена в оборотних активах.

Все це підтверджує актуальність теми дипломної роботи, яка присвячена питанням управління оборотними активами на прикладі конкретного підприємства - ТОВ «Хліб» Липецького району Липецької області.

Метою дипломної роботи є розгляд стану управління оборотними активами підприємства та розробка шляхів вдосконалення.

Поставлена ??мета зумовила вирішення наступних завдань:

1) вивчити теоретичні та нормативно-правові засади управління оборотними активами підприємства;

2) зробити аналіз сучасного стану організації управління оборотними активами досліджуваного підприємства;

3) розробити пропозиції щодо вдосконалення управління оборотними активами підприємства.

Об'єктом дослідження послужило ТОВ «Хліб» Липецького району Липецької області.

Предмет дослідження дипломної роботи - процесі управління оборотними активами.

Дипломна робота складається з вступу, трьох розділів, висновків і пропозицій, списку використаної літератури та додатків.

У процесі написання дипломної роботи були використані наступні методи дослідження: монографічний, статистико-економічний, розрахунково-конструктивний; методи фінансового аналізу та ін.

оборотний актив управління запас

1. Теоретичні та законодавчо-нормативні основи управління оборотними активами 1.1 Економічний зміст процесу управління оборотними активами

В економічній літературі не простежується очевидна грань між поняттям «оборотні кошти» та «оборотний капітал» і не спостерігається однаковості в термінології. Логічним видається при розгляді оборотних коштів і оборотного капіталу враховувати спосіб їх відображення в бухгалтерському балансі. В цьому випадку під оборотними коштами слід розуміти актив балансу, що розкриває предметний склад майна підприємства, зокрема, його оборотні або поточні активи (матеріальні оборотні кошти, дебіторську заборгованість, вільні грошові кошти), а під оборотним капіталом - пасив балансу, що показує, яка величина коштів вкладена в господарську діяльність підприємства.

Управління оборотними активами становить найбільш велику частину операцій фінансового менеджменту. Це пов'язано з великою кількістю елементів їх внутрішнього матеріально-речового та фінансового складу, які вимагають індивідуалізації управління; високою динамікою трансформації їх видів; високою роллю в забезпеченні платоспроможності, рентабельності і інших цільових результатів фінансової діяльності підприємства.

Фінансовий менеджер повинен усвідомлено оперувати поняттями, вибираючи ті, які видаються йому найбільш переважними.

Бланк І. А. [15] вважає, що оборотні активи характеризують сукупність майнових цінностей підприємства, що обслуговують поточну виробничо - комерційну діяльність підприємства і повністю споживаних протягом одного операційного циклу ».

Шеремет А. Д. [51] визначає оборотні кошти (поточні активи) як кошти, що інвестуються підприємством в поточні операції протягом кожного циклу.

Лишанський М. Л., Круш З. А. [48] розуміють під оборотними активами - це кошти, призначені для короткострокового використання та перетворювані в грошову готівку протягом одного виробничо - комерційного циклу.

Схоже визначення оборотних активів дають економісти Ковальов В. В. [25], Шуляк П. Н. [51]. Вони вважають, що оборотні активи - це активи підприємства, поновлювані з певною регулярністю для забезпечення поточної діяльності, вкладення в які як мінімум одноразово обертаються протягом року або одного виробничо - комерційного циклу, матеріалізована в оборотних виробничих активи та активи сфери обігу.

Крейнина М. Н. [28] під оборотними активу (засобами) розуміє оборотні виробничі фонди і фонди обігу.

Гаврилова А. Н. [47] трактує оборотні активи (кошти) наступним чином - грошові кошти підприємства, авансовані для планомірного утворення і використання оборотних виробничих фондів та звернення.

Отже, одні вчені акцентують увагу на тотожність оборотного капіталу, оборотних коштів і оборотних активів, інші - на вартісній оцінці оборотних активів та їх участі лише в одному кругообігу, а треті на двох аспектах цієї категорії - фінансової та натурально - речовій.

При написанні даної дипломної робіт ми будемо дотримуватися думки Круш З. А. і Жигалкина Н. В. [25] в тому, що категорію «оборотні кошти» доцільно розглядати як загальноекономічну, «оборотні активи» - як обліково - фінансовий поняття, а « оборотний капітал »- як фінансово - економічну категорію. Таким чином ми будемо дотримуватися поняття оборотні активи і оборотні кошти, ототожнюючи їх. і вважати, що оборотні активи (оборотні кошти) - це вартість, авансована у формування оборотних виробничих фондів та звернення.

Оборотні кошти виконує 2 функції:

1) виробничу - тому оборотний виробничий активи бере участь у створенні нової виробничої вартості;

2) платіжно-розрахункову - тому оборотні активи у сфері обігу не бере участь у створенні нової вартості (крім витрат з реалізації) і сприяє перетворенню готової продукції в грошові ресурси.

Так як оборотний кошти включають як матеріальні, так і грошові ресурси, а також фінансово-кредитні ресурси, від ефективного управління ними залежать процес матеріального виробництва і фінансова стійкість підприємства.

Цілеспрямоване управління оборотними активами підприємства визначає необхідність попередньої їх класифікації. З позицій фінансового менеджменту ця класифікація оборотних активів будується за такими основними ознаками (див рис.1).

1. За характером фінансових джерел формування виділяють:

- Валові оборотні активи (або оборотні кошти в цілому) характеризують загальний їх обсяг, сформований як за рахунок власного, так і позикового капіталу. У фінансовій звітності підприємства вони відображені в розділі II активу балансу;

- Чисті оборотні активи (або чистий робочий капітал) характеризує ту частину їх обсягу, що сформована за рахунок власного і довгострокового позикового капіталу;

- Власні оборотні активи (або власні оборотні кошти) характеризують ту частину, яка сформована за рахунок власного капіталу підприємства. Якщо підприємство не використовує довгостроковий позиковий капітал для фінансування оборотних коштів, то суми власних і чистих оборотних активів співпадають.

Класифікація оборотних активів:

-по Функціональної ролі в процесі виробництва-Оборотні виробничі фонди-Фонди обращеніяПо видам оборотних коштів: -запас сировини і матеріалів, напівфабрикати-Запаси готової продукції-Дебіторська заборгованість-Грошові активи-Інші види оборотних актівовПо періоду функціонування: -Постійно частина оборотних активів-Мінлива частина оборотних активів-За ступенем керованості-Нормовані оборотні активи-Ненормовані оборотні актівиПо характером фінансових джерел: -Валовие оборотні активи

-Чисті Оборотні активи-Власні оборотні активи

За видами оборотних активів виділяють:

- Запаси сировини, матеріалів і напівфабрикатів. Цей вид оборотних активів характеризує обсяг вхідних матеріальних їх потоків у формі запасів, що забезпечують виробничу діяльність підприємства;

- Запаси готової продукції - характеризує обсяг виходять матеріальних їх потоків у формі запасів виготовленої продукції, призначеної до реалізації;

- Дебіторська заборгованість - характеризує суму заборгованості на користь підприємства, представлену фінансовими зобов'язаннями юридичних і фізичних осіб за розрахунками за товари, роботи, послуги, видані аванси і т.д .;

- Грошові активи. У практиці фінансового менеджменту до них відносять не тільки залишки грошових коштів у національній та іноземній валюті (у всіх їхніх формах), а й суму короткострокових фінансових вкладень, які розглядаються як форма інвестиційного використання тимчасово вільного залишку грошових активів (називають «спекулятивний залишок грошових коштів» );

- Інші види оборотних активів - до них відносяться оборотні активи, не включені до складу вищерозглянутих їх видів, якщо вони відображаються в загальній їх сумі (витрати майбутніх періодів тощо).

2. За характером участі в операційному процесі оборотні активи диференціюються таким чином:

- Оборотні активи, що обслуговують виробничий цикл підприємства (запаси сировини, матеріалів і напівфабрикатів; обсяг незавершеного виробництва, запаси готової продукції);

- Оборотні активи, що обслуговують фінансовий (грошовий) цикл підприємства (дебіторська заборгованість та ін.).

3. За періодом функціонування оборотних активів виділяють:

- Постійна частина оборотних активів, яка являє собою незмінну частину їх розміру, яка не залежить від сезонних та інших коливань операційної діяльності підприємства і не пов'язана з формуванням запасів товарно-матеріальних цінностей сезонного зберігання, дострокового завозу та цільового призначення, тобто це незнижуваний мінімум оборотних активів, необхідний підприємству для здійснення операційної діяльності;

- Змінна частина оборотних активів - варьирующая їх частина, яка пов'язана із сезонним зростанням обсягу виробництва і реалізації продукції, необхідністю формування в окремі періоди господарської діяльності підприємства запасів товарно-матеріальних цінностей сезонного зберігання, дострокового завозу та цільового призначення. У складі цього виду оборотних активів виділяють зазвичай максимальну і середню їх частину.

Різноманіття видів оборотних коштів і їх конкретних різновидів визначає складність завдань фінансового менеджменту, пов'язаних з управлінням оборотними активами. Процес управління оборотними активами передбачає виявлення складу і структури оборотних коштів, комплексне і поелементне планування потреби в оборотних коштах, виявлення джерел формування оборотних активів, а також оперативну роботу з аналізу, регулювання і контролю.

При цьому ефективність управління досягається тільки вдосконаленням всіх перерахованих складових.

Комплекс стратегічних і тактичних завдань, пов'язаних з управлінням оборотними активами, та механізми їх реалізації отримують відображення в розробляється на підприємстві політиці управління оборотними активами. Політика управління використанням оборотних активів підприємства розробляється в кілька етапів.

Спочатку проводиться аналіз характеристик оборотних активів підприємства, вивчається динаміка їх основних позицій (обсягу, складу, структури) і оцінюються показники економічної ефективності використання оборотних активів, насамперед рентабельність і оборотність. У процесі аналізу встановлюється загальна тривалість операційного, виробничого та фінансового циклів підприємства, а також розглядається склад і динаміка основних джерел фінансування оборотних активів, визначається рівень фінансового ризику, що генерується сформованою структурою джерел фінансування оборотних активів.

Результати проведеного аналізу дозволяють визначити загальний рівень ефективності управління оборотними активами на підприємстві та виявити основні напрями його підвищення в майбутньому періоді.

Далі на основі висновків аналізу визначаються принципові підходи до формування оборотних активів підприємства, які відображають загальну ідеологію фінансового управління підприємством з позицій прийнятного співвідношення рівня прибутковості та ризику фінансової діяльності. Теорія фінансового менеджменту розглядає три підходи до формування оборотних активів підприємства - консервативний, помірний і агресивний.

Вибрані принципові підходи до формування оборотних активів підприємства визначають суму оборотних активів та їх рівень по відношенню до обсягу операційної діяльності.

Наступний етап розробки політики управління оборотними активами передбачає процес оптимізації обсягу оборотних активів, тобто встановлення оптимальної величини оборотних коштів, необхідних для організації і здійснення нормальної господарської діяльності підприємства.

При управлінні оборотними активами підприємства виникає також питання про сезонні особливості здійснення операційної діяльності і різких коливаннях в потребах окремих видів оборотних активів. Тому в процесі управління оборотними активами слід визначати їх сезонну складову.

Центральним питанням при розробці політики управління оборотними активами є питання забезпечення необхідної ліквідності та підвищення рентабельності оборотних активів.

Заключним етапом розробки політики управління оборотними активами є побудова ефективних систем контролю за використанням оборотних активів.

Цілі і характер використання готельних видів оборотних активів мають суттєві відмінні риси. Тому на підприємствах з великим обсягом використовуваних оборотних активів розробляється самостійна політика управління окремими їх видами: запасами товарно-матеріальних цінностей, дебіторською заборгованістю, грошовими активами. У розрізі цих груп оборотних активів конкретизується політика управління ними, яка підпорядкована загальній політиці управління оборотними активами підприємства. Ефективне управління використанням кожного елемента оборотних коштів сприяє підвищенню ефективності використання оборотних активів в цілому.

1.2 Законодавчо-нормативне забезпечення процесу управління оборотними активами

Існує ряд нормативно-законодавчих актів, що регламентують діяльність комерційних організацій, в тому числі і управління оборотними активами.

У своїй діяльності ТОВ «Хліб» Липецького району Липецької області орієнтується на основний закон держави - Конституцію РФ від 12.12.93г. [1]., Наділену вищою юридичною силою і визначальною основи конституційного ладу. У Конституції РФ, прийнятої всенародним голосуванням 12 грудня 1993 року, в главі 35 йдеться про те, що кожен громадянин має право мати майно у власності, володіти, користуватися і розпоряджатися ним як одноособово, так і спільно з іншими особами. Виходячи з цього, кожен громадянин може створювати різні підприємства з різною організаційно-правовою формою власності.

ТОВ «Хліб» Липецького району Липецької області здійснює свою діяльність відповідно до Цивільного кодексу ч. П від 26.01.96г. №14-AP і законом г «Про товариства з обмеженою відповідальністю» прийнятим 08. 02. 1998р. Державною Думою (в редакції змін і доповнень, внесених пізніше) [2]. Він визначає організаційно-правову форму господарювання, договірні зобов'язання, а так само інші відносини, засновані на рівності та майновій самостійності їх учасників. Товариством з обмеженою відповідальністю визнається засноване одним або кількома особами товариство, статутний капітал якого поділений на частки визначених установчими документами розмірів; учасники товариства з обмеженою відповідальністю не відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах вартості внесених ними вкладів.

Також необхідно відзначити, що в процесі управління оборотними активами велике значення мають прийняті в 1994 і 1996 рр. перша і друга частини Цивільного Кодексу РФ (ГК РФ). У них визначені майнові відносини ринку, основні права і обов'язки підприємців.

Розрахунковим відносинам належить важлива роль у виконанні взаємних зобов'язань сторін у процесі здійснення підприємницької діяльності. Їх правовому регулюванню присвячена гл. 46 ЦК РФ. На території РФ платежі здійснюються двома способами: готівкою і безготівковими платежами. Розрахунки між юридичними особами здійснюються в безготівковому порядку, але можуть проводитися також готівкою, якщо інше не встановлено законом.

Важливе місце при регулюванні використання оборотних коштів займає законодавство в області бухгалтерського обліку. Це наступні нормативно-правові акти: Федеральний закон «Про бухгалтерський облік» від 21.11.1996г. №129-ФЗ [4]; Положення з бухгалтерського обліку «Облікова політика організації» ПБУ 1/2008 [10], затверджене Наказом Міністерства РФ фінансів від 06.10.2008г. №106н; Положення з бухгалтерського обліку «Бухгалтерська звітність організації» ПБУ 4/99, затверджене Наказом Міністерства фінансів від 06.07.1999г. № 43н [5]; Положення з бухгалтерського обліку «Облік

Повний текст реферату
© 8ref.com - українські реферати
8ref.com