На головну

 Розробка короткостроковій і довгостроковій фінансової політики організації на прикладі ВАТ КБК "Черемушки" - Фінансові науки

Розробка короткостроковій і довгостроковій фінансової політики організації на прикладі ВАТ КБК "Черемушки"

Зміст

Введення

1. Попередня оцінка ринкової, інвестиційної, операційної, фінансової діяльності та ключових показників створення вартості

1.1 Експрес-оцінка організації

1.2 Оцінка ринкової, інвестиційної, операційної та фінансової діяльності на основі агрегованих форм

2. Розробка короткостроковій фінансової політики організації

2.1 Аналіз ринкової діяльності організації і розробка базових параметрів ринкової політики

2.2 Аналіз оборотних активів та розробка базових параметрів політики управління оборотними активами

2.3 Управління запасами і дебіторською заборгованістю

2.4 Аналіз грошових потоків організації

3. Розробка довгострокової фінансової політики організації

3.1 Аналіз фінансової діяльності організації і розробка базових параметрів фінансової стратегії

3.2 Середньозважена вартість капіталу

3.3 Розрахунок ефекту фінансового важеля, його рівня і індексу

3.4 Аналіз дивідендної політики

3.5 Аналіз рентабельності власного капіталу (Методика Дюпон)

3.6 Управління прибутком на основі показників ресурсоємності

3.7 Аналіз сукупного ризику

4. Аналіз перспектив розвитку бізнесу та оцінка базових параметрів фінансової політики організації

4.1 Розробка фінансових прогнозів

4.2 Три підходи до оцінки вартості бізнесу

4.3 Оцінка ризиків

Висновок

Введення

Метою даної курсової роботи є розробка короткостроковій і довгостроковій фінансової політики організації на прикладі ВАТ "КБК" Черемушки ".

Основні завдання роботи:

u оцінка ключових показників фінансової політики, при цьому призвести експрес-аналіз, аналіз агрегованих форм звітності і ключові індикатори за видами діяльності;

u аналіз ринкової діяльності підприємства;

u аналіз операційної діяльності підприємства, а саме, аналіз оборотних активів і оборотного капіталу;

u аналіз управління запасами і дебіторською заборгованістю;

u аналіз фінансової діяльності підприємства, в яку входить загальна характеристика джерел фінансування організації, розрахунок і аналіз показників фінансового важеля, середньозваженої вартості капіталу та аналіз дивідендної політики;

u аналіз ефективності діяльності підприємства, де виробляється факторний аналіз чистого прибутку, аналіз сукупного ризику, рентабельності власного капіталу, грошових потоків організації.

u аналіз перспектив розвитку бізнесу підприємства, при цьому здійснити прогнозний аналіз стратегії розвитку організації, аналіз ризиків, розрахувати вартість бізнесу і оцінити перспективи розвитку бізнесу.

Для вирішення вище поставлених завдань буде використовуватися звітність ВАТ КБК "Черемушки" від 31.12.2008 г: Бухгалтерський баланс, звіт про прибутки і збитки, звіт про рух грошових коштів, звіт про зміни капіталу, додаток до бухгалтерського балансу, пояснювальна записка до балансу.

1. Попередня оцінка ринкової, інвестиційної, операційної, фінансової діяльності та ключових показників створення вартості 1.1 Експрес-оцінка організації

Коротка характеристика організації така:

організаційно-правова форма - відкрите акціонерне товариство;

вид діяльності: ВАТ КБК "Черемушки" є багатопрофільною компанією і розвиває діяльність за чотирма напрямками:

1. Борошняні кондитерські вироби тривалого зберігання, що включають упаковані торти і випічку (здобні рулети, пироги, кекси і т.д.).

2. Хліб і хлібобулочні вироби.

3. Заморожені борошняні вироби і тісто.

4. Кремові торти.

організація входить до складу Групи компаній "Черемушки".

Експрес - аналіз дає загальне уявлення про діяльність організації та дозволяє оцінити її економічне становище.

Таблиця 1

Економічний потенціал

 Показник попередній рік звітний рік Висновок (відхилення суттєве чи ні)

 1 2 3 4

 Валюта балансу, тис. Руб. 1 571 968 1 799 763

 Чисельність працюючих, чол. 1697 1697

 Виручка (нетто) від продажу товарів, продукції, робіт, послуг 1825320 2423501 істотне

 Чистий прибуток, тис. Руб. 19586125444 істотне

 Сумарні податкові платежі до бюджету соціальні фонди, тис. Руб. +215557332806 Істотне

 Фінансові вкладення в статутні капітали дочірніх і залежних товариств, тис. Руб. +227343227343

 Залишкова вартість основних засобів і нематеріальних активів, тис. Руб. +274202197919 Істотне

 коефіцієнт придатності основних засобів,% 53 42

 Орендовані основні засоби, тис. Руб. 36015 79654 істотне

 Основні засоби, передані в оренду, тис. Руб. 23871 - суттєве

 Питома вага активів виробничого призначення (основні засоби, запаси сировини і матеріалів, запаси незавершеного виробництва),% 23,8 17,1 істотне

 Питома вага активів, що використовуються в основній діяльності (НМА, ОС, З, ДЗ),% 42,6 31,7 істотне

 Висновок (мале, середнє, велике підприємство) * крупне на регіональному рівні велике на регіональному рівні

За результатами оцінки економічного потенціалу організації можна зробити наступні висновки. ВАТ КБК "Черемушки" є великим на регіональному рівні підприємством, виручка і активи якого перевищують 1 млрд. Руб., А чисельність 1697 чол. У порівнянні з попереднім роком істотно збільшилася чистий прибуток підприємства, що призвело до збільшення податкових платежів до бюджету.

Фінансові вкладення в статутні капітали дочірніх і залежних товариств залишилися на колишньому рівні. Питома вага активів виробничого призначення знизився на 6,7 процентних пункти. Питома вага активів, що використовуються в основній діяльності, теж знизився на 10,9 процентних пункти.

короткострокова довгострокова фінансова політика

У таблиці 2 будуть представлені показники фінансового стану організації.

Таблиця 2

Фінансове становище

 Показник попередній рік звітний рік Висновок (відхилення суттєве чи ні)

 Статутний капітал, тис. Руб. 384384

 у відсотках до валюти балансу 0,02 0,02

 Власний капітал, тис. Руб. +330856457567 Істотне

 у відсотках до валюти балансу,% 21,05 25,42

 Вартість чистих активів, тис. Руб. +331289457906 Істотне

 ставлення ВЧА до статутного капіталу 826,73 1 192,46 істотне

 Довгострокові зобов'язання, тис. Руб. +893230993912

 у відсотках до валюти балансу,% 56,82 55,22

 Короткострокові кредити і позики, тис. Руб. 80981 72980

 у відсотках до валюти балансу,% 5,15 4,05

 Орендовані по лізингу основні засоби, тис. Руб. 36015 79654 істотне

 у відсотках до валюти балансу,% 2,29 4,43 істотне

 Кредиторська заборгованість, тис. Руб. +266468274965

 у відсотках до валюти балансу,% 16,98 15,30

 Власні оборотні кошти, тис. Руб. (801 804) (933 251)

 Нетто-монетарна позиція, тис. Руб. 47607 12333 істотне

 Висновок (фінансово стійке чи фінансово нестійке підприємство) * фінансово нестійке підприємство фінансово нестійке підприємство

Власні оборотні кошти негативні і їх негативна величина зростає за рахунок збільшення необоротних активів, які у багато разів перевершують величину власного капіталу, це в свою чергу говорить те фінансової нестійкості підприємства. Нетто-монетарна позиція знижується, що також веде до фінансової нестійкості, але може привести до збільшення прибутку. Спостерігається збільшення довгострокових зобов'язань, кредиторської заборгованості. Всі ці показники характеризують становище підприємства як фінансово нестійке.

Таблиця 3

Ефективність діяльності

 Показник попередній рік звітний рік Висновок (відхилення суттєве чи ні)

 Рентабельність власного капіталу,% 5,92 27,42 істотне

 Рентабельність активів,% 9,47 18,79 істотне

 Коефіцієнт оборотності активів, раз на рік 1,16 1,35

 Окупність власного капіталу, років 16,89 3,65 істотне

 Продуктивність праці, тис. Руб. / Чол. 1 075,62 1 428,11 істотне

 Висновок (високо ефективне, недостатньо ефективне, збиткове підприємство) * недостатньо ефективне підприємство ефективне підприємство

Орієнтир для показника рентабельність власного капіталу складає 25-30%. З таблиці видно, що рентабельність власного капіталу в попередньому році перебувала на дуже низькому рівні, але у звітному році збільшилася і досягла 27,42%, що говорить про ефективність підприємства. Рентабельність активів повинна бути більше процентної ставки за кредитами, тоді підприємство буде ефективним. У нашому випадку рентабельність активів збільшилася порівняно з попереднім роком і перевищила процентну ставку за кредитами. Окупність власного капіталу в звітному році істотно знижується. За показником продуктивності праці, 1 працівник повинен на рік відпрацьовувати приблизно 1,5 млн. Руб. У звітному році даний показник склав 1,4 млн. Руб. Проаналізувавши ефективність діяльності ВАТ КБК "Черемушки", можна зробити висновок, що підприємство ефективне.

Таблиця 4

Цінювання

 Показник попередній рік звітний рік Висновок (відхилення суттєве чи ні)

 Співвідношення капіталізація / виручка (орієнтир P / S = 1 - 3) 0,18 0, 19

 Співвідношення капіталізація / прибуток (орієнтир P / E = 4 - 6) 16,89 3,65 істотне

 Співвідношення PEG: капіталізація / прибуток / темп приросту прибутку або виручки (орієнтир - менше 1 недооцінена, більше 2 переоцінена) 0,01

 Висновок (організація переоцінена або недооцінена) * переоцінка недооцінена

Таким чином, у звітному році показники P / S і P / Е виявилися нижчими за середні орієнтовних співвідношень, а це говорить про недооціненість організації, що є характерним для ефективного підприємства.

Істотних відхилень спостерігається за показником співвідношення капіталізації та прибутку.

Таблиця 5

Інвестиційна привабливість

 Показник звітний рік середні значення

 Рентабельність власного капіталу,% 27,4 20,0

 Темп приросту виручки,% 32,8 20,0

 Висновок (зірка, собака, кінь, корова) зірка

Підприємство є інвестиційно привабливим і відноситься до категорії "зірки", так як темп приросту виручки дорівнює 32,8%, а рентабельність власного капіталу 27,4%. Необхідно збільшувати частку на ринку і зберігати ocoбeннocті cвoeй пpoдyкціі.

Отже можемо зробити висновок: ВАТ КБК "Черемушки" є великим на регіональному рівні, інвестиційно привабливим і ефективним підприємством, однак фінансово нестійким і недооціненим.

Основні індикатори ринкової, виробничої фінансової діяльності організації:

Таблиця 6

Ключові абсолютні показники

 показник попередній рік звітний рік

 Валюта балансу, тис. Руб. 1 571 968 1 799 763

 Виручка, тис. Руб. 1 825 320 2 423 501

 Чистий прибуток, тис. Руб. 19586125444

Порівнявши ключові показники діяльності підприємства за звітний і попередній рік, спостерігається зростання, що характеризує організацію з кращого боку.

Таблиця 7

Ринкова діяльність

 Показник попередній рік звітний рік

 Темп приросту виручки,% 32,77

 Рентабельність продажів (маржа),% 3,92 12,52

 Частка прибутку від продажів в прибутку до оподаткування,% 371,81 170,99

 Чиста кредитна позиція (дебіторська заборгованість - кредиторська заборгованість), тис. Руб. 8042 (19 979)

 Висновок про успішність ринкової діяльності

 ринкова діяльність успішна

У аналізованого підприємства ми бачимо значне збільшення рентабельності продажів, частка прибутку від продажів в прибутку до оподаткування істотно знижується в результаті зниження негативного іншого фінансового результату. Але в цілому темп приросту виручки знаходиться на хорошому рівні, тому можна сказати, що ринкова діяльність підприємства успішна.

Таблиця 8

Інвестиційна діяльність

 Показник попередній рік звітний рік

 Ставлення необоротних активів та орендованих основних засобів до оборотних активів,% 266,0 359,58

 Темп приросту необоротних активів,% - 22,79

 Коефіцієнт введення основних засобів - 10,12

 Коефіцієнт придатності основних засобів,% 53,0 41,66

Переходячи до оцінки інвестиційної діяльності організації, необхідно в першу чергу відзначити досить високе значення відношення вартості необоротних активів та орендованих основних засобів до величини оборотних активів, яка перевищує 200% на початок і 300% на кінець звітного року. Це ознака капиталоемкого виробництва і свідчить про активну інвестиційну політику. Інвестиційну активність в частині реальних інвестицій на етапі експрес-оцінки можна попередньо оцінювати як мало високу, оскільки величина інвестицій в основні засоби в звітному році дорівнює 10,12% від первісної вартості основних засобів, при цьому коефіцієнт г

Таблиця 9

Операційна діяльність

 Показник попередній рік звітний рік

 1 2 3

 Коефіцієнт оборотності активів 1,16 1,35

 Рентабельність чистих активів,% 9,47 18,79

 Віддача від необоротних активів 1,61 1,74

 Тривалість виробничого циклу, дні 25 18

 Тривалість фінансового циклу, дні 26 15

 Продуктивність праці, тис. Руб. / Чол. 1 075,6 1 428,1

 Середня річна заробітна плата, тис. Руб. / Чол. 206,7 268,9

 Рівень операційного важеля 4,30 3,13

 Висновок про успішність операційної діяльності

 операційна діяльність успішна

Операційна діяльність характеризується наступними позитивними тенденціями з точки зору створення бізнесом вартості: збільшенням рентабельності чистих активів, зниженням тривалості виробничого циклу, збільшенням продуктивності праці та заробітної плати. Негативні тенденції, що проявилися в діяльності організації, такі: зниження рівня операційного важеля.

Таблиця 10

Фінансова діяльність

 Показник попередній рік звітний рік

 Плече фінансового важеля 2,94 2,33

 Коефіцієнт автономії 0,21 0,25

 Відношення вартості орендованих основних засобів до вартості власних основних засобів,% 0,13 0,41

 Ефект фінансового важеля,% (21,08) 4,74

 Рівень фінансового важеля за фактичними ставками 6,4188 1,6148

 Висновок про успішність фінансової діяльності

 фінансова діяльність успішна

Оцінка фінансової діяльності організації дала наступні результати - організація знизила активність у залученні зовнішніх джерел фінансування, так на 1 руб. власного капіталу на кінець звітного року припадає 2 руб.33 коп. позикового. Рівень фінансового важеля також можна оцінювати як надзвичайно низький, у звітному році він знижується і стає дорівнює 1,6148.

Таблиця 11

Комплексна оцінка діяльності організації

 Показник попередній рік звітний рік

 Середньозважена ринкова ціна капіталу,% 23,09 17,96

 Рентабельність інвестованого капіталу,% 9,63 13,29

 Темп приросту інвестованого капіталу,% 16,81

 Співвідношення PEG: капіталізація / прибуток / темп приросту прибутку 0,01

 Висновок про успішність організації (створення вартості)

 організація не створює вартість

Оцінка факторів вартості бізнесу дає підстави для наступних висновків - рентабельність інвестованого капіталу зростає, але залишається нижче вартості капіталу, що дозволяє зробити висновок про те, що бізнес не створює вартість. Темп приросту інвестованого капіталу високий, досягає 16,81%, що характерно для ефективного бізнесу. Необхідно відзначити, що тенденція до зростання показника рентабельності інвестованого капіталу дозволяє розраховувати на те, що в найближчому майбутньому бізнес буде створювати вартість.

Підводячи підсумок експрес-оцінці організації, можна зробити висновок про те, що організація являє собою ефективний бізнес, ринкова діяльність цілком успішна, операційна діяльність ефективна, фінансова діяльність успішна, інвестиційна діяльність активна. Організація не створює вартість.

1.2 Оцінка ринкової, інвестиційної, операційної та фінансової діяльності на основі агрегованих форм

Попередня оцінка діяльності організації на основі агрегованих форм, дозволяє оцінити ефективність і уточнити попередні висновки щодо створення бізнесом вартості.

Результати розрахунків представлені в табл.12, табл.13.

Таблиця 12

Аналіз агрегованого балансу

 Показник позначення початок року кінець року зміна за рік частка факторів у зміні балансу,%

 сума, тис. руб. питома вага сума, тис. руб. питома вага в тис. руб. темп приросту,% в структурі,%

 АКТИВ

 Необоротні активи А4 1132660 72,1 1390818 77,3 258158 22,8 5,2 113,3

 Запаси і ПДВ по придбаних цінностей А3 1234 800 7,9 121 308 6,7 (3 492) (2,8) (1,2) (1,5)

 Дебіторська заборгованість А2 274 510 17,5 254 986 14,2 (19 524) (7,1) (3,3) (8,6)

 Грошові кошти, короткострокові фінансові вкладення, інші А1 39998 2,5 32651 1,8 (7347) (18,4) (0,7) (3,2)

 БАЛАНС 1 571 968 100,0 1 799 763 100,0 227 795 14,5 - 100,0

 ПАСИВ

 Капітал і резерви П4 330 856 21,0 457 567 25,4 126 711 38,3 4,4 55,6

 Довгострокові пасиви П3 893 230 56,8 993 912 55,2 100 682 11,3 (1,6) 44,2

 Короткострокові пасиви: кредити і позики П2 80981 5,2 72980 4,1 (8001) (9,9) (1,1) (3,5)

 Кредиторська заборгованість та інші короткострокові зобов'язання П1 266901 17,0 275304 15,3 8403 3,1 (1,7) 3,7

 БАЛАНС 1 571 968 100,0 1 799 763 100,0 227 795 14,5 - 100,0

По активу балансу:

1. інвестиційна діяльність організації (А4) ефективна, оскільки при збільшенні виручки на 32,8% зростання необоротних активів склав 22,8%. Можна сказати, що організація ефективно інвестує капітал у необоротні активи і відповідно збільшують виручку.

2. операційна діяльність організації, яка відображається у агрегированной статті А3, також є ефективною, виручка (темп приросту = 32,8%) зростає швидше, ніж запаси і ПДВ, показник яких взагалі є негативним (Тпр = - 2,8%), тим самим характеризуючи ефективну закупівельну і збутову діяльність.

3. збутова діяльність організації характеризується скороченням статті А2 (дебіторська заборгованість) на 7,1%, що позитивно характеризує організацію і може свідчити про корекцію кредитної політики організації щодо своїх покупців та інших контрагентів у напрямку її посилювання. Збутова діяльність ефективна.

4. Високоліквідні активи організації скоротилися на 18,4% - це означає, що діяльність у зоні грошових потоків ефективна і організація зменшує ліквідність.

По пасиву балансу:

Стратегія дорога і стійка, ризик мінімальний і до кінця року вона не міняється.

Таблиця 13

Агрегований звіт про прибутки і збитки.

 Показник попередній рік звітний рік зміна за рік частка факторів у зміні чистого прибутку,%

 сума, тис. руб. питома вага сума, тис. руб. питома вага в тис. руб. темп приросту,% в структурі,%

 виручка 1 825 320 100,0 2 423 501 100,0 598 181 32,8 - 565

 витрати по звичайних видах діяльності (1 753 762) (96,1) (2 120 173) (87,5) (366 411) 20,9 8,6 (346)

 прибуток від продажів 71 558 3,92 303 328 12,52 231 770 323,9 8,6 219

 інший результат (52 312) (2,9) (125 928) (5,2) (73 616) 140,7 (2,3) (70)

 прибуток до оподаткування, тис. руб. 19 246 1,1 177 400 7,3 158 154 821,7 6,3 149

 податок на прибуток і відкладені податки 340 0,0 (51 956) (2,1) (52 296) (15 381,2) (2,2) (49)

 чистий прибуток 19 586 1,1 125 444 5,2 105 858 540,5 4,1 100

 дивіденди - - - - - - - -

 нерозподілений прибуток 19 586 1,1 125 444 5,2 105 858 540,5 4,1 -

 витрати на власний капітал (за ринковою ставкою) (82 714) (4,5) (91 513) (3,8) (8 799) 10,6 0,8 -

 економічний прибуток (118 222) (6,5) (28 297) (1,2) 89 926 (76,1) 5,3 -

Проаналізувавши таблицю 13, можна сказати, що виручка виросла на 32,8%. Це позитивний фактор, оскільки зростання виручки означає, що фірма успішно здійснює свою операційну діяльність. Витрати по звичайних видах діяльності так само зросли (на 20,9%), їх темп зростання нижче, ніж темп зростання виручки, що є позитивним фактором. Але в цілому прибуток від продажів зросла на 323,9%. Інший фінансовий результат негативний і він збільшився на 140,7%. В цілому прибуток до оподаткування зріс на 821,7%, а чистий прибуток виріс на 540,5%. Що є хорошим фінансовим результатом діяльності фірми.

2. Розробка короткостроковій фінансової політики організації 2.1 Аналіз ринкової діяльності організації і розробка базових параметрів ринкової політики

Ринки, на яких організація здійснює свою діяльність, мають такі особливості. Основною галуззю, в якій працює підприємство, є кондитерська галузь.

Після активного зростання на початку 2000-х років російський ринок кондитерських виробів за своєю місткістю наближається до точки насичення. Досить гостро сьогодні відчувається конкуренція на привабливому для виробників ринку високомаржинальних кондитерських виробів, зокрема в преміальному сегменті ринку кондитерських виробів, на якому крім вітчизняних фабрик представлені транснаціональні компанії. Найбільш яскраво тенденція зростання високоціновому сегментів виражена в Москві і містах мільйонниках: тут швидше за все підвищується загальний рівень добробуту і платоспроможності жителів, які можуть дозволити собі купувати дорожчі продукти харчування, в тому числі кондитерські вироби.

Основні тенденції ринку кондитерських виробів:

· Зниження темпів зростання обсягу ринку в натуральному вираженні;

· Стабілізація частки імпорту в обсязі російського кондитерського ринку;

· Стабілізація частки експорту в обсязі виробленої кондитерської продукції в РФ;

· Зростання частки брендованої і упакованої продукції;

· Зростання обсягів споживання більш дорогої продукції;

· Консолідація галузі за рахунок хвилі злиттів і поглинань.

Можливі ризики в кондитерській галузі пов'язані в першу чергу з різкими стрибками цін на сировину.

Незважаючи на наявні ризики, харчова промисловість залишається однією з найбільш динамічно розвиваються галузей промисловості.

Для оцінки ринкової діяльності та конкурентоспроможності продукції організації були проведені розрахунки, представлені в таблиці 14.

Таблиця 14

Показники ринкової діяльності організації та конкурентоспроможності продукції

 Показник попередній рік звітний рік

 1 2 3

 Виручка (нетто) від продажу продукції 1825320 2423501

 Темп приросту виручки (нетто),% 32,771

 довідково: темп інфляції,% 11,9

 довідково: галузевий номінальний темп приросту,% 23,2

 Реальний темп приросту виручки (нетто),% 18,6517

 Рентабельність продажів (маржа),% 3,9 12,5

 Оборотність активів, раз на рік 1,161 1,347

 Тривалість перебування запасів готової продукції на складі (з урахуванням товарів відвантажених), дні 2 0

 Питома вага комерційних витрат у виручці,% 3,1 2,9

 Тривалість дебіторської заборгованості, дні 55 38

 Частка списаної у збиток заборгованості неплатоспроможних дебіторів у сумарній дебіторської заборгованості,% - -

 Частка збитків від списання дебіторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності в сумарній дебіторської заборгованості,% - -

 Аванси видані, тис. Руб. 4498 34 749

 Аванси отримані, тис. Руб. 3141 9583

 Нетто позиція організації за авансами (аванси видані - аванси отримані), тис. Руб. 1357 25 166

 Нетто позиція організації за розрахунками з покупцями і постачальниками (дебіторська покупців - кредиторська перед постачальниками), тис. Руб. 31 468 (13 504)

 Питома вага грошових розрахунків у виручці,% 110106

Продукція підприємства користується попитом, конкурентоспроможна, немає труднощів з її збутом.

Основні позитивні характеристики ринкової діяльності організації такі:

1. Наявність реального зростання виручки, який склав 18,6517%.

2. Маржа у виручці збільшується в звітному періоді в порівнянні з попереднім, це є ознакою підвищення конкурентоспроможності продукції.

3. Продукція користується попитом, конкурентоспроможна і у підприємства немає труднощів з її збутом, тому що запаси скорочуються, а виручка збільшується.

4. Тривалість дебіторської заборгованості менше 2 місяців.

5. Висока питома вага грошових розрахунків у виручці (106%)

6. Негативна позиція по розрахунках з покупцями і постачальниками (-13 504 тис. Руб.) Говорить про сильної ринкової позиції.

7. Збільшення оборотності активів.

8. Зменшення питомої ваги комерційних витрат.

Негативні тенденції стосуються в першу чергу умов розрахунків з контрагентами, що проявилося в позитивній позиції за авансами (25 166 тис. Руб.).

На основі аналізу ринкової діяльності організації сформульовані базові параметри її ринкової стратегії:

Оскільки ринки, на яких працює організація, ефективні, а становище підприємства стійко, остільки ринковою стратегією має бути стратегія активного інвестування.

Діяльність з розвитку комбінату повинна бути спрямована на оптимізацію існуючих процесів, і повинна передбачати:

поліпшення продажів,

ефективну завантаження виробничих потужностей,

підвищення продуктивності праці.

Діяльність комбінату повинна бути спрямована на зміцнення своїх позицій на ринку кондитерських виробів за рахунок підвищення якості продукції, що випускається, розробки і виведення на ринок нової продукції і максимального задоволення інтересів широких верств споживачів.

Основні напрямки плану технічного розвитку виробництва, що сприяють підвищенню конкурентоспроможності продукції, що випускається:

1) реконструкція та модернізація наявного обладнання;

2) придбання більш продуктивного нового обладнання. 2.2 Аналіз оборотних активів та розробка базових параметрів політики управління оборотними активами

Оборотні активи, будучи одним з економічних ресурсів організації, впливають на її виробничі можливості. Разом з тим оборотні активи характеризуються більш високим рівнем ліквідності, ніж інші види матеріальних ресурсів, тому вони багато в чому визначають ступінь ліквідності та фінансової стійкості самої організації. Аналіз оборотних активів дозволяє уточнити висновки про фінансову стійкість організації на основі складу, структури та стратегії фінансування оборотних активів.

Вплив оборотних активів і оборотного капіталу на вартість бізнесу проявляється через оборотність оборотного капіталу і рентабельність інвестованого капіталу. Крім того, політика фінансування оборотних активів впливає на середньозважену вартість капіталу, а темп зростання оборотного капіталу впливає на темп зростання інвестованого капіталу.

Аналіз динаміки і структури оборотних активів і оборотного капіталу представлений в таблиці 18.Проаналізіровав таблицю 18, видно, що запаси зменшилися на 2,4%. Основною причиною цього зниження було зменшення готової продукції на 77,3%. ПДВ по придбаних цінностей зменшився на 15,1%. Дебіторська заборгованість зменшилася на 7,1%. Зменшення окремих показників оборотних активів привело до загального скорочення оборотних активів на 6,9%.

Таблиця 18Аналіз динаміки і структури оборотних активів і оборотного капіталу

 Показник початок року кінець року зміна за рік частка факторів у зміні оборотних активів

 сума, тис. руб. питома вага,% сума, тис. руб. питома вага,% в тис. руб. темп приросту,% в структурі,%

 Запаси 120 948 27,5 118 038 28,9 (2 910) (2,4) 1,3 (9,6)

 сировину, матеріали 102 039 23,2 110 991 27,1 8952 8,8 3,9 29,5

 витрати в незавершеному виробництві - - - - - - - -

 готова продукція, товари відвантажені 9979 2,3 2265 0,6 (7714) (77,3) (1,7) (25,4)

 витрати майбутніх періодів 8929 2,0 4782 1,2 (4147) (46,4) (0,9) (13,7)

 інші запаси і витрати - - - - - - - -

 ПДВ по придбаних цінностей 3852 0,9 3270 0,8 (582) (15,1) (0,1) (1,9)

 Дебіторська заборгованість 274 510 62,5 254 986 62,4 (19 524) (7,1) (0,1) (64,3)

 Фінансові вкладення - - - - - - - -

 Грошові кошти 39998 9,1 32651 8,0 (7347) (18,4) (1,1) (24,2)

 Інші оборотні активи - - - - - - - -

 Разом оборотні активи 439 308 100,0 408 945 100,0 (30 363) (6,9) - (100,0)

Таблиця 19

Аналіз структури оборотних активів за елементами

 Показник початок року кінець року оптимальна структура (виходячи з нормативних коефіцієнтів ліквідності),%

 сума, тис. руб. питома вага,% сума, тис. руб. питома вага,%

 Запаси з ПДВ 124 800 28,4 121 308 29,7 50,0

 Дебіторська заборгованість 274 510 62,5 254 986 62,4 47,0

 Грошові кошти і короткострокові фінансові вкладення 39998 9,1 32651 8,0 3,0

 Разом оборотні кошти 439 308 100,0 408 945 100,0 100,0

Аналіз структури оборотних активів за елементами (таблиця 19) дозволяє зробити висновок про те, що питома вага запасів і ПДВ становить 29,7%. Питома вага дебіторської заборгованості навпроти занадто високий. Грошових коштів і короткострокових фінансових вкладень займають незначну частину. Для поліпшення структури оборотних активів, підприємству рекомендується збільшити частку запасів і ПДВ і зменшити частку дебіторської заборгованості.

Для оцінки фінансової стійкості організації особливе значення має аналіз оборотних активів по ліквідності (Таблиця 20).

Таблиця 20

Аналіз структури оборотних активів по ліквідності

 Показник розрахунок початок року кінець року оптимальна структура (виходячи з нормативних коефіцієнтів ліквідності),%

 сума, тис. руб. питома вага,% сума, тис. руб. питома вага,%

 Неліквідні активи незавершене виробництво, витрати майбутніх періодів, інші запаси, ПДВ, довгострокова дебіторська заборгованість, аванси видані 17 279 3,9 42801 10,5 менше 30

 Ліквідні активи сировину і матеріали, готова продукція, короткострокова дебіторська заборгованість, інші оборотні активи 382 031 87,0 333 493 81,5 більше 67

 Високоліквідні активи фінансові вкладення, грошові кошти 39998 9,1 32651 8,0 приблизно 3

 Разом оборотні активи 439 308 100,0 408 945 100,0 100

Результати аналізу структури оборотних активів по ліквідності свідчать про те, що неліквідні активи становлять 10,5%, що не перевищує оптимального показника, який дорівнює 30%. Питома вага ліквідних активів дорівнює 81,5%, він підходить під оптимальний показник, який повинен бути більше 67%. Високоліквідні активи не на багато перевищують оптимальний розмір. Для поліпшення структури оборотних рекомендується трохи збільшити неліквідні активи і відповідно зменшити ліквідні.

Таблиця 21

Структура оборотного капіталу по пасиву (джерела формування оборотного капіталу)

 Показник початок звітного року кінець звітного року частка факторів у зміні капіталу,%

 значення, тис. руб. питома вага,% значення, тис. руб. питома вага,%

 Власні оборотні кошти (801 804) (465,06) (933 251) (698,33) (339,08)

 Довгострокові зобов'язання 893 230 518,09 993 912 743,72 259,72

 Короткострокові кредити і позики 80 981 46,97 72 980 54,61 (20,64)

 Оборотний капітал 172 407 100,0 133 641 100,0 (100,0)

Оцінюючи структуру оборотного капіталу за джерелами формування, можна відзначити, що в оборотному капіталі домінують довгострокові зобов'язання і їх питома вага зростає. Величина власних оборотних коштів негативна і продовжує збільшуватися. Величина чистого оборотного капіталу зменшилася і склала 60 661 тис. Руб.

Таблиця 22

Структура оборотного капіталу за активами (використання оборотного капіталу)

 Показник початок звітного року кінець звітного року частка факторів у зміні капіталу,%

 значення, тис. руб. питома вага,% значення, тис. руб. питома вага,%

 Запаси і ПДВ по придбаних цінностей 124 800 72,39 121 308 90,77 9,01

 Дебіторська заборгованість 47 607 27,61 12 333 9,23 90,99

 Грошові кошти, короткострокові фінансові вкладення, інші - - - - -

 Оборотний капітал 172 407 100,0 133 641 100,0 100,0

Структура оборотного капіталу за напрямами використання така: у звітному році скорочується дебіторська заборгованість та підвищується показник запаси і ПДВ по придбаних цінностей.

Наступним етапом аналізу є аналіз виробничого, операційного та фінансового циклів.

Тривалість циклів, яка залежить від оборотності оборотного капіталу, найістотнішим чином впливає на рентабельність інвестованого капіталу - один з найважливіших первинних факторів вартості бізнесу.

Таблиця 23

Розрахунок тривалості операційного та фінансового циклу

 Показник попередній рік звітний рік

 1 2 3

 Тривалість перебування запасів сировини і матеріалів на складі 34 34

 Коефіцієнт наростання витрат 0,8212 0,7898

 Тривалість виробничого процесу 3 січня

 Тривалість перебування запасів готової продукції на складі (включаючи товари відвантажені) 2 0

 Тривалість дебіторської заборгованості 55 38

 Тривалість кредиторської заборгованості 56 47

 Тривалість виробничого циклу 39 36

 Тривалість операційного циклу 94 74

 Тривалість фінансового циклу 39 27

Тривалість виробничого, операційного та фінансового циклів знизилися за рахунок зниження тривалості перебування на складі готової продукції, скорочення виробничого процесу, а також істотного зниження тривалості дебіторської та кредиторської заборгованості заборгованості. Коефіцієнт наростання витрат зменшується.

Таблиця 24

Обгрунтування тривалості операційного та фінансового циклу (спрощена розрахунок).

 Найменування показника розрахунок попередній рік звітний рік темп приросту

 Тривалість перебування запасів на складах (запаси) / собівартість проданих товарів, продукції х 365 24 18 (26,5)

 Тривалість обороту ПДВ ПДВ / виручка х 365 1 0 (36,1)

 Тривалість дебіторської заборгованості (дебіторська заборгованість / виручка) х 365 55 38 (30,0)

 Тривалість кредиторської заборгованості (кредиторська заборгованість / Витрати по звичайних видах діяльності) х 365 53 41 (22,3)

 Тривалість операційного циклу Тривалість обороту запасів 80 57 (29,0)

 Тривалість фінансового циклу Тривалість операційного циклу + Тривалість дебіторської заборгованості - Тривалість кредиторської заборгованості 26 15 (42,6)

Таблиця 25.

Прогнозні показники тривалості фінансового циклу, дні

 показник

 прогнозний період

 1 рік

 2 рік

 3 рік

 Тривалість перебування запасів на складах 16 14 листопада

 Тривалість дебіторської заборгованості 35 31 22

 Тривалість кредиторської заборгованості 37 34 30

 Тривалість фінансового циклу 17 12 Лютого

У таблиці 24 видно, що тривалість перебування запасів на складах зменшилася на 26,5%. Тривалість операційного циклу зменшилася 29%. Це хороший результат, тому що запаси менший час затримуються на складі, отже, збільшується їх оборотність, а це призводить до більшого прибутку. Тривалість фінансового циклу теж зменшилася на 42,6% більшою мірою через зменшення дебіторської заборгованості на 30%. Зниження тривалості фінансового циклу теж є хорошим результатом діяльності компанії.

В цілому роблячи прогноз на майбутні роки, виходимо з того, що тенденція зниження збережеться і тривалість фінансового циклу буде зменшаться і до кінця 3 року вона складе 2 дні, що є гарним стимулом для підтримки даної політики.

Таблиця 26

Оцінка стратегії фінансування оборотних активів

 Показник значення на початок звітного року, тис. Руб. значення на кінець звітного року, тис. руб.

 1 2 3

 Стійкі джерела фінансування (власні оборотні кошти і довгострокові зобов'язання), тис. Руб. 91426 60661

 Постійна частина оборотних активів (запаси і ПДВ), тис. Руб. +124800121308

 Ставлення стійких джерел до постійної частини оборотних активів,% 73 50

 Дебіторська заборгованість, тис. Руб. +274510254986

 Кредиторська заборгованість, тис. Руб. +266901275304

 Відношення дебіторської заборгованості до кредиторської,% 103 93

 Величина грошових коштів і КФВ, тис. Руб. 39998 32651

 Нормативне значення грошових коштів і КФВ (5% від оборотних активів) 13 179 12 268

 Відношення величини грошових коштів та КФВ до їх нормативної величиною 303266

 Обгрунтування стратегії фінансування оборотних активів:

 обгрунтування будується на тому, що оптимальною стратегією є компромісна

 Найменування показника Висновок

 Стійкі джерела фінансування оборотних активів збільшувати

 Кредиторську заборгованість збільшувати

 Високоліквідні активи зменшувати

Переходячи до оцінки стратегії фінансування оборотних активів, можна відзначити, що організація дотримується агресивної теорії фінансування оборотних активів. Ця стратегія відносно дешева, тому використовуються дешеві джерела фінансування, ризик високий (використовуються нестійкі джерела). Але, так як оптимальною стратегією є компромісна, де стійких джерел приблизно стільки ж, скільки постійних активів і нестійкі джерела приблизно рівні варьирующей частини, то організації слід збільшувати стійкі джерела фінансування оборотних активів, кредиторську заборгованість і зменшувати високоліквідні активи.

 2.3 Управління запасами і дебіторською заборгованістю

У таблиці 27 буде представлений аналіз запасів і ПДВ по придбаних цінностей.

Проаналізувавши дану таблицю можна зробити наступні висновки: запаси сировини і матеріалів виросли на 8,8%, запаси незавершеного виробництва і РБП скоротилися на 46,4%, запаси готової продукції і товари відвантажені зменшилися на 77,3% і нарешті ПДВ по придбаних цінностей знизився на 15,1%. Разом зміни самих запасів склало їх зменшення на 2,8%. Можна зробити висновки про те, що найбільш сильно вплинуло на зменшення запасів: по-перше, це зниження запасів незавершеного виробництва і РБП, по-друге, це сильне зниження запасів готової продукції і товарів відвантажених. по-третє, це зростання запасів сировини і матеріалів і зниження ПДВ по придбаних цінностей.

Таблиця 27

Аналіз запасів і ПДВ по придбаних цінностей:

 Показник початок року кінець року зміна за рік частка факторів у зміні дебіторської заборгованості

 сума, тис. руб. питома вага сума, тис. руб. питома вага в тис. руб. темп приросту,% в структурі,%

 запаси сировини і матеріалів 102 039 81,8 110 991 91,5 8952 8,8 9,7 256,4

 запаси незавершеного виробництва і витрати майбутніх періодів, інші запаси 8929 7,2 4782 3,9 (4147) (46,4) (3,2) (118,8)

 запаси готової продукції і товари відвантажені 9979 8,0 2265 1,9 (7714) (77,3) (6,1) (221,0)

 ПДВ по придбаних цінностей 3852 3,1 3270 2,7 (582) (15,1) (0,4) (16,7)

 Всього запаси 124 799 100,0 121 308 100,0 (3 491) (2,8) - (100,0)

Таблиця 28

Аналіз дебіторської заборгованості

 Показник початок року кінець року зміна за рік частка факторів у зміні дебіторської заборгованості

 сума, тис. руб. питома вага сума, тис. руб. питома вага в тис. руб. темп приросту,% в структурі,%

 покупці і замовники 182 360 66,4 152 936 60,0 (29 424) (16,1) (6,5) (150,7)

 аванси видані 4498 1,6 34749 13,6 30251 672,5 12,0 154,9

 інші дебітори 87 652 31,9 67 301 26,4 (20 351) (23,2) (5,5) (104,2)

 Всього дебіторська заборгованість 274 510 100,0 254 986 100,0 (19 524) (7,1) - (100,0)

Дебіторська заборгованість в цілому знизилася на 7,1%. На це вплинуло зниження заборгованості покупців і замовників на 16,1%, зменшення інших дебіторів на 23,2%, що, без сумніву, є головним фактором повлекшим зменшення дебіторської заборгованості в цілому.

Таблиця 29

Оцінка якості дебіторської заборгованості та встановлення типу кредитної політики

 Найменування показника на початок року на кінець року зміна за рік

 в тис. руб. темп приросту,%

 1 2 3 4 травень

 Тривалість дебіторської заборгованості покупців і замовників (дебіторська / виручка х 365) 36 23 (13,43) (36,84)

 Тривалість дебіторської заборгованості (дебіторська / виручка х 365) 55 38 (16,49) 30,04)

 висновок жорстка політика жорстка політика

 Дебіторська заборгованість, тис. Руб. 274 510 254 986 (19 524) (7,11)

 в тому числі довгострокова - - - -

 Частка довгострокової заборгованості,% - - - -

 висновок жорстка політика жорстка політика

 Отримані аванси, тис. Руб. 3141 9583 6442 205,09

 відношення отриманих авансів до величини дебіторської заборгованості покупців і замовників,% 1,72 6,27 4,54 263,79

 висновок ліберальна політика ліберальна політика

 Темп приросту виручки,% 32,77

 Темп приросту дебіторської заборгованості покупців і замовників,% (16,14)

 висновок жорстка політика

 Списана у збиток заборгованість неплатоспроможних дебіторів (форма №1), тис. Руб. - - - -

 Частка списаної у збиток заборгованості неплатоспроможних дебіторів у сумарній дебіторської заборгованості,% - - - -

 висновок жорстка політика жорстка політика

 Збитки від списання дебіторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності (форма №2), тис. Руб. - - - -

 Частка збитків від списання дебіторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності в сумарній дебіторської заборгованості,% - - - -

 висновок жорстка політика жорстка політика

 Резерви по сумнівних боргах, тис. Руб. - - - -

 висновок жорстка політика жорстка політика

На підставі цієї таблиці робимо висновок, що організація дотримується жорсткої кредитної політики за такими показниками:

· Терміни тривалості невеликі;

· У показника тривалість дебіторської заборгованості відсутня довгострокова дебіторська заборгованість;

· Темп приросту виручки більше темпу приросту дебіторської заборгованості покупців і замовників;

· Немає частки списаної у збиток заборгованості неплатоспроможних дебіторів;

· Відсутність резервів по сумнівних боргах.

 2.4 Аналіз грошових потоків організації

Таблиця 30

Виявлення негрошових форм розрахунків (на основі співвідношення форм №2 і №4)

 Найменування показника попередній рік звітний рік

 1 2 3

 Надходження від поточної діяльності (кошти, отримані від покупців, замовників та аванси) з форми №4, тис. Руб. 2 015 511 2 573 962

 Виручка з форми №2, тис. Руб. 1 825 320 2 423 501

 Співвідношення надходження / виручка (нетто),% 110106

 Платежі по поточній діяльності з форми №4 (оплата придбаних товарів, оплата праці, платежі в бюджет), тис. Руб. (2 098 837) (2 421 918)

 Собівартість реалізації, управлінські та комерційні витрати за вирахуванням амортизації (1 709 531) (2 070 851)

 Співвідношення платежі / собівартість повна 123117

 Придбання об'єктів основних засобів, дохідних вкладень в матеріальні цінності і нематеріальних активів за вирахуванням відповідної продажу форма №4, тис. Руб. Х 12011

 Збільшення необоротних активів (крім фінансових вкладень і ВПА) форма №1, тис. Руб. Х 38941

 Співвідношення платежі / збільшення ВНА Х 30,84

 Надходження від позик і кредитів, наданих іншими організаціями за вирахуванням погашення позик і кредитів форма №4, тис. Руб. Х 135083

 Збільшення кредитів і позик форма №1, тис. Руб. Х 93326

 Співвідношення надходження / збільшення кредитів і позик Х 144,74

У даній таблиці в першому співвідношенні надходжень до виручки, видно, що показники перевищують 100%, це співвідношення говорить про відсутність негрошових форм розрахунків. Співвідношення платежі / собівартість повна теж більше 100%, отже, і тут немає негрошових форм розрахунків. Співвідношення платежі / збільшення ВНА менше 100%, швидше за все в цьому пункті є негрошові форми розрахунків. Співвідношення надходження / збільшення кредитів і позик приблизно більше 100%.

У підсумку можна сказати, що організація не використовує схеми податкової економії. Її можна визнати ліквідною, оскільки велику частку у виручці займають грошові кошти, і від цього безпосередньо залежить можливість своєчасного виконання організацією своїх зобов'язань. Також організацію можна визнати "прозорою".

3. Розробка довгострокової фінансової політики організації

 3.1 Аналіз фінансової діяльності організації і розробка базових параметрів фінансової стратегії

Зробимо аналіз структури і динаміки джерел фінансування, що показує, за рахунок яких джерел організація здійснює свою діяльність, співвідношення джерел між собою.

Найвагоміша частка в зміні джерел фінансування ВАТ КБК "Черемушки" належить накопиченому власного капіталу. За період були скорочені довгострокові і короткострокові кредити, що робить позитивний вплив на прибуток, тому що скорочує додаткові витрати з обслуговування боргу. Незначно збільшилися довгострокові і короткострокові кредити і позики і кредиторська задолженность.3.2 Середньозважена вартість капіталу

Для того, щоб зробити висновок щодо того, створює організація вартість або руйнує її, необхідно розрахувати показник, що оцінює ефективність діяльності організації - рентабельність інвестованого капіталу. Результати розрахунків наведені в таблиці 32

Таблиця 31

Показники складу і структури джерел фінансування організації.

 Показник початок року кінець року зміна за рік частка факторів у зміні джерел фінансування,%

 сума, тис. руб. питома вага сума, тис. руб. питома вага в тис. руб. темп приросту,% в структурі,%

 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 Інвестований власний капітал 48 537 3,09 48 537 2,70 - - (0,391) -

 Накопичений власний капітал 282 319 17,96 409 030 22,73 126 711 44,9 4,767 55,6

 Інші прирівнюються до довгострокових джерел джерела (ВПЗ) 974 0,06 329 0,02 (645) (66,2) (0,044) (0,3)

 Довгострокові і короткострокові кредити 150 515 9,57 70 889 3,94 (79 626) (52,9) (5,636) (35,0)

 Довгострокові і короткострокові позики 822 722 52,34 995 675 55,32 172 953 21,0 2,985 75,9

 Кредиторська заборгованість 266 901 16,98 275 304 15,30 8 403 3,1 (1,682) 3,7

 Інші довгострокові і короткострокові зобов'язання - - - - - - - -

 Разом джерела фінансування організації 1 571 968 100,0 1 799 764 100,0 227 796 14,5 - 100,0

Таблиця 32

Розрахунок середньозваженої вартості капіталу

 Показник попередній рік звітний рік

 Інвестований капітал, тис. Руб. 1 305 067 1 524 459

 у тому числі

 власний капітал 330856457567

 довгострокові зобов'язання 893 230 993 912

 короткострокові кредити і позики 80981 72980

 Структура інвестованого капіталу,%: 100,0 100,0

 Питома вага власного капіталу в інвестованому капіталі,% 25,35 30,02

 Питома вага довгострокових зобов'язань,% 68,44 65, 20

 Питома вага короткострокових кредитів і позик,% 6,21 4,79

 Фактична вартість власного капіталу (поточна прибутковість + капітальна прибутковість),% 5,88 27,69

 Ринкова вартість власного капіталу,% 41,65 33,60

 Фактична вартість залучених кредитів і позик,% 10,71 10,22

 Ринкова ставка по позикового капіталу (скоригована з урахуванням рейтингу),% 16,50 15,92

 Розрахункова ставка податку на прибуток,% (1,77) 29,29

 WACC фактичний,% * 9,62 13,37

 WACC ринковий,% * 23,09 17,96

 WACC умовний,% (власний капітал за ринковою вартістю, позиковий - за фактичною) 18,69 15,14

 Прибуток до оподаткування і виплати відсотків, тис. Руб. +123536286471

 Чистий операційний прибуток, тис. Руб. +125718202571

 Рентабельність інвестованого капіталу (ROIC),% 9,63 13,29

 Спред,% (13,46) (4,67)

У підсумку видно, як у попередньому, так і в звітному році отримуємо WACC фактичний менше, ніж ринковий. При тому, що WACC фактичний збільшився у звітному році. Це пов'язано зі збільшенням фактичної вартості власного капіталу. З урахуванням цих значень можна зробити об'єктивний висновок про те, що організація не створює вартість, оскільки рентабельність інвестованого капіталу нижче середньозваженої вартості капіталу, розрахованої за ринковими ставками. Спред негативний, але він знижується і на кінець звітного року становить - 4,67%, що пов'язано зі збільшенням рентабельності інвестованого капіталу з 9,63% до 13,29%.

 3.3 Розрахунок ефекту фінансового важеля, його рівня і індексу

Розрахунок показників фінансового важеля представлений в табл.33.

Таблиця 33

Розрахунок показників фінансового важеля

 Показник попередній рік звітний рік темп приросту показників,%

 1 2 3 4

 Відсотки до сплати фактичні, тис. Руб. (104 290) (109 071) 4,6

 Податок на прибуток і відкладені податки (прибуток до оподаткування - чистий прибуток), тис. Руб. 340 (51 956) (15 381,2)

 Прибуток до оподаткування, тис. Руб. 19246177400 821,7

 Прибуток до оподаткування і виплати відсотків, тис. Руб. +123536286471 131,9

 Чистий прибуток, тис. Руб. 19586125444 540,5

 Власний капітал, тис. Руб. +330856457567 38,3

 Позиковий капітал (довгострокові зобов'язання і короткострокові кредити і позики), тис. Руб. 974 211 1 066 893 9,5

 Активи для розрахунку рентабельності (за вирахуванням кредиторської та інших короткострокових зобов'язань), рівні інвестований капіталу, тис. Руб. 1 305 067 1 524 459 16,8

 попередній розрахунок показників

 Розрахункова ставка податку на прибуток (податок на прибуток і відкладені податки / прибуток до оподаткування),% (1,77) 29,29 1 757,8

 Фактична процентна ставка по позикового капіталу,% 10,71 10,22 (4,5)

 Ринкова ставка по позикового капіталу,% 16,50 15,92 (3,5)

 Рентабельність чистих активів,% 9,47 18,79 98,5

 Плече фінансового важеля 2,94 2,33 (20,8)

 розрахунок за фактичною ціною позикового капіталу

 Рентабельність власного капіталу (фактична),% 5,92 27,42 363,1

 Диференціал фінансового важеля,% (1,24) 8,57 791,4

 Ефект фінансового важеля,% (3,71) 14,13 480,5

 Рівень фінансового важеля 6,419 1,615 (74,8)

 Індекс фінансового важеля (відношення фактичної і безборговій рентабельності власного капіталу) 0,6145 2,0632 235,7

 розрахунок за ринковою ціною позикового капіталу

 Умовні відсотки до сплати (за ринковими ставками), тис. Руб. +160745169814 5,6

 Умовна чистий прибуток (з урахуванням ринкових відсотків), тис. Руб. (37 866) 82 491 317,8

 Рентабельність власного капіталу (через ринкові ставки),% (11,44) 18,03 257,5

 Диференціал фінансового важеля,% (7,03) 2,87 140,9

 Ефект фінансового важеля,% (21,08) 4,74 122,5

 Рівень фінансового важеля (3,320) 2,456 174,0

 Індекс фінансового важеля (відношення фактичної і безборговій рентабельності власного капіталу) (1,188) 1,357 214,2

Ефект фінансового важеля (ЕФВ) показує як зміниться рентабельність власного капіталу при залученні позикових коштів. Індекс фінансового важеля (ІФР) показує, у скільки разів рентабельність власного капіталу відрізняється від рентабельності власного капіталу, але за відсутності позикового капіталу. Організації не вигідно залучати позиковий капітал, так як у попередньому році ЕФР <0 і ІФР <1, у звітному році ситуація трохи змінюється ЕФР> 0 і ІФР> 1, однак ці показники продовжують залишатися досить низькими. Рівень фінансового важеля (УФР) - співвідношення між зміною чистого прибутку і зміною прибутку до оподаткування. Значення УФР до звітного періоду змінюється і ставати більше, це говорить про збільшення обсягу позикового капіталу. Рентабельність чистих активів як і рентабельність власного капіталу збільшується, що є наслідком підвищення ефективності деятельності.3.4 Аналіз дивідендної політики

Показники, що характеризують дивідендну політику організації

Таблиця 34

Аналіз розподілу чистого прибутку (за звітом про зміни капіталу, форма №3)

 Показник попередній рік звітний рік

 Чистий прибуток спрямована: 19586125444

 на збільшення резервного капіталу - -

 на виплату дивідендів - -

 на збільшення нерозподіленого прибутку 19586125444

 Частка дивідендних виплат в чистому прибутку,% - -

 Частка нерозподіленого прибутку в чистому прибутку,% 100,0 100,0

З даних цієї таблиці ми бачимо, що дане підприємство в попередньому і звітному році дивідендів не виплачувала. Вся чистий прибуток була спрямована на збільшення нерозподіленого прибутку.

Таблиця 35

Обгрунтування дивідендної політики

 Показник значення на початок року значення на кінець року

 1 2 3

 Рентабельність власного капіталу,% 5,92 27,42

 висновок виплати можливі виплати можливі

 Перевищення ВЧА над статутним капіталом і резервним фондом, тис. Руб. +330809457426

 висновок виплати можливі виплати можливі

 Наявність високоліквідних активів у відсотках щодо нормативу (10% від оборотних активів) 303266

 висновок виплати можливі виплати можливі

 Коефіцієнт автономії,% 21 25

 висновок виплати небажані виплати небажані

 Забезпеченість оборотних активів власними оборотними коштами (1,825) (2,282)

 висновок виплати небажані виплати небажані

 Плече фінансового важеля 2,94 2,33

 висновок виплати небажані виплати небажані

 показник прогнозний період

 1 рік 2 рік 3 рік

 Коефіцієнт дивідендних виплат,% - - -

Потенціал для виплат дивідендів у підприємства є, рентабельність власного капіталу знаходиться на хорошому рівні, проте коефіцієнт автономії менше норми, рівної 50%, а так само плече фінансового важеля зменшилася, тобто ризик знизився. Але все ж підприємство приймає рішення не виплачувати дивіденди, тому рентабельність власного капіталу висока, і тому вигідно капіталізувати прибуток. В цілому підприємство може виплачувати дивіденди.

 3.5 Аналіз рентабельності власного капіталу (Методика Дюпон)

Методика Дюпона дозволяє дати комплексну оцінку основних факторів, що впливає на рентабельність власного капіталу. Рентабельність власного капіталу за моделлю Дюпон є твір всіх основних 3 факторів. Аналіз рентабельності власного капіталу за методикою Дюпон представлений в таблиці 36.

Таблиця 36

Аналіз рентабельності власного капіталу за методикою Дюпон

 Показник попередній рік звітний рік

 Мультиплікатор власного капіталу 3,94 3,33

 Оборотність активів 1,40 1,59

 Чиста маржа,% 1,07 5,18

 Рентабельність власного капіталу,% 5,92 27,42

З розрахункових даних таблиці видно, що трохи зменшився мультиплікатор, оборотність активів і чиста маржа вплинули позитивно. Тому в цілому рентабельність власного капіталу збільшилася. На підставі цього можна зробити висновок, що чим вищою буде оборотність активів, вище маржа прибутку і більше заробленого прибутку залишається на підприємстві в якості нерозподіленого, тим буде вище темп приросту власного капіталу, а, отже, і зростання організації.

 3.6 Управління прибутком на основі показників ресурсоємності

Для розрахунку впливу факторів на прибуток необхідно провести попередній розрахунок.

Таблиця 37

Аналіз по ресурсному принципом (витрати за елементами)

 попередній розрахунок

 Показник значення за попередній рік, тис. Руб. значення за звітний рік, тис. руб. зміна, тис. руб. вплив на прибуток, тис. руб. ресурсомісткість попередній рік ресурсомісткість звітний рік темп приросту ресурсомкості,%

 Виручка (нетто) від продажу товарів, продукції, робіт, послуг 1 825 320 2 423 501 598 181 598 181

 Матеріальні витрати 1 126 458 1 228 797 102 339 (102 339) 0,6171 0,5070 (17,8399)

 Витрати на оплату праці та відрахування на соціальні потреби 439 767 564 094 124 327 (124 327) 0,2409 0,2328 (3,3894)

 Амортизація 44 231 49 322 5 091 (5 091) 0,0242 0,0204 (16,0135)

 Інші витрати 26 881 277 960 251 079 (251 079) 0,0147 0,1147 678,8121

 Прибуток від продажів 187 983 303 328 115 345 115 345 0,1030 0,1252 21,5317

 довідково: додана вартість

 698862

 1194704

 495842

 0,3829

 0,4930

 28,7552

На підставі Таблиці 37 розрахуємо вплив факторів на прибуток.

Таблиця 38

Розрахунок впливу факторів

 темп інфляції 11,9

 Виручка в порівнянних цінах 2165774

 Приріст виручки за рахунок обсягу продажів 340454

 Приріст виручки за рахунок інфляції 257727

 Фактори, що впливають на прибуток від продажів розрахунок вплив на прибуток

 Обсяг 35062 35062

 Ціна 26 542 26 542

 Матеріаломісткість (266 816) 266 816

 Зарплатоёмкость (19790) 19790

 Амортізаціоёмкость (9404) 9404

 Ресурсомісткість по інших витрат 242 270 (242 270)

 Підсумкове вплив 115345115345

Всі витрати, крім витрат на оплату праці та відрахування на соціальні потреби, не є контрольованими (відхилення більше 10%). Причому спостерігається істотне зростання інших витрат - негативний фактор. Тому управлінські рішення повинні бути пов'язані з контролем майже всіх витрат.

На підставі наявних даних можна сказати, що виручка підприємства зросла, і частка прибутку від продажів збільшується. Це пов'язано із збільшенням конкурентоспроможності продукції. Приріст виручки здійснився в основному за рахунок зниження матеріаломісткості, збільшення обсягу продажів і зростання цін на продукцію.

3.7 Аналіз сукупного ризику

Показники операційного, фінансового та сукупного ризику

Таблиця 39

Оцінка сукупного ризику (за фактичними показниками)

 Рівень ризику Попередній рік Звітний рік

 Рівень операційного важеля 4,2980 3,1270

 Рівень фінансового важеля 6,4188 1,6148

 Рівень сукупного ризику 27,5879 5,0496

 Висновок ризик знижується

Рівень операційного важеля у звітному році знижується через збільшення постійних витрат, а також через збільшення рентабельності активів. Рівень фінансового важеля повинен бути> 2, у підприємства це значення близьке до 2. Рекомендовані кордону для рівня сукупного ризику 5-10%. Рівень сукупного ризику для ВАТ КБК "Черемушки" дорівнює 5,0496.

Таблиця 40

Факторний аналіз рівня сукупного ризику

 Фактори, що впливають на сукупний ризик

 Показник попередній рік звітний рік темп приросту,%

 Фактична процентна ставка,% 10,705 10,223 (4,50)

 Коефіцієнт постійних витрат 0,312 0,400 28,03

 Коефіцієнт фінансової залежності 0,746 0,700 (6,25)

 Рентабельність активів,% 9,466 18,792 98,52

 Рівень операційного важеля 4,297990 3,127018 (27,24)

 Рівень фінансового важеля 6,418788 1,614831 (74,84)

 Рівень сукупного ризику 27,587888 5,049605 (81,70)

 Аналіз сукупного запасу надійності

 Показник попередній рік звітний рік темп приросту,%

 Запас комерційної надійності,% 23,27 31,98 37,45

 Запас фінансової надійності,% 15,58 61,93 297,49

 Сукупний запас надійності,% 3,62 19,80 446,34

 Допоміжні розрахунки

 показник значення

 значення УСР для оцінки впливу процентної ставки 22,1786

 значення УСР для оцінки впливу коефіцієнта постійних витрат 26,9496

 значення УСР для оцінки впливу коефіцієнта фінансової залежності 21,3903

 значення УСР для оцінки впливу рентабельності активів 5,0496

 Розрахунок впливу факторів

 Показник вплив факторів в пунктах вплив факторів у відсотках

 приріст рівня сукупного ризику (22,5383) (100)

 приріст УСР за рахунок фактичної процентної ставки (5,4093) (24,0003)

 приріст УСР за рахунок коефіцієнта постійних витрат 4,7710 21,1683

 приріст УСР за рахунок коефіцієнта фінансової залежності (5,5593) (24,6659)

 приріст рівня сукупного ризику за рахунок рентабельності активів (16,3407) (72,5021)

 разом приріст рівня сукупного ризику (22,538) (100,000)

З підсумків розрахунку видно, що в цілому УСР знизився на 22,54%. Фактори, що вплинули на це: зниження УОР, так як рентабельність активів зросла, зниження УФР. У результаті ми бачимо, що сукупний запас надійності збільшився. УСР> 5%, а СЗН майже дорівнює 20%, отже, підприємство має нормальний запас надійності. Рішення - необхідно продовжувати існуючу фінансову політику, тому запас сукупної надійність не надмірний.

4. Аналіз перспектив розвитку бізнесу та оцінка базових параметрів фінансової політики організації 4.1 Розробка фінансових прогнозів

Прогноз показників прибутків і збитків, балансу і руху грошових коштів.

Даний прогноз включає оцінку організації на три прогнозних року і включають прогнозний бухгалтерський баланс, звіт про прибутки і збитки, звіт про рух грошових коштів.

Таблиця 41

Розраховані прогнозні вихідні дані

 Розраховані прогнозні вихідні дані

 Показник звітний рік прогнозний період

 1 рік 2 рік 3 рік

 1 2 3 4 травень

 Ринкова стратегія

 Темп приросту обсягу виробництва і реалізації продукції (в реальній оцінці),% 18,65 - 1,00 3,00

 Операційна стратегія

 Матеріаломісткість, руб. / Руб. 0,507 0,507 0,507 0,507

 Зарплатоемкость (витрати на оплату праці / виручка), руб. / Руб. 0,188 0,188 0,188 0,188

 Податкоємність по платежах до соціальних фондів, руб. / Руб. 0,044 0,044 0,044 0,044

 Ресурсомісткість по інших витрат (при прогнозі динаміки показника треба врахувати, що частина інших витрат - це постійні витрати), грн. руб. 0,1147 0,115 0,115 0,115

 Середня норма амортизації (до вартості необоротних активів),% 2,999 2,999 2,999 2,999

 Середня тривалість обороту запасів (через виручку), дні 18 18 18 18

 Середня тривалість погашення дебіторської заборгованості (через виручку), дні 38 38 38 38

 Середня тривалість погашення кредиторської заборгованості (через виручку), дні 41 41 41 41

 Інвестиційна стратегія - - -

 Капітальні вкладення у необоротні активи, у тому числі (375 617) (375 617) (375 617) (375 617)

 в нематеріальні активи (211) (211) (211) (211)

 в основні засоби та незавершене будівництво (38 730) (38 730) (38 730) (38 730)

 в довгострокові фінансові вкладення (336 676) (336 676) (336 676) (336 676)

 Дивідендна політика - - -

 Коефіцієнт дивідендних виплат,% - - - -

 Вводяться вихідні дані

 Показник звітний рік прогнозний період

 1 рік 2 рік 3 рік

 1 2 3 4 травень

 Темп приросту цін на продукцію, що випускається,% 13 жовтня 12 жовтня

 Середньомісячна заробітна плата, тис. Руб. / Чол. 22,41 25,8 29,6 34,1

 Інший фінансовий результат (вкл. Відсотки до сплати), тис. Руб. (16 857) (17 000) (17 000) (17 000)

 Середня ставка оподаткування бухгалтерського прибутку 0,293 0, 200 0, 200 0, 200

 Ставлення ПДВ по придбаних цінностей до запасів сировини і матеріалів,% 2,77 2,77 2,77 2,77

 Середня ставка ПДВ,% (до виручки (нетто) 18 18 18 18

 Відсоток за довгостроковими джерелами,% 10,22 5,00 5,00 5,00

 Відсоток за короткостроковими джерелами,% 10,22 5,00 5,00 5,00

 Необхідна прибутковість власного капіталу,% 33,60 33,60 33,60 33,60

 Норматив грошових коштів і короткострокових фінансових вкладень,% від оборотних активів 8 8 8 8

На підставі цих вводяться вихідних даних можна зробити фінансовий прогноз на три наступні періоду, склавши прогнозні звіти, приведені в наступних таблицях.

Таблиця 42

Допоміжний розрахунок у потребі фінансування

 Показник звітний рік прогнозний період

 1 рік 2 рік 3 рік

 Приріст довгострокових зобов'язань 100 682 111 199 73 375 28 231

 Приріст короткострокових кредитів і позик (8 001) 9 276 10 578 12 130

 Допоміжні розрахунки

 Показник звітний рік прогнозний період

 1 рік 2 рік 3 рік

 Середньорічна заробітна плата, тис. Руб. +269309356409

 Темп приросту заробітної плати,% 0,301 0,150 0,150 0,150

 Темп приросту продуктивності праці (через додану вартість),% 0,709 0,150 0,150 0,150

 Середньооблікова чисельність персоналу, чол. 1697 1667 1640 1616

 Постійні витрати, тис. Руб. 626 186 699 788 792 579 897 258

 Змінні витрати, тис. Руб. 1 510 844 1 707 254 1 931 245 2 188 101

 Первісна вартість необоротних активів на кінець року, тис. Руб. 1 666 440 1 992 077 2 307 947 2 614 343

 Залишкова вартість необоротних активів на кінець року, тис. Руб. 1 390 818 1 716 455 2 032 325 2 338 721

 Прогнозний звіт про прибутки і збитки

Таблиця 43

 Показник звітний рік прогнозний період

 1 рік 2 рік 3 рік

 1 2 3 4 травень

 Виручка 2 423 501 2 738 556 3 097 855 3 509 869

 Витрати по звичайних видах діяльності, у тому числі за елементами: (2 120 173) (2 390 042) (2 706 825) (3 068 360)

 Матеріальні витрати (1 228 797) (1 388 541) (1 570 717) (1 779 623)

 Витрати на оплату праці (456 401) (515 733) (583 397) (660 989)

 Відрахування на соціальні потреби (107 693) (121 693) (137 659) (155 968)

 Амортизація (49 322) (49 980) (59 747) (69 220)

 Інші витрати (277 960) (314 095) (355 304) (402 559)

 Прибуток від продажів 303 328 348 514 391 030 441 510

 Відсотки до сплати (109 071) (53 345) (59 368) (63 566)

 Інший результат (вкл. Відсотки до сплати) (16 857) (17 000) (17 000) (17 000)

 Чистий операційний прибуток 202 571 265 211 299 224 339 608

 Прибуток до оподаткування 177 400 278 170 314 662 360 944

 Поточний податок на прибуток і відкладені податки (51 967) (55 634) (62 932) (72 189)

 Чистий прибуток 125 444 222 536 251 729 288 755

 Нерозподілений прибуток 125 444 222 536 251 729 288 755

 Дивіденди - - - -

 Прогнозний балансовий звіт на кінець періоду

Таблиця 44

 Показник звітний рік прогнозний період

 1 рік 2 рік 3 рік

 АКТИВ

 Необоротні активи 1 390 818 1 716 455 2 032 325 2 338 721

 Запаси 118 038 133 383 150 883 170 950

 ПДВ по придбаних цінностей 3270 3695 4180 4736

 Дебіторська заборгованість та інші оборотні активи 254 986 288 134 325 937 369 287

 Грошові кошти і короткострокові фінансові вкладення 32 651 36 896 41 736 47 287

 Підсумок балансу 1 799 763 2 178 563 2 555 061 2 930 982

 ПАСИВ

 Власний інвестований капітал 48 537 48 537 48 537 48 537

 Власний накопичений капітал 409 030 631 566 883 295 1 172 050

 Довгострокові зобов'язання 993 912 1 105 111 1 178 486 1 206 717

 Короткострокові кредити і позики 72 980 82 256 92 834 104 965

 Кредиторська заборгованість 275 304 311 094 351 909 398 713

 Підсумок балансу 1 799 763 2 178 563 2 555 061 2 930 982

 перевірка (норматив грошових коштів) 0,079842 0,079842 0,079842 0,079842

 Прогнозний звіт про рух грошових коштів (прямий метод)

Таблиця 45

 Показник звітний рік прогнозний період

 1 рік 2 рік 3 рік

 1 2 3 4 травень

 Поточна діяльність

 Надходження (поточна діяльність) 2 573 962 3 198 348 3 617 665 4 098 296

 Платежі (поточна діяльність) 2 499 612 2 854 350 3 236 550 3 672 879

 постачальникам матеріальних ресурсів 1 610 803 1 618 458 1 830 615 2 073 774

 персоналу 433 343 448 688 507 556 575 061

 бюджет і внебюджет 332 806 363 227 419 752 485 458

 інші (у звітному році тут сальдо від іншої діяльності) 44 966 370 632 419 259 475 020

 Виплата дивідендів, відсотків 77 694 53 345 59 368 63 566

 Чисті грошові кошти за іншої діяльності (17 000) (17 000) (17 000)

 Чисті грошові кошти з поточної діяльності 74 350 326 998 364 115 408 417

 Інвестиційна діяльність

 Надходження 675960

 Платежі 867 725 443 228 443 228 443 228

 Чисті грошові кошти з інвестиційної діяльності (191 765) (443 228) (443 228) (443 228)

 Фінансова діяльність

 Приріст довгострокових зобов'язань 100 682 118 871 82 125 38 265

 Приріст короткострокових кредитів і позик (8001) 1603 1828 2097

 Чисті грошові кошти з фінансової діяльності 110 068 120 474 83 954 40 362

 Чисті грошові кошти (7347) 4245 4841 5551

 грошовий потік наростаючим підсумком на кінець року 32 651 36 896 41 736 47 287

 Прогнозний звіт про рух грошових коштів (непрямий метод)

Таблиця 46

 Показник звітний рік прогнозний період

 1 рік 2 рік 3 рік

 Прибуток 125 444 222 536 251 729 288 755

 Амортизація 49 322 49 980 59 747 69 220

 притоки (+) і відтоки (-):

 необоротні активи (307 480) (375 617) (375 617) (375 617)

 запаси і ПДВ 3 492 (15 770) (17 985) (20 623)

 дебіторська заборгованість та інші оборотні активи 19 524 (33 148) (37 803) (43 350)

 власний інвестований капітал - - - -

 власний накопичений капітал (виплата дивідендів) 1267 - - -

 довгострокові зобов'язання 100 682 111 199 73 375 28 231

 короткострокові кредити і позики (8 001) 9 276 10 578 12 130

 кредиторська заборгованість та інші 8 403 35 790 40 815 46 804

 грошовий потік за період (7347) 4245 4841 5551

 грошовий потік наростаючим підсумком на кінець року 32 651 36 896 41 736 47 287

Із прогнозних фінансових документів видно, що організація як і раніше прибуткова, причому прибуток чиста з кожним роком збільшується, також як і до оподаткування, нерозподілений прибуток відповідає чистого прибутку, дивіденди не виплачуються. Можливо, організації варто переглянути свою дивідендну політику. Актив організації збільшується з більшою мірою за рахунок необоротних активів, а пасив - капіталу накопиченого. Поточна діяльність залишається прибутковою.

 4.2 Три підходи до оцінки вартості бізнесу

Для оцінки вартості бізнесу застосовують три наступних підходу.

Дохідний підхід. Вихідні дані для розрахунків

 Показники

 розрахунок в

 прогнозному

 періоді

 звітний

 рік прогнозний період

 1 рік 2 рік 3 рік

 1 2 3 4 5 6

 Чистий операційний прибуток після оподаткування прогноз 202 571 265 211 299 224 339 608

 Власний капітал на початок року (на початок першого прогнозного року значення береться з звітності) прогноз 330 856 457 567 680 103 931 832

 Позиковий капітал на початок року (на початок першого прогнозного року значення береться з звітності) прогноз 974 211 1 066 892 1 187 366 1 271 320

 Інвестований капітал на початок року (на початок першого прогнозного року значення береться з звітності) прогноз 1 305 067 1 524 459 1 867 469 2 203 152

 Чисті інвестиції (приріст необоротних активів та оборотного капіталу) звітного року приріст оборотних активів + приріст необоротних активів - приріст кредиторської заборгованості й інших короткострокових зобов'язань 219 392 343 010 335 683 329 117

 Чисті інвестиції (приріст інвестованого капіталу) звітного року приріст власного і позикового платного капіталу 219 392 343 010 335 683 329 117

 Валові інвестиції звітного року NI + амортизація 268 714 392 990 395 430 398 337

 Рентабельність інвестованого капіталу NOPAT / IC х 100 15,52 17,40 16,02 15,41

 Норма інвестування NI / NOPAT 1,08 1,29 1,12 0,97

 Темп приросту фактичний (IC1 / IC0-1) х 100 16,81 22,50 17,98 14,94

 Темп приросту стійкий M х m х ko х kК 27,42 32,72 27,01 23,66

 Середньозважена ринкова вартість капіталу ринкове значення звітного періоду 17,96 17,96 17,96 17,96

 Середньозважена фактична вартість капіталу фактичне значення звітного періоду 13,37 13,37 13,37 13,37

 Спред ROIC - WACC (2,44) (0,56) (1,94) (2,55)

 Висновок

 вартість руйнується

 вартість

 руйнується

 вартість руйнується

 вартість руйнується

Таблиця 47

Метод DCFA

 показники прогнозний період

 1 рік 2 рік 3 рік

 Вільний грошовий потік (FCF) (77 799) (36 459) 10 491

 Вільний грошовий потік (FCF) (77 799) (36 459) 10 491

 Дисконтований FCF (65 952) (26 201) 6 392

 Вартість DCFA в прогнозному періоді (85762)

 Вартість DCFA в постпрогнозном періоді 242 986

 Вартість інвестованого капіталу (основної діяльності) 157224

 Вартість DCFA (909668)

 Метод EVA

 Економічна прибуток (EVA) (8 609) (36 207) (56 118)

 Дисконтована економічна прибуток (7 298) (26 020) (34 188)

 Вартість EVA в прогнозному періоді (67506)

 Вартість EVA в постпрогнозном періоді (1299729)

 Сумарна вартість EVA (1367235)

 Вартість EVA (909668)

Метод економічного прибутку (EVA) дозволяє уточнити, в які саме періоди в якому саме обсязі ця вартість створюється, або руйнується. На підставі того що вартість у попередньому році руйнувалася, можна припустити що і в прогнозному періоді вона буде руйнуватися.

Таблиця 48

Порівняльний підхід

 значення мультиплікаторів значення фінансових параметрів по оцінюваному підприємству звітний рік, тис. руб. оцінка вартості підприємства, тис. руб. ступінь достовірності (вагомість) результат розрахунку

 інтервальні мультиплікатори

 ціна / чистий прибуток 8,00 125 444 1 003 552 0,2 ??200 710

 ціна / грошовий потік (прибуток + амортизація) 5,00 174 766 873 830 0,2 174 766

 ціна / виручка 2,00 2 423 501 4 847 002 0,2 ??969 400

 моментні мультиплікатори

 ціна / балансова вартість активів 2,00 1 799 763 3 599 526 0,2 719 905

 ціна / вартість чистих активів 3,00 457 567 1 372 701 0,2 274 540

 Підсумкова вартість 2339322 1,00 2339322

За даним методом підсумкова вартість дорівнює 2339322 тис. Руб.

Таблиця 49

Витратний підхід

 первісна вартість на кінець року, тис. руб. структура активів за первісною вартістю,% на кінець року, тис. руб. оцінка якості коефіцієнт скоригована первісна вартість на кінець року, тис. руб. скоригована залишкова вартість на кінець року, тис. руб.

 Необоротні активи

 Основні засоби за первісною вартістю, в тому числі 413 502 20,50 1960414

 нерухомість (будівлі, споруди) 382 903,0 18,98 високу 5,00 1 914 515,0 1 768 770,0

 нерухомість (земельні ділянки) - - високе 5,00 - -

 машини та обладнання та інші основні засоби 30 599,0 1,52 невисоке 1,50 45 898,5 (82 502,0)

 Інші необоротні активи 1194764 59,23 не переоцінювати 1,00 1 194 764,0 1 194 764,0

 Оборотні активи -

 Запаси 118038 5,85 високу 1,10 129 841,8 129 841,8

 Дебіторська заборгованість 254 986 12,64 високу 1,00 254 986,0 254 986,0

 ПДВ по придбаних цінностей, грошові кошти, КФВ та інші оборотні активи 35921 1,78 не переоцінювати 1,00 35 921,0 35 921,0

 Баланс 2 017 211 100 3 575 926 3 301 781

 Зобов'язання 1342196

 Вартість 1959585

Вартість бізнесу за витратним підходом дорівнює 1959585 тис. Руб

Таблиця 50

Підсумкова оцінка бізнесу

 Підходи до оцінки значення вартості, тис. Руб. ступінь достовірності (вагомість)

 Дохідний підхід (909668) 0,80

 Порівняльний підхід 2339322 0,10

 Витратний підхід 1959585 0,10

 Підсумкова оцінка бізнесу (297844)

 Коефіцієнт Тобіна - 0,46

 Вартість за дохідному підходу за вирахуванням ВЧА - 1367574

Підсумковою оцінкою вартості бізнесу з'явилася негативна сума рівна 297 844 тис. Рублів. Найбільшу достовірність нам дає оцінка по дохідному методу, вартість за яким також є негативною (-909 668 тис. Руб.).

Підводячи підсумок, можна відзначити, що в 2008 році організація фінансується за рахунок власних коштів. Проте організація не створює вартості, а отже не приваблива для інвесторів. Підприємству необхідно розширювати свої виробничі потужності і у нього присутні ознаки розширеного відтворення. Що стосується інвестиційної діяльності, то цілями інвестицій є підтримання та розширення діяльності та модернізація. Організації можна виплачувати дивіденди, але поки цього не робить. ВАТ КБК "Черемушки" має середній рівень ризику. Але в цілому очікується те, що організація буде приносити достатній рівень прибутку і, ймовірно, після розширення своєї діяльності та модернізації поліпшить своє становище.

Таблиця 51

Оцінка інвестиційної привабливості організації через показники інвестиційного аналізу

 Показник значення

 Грошовий потік від поточної діяльності (дорівнює чистого операційного прибутку), тис. Руб. 202571

 Ліквідаційна вартість, тис. Руб. 1414763

 Дисконтована вартість грошових потоків у розрахунку на залишковий строк корисного використання, тис. Руб. 833005

 Дисконтована ліквідаційна вартість, тис. Руб. 1099607

 Підсумкова вартість, тис. Руб. 1932612

 Індекс прибутковості (PI) 1,37

 Внутрішня норма прибутковості (IRR),% 14,32

 Рентабельність інвестованого капіталу (ROIC),% 14,32

 Модифікована внутрішня норма прибутковості 14,32

 Чиста приведена вартість (NPV), тис. Руб. 517849

 Еквівалентний ануїтет (не залежить від періоду розрахунку), тис. Руб. 125931

 Вартість еквівалентного ануїтету (вартість вічної ренти), тис. Руб. 2324671

 Термін окупності, років 9,01

Термін окупності інвестиції становить 9 років. Внутрішня норма прибутковості - відсоток, що виплачується інвестору за капітал, модифікована внутрішня норма прибутковості і рентабельність інвестованого капіталу складають 14,32%.

 4.3 Оцінка ризиків

Нижче наведені розрахунки, які дозволять оцінити ринковий, виробничий, фінансовий і загальний ризики організації на три найближчі прогнозних року.

Таблиця 52

Показники ризику

 Найменування показника попередній рік звітний рік прогнозний період

 1 рік 2 рік 3 рік

 1 2 3 4 5 6

 Ринковий ризик

 Темп приросту виручки від продажів Х 32,77 13,00 13,12 13,30

 Маржа (через прибуток від продажів) 3,92 12,52 12,73 12,62 12,58

 Контрольованість витрат (відхилення коефіцієнтів витрат) Х 1,79 0,02 0,01 0,00

 Середній термін інкасації дебіторської заборгованості 54,89 38,40 38,40 38,40 38,40

 Відношення дебіторської заборгованості до кредиторської 1,03 0,93 0,93 0,93 0,93

 Ставлення надходжень від покупців до виручки 1,10 1,06 1,17 1,17 1,17

 Операційний та інвестиційний ризик

 Частка необоротних активів у валюті балансу,% 72,05 77,28 78,79 79,54 79,79

 Коефіцієнт введення необоротних активів Х 0,03 0, 19 0,16 0,14

 Коефіцієнт придатності необоротних активів (залишкова вартість до первісної) 82,36 83,46 86,16 88,06 89,46

 Оборотність активів (раз на рік) 1,16 1,35 1,26 1,21 1, 20

 Тривалість обороту запасів, дні 25,97 20,88 20,93 20,91 20,90

 Продуктивність праці через додану вартість 411,82 704,01 809,61 931,05 1 070,71

 Середньорічна заробітна плата, тис. Руб. 206,72 268,95 309,29 355,68 409,03

 Співвідношення темпів зростання продуктивності праці і заробітної плати (Пт / ЗП) Х 2,36 1,00 1,00 1,00

 Рівень операційного важеля 3,13 3, 19 3,11 3,12 3,11

 Фінансовий ризик

 Коефіцієнт поточної ліквідності 1,26 1,17 1,17 1,18 1,18

 Коефіцієнт покриття відсотків 1,185 2,626 6,21 6,30 6,68

 Частка неліквідних активів у складі оборотних активів,% 3,93 10,466 10,47 10,47 10,47

 Частка закладених активів до сумарних активів,% - - - - -

 Забезпеченість оборотних активів власними оборотними коштами (1,83) (2,28) (2,24) (2,11) (1,89)

 Забезпеченість запасів "нормальними" джерелами фінансування 1,38 1,10 1,10 1,10 1,10

 Рентабельність активів (прибуток до оподаткування і виплати відсотків до активів без безкоштовних зобов'язань),% 9,47 18,79 17,75 16,98 16,76

 Середньозважена вартість капіталу,% 9,62 13,37 14,78 16,52 18,27

 Податкове навантаження на виручку (нетто),% 9,31 11,28 13,26 13,55 13,83

 Плече фінансового важеля 2,94 2,33 1,75 1,36 1,07

 Диференціал фінансового важеля,% (1,24) 8,57 12,75 11,98 11,76

 Рівень фінансового важеля 6,42 1,61 1, 19 1, 19 1,18

У наступній таблиці буде приведено оцінка рівня ризику.

Таблиця 53

Оцінка рівня ризику

 прогнозний період

 Найменування показника попередній рік звітний рік 1 рік 2 рік 3 рік

 1 2 3 4 5 6

 Ринковий ризик

 Темп приросту виручки від продажів Х 2,00 6,00 6,00 6,00

 Маржа (через прибуток від продажів) 8,00 4,00 4,00 4,00 4,00

 Контрольованість витрат (відхилення коефіцієнтів витрат) 10,00 2,00 2,00 2,00

 Відношення дебіторської заборгованості до кредиторської 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

 Середній термін інкасації дебіторської заборгованості 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

 Ставлення надходжень від покупців до виручки 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

 Підсумкова оцінка ринкового ризику 5,50 5,00 4,33 4,33 4,33

 Висновок по ринковому ризику середній ризик середній ризик середній ризик середній ризик середній ризик

 Операційний та інвестиційний ризик

 Частка необоротних активів у валюті балансу,% 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

 Коефіцієнт введення необоротних активів 10,00 4,00 4,00 6,00

 Коефіцієнт придатності необоротних активів (залишкова вартість до первісної) 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

 Оборотність активів (раз на рік) 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

 Тривалість обороту запасів 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

 Продуктивність праці через додану вартість 4,00 2,00 2,00 2,00 2,00

 Середньорічна заробітна плата 4,00 2,00 2,00 2,00 2,00

 Співвідношення темпів зростання продуктивності праці і заробітної плати 2,00 8,00 8,00 8,00

 Рівень операційного важеля 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

 Підсумкова оцінка операційного та інвестиційного ризику 4,57 4,44 4,44 4,44 4,67

 Висновок по виробничому ризику середній ризик середній ризик середній ризик середній ризик середній ризик

 Фінансовий ризик

 Коефіцієнт поточної ліквідності 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00

 Коефіцієнт покриття відсотків 8,00 6,00 4,00 4,00 4,00

 Частка неліквідних активів у складі оборотних активів 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

 Частка закладених активів до сумарних активів 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

 Забезпеченість оборотних активів власними оборотними

 Засобами 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

 Забезпеченість запасів "нормальними" джерелами фінансування 4,00 6,00 6,00 6,00 6,00

 Рентабельність активів (прибуток до оподаткування і виплати відсотків до активів без безкоштовних зобов'язань),% 6,00 2,00 2,00 2,00 2,00

 Середньозважена ціна капіталу,% 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

 Податкове навантаження на виручку (нетто),% 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

 Плече фінансового важеля 10,00 10,00 10,00 10,00 8,00

 Диференціал фінансового важеля,% 10,00 2,00 2,00 2,00 2,00

 Рівень фінансового важеля 10,00 6,00 4,00 4,00 4,00

 Підсумкова оцінка фінансового ризику 6,33 5,00 4,67 4,67 4,50

 Висновок з фінансового ризику ризик вище середнього середній ризик середній ризик середній ризик середній ризик

 Підсумкова оцінка ризикованості,% 5,47 4,81 4,48 4,48 4,50

 ДИСКОНТ (номінальний) 16,47 15,81 15,48 15,48 15,50

 Висновок середній ризик середній ризик середній ризик середній ризик середній ризик

Як видно з даної таблиці, у звітному і трьох прогнозних періодах ризик організації знаходиться на середньому рівні. У першому прогнозному році і в двох наступних загальна ризикованість організації знаходиться однаковому на рівні приблизно рівному ризику в звітному році. Це пов'язано з неизмененностью виробничого, фінансового та ринкового ризиків.

Висновок

ВАТ КБК "Черемушки" - один з провідних комплексів московської харчової галузі, сфера діяльності якого охоплює розробку, виробництво і реалізацію хліба, хлібобулочних виробів, борошняних кондитерських виробів і кремових тортів. Продукція КБК "Черемушки" широко представлена ??в Московському регіоні та ряді областей центральної частини РФ.

Величину організації можна оцінити як велика на регіональному рівні. Фінансове становище підприємства у звітному році можна оцінити як фінансово нестійке. У цілому організація являє собою ефективний бізнес, ринкова діяльність цілком успішна, операційна діяльність ефективна, фінансова діяльність успішна, інвестиційна діяльність активна. Проте варто зауважити, що організація не створює вартість, а навпаки її руйнує.

Продукція організації конкурентоспроможна, користується попитом і не має труднощів збуту.

Головним джерелом фінансування оборотних активів, як у попередньому, так і в звітному році є власний оборотний капітал, довгострокові зобов'язання і короткострокові кредити і позики. Організація використовує дорогу і стійку стратегію фінансування, яка супроводжується мінімальним ризиком.

За всіма показниками оцінки кредитної політики підприємства можна зробити висновок, що організація дотримується ліберальної кредитної політики.

Організацію можна визнати ліквідною, оскільки велику частку у виручці займають грошові кошти.

Коефіцієнт зносу в звітному році зростає. Це свідчить про погіршення стану основних засобів - збільшується фізичний знос. В результаті це впливає і на коефіцієнт придатності, який знижується в звітному році.

Крім того, коефіцієнт оновлення менше середньої нормою амортизації. З цього випливає, що економічний термін життя перевищує строк корисного використання, і це негативно характеризує компанію.

Також були проведені прогнозні розрахунки для організації, в результаті яких було виявлено, що організація як і раніше прибуткова, причому прибуток чиста з кожним роком збільшується, також як і до оподаткування, нерозподілений прибуток відповідає чистого прибутку, дивіденди не виплачуються. Можливо, організації варто переглянути свою дивідендну політику. Актив організації збільшується з більшою мірою за рахунок необоротних активів, а пасив - капіталу накопиченого. Поточна діяльність залишається прибутковою.

Підсумковою оцінкою вартості бізнесу з'явилася негативна сума рівна 297 844 тис. Рублів. Організація не створює вартості, а навпаки руйнує її, отже не приваблива для інвесторів. ВАТ КБК "Черемушки" має середній рівень ризику.

Як позичальник організація має середнє положення і кредитування вимагає зваженого підходу.

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com