На головну

 Джерела формування і напрями витрачання регіональних бюджетів - Фінансові науки

Зміст

Введення

1. Теоретичні основи джерел формування та напрямів витрачання регіональних бюджетів

1.1 Джерела формування регіональних бюджетів

1.2 Напрями витрат регіональних бюджетів

2. Джерела формування та напрями витрачання бюджету Удмуртської республіки

Висновок

Список літератури

Введення

Актуальність розгляду теми «Джерела формування та напрями витрачання регіональних бюджетів» полягає в тому, що для ефективної діяльності та виконання покладених завдань будь-якого інституту необхідна наявність фінансових ресурсів. Особливо важливо, коли цей інститут - держава, тому саме держава бере зобов'язання виконання певних функцій і завдань перед своїми громадянами. Основним централізованим фондом акумулювання державних доходів є - бюджет, який формується на всіх рівнях бюджетної системи.

Регіональні бюджети є одним з головних каналів доведення до населення кінцевих результатів виробництва. Через ці бюджети суспільні фонди споживання розподіляються між окремими групами населення. Бюджет це реальні ресурси, які знаходяться в розпорядженні органів влади і використовуються на економічний і соціальний розвиток території. Як і всі бюджети, регіональний бюджет складається з доходів і витрат. Саме доходи бюджетів формують основу регіональних фінансових ресурсів, забезпечують матеріальну базу для виконання покладених на регіональні органи влади відповідних функцій.

Метою даної курсової роботи є розгляд джерел формування і напрями витрачання регіональних бюджетів.

При написанні роботи ставилися завдання:

- Дослідження літературних джерел та чинного законодавства з даної теми;

- Виявлення основних джерел формування доходів регіонів;

- Аналіз основних напрямків витрачання регіональних бюджетів;

- Розгляд джерела формування і напрями витрачання бюджету Удмуртської республіки.

Об'єктом дослідження роботи є суспільні відносини, пов'язані з джерелами формування і витрачання бюджетів регіонів.

Предмет дослідження - регіональні бюджети.

1. Теоретичні основи джерел формування та напрямів витрачання регіональних бюджетів

1.1 Джерела формування регіональних бюджетів

Для виконання функцій, покладених на місцеві (регіональні) органи влади, останні наділяються певними майновими і фінансово-бюджетними правами. Економічно це реалізується через місцеві (регіональні) фінанси, які являють собою сукупність грошових коштів, сформованих і використовуваних на економічний і соціальний розвиток регіонів.

Основною складовою частиною місцевих (регіональних) фінансів є регіональні бюджети та бюджети адміністративно-територіальних утворень.

Порядок формування і витрачання бюджетів суб'єктів федерації і місцевих бюджетів в Російській федерації визначається відповідно до конституційних норм держави, бюджетним законодавством РФ, законодавством суб'єктів РФ, а для органів місцевого самоврядування - з урахуванням рішень вищестоящих органів самоврядування. Законодавство РФ розрізняє поняття бюджетів суб'єктів РФ і місцевих бюджетів. Джерела формування доходної частини бюджетів суб'єктів РФ і місцевих бюджетів РФ поділяються на податкові і неподаткові надходження, а також інші надходження з вищестоящих бюджетів.

До податкових доходів суб'єктів РФ відносяться:

- Власні (закріплені) податкові доходи бюджетів суб'єктів РФ від регіональних податків і зборів, в певній пропорції розмежованих між бюджетом суб'єктів РФ й іншими бюджетами;

- Відрахування від федеральних регулюючих податків і зборів до бюджетів суб'єктів РФ.

Власні доходи включають такі регіональні податки і збори:

- Податок з продажів;

- Податок на майно підприємств;

- Транспортний податок;

- Дорожній податок;

- Податок на нерухомість;

- Податок на гральний бізнес;

- Регіональні ліцензійні збори.

До власних доходів відносяться також доходи від використання майна, що перебуває у власності суб'єктів РФ, і доходи від платних послуг, що надаються бюджетними установами, що перебувають у віданні органів державної влади суб'єктів РФ.

Регулюючі доходи включають відрахування від федеральних податків і зборів, розподілених до зарахування до бюджетів суб'єктів Російської Федерації за нормативами, визначеними федеральним законом про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік, а також дотацій, субвенцій, субсидій та трансфертів, отриманих за рахунок коштів федерального бюджету.

Неподаткові доходи регіональних бюджетів РФ формуються за рахунок тих же джерел, що і неподаткові доходи федерального бюджету. До них відносяться доходи від використання, продажу та іншого возмездного відчуження майна, що перебуває у державній власності, частини прибутку унітарних підприємств створених суб'єктами РФ, доходи від платних послуг, що надаються відповідними органами державного і місцевого управління, кошти, отримані в результаті застосування заходів цивільно-правової , адміністративної відповідальності, і інші суми примусового вилучення. Поповнюють бюджети суб'єктів РФ також дотації і субвенції, що направляються з федерального бюджету.

До власних (закріпленим) доходів місцевих бюджетів РФ ставляться місцеві податки і збори, платежі з прибутку муніципальних підприємств. Як правило, закріплені доходи місцевих бюджетів не є основними джерелами їх формування. Більш значна роль у цьому належить регулюючим податках і надходженнями з вищих бюджетів у вигляді дотацій та субвенцій. З регулюючих податків найважливішими є ПДВ, акцизи, податок на прибуток, платежі за користування природними ресурсами, податок на користувачів автомобільних доріг. Нормативи відрахувань регулюючих податків затверджуються вищестоящими органами влади у вигляді певної фіксованої ставки.

Існуюча система регулювання місцевих бюджетів має свої переваги і недоліки. До її достоїнств можна віднести те, що незалежно від економічного потенціалу територій місцеві (регіональні) бюджети можуть бути забезпечені необхідними засобами для здійснення різних регіональних програм, що створює передумови до вирівнювання рівнів розвитку різних адміністративно-територіальних одиниць. Перевагою використання регулюючих податків при формуванні місцевих бюджетів є також і те, що місцеві органи влади зацікавлені в ефективній діяльності розташованих в їхніх регіонах підприємств, які сплачують податки, зараховують законодавством до регулюючих.

Недоліком існуючої системи є певний суб'єктивізм при встановленні величини нормативів відрахувань від регулюючих податків і виборі їх складу. Так, твердо встановлені нормативи відрахувань від таких регулюючих податків, як ПДВ, податок на прибуток, платежі за природні ресурси, прибутковий податок, дають переваги найбільш економічно розвиненим промисловим регіонам з вищим рівнем заробітної плати або регіонам, які мають природні ресурси.

Сільськогосподарські ж регіони і регіони, які не мають природних ресурсів, мають лише незначні надходження від регулюючих податків до місцевих (регіональні) бюджети, що викликає необхідність у перерахуванні на їх адресу з центру бюджетних коштів у вигляді дотацій та субвенцій для покриття дефіциту місцевих бюджетів. Встановлення диференційованого підходу до суб'єктів Федерації вже на стадії формування дохідної частини федерального бюджету дозволило б скоротити зустрічні потоки фінансових ресурсів та оптимізувати взаємні розрахунки регіонів з центром.

Склад доходів регіональних бюджетів характеризує таблиця 1.

Таблиця 1.Регіональние бюджет Російської Федерації за 2008р.

 Найменування показника млрд. Руб. % До загальної суми

 I. Податкові доходи 164 550 64,7

 1. Податок на прибуток 42616 16,8

 2. Прибутковий податок з фізичних осіб 23899 9,4

 3. Податок на додану вартість 32760 12,9

 4. Акцизи 9416 3,7

 5. Податок на майно підприємств 22602 8,9

 6. Платежі за використання природних ресурсів 17781 6,9

 II. Неподаткові доходи 15158 6,0

 в тому числі:

 1. Доходи від державної власності або від діяльності 2878 1,1

 2. Доходи від продажу належав державі майна 3843 1.5

 III. Безоплатні перерахування в тому числі 74450 29,3

 1. Від інших рівнів влади 60717 23,9

 з них:

 Дотації 237 0,1

 Субвенції 2400 0,9

 Кошти, що перераховуються за взаємними розрахунками 22260 8,7

 Трансферти 35638 14,0

 2. Від цільових бюджетних фондів 5769 23

 Разом доходів 254158 100

У доходах регіональних бюджетів превалюють надходження від регулюючих джерел (понад 70%), у тому числі відрахування від федеральних податків складають більше 40%, а надходження у вигляді дотацій, субвенцій, трансфертів - більше 25%.

Таким чином, власні доходи складають менше 30%. З них найбільш вагомими є: податок на майно підприємств - приблизно 9%, доходи від державної власності - 1,1%, доходи від продажу належного суб'єктам РФ майна - 1,5%, надходження від цільових бюджетних фондів - 2,8%.

1.2 Напрями витрат регіональних бюджетів

Структура витрат регіональних бюджетів неоднакова і залежить від обсягу місцевого господарства і підвідомчості його регіональним органам різного рівня. Наприклад, для бюджетів областей та міст характерний велику питому вагу у видатковій частині (до 40%) витрат на житлово-комунальне господарство, об'єкти якого перебувають у віданні обласних та міських органів влади. Близько половини всіх витрат бюджетів країв, областей і міст припадає на фінансування охорони здоров'я, освіти і науки. У бюджетах нижчого рівня - районних, селищних і сільських - переважають витрати на народну освіту та охорону здоров'я. Важливим напрямком витрачання коштів місцевих (регіональних) бюджетів в даний час є також фінансування екологічних програм.

Основні напрямки використання коштів регіональних бюджетів:

- Забезпечення функціонування органів законодавчої (представницької) і виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації;

- Обслуговування та погашення державного боргу суб'єктів Російської Федерації;

- Проведення виборів і референдумів суб'єктів Російської Федерації;

- Забезпечення реалізації регіональних цільових програм;

- Формування державної власності суб'єктів Російської Федерації;

- Здійснення міжнародних і зовнішньоекономічних зв'язків суб'єктів Російської Федерації;

утримання і розвиток підприємств, установ та організацій, що знаходяться у віданні органів державної влади суб'єктів Російської Федерації;

- Забезпечення діяльності засобів масової інформації суб'єктів Російської Федерації;

- Надання фінансової допомоги місцевим бюджетам;

- Забезпечення здійснення окремих державних повноважень, переданих на муніципальний рівень;

- Компенсація додаткових витрат, що виникли внаслідок рішень, прийнятих органами державної влади суб'єктів Російської Федерації, призводять до збільшення бюджетних витрат або зменшення бюджетних доходів місцевих бюджетів.

Склад і структуру витрат регіональних бюджетів характеризує таблиця 2.

Таблиця 2.Расходи регіональних бюджетів за 2008р.

 Спрямування видатків млрд. Руб. % До підсумку

 1. Державне управління 6598 3,4

 2. правоохорони діяльність та забезпечення безпеки 9732 4,8

 3. Фундаментальні дослідження і сприяння науково-технічному прогресу 617 0,3

 4. Промисловість, енергетика і будівництво 16127 8,0

 5. Сільське господарство і рибальство 15363 7,6

 6. Охорона навколишнього середовища та природних ресурсів, гідрометеорологія, картографія та геодезія 1269 0,6

 7. Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок та інформатика 10173 5,1

 8. Житлово-комунальне господарство 33922 16,9

 9. Попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійних лих 561 0,2

 10. Освіта 20898 10,4

 11. Культура і мистецтво 4841 2.4

 12. Охорона здоров'я і фізична культура 25577 12,7

 13. Соціальна політика 1452 0,7

 14. Інші витрати 47952 23,9

 в тому числі:

 Фінансова допомога іншим рівням влади 243 0,1

 Витрати цільових бюджетних фондів 5756 2,9

 Разом витрат 200838 100

Як бачимо, головне місце (близько 40%) у витратах займають асигнування на народне господарство (промисловість, енергетика, будівництво, сільське господарство і рибальство, транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, житлово-комунальне господарство), на другому місці - витрати на соціально культурні заходи (освіту, культура і мистецтво, охорона здоров'я і фізична культура, соціальна політика) - більше 25%; витрати на управління та утримання правоохоронних органів складають приблизно 8%.

Слід зазначити, що регіональні бюджети є найбільш вагомим джерелом бюджетного фінансування витрат на сільське господарство і рибальство (48% всіх витрат консолідованого бюджету Російської Федерації), на транспорт, дорожнє господарство та інформатику - 43% витрат.

Велика роль регіональних бюджетів у фінансуванні промисловості, енергетики та будівництва - більше 32% витрат консолідованого бюджету Росії, житлово-комунального господарства - 30%, охорони здоров'я - 33%, культури і мистецтва - 34%.

Розвиток продуктивних сил, зростання виробництва нових видів хімічної та біологічної продукції, хімізація сільського господарства, збільшення кількості міст і міського населення підсилюють навантаження на природу, призводять до різких порушень природного середовища. Це негативно позначається на умовах життя населення і вимагає, в свою чергу, збільшення витрат суспільства на підтримку необхідного стану навколишнього середовища. Тому однією з постійно зростаючих статей витрат регіональних бюджетів є асигнування на охорону навколишнього середовища, через які проходить приблизно 40% бюджетних витрат на ці цілі.

До недавнього часу майже все фінансування охорони навколишнього середовища проводилося за рахунок коштів відомств і підприємств. Але з переходом підприємств і організацій на самоокупність спостерігається тенденція до зниження участі підприємств у природоохоронних заходах, оскільки це веде до подорожчання продукції і погіршення їх фінансового стану. Крім того, слід зазначити, що відомче фінансування охорони навколишнього середовища часто недостатньо ефективно, оскільки заходи не завжди скоординовані, а кошти розпорошуються.

У цих умовах зростає роль бюджетного фінансування, в тому числі за рахунок регіональних бюджетів. Все більшою мірою по каналах цих бюджетів будуть фінансуватися заходи з розвитку систем водопостачання та каналізації, сміттєпереробки та захоронення побутових відходів, захист водних, лісових, земельних ресурсів від результатів господарської діяльності.

2. Джерела формування та напрями витрачання бюджету Удмуртської республіки

Удмуртська Республіка - індустріально розвинений район із значним економічним потенціалом, який входить до складу Приволзького федерального округу.

На рівні республіки не існує законів, що регламентують саму процедуру прийняття бюджету. Доводиться керуватися Положенням про порядок прийняття закону про бюджет, затвердженим Держрадою в 1999 р

Створення бюджету Удмуртської Республіки відповідає загальній схемі створення бюджету суб'єкта Федерації. Воно складається з наступних етапів.

На першому етапі Міністерство фінансів Російської Федерації доводить до відома фінансових органів суб'єкта Федерації основні макроекономічні параметри та методику розрахунку бюджету. У той же час комітет з економіки адміністрації суб'єкта готує власні розрахунки по регіональній економіці. Фінансовий орган, керуючись вказівками Міністерства фінансів РФ і комітету з економіки, доводить відомості до фінансових органів муніципалітетів порядок підготовки проекту бюджету і приймає від власних бюджетних установ заявки на фінансування в наступному році.

На другому етапі підготовлений фінансовим управлінням проект бюджету потрапляє на розгляд до адміністрації суб'єкта Федерації, після чого проект бюджету узгоджується з Міністерством фінансів РФ. Практично паралельно йде узгодження фінансовим органом суб'єкта Федерації параметрів місцевих бюджетів. Тільки після узгодження бюджету суб'єкта Федерації фінансовий орган може остаточно узгодити бюджети муніципалітетів.

Далі проект бюджету передається в законодавчий орган влади, який затверджує закон про бюджет.

Аналіз формування бюджету Удмуртської Республіки представлений у таблицях:

Таблиця 3.Бюджет Удмуртської Республіки на 2007рік

 Найменування

 Сума,

 тис. руб.

 1 лютому

 Доходи 8 822430

 Податкові доходи 5650465

 Неподаткові доходи 299 768

 Безоплатні перерахування 1631117

 Цільовий бюджетний територіальний дорожній фонд УР 1241080

 Витрати 10454271

 Загальнодержавні питання 470678

 Національна безпека і правоохоронна діяльність 397545

 Національна економіка 1072410

 Житлово-комунальне господарство 25740

 Охорона навколишнього середовища 54445

 Освіта 286109

 Культура, кінематографія та засоби масової інформації 107780

 Охорона здоров'я та спорт 778654

 Соціальна політика 1015377

 Фінансова допомога бюджетам інших рівнів 3250597

 Інші 2995026

 Дефіцит 1631841

 Баланс 10454271

Таблиця 4.Істочнікі фінансування дефіциту бюджету Удмуртської Республіки на 2007рік

 Найменування

 Сума,

 тис. руб.

 Кредити банків та бюджетні позички 200000

 Надходження від продажу акцій (майна), що перебувають у власності Удмуртської Республіки 510000

 Інші джерела внутрішнього фінансування - всього

 в тому числі:

 надходження за окремими угодами

 додаткова фінансова допомога з федерального бюджету на підтримку заходів щодо забезпечення збалансованості бюджету

 600000

 300000

 300000

 Залишки коштів бюджету на початок звітного року 321 841

 Разом 1631841

Таблиця 5.Бюджет Удмуртської Республіки на 2008 рік

 Найменування

 Сума,

 тис. руб.

 Доходи 12428676

 Податкові доходи 10 691141

 Неподаткові доходи 219 565

 Безоплатні перерахування 1517970

 Витрати 14124502

 Загальнодержавні питання 910190

 Національна безпека і правоохоронна діяльність 603229

 Національна економіка 3205313

 Житлово-комунальне господарство 28139

 Охорона навколишнього середовища 48000

 Освіта 861814

 Культура, кінематографія та засоби масової інформації 262346

 Охорона здоров'я та спорт 1080334

 Соціальна політика 1499662

 Міжбюджетні відносини

 в тому числі:

 Фінансова допомога бюджетам інших рівнів

 5625475

 2430333

 Дефіцит 1695826

 Баланс 14124502

Таблиця 6.Істочнікі фінансування дефіциту бюджету Удмуртської Республіки на 2008 рік

 Найменування Сума, тис. Руб.

 Отримання кредитів за кредитними угодами та договорами, укладеними від імені Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації, муніципальних утворень, державних позабюджетних фондів 370000

 Продаж (зменшення вартості) акцій та інших форм участі в капіталі, що перебувають у державній та муніципальній власності 400000

 Залишки коштів бюджетів 721852

 Інші джерела внутрішнього фінансування дефіцитів бюджетів суб'єктів Російської Федерації 203974

 Разом 1695826

Таблиця 7.Сравнітельний аналіз бюджетів Удмуртської Республіки

на 2007 і 2008

 Найменування

 Питома вага в

 2007, у% до підсумку

 Питома вага в

 2008, у% до підсумку

 Доходи 100 100

 Податкові доходи 64,0 86,0

 Неподаткові доходи 3,4 1,8

 Безоплатні перерахування 18,5 12,2

 Доходи цільових бюджетних фондів 14,1 0

 Витрати 100 100

 Загальнодержавні питання 4,6 6,5

 Національна безпека і правоохоронна діяльність 3,8 4,3

 Національна економіка 10,3 22,7

 Житлово-комунальне господарство 0,3 0,2

 Охорона навколишнього середовища 0,5 0,3

 Освіта 2,7 6,1

 Культура, кінематографія та засоби масової інформації 1,0 1,9

 Охорона здоров'я та спорт 7,4 7,6

 Соціальна політика 9,7 10,6

 Міжбюджетні відносини 31,1 39,8

 Інші 28,6 -

 Дефіцит (до підсумку балансу) 15,6 12,0

Порівняльний аналіз цих бюджетів показав, що планується збільшити податкові надходження і зменшити неподаткові доходи і безоплатні перерахування з федерального бюджету. Що стосується витрат, то в значний мірі вони направляються на розвиток національної економіки (це паливо і енергетика, відтворення мінерально-сировинної бази, сільське господарство і рибальство, транспорт та ін.), Соціальну політику і фінансову допомогу бюджетам інших рівнів. Слід звернути увагу на те, що з федерального бюджету Удмуртська Республіка отримує фінансову допомогу в обсязі 1517970 тис. Руб. (2008), а до бюджетів органів місцевого самоврядування перераховує 2430333 тис. Руб. Це свідчить про те, що бюджет суб'єкта Федерації значною мірою є своєрідним передавальною ланкою бюджетної системи, тому що органи місцевого самоврядування практично позбавлені власної податкової бази. У 2008 р більшою мірою приділено увагу освіті. На освіту направлено грошових коштів на 3,4% більше порівняно з 2007 р

Запропонований бюджет в 2007 р має дефіцит, що знаходиться на межі дозволеного федеральним законом (15%). У 2008 р дефіцит зменшився на 3,6%. У 2007 р 31,3% дефіциту було профінансовано за рахунок надходжень від продажу майна, що перебуває у власності Удмуртії. У 2008р. надходження від продажу майна покривали всього 23,6% дефіциту. «Традиція» закривати бюджетний дефіцит держвласністю вельми міцно закріпилася в республіці. На думку експертів, у наступні роки у регіональної влади не залишиться великих підприємств, продавши які можна буде отримати великі гроші.

Для аналізу стійкості регіонального бюджету необхідно виділити регулюючі та власні доходи. Власні доходи - види доходів, закріплені на постійній основі повністю або частково за відповідними бюджетами законодавством РФ. Регулюючі - федеральні і регіональні податки та інші платежі, за якими встановлені нормативи відрахувань до бюджетів суб'єктів РФ або місцеві бюджети на черговий фінансовий рік.

Таблиця 8.Распределеніе регулюючих і власних доходів бюджету Удмуртської Республіки в 2007 - 2008 рр.

 Найменування

 Сума в

 2007, тис. Руб.

 Сума в

 2008, тис. Руб.

 1 2 3

 Регулюючі доходи 7 174 040 11 174 103

 Податки на прибуток організацій 2120704 3006838

 Податок на доходи фізичних осіб 1744198 4231500

 Податки на товари та послуги 722 032 1672143

 Ліцензійні та реєстраційні збори 2850 -

 Податки на сукупний дохід 118 180 281 524

 Платежі за користування природними ресурсами 834959374128

 Державне мито * - 75 000

 Безоплатні перерахування 1631117 1517970

 Інші 15 000

 Власні доходи 1 648 390 1 254 573

 Податок з продажу (в частині погашення заборгованості минулих років) ** 20120 -

 Податок на гральний бізнес 30 000 49 476

 Податок на майно організацій 57422985532

 Неподаткові доходи 299768219565

 Цільовий бюджетний територіальний дорожній фонд Удмуртської Республіки 1241080 -

* Державне мито була введена з 1.01.2005 р на федеральному рівні.

** Податок з продажу скасований з 2004 р

Проаналізувавши систему показників, можна зробити висновок про нестійкому бюджеті Удмуртської Республіки. Він характеризується недостатньою самостійністю у формуванні дохідної частини, середнім рівнем фінансової залежності від Центру (дотаційні) і низьким рівнем власних джерел формування доходів.

Залежність Удмуртского бюджету від регулюючих податків збільшилася в 2 рази. Частка безоплатних перерахувань в доходах бюджету зменшилася на 3%, але залишилася на середньому рівні стійкості бюджету.

Висновок

Регіональні бюджети - центральна ланка територіальних бюджетів. Вони призначені для фінансового забезпечення завдань, покладених на державні органи управління суб'єкта Російської Федерації.

У сучасних умовах все більшою мірою регіональні органи влади покликані забезпечити комплексний розвиток регіонів, пропорційний розвиток виробничої та невиробничої сфер на підвідомчих територіях. Значно зростає їх координаційна функція в економічному і соціальному розвитку територій.

В останнє десятиліття спостерігається регіоналізація економічних і соціальних процесів. Все в більшій мірі функції регулювання цих процесів переходять від центральних рівнів державної влади до регіональних. Тому роль регіональних бюджетів посилюється, а сфера їх використання розширюється.

Через регіональні бюджети держава активно проводить економічну політику. На основі надання регіональним органам влади коштів для збільшення їх бюджетів здійснюється фінансування промисловості, сільського господарства, будівництва та утримання доріг, охорони навколишнього середовища. При цьому коло фінансованих заходів розширюється.

За допомогою регіональних бюджетів держава здійснює вирівнювання рівнів економічного і соціального розвитку територій, які в результаті історичних, географічних, військових та інших умов відстали у своєму економічному і соціальному розвитку від інших районів країни. Для подолання такої відсталості розробляються регіональні програми, що фінансуються з регіональних бюджетів.

Доходи бюджетів формуються відповідно до бюджетного і податкового законодавства Російської Федерації. Саме вони забезпечують життєдіяльність і функціонування суб'єкта, визначають в цілому економічний сенс його існування, і тому питання, що відносяться до проблеми формування доходів економічних суб'єктів, досить актуальні на сьогоднішній день.

Удмуртська Республіка є суб'єктом Російської Федерації і має власний бюджет. Бюджет Удмуртської Республіки відноситься до другого рівня бюджетної системи РФ.

Податки є основним елементом формування дохідної частини регіонального бюджету, при цьому регулюючі податки домінують над власними. Проаналізувавши бюджет Удмуртської Республіки за допомогою коефіцієнтів бюджетної забезпеченості, автономії, дотаційності та співвідношення регулюючих і власних доходів, можна зробити висновок про нестійкому бюджеті регіону. Для досягнення стійкого положення бюджету регіону необхідно проводити моніторинг і контролінг бюджетних потоків, які, в свою чергу, є елементами фінансової тактики і стратегії бюджету суб'єкта Федерації.

місцевий фінанси бюджет регіональний

Список літератури

1. Бюджетний кодекс РФ.

2. Годін А.М. Бюджетна система Російської Федерації: Підручник. - М .: Видавничо-торгова корпорація «Дашков і Ко», 2003. - 752 с.

3. Євсєєв П. І., Ялбулганов А. А. Проблеми правового регулювання повноважень суб'єктів Російської Федерації у сфері бюджетних відносин. // Журнал російського права. - 2007. - №2

4. Закон Удмуртської Республіки «Про бюджет Удмуртської Республіки на 2007 рік» // Известия Удмуртської Республіки. - 2007. - №1

5. Закон Удмуртської Республіки «Про бюджет Удмуртської Республіки на 2008 рік» // Известия Удмуртської Республіки. - 2008. - №1

6. Осипов А. К., Конярова Е. К. Формування сталого бюджету регіону - суб'єкта Російської Федерації. - Іжевськ .: Видавничий дім «Удмуртська університет», 2008. - 176 с.

7. Яндієв М. І. Фінанси регіональних органів влади. - М .: Фінансовий видавничий дім «Діловий експрес», 2009. - 360 с.

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com