На головну

 Порівняльний аналіз стану ринку електронних грошей та основних тенденцій розвитку цифрової готівки в Російській Федерації та на Заході - Фінансові науки

ЗМІСТ

ВВЕДЕНИЕ..................................................................................................... 3

1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ ..................... 5

1.1 Економічна природа грошей .............................................. ................... 5

1.2 Історія виникнення електронних грошей .......................................... 11

1.3 Особливості електронних грошей .............................................. ......... 18

Анонімність і криптографічний захист електронних грошей ................ 18

Переваги та недоліки електронних грошей ......................................... 20

1.4 Правові основи обігу електронних грошей ........................... 22

2. МІЖНАРОДНИЙ І РОСІЙСЬКИЙ ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ І ипользование ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ ....................................... ...................................... 27

2.1 Ринок електронних грошей в Росії ............................................ ............ 27

Електронні гроші в Росії: основні підсумки 2009 року ......................... 27

Російські Інтернет гроші та платіжні системи: порівняльний аналіз 31

Охоплення аудитории........................................................................................... 32

Интерфейс...................................................................................................... 33

Введення денег...................................................................................................... 35

Висновок денег................................................................................................... 37

Безопасность.................................................................................................. 38

2.2 Використання цифрової готівки в зарубіжних країнах ............. 39

Зарубіжні Інтернет гроші та платіжні системи ................................... 39

E-Gold............................................................................................................ 40

PayPal............................................................................................................. 42

e-Bullion......................................................................................................... 44

E-cash............................................................................................................. 46

2.3 Перспективи розвитку електронних грошей ............................................ 49

ЗАКЛЮЧЕНИЕ............................................................................................. 56

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ І ДЖЕРЕЛ: ............................................ 58

Додаток А ................................................ ............................................... 63

Додаток Б ................................................ ................................................ 65

Додаток В ................................................ ............................................... 66

Додаток Г ................................................ ................................................ 67

Додаток Д ................................................ ............................................... 68

Додаток Е ................................................ ................................................ 69

Додаток Ж ................................................ ............................................... 70

Додаток З ................................................ ................................................ 71

Додаток І ................................................ ............................................... 74

ВСТУП

Актуальність теми даної роботи дуже висока, тому що гроші є найважливішим атрибутом ринкової економіки. Від того, як функціонує грошова система, багато в чому залежить стабільність економічного розвитку країни. В останні чотири десятиліття спостерігається стрімка еволюція грошових форм, що призвело до появи нового платіжного засобу - готівки електронних грошей.

Однак ринок електронних грошей тільки формується. Тому ряд проблем - особливості формування ринку електронних грошей, охоплення аудиторії і безпека, проблеми правового регулювання та деякі інші аспекти залишаються в даний час мало вивченими.

Метою даної роботи є вивчення проблем та основних тенденцій ринку електронних грошей.

Для досягнення зазначеної мети були поставлені такі завдання:

1. Вивчення теоретичних аспектів ринку електронних грошей; уточнення поняття «електронні гроші», розкрити сутність і зміст електронних грошей через вивчення їх природи і функцій.

2. Аналіз стану ринку електронних грошей в Російській Федерації та на Заході, і визначення основних тенденцій розвитку ринку цифрової готівки.

ВКР складається з 2 розділів. У першому розділі розглянуто основи поняття «електронні гроші», їх сутність, історія виникнення та їх особливості, а також основні характеристики.

У другому розділі був проведений аналіз стану ринку електронних грошей в Російській Федерації, та розглянуто особливості його формування та функціонування в умовах російської дійсності, а також використання цифрової готівки на Заході і аналіз платіжних систем. У висновку був підведений підсумок досліджень, зроблених у двох розділах, і сформульовані загальні висновки і висновки по темі ВКР.

Об'єктом дослідження виступають системи електронних грошей, що функціонують як на території Росії, так і зарубіжних країн.

Предметом дослідження є процеси використання і розвитку систем електронних грошей на національному та міжнародному рівнях.

Термін «електронні гроші» найчастіше неточно використовується відносно широкого спектра платіжних інструментів, що базуються на інноваційних технічних рішеннях у сфері реалізації роздрібних платежів [20].

В економічному сенсі електронні гроші є грошовою вартістю, представленою вимогою на емітента, вираженої в урядових або приватних грошових одиницях і зберігається в електронній формі на електронному пристрої.

З юридичної точки зору, «електронні гроші» - безстрокові грошові зобов'язання емітента на пред'явника в електронній формі, випуск (емісія) в обіг яких здійснюється емітентом як після отримання грошових коштів у розмірі не менше обсягу, прийнятих на себе зобов'язань, так і формі наданого кредиту . Звернення «електронних грошей» здійснюється шляхом уступки права вимоги до емітента і породжує зобов'язання останньої по виконанню грошових зобов'язань у розмірі, пред'явлених «електронних грошей». Облік грошових зобов'язань проводиться в електронній формі на спеціальному пристрої.

електронний гроші інтернет платіжний

1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ 1.1 Економічна природа грошей

Гроші є найважливішим атрибутом ринкової економіки. Від того, як функціонує грошова система, багато в чому залежить стабільність економічного розвитку країни. Вивчення природи та основних функцій грошей, процесу еволюції грошових систем, організації та розвитку грошового обігу, причин, наслідків та методів боротьби з інфляцією необхідно для подальшого аналізу особливостей функціонування всієї фінансової системи.

Нам більш звичні паперові гроші. Вперше вони з'явилися в Китаї в 812 р Найбільш ранні в світі випуски банкнот були здійснені в Стокгольмі в 1661

Основоположник теорії економіки А. Сміт найближче підійшов до розуміння сутності грошей, назвавши грошову систему «Великим колесом обігу» [8]. Він підкреслював, що не можна плутати гроші і товари. Дохід слід вимірювати товарами, а не грошима. Але в силу нерозуміння природи вартості А. Сміт не зміг пояснити природу грошей.

Гроші є невід'ємним складовим елементом товарного виробництва і розвиваються разом з ним. Еволюція грошей, їх історія є складовою частиною еволюції та історії товарного виробництва, або ринкової економіки.

Гроші існують і діють там, де господарська життя здійснюється за допомогою руху товарів.

Економічне поняття "товар" має на увазі будь-який продукт, участь якого в господарському житті відбувається за допомогою купівлі-продажу. В умовах панування натурального господарства, коли продукти вироблялися в основному для власного споживання, вони ще не були товарами. Розвиток поділу праці, яке супроводжувалося виникненням регулярного обміну продуктами праці, призвело до становлення товарного господарства, при якому продукти стали проводитися спеціально для продажу і таким чином ставали товарами.

Загальна тенденція економічного прогресу суспільство зв'язана з послідовним перетворенням протягом певних історичних періодів всіх продуктів в товари, що обертаються на відповідних ринках.

Разом з тим, розвинувшись з товару, гроші продовжують залишатися товаром, але товаром особливим, відмінним від усього іншого товарного світу зі своїми специфічними властивостями.

Будучи особливим товаром, грошовий товар набуває додаткової споживчу вартість. Тим самим, відбувається неминуче подвоєння останньої. Відокремлення грошей з товарного світу призводить до того, що вони починають виконувати специфічно суспільну функцію - бути посередником при обміні товарів на ринку.

Громадська корисність грошей полягає в тому, що вони опосередковують рух товарів між виробниками і споживачами, обслуговують обіг індивідуальних капіталів.

Сутність грошей полягає в тому, що вони:

1. мають властивість загальної, безпосередній обмінності;

2. являють собою кристалізацію мінової вартості;

3. гроші - це механізм, який дозволяє суперечність між споживною вартістю і вартістю.

Таким чином, гроші - це товар, службовець загальним еквівалентом [10].

Гроші проявляють себе через свої функції. Зазвичай виділяють наступні чотири основні функції грошей: міра вартості, засіб накопичення (тезаврації), засіб обігу, засіб платежу. Часто виділяють і п'яту функцію грошей - функцію світових грошей, яка виявляється в обслуговуванні міжнародного товарообміну.

Гроші, як ми переконалися, - це регулює засіб товарного обміну.

Розглянемо тепер детально суть електронних грошей.

Термін «електронні гроші» найчастіше неточно використовується відносно широкого спектра платіжних інструментів, що базуються на інноваційних технічних рішеннях у сфері реалізації роздрібних платежів.

В економічному сенсі електронні гроші є грошовою вартістю, представленою вимогою на емітента, вираженої в урядових або приватних грошових одиницях і зберігається в електронній формі на електронному пристрої. Згідно з Директивою Європейського Парламенту та Ради № 2000/46 / EC "Про регулювання діяльності інститутів - емітентів електронних грошей" (далі - Директива EC по електронним грошам [2], публікаціям Європейського Центрального банку [3] і Банку міжнародних розрахунків [4], присвяченим актуальних проблем розвитку електронних грошей, можна виділити наступні основні елементи, що характеризують електронні гроші в якості нового засобу платежу:

(1) електронні гроші являють собою грошову вартість;

(2) зберігання вартості ґрунтується на електронному пристрої;

(3) випуск вартості проводиться на основі попереднього внесення грошових коштів;

(4) прийом вартості здійснюється третіми особами.

Електронні гроші є платіжним продуктом, що зберігають грошову вартість, представлену вимогою на емітента. Термін "грошова вартість" в контексті визначення електронних грошей означає сховище купівельної спроможності або грошовий актив, які можуть звертатися між економічними агентами. Основна відмінність між грошовою вартістю і грошима полягає в тому, що грошова вартість являє собою засіб платежу, яке може як обмінюватися, так і не обмінюватися на інші грошові форми. На відміну від готівки, які є універсальним, обов'язковим до прийому засобом платежу, яке виражене в урядових рахункових одиницях, що використовуються для обчислення цін товарів і послуг, а також укладання контрактів на національному та міжнародному рівні, грошова вартість не є обов'язковим до прийому засобом платежу і може бути виражена в приватних грошових одиницях. На відміну від традиційних грошей, які можуть випускатися або центральним банком (у формі готівки), або іншими банківськими інститутами (у формі депозитних грошей), грошова вартість (електронні гроші) може емітуватися спеціалізованими небанківськими кредитними інститутами, що передбачають особливий порядок регулювання їх діяльності.

Електронні гроші являють собою засіб платежу, яке зберігається на електронному пристрої. Таке визначення підкреслює, що електронні гроші є виключно електронним засобом платежу. Вартість зберігається в електронному вигляді, а платежі з її використанням здійснюються в електронній формі. У цьому зв'язку замість терміна "грошова вартість" нерідко використовується термін "електронна вартість" [3]. В економічному сенсі в контексті електронних грошей мова йде не стільки про вартість, скільки про суму купівельної спроможності, якою може розпоряджатися її власник. Той факт, що електронний носій може бути магнітним, не обмежує можливість його використання в якості носія електронних грошей. Так, наприклад, вартість, збережена на персональному комп'ютері, не виключається з визначення електронних грошей лише тому, що вона зберігається на магнітному (жорсткому) диску комп'ютера. Подібним чином, вартість, яка зберігається на пластиковій картці, що використовує технологію магнітної смуги, може також включатися у визначення електронних грошей, якщо витрачається вартість перекладається з використанням електронної технології.

Електронні гроші є засобом платежу, що емітуються на основі попередньо отриманих грошових коштів. При цьому величина внесених до якості передоплати грошових коштів еквівалентна величині випускаються електронних грошей. На відміну від кредиту, наданого по кредитній картці, а також прямих списань, що виробляються за дебетовою карткою, у разі електронних грошей споживач оплачує свою купівельну спроможність заздалегідь. Купівля електронних грошей означає купівлю грошової вартості. Це не означає, що електронні гроші, сплачені за кредитною карткою, не включаються до їх визначення. В даному випадку мають місце дві угоди: одна полягає в продажу електронних грошей, друга - в наданні кредиту. Той факт, що засіб зберігання грошової вартості зроблено на основі пластикової картки, яка може також функціонувати як дебетова або кредитна картка, не означає, що грошова вартість не є електронними грошима.

Електронні гроші є засобом платежу, яке приймається третіми особами (інститутами, підприємствами та індивідуумами), відмінними від емітента. Це означає, що держатель електронних грошей повинен мати можливість використовувати їх для покупки товарів і послуг у широкого кола осіб. Так, наприклад, електронна вартість, яка випущена роботодавцем для своїх робітників і може використовуватися тільки для покупки обідів у їдальні роботодавця, не є електронними грошима. Той факт, що грошова вартість може бути витрачена у третіх осіб, не означає, що вона не може бути витрачена у емітента.

На закінчення з даного розділу, грунтуючись на вищевказаному аналізі матеріалів міжнародних організацій, а також публікацій та досліджень з проблематики «електронних грошей», мабуть, можна дати таке визначення «електронних грошей».

З юридичної точки зору, «електронні гроші» - безстрокові грошові зобов'язання емітента на пред'явника в електронній формі, випуск (емісія) в обіг яких здійснюється емітентом як після отримання грошових коштів у розмірі не менше обсягу, прийнятих на себе зобов'язань, так і формі наданого кредиту . Звернення «електронних грошей» здійснюється шляхом уступки права вимоги до емітента і породжує зобов'язання останньої по виконанню грошових зобов'язань у розмірі, пред'явлених «електронних грошей». Облік грошових зобов'язань проводиться в електронній формі на спеціальному пристрої. З точки зору їх матеріальної форми, «електронні гроші» представляють інформацію в електронній формі, що знаходиться в розпорядженні власника і зберігається на спеціальному пристрої, як правило, на жорсткому диску персонального комп'ютера або мікропроцесорної карті, і яка може передаватися з одного пристрою на інший за допомогою телекомунікаційних ліній і інших електронних засобів передачі інформації [29].

В економічному сенсі, «електронні гроші» являють собою платіжний інструмент, що володіє, залежно від схеми реалізації, властивостями як традиційних готівки, так і традиційних платіжних інструментів (банківських карт, чеків і т. Д.): C готівкою ріднить можливість проведення розрахунків минаючи банківську систему, з традиційними платіжних інструментами - можливість проведення розрахунків у безготівковому порядку через рахунки, відкриті в кредитних організацій.

Розглянемо класифікацію електронних грошей, за їх споживчим якостям, що не акцентую увагу на технічних і технологічних

Повний текст реферату
© 8ref.com - українські реферати
8ref.com