На головну

 Роль Федерального фонду обов'язкового медичного страхування Російської Федерації в реалізації соціальних функцій держави - Фінансові науки

Курсова робота

з дисципліни Фінанси

на тему: Роль Федерального фонду обов'язкового медичного страхування Російської Федерації в реалізації соціальних функцій держави

Зміст

Введення

1. Теоретичні та організаційно-правові засади Федерального фонду обов'язкового медичного страхування

1.1 Державні позабюджетні фонди: поняття, структура, фінансові ресурси та їх використання

1.2 Фінансові ресурси Федерального фонду обов'язкового медичного страхування та їх використання

2. Аналіз надходження та витрачання коштів Федерального фонду обов'язкового медичного страхування

3. Проблеми Федерального фонду обов'язкового страхування, пов'язані з реалізацій соціальних функцій держави

Висновок

Список літератури

Додаток

Введення

Позабюджетні фонди Російської Федерації представляють собою сукупність грошових розподільних і перерозподільних відносин, в результаті яких формуються фонди фінансових ресурсів, що не входять до бюджету і мають, як правило, цільове призначення.

Обов'язкове медичне страхування є складовою частиною державного соціального страхування і забезпечує всім громадянам Російської Федерації рівні можливості в отриманні медичної і лікарської допомоги, що надається за рахунок коштів обов'язкового медичного страхування в обсязі і на умовах, відповідних програмам обов'язкового медичного страхування.

Тема, яка зачіпає роль Федерального фонду обов'язкового медичного страхування Російської Федерації в реалізації соціальних функцій держави, є найбільш актуальною в даний час, так як в даному напрямку за останні роки проводяться численні зміни та вдосконалення.

Основною метою моєї курсової роботи є в повній мірі розкрити основні напрямки расходований і надходжень коштів Федерального фонду обов'язкового медичного страхування і проаналізувати їх ефективність.

У відповідності з поставленою метою необхідно вирішити наступні завдання:

1. Розкрити роль Федерального фонду обов'язкового медичного страхування в реалізації соціальних функцій держави.

2. Розглянути особливості фінансування та витрачання грошових коштів у Федеральному фонді обов'язкового медичного страхування.

3. Оцінити фінансовий стан і визначити розвиток фонду.

Об'єкт дослідження даної роботи - діяльність одного з державних позабюджетних фондів, а саме Федерального фонду обов'язкового медичного страхування.

Робота містить вступ, основний зміст, 3 розділи, висновок, список використаної літератури і додаток. Перша глава - «Теоретичні та організаційно-правові засади Федерального фонду обов'язкового медичного страхування» носить загальнотеоретичний характер, розкриває сутність функціонування Федерального фонду обов'язкового медичного страхування в Російській Федерації. Друга глава - «Аналіз надходження та витрачання коштів Федерального фонду обов'язкового медичного страхування» носить аналітичний характер, де дається аналіз фінансового обороту об'єкта дослідження. Третя глава - «Проблеми Федерального фонду обов'язкового страхування, пов'язані з реалізацій соціальних функцій держави» є зведеної, в ній описуються всі найзначніші проблеми, пов'язані з функціонуванням та реалізацією соціальних функцій держави Федерального фонду обов'язкового медичного страхування.

Теоретична частина заснована на аналізі законодавчих, нормативно-правових джерел, підручників, статей відомих економічних журналів.

У роботі використані такі загальнонаукові методи дослідження як порівняння, економіко-математичне моделювання, вертикальний аналіз, горизонтальний аналіз, системний підхід та ін. Розрахунки виконані з використанням MS Excel.

1. Теоретичні та організаційно-правові основи федерального фонду обов'язкового медичного страхування

1.1 Державні позабюджетні фонди: поняття, структура, фінансові ресурси та їх використання

У ході розвитку сучасної цивілізації суспільство прийшло до висновку про необхідність соціального захисту людей. Для цих цілей за рахунок бюджетних джерел, коштів підприємств і населення в усіх державах створюються суспільні фонди споживання.

Поза федерального бюджету утворюються державні фонди грошових коштів, керовані органами державної влади Російської Федерації і призначені для реалізації конституційних прав громадян на:

- Соціальне забезпечення за віком;

- Соціальне забезпечення за хвороби, інвалідності, у разі втрати годувальника, народження і виховання дітей і в інших випадках, передбачених законодавством Російської Федерації про соціальне забезпечення;

- Соціальне забезпечення у разі безробіття;

- Охорону здоров'я та отримання безкоштовної медичної допомоги.

Кошти державних позабюджетних фондів перебувають у федеральній власності.

Кошти державних позабюджетних фондів не входять до складу бюджетів всіх рівнів бюджетної системи Російської Федерації і вилученню не підлягають.

Обсяг коштів, що виділяються на соціальний захист громадян, залежить від рівня економічного розвитку країни, стану сфери матеріального виробництва. Джерелом формування фондів, з яких фінансуються заходи щодо соціального захисту населення, служить національний дохід, усвідомлює працездатними громадянами і минулий потім перерозподіл через бюджети і позабюджетні фонди.

Мобілізуються до бюджетів та позабюджетних фондів, кошти дозволяють державі здійснювати соціальну політику.

Позабюджетні фонди - це сукупність грошових розподільних і перерозподільних відносин, в результаті яких формуються фонди фінансових ресурсів, що не входять до бюджету і мають, як правило, цільове призначення.

Позабюджетні фонди виконують розподільну і контрольну функції.

Розподільна функція виражається у перерозподілі через позабюджетні фонди частини національного доходу на користь певних соціальних верств населення.

Контрольна функція проявляється в сигналізації суспільству про виниклі відхиленнях у виробничому або соціальному процесі.

Позабюджетні фонди, як і бюджет, сприяють державному регулюванню соціальних процесів, сприяють більш справедливому розподілу соціальних процесів, сприяють більш справедливому розподілу національного доходу між соціальними верствами населення.

Залежно від джерел формування, призначення і масштабів використання позабюджетні фонди поділяються на централізовані і децентралізовані.

1. Централізовані (державні) позабюджетні фонди мають загальнодержавне значення і використовуються для вирішення загальнодержавних завдань. До складу централізованих (державних) позабюджетних фондів входять:

- Пенсійний фонд Російської Федерації;

- Фонд соціального страхування Російської Федерації;

-Федеральний Фонд обов'язкового медичного страхування.

Засоби більшості централізованих позабюджетних фондів служать фінансовою гарантією конституційних прав громадян Росії на соціальний захист у разі старості, хвороби, несприятливого соціального та економічного становища деяких груп населення.

2. Децентралізовані позабюджетні фонди формуються для вирішення територіальних, галузевих, міжгалузевих та інших завдань. До них відносяться позабюджетні фонди, створювані:

1) за рішенням регіональних і муніципальних органів влади для реалізації регіональних і місцевих проектів;

2) для розв'язання галузевих завдань (фонди науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок та ін.)

Порядок складання, подання і затвердження бюджетів державних позабюджетних фондів:

1. Проекти бюджетів державних позабюджетних фондів складаються органами управління зазначених фондів і представляються органами виконавчої влади на розгляд законодавчих (представницьких) органів в складі документів і матеріалів, що подаються одночасно із проектами відповідних бюджетів на черговий фінансовий рік.

2. Бюджети державних позабюджетних фондів Російської Федерації розглядаються і затверджуються Федеральними Зборами у формі федеральних законів одночасно з прийняттям федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік.

Звіти про виконання бюджетів державних позабюджетних фондів складаються органами управління фондів і представляються Урядом Російської Федерації на розгляд і затвердження Федеральним Зборам у формі федерального закону.

Проекти бюджетів територіальних державних позабюджетних фондів представляються органами виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації на розгляд законодавчих (представницьких) органів суб'єктів Російської Федерації одночасно з поданням проектів законів суб'єктів Російської Федерації про бюджет на черговий фінансовий рік і затверджуються одночасно з прийняттям законів суб'єктів Російської Федерації про бюджет на черговий фінансовий рік.

Звіти про виконання бюджетів територіальних державних позабюджетних фондів складаються органами управління фондів і представляють органом виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації на розгляд і затвердження представницькому органу суб'єкта Російської Федерації у формі закону суб'єкта Російської Федерації.

Доходи державних позабюджетних фондів формуються за рахунок:

- Обов'язкових платежів, встановлених законодавством Російської Федерації;

- Добровільних внесків фізичних і юридичних осіб;

- Інших доходів, передбачених законодавством Російської Федерації.

До бюджетів державних позабюджетних фондів підлягають зарахуванню розподіляються органами Федерального казначейства за рівнями бюджетної системи Російської Федерації податкові доходи від наступних податків, передбачених спеціальними податковими режимами:

1) єдиного податку, що стягується у зв'язку із застосуванням спрощеної системи оподаткування:

- До бюджету Федерального фонду обов'язкового медичного страхування - за нормативом 0,5 відсотка;

- До бюджетів територіальних фондів обов'язкового медичного страхування - за нормативом 4,5 відсотка;

- До бюджету Фонду соціального страхування Російської Федерації - за нормативом 5 відсотків;

2) мінімального податку у зв'язку із застосуванням спрощеної системи оподаткування:

- До бюджету Пенсійного фонду Російської Федерації - за нормативом 60 відсотків;

- До бюджету Федерального фонду обов'язкового медичного страхування - за нормативом 2 відсотки;

- До бюджетів територіальних фондів обов'язкового медичного страхування - за нормативом 18 відсотків;

- До бюджету Фонду соціального страхування Російської Федерації - за нормативом 20 відсотків;

3) єдиного податку на поставлений дохід для окремих видів діяльності:

- До бюджету Федерального фонду обов'язкового медичного страхування - за нормативом 0,5 відсотка;

- До бюджетів територіальних фондів обов'язкового медичного страхування - за нормативом 4,5 відсотка;

- До бюджету Фонду соціального страхування Російської Федерації - за нормативом 5 відсотків;

4) єдиного сільськогосподарського податку:

- У Федеральний фонд обов'язкового медичного страхування - за нормативом 0,2 відсотка;

- В територіальні фонди обов'язкового медичного страхування - за нормативом 3,4 відсотка;

- До Фонду соціального страхування Російської Федерації - за нормативом 6,4 відсотка.

Збір і контроль за надходженням обов'язкових платежів до державні позабюджетні фонди здійснюються тим же органом виконавчої влади, на який покладено функції збору податків у федеральний бюджет.

Витрачання коштів державних позабюджетних фондів здійснюється виключно на цілі, визначені законодавством Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації, який регламентує їх діяльність, відповідно до бюджетів зазначених фондів, затвердженими федеральними законами, законами суб'єктів Російської Федерації.

Виконання бюджетів державних позабюджетних фондів здійснюється Федеральним казначейством.

Контроль за виконанням бюджетів державних позабюджетних фондів здійснюється органами, що забезпечують контроль за виконанням бюджетів відповідного рівня бюджетної системи Російської Федерації, в порядку, встановленому цим Кодексом для відповідних бюджетів.

Порядок і терміни подання звітності державних позабюджетних фондів, у тому числі публікується, визначаються відповідно до цього Кодексу для відповідних бюджетів.

1.2 Фінансові ресурси федерального фонду обов'язкового медичного страхування та їх використання

Медичне страхування є формою соціального захисту інтересів населення в охороні здоров'я. Мета медичного страхування - гарантувати громадянам при виникненні страхового випадку отримання медичної допомоги за рахунок накопичених коштів і фінансувати профілактичні заходи.

Медичне страхування здійснюється у двох видах: обов'язковому і добровільному.

Обов'язкове медичне страхування є складовою частиною державного соціального страхування і забезпечує всім громадянам Російської Федерації рівні можливості в отриманні медичної і лікарської допомоги, що надається за рахунок коштів обов'язкового медичного страхування в обсязі і на умовах, відповідних програмам обов'язкового медичного страхування.

Добровільне медичне страхування здійснюється на основі програм добровільного медичного страхування і забезпечує громадянам отримання додаткових медичних та інших послуг понад встановлених програмами обов'язкового медичного страхованія.Добровольное медичне страхування може бути колективним та індивідуальним.

Обов'язкове медичне страхування (ОМС) - складова частина державного соціального страхування, воно покликане забезпечити громадянам Російської Федерації рівні можливості в отриманні медичного страхування в обсягах і на умовах, відповідних затвердженими програмами. Обов'язкове медичне страхування було засновано згідно Закону РФ від 28 червня 1991 № 1499-1 «Про медичне страхування громадян у Російській Федерації», який був введений в повному обсязі з 1 січня 1993

Основні завдання Федерального фонду обов'язкового медичного страхування:

1. Забезпечення фінансової стійкості системи обов'язкового медичного страхування в суб'єктах Російської Федерації, тобто вирівнювання умов діяльності територіальних фондів по фінансуванню програм обов'язкового медичного страхування.

2. Забезпечення передбачених законодавством України прав громадян у системі обов'язкового медичного страхування.

3. Участь у розробці та здійсненні державної політики у сфері обов'язкового медичного страхування.

4. Розробка і здійснення комплексу заходів щодо забезпечення фінансової стійкості системи обов'язкового медичного страхування і створення умов для вирівнювання обсягу та якості медичної допомоги, що надається громадянам на всій території Російської Федерації.

Кошти Федерального фонду обов'язкового медичного страхування знаходяться у державній власності Російської Федерації, не входять до складу бюджетів, інших фондів і не підлягають вилученню. Фінансові кошти фондів обов'язкового медичного страхування утворюються за рахунок податкових надходжень: єдиний соціальний податок, єдиного податку на поставлений дохід, єдиного сільськогосподарського податку в частинах, що підлягають зарахуванню до фондів. Для формування територіальних фондів обов'язкового медичного страхування застосовуються такі ставки:

- Для платників податків - сільськогосподарських товаровиробників, організацій народних художніх промислів і пологових, сімейних громад корінних нечисленних народів Півночі, котрі займаються традиційними галузями господарювання - 1,2%;

- Для індивідуальних підприємців та адвокатів - 1,9%;

- Для всіх інших платників - 2%.

За непрацюючих громадян (дітей, учнів і студентів денної форми навчання, пенсіонерів, зареєстрованих безробітних) платять органи виконавчої влади з урахуванням територіальних (базових) програм обов'язкового медичного страхування. За рахунок коштів пенсійного фонду Російської Федерації здійснюються додаткові платежі на обов'язкове медичне страхування непрацюючих пенсіонерів, які отримують трудову пенсію по старості. Органи виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації здійснюють внески на обов'язкове медичне страхування непрацюючого населення централізовано за рахунок коштів бюджетів суб'єктів Російської Федерації в розмірі не нижче платежу попереднього року і не нижче додаткового платежу на одного непрацюючого пенсіонера, здійснюваного пенсійним фондом Російської Федерації.

Громадянам Російської Федерації гарантуються надання медичної допомоги та її оплата через систему ОМС в обсязі і на умовах діючої на території суб'єкта Російської Федерації територіальної програми ОМС, яка є складовою частиною територіальної програми державних гарантій надання громадянам безкоштовної медичної допомоги. Територіальна програма обов'язкового медичного страхування містить перелік видів і обсягів медичної допомоги, що фінансуються за рахунок коштів обов'язкового медичного страхування, перелік медичних установ, що працюють в системі обов'язкового медичного страхування, умови та порядок надання медичної допомоги в них.

Громадянам Російської Федерації видається страховий медичний поліс ОМС - документ, що засвідчує укладення договору з обов'язкового медичного страхування громадян. Страховий медичний поліс має силу на всій території Російської Федерації, а також на території інших держав, з якими Російська Федерація має угоди про обов'язкове медичне страхування громадян. Перелік захворювань, видів, обсягів та умов надання медичної допомоги, що входять у федеральну програму державних гарантій, затверджується Міністерством охорони здоров'я і соціального розвитку РФ (Мінздоровсоцрозвитку Росії). Відповідно до нього громадяни Російської Федерації не зобов'язані платити за швидку невідкладну допомогу при плановій госпіталізації. Страхові медичні організації використовують отримані від територіального фонду ОМС кошти на оплату медичних послуг, формування резервів, на оплату витрат на ведення справи по ОМС.

Основу доходів Федерального фонду обов'язкового медичного страхування складають надходження сум єдиного соціального податку. До інших доходів відносяться: настання недоїмки, пені та штрафів; суми відсотків, нарахованих за залишками коштів на рахунках Федерального ФОМС. Кошти Федерального фонду обов'язкового медичного страхування використовуються на наступні заходи:

- Оплату медичних послуг, що надаються громадянам;

- Фінансування цільових медичних програм;

- Підготовку та перепідготовку фахівців;

- Розвиток медичної науки;

- Поліпшення матеріально-технічного забезпечення охорони здоров'я та інші цілі.

Основна сума видатків - це субвенції на вирівнювання умов діяльності територіальних фондів обов'язкового медичного страхування та фінансування цільових програм в рамках обов'язкового медичного страхування. До 10% коштів бюджету з цього виду видатків спрямовується на фінансування регіональних цільових програм з охорони материнства і дитинства. Особливе значення в сучасних умовах має контроль за раціональним і ефективним використанням коштів Федерального фонду обов'язкового медичного страхування. Всі роки свого існування він мав перехідний залишок коштів на початок наступного року, однак говорити про їх достатності та задоволеності медичним обслуговуванням передчасно.

Особливе значення у функціонуванні системи обов'язкового медичного страхування мають територіальні фонди обов'язкового медичного страхування. Для забезпечення фінансової стійкості системи обов'язкового медичного страхування розроблені Правила складання, розгляду та виконання бюджету територіального фонду обов'язкового медичного страхування, зареєстровані в Міністерстві юстиції РФ (Мін'юсті Росії) 24 грудня 2003 № 5359. Вони дозволяють забезпечувати методологічну єдність підходів до формування показників проекту бюджетів територіальних фондів обов'язкового медичного страхування і регламентацію їх діяльності щодо складання, розгляду проекту бюджету, його затвердження та виконання.

Доходи бюджету територіального фонду обов'язкового медичного страхування формуються за рахунок прогнозованих надходжень, які включають:

- Єдиний соціальний податок, що зараховується в територіальні фонди обов'язкового медичного страхування;

- Єдиний податок, що стягується у зв'язку із застосуванням спрощеної системи оподаткування, у тому числі єдиний податок, що розподіляється за рівнями бюджетної системи РФ;

- Єдиний податок на поставлений дохід для окремих видів діяльності;

- Єдиний сільськогосподарський податок, у тому числі єдиний сільськогосподарський податок, який сплачується відповідно організаціями, селянськими (фермерськими) господарствами та індивідуальними підприємцями;

- Страхові внески на обов'язкове медичне страхування непрацюючого населення, що сплачуються в територіальні фонди обов'язкового медичного страхування органами виконавчої влади суб'єктів РФ, місцевого самоврядування;

- Недоїмки, пені та штрафи по страхових внесках на обов'язкове медичне страхування непрацюючого населення;

- Недоїмки, пені та штрафи за обов'язковими надходженнях до територіальні фонди обов'язкового медичного страхування;

- Інші надходження.

Залишки коштів на початок і кінець звітного періоду не відносяться до доходів територіального фонду і є джерелами внутрішнього фінансування дефіциту бюджету територіального фонду. Бюджет територіального фонду обов'язкового медичного страхування включає витрати на фінансування територіальної програми обов'язкового медичного страхування та інших заходів, передбачених нормативними правовими актами Російської Федерації з обов'язкового медичного страхування. Видатки на фінансування територіальної програми обов'язкового медичного страхування включають витрати на виконання територіальної програми обов'язкового медичного страхування включають витрати а виконання територіальної програми обов'язкового медичного страхування і виконання управлінських функцій територіальним фондом обов'язкового медичного страхування.

Загальна сума витрат на виконання територіальної програми обов'язкового медичного страхування складається з витрат:

- На фінансування страхових медичний організацій, які уклали договори фінансування обов'язкового медичного страхування за диференційованими подушним нормативам, які встановлюються правлінням територіального фонду, на оплату медичних послуг, витрат на ведення справи і формування резервів;

- Оплату медичних послуг, що надаються громадянам, застрахованим територіальним фондом (у разі здійснення ОМС територіальним фондом);

- Оплату лікування мешканців інших суб'єктів РФ;

- Формування нормованого страхового запасу територіального фонду, призначеного для забезпечення фінансової стійкості системи обов'язкового медичного страхування на території суб'єкта Російської Федерації, зарезервованого на випадок виникнення критичних ситуацій з фінансуванням територіальної програми обов'язкового медичного страхування і не є вільними фінансовими коштами.

2. Аналіз надходження та витрачання коштів федерального фонду обов'язкового медичного страхування

Проаналізуємо дані, взяті з Російського статистичного щорічника (2006), що розкривають надходження і витрачання коштів федерального фонду обов'язкового медичного страхування за період з 2001 р по 2005 р (таблиця 1).

Таблиця 1.Поступленіе і витрачання коштів федерального фонду обов'язкового медичного страхування (млн. Руб.)

 2001 2002 2003 2004 2005

 Залишок коштів на початок року 42 25 33 21 73

 Надходження 3988 5089 5795 6813 83003

 в тому числі:

 страхові внески, податкові платежі 3966 5058 5771 6784 31708

 від внеску на депозит та інших фінансових вкладень 21 29 22 січня -

 повернення раніше розміщених коштів - - - - -

 штрафи, пені, інші санкції 0,1 - - - 0,1

 з федерального бюджету - - - - 51292

 інші надходження 1 2 2 28 3

 Витрачання 4005 5081 5807 6762 71507

 в тому числі:

 на фінансування цільових програм обов'язкового медичного страхування і окремих заходів з охорони здоров'я 351 502 600 690 340

 на субвенції територіальним фондам 3562 4481 5095 5972 29266

 на субсидії територіальним фондам на обов'язкове медичне страхування непрацюючого населення (дітей) - - - - 4750

 на реалізацію заходів соціальної підтримки окремих категорій громадян щодо забезпечення лікарськими засобами - - - - 37004

 на фінансування витрат з науки і науковому обслуговуванню 4 4 4 4 квітня

 на фінансування витрат за освітою 3 3 3 8 березня

 на фінансування виконавчої дирекції Фонду 39 40 52 47 82

 на фінансування витрат по створенню та вдосконаленню інформаційної системи Фонду 40 38 40 40 46

 платежі в бюджет 0,04 - 2 травня -

 фінансові вкладення - - - - -

 інші витрати 6 12 8 4 7

Зведена таблиця надходжень і расходований федерального фонду обов'язкового медичного страхування за 2001-2005 рр. дозволяє зробити наступні висновки.

Провівши вертикальний аналіз можна побачити, що загальна сума надходжень у федеральний фонд обов'язкового медичного страхування збільшилася з 3988 млн. Руб. до 83003 млн. руб. Розрахуємо темп зростання в 2005 році порівняно з 2001 роком:

83003 (млрд. Руб.) * 100 (%) / 3988 (млн. Руб.) = 2081,32%, що говорить про те, що надходження збільшилися за 5 років майже в 21 разів. З таблиці, очевидно, що різке збільшення надходжень коштів до ФФОМС відбулося в 2005 році. Якщо вважати ланцюгової темп зростання, то в 2002 році він склав 127,61% по відношенню до 2001 року, в 2003 році буде дорівнювати 113,87% по відношенню до 2002 року, в 2004 році - 117,57% по відношенню до 2003 року , а в 2005 році - 1218,30% по відношенню до 2004 року.

З даних розрахунків випливає, що найвищий ріст надходжень відбулося в 2005 році (рис. 1).

Рис. 1. Динаміка зростання надходжень коштів до ФФОМС

Сума витрат федерального фонду обов'язкового медичного страхування збільшилася з 4005 млн. Руб. до 71507 млн. руб. Розрахуємо темп зростання в 2005 році порівняно з 2001 роком:

71507 (млрд. Руб.) * 100 (%) / 4005 (млн. Руб.) = 1785,44%, що говорить про значне збільшення витрат коштів федерального фонду обов'язкового медичного страхування за 5 досліджуваних років. З таблиці, очевидно, що різке збільшення витрат коштів в ФФОМС відбулося в 2005 році. Якщо вважати ланцюгової темп зростання, то в 2002 році він склав 126,87% по відношенню до 2001 року, в 2003 році буде дорівнювати 114,29% по відношенню до 2002 року, в 2004 році - 116,45% по відношенню до 2003 року , а в 2005 році - 1057,48% по відношенню до 2004 року. З даних розрахунків випливає, що витрати коштів федерального фонду обов'язкового медичного страхування значно збільшилися в 2005 році (рис. 2).

Рис. 2. Динаміка зростання витрат коштів в ФФОМС

Порівнюючи суму надходжень та витрачання коштів федерального фонду обов'язкового медичного страхування по роках, очевидно, що в 2001 році видатки перевищували над доходами на 17 млн. Руб., В 2002 році ситуація змінилася і надходження перевищили витрати на 8 млн. Руб., Але в 2003 році витрати перевищили надходження на 12 млн. руб., в 2004 році витрати склали 6762 млн. руб., а надходження - 6813 млн.грн., що становить різницю рівну 51 млн. руб., в 2005 році надходження були більше витрат на 11496 млн. руб. На основі даних показників можна зробити висновок про те, що в 2001 і в 2003 роках надходжень коштів федерального фонду обов'язкового медичного страхування не вистачало для покриття витрат, але невеликий дефіцит покривав залишок коштів на початок року, так як в 2002, 2004 і 2005 роках надходження , навпаки, значно перевищували витрати.

Якщо проранжувати надходження за питомою вагою, то в 2001, 2002, 2003, 2004 роках на першому місці опинилися надходження від страхових внесків та податкових платежів, їх частка коливається від 99,39% до 99,59%, але в 2005 році ситуація кардинально змінилася і перше місце зайняли надходження з федерального бюджету, що склало 61,80% всієї суми і тільки на другому місці опинилися надходження від страхових внесків та податкових платежів - 38,20%.

Якщо проаналізувати витрати коштів федерального фонду обов'язкового медичного страхування за питомою вагою, то перше місце в 2001, 2002, 2003, 2004 роках займають витрати на субвенції територіальним фондам, їх частка коливається в межах від 87,74% до 88,94%, на другому місці знаходяться витрати на фінансування цільових програм обов'язкового медичного страхування і окремих заходів з охорони здоров'я, їх частка коливається від 8,76% до 10,33%, а в 2005 році, у зв'язку з додатковим фінансуванням з федерального бюджету, перше місце зайняли видатки на реалізацію заходів соціальної підтримки окремих категорій громадян щодо забезпечення лікарськими засобами - 51,75% (даний вид витрат раніше не мав місце і дорівнював нулю), друге місце займають витрати на субвенції територіальним фондам - ??40,93%.

Таким чином в 2005 році велика частина надходжень коштів федерального фонду обов'язкового медичного страхування витрачена на нову програму, пов'язану з реалізацією заходів соціальної підтримки окремих категорій громадян щодо забезпечення лікарськими засобами, витрати на субвенції територіальним фондам відходять на другий план.

Проведемо горизонтальний аналіз. Розрахувавши темпи зростання (Додаток 1), можна зробити наступні висновки. Темпи зростання надходження в цілому в 2005 році порівняно з 2001 роком склали 2081,32%. Найбільш високі темпи зростання очевидні надходжень від страхових внесків та податкових платежів, рівні 799,50%, також вперше в 2005 році з'явилися надходження з федерального бюджету в сумі 51292 млн. Руб.

Також високі темпи зростання витрат у цілому в 2005 році порівняно з 2001 роком склали 1785,44%. Дуже високий темп зростання витрат на субвенції територіальним фондам, що становить 821,62%, також в 2005 році з'явився новий вид витрат на реалізацію заходів соціальної підтримки окремих категорій громадян щодо забезпечення лікарськими засобами, який склав основну частку витрат у розмірі 37004 млн. Руб.

Якщо пропорційно порівняти надходження грошових коштів від усіх джерел в 2005 році, то виходить наступна діаграма (рис. 3)

Рис. 3. Питома вага надходжень грошових коштів у 2005 році

Аналізуючи цю діаграму (рис. 3), можна без зусиль зробити висновок про те, що значна частка надходжень коштів у федеральний фонд обов'язкового медичного страхування припадає на надходження з федерального бюджету, що становить 61,7953%, так само велика кількість засобів поповнює казну федерального фонду обов'язкового медичного страхування від страхових внесків та податкових платежів (38,2010%), інші ж джерела фінансування не мають істотного значення.

Таким же способом, якщо проаналізувати витрати коштів федерального фонду обов'язкового медичного страхування, можна зробити висновки (рис. 4).

Рис. 4. Питома вага витрачання грошових коштів у 2005 році

Статті витрат коштів федерального фонду обов'язкового медичного страхування більш різноманітні, ніж надходження. Тут проглядаються три основних напрямки витрат. На першому місці з великою перевагою виявляються витрати, пов'язані з витратами на реалізацію заходів соціальної підтримки окремих категорій громадян щодо забезпечення лікарськими засобами, їх частка становить 51,75%, на другому ж місці знаходяться витрати коштів федерального фонду обов'язкового медичного страхування, призначені на субвенції територіальним фондам (40,93%), а третє місце займають витрати на субсидії територіальним фондам на обов'язкове медичне страхування непрацюючого населення (дітей), їх частка становить 6,64%. Решта ж статті витрат практично не істотні порівняно з першими трьома. Але все ж у 2005 році мають місце витрати коштів федерального фонду обов'язкового медичного страхування на фінансування цільових програм обов'язкового медичного страхування і окремих заходів з охорони здоров'я, на фінансування витрат з науки і науковому обслуговування, на фінансування витрат на освіту, на фінансування виконавчої дирекції Фонду, на фінансування витрат по створенню та вдосконаленню інформаційної системи Фонду, також на інші витрати.

Порівнявши витрати і надходження коштів у федеральний фонд обов'язкового медичного страхування за останній досліджуваний рік, можна зробити висновки про те, що федеральний бюджет робить значні грошові вклади в Федеральний фонд обов'язкового медичного страхування, чого раніше не спостерігалося. Також помітні суттєві зміни у витрачанні коштів, так в 2005 році з'явилася нова стаття витрат на яку витрачена більша половина коштів федерального фонду обов'язкового медичного страхування, це витрати на реалізацію заходів соціальної підтримки окремих категорій громадян щодо забезпечення лікарськими засобами. З цього можна зробити висновок про те, що з федерального бюджету виділяються кошти якраз в основному на цю статтю витрат. Також за 5 років значно збільшилися витрати на субвенції територіальним фондам, імовірно теж за рахунок фінансування з федерального бюджету.

3. Проблеми федерального фонду обов'язкового медичного страхування, пов'язані з реалізацією соціальних функцій держави

Більш ніж десятирічний досвід функціонування позабюджетних фондів свідчить про досить високу ефективність цієї ланки фінансів. Однак відсутність досвіду в організації їх діяльності, складна економічна ситуація, тривалий час існувала в країні, деякі несподівані зміни в концепції функціонування позабюджетних фондів, а іноді й пряме порушення законодавства стали причиною істотних недоліків у їх діяльності.

Особливо багато питань як і раніше виникає щодо проведеної в країні реформою охорони здоров'я. З великим запізненням виходять коментарі до нових законів.

Очікувалося, що введення єдиного соціального податку спростить роботу бухгалтерій, сприятиме виведенню заробітної плати з «тіні» та її офіційним збільшення, скорочення документообігу. Фактично цього не сталося. Використовувати регресивну шкалу податку для основної маси роботодавців неможливо, оскільки наймані працівники не отримують таку високу середню заробітну плату. Ставка єдиного соціального податку занадто висока, а її зниження може призвести до дефіциту коштів, в першу чергу на пенсійне забезпечення та охорону здоров'я, і ??поки неясно, за рахунок яких коштів можна покривати цей дефіцит.

Особливу тривогу викликає непередбачуваність і несподіванка зміни законодавства, недотримання термінів утвержеденія бюджетів позабюджетних фондів і звітів про їх виконання (особливо ФФОМС), відсутність прозорості в діяльності фондів і недостатній контроль за їх витрачанням. Так що сфера докладання сил як наукових, так і практичних працівників в частині вдосконалення функціонування соціальних позабюджетних фондів все ще продовжує залишатися дуже широкою.

Великі труднощі виникли з прийняттям заходів соціальної підтримки окремих категорій громадян щодо забезпечення лікарськими засобами. Незважаючи на гарні фінансування, багато категорій громадян не були повною мірою оснащені необхідними лікарськими препаратами в потрібні терміни. А на дану статтю витрат витрачено значну кількість коштів федерального фонду обов'язкового медичного страхування.

Готовий проект бюджету Федерального фонду обов'язкового медичного страхування на 2007 г передбачає доходи в сумі 104 740 000 000. Руб., Витрати - 104 670 000 000. Руб.

У дохідній частині бюджету Федерального фонду обов'язкового медичного страхування передбачені надходження з федерального бюджету в сумі 38490 млн. Руб. Ці кошти підуть на виплати дільничним лікарям-терапевтам і лікарям-педіатрам, лікарям загальної (сімейної) практики, а також працюючим з ними медичними сестрам у розмірі 10 тис. Руб. та 5 тис. руб. на місяць відповідно; обов'язкове медичне страхування непрацюючого населення (дітей); реалізацію заходів у рамках базової програми обов'язкового медичного страхування; проведення "пілотного" проекту в суб'єктах Російської Федерації, спрямованого на підвищення якості послуг у сфері охорони здоров'я; проведення додаткової диспансеризації працюючих громадян, диспансеризації дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків, що перебувають в стаціонарних установах; фінансування витрат, пов'язаних з оплатою придбаних лікарських засобів для надання медичної допомоги дітям, які страждають онкогематологічними захворюваннями; забезпечення окремих категорій громадян необхідними лікарськими засобами.

Основну частину витрат Федерального фонду обов'язкового медичного страхування складуть субсидії на виконання територіальних програм ОМС в рамках базової програми в сумі 41820 млн. Руб.

В останні роки дуже багато говориться про проблеми, які накопичилися в російському охороні здоров'я. Важлива роль у вирішенні цих проблем відводиться Фонду обов'язкового медичного страхування. До теперішнього часу в нашій країні зберігаються величезні відмінності в системі фінансування та управління сферою охорони здоров'я в регіонах. В даний час в Росії ще не створені необхідні умови для надання кваліфікованої високотехнологічної медичної допомоги всім у ній нужденним. Повільно вирішується проблема оснащення російських лікувальних закладів сучасною технікою та обладнанням.

Національний проект «Здоров'я» - перший крок на шляху вирішення накопичених в охороні здоров'я проблем, кількісного та якісного розвитку цієї сфери до рівня, при якому російське охорону здоров'я буде реально здатне охороняти здоров'я нації. Від вирішення завдання, поставленого Президентом, залежить якісне вдосконалення людських ресурсів в країні, підвищення рівня людського капіталу. У довгостроковому плані розвиток людського капіталу через підвищення продуктивності праці має підвищити конкурентоспроможність країни на світових ринках.

Координація роботи з реалізації національного проекту «Здоров'я» регламентується в даний час указами і розпорядженнями Уряду РФ (14 документів), наказами Міністерства охорони здоров'я Росії (18). Ця достатня на початковій стадії нормативно-правова база, природно, в процесі реалізації національного проекту буде вдосконалюватися, а кількість нормативно-правових актів - зростати.

Асигнування на реалізацію національного проекту передбачені: у федеральному бюджеті, у бюджеті Федерального фонду обов'язкового медичного страхування і в бюджеті Фонду соціального страхування РФ.

У 2007 році передбачається зберегти за рахунок коштів федерального бюджету додаткову оплату амбулаторно-поліклінічної допомоги, наданої працюючим громадянам в рамках територіальної програми обов'язкового медичного страхування, а також оплату "родових" сертифікатів, які передбачається доповнити медичною допомогою, наданою дітям першого року життя.

Підвівши риску, можна сказати, що незважаючи на всі труднощі, що виникають в організації реалізації соціальних функцій держави, в цілому Федеральний фонд обов'язкового медичного страхування є розвиваються фондом. Багато успіхів досягнуто в розвитку і функціонуванні нових проектів, спрямованих на підвищення заробітної плати медичним працівникам та стимулювання їх праці.

Висновок

Проаналізувавши видатки, надходження коштів Федерального фонду обов'язкового медичного страхування, динаміку, темпи зростання, порівнявши питома вага кожного показника, очевидно, що значення Федерального фонду обов'язкового медичного страхування дуже велике для Російської Федерації. ФФОМС бере на себе відповідальність за виконання великої кількості життєвоважливих для держави функцій, таких як виконання і контроль цільових програм обов'язкового медичного страхування, окремих заходів з охорони здоров'я, реалізація заходів соціальної підтримки окремих категорій громадян щодо забезпечення лікарськими засобами. Фонд фінансує багато додаткові програми, що стосуються охорони здоров'я, що не маловажно.

В роботі розглянуті найбільш важливі моменти, пов'язані з функціонуванням Федерального фонду обов'язкового медичного страхування.

Так у першому розділі розглянуто основні питання, що стосуються теоретичних та організаційно-правових основ Федерального фонду обов'язкового медичного страхування, фінансові ресурси Федерального фонду обов'язкового медичного страхування та ін.

Аналіз статистичних даних, проведений у другому розділі курсової роботи на підставі статистичного матеріалу, дає повне уявлення про структуру расходований і надходжень коштів Федерального фонду обов'язкового медичного страхування. Повністю виявляє зміни і недоліки фінансування в тимчасовому ряді.

В останній рік аналізованого періоду, різко змінилося надходження і витрачання коштів Федерального фонду обов'язкового медичного страхування, навіть з'явилися нові джерела фінансування, наприклад ніколи до 2005 року не було надходжень у Федеральний фонд обов'язкового медичного страхування з федерального бюджету, проте в 2005 році поступила величезна для фонду сума в розмірі 51292 млн. руб. У більшості своїй дані кошти були витрачені на реалізацію національного проекту «Здоров'я».

Всі актуальні проблеми та досягнення Федерального фонду обов'язкового медичного страхування, пов'язані з реалізацією соціальних функцій держави в повному обсязі розкриті в заключній третій главі роботи.

Так, наприклад, за останні роки на Федеральний фонд обов'язкового медичного страхування лягла відповідальність за курирування національних проектів і на даний момент це найважливіше для фонду зобов'язання. Так як від рішення завдання, поставленого Президентом, залежить якісне вдосконалення людських ресурсів в країні, підвищення рівня людського капіталу.

У реалізації національного проекту здійснюється взаємодія центральних і регіональних органів Фонду соціального страхування РФ, фонду обов'язкового медичного страхування, Пенсійного фонду Російської Федерації, а також органів охорони здоров'я суб'єктів РФ, виробляються і коригуються загальні підходи, здійснюється обмін інформацією, що говорить про безпосередній активній участі органів Федерального фонду обов'язкового медичного страхування в реалізації соціальних функцій держави.

За підсумками даного прогнозу можна судити про стрімкий розвиток і якісному функціонуванні Федерального фонду обов'язкового медичного страхування, також якісної реалізації ним соціальних функцій держави.

федеральний фонд медичний страхування

Список використаної літератури

1. Закон Російської Федерації від 28 червня 1991 року № 1499-1 «Про медичне страхування громадян у Російській Федерації».

2. Федеральний закон № 165-ФЗ від 16 липня 1999 року. «Про основи обов'язкового соціального страхування» (в ред. Федеральних законів від 31.12.2002 № 190-ФЗ, від 23.12.2003 року № 185-ФЗ, від 05.03.2004 № 10-ФЗ).

3. Бюджетний кодекс Російської Федерації, глава 17.

4. Державні і муніципальні фінанси / За ред. Г.Б. Поляка (друге видання). - М .: ЮНИТИ, 2007 - с. 319-320.

5. Фінанси Грошовий обіг Кредит (третє видання) / За ред. професора Г.Б. Поляка. - М .: ЮНИТИ, 2007 - с. 307-310.

6. Фінанси: Підручник / За ред. Проф. М.В. Романовського, проф. О.В. Врублевської та проф. Б.М. Сабанов (друге видання). - М .: ЮРАЙТ, 2006 - с. 298-303.

7. Фінанси / Под ред. Г.Б. Поляка (друге видання). - М .: ЮНИТИ, 2003 - с. 607-610.

8. Російський статистичний щорічник. 2006: Стат.сб. / Держкомстат Росії. - М .: Держкомстат Росії.

9. Журнал «Фінанси», №

10. www.goskomstat.ru

11. www.ffoms.ru

12. www.minfin.ru

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com