На головну

 Реконструкція земляного полотна - Будівництво

Введення

У зв'язку з збільшується обсягом робіт з реконструкції земляного полотна залізниць важливе значення набуває визначення кошторисної вартості цього виду робіт.

Реконструкція проводиться з метою модернізації, збільшення швидкості, пропускної здатності, безпеки і надійності на залізниці в рамках Стратегії розвитку залізничного транспорту в РФ до 2030 року.

Одним з напрямків є реконструкція земляного полотна.

Метою роботи є вдосконалення визначення кошторисної вартості реконструкції земляного полотна.

В ході роботи був проаналізована проектно-кошторисна документація «Реконструкція земляного полотна. Москвская залізниця 22 км ділянки Москва-Єжово ».

Розділ I. Характеристика об'єкта будівництва

1.1 Загальні відомості про підприємство

Група замовника з будівництва об'єктів залізничного транспорту в Північно - Західному регіоні (далі - Група Замовника) є відокремленим структурним підрозділом Дирекції з комплексної реконструкції залізниць і будівництва об'єктів залізничного транспорту (далі - Дирекція) - філії відкритого акціонерного товариства «Російської залізниці» (ВАТ «РЖД»).

Група Замовника у своїй діяльності керується чинним законодавством Російської Федерації, іншими нормативними правовими актами Російської Федерації, статутом ВАТ «РЖД», внутрішніми документами ВАТ «РЖД», Положенням про Дирекцію, внутрішніми документами Дирекції.

Група Замовника не є юридичною особою і здійснює свою діяльність від імені ВАТ «РЖД». Відповідальність за зобов'язаннями Групи Замовника несе ВАТ «РЖД».

Повне найменування: Група замовника з будівництва об'єктів залізничного транспорту в Північно - Західному регіоні - відокремлений структурний підрозділ Дирекції з комплексної реконструкції залізниць і будівництва об'єктів залізничного транспорту - філії відкритого акціонерного товариства «Російські залізниці».

Для організації та ведення своєї діяльності Група Замовника може відкривати з дозволу Дирекції розрахунковий рахунок ВАТ «РЖД» у банках та інших кредитних організаціях у порядку, встановленому законодавством Російської Федерації.

Група Замовника має круглу печатку, що містить її найменування, а також повне фірмове найменування ВАТ «РЖД» російською мовою. Група Замовника може мати штампи і бланки зі своїм найменуванням, містять вказівку на приналежність до Дирекції.

Основними цілями діяльності Групи Замовника є:

Забезпечення спільно з іншими структурними підрозділами Дирекції, а також установами ВАТ «РЖД» реалізації програми капітальних вкладень ВАТ «РЖД» у будівництво об'єктів ВАТ «РЖД».

Своєчасне і якісне виконання функцій замовника з проектування, будівництва, реконструкції, ремонту об'єктів ВАТ «РЖД».

Для досягнення цілей, зазначених вище, Група Замовника здійснює такі функції і види діяльності:

1. У період підготовки та здійснення будівництва:

- Підготовка будівництва об'єктів, оформлення правовстановлюючих документів на будівництво;

- Проведення конкурсів з визначення підрядників на виконання будівельно-монтажних робіт;

- Контроль за виконанням договорів на проектно-вишукувальні роботи та ведення авторського нагляду;

- Отримання дозволу на виконання робіт;

- Координація дій усіх організацій, що беруть участь у капітальному будівництві, реконструкції та ремонті об'єктів ВАТ «РЖД»;

- Призначення інспекторів технічного нагляду для контролю і приймання будівельно-монтажних робіт;

- Організація підготовчих робіт і передача будівельного майданчика генеральному підряднику;

- Контроль за виконанням договорів на будівельно-монтажні, пусконалагоджувальні роботи, постачання обладнання;

- Розробка графіків виконання та фінансування робіт;

- Підготовка пропозицій з оформлення додаткових угод на коригування проектів, виконання додаткових будівельно-монтажних робіт і поставку обладнання;

- Щомісячна приймання виконаних підрядниками робіт за актами виконання та вартості робіт;

- Підготовка пропозицій щодо скорочення кількості

об'єктів незавершеного виробництва та їх реалізації.

2. У період здачі в експлуатацію об'єктів ВАТ «РЖД»:

- Формування комплекту виконавчої документації, необхідної для прийняття об'єкта в експлуатацію;

- Готує акти комісійного приймання об'єкта в експлуатацію;

- Підготовка пропозиції щодо складу та строками роботи комісій з приймання об'єктів в експлуатацію;

- Проведення інвентаризації та державної реєстрації прав ВАТ «РЖД» на об'єкт, який вводиться;

3. В області фінансово-господарської діяльності:

- Фінансово-господарська діяльність Групи Замовника планується і здійснюється у відповідності з внутрішніми документами ВАТ «РЖД» і Дирекції з фінансово-економічним відносинам;

- Фінансовий рік Групи Замовника збігається з фінансовим роком

ВАТ «РЖД»;

- Група Замовника організовує в установленому порядку бухгалтерський, статистичний облік і звітність, як відокремлений структурний підрозділ Дирекції, контролює правильність і достовірність які у них відомостей, забезпечує проведення заходів щодо їх автоматизації, представляє всі види звітності в Дирекцію.

1.2 Організаційна структура підприємства

Групу Замовника очолює начальник Групи Замовника. Призначення начальника Групи Замовника на посаду та звільнення з посади провадиться начальником Дирекції. Компетенція та умови діяльності начальника Групи Замовника визначаються законодавством Російської Федерації, що видається Дирекцією від імені ВАТ «РЖД» в порядку передоручення довіреністю, Положенням, і що укладається з ним трудовим договором. Начальник Групи Замовника діє на основі єдиноначальності.

Начальник Групи Замовника здійснює оперативне керівництво виробничо-господарською діяльністю Групи Замовника відповідно до федеральними законами та іншими нормативними актами, внутрішніми документами ВАТ «РЖД», довіреністю, в тому числі:

- Приймає рішення з усіх питань діяльності Групи Замовника, віднесених до його компетенції;

- Представляє інтереси ВАТ «РЖД» з питань і в межах компетенції, визначеної Положенням про Дирекцію та виданої йому ВАТ «РЖД» довіреністю;

- Забезпечує збереження майна Групи Замовника та його ефективне використання в межах виданої Дирекцією довіреності, визначених внутрішніми документами ВАТ «РЖД»;

- Видає в межах своєї компетенції вказівки, розпорядження та інші розпорядчі акти, обов'язкові для виконання всіма працівниками Групи Замовника;

- Вносить в Дирекцію пропозиції щодо прийому і звільнення працівників;

- Вносить в Дирекцію пропозиції щодо застосування заходів заохочення і накладення дисциплінарних стягнень на працівників Групи Замовника;

- Несе відповідальність за виконання покладених на Групу Замовника внутрішніми документами ВАТ «РЖД» та Дирекції цілей і обязанностей.На рис. 1 представлена ??організаційна структура управління ДКРС-СПб.

 Відділ планування та обліку виконаних робіт

 (7 чол.)

 Заст. начальника по роботі з контрагентами

 Загальний відділ

 (8 чол.)

 Бюджетно-фінансовий сектор

 (3 чол.)

 Сектор договорів

 (3 чол.)

 Бухгалтерія

 (7 чол.)

 Відділ підготовки будівництва та реєстрації майна

 (5 чол.)

 Відділ проектних робіт

 (8 чол.)

 Відділ комплектації устаткування

 (9 чол.)

 Всього 81 чоловік

 Відділ експертизи проектів та кошторисів

 (5 чол.)

 Виробничий відділ

 (21 чол.)

 Заст. начальника по обладнанню

 Заст. начальника з виробництва

 Головний інженер

 Начальник Групи Замовника

Рис. 1. Організаційна структура управління ДКРС-СПб

1.3 Основні показники діяльності підприємства

Показники діяльності ДКРС-СПб за 2008 року, порівняння показників за 10 місяців 2009 року та аналогічного періоду 2008 року представлені в таблиці 1.

Таблиця 1

 № п / п Показники 2008 10 міс. 2009 10 міс. 2008

 1 2 3 4 травень

 1. Обсяг виконаних робіт, млн.руб. 32 641,525 21 324,191 26 514,472

 в т.ч. капітальні вкладення 32 342,135 21 225,964 26 245,271

 капітальний ремонт 259,248 19,956 259,248

 інші 40,141 78,271 9,953

 2. Введено в основні фонди, млн.руб 14 089,030 20 794,698 10,507

В цілому в 2009 році обсяги робіт дещо зменшилися, що пов'язано з впливом світової фінансової кризи.

Введено в основні фонди за 10 місяців 2009 року більше, ніж в 2008 році у зв'язку із закінченням будівництва, що не завершеного до кінця 2008 року.

До кінця 2009 року ця сума збільшиться у зв'язку зі здачею в експлуатацію таких стратегічних об'єктів як «Організація високошвидкісного пасажирського руху на ділянці Москва-Санкт-Петербург», «Реконструкції моторвагонного депо Металлострой для обслуговування високошвидкісних поїздів Жовтневої залізниці», «Реконструкція залізничних мостів через обвідний канал на Московському напрямку Жовтневої залізниці ». Це об'єкти, пов'язані з пуском нового високошвидкісного поїзда «Сапсан» між С-Петербургом і Москвою.

У 2010-2011 роках також планується здача таких стратегічних об'єктів як «Комплексна реконструкція ділянки Мга-Гатчина-Веймарн-Івангород і залізничних підходів до портів на південному березі Фінської затоки», «Організація швидкісного руху пасажирських поїздів на ділянці Санкт-Петербург-Бусловская», «Реконструкція цеху ТР-1 локомотивного депо Санкт-Петербургс-Фінляндський». Це об'єкти, пов'язані з будівництвом нового порту в Усть-Лузі і пуском нового високошвидкісного поїзда «Пендоліно» між Санкт-Петербургом і Хельсінкі.

1.4 Характеристики об'єкта будівництва

Ділянка виробництва робіт з реконструкції земляного полотна знаходиться на 22 км перегону Гірки - Червоне лінії Москва - Єжово Московської залізниці. Територіально ділянка виробництва робіт входить в Заміський район міста Москви.

Експлуатуючі ділянку підрозділи Московської залізниці:

- Дистанція енергопостачання ЕЧ-444;

- Дистанція сигналізації та зв'язку ШЧ-444;

Земляне полотно двоколійних, насип висотою до 4 метрів.

Шлях розташований в плані на правій кривої радіусами 1020 і 1024 і далі на лівій кривої радіусами 1025 і 1021 м.

Шпали - залізобетонні, баласт - щебінь гранітних порід, рейки Р 65. Ділянка шляху електрифікований, обладнаний автоматичним блокуванням і поїзним радіозв'язком.

Протягом води в річці Ежовке, під мостом справа наліво. Глибина води коливається від 0,5 до 1,2 м.

Клімат даної території помірно холодний перехідний від морського до континентального. Протягом усього року переважають повітряні маси, що надходять з Атлантики, що обумовлює тривалу м'яку зиму і коротке прохолодне літо.

Зона будівництва відноситься до III-му кліматичному району.

Найхолодніший місяць - січень, з середньомісячною температурою мінус 9 ° С, найтепліший місяць - липень, з середньомісячною температурою плюс 17 ° С. Середньорічна багаторічна температура становить 3,3 ° С.

Нормативна глибина промерзання насипних ґрунтів, торфів, грунтів з органічними залишками - 1,7 м, супесей, суглинків, пилуватих і дрібних пісків - 1,45 м, пісків середньої крупності - 1,55 м. Найбільша глибина промерзання спостерігається до початку березня.

Максимальна висота снігового покриву становить 61 см. Щільність снігового покриву змінюється від 0,16 г / см3в листопаді до 0,31 г / см3в початку квітня.

Нормативна маса снігового покриву - 126 кгс / см?.

Середня річна швидкість вітру дорівнює 4,3 м / с. Найбільші середньомісячні значення швидкостей вітру спостерігаються в січні-грудні (4,9 м / с), найменші в серпні (3,3 м / с). У середньому за рік спостерігається 14 днів з сильним вітром (> 15 м / с).

Нормативний швидкісний тиск вітру на висоті 10 м - 35 кгс / м?.

Середньорічна кількість опадів становить 673 мм, з середньодобовим кількістю опадів - 76 мм.

В геологічній будові ділянки робіт беруть участь Верхнечетвертічние (gQIII) відкладення, перекриті зверху насипними грунтами (F).

За фізико-механічними характеристиками ґрунтів виділено 2 інженерно-геологічних елемента.

В гідрогеологічному відношенні на території робіт зустрічаються води, приурочені до лінз і прошарками пісків всередині моренних відкладень. Лінзи пісків незначні за потужністю, статичні запаси води в них невеликі. Рівень грунтових вод встановлюється на глибині від 0,6 до 2,1 м.

Харчування їх відбувається за рахунок інфільтрації атмосферних опадів. Області харчування та поширення збігаються.

Розвантаження водоносного горизонту відбувається в місцеву гідрографічну мережу.

За хімічним складом грунтові води гідрокарбонатно-кальцієві. По відношенню до бетону марки W4 по водонепроникності води не агресивні за всіма показниками.

По відношенню до металевих конструкцій по водонепроникності води середньоагресивному за сумарною концентрації сульфатів і хлоридів і водневого показника.

Дані досліджень ґрунтів представлені в таблиці 2.

Таблиця 2

 Найменування

 Ґрунтів

 Об'ємна вага, г / см 3 Природна вологість W,% Коеф. пористості, д.ед.

 Коефіцієнт фільтрації, K ф, м / сут Показники міцності (норм. Значення)

 ?, град c, кПа

 - Насипні грунти (щебінь вивержених порід) 2,00 -> 100 40-42 10

 - Насипні грунти (пісок гравелистий з вкл. Гальки) 1,90 - 0,650 15,00 38 -

 - Насипні (суглинок важкий пилуватий, з гніздами і прошарками дрібного піску, м'якопластичного і тугопластичної консистенції) 1,99 26,3 0,729 0,05 21 11

 Суглинок важкий пилуватий, щільний, м'якопластичного і тугопластичної консистенції 2,06 17,1 0,500 0,15 17 61

Робочий проект виконаний відповідно до завдання на проектування та актом обстеження земляного полотна.

При проектуванні використовувалися такі матеріали обстеження:

- Верхньої будови колії та земляного полотна на 22 км перегону Горки Червоне напрямки Москва - Єжово Московської залізниці;

- Системи водовідведення (річка Ежовка, поздовжні водовідвідні канави);

- Дотримання габаритів розстановки опор контактної мережі на ділянці.

Межі зони обстеження визначені Актом обстеження земляного полотна, затвердженим заступником начальника служби колії по штучним спорудам Московської ж.д.

Польові роботи з обстеження земляного полотна та інженерних споруд проводилися в лютому-березні 2009 р

Відповідно до Акту кордону дефектної ділянки визначені від ПК 213 + 50 до ПК 220 + 50.

З технічного звіту з обстеження земляного полотна та штучних споруд визначені дефекти і деформації земляного полотна, досліджені причини їх виникнення. Дані представлені в табл. 3.

Таблиця 3

 Найменування елемента земляного полотна Найменування дефекту або деформації Межі ділянки деформації Причини деформації Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків

 1 Правий укіс насипу

 Деформація 2.5

 Спливов укосу насипу ПК 216 + 83 - ПК 217 + 90 Сповзання верхній частині правого укосу насипу, відсипаного дренувальним грунтом, по похилій поверхні не дренуючого ґрунту в нижній частині насипу. Деформація відбувається при інтенсивних дощах. Причина деформації - порушення технології пошаровим відсипання насипу. Пристрій підпірної стінки з габіонних конструкцій із заміною слабкого грунту в основі циліндричними габіонами

 2 Правий укіс насипу

 Деформація 6.8

 Підмив основи земляного полотна водними потоками ПК 216 + 83 - ПК 217 + 90 Недостатнє зміцнення підошви укосу насипу від впливу постійного водотоку - річки Ежовкі Те ж

 3 Водовідводи з обох боків від шляху

 Дефект 6.6

 Замулювання канав і кюветів на всьому протязі ділянки з обох сторін Пов'язані з тривалою експлуатацією Прочищення і поглиблення

 4 Основний майданчик

 Дефект 8.1

 Недостатність ширини лівої узбіччя земляного полотна на всьому протязі ділянки Збільшення товщини баласту при колійних роботах Забезпечення нормативної ширини основного майданчика земляного полотна при реконструкції

Для усунення виявлених дефектів і деформацій у проекті передбачаються наступні проектні рішення:

- Пристрій габіонної стіни і посилення підстави циліндричними габіонами на ділянці ПК 219 + 10.00 ? ПК 219 + 80.00 праворуч від осі I шляху;

- Пристрій наполегливих габіонів на ділянці ПК 216 + 30.00 ? ПК 216 + 58.80 і габіонної стіни на ділянці ПК 218 + 00.00 ? ПК 219 + 10.00 праворуч від осі I шляху;

- Прочищення водовідвідної канави на ділянці ПК 214 + 00.00 ? ПК 216 + 50.00 праворуч від осі I шляху;

- Пристрій комбінованої підпірної стіни та водовідвідної канави з габіонів на підставі з матраців товщиною 0,2 м на ділянці ПК 218 + 50.00 ? ПК 220 + 10.00 зліва від осі II шляху;

- Пристрій наполегливих габіонів на ділянці ПК 216 + 30.00 ? ПК 216 + 57.30 і ПК 217 + 00.00 ? ПК 218 + 50.00 зліва від осі II шляху;

- Пристрій водовідвідної канави зі зміцненням матрацами на ділянці ПК 216 + 73.50 ? ПК 220 + 10.00 зліва від осі II шляху;

- Зміцнення конусів підвалин моста з обох берегів габіонами і матрацами;

- Зміцнення узбіч земполотна шаром щебеню 0,2 м на всій ділянці уширения земляного полотна;

- Пристрій струмененапрямних конструкцій з габіонів і льдозащіти габіонних конструкцій збірними з / б блоками c обох берегів мосту;

- Приведення земляного полотна до типового обрису шляхом зрізання, досипання і планування узбіч;

- Прочищення підмостового русла від каменів і сміття, зміцнення русла (міст на ПК 216 + 71.60);

- Забарвлення бетонних поверхонь підвалин моста на ПК 216 + 71.60.

Перед прийняттям проектних рішень були проведені розрахунки стійкості насипу. Розрахунки показали, що після реконструкції насипу по запропонованому варіанту зміцнення, стійкість насипу буде забезпечена.

1.4.1 Організація будівельного майданчика

Тимчасове огородження будівельного майданчика виконується з профлиста по дерев'яному каркасу. Схема огородження будівельного майданчика наведена на будгенпланом.

В'їзд і виїзд автотранспорту на період будівництва здійснюються з тимчасової дорозі з проспекту Леніна (Заміське шосе) через відповідні ворота шириною 4,5 м згідно зі схемою організації дорожнього руху. При виїзді організовується пост охорони. Схема організації дорожнього руху та встановлення технічних засобів регулювання при приєднанні тимчасової автодороги показана на будгенпланом.

Перед виїздом з будівельного майданчика встановити мийку для очищення коліс транспорту від бруду.

Виходячи з габаритів автотранспорту та будівельної техніки, ширина тимчасової дороги при односторонньому русі повинна бути не менше 3,5 м.

Побутові будинки влаштовуються в південно-західній частині будівельного майданчика і забезпечують потреби всього будівництва в побутових потребах. Побутові будинки прийняті інвентарні контейнерні і розташовуються на відстані за дотриманням вимог пожежної безпеки.

З метою вирішення питання каналізування будівництва передбачається установка біотуалетів. Водопостачання забезпечується за рахунок привізної води. Протипожежне водопостачання забезпечується з річки Ежовкі в безпосередній близькості з місцем виробництва будівельних робіт.

В існуючих умовах будівництва основним джерелом електроенергії може бути використана пересувна дизель-генераторна електростанція потужністю до 50 кВт.

Зв'язок з місцем робіт здійснюється за погодженням підрядної будівельної організації з дистанцією сигналізації та зв'язку.

Теплопостачання здійснюється за рахунок електропостачання, шляхом застосування електрокалориферів або воздухонагревателей заводського виготовлення.

При в'їзді на майданчик встановлюється інформаційний щит із зазначенням найменування об'єкта, назви замовника, виконавця робіт (підрядника, генпідрядника), прізвища, посади та номерів телефонів відповідального виконавця робіт по об'єкту, термінів початку і закінчення робіт, схеми об'єкта.

1.4.2 Організація праці та відпочинку, питного режиму і харчування робітників

Режими праці та відпочинку працівників, що здійснюють будівельні роботи, повинні відповідати вимогам діючих нормативних правових актів.

Будівельні роботи ведуться в одну зміну тривалістю 12 годин з перервою на відпочинок і харчування 1 годину.

Проектом передбачено ведення будівельних робіт вахтовим методом. Робітники з Воронежа проживають у гуртожитку у м Павловську і кожен день доставляються автотранспортом безпосередньо на будівельний майданчик.

На будівельний майданчик організована доставка гарячих обідів і питних засобів, в якості яких служать газована вода, чай та інші безалкогольні напої.

Середня кількість питної води, що потрібне для одного робітника, становить 2,5-3,0 л / добу.

1.4.3 Транспортна схема доставки матеріалів

Піщано-гравійні суміші, пісок поставляються автомобільним транспортом від ж.д. ст. Червоне безпосередньо на об'єкт, на відстань 3 км.

Щебінь, бутовий камінь поставляється з кар'єру ТОВ «Еталон» в селищі Ковальське автотранспортом, безпосередньо на об'єкт, на відстань 150 км.

Геотекстиль (дорнит) поставляється з бази комплектації підрядної організації автомобільним транспортом на відстань 785 км до об'єкта.

Габіонні конструкції поставляється з бази комплектації підрядної організації автомобільним транспортом на відстань 785 км до об'єкта.

Металеві конструкції, арматурна сталь для пристрою тимчасового перехідного робочого моста в зоні виробництва робіт через річку Ежовку доставляються автомобільним транспортом з будівельною бази автомобільним на відстань 24 км.

Дерев'яні конструкції для пристрою тимчасового перехідного робочого моста в зоні виробництва робіт через річку Ежовку доставляються з будівельною бази автомобільним транспортом на відстань 24 км.

Тверді і рідкі побутові відходи з ділянки робіт і тимчасового житлового містечка будівельників вивозяться відповідно на полігон ТПВ та очисні споруди на відстані 38 км.

Транспортна схема погоджена з ВАТ «РЖД», зі Службою колії Московської ж.д ..

1.4.4 Організаційно-технологічна схема робіт

Загальний цикл будівельно-монтажних робіт підрозділяється на два основних періоди: підготовчий і основний.

Комплекс підготовчих робіт включає в себе:

- Створення геодезичної розбивочної основи;

- Вирубка дерев і чагарнику в смузі відводу з подальшим вивозом і переробкою;

- Зняття рослинного і родючого шару ґрунту з вивезенням на майданчик для відвалу;

- Обладнання будівельного майданчика (планування території, огорожа, пристрій дорожнього покриття);

- Установка тимчасових будівель і споруд;

- Влаштування тимчасових доріг та під'їздів;

- Влаштування тимчасового моста через річку Ежовку.

Доставка машин і механізмів здійснюється автомобільним транспортом зі станції Красне на відстань 6 км.

Основний період робіт включає в себе поетапне виконання будівельно-монтажних робіт.

I етап - реконструкція земляного полотна на ділянці ПК 219 + 10 ? ПК 219 + 80 з правого боку I шляхи:

- Приведення поперечного профілю земполотна до проектного обрису;

- Заміщення грунту в основі підпірної стінки циліндричними габіонами на ділянці ПК 219 + 10 - ПК 219 + 80;

- Укладання геотекстилю;

- Монтаж габіонних конструкцій;

- Зворотна засипка котлованів за габіонними конструкціями з пошаровим ущільненням;

- Зміцнення укосів шаром щебеню товщиною 0,2 м.

II етап - реконструкція земляного полотна на ділянці ПК 214 ? ПК 217 + 10 з правого боку I шляхи:

- Приведення поперечного профілю земполотна до проектного обрису;

- Укладання геотекстилю;

- Монтаж габіонних конструкцій;

- Зворотна засипка котлованів за габіонними конструкціями з пошаровим ущільненням;

- Зміцнення укосів земляного полотна шаром щебеню товщиною 0,2 м;

- Прочищення і поглиблення водовідвідної канави;

- Зміцнення конусів підвалин моста габіонами і матрацами;

- Зміцнення русла річки габіонними конструкціями і пристрій льдозащіти із збірних з / б блоків.

III етап - реконструкція земляного полотна на ділянці ПК 216 + 30 ? ПК 220 + 10 з лівого боку від II шляхи:

- Приведення поперечного профілю земполотна до проектного обрису;

- Підготовка грунтової основи і установка матраців;

- Укладання геотекстилю;

- Монтаж габіонних конструкцій;

- Зворотна засипка котлованів за габіонними конструкціями з пошаровим ущільненням;

- Зміцнення укосів земляного полотна шаром щебеню товщиною 0,2 м;

- Зміцнення конусів підвалин моста габіонами і матрацами;

- Зміцнення русла річки габіонними конструкціями і пристрій льдозащіти із збірних з / б блоків.

IV етап - відновлення та впорядкування території:

- Демонтаж тимчасового металевого перехідного мосту

- Ліквідація будівельного майданчика;

- Ліквідація тимчасової автодороги зрізанням щебеневої основи і зворотна планування раніше розробленим рослинним шаром грунту;

Відходи, отримані в результаті демонтованих споруд та підлягають утилізації, у міру накопичення слід вивозити на полігони промислових відходів ліцензованим автотранспортним підприємством.

1.4.5 Пристрій габіонних конструкцій в обмежених умовах

Перед пристроєм основи під матраци проводиться розробка грунту вручну (II група) екскаватором «Bobcat» з об'ємом ковша 0,15 м?. Грунт від розробки підстави тачками вивозиться і вантажиться в автотранспорт. Розробка грунту в основі виконується захватками по 4-6 метрів. Транспорт грунту здійснюється за матрацами в підставі габіонної стінки. Для виключення пошкодження та забруднення матраців проектом передбачається використання дерев'яних помостів та геотекстильних матеріалів. Вищеперелічені проектні рішення по організації робіт на об'єкті показані на будгенпланом.

Після влаштування основи під матраци проводиться їх монтаж. Збірка і заповнення матраців каменем проводиться вручну за місцем. Доставка конструкцій і матеріалів виконується тачками від будмайданчика на відстань 100 метрів.

Підготовлену основу для монтажу підпірної стіни з коробчастих габіонів приймається замовником з оформленням акту здачі-приймання на приховані роботи і проводиться монтаж габіонних конструкцій.

Габіони надходять на будівельний майданчик, спеціально складеними і з'єднаними в зв'язки. На будівельному майданчику складені габіони відкриваються і збираються, виконується прошивка вертикальних кромок і діафрагм оцинкованої дротом. Після проведення збірки кількох габіонів, прошитих дротом по формі коробки і з'єднаних в групи, переходять до їх укладанні, з'єднуючи між собою по групах, з міцною прошивкою уздовж всіх контактних крайок.

Після проведення збірки кількох габіонів, прошитих по формі коробки і з'єднаних в групи, переходять до укладання їх, поєднуючи їх по групах, з міцною прошивкою всіх контактних крайок.

Заповнення габіонів здійснюється кар'єрним каменем, розміри якого перевищують розміри ланки сітки. Укладання каменю проводиться таким чином, щоб отримати мінімум пустот.

Враховуючи місцеві умови, заповнення габіонів щебенем виконується вручну. Після заповнення габіонів проводиться закриття їх кришок і виконується прошивка дротом вздовж крайок.

1.4.6 Відомість потреби в основних будівельних машин

Потреба в основних будівельних машинах і механізмах визначена, виходячи з обсягів і термінів виконуваних ними робіт, нормативної продуктивності (виробітку) для прийнятих в ПОС методів механізації будівельно-монтажних робіт, і представлена ??в таблиці 4

Таблиця 4

 Машини та механізми Од. виміру Кількість

 1 Струг шляховий шт. 1

 2 Кран автомобільний вантажопідйомністю 10 т. Шт. 1

 3 Екскаватор «Bobcat» шт. 1

 4 Екскаватор ЕО-4121 зворотна лопата шт. 1

 5 Автосамоскиди шт. 2.

 6 Автогрейдер шт. 1

 7 Бульдозер ДЗ-42 шт. 1

 8 Компресори пересувні шт. 3

 9 Дизель-електростанція 50 кВт шт. 2

 10 Зварювальні агрегати шт. 2

 11 бетононасосного установка шт. 1

 12 Автомобілі бортові шт. 2

 13 Трамбовки дизельні шт. 4

 14 Відрізні машинки шт. 8

 15 Домкрати шт. 4

 16 Лебідки шт. 4

 17 Бензопили шт. 2

 18 Машини поливомийні шт. 1

1.4.7 Відомість потреби в основних матеріалах, конструкціях і виробах

Потреба в основних будівельних матеріалах, конструкціях і виробах відображена в таблиці 5.

Таблиця 5

 Найменування Од. вим. Кількість

 I. Вироби

 1 Плити ж.б. ПАГ-20IV 6 ? 2 ? 0,2 м

 м 3 48,0

 2 Плити ж.б. 2П30.18 3 ? 1,75 ? 0,17 м

 м 3 445,0

 3 Збірний залізобетон (блоки льдозащіти + ФБС)

 м 16 березня + 9,6

 4 Металоконструкції (пролетное будова тимчасового мосту + труба) т 1,230 + 1,200

 5 ГСИ-Ц-2,0 ? 0,65

 шт.

т

 110

 0,935

 6 ГСИ-К-2,0 ? 1,0 ? 1,0

 шт.

т

 289

 5,780

 7 ГСИ-К-1,5 ? 1,0 ? 1,0

 шт.

т

 314

 4,6786

 8 ГСИ-К-2,0 ? 1,0 ? 0,5

 шт.

т

 185

 2,590

 9 ГСИ-М-6,0 ? 2,0 ? 0,3

 шт.

т

 272

 15,7488

 10 ГСИ-М-4,0 ? 2,0 ? 0,3

 шт.

т

 29

 1,131

 11 ГСИ-М-3,0 ? 2,0 ? 0,3

 шт.

т

 54

 1,6254

 12 ГСИ-М-6,0 ? 2,0 ? 0,23

 шт.

т

 21

 1,1361

 13 Дерев'яні шпали шт. 4

 II. Матеріали

 14 Бетон товарний

 м 3 8,4

 15 Камінь бутовий М1200 фр. 150 ? ??250 мм

 м 3 1239,9

 16 Камінь бутовий М1200 фр. 100 ? 150 мм

 м 3 1119,0

 17 Щебінь М1200 фр. 40 ? 70 мм

 м 3 952,4

 18 Щебінь М1200 фр. 20 ? 40 мм

 м 3 347,3

 19 Пісок середньої крупності

 м 3 3332,5

 20 ПГС

 м 3 1142,0

 21 Деревина 2 сорту

 м 3 48,24

 22 Дорн

 м лютого 4344

 23 Сталь арматурна А-III o22 мм т 0,660

 24 Асфальтобетон тип Б II марки

 м 3 28,0

Розділ II. Визначення кошторисної вартості будівництва

2.1 Методичні положення щодо визначення кошторисної вартості будівництва. Склад кошторисної документації

Кошторисна вартість - сума грошових коштів, необхідних для здійснення будівництва у відповідності з проектними матеріалами. Кошторисна вартість є основою для визначення розміру капітальних вкладень, фінансування будівництва, формування договірних цін на будівельну продукцію, розрахунків за виконані підрядні (будівельно-монтажні, ремонтно-будівельні та ін.) Роботи, оплати витрат з придбання обладнання та доставку його на будови, а також відшкодування інших витрат за рахунок коштів, передбачених зведеним кошторисним розрахунком.

Підставою для визначення кошторисної вартості будівництва можуть бути:

- Вихідні дані замовника для розробки кошторисної документації, передпроектна та проектна документація, включаючи креслення, відомості обсягів будівельних і монтажних робіт, специфікації і відомості потреби устаткування, рішення з організації та черговості будівництва, прийняті в проекті організації будівництва (ПОС), пояснювальні записки до проектних матеріалами, а на додаткові роботи - листи авторського нагляду і акти на додаткові роботи, виявлені в період виконання будівельних і ремонтних робіт;

- Діючі кошторисні нормативи, а також відпускні ціни і транспортні витрати на матеріали, обладнання, меблі та інвентар;

- Окремі, що відносяться до відповідної будівництві, рішення органів державної влади.

Кошторисна документація складається в певній послідовності, переходячи від дрібних до більш крупних елементів будівництва, що представляють собою вид робіт (витрат) - об'єкт - пусковий комплекс - черга будівництва - будівництво (будова) в цілому.

Локальні кошториси відносяться до первинних кошторисних документів і складаються на окремі види робіт та витрат по будівлях і спорудах або по загальномайданчикових роботах на основі обсягів, що визначилися при розробленні робочої документації (РД).

Локальні кошторисні розрахунки складаються у випадках, коли обсяги робіт і розміри витрат остаточно не визначені і підлягають уточненню на підставі РД, або у випадках, коли обсяги робіт, характер і методи їх виконання не можуть бути достатньо точно визначені при проектуванні і уточнюються в процесі будівництва.

Об'єктні кошториси об'єднують у своєму складі на об'єкт у цілому дані з локальних кошторисів і відносяться до кошторисних документів, на основі яких формуються договірні ціни на об'єкти.

Об'єктні кошторисні розрахунки об'єднують у своєму складі на об'єкт у цілому дані з локальних кошторисних розрахунків і локальних кошторисів та підлягають уточненню, як правило, на основі РД.

Кошторисні розрахунки на окремі види витрат складаються у тих випадках, коли потрібно визначити ліміт коштів в цілому по будові, необхідних для відшкодування витрат, що не враховані кошторисними нормативами (компенсації в зв'язку з вилученням земель під забудову; витрати, пов'язані із застосуванням пільг і доплат, встановлених рішеннями органів державної влади, тощо).

Зведені кошторисні розрахунки вартості будівництва (ремонту) підприємств, будівель і споруд (або їх черг) складаються на основі об'єктних кошторисних розрахунків, об'єктних кошторисів і кошторисних розрахунків на окремі види витрат.

У випадках, коли поряд з об'єктами виробничого призначення складається проектно-кошторисна документація на об'єкти житлово-цивільного та іншого призначення рекомендується складати кошторисний документ (зведення витрат), що визначає вартість будівництва підприємств, будівель, споруд або їх черг.

Одночасно з кошторисною документацією у складі проекту (робочого проекту) і РД можуть розроблятися відомість кошторисної вартості будівництва об'єктів, що входять у пусковий комплекс, і відомість кошторисної вартості об'єктів і робіт з охорони навколишнього середовища.

Відомість кошторисної вартості об'єктів, що входять у пусковий комплекс, рекомендується складати в тому випадку, коли будівництво та введення в експлуатацію підприємства, будівлі та споруди передбачається здійснювати окремими пусковими комплексами. Відомість кошторисної вартості будівництва об'єктів, що входять у пусковий комплекс, наводиться у складі проекту (робочого проекту), а в складі РД у випадках, коли проводиться уточнення кошторисної вартості об'єктів і робіт за робочими кресленнями. Зазначена відомість містить у собі кошторисну вартість входять до складу пускового комплексу об'єктів, а також загальномайданчикові роботи і витрати, при цьому зберігається нумерація об'єктів, робіт і витрат, прийнята в зведеному кошторисному розрахунку.

У тих випадках, коли відомість кошторисної вартості об'єктів, що входять у пусковий комплекс, не складається, у зведеному кошторисному розрахунку після суми по об'єктних кошторисах (кошторисних розрахунках), підсумками за головами і зведеного кошторисного розрахунку в дужках наводяться суми відповідних витрат по пускових комплексах.

Відомість кошторисної вартості об'єктів і робіт з охорони навколишнього природного середовища складається в тому випадку, коли при будівництві підприємства, будівлі та споруди передбачаються заходи з охорони навколишнього природного середовища. При цьому в ній, як правило, зберігається нумерація об'єктів та робіт, прийнята у зведеному кошторисному розрахунку. У відомість включається кошторисна вартість об'єктів і робіт, що безпосередньо відносяться до природоохоронних заходів.

Кошторисна документація складається в поточному рівні цін.

У кошторисної документації допускається вказувати вартість робіт в двох рівнях цін:

- В базисному рівні, обумовленому на основі діючих кошторисних норм і цін 2001 р .;

- В поточному рівні, обумовленому на основі цін, що склалися на час складання кошторисної документації.

Результати обчислень і підсумкові дані в кошторисній документації рекомендується приводити наступним чином:

- В локальних кошторисних розрахунках (кошторисах) построкові і підсумкові цифри заокруглюються до цілих рублів;

- В об'єктних кошторисних розрахунках (кошторисах) підсумкові цифри з локальних кошторисних розрахунків (кошторисів) показуються в тисячах рублів (у поточному рівні цін) з округленням до двох знаків після коми;

- У зведених кошторисних розрахунках вартості будівництва або ремонту (зведеннях витрат) підсумкові суми з об'єктних кошторисних розрахунків (кошторисів) показуються в тисячах рублів з округленням до двох знаків після коми.

При складанні кошторисів (розрахунків) можуть застосовуватися такі методи визначення вартості:

- Ресурсний;

- Ресурсно-індексний;

- Базисно-індексний;

- На основі укрупнених кошторисних нормативів у т.ч. банку даних про вартість раніше побудованих або запроектованих об'єктів-аналогів.

При ресурсному методі визначення вартості здійснюється калькулювання в поточних (прогнозних) цінах і тарифах ресурсів (елементів витрат), необхідних для реалізації проектного рішення. Калькулювання ведеться на основі вираженої в натуральному вимірі потреби в матеріалах, виробах, конструкціях, даних про відстані і способах їх доставки на місце будівництва, витрати енергоносіїв на технологічні цілі, часу експлуатації будівельних машин та їх складу, витрат праці робітників. Зазначені ресурси виділяються зі складу проектних матеріалів, різних нормативних та інших джерел.

Ресурсно-індексний метод передбачає поєднання ресурсного методу з системою індексів на ресурси, що використовуються в будівництві.

Базисно-індексний метод визначення вартості будівництва заснований на використанні системи поточних і прогнозних індексів по відношенню до вартості, визначеної у базисному рівні цін.

На різних стадіях інвестиційного процесу для визначення вартості в поточному (прогнозному) рівні цін використовується система поточних і прогнозних індексів.

Для перерахунку базисної вартості в поточні (прогнозні) ціни можуть застосовуватися індекси:

- До статей прямих витрат (на комплекс або за видами будівельно-монтажних робіт);

- До підсумків прямих витрат або повної кошторисної вартості (за видами будівельно-монтажних робіт, а також по галузях народного господарства).

Складання локальних кошторисних розрахунків (кошторисів).

Локальні кошторисні розрахунки (кошториси) на окремі види будівельних і монтажних робіт, а також на вартість обладнання складаються виходячи з наступних даних:

- Параметрів будинків, споруд, їх частин та конструктивних елементів, прийнятих в проектних рішеннях;

- Обсягів робіт, прийнятих з відомостей будівельних і монтажних робіт і визначаються за проектним матеріалам;

- Номенклатури та кількості обладнання, меблів та інвентарю, прийнятих з рекомендованих специфікацій, відомостей та інших проектних матеріалів;

- Діючих кошторисних нормативів і показників на види робіт, конструктивні елементи, а також ринкових цін і тарифів на продукцію виробничо-технічного призначення і послуги.

У локальних кошторисних розрахунках (кошторисах) проводиться групування даних в розділи по окремих конструктивних елементах будівлі (споруди), видам робіт і пристроїв у відповідності з технологічною послідовністю робіт і урахуванням специфічних особливостей окремих видів будівництва. По будівлях і спорудах може бути допущено поділ на підземну частину (роботи "нульового циклу") і надземну частину.

При складанні локальних кошторисних розрахунків (кошторисів) враховуються умови виробництва робіт і ускладнюють фактори.

Коефіцієнти, що враховують умови виконання робіт і ускладнюють фактори, наведені у Методиці визначення вартості будівельної продукції на території Російської Федерації та інших нормативних документах.

Якщо ускладнюють фактори враховані елементними кошторисними нормами та одиничними розцінками, коефіцієнти не застосовуються.

При посиланнях в локальних кошторисних розрахунках (кошторисах) на технічну частину або вступні вказівки збірників розцінок або інші нормативні документи в графі "шифр, номери нормативів та коди ресурсів" після номера збірника і розцінки вказується початковими буквами ТЧ або ВУ і номер відповідного пункту, наприклад: ТЧ-5 або ВУ-4, а при обліку в позиціях локальних кошторисів (кошторисів) коефіцієнтів, що враховують умови виконання робіт, у графі 2 кошторису вказується величина цього коефіцієнта, а також скорочене найменування та пункт нормативного документа.

Вартість, що визначається локальними кошторисними розрахунками (кошторисами), може включати в себе прямі витрати, накладні витрати та кошторисну прибуток.

Прямі витрати враховують вартість ресурсів, необхідних для виконання робіт:

- Матеріальних (матеріалів, виробів, конструкцій, обладнання, меблів, інвентарю);

- Технічних (експлуатації будівельних машин і механізмів);

- Трудових (кошти на оплату праці робітників, а також машиністів, що враховуються у вартості експлуатації будівельних машин і механізмів).

У складі прямих витрат окремими рядками може враховуватися різниця у вартості електроенергії, одержуваної від пересувних електростанцій, порівняно з вартістю електроенергії, що відпускається енергосистемою Росії, та інші витрати.

Накладні витрати враховують витрати будівельно-монтажних організацій, пов'язані зі створенням загальних умов виробництва, його обслуговуванням, організацією та управлінням.

Кошторисна прибуток включає в себе суму коштів, необхідних для покриття окремих (загальних) витрат будівельно-монтажних організацій на розвиток виробництва, соціальної сфери та матеріальне стимулювання.

Нарахування накладних витрат і кошторисного прибутку при складанні локальних кошторисних розрахунків (кошторисів) без поділу на розділи проводиться в кінці кошторисного розрахунку (кошторису), за підсумком прямих витрат, а при формуванні по розділах - в кінці кожного розділу і в цілому по кошторисним розрахунком (кошторисом ).

У випадках, коли відповідно до проектних рішень здійснюються розбирання конструкцій або знесення будівель і споруд по конструкціях, матеріалів і виробів, придатним для повторного застосування, за підсумком локальних кошторисних розрахунків (кошторисів) на розбирання, знесення (перенесення) будівель і споруд довідково наводяться зворотні суми (суми, що зменшують розміри виділених замовником капітальних вкладень). Ці суми не виключаються з підсумку локального кошторисного розрахунку (кошторису) та з обсягу виконаних робіт. Вони показуються окремим рядком під назвою "У тому числі зворотні суми" і визначаються на основі наведених також за підсумком розрахунку (кошторису) номенклатури та кількості одержуваних для подальшого використання конструкцій, матеріалів і виробів. Вартість таких конструкцій, матеріалів і виробів у складі зворотних сум визначається за ціною можливої ??реалізації за вирахуванням з цих сум витрат по приведенню їх у придатний для використання стан і доставці до місць складування.

Конструкції, матеріали та вироби, що враховуються в зворотних сумах, рекомендується відрізняти від так званих обертаються матеріалів (опалубка, кріплення тощо), що застосовуються відповідно до технології будівельного виробництва по декілька разів при виконанні окремих видів робіт. Неодноразова їх оборотність враховується в кошторисних нормах і який складають на їх основі розцінки на відповідні конструкції та види робіт. У випадках, коли на об'єкті неможливо досягти нормативного числа обороту індустріальної опалубки, кріплень і т.д., що повинно бути обгрунтовано ПОС, норма коригується.

При використанні обладнання, що значиться в основних фондах, придатного для подальшої експлуатації і намічається до демонтажу та перенесення в будуються (реконструюються) будівля, в локальних кошторисних розрахунках (кошторисах) передбачаються тільки кошти на демонтаж і повторний монтаж цього устаткування, а за підсумком кошторису довідково показується його балансова вартість, що враховується в загальному ліміті вартості для визначення техніко-економічних показників проекту.

При застосуванні ресурсного (ресурсно-індексного) методу в якості вихідних даних для визначення прямих витрат в локальних кошторисних розрахунках (кошторисах) виділяються наступні ресурсні показники:

- Трудомісткість робіт (люд.-год) для визначення розмірів оплати праці робітників, що виконують відповідні роботи і обслуговуючих будівельні машини;

- Час використання будівельних машин (маш.-год);

- Витрата матеріалів, виробів (деталей) і конструкцій (у прийнятих фізичних одиницях виміру: м, м, т та ін.).

Для виділення ресурсних показників можуть використовуватися ГЕСН-2001, проектні матеріали (у складі проектів, РД) про потрібних ресурсах, у тому числі:

- Відомості потреби матеріалів і зведені відомості потреби матеріалів, що складаються роздільно на конструкції, вироби та деталі (специфікації) і на інші будівельні матеріали, необхідні для виробництва будівельних, спеціальних будівельних і монтажних робіт на підставі державних елементних кошторисних норм;

- Дані про витрати праці робітників і часу використання будівельних машин, що приводяться в розділі проекту "Організація будівництва" (у проекті організації будівництва - ПОС, в проекті організації робіт - ПОР або в проекті виконання робіт - ППР).

Накладні витрати в локальному кошторисі визначаються від фонду оплати праці (ФОП) на основі:

- Укрупнених нормативів за основними видами будівництва, застосовуваних при складанні інвесторських кошторисних розрахунків;

- Нормативів накладних витрат за видами будівельних, ремонтно-будівельних, монтажних і пусконалагоджувальних робіт, застосовуваних при складанні локальних кошторисів;

- Індивідуальної норми для конкретної підрядної організації.

Для визначення норм накладних витрат в локальних кошторисах використовуються методичні вказівки щодо визначення величини накладних витрат у будівництві.

Розмір кошторисного прибутку визначається від фонду оплати праці (ФОП) робітників на основі:

- Загальногалузевих нормативів, встановлюваних для всіх виконавців робіт, застосовуваних при складанні інвесторських кошторисних розрахунків;

- Нормативів за видами будівельних та монтажних робіт, застосовуваних при складанні локальних кошторисних розрахунків (кошторисів);

- Індивідуальної норми для конкретної підрядної організації (за винятком будівництв, що фінансуються за рахунок коштів федерального бюджету).

Для визначення норм кошторисного прибутку в локальних кошторисах використовуються документи, що визначають величини кошторисного прибутку в будівництві.

Складання об'єктних кошторисних розрахунків (кошторисів).

Об'єктні кошторисні розрахунки (кошториси) рекомендується складати в поточному рівні цін на об'єкти в цілому шляхом підсумовування даних локальних кошторисних розрахунків (кошторисів) з угрупованням робіт і витрат по відповідних графах кошторисної вартості "будівельних робіт", "монтажних робіт", "устаткування, меблів та інвентарю "," інших витрат ".

З метою визначення повної вартості об'єкта, необхідної для розрахунків за виконані роботи між замовником і підрядником, наприкінці об'єктного кошторису до вартості будівельних і монтажних робіт, визначеної в поточному рівні цін, рекомендується додатково включати кошти на покриття лімітованих витрат, у тому числі:

- На подорожчання робіт, виконуваних у зимовий час, вартість тимчасових будівель і споруд та інші витрати, що включаються в кошторисну вартість будівельно-монтажних робіт і передбачаються в складі голови "Інші роботи і витрати" зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва, - у відповідному відсотку для кожного виду робіт або витрат від підсумку будівельно-монтажних робіт по всіх локальних кошторисів, або в розмірах, що визначаються за розрахунком;

- Частина резерву коштів на непередбачені роботи і витрати, передбаченого у зведеному кошторисному розрахунку, з урахуванням розміру, погодженого замовником і підрядником для включення до складу твердої договірної ціни на будівельну продукцію.

При розрахунках між замовником і підрядником за фактично виконані обсяги робіт ця частина резерву підряднику не передається, а залишається у розпорядженні замовника. У цьому випадку обсяги фактично виконуваних робіт фіксуються в обгрунтовують розрахунки документах, у тому числі і тих робіт, які додатково можуть виникати при зміні замовником у ході будівництва раніше прийнятих проектних рішень.

У тих випадках, коли вартість об'єкта визначена за одним локальним кошторисом, об'єктний кошторис не складається. При цьому роль об'єктного кошторису виконує локальний кошторис, в кінці якої включаються кошти на покриття лімітованих витрат в тому ж порядку, що і для об'єктних кошторисів. При збігу понять об'єкта і будівництва в зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва включаються також дані з локальних кошторисів.

При складанні на один і той самий вид робіт двох або більше локальних кошторисних розрахунків (кошторисів) ці розрахунки (кошториси) об'єднуються в об'єктний кошторисний розрахунок (кошторис) в один рядок під загальною назвою.

В об'єктному кошторисному розрахунку (кошторису) по рядках та в підсумку наводяться показники одиничної вартості на 1 моб'ема, 1 мплощаді будівель і споруд, 1 м довжини мереж і т.п.

За підсумком об'єктного кошторисного розрахунку (кошторису) довідково показуються зворотні суми, які є підсумковим результатом зворотних сум, передбачених локальними кошторисними розрахунками (кошторисами).

При розміщенні в житлових будівлях вбудованих або прибудованих підприємств (організацій) торгівлі, громадського харчування та комунально-побутового обслуговування об'єктні кошторисні розрахунки (кошториси) рекомендується складати окремо для житлових будівель і підприємств (організацій).

Допускається складання одного кошторисного розрахунку (кошторису) з виділенням за його (її) підсумком вартості житлової частини будівлі, вбудованих і прибудованих приміщень.

Об'єктні кошторисні розрахунки можуть складатися з використанням укрупнених кошторисних нормативів (показників), а також вартісних показників по об'єктах-аналогах. Одиниця виміру, до якої наводиться вартість об'єкта-аналога, повинна найбільш достовірно відображати конструктивні і об'ємно-планувальні особливості об'єкта.

Вибір аналога здійснюється на основі будуються або побудованих об'єктів, кошториси яких складені за робочими кресленнями. При виборі аналога забезпечується максимальна відповідність характеристик проектованого об'єкта і об'єкта-аналога за виробничо-технологічним чи функціональним призначенням і по конструктивно-планувальної схемою. З цією метою аналізується схожість об'єкта-аналога з майбутнім об'єктом, вносяться в вартісні показники об'єкта-аналога необхідні корективи в залежності від зміни конструктивних та об'ємно-планувальних рішень, враховуються особливості, залежні від планованого технологічного процесу, а також окремо робляться поправки за рівнем вартості для району будівництва.

У даній роботі об'єктні кошториси відсутні

Складання зведених кошторисних розрахунків.

Зведені кошторисні розрахунки вартості будівництва підприємств, будівель, споруд або їх черг, розглядаються як документи, що визначають кошторисний ліміт коштів, необхідних для повного завершення будівництва всіх об'єктів, передбачених проектом. Затверджений в установленому порядку зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва служить підставою для визначення ліміту капітальних вкладень і відкриття фінансування будівництва. Зведені кошторисні розрахунки вартості будівництва рекомендується складати і затверджувати окремо на виробниче і невиробниче будівництво.

У нього включаються окремими рядками підсумки по усіх об'єктних кошторисних розрахунках (кошторисах) без сум на покриття лімітованих витрат, а також кошторисних розрахунках на окремі види витрат. У позиціях зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва підприємств, будівель і споруд вказується посилання на номер вказаних кошторисних документів. Кошторисна вартість кожного об'єкта, передбаченого проектом, розподіляється по графах, що позначає кошторисну вартість будівельних робіт, "устаткування, меблів та інвентарю", "інших витрат" і "загальна кошторисна вартість".

Зведений кошторисний розрахунок на будівництво складається у поточному рівні цін. Для формування вартості в поточному рівні цін може бути використаний базисний рівень цін 2001 року. Рішення про обліковується у зведеному кошторисному розрахунку рівні цін приймається замовником у завданні на проектування.

У зведених кошторисних розрахунках вартості виробничого та житлово-цивільного будівництва кошти рекомендується розподіляти за такими главам:

1. "Підготовка території будівництва".

2. "Основні об'єкти будівництва".

3. "Об'єкти підсобного та обслуговуючого призначення".

4. "Об'єкти енергетичного господарства".

5. "Об'єкти транспортного господарства і зв'язку".

6. "Зовнішні мережі та споруди водопостачання, каналізації, теплопостачання і газопостачання".

7. "Благоустрій та озеленення території".

8. "Тимчасові будівлі і споруди".

9. "Інші роботи і витрати".

10. "Утримання служби замовника-забудовника (технічного нагляду) споруджуваного підприємства".

11. "Підготовка експлуатаційних кадрів".

12. "Проектні та вишукувальні роботи, авторський нагляд".

До зведеного кошторисного розрахунку, акредитуючій на затвердження у складі проекту, складається пояснювальна записка, в якій наводяться:

- Місце розташування будівництва;

- Перелік каталогів кошторисних нормативів, прийнятих для складання кошторисів на будівництво;

- Найменування генеральної підрядної організації (у випадку, якщо вона відома);

- Норми накладних витрат (для конкретної підрядної організації або за видами будівництва);

- Норматив кошторисного прибутку;

- Особливості визначення кошторисної вартості будівельних робіт для даної будови;

- Особливості визначення кошторисної вартості устаткування і його монтажу для даної будови;

- Особливості визначення для даної будови коштів по главах 8-12 зведеного кошторисного розрахунку;

- Розрахунок розподілу коштів по напрямках капітальних вкладень (для житлово-цивільного будівництва);

- Інші відомості про порядок визначення вартості, характерні для даної будови, а також посилання на відповідні рішення органів державної влади з питань, пов'язаних з ціноутворенням і пільгами для конкретного будівництва.

2.2 Складання локального кошторису (будівельні або ремонтно-будівельні роботи) базисно-індексним або ресурсним методом.

У даному розділі представлена ??локальний кошторис №2-2 глави 2 «Земляне полотно» на зрізання ґрунту, складена в базисних цінах на 01.01.2000 р з перерахунком в поточні ціни на III квартал 2009 з комплексного індексу.

Кошториси на основні роботи представлені в розділі 3.

2.3 Складання зведеного кошторисного розрахунку будівництва

Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва складено у двох рівнях цін - на 01.01.2000 та поточних на III квартал 2009 року відповідно до номенклатури для будівництва об'єктів залізничного транспорту та вимогами ВАТ «РЖД» (див. Розділ 3).

Розділ III. Визначення вартості реконструкції земляного полотна

3.1 Специфічні особливості складання кошторисів на реконструкцію земляного полотна

Складання кошторисної документації на реконструкцію земляного полотна має ряд особливостей.

При виробництві робіт є ускладнюючі чинники, які повинні враховуватися при складанні кошторисів.

Джерелом електропостачання служить пересувна дизель-генераторна електростанція.

При виробництві робіт в зоні активних бойових дій періоду Великої вітчизняної війни необхідно застосовувати підвищуючий коефіцієнт 1,4 до розцінок на розробку грунту на глибину до 2-х метрів екскаваторами або бульдозерами, а також на корчування пнів. Можливе укладання договору з організаціями, що займаються перевіркою та очищенням території від вибухонебезпечних предметів, підвищувальний коефіцієнт при цьому не застосовується.

Всі роботи ведуться в складних виробничих умовах, викликаних стисненістю при складуванні матеріалів, виробництві робіт в зоні дії кранів, обмеженням зони роботи монтажних кранів, утрудненням установки і роботи механізмів, додатковими перевалками при подачі конструкцій.

Найчастіше на дільниці виконання робіт відсутня можливість доставки матеріалів залізничним транспортом з розвантаженням у зв'язку з інтенсивним рух поїздів, близькістю опор контактних мереж, широкої насипом, наявністю річки по підошві насипу земляного полотна та присадибних ділянок.

Всі матеріали поставляються безпосередньо на об'єкт автотранспортом, в міру необхідності, і складуються у відведеному місці (майданчик складування на території будівельного містечка).

При близькості шляхів до ріках, каналам в результаті тривалої експлуатації можливий підмив основи земляного полотна. На таких ділянках при реконструкції потрібно зведення тимчасових комунікаційних мостів. Технологічна схема може припускати перестановку (демонтаж та монтаж) тимчасових мостів.

При виробництві робіт на суміжних коліях з тим шляхом, де відбувається рух, на міжколійях, і в межах до 4 м від осі крайньої колії, до норм витрат праці, основної заробітної плати робітників, затратам на експлуатацію машин застосовують підвищувальні коефіцієнти. Їх величина залежить від інтенсивності руху поїздів на реконструйованому ділянці і представлена ??в таблиці 6.

Таблиця 6

 Число поїздів, що проходять по шляхах в одну добу 14-36 37-72 73-112 113-140 понад 140

 Коефіцієнти 1,15 1,4 1,7 2,0 2,3

Ці ж коефіцієнти застосовуються при виробництві робіт в «вікна».

Збірка, заповнення, засипка габіонів проводиться вручну.

При виконанні робіт із застосуванням вантажопідіймальних кранів і транспортних засобів в охоронній зоні ЛЕП необхідно дотримуватись вимог розділу 7 СНиП 12-03-2001 «Безпека праці в будівництві. Частина 1. Загальні вимоги »і ПБ 10-382-00« Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів ».

Тіло земляного полотна можуть перетинати нафто-, газо- і водопроводи, слабкострумові і волоконно-оптичні лінії зв'язку. При виробництві реконструкції таких ділянок земполотна потрібне отримання техумов на винос, а також сам винос комунікацій, що вимагає складання кошторисів на відповідні роботи.

Перед проведенням робіт необхідно узгодження службами і дистанціями: 1) сигналізації, централізації та блокування; 2) зв'язку; 3) електропостачання; 4) шляху.

При необхідності складаються калькуляції на доставку матеріалів (транспортно-заготовітельскіе витрати). У локальних кошторисах ці витрати включаються в графу «Експлуатація машин». При цьому залежно від регіону виробництва робіт і виду матеріалів нормами обумовлено відстань, на яку доставка включається в будівельно-монтажні роботи. При перевезенні понад цих відстаней витрати враховуються в графі «Інші роботи і витрати" зведеного кошторисного розрахунку.

Складання зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва також має ряд особливостей.

Номенклатура глав зведеного кошторисного розрахунку при будівництві та реконструкції залізничних об'єктів відрізняється від представленої в МДС81-35.2004.

Кошти розподіляються за такими главам:

Глава 1. Підготовка території будівництва;

Глава 2. Земляне полотно;

Глава 3. Штучні споруди;

Глава 4. Верхня будова залізничної колії;

Глава 5. Пристрій зв'язку, сигналізації, централізації та блокування;

Глава 6. Будівлі та споруди виробничі та службові;

Глава 7. Енергетичне господарство;

Глава 8. Водопостачання, каналізація, теплофікація та газопостачання;

Глава 9. Експлуатаційний інвентар та інструмент загального призначення;

Глава 10. Тимчасові будівлі і споруди;

Глава 11. Інші роботи і витрати;

Глава 12. Зміст дирекції споруджуваного підприємства;

Глава 13. Проектні та вишукувальні роботи, авторський нагляд.

Індексація з базисних цін на 01.01.2000 р в поточний рівень цін проводиться на підставі індексів, що розробляються Інститутом техніко-економічних вишукувань і проектування транспорту «ГІПРОТРАНСТЕІ» - філією ВАТ «РЖД», і затверджуються Департаментом капітального будівництва ВАТ «РЖД».

Випускаються індекси виходять щоквартально у вигляді трьох таблиць:

1. Індекси перерахунку кошторисної вартості будівельно-монтажних, ремонтно-будівельних робіт та обладнання до цін станом на 1 січня 2000 на спеціалізовані види і комплекси робіт по об'єктах залізничного транспорту;

2. Індекси перерахунку кошторисної вартості будівельно - монтажних робіт до цін станом на 1 січня 2000 по видах будівельних, спеціальних будівельних і монтажних робіт при будівництві та реконструкції будівель і споруд;

3. Індекси перерахунку кошторисної вартості на ремонтно-будівельні, спеціальні будівельні і монтажні роботи до цін станом на 1 січня 2000 при капітальному і поточному ремонті будівель і споруд.

Таблиці містять комплексні індекси на будівельно-монтажні роботи, а також індекси за елементами витрат: на заробітну плату, експлуатацію машин, матеріали, обладнання. У таблиці 7 представлений приклад індексів перерахунку.

Таблиця 7

 Шифр видів робіт Найменування глав зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва, укрупнених видів робіт, будівель і споруд, пусконалагоджувальних робіт Індекс

 СМР елементи витрат обладнання

 оплата праці експлуатація машин матеріальні ресурси

 ... ... ... ... ... ...

 Глава 7. Об'єкти енергетичного господарства

 ... ... ... ... ... ... ...

 7.8. Перевлаштування низьковольтних мереж, зовнішнє освітлення станції 4,80 7,68 4,43 3,59 3,31

 ... ... ... ... ... ... ...

Комплексні індекси застосовуються на проектній стадії.

Виконання за формою КС-2 приймається відповідно до індексів за елементами витрат.

3.2 Складання кошторисів на реконструкцію земляного полотна.

У даній роботі представлені локальні кошториси глави 2 зведеного кошторисного розрахунку «Земляне полотно»:

Локальний кошторис №1-2 «Зміцнення укосів насипу земполотна»

Локальний кошторис №2-2 «Срезка грунту» (див. Розділ 2)

Локальний кошторис №3-2 «Пристрій габіонних конструкцій»

Кошториси складені в базисних цінах на 01.01.2000 р з перерахунком в поточні ціни на III квартал 2009 по комплексним індексам СМР.

3.3 Порівняння індексів перерахунку

В ході роботи були проведено порівняльний аналіз індексів перерахунку в поточні ціни комплексних і за елементами витрат. Отримані дані представлені в табл. 8

кошторис реконструкція земляний полотно

Таблиця 8

Продовження табл. 8

Поточна кошторисна вартість на чолі 2 зведеного кошторисного розрахунку, перерахована за індексами за елементами витрат, виявилася на 6% вище порахувати за комплексним індексом.

Причому при перерахунку в поточні ціни локального кошторису №2-2 кошторисна вартість по комплексним індексам виявилася на 36% менше. Частка витрат, перераховуваних за індексами оплати праці (оплата праці робітників-будівельників, накладні витрати, кошторисний прибуток) в цьому кошторисі складає 63%.

У кошторисі №1-2 частка цих витрат становить 26% і при перерахунку в поточні ціни по комплексним індексам опинилася на 9% більше.

Таким чином, чим більше оплатоемкость проведених робіт, тим більша різниця вартості в поточних цінах, порахована різними способами.

3.4 Аналіз фактичних індексів перерахунку та кошторису ресурсним методом

В ході роботи за даними кошторису №3-2 на пристрій габіонних конструкцій були проаналізовані також фактичні індекси перерахунку, тобто індекси, одержувані шляхом ділення поточних цін на базисні.

Для визначення поточної вартості матеріалів і конструкцій був використаний Збірник середніх кошторисних цін на основні будівельні ресурси в Російській Федерації ССЦ-09/2009.

У таблиці 9 представлені дані про фактичні індексах на основні матеріали.

Таблиця 9

Отримані фактичні індекси перерахунку вартості основних матеріалів відрізняються, як у більшу, так і меншу сторону щодо нормативного індексу перерахунку матеріалів на даний вид робіт (4,43).

При цьому, індекси на габіонні конструкції виявилися менше нормативного індексу, індекси на інертні будівельні матеріали - більше.

У ході роботи з метою визначення фактичних індексів за елементами витрат кошторис №3-2 на пристрій габіонних конструкцій була складена ресурсним методом на підставі даних ССЦ-09/2009.

У таблиці 10 представлені підсумки кошторисів, складені різними методами.

Таблиця 10

Таким чином, кошторис, порахована ресурсним методом дорожче кошторису, порахували базисно-індексним методом приблизно на 2,5%.

За отриманими даними обчислені фактичні індекси за елементами витрат. У таблиці 11 представлено порівняння нормативних і фактичних індексів.

Таблиця 11

 Найменування робіт Індекси

 СМР елементи витрат

 ВІД ЕМ МАТ

 Нормативні індекси Зміцнення земляних споруд габіонними конструкціями (комплекс робіт):

 коробчатими 5,97 7,68 4,43 4,93

 циліндричними 5,93 7,68 4,43 4,93

 матрацами «Рено» 5,45 7,68 4,43 4,93

 Індекси по кошторисах базисно-індексним методом 6,17 7,68 4,43 4,93

 Індекси по кошторисах ресурсним методом 6,32 8,67 4,30 4,19

3.5 Висновки

В результаті проведеної роботи було виявлено, що кошторисна вартість при індексації за елементами витрат і за комплексними індексам може істотно відрізнятися. Це залежить від співвідношення витрат між собою. Чим більше оплатоемкость робіт, тим більше ця різниця.

Фактичні індекси на різні матеріали відрізняються один від одного як в меншу, так і в більшу сторону.

Кошторис, складена ресурсним методом, найбільш точно відображає вартість будівельно-монтажних робіт. Вона виявилася на 2,5% дорожче кошторису, складеної за елементним індексам, і на 11% дорожче кошторису, складеної за комплексним індексом.

В результаті були отримані індекси перерахунку, найбільш близькі до реальних.

Уточнення величини індексів перерахунку в поточні ціни дозволить збільшити достовірність кошторисної вартості будівельно-монтажних робіт, а це основне завдання кошторисної справи.

Безумовно, для отримання більш достовірних індексів перерахунку в поточні ціни для робіт з реконструкції земляного полотна необхідний більш масштабний аналіз подібних кошторисів. Однак виконана робота може внести істотний внесок у це і бути використана інститутом ГІПРОТРАНСТЕІ для розробки індексів.

Література

1. Ардзінов В.Д., Барановська Н.І., Курочкін А.І. Кошторисна справа в будівництві. Самовчитель. - СПб: Пітер, 2009. - 480 с .;

2. Ардзінов В.Д. Як складати і перевіряти будівельні кошторису. - СПб: Питер, 2008. - 208 с .;

3. Ардзінов В.Д. Ціноутворення та складання кошторисів в будівництві. - СПб: Питер, 2006. - 240 с .;

4. Кейзік Л.М., Прокудин І.В., Варжніков А.Г. Економіка залізничного будівництва (складання кошторисів на будівництво ділянки залізниці). Уч. посібник. - СПб .: ПГУПС, 2006 - 40 с .;

5. Складання кошторисів в будівництві на основі кошторисно-нормативної бази 2001 Практичний посібник. За заг. ред. П.В. Горячкіна. - М, 2003. - 560 с .;

Нормативно-правові документи

6. Державні Кошторисні нормативи на будівельні роботи (ГЕСН-2001);

7. Інструкція про порядок визначення вартості будівельної продукції на території РФ. СНіП81-01-2004;

8. Методика визначення вартості будівельної продукції на території Російської Федерації. МДС81-35.2004;

9. Методичні рекомендації для визначення витрат, пов'язаних із здійсненням будівельно-монтажних робіт вахтовим методом;

10. Методичні вказівки щодо визначення величини накладних витрат у будівництві. МДС81-33.2004;

11. Методичні вказівки щодо визначення величини кошторисного прибутку в будівництві. МДС81-25.2001;

12. Методичні вказівки з розробки кошторисних норм і розцінок на експлуатацію будівельних машин і автотранспортних засобів. МДС81 3.99;

13. Галузевий збірник кошторисних на перевезення вантажів ОССП-2001;

14. Галузевий збірник кошторисних цін на матеріали, вироби і конструкції для будівництва об'єктів залізничного транспорту для базового району будівництва (Московська обл.) ОССЦ-2001;

15. Галузевий збірник кошторисних цін на матеріали, вироби і конструкції для будівництва об'єктів залізничного транспорту за основними регіонами Російської Федерації ОССЦ-РФ-2001;

16. Галузеві одиничні розцінки на будівельні роботи ОЕР-2001. Збірник №28. Залізниці;

17. Лист Держбуду РФ від 18 липня 2002 N НЗ-3942/7 «Про засоби на покриття витрат будівельних організацій з добровільного страхування будівельних ризиків»;

18. Лист Департаменту капітального будівництва ВАТ «РЖД» №ЦУКС М-20/2249 від 29 серпня 2005 року «Роз'яснення методики визначення кошторисної вартості»;

19. Лист РЦЦС №2002-05 / П167 від 28 травня 2002 року «Про порядок визначення витрат на очищення (миття) коліс автотранспорту на будівельних майданчиків»;

20. Лист ФАС і ЖКГ від 18 листопада 2004 №АП-5536/06 із змінами листом Росстроя від 8 лютого 2008 року N ВБ-338/02 «Про порядок застосування нормативів кошторисного прибутку в будівництві»;

21. Лист ФАС і ЖКГ від 31 січня 2005 №ЮТ-260/06 «Про порядок застосування нормативів накладних витрат у будівництві»;

22. Постанова Уряду Російської Федерації № 145 від 5 березня 2007 року «Про порядок організації і проведення державної експертизи проектної документації та результатів інженерних вишукувань»;

23. Розпорядження ВАТ «РЖД» №1879р від 25 вересня 2007 року «Про затвердження нормативів чисельності та витрат на утримання служби замовника та проведення експертизи проектної документації об'єктів будівництва, що фінансуються за рахунок коштів ВАТ« РЖД »;

24. Збірник кошторисних норм додаткових витрат при виконанні будівельно-монтажних робіт у зимовий час. ГСН81-05-02-2001;

25. Збірник кошторисних норм витрат на будівництво тимчасових будівель і споруд. ГСН81-05-01-2001;

26. Звід правил щодо визначення вартості будівництва у складі передпроектної та проектно-кошторисної документації СП 81-01-94;

27. Кошторисні ціни в будівництві. Збірник середніх кошторисних цін на основні будівельні ресурси в Російській Федерації (ССЦ);

28. Вказівка ??МПС Росії про перехід на нову кошторисно-нормативну базу ціноутворення при будівництві об'єктів залізничного транспорту №Я-263у від 18.03.2003;

29. Вказівки щодо застосування федеральних одиничних розцінок на монтаж устаткування (фермі-2001). МДС81-37.2004;

30. Вказівки щодо застосування федеральних одиничних розцінок на будівельні та спеціальні будівельні роботи (ФЕР-2001). МДС81-36.2004;

31. Федеральні одиничні розцінки на будівельні роботи (ФЕР-2001);

32. Федеральний збірник кошторисних цін на матеріали, вироби і конструкції, які застосовуються в будівництві (ФССЦ).

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com