На головну    

 Оцінка перспективи реалізації бізнес-проекту готельного комплексу "Ісаакіївський готель" - Фізкультура і спорт

Випускної кваліфікаційної роботи

по темі:

оцінку перспективам РЕАЛІЗАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЕКТУ ГОТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ "Ісаакіївській ГОТЕЛЬ"

ЗМІСТ

Введення

Глава 1. Аналіз ринку готельного господарства Санкт-Петербурга

1.1 Тенденції розвитку туристичної інфраструктури Санкт-Петербурга

1.2 Існуючі проблеми та шляхи їх вирішення у сфері готельного бізнесу Санкт-Петербурга

1.3 Попит і пропозиція на готельному ринку Санкт-Петербурга

Глава 2. Оцінка інвестиційного проекту "Ісаакіївський готель"

2.1 Опис інвестиційного проекту кампанії "Ісаакіївський готель"

2.2 Оцінка обраної стратегії управління готелю

2.3 Оцінка відповідності готельного комплексу "Ісаакіївський готель" до готелю категорії 4 *

Глава 3. Пропозиції по реалізації та оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту "Ісаакіївський готель"

3.1 Вплив комплексу факторів на прибутковість інвестиційного проекту готелю

3.2 Етапи інвестицій в проект готельного комплексу

3.3 Розрахунок основних показників економічної ефективності інвестицій в проект готельного комплексу

Висновок

Список використаних джерел

ВСТУП

З тих пір, як людина почала подорожувати, виникла необхідність нічлігу поза домом і місця, де б він міг вгамувати голод і спрагу. Всякий попит народжує пропозицію, тому у відповідь на попит подорожуючих на послуги з розміщення та харчування з'явилися відповідні підприємства, що надають цю послуги. Саме ж слово "готель", яким у всьому світі називають те, що російські вперто продовжують іменувати готелем, зародилося в XVIII в.

У представленій роботі зроблена оцінка перспективи реалізації бізнес-проекту готельного комплексу "Ісаакіївський готель".

Актуальність теми дослідження не викликає сумнівів, оскільки питання управління є основоположними у стратегічній політиці готелі і безпосередньо впливають на успішність її функціонування та величину прибутку. Класифікація готельних підприємств за рівнем комфорту, яка прийнята в усьому цивілізованому світі, відіграє величезну роль у вирішенні питань управління якістю готельних послуг. Формування правильного підходу до вибору категорійності, дотримання всіх вимог міжнародних і російських стандартів зірковості, відповідність якості обслуговування заявленому рівню і статусу готелю, а, отже, і рівнем цін, задоволення очікувань клієнта обраного сегмента є необхідними умовами успішного функціонування готельного підприємства.

Індустрія гостинності в цілому і готельний сектор зокрема відрізняються підвищеною вразливістю, що виявляється у високому ступені їхньої відкритості зовнішніх впливів і тісній залежності кон'юнктури готельного ринку від негативних світових подій. Готелі - це найважливіша складова частина туристського господарства. Оскільки зараз туризм, як швидко розвивається і ефективно працююча галузь, виходить на перше місце в світі серед інших галузей економіки за обсягом продажів, завдяки чому, визнана однією з найбільш перспективних і отримала офіційну підтримку з боку держави в РФ, роль готельного сектора навряд чи можна переоцінити.

У процесі дослідження автором вивчені праці вчених і практиків, таких як Боголюбов В.С., Здоров А.Б., Дурович А.Л, Кабушкин Н.І., Сергєєва Т.М., Безрукова Н.Л., Виноградова М. В., Паніна А.П., Моісеєва Н.К., Пилипівський Є.Є., Шмарова Л.В., Шевчук Д.А., Янкевич В.С. та ін., нормативні акти, що регламентують діяльність підприємств і організацій у сфері туризму.

Метою даної роботи є оцінка перспективи реалізації інвестиційного проекту готельного комплексу "Ісаакіївський готель", з урахуванням реально сформованої ситуації на ринку готельних послуг і передбачуваної динаміки розвитку, виведеної на основі маркетингових досліджень ринку туристичних послуг Санкт-Петербурга.

Реалізація поставленої мети дипломного дослідження зажадала рішення наступних завдань:

- Провести аналіз сьогоднішньої ситуації на ринку готельного господарства Санкт-Петербурга, розглянути тенденції його подальшого розвитку, розкрити основні проблеми готельного сектора нашого міста та можливі шляхи їх вирішення. Також проаналізувати пропозицію на ринку готельних послуг в особі потенційних конкурентів і попит різних сегментів споживачів на послуги готелів Санкт-Петербурга в залежності від сезону року.

- Зробити оцінку обраної стратегії управління готелю, відповідності всіх техніко-економічних показників готелю мінімальним вимогам російських стандартів зірковості стосовно до засобів розміщення 4 *.

- Заключної завданням роботи є оцінка інвестицій у даний проект по найважливіших економічних критеріям ефективності, відповідно до значень яких, аналізується ефективність інвестицій у готельний комплекс "Ісаакіївський готель".

Об'єктом дипломного дослідження є ринок готельного господарства Санкт-Петербурга.

Предметом дослідження є оцінка перспективи реалізації інвестиційного проекту бізнес-готелю.

Теоретичною основою дослідження є праці вітчизняних і зарубіжних вчених та фахівців, що зачіпають як загальні основи управління для будь-якого готельного підприємства, так і проблеми, що виникають при реалізації задуманого готельного комплексу "Ісаакіївський готель".

Методологічною основою дослідження є методи, використовувані в аналізі інвестиційної діяльності, методи порівняння, експертні оцінки.

Інформаційну базу аналізу склали дані Федеральної служби державної статистики, Адміністрації Санкт-Петербурга, публікації періодичних видань, результати досліджень з даної теми, статистичні та аналітичні дані підприємства, матеріали Інтернет.

Обґрунтованість і достовірність результатів дослідження, отриманих автором, висновків і рекомендацій досягається використанням перевірених практикою положень і методів економічного і логічного аналізу, проведеними розрахунками на основі об'єктивних даних.

Наукова новизна дипломного дослідження полягає в оцінці ефективності проекту з урахуванням ситуації, що склалася на ринку готельних послуг в даний час.

Положення, що виносяться на захист:

- Обгрунтування ролі готельного сектора в сфері туризму, необхідності його розвитку в Санкт-Петербурзі;

- Аналіз попиту і пропозиції на ринку готельних послуг, рекомендації щодо вирішення існуючих проблем у сфері готельного бізнесу;

- Оцінка обраної стратегії управління готельним комплексом, його відповідність до готелю категорії 4 *;

- Обгрунтування економічної ефективності реалізації проекту.

Практична значимість дипломного дослідження полягає в тому, що отримані результати можуть бути застосовані в процесі реалізації інвестиційного проекту бізнес-готелю. Передбачуваний методичний інструментарій дозволить керівництву підвищити економічну ефективність підприємства, за рахунок вивчення сучасних підходів до оцінки ефективності вкладення інвестицій в готельну сферу Санкт-Петербурга.

Мета і завдання зумовили структуру дипломної роботи.

Робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури, додатків.

У першому розділі "Аналіз ринку готельного господарства Санкт-Петербурга" розглянута сьогоднішня ситуація на ринку готельного господарства Санкт-Петербурга, простежуються тенденції його подальшого розвитку, розкриваються основні проблеми готельного сектора нашого міста та можливі шляхи їх вирішення. Тут також аналізується пропозиція на ринку готельних послуг в особі потенційних конкурентів і попит різних сегментів споживачів на послуги готелів Санкт-Петербурга в залежності від сезону року.

У другому розділі "Оцінка інвестиційного проекту" Ісаакіївський готель "розповідається про особливості проекту готельного комплексу, розглядається обрана стратегія управління готелю, організаційні умови угоди про франчайзинг, проведена оцінка відповідності характеристик готелю вимогам стосовно до засобів розміщення 4 *.

У третьому розділі "Пропозиції щодо реалізації та оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту" Ісаакіївський готель "розбираються фактори, що впливають на дохідність інвестиційного проекту готелю, етапи інвестицій в проект. Також зроблена оцінка інвестицій у даний проект по найважливіших економічних критеріям ефективності: чистої приведеної вартості (NPV ), терміну окупності (PP), індексу рентабельності (PI), внутрішній нормі прибутковості (IRR), відповідно до значень яких, аналізується ефективність інвестицій у готельний комплекс "Ісаакіївський готель".

У висновку узагальнюються результати дипломного дослідження, зроблені висновки з урахуванням реально сформованої ситуації на ринку готельних послуг.

ГЛАВА 1. АНАЛІЗ РИНКУ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА Санкт-Петербурзі

1.1 Тенденції розвитку туристичної інфраструктури Санкт-Петербурга

Індустрія гостинності та туризму в нашій країні є одним з динамічно розвиваються видів бізнесу. Кількість ділових і приватних туристських поїздок в нашу країну збільшується щороку, будуються нові готелі, робляться певні кроки російської влади і місцевих органів управління для поліпшення якості надаваних послуг і їх відповідності міжнародним стандартам.

На всіх рівнях державної влади є розуміння того, що туризм для Санкт-Петербурга дуже важливий. Діяльність Уряду Санкт-Петербурга спрямована на перетворення туризму в одну з високоприбуткових галузей економіки, що забезпечує значний внесок у соціально-економічний розвиток міста за рахунок збільшення дохідної частини бюджету Санкт-Петербурга та місцевих бюджетів, припливу інвестицій, збільшення кількості робочих місць, збереження та раціонального використання культурно-історичного та природної спадщини.

Туризм тісно пов'язаний з транспортною інфраструктурою, в тому числі з розвитком річкового флоту, будівництвом причалів, створенням пішохідних зон, можливостями аеропорту, залізничного транспорту, з розвитком промислових підприємств і, звичайно, готельної бази.

Санкт-Петербург - одне з найкрасивіших міст світу, на його території знаходяться пам'ятники культури світового значення. Як відомо, всесвітню славу Санкт-Петербурга складають його унікальна архітектура, історичні пам'ятники і музеї - особливо Ермітаж, Російський музей, Петропавлівська фортеця, Музей Російської Академії наук, а також Маріїнський театр, Академія російського балету, Філармонія, Університет, Російська національна бібліотека, палацово -парковие ансамблі Петергофа, Царського Села, Павловська.

Згідно з рейтингом ООН, Санкт-Петербург займає восьме місце в списку найбільш привабливих для туристів міст світу. За прогнозами Всесвітньої туристичної організації, сьогодні відвідати місто хотіли б близько 30 млн. Осіб на рік. [35]. Цілком очевидно, що Петербург, не будучи курортом міжнародного масштабу або містом з якоюсь унікальною специфікою, все-таки досить універсальний культурний і туристичний центр, потенційно стоїть у першому ряду найбільших і найцікавіших міст Європи. Його можливості великі, але використані далеко не повною мірою. Для порівняння Париж, Відень, Амстердам щорічно беруть до 12 млн. Туристів. У Римі на одного городянина в рік припадає до 15 туристів з різних країн, у Барселоні та Парижі - по 6, а на кожного петербуржця - всього 0,6.

Вже зараз наше місто стало "основними воротами" на туристський ринок країни і стоїть на першому місці в Росії за відвідуваністю. Санкт-Петербург, що знаходиться в центрі перетину морських, річкових шляхів і наземних магістралей, є її стратегічним центром, найбільш наближеним до країн Європейського Співтовариства. Близько половини іноземних туристів, що приїжджають до Росії, відвідують "Північну Пальміру", причому в останні роки число прибувають в наше місто туристів неухильно зростає.

Аналіз туристичних потоків за останні 10 років показує в цілому позитивну динаміку. Після значного спаду в 1994 році, внаслідок утворення кордонів з Прибалтикою, з 1999 року показники в'їзних потоків стабілізувалися і змінюються в межах від 2,3 до 3 млн. І більше осіб на рік з 170 країн світу, віднесених до категорії туристів відповідно до статті №1 Закону РФ "Про основи туристської діяльності в РФ": 2001 - 2,7 млн. чол., 2002 році - 2,8 млн. чол., у 2003 році - 3112,63 тис. іноземних туристів плюс 909,60 тис. чол внутрішніх туристів або резидентів. Якщо розглядати динаміку приросту загальної кількості туристів, то щорічно він збільшує в середньому на 10-15%. [29, с.12]. Причини такої позитивної динаміки наступні: зростання туризму у світовому масштабі, спад інтересу туристів до традиційних місць відпочинку у зв'язку із зростанням напруженості в світі і узгоджене просування на міжнародному туристичному ринку Санкт-Петербурга багатьма організаціями.

Склад гостей Санкт-Петербурга вкрай неоднорідний (представники делегацій різного рівня, ділові та робочі групи організацій і фірм, групові туристи - споживачі послуг зарубіжних туроператорів, учасники всіляких студентських та шкільних програм, індивідуальні туристи), і кожній конкретній категорії притаманні свої певні вимоги.

Пораховано, що кожен іноземний (нерезидент) турист, який відвідує місто, витрачає приблизно $ 200- $ 250 в день. З них $ 100 він витрачає на готель і $ 100- $ 150 - на "культурну програму" (харчування, розвага, покупку сувенірів). У середньому, турист приїжджає в місто на 3,5-4 дня. Виходить, що середні витрати одного туриста за візит становлять $ 800- $ 1000 (($ 200- $ 250) х (3,5; 4) дня). У сумі, за підсумками 2003 року, іноземці залишили в Петербурзі близько $ 1,5 млрд.

Чимало грошей принесли міській казні і "внутрішні" російські туристи, а їх число склало 25% від загального числа туристів. Міський бюджет у вигляді прямих і непрямих податків в 2003 році придбав 4,5 млрд. Руб., Що склало 8,5%. [28, с.2].

В даний час можливе оперувати виключно даними експертних оцінок, які говорять про те, що підприємства туристської індустрії Санкт-Петербурга приносять в дохідну частину бюджету в середньому близько 10%. [32].

Позитивна тенденція спостерігається у ставленні круїзного туризму. Круїзний бізнес для країн Балтійського регіону - одне з найперспективніших напрямів розвитку туризму. У 2001 році порт Санкт-Петербурга відвідало більше 230 морських круїзних судна, на борту яких перебувало 165 тис. Іноземних пасажирів, що на 10% більше показника 2000 році. [32].

У 2002 році Санкт-Петербург відвідало вже понад 400 тис. Іноземних круїзних туристів (близько 150 тис. Морських і близько 250 тис. Річкових круїзних пасажирів 450 річкових круїзних суден). Згідно з оцінками експертів, до 2010 року кількість круїзних пасажирів перевищить 17 млн. Чоловік. При цьому регіон Північної Європи посідає друге місце серед світових круїзних регіонів. [23, с.16].

Також швидкими темпами розвивається екотуризм, що пов'язано з унікальним географічним положенням Санкт-Петербург - близькості з одним з найкрасивіших місць Північно-заходу Росії.

На туристичному ринку Санкт-Петербурга працюють понад 1500 туристичних фірм [34], які організовують комфортний відпочинок гостям міста і пропонують широкий спектр послуг.

Постановою Урядом Санкт-Петербурга від 17 жовтня 2005 №1541 була прийнята "Програма розвитку Санкт-Петербурга як туристичного центру на 2005-2010 роки". В результаті її виконання очікується зростання туристських відвідувань (обслуговуваних) до 5 мільйонів чоловік. [32]. За найскромнішими підрахунками, для того, щоб вийти на такий показник, необхідно майже в 10 разів збільшити номерний фонд, який повинен становити хоча б 150 тис. Номерів. Навіть у цьому випадку потенціал міста буде задіяний тільки на 17%. В результаті виконання "Програми розвитку Санкт-Петербурга як туристичного центру на 2005-2010 роки" очікується, що доходи економічних агентів (населення приватний сектор, бюджети всіх рівнів) складуть 75-80 млрд.руб., Починаючи з 2010 року (порівняно з 20-25 млдр.руб. в 2004 році); надходження грошових коштів від туризму до бюджету Санкт-Петербурга зростуть в 2,5 рази і складуть до 2010 року близько 6-7 млрд.руб. в рік. [32].

Приблизно 70% туристів приїжджають в Санкт-Петербург з травня по серпень, і у міста є величезний потенціал для залучення, принаймні, 1 млн. Туристів в наше місто взимку. Враховуючи спад відвідуваності Санкт-Петербурга в зимові

Повний текст реферату
© 8ref.com - українські реферати