На головну

 Застосування статистичних методів при дослідженні чисельності населення Республіки Якутія - Соціологія

Введення

Для вироблення ефективної демографічної політики в умовах структурної перебудови економіки важливе значення має проведення таких демографічних досліджень, як аналіз сучасних демографічних процесів і на його основі прогнозування чисельності та структури населення, що враховує специфіку народжуваності, смертності, тривалості життя та міграційних переміщень населення регіону. Актуальність цих досліджень зростає також у зв'язку із загостренням демографічних проблем, які є наслідком економічних і соціальних змін у суспільстві.

Аналіз демографічної ситуації, ретроспективні дослідження тенденцій розвитку населення, основних його показників є необхідною стадією складання демографічних прогнозів. Потреба в таких статистичних дослідженнях з'являється у зв'язку із завданням вироблення найбільш вірогідних гіпотез майбутніх тенденцій демографічних процесів, дослідження джерел формування населення, обгрунтування напрямків проведеної демографічної політики, розробки балансу трудових ресурсів і розвитку соціальної інфраструктури та для створення в довгостроковій перспективі бажаного режиму відтворення населення.

Для цього дослідження була обрана Республіка Саха (Якутія), розташована на північному сході Росії, у великому віддаленні від центру і економічно розвинених районів країни.

У республіці, розташованій в різних природно-кліматичних зонах від тайги на півдні до арктичної тундри на півночі сформувалося населення, значною мірою диференційоване і неоднорідне у зв'язку з природно-географічним середовищем, економічної освоєнням території і рівнем соціального розвитку. Особливої ??актуальності демографічні дослідження набувають зі зміцненням і розвитком суверенітету Республіки Саха (Якутія), коли потрібна розробка комплексу заходів впливу на демографічні процеси для управління формуванням чисельності та структурних характеристик населення.

Метою роботи є застосування статистичних методів при дослідженні чисельності населення Республіки Саха (Якутія), а також здійснення перспективного прогнозу чисельності населення республіки.

Об'єктом вивчення з'явилися демографічні процеси в Республіці Саха (Якутія).

Предмет дослідження склали зміни чисельності та структури населення Якутія, їх закономірності та результати перспективних розрахунків.

Відповідно до поставленої мети в роботі вирішувалися наступні завдання:

1. Провести аналіз чисельності населення в Якутії в період з 1998 по 2009 роки і виявити сучасні особливості демографічного розвитку регіону.

2. Провести аналіз динаміки чисельності населення Республіки Саха (Якутія) і виявити характерні особливості зазначених показників.

1. Теоретична частина дослідження показників чисельності населення Республіки Саха (Якутія) 1.1 Географічні особливості Республіки Саха (Якутія)

Площа території Республіки Саха (Якутія) становить 3083,5 тис. Кв. м, або 18% території Російської Федерації. Щільність населення дуже низька - на 1 квадратний кілометр припадає 0,3 людини (по РФ - 8,3, за ДФО - 1,0). Серед 83 суб'єктів Російської Федерації республіка займає перше місце за площею території та 81-е за щільністю населення. Меншу щільність населення мають тільки Ненецький і Чукотський автономні округи.

Чисельність населення Республіки Саха (Якутія) станом на 1 січня 2009 року становила 949 753 людини. Це відповідає 58-му місцю серед суб'єктів РФ, 3 місцю по Далекосхідному федеральному округу (після Приморського і Хабаровського країв).

Міське населення республіки, на частку якого припадає 65,5% від загальної чисельності населення, проживає в 13 містах і 42 селищах. Найбільша частка міського населення (42,5%) зосереджена в столиці республіки Якутську. Сільське населення становить 34,5% населення республіки і проживає в 586 сільських населених пунктах.

Розглянемо динаміку чисельності населення Республіки Саха (Якутія) за період 1998-2009 роки (за даними перепису населення). Як джерело статистичних даних використовуємо опубліковані дані «Демографічного щорічника Республіки Саха (Якутія)» [3, 5]:

Таблиця 1. Динаміка чисельності населення Республіки Саха за період 1998-2009 роки

 Роки Всього Місто Село

 1998 1003 627,4 375,6

 2000 976,4 615,7 360,7

 2001 973,3 618,1 355,2

 2002 971,4 620,2 351,2

 2003 966,8 622,4 344,4

 2004 963 624,7 338,3

 2005 958,7 627,8 330,9

 2006 954,4 625,1 329,3

 2007 953,2 624,3 328,9

 2008 951,1 623,1 328

 2009 950 622,9 327,1

Використовувані статистичні дані представляють собою несгруппірованних варіаційної ряд, при цьому для проведення нашого дослідження угрупування не потрібно.

Уявімо статистичні дані у вигляді графіка динаміки:

1.2 Характеристика використовуваних статистичних показників дослідження чисельності населення

В результаті дослідження статистичної сукупності отримаємо наступні статистичні показники.

Обчислимо зміна міського населення порівняно з сільським в різні роки. Для цього застосуємо відносні величини - показники, що характеризують кількісні співвідношення двох зіставлених абсолютних і відносних величин.

Так зміна міського населення в досліджуваному (поточному) році в порівнянні з базисним обчислимо за формулою:

статистичний чисельність населення динамічний ряд

.

Щоб дослідити співвідношення чисельності міського та сільського населення за розглянутий період, обчислимо відносні величини структури.

Зазначені показники характеризують частки, питомі ваги складових елементів у загальному підсумку. Як правило, їх отримують у формі процентного змісту:

,

Серед показників, що характеризують статистичні сукупності, важливе місце займають середні величини. Середня величина - показник, який дає узагальнену (усереднену) характеристику одиниць досліджуваної сукупності. У середній величині відбивається те загальне, що є в кожній одиниці сукупності. Найчастіше в статистиці і соціально-економічних дослідженнях застосовується арифметична величина.

Середня арифметична проста розглядається у випадках, коли значення ознаки повторюється один або однакове число раз в ряді розподілу:

,

де n-кількість одиниць сукупності.

Структурні середні (моду і медіану) ми розглядати не будемо, так як дані несгруппірованних.

Для кожної одиниці досліджуваної сукупності цікавить нас ознака приймає різні значення, тобто варіює.

Варіація - це коливання ознаки в ряді розподілу. У статистиці для аналізу варіації найбільш часто обчислюють дисперсію і середнє квадратичне відхилення.

Дисперсія () - середнє арифметичне квадратів відхилень значень ознаки від його середньої величини.

Для несгруппірованних ряду застосуємо формулу:

.

Середнє квадратичне відхилення () - арифметичне значення кореня квадратного з дисперсії:

.

Коефіцієнт варіації (V) - відношення середнього квадратичного відхилення до середньої арифметичної, виражене у відсотках:

.

Цей коефіцієнт показує частку коливання ознаки від середньої арифметичної і застосовується для порівняння варіацій ознаки в різних сукупностях і для характеристики коливань різних ознак в одній сукупності. Також він характеризує ступінь однорідності сукупності і якості середніх величин.

Якщо V від 0% до 20%, то сукупність однорідна, і середню можна використовувати сміливо. Якщо V від 20% до 50%, то сукупність середньої однорідності, і середню необхідно використовувати обережно. Якщо V більше 50%, то сукупність неоднорідна, і середньої користуватися не можна для прогнозування перспективних показників ознаки.

Для визначення помилки вибірки застосуємо формулу бесповторного відбору:

Для стабільного процесу t = 2, для нестабільного процесу t = 3.

При цьому якщо обсяг генеральної сукупності великий, то коеффіціентблізок до одиниці і їм, як правило, нехтують.

Гранична помилка вибірки дозволяє визначити граничні значення характеристик вибірки та їх довірчі інтервали:

;

Вибіркові середні і відносні величини поширюються на генеральні сукупності з урахуванням меж їх можливої ??помилки.

1.3 Опис методологічних особливостей дослідження чисельності населення

Для виявлення тенденцій зміни чисельності населення і прогнозування демографічної ситуації, проведемо аналіз даного динамічного ряду.

Для вираження абсолютної швидкості зростання (зниження) рівня ряду динаміки розраховують статистичний показник - абсолютний приріст (). Його величина визначається як різниця двох порівнюваних рівнів. Вона обчислюється за формулами:

;,

де

yi- рівень i-ого року, y0- рівень базисного року.

Інтенсивність зміни рівнів ряду динаміки оцінюється відношенням поточного рівня до попереднього або базисного, яке завжди являє собою позитивне число. Цей показник прийнято називати темпом зростання (Тр). Він виражається у відсотках і розраховується за формулами:

;.

Для вираження зміни величини абсолютного приросту рівня ряду динаміки у відносних величинах визначається темп приросту (Тпр), який розраховується як відношення абсолютного приросту до попереднього або базисного і визначається за формулами:

;.

Темп приросту може бути обчислений також шляхом вирахування з темпів зростання 100%:

Тпр = Тр -100%.

Показник абсолютного значення одного відсотка приросту (I% I) визначається як результат ділення абсолютного приросту на відповідний темп приросту, виражений у відсотках:

або.

Розрахунок цього показника має економічний сенс тільки на ланцюговій основі.

Розрахунок середнього рівня динаміки (з рівновіддаленими рівнями в часі) здійснюється за формулою середньої арифметичної простої:

.

Середній абсолютний приріст визначається за ланцюговим абсолютний приріст за формулою:

або.

Середньорічний темп зростання обчислюється за формулою середньої геометричної:

або,

де m = n-1 - число коефіцієнтів росту.

Середньорічний темп приросту отримуємо при вирахуванні з середнього темпу зростання 100%:

.

Виявлення основної тенденції ряду динаміки проведемо методом ковзної середньої, який заснований на заміні абсолютних даних середнім арифметичним за певні періоди (ми замінимо середньої за три роки).

Рівні часових рядів формуються під сукупним впливом безлічі тривало і короткочасно діючих факторів, у тому числі різного роду випадковостей. Зміна умов розвитку явища призводить до більш або менш інтенсивною зміні самих чинників, до зміни сили і результативності їх впливу і, в кінцевому рахунку, до варіації рівня досліджуваного явища в часі.

Динаміка рядів економічних показників у загальному випадку складається з чотирьох компонентів:

1) тенденції, що характеризує довготривалу основну закономірність розвитку досліджуваного явища;

2) періодичного компонента, пов'язаного з впливом сезонності розвитку досліджуваного явища;

3) циклічного компонента, що характеризує циклічні коливання, властиві будь-якому відтворенню;

4) випадкового компонента як результату впливу безлічі випадкових факторів.

Тенденція - деякий загальний напрямок розвитку. Тенденцію ряду динаміки представляють у вигляді гладкої кривої (траєкторії), яка аналітично виражається деякою функцією часу, званої трендом. Тренд характеризує основну закономірність руху в часі, вільну в основному (але не повністю) від випадкових впливів.

Виходячи з виду точкового графіка, можна вибрати лінійну регресійну модель, що описує дану сукупність:

.

Знайдемо параметри рівняння регресії з наступних формул:

,

2. Практична частина дослідження показників чисельності населення Республіки Саха (Якутія)

 2.1 Вибіркове спостереження

Розглянемо динаміку чисельності населення Республіки Саха (Якутія) за період 1998-2009 роки (за даними перепису населення). Як джерело статистичних даних використовуємо опубліковані дані «Демографічного щорічника Республіки Саха (Якутія)» [3, 5]:

Таблиця 1. Динаміка чисельності населення Республіки Саха за період 1998-2009 роки

 Роки Всього Місто Село

 1998 1003 627,4 375,6

 2000 976,4 615,7 360,7

 2001 973,3 618,1 355,2

 2002 971,4 620,2 351,2

 2003 966,8 622,4 344,4

 2004 963 624,7 338,3

 2005 958,7 627,8 330,9

 2006 954,4 625,1 329,3

 2007 953,2 624,3 328,9

 2008 951,1 623,1 328

 2009 950 622,9 327,1

Використовувані статистичні дані представляють собою несгруппірованних варіаційної ряд, при цьому для проведення нашого дослідження угрупування не потрібно. Уявімо статистичні дані у вигляді графіка динаміки (полігону):

Для побудови кумулятивної кривої визначимо накопичені частоти:

 Роки Чисельність населення Накопичені частоти

 1998 1003 1003

 2000 976,4 1979,4

 2001 973,3 2952,7

 2002 971,4 3924,1

 2003 966,8 4890,9

 2004 963 5853,9

 2005 958,7 6812,6

 2006 954,4 7767

 2007 953,2 8720,2

 2008 951,1 9671,3

 2009 950

Побудуємо графік кумулятивної кривої:

2.2 Розрахунок відносних статистичних показників

Обчислимо зміна міського населення у 2000 році порівняно з 1998 роком:

Тобто міське населення у 2000 році збільшилась приблизно на 0,5% порівняно з 1998 роком. Аналогічно обчислимо зміна міського населення в 2008 році порівняно з 2000:

Тобто міське населення в 2008 році збільшилася приблизно на 2,5% порівняно з 2000 роком. Таким чином, для внутрішньої регіональної міграції характерна тенденція перетікання сільського населення республіки в міську місцевість.

Розглянемо співвідношення чисельності міського та сільського населення за розглянутий період. Для цього обчислимо відносні величини структури. Зазначені показники характеризують частки, питомі ваги складових елементів у загальному підсумку. Як правило, їх отримують у формі процентного змісту:

Таблиця 2. Співвідношення чисельності міського та сільського населення Республіки Саха за період 1998-2009 роки

 Місто Село

 63% 37%

 63% 37%

 64% 36%

 64% 36%

 64% 36%

 65% 35%

 65% 35%

 65% 35%

 65% 35%

 66% 34%

 66% 34%

Уявімо статистичні дані у вигляді лінійчатої діаграми:

Таким чином, за допомогою даних відносних структурних характеристик підтверджена тенденція перетікання сільського населення республіки в міську местность.2.3 Розрахунок статистичних характеристик

Для розрахунку статистичної середньої складемо обчислювальну таблицю, в якій обчислимо підсумкову суму:

 Роки Всього

 1998 1003

 2000 976,4

 2001 973,3

 2002 971,4

 2003 966,8

 2004 963

 2005 958,7

 2006 954,4

 2007 953,2

 2008 951,1

 2009 950

 Сума 10621,3

Середня арифметична:

.

Для визначення характеристик варіювання значень, складемо наступну таблицю:

 Роки Всього

 1998 1003 37,43 1400,80

 2000 976,4 10,83 117,23

 2001 973,3 7,73 59,71

 2002 971,4 5,83 33,96

 2003 966,8 1,23 1,51

 2004 963 -2,57 6,62

 2005 958,7 -6,87 47,23

 2006 954,4 -11,17 124,83

 2007 953,2 -12,37 153,08

 2008 951,1 -14,47 209,46

 2009 950 -15,57 242,51

 Сума 10621,3 2396,94

Тоді дисперсія для несгруппірованних ряду:

.

Середнє квадратичне відхилення:

.

Коефіцієнт варіації (V) - відношення середнього квадратичного відхилення до середньої арифметичної, виражене у відсотках:

.

Так як значення коефіцієнта варіації менше 20%, то вибірка однорідна і отриманої статистичної середньої можна користуватися для прогнозування перспективних показників прізнака.2.4 Визначення помилки статистичних даних

Для визначення граничної помилки вибірки застосуємо формулу бесповторного відбору:

Так як процес стабільний, то візьмемо t = 2, при цьому коеффіціентбудем вважати близьким до 1, тоді гранична помилка вибірки дорівнює:

.

Гранична помилка вибірки дозволяє визначити граничні значення характеристик вибірки та їх довірчі інтервали.

Довірчий інтервал для оцінки генеральної середньої:

;

;

.

Тобто з надійністю 95% можна стверджувати, що середня чисельність населення Республіки Саха (Якутія) знаходиться в інтервалі.

Вибіркові середні і відносні величини поширюються на генеральні сукупності з урахуванням меж їх можливої ??ошібкі.2.5 Аналіз динамічного ряду

Проведемо розрахунок показників динаміки розглянутого ряду, для цього складемо розрахункову таблицю. В якості базисного року приймемо 1998.

Визначимо значення щорічних ланцюгових і базисних абсолютних приростів.

 Роки

 Чисельні

 ність населення, x i

 Абсолютний приріст,

 базисний ланцюговий

 1998 1003

 2000 976,4 -26,6 -26,6

 2001 973,3 -29,7 -3,1

 2002 971,4 -31,6 -1,9

 2003 966,8 -36,2 -4,6

 2004 963 -40 -3,8

 2005 958,7 -44,3 -4,3

 2006 954,4 -48,6 -4,3

 2007 953,2 -49,8 -1,2

 2008 951,1 -51,9 -2,1

 2009 950 -53 -1,1

Визначимо значення щорічних ланцюгових і базисних темпів зростання, темпів приросту і значення 1% приросту:

 Роки

 Чисельність населення, xi Темп росту, Тр Темп приросту, Тпр 1% приросту

 базисний ланцюговий базисний ланцюговий

 1998 1003

 2000 976,4 97,35 97,35 -2,65 -2,65 10,03

 2001 973,3 97,04 99,68 -2,96 -0,32 9,764

 2002 971,4 96,85 99,80 -3,15 -0,20 9,733

 2003 966,8 96,39 99,53 -3,61 -0,47 9,714

 2004 963 96,01 99,61 -3,99 -0,39 9,668

 2005 958,7 95,58 99,55 -4,42 -0,45 9,63

 2006 954,4 95,15 99,55 -4,85 -0,45 9,587

 2007 953,2 95,03 99,87 -4,97 -0,13 9,544

 2008 951,1 94,83 99,78 -5,17 -0,22 9,532

 2009 950 94,72 99,88 -5,28 -0,12 9,511

Загальний аналіз коефіцієнтів динаміки показує тенденцію зменшення досліджуваного показника.

Зобразимо динамічний ряд графічно:

Розрахунок середнього рівня динаміки (з рівновіддаленими рівнями в часі):

.

Середній абсолютний приріст визначається за ланцюговим абсолютний приріст за формулою:

.

Середньорічний темп зростання обчислюється за формулою середньої геометричної:

,

Середньорічний темп приросту отримуємо при вирахуванні з середнього темпу зростання 100%:

.

Таким чином, за аналізований період загальна чисельність населення Республіки Саха (Якутія) зменшилася на 0,5%, що становить 5,3 тис. Человек.2.6 Визначення основної тенденції динамічного ряду

Виявлення основної тенденції ряду динаміки проведемо методом ковзної середньої, який заснований на заміні абсолютних даних середнім арифметичним за певні періоди (ми замінимо трирічної ковзної середньої).

Складемо таблицю розрахунку трирічної ковзної середньої:

 Роки чисельність населення Трирічна змінна середня

 1998 1003

 2000 976,4

 2001 973,3 984,2

 2002 971,4 973,7

 2003 966,8 970,5

 2004 963 967,1

 2005 958,7 962,8

 2006 954,4 958,7

 2007 953,2 955,4

 2008 951,1 952,9

 2009 950 951,4

Побудуємо графік динамічного ряду і лінії, що виражає згладжені дані:

Для прогнозування загальної чисельності населення Республіки Саха (Якутія) до 2012 року виявимо функціональну тенденцію значень.

Спочатку побудуємо точковий графік залежності чисельності населення республіки від року спостереження:

Для обчислення сум складемо розрахункову таблицю:

 Роки,

 Чисельність населення,

 1998 1003 3992004 2003994

 2000 976,4 4000000 1952800

 2001 973,3 4004001 1947573

 2002 971,4 4008004 1944743

 2003 966,8 4012009 1936500

 2004 963 4016016 1929852

 2005 958,7 4020025 1922194

 2006 954,4 4024036 1914526

 2007 953,2 4028049 1913072

 2008 951,1 4032064 1909809

 2009 950 4036081 1908550

 22043

 10621,3

 44172289

 21283614

Тоді коефіцієнти рівняння регресії:

,

.

Значить, рівняння регресії має вигляд:

.

Побудуємо графік рівняння регресії поверх точкової діаграми:

За графіком можна зробити первинний висновок про адекватність побудованої моделі, оскільки зримих відхилень графіка регресії від наявних статистичних даних не виявлено.

Значить, можна спрогнозувати чисельність населення республіки, наприклад, в 2012 році:

.

Зробимо загальні висновки по проведеному дослідженню другого параграфа:

1. Для внутрішньої регіональної міграції Республіки Саха (Якутія) характерна тенденція перетікання сільського населення республіки в міську місцевість.

2. Виходячи з проведеного регресійного аналізу виявлено загальна тенденція зменшення чисельності населення Республіки Саха (Якутія). Так за лінійним прогнозом до 2012 року чисельність передбачається 901,9 тис. Осіб. Таким чином, в демографічній політиці в умовах структурної перебудови економіки необхідно передбачити заходи щодо збільшення чисельності населення. Зокрема, найбільш ефективними методами є зниження показників смертності та підвищення показників народжуваності.

Висновок

Дане дослідження засноване на статистичному вивченні сучасної демографічної ситуації в Якутії, застосуванні методів прогнозування для виявлення особливостей демографічних процесів Республіки Саха (Якутія).

Недостатня вивченість демографічних процесів в Якутії, необхідність оцінки перспектив з урахуванням територіальних особливостей неоднорідних за своїми кліматичними, економічним і соціальним характеристикам, що відбилася на демографічному розвитку окремих регіонів республіки визначили актуальність даного дослідження.

У ході дослідження нами встановлено, що:

1. Для внутрішньої регіональної міграції Республіки Саха (Якутія) характерна тенденція перетікання сільського населення республіки в міську місцевість.

2. Виходячи з проведеного регресійного аналізу чисельності населення виявлена ??загальна тенденція зменшення чисельності Республіки Саха (Якутія). Так за лінійним прогнозом до 2012 року чисельність передбачається 901,9 тис. Осіб.

Таким чином, у досліджуваному регіоні потрібна розробка комплексу заходів впливу на демографічні процеси для управління формуванням чисельності та структурних характеристик населення.

Список використаних джерел

1. Гінзбург А.І. Статистика. Навчальний посібник. - СПб, Вид. ПІТЕР, 2003. - 376 с.

2. Гмурман В.Є. Теорія ймовірностей і математична статистика. Навч. Посібник для вузів. Вид. 6-е, стер. - М .: Вища. шк., 1997. - 479 с.

3. Демографічний щорічник Республіки Саха (Якутія). 2008: Стат. СБ / Саха (Якутія) стат. - Якутськ, 2008. с. 90.

4. Демографічний щорічник Росії. 2008: Стат. СБ / Рос - стаг. - М »2008.

5. Природний рух населення Республіки Саха (Якутія) за січень-грудень 2008 р / Стат. бюлетень №26 / 28. - Якутськ, 2009.

6. Єфімов М.Є., Ганченко О.І., Петрова Е.В. Практикум з загальної теорії статистики. - М., Фінанси і статистика, 2003. - 275 с.

7. Іванова А. Майбутнє російської смертності // Соціальна й демографічна політика. 2006. №1. с. 65.

8. Сукнёва С.А., Мостахова Т.С. Демографічний розвиток регіону: оцінка, прогноз, політика. - Новосибірськ: Наука, 2002.

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com