На головну

 Аналіз фінансових результатів підприємства на прикладі ВАТ "Жилкомсервіс" - Фінансові науки

Міністерство освіти і науки РФ

Державна освітня установа вищої професійної освіти

«Самарський Архітектурно-будівельний університет»

Кафедра Фінансового менеджменту в будівництві

Курсова робота

з дисципліни: «Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства в будівництві»

на тему:

«Аналіз фінансових результатів підприємства на прикладі ВАТ« Жилкомсервіс »

Виконала: студентка

5 курс, гр.ЕН-34

Якова Катерина Іванівна

Перевірила:

Науковий керівник

Паркина Алла Анатоліївна

Допущено до захисту з оцінкою ___ від «» ___2010 р ____ / А.А. Паркина /

Захищено з оцінкою ______ від «» ______2010 р _______ / А.А. Паркина /

Самара 2010р.

Зміст

Введення

Глава 1. Методологічні основи аналізу фінансових результатів

1.1 Сутність і формування фінансових результатів діяльності компанії

1.2 Методика аналізу фінансових результатів підприємства та рентабельності

1.3 Управління фінансовими результатами і рентабельністю

Глава 2. Оцінка фінансових результатів ВАТ «Жилкомсервіс»

2.1 Коротка економічна характеристика ВАТ «Жилкомсервіс»

2.2 Аналіз складу і динаміки фінансових результатів підприємства

2.3 Аналіз прибутку від основного виду діяльності

2.4 Аналіз інших доходів і витрат

2.5 Аналіз показників рентабельності

Глава 3. Розробка управлінських рішень, спрямованих на збільшення фінансових результатів

3.1 Шляхи підвищення фінансових результатів підприємства

3.2 Оптимізація собівартості за рахунок зміни постачальників

3.3 Кредитна політика

3.4 Оптимізація за рахунок знижок на оплату

Висновок

Глосарій

Список використаної літератури

Додаток А

Додаток Б

Додаток В

Додаток Г

Додаток Д4

Введення

Місія комерційної організації - збільшення вартості бізнесу, звідси метою, передбаченою бізнес-планом, є отримання прибутку від основної діяльності підприємства, хоча можуть бути й інші цілі, наприклад, збільшення обсягів виробництва і т.п.

Фінансовий результат (прибуток) як перевищення доходів над витратами має величезне значення для фінансової системи підприємства та її стабільного функціонування. В умовах ринкової економіки фінансовий результат - найважливіший показник ефективності роботи підприємства, джерело його життєдіяльності. Фінансовий результат створює фінансову основу для здійснення розширеного відтворення підприємства та задоволення соціальних і матеріальних потреб засновників і працівників. За рахунок позитивного фінансового результату виконуються зобов'язання підприємства перед бюджетом, банками та іншими організаціями.

Актуальність обраної теми курсової роботи полягає в тому, що в сучасних умовах виживання підприємства в конкурентному середовищі залежить від його фінансової стійкості, яка досягається за допомогою підвищення ефективності виробництва на основі економічного використання всіх видів ресурсів, зниження витрат, виявлення наявних резервів підвищення виробництва продукції (робіт, послуг) і збільшення прибутку.

Підприємство самостійно планує (на основі договорів, укладених зі споживачами та постачальниками матеріальних ресурсів) свою діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на вироблену продукцію і необхідність забезпечення виробничого і соціального розвитку. Самостійно планованим показником в числі інших є фінансовий результат (прибуток). Однак, не слід думати, що планування та формування прибутку залишилося виключно в сфері інтересів тільки підприємства. Не меншою мірою в цьому зацікавлені держава (бюджет), комерційні банки, інвестиційні структури, акціонерні та інші власники цінних паперів.

Економічно обгрунтоване визначення розміру прибутку має велике значення для підприємства, дозволяє правильно оцінити його фінансові ресурси, розмір платежів до бюджету, можливості розширеного відтворення і матеріального стимулювання працівників. Від обсягу прибутку, крім того, залежить і реалізація дивідендної політики акціонерного підприємства.

Так як основну частину прибутку підприємство отримує від реалізації продукції, що випускається, сума прибутку знаходиться під впливом численних факторів: зміни обсягу, асортименту, якості, структури виробленої та реалізованої продукції, собівартості окремих виробів, рівня цін, ефективності використання виробничих ресурсів.

Крім того, на прибуток впливають дотримання договірних зобов'язань, стан розрахунків між постачальниками і покупцями та ін. З прибутку виробляються відрахування в бюджет, сплачуються відсотки по кредитах банку.

Посилення ролі прибутку обумовлене також діючою системою її розподілу, відповідно до якої підвищується зацікавленість підприємств у збільшенні не тільки загальної суми прибутку, а й особливо тієї її частини, яка залишається в розпорядженні підприємства і використовується в якості головного джерела коштів, що спрямовуються на виробничий і соціальний розвиток, а також на матеріальне заохочення працівників відповідно до якості витраченої праці.

Мета курсової роботи: проведення аналізу фінансових результатів підприємства з розробкою шляхів підвищення прибутку.

У відповідності з поставленою метою було розроблено ряд наступних завдань:

1. розкрити економічну сутність фінансових результатів;

2. розкрити принципи формування фінансових результатів від звичайних видів діяльності і формування інших фінансових результатів;

3. розкрити методику аналізу фінансових результатів і рентабельності;

4. провести економічний аналіз фінансових результатів та рентабельності підприємства;

5. виявити резерви підвищення ефективності діяльності організації;

6. визначити шляхи підвищення прибутку і рентабельності підприємства.

Об'єктом дослідження є комерційне підприємство ВАТ «Жилкомсервіс».

Предметом дослідження є фінансові результати діяльності підприємства ВАТ «Жилкомсервіс».

Методологічну базу дослідження становлять праці як вітчизняних, так і зарубіжних вчених у галузі економічного аналізу, фінансів: Аверіна О.І. [7], Войтоловський Н.В. [21], Исламова Н.В. [8], Когденко В.Г. [9], Кушнарьов Т.Є. [10], Ковальов В.В. [11], Князєв C.T. [12], Мельник М.В. [13], Полежаровой Л.В. [14], Савицька Г.В. [15], Чуєв І.М. [17], Шеремет А.Д. [19].

Нормативно-законодавчу базу дослідження представлена ??Податковим Кодексом РФ, Законом про неспроможність (банкрутство), Постановою Уряду РФ, Наказом Мінфіну РФ про форми бухгалтерської звітності, Методичними вказівками по проведенню аналізу фінансового стану [1,2,3,4,5].

Емпірична база дослідження становить фінансова звітність підприємства ВАТ «Жилкомсервіс», бізнес-план організації, його організаційна структура.

Глава 1. Методологічні основи аналізу фінансових результатів

1.1 Сутність і формування фінансових результатів діяльності компанії

«Економічної основний формування фінансових результатів комерційних організацій є їх доходи і витрати» [21, с. 240].

Комерційна організація будує свою діяльність виходячи з перспективи сталого генерування прибутку. У найбільш загальному вигляді прибуток (Р) може бути представлена ??як функція від двох параметрів - доходів (D) і витрат (S):

Р = D - S (1)

«Загальні величини доходів і витрат виступають в якості укрупнених факторів формування чистого прибутку, їх зміни - в якості факторів зміни чистого прибутку» [19, с. 180].

Доходами організації визнається збільшення економічних вигод у результаті надходження активів (грошових коштів, іншого майна) і (або) погашення зобов'язань, що приводить до збільшення капіталу цієї організації, за винятком внесків учасників (власників майна).

Не належать до доходів, а отже, не призводять до збільшення капіталу: суми податку на додану вартість, акцизів та інших аналогічних платежів, що підлягають перерахуванню до бюджету; надходження за договорами комісії; суми, отримані у вигляді авансів в рахунок оплати продукції, товарів, робіт і послуг; суми отриманих задатків і застав; суми, отримані в погашення кредиту.

Витратами організації визнається зменшення економічних вигод у результаті вибуття активів (грошових коштів, іншого майна) і (або) виникнення зобов'язань, що приводить до зменшення капіталу цієї організації, за винятком зменшення внесків за рішенням учасників (власників майна).

Не визнаються витратами вибуття активів у зв'язку з: придбанням (створенням) необоротних активів; вкладами до статутних (складеному) капітали інших організацій; перерахування коштів у рамках благодійної діяльності; договорами комісії; перерахування авансів і задатків; погашення отриманих раніше кредитів і позик.

Класифікація доходів представлена ??на малюнку 1.

Рис. 1. Класифікація доходів підприємства

Різниця доходів і витрат відображає фінансовий результат підприємства (прибуток або збиток). «Валовий прибуток за економічним змістом близька до показника маржинального доходу. Вона розраховується як різниця між виручкою від продажу товарів, продукції, робіт, послуг і собівартістю проданих товарів, продукції, робіт, послуг »[21, с. 247].

Існує безліч підходів до визначення прибутку підприємства, два з них - з умовними назвами: економічний та бухгалтерський - можна розглядати як базові. У сучасній економічній науці можна виділити наступні основні теорії прибутку:

-продуктивність капіталу (прибуток є результат функціонування капіталу як обов'язкового чинника будь-якого виробництва);

-воздержанія (прибуток - це винагорода капіталіста за відстрочку особистого споживання власного капіталу, за ризик в очікуванні ефекту від вкладених у виробництво коштів);

-прібилі як трудового доходу від підприємницької діяльності в усіх її видах;

-Прибуток як результат існування монополії та ін.

В цілому розгляд прибутку та його визначення в умовах ринкової економіки починається з розгляду витрат виробництва. У ринковій економіці поняття витрати виходить з рідкості ресурсів і можливості їх альтернативного використання. Розглянемо різні види витрат.

Економічні (або змінні) витрати будь-якого ресурсу рівні його вартості при найкращому з можливих варіантів використання. Наприклад, робітника можна використовувати як на виробництві пилососів, так і на виробництві роботів. Витрати суспільства по використанню робочого на виробництві пилососів рівні того, що він би зміг дати при виробництві роботів.

Економічні витрати - це ті виплати фірми які вона повинна зробити щоб відвернути ресурси від використання в альтернативних виробництвах.

З позиції фірми економічні витрати можуть бути зовнішні і внутрішні. Зовнішні - це плата за ресурси постачальникам «з кишені фірми».

Внутрішні - це грошові плати які можна було б отримати за свій власний ресурс, наприклад здаючи його в оренду.

Як елемент витрат розглядається і нормальний прибуток. Як мінімальна плата для утримання підприємницького таланту в рамках даного підприємства. Нормальне винагороду за виконання підприємницьких функцій є елементом внутрішніх витрат поряд із внутрішньою рентою і внутрішньою заробітної плати.

Якщо це мінімальне, або нормальне винагороду не забезпечується, підприємець переорієнтується з даного напрямку діяльності на інше, більш привабливе, або навіть відмовиться від ролі підприємця заради отримання зарплати або платні.

В економічні витрати входять всі платежі (зовнішні, внутрішні, нормальна прибуток), необхідні для залучення й утримання ресурсів у фірмі.

Поряд з прибутком від основного виду діяльності (від реалізації продукції, робіт, послуг), підприємство може отримувати й інші види прибутку. Одне з подань взаимоувязки доходів і витрат у процесі діяльності підприємства, в результаті якої якраз і вдається відокремити ті чи інші показники прибутку, наведені на малюнку 2.

-

=

-

=

+ -

=

-

=

Рис. 2. Порядок формування чистого прибутку підприємства [11, с. 277].

Загальний фінансовий результат діяльності підприємства визначається шляхом підрахунку та збалансування всіх прибутків і збитків за звітний період. Одним із принципів визначення фінансових результатів є використання методу нарахування. Таким чином, «прибуток компанії формується в результаті її діяльності, яка, як правило, ведеться в декількох напрямках. критеріями ефективності кожного з видів діяльності є відповідний внесок у загальний прибуток компанії »[12, с. 71].

«При плануванні, обліку та економічному аналізі використовується наступна система показників прибутку:

1) валовий прибуток;

2) прибуток від продажів;

3) бухгалтерський прибуток (прибуток до оподаткування);

4) чистий прибуток [21, с. 247].

«Прибуток - найважливіший економічний показник ефективності роботи організації» [21, с. 245]. Щоб управляти прибутком, необхідно розкрити механізм її формування, визначити частку кожного фактора її зростання чи зниження.

Отримавши прибуток підприємство має сплатити до бюджету податок на прибуток, ставка якого в даний час складає 20% [1]. Однак ряд підприємств можуть застосовувати пільги з податку на прибуток, зокрема, звільнені від податку на прибуток сільськогосподарські організації.

1.2 Методика аналізу фінансових результатів підприємства та рентабельності

В даний час існують різні методики аналізу фінансових результатів. Шеремет А.Д. призводить методику факторного аналізу чистого прибутку підприємства. Основу факторного аналізу становить найбільш проста модель факторного аналізу зміни чистого прибутку [19, с. 180]:

DPчістая = DD - DS (2)

де: DPчістая - зміна чистого прибутку у звітному періоді в порівнянні з базисним;

DD - зміна доходів;

DS - зміна витрат.

Факторний аналіз можна деталізувати, виділивши доходи і витрати за звичайної діяльності та інші доходи і витрати.

Джерелами інформації при аналізі фінансових результатів і прибутку є: Бухгалтерський баланс (форма №1), Звіт про прибутки і збитки (форма №2), Додаток до бухгалтерського балансу (форма №5), Бізнес-план організації.

Бочаров В.В. пропонує свою модель залежності прибутку від факторів. Прибуток від продажів (Ппр) можна представити у вигляді залежності від наступних факторів:

а) Рівня рентабельності продажів (Rпр).

б) коефіцієнт оборотності оборотного капіталу (Коб).

в) Зміни залишків оборотного капіталу (Сік).

Дану залежність прибутку можна представити вигляді факторної моделі:

ППР = Rпр * Коб * Сік (3)

де:

Прибуток від продажів (стор. 050 ф.№2)

Rпр = ------------------------------------------------ ----------- * 100% (4)

Виручка від продажів стр. (Стр. 010 ф.№2)

Виручка від продажів (стор. 010 ф.№2)

Коб = ------------------------------------------------ ---------------------- * 100% (5)

Середні залишки оборотного капіталу (стор. 290 ф.№1)

Показниками ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства є показники рентабельності.

Існує безліч показників рентабельності. Чуєва Л.Н. і Чуєв І.М. вважають: «Рентабельність є відносний показник, який має властивість порівнянності, може бути використаний при порівнянні діяльності різних господарюючих суб'єктів. Рентабельність характеризує ступінь дохідності, вигідності, прибутковості »[18, с. 261]. Вибір коефіцієнта залежить від того, які показники використовуються в розрахунках.

Прибуток від продажів (стор. 050 ф.№2)

Рентабельність продажів = -------------------------------------------- * 100% (6)

Виручка від продажів (стор. 010 ф.№2)

Чистий прибуток (стор.190 ф.№2)

Рентабельність активів = -------------------------------------------- * 100% (7)

Вартість активів (стор. 300 ф. №1)

Чистий прибуток (стор.190 ф.№2)

Фондорентабельность = ---------------------------------------------- * 100 % (8)

ППС основних засобів (форма №5)

Чистий прибуток (стор.190 ф.№2)

Рентабельність соб. капіталу = ------------------------------------ * 100% (9)

Власний капітал (стр.490 ф.№1)

Тобто, Чуєва Л.Н. і Чуєв І.М. вважають, що рентабельність це прибутковість або прибутковість.

Ковальов В.В. розглядає рентабельність не з позиції прибутковості, а з позиції економічного ефекту. «Економічна ефективність - відносний показник, що прирівнює отриманий ефект з витратами або ресурсами, використаними для досягнення цього ефекту» [11, с. 275].

Величина економічного ефекту

Економічна ефективність = ------------------------------------------ (10)

Величина ресурсів або витрат

Ковальов В.В. вважає, що «коефіцієнти рентабельності (прибутковості), з одного боку, являють собою окремий випадок показників ефективності, коли в якості показника ефекту в чисельнику дробу береться прибуток, а в знаменнику - величина ресурсів або витрат» [11, с. 276].

На відміну від традиційної методики економічного аналізу фінансових результатів, маржинальний аналіз використовує як основу маржинальний дохід.

Маржинальний дохід (МД) - це прибуток в сумі з постійними витратами підприємства (Н), або виручка мінус змінні витрати:

МД = П + Н (11)

Звідси:

П = МД - Н (12)

Побудова моделі взаємини обсягу виробництва, собівартості і прибутку іноді більш вузько трактується як аналіз критичної точки беззбитковості. Критична точка (точка беззбитковості) - «це такий обсяг реалізації продукції, який дозволить підприємству покрити всі витрати і вийти на нульовий рівень прибутку» [11, с. 171].

Тобто, під критичною розуміється та точка обсягу продажів, в якій витрати рівні виручці від реалізації всієї продукції, тобто де немає ні прибутку, ні збитку.

Для її обчислення існує три методи розрахунку:

-метод рівняння;

-метод маржинального доходу;

-Графічний зображення.

Суть методу рівняння полягає в тому, що будь-який звіт про фінансові результати (звіт про прибутки і збитки) можна представити у вигляді рівняння:

Виручка - змінні витрати - постійні витрати = прибуток

або:

Ціна одиниці * Кількість - (змінні витрати * кількість) -Постійні = Продукції одиниць на одиницю одиниць витрати = чистий прибуток (13)

Перш ніж розрахувати дане рівняння необхідно з'ясувати, що є змінними витратами, а що постійними.

Змінні витрати змінюються прямо пропорційно рівню (об'ємом) виробничої діяльності. Тобто збільшення рівня виробничої діяльності в два рази викличе збільшення сукупних змінних витрат також в два рази. Отже, сукупні змінні витрати мають лінійну залежність від обсягу виробництва, а змінні витрати на одиницю продукції є постійною величиною.

У свою чергу постійні витрати залишаються незмінними для різних масштабів виробництва за певний період часу. До таких витрат належать: амортизаційні відрахування, заробітна плата керівників і т.п.

Сукупні постійні витрати залишаються незмінними для всіх рівнів обсягів виробництва, а постійні витрати на одиницю продукції зменшуються зі збільшенням обсягу виробництва.

Маржинальний дохід дорівнює виручці від реалізації за мінусом змінних витрат. Маржинальний дохід на одиницю продукції дорівнює ціні мінус питомі змінні витрати.

Постійні витрати

Критична = ------------------------------------------------ ------ (14)

точка Питома маржинальний дохід

1.3 Управління фінансовими результатами і рентабельністю

Висока роль прибутку в розвитку підприємства і забезпеченні інтересів його власників і персоналу визначають необхідність ефективного і безперервного управління прибутком. Управління прибутком являє собою процес вироблення і прийняття управлінських рішень по всіх основних аспектах її формування, розподілу, використання та планування на підприємстві.

Забезпечення ефективного управління фінансовими результатами і рентабельністю підприємства визначає ряд вимог до цього процесу, основними з яких є:

-Інтегрірованность З обший системою управління підприємством. Управління прибутком безпосередньо пов'язано з виробничим менеджментом персоналу, інвестиційним менеджментом, фінансовим менеджментом і деякими іншими видами функціонального менеджменту.

-комплексний Характер формування управлінських рішень. Всі управлінські рішення в області формування і використання прибутку найтіснішим чином взаємопов'язані і мають прямий або непрямий вплив на кінцеві результати управління прибутком.

-Високий Динамізм управління. Системі управління прибутком повинен бути притаманний високий динамізм, що враховує зміну факторів зовнішнього середовища, ресурсного потенціалу, форм організації та управління виробництвом, фінансового стану й інших параметрів функціонування підприємства.

-Многоваріантность Підходів до розробки окремих управлінських рішень. Підготовка кожного управлінського рішення в сфері формування, розподілу і використання прибутку повинна враховувати альтернативні можливості дій.

-Оріентірованность На стратегічні цілі розвитку підприємства. Якими б прибутковими не видалися ті чи інші проекти управлінських рішень у поточному періоді, вони повинні бути відхилені, якщо вони вступають у протиріччя з місією (головною метою діяльності) підприємства, стратегічними напрямками його розвитку, підривають економічну базу формування високих розмірів прибутку в майбутньому періоді.

З урахуванням змісту процесу управління прибутком і пропонованих до нього вимог формуються його цілі і завдання. Головною метою управління прибутком є ??забезпечення максимізації добробуту власників підприємства у поточному та перспективному періоді.

Виходячи з цієї головної мети, можна сформулювати основні завдання, спрямовані на реалізацію головної мети управління прибутком:

-забезпечення Максимізації розміру формованого прибутку, відповідного ресурсному потенціалу підприємства та ринкової ко?юнктуре. Це завдання реалізується шляхом оптимізації складу ресурсів підприємства і забезпечення їх ефективного використання.

-забезпечення Оптимальної пропорційності між рівнем формованого прибутку і допустимим рівнем ризику. Як уже зазначалося, між цими двома показниками існує прямо пропорційний зв'язок. З урахуванням відносини менеджерів до господарських ризиків формується припустимий їх рівень, що визначає агресивну, помірну (компромісну) або консервативну політику здійснення тих чи інших видів діяльності або проведення окремих господарських операцій.

-забезпечення Високої якості формованого прибутку. У процесі формування прибутку підприємства повинні бути в першу чергу реалізовані резерви її зростання за рахунок операційної діяльності і реального інвестування, що забезпечують основу перспективного розвитку підприємства.

-забезпечення Виплати необхідного рівня доходу на інвестований капітал власникам підприємства. Цей рівень при успішній діяльності підприємства повинен бути не нижче середньої норми прибутковості на ринку капіталу, при необхідності відшкодовувати підвищений підприємницький ризик, пов'язаний зі специфікою діяльності підприємства, а також інфляційні втрати.

-забезпечення Формування достатнього обсягу фінансових ресурсів за рахунок прибутку відповідно до завдань розвитку підприємства в майбутньому періоді. Так як прибуток є основним внутрішнім джерелом формування фінансових ресурсів підприємства, її розмір визначає потенційну можливість створення фондів виробничого розвитку, резервного та інших спеціальних фондів, забезпечують подальший розвиток підприємства.

-забезпечення Постійного зростання ринкової вартості підприємства. Це завдання покликана забезпечувати максимізацію добробуту власників у перспективному періоді.

-забезпечення Ефективності програм участі персоналу в прибутку. Програми участі персоналу в прибутку, покликані гармонізувати інтереси власників підприємства і його найманих працівників, повинні з одного боку ефективно стимулювати трудовий внесок цих працівників у формування прибутку, а з іншого боку - забезпечувати досить прийнятний рівень їх соціального захисту, яку держава в сучасних умовах повністю забезпечити не в змозі.

Всі розглянуті задачі управління прибутком найтіснішим чином взаємопов'язані, хоча окремі з них і носять різноспрямований характер (наприклад, максимізація рівня прибутку при мінімізації рівня ризику; забезпечення достатнього рівня задоволення інтересів власників підприємства і його персоналу; забезпечення достатнього розміру прибутку, що спрямовується на приріст активів і на споживання і т.п.). [10]

Висновок

Таким чином, за результатами першого розділу можна зробити наступні висновки. Фінансові результати підприємства складаються з різних видів прибутку (або збитку): валового прибутку, прибутку від продажів, інших доходів і витрат та ін.

Для аналізу фінансових результатів підприємства застосовуються методи факторного аналізу. При цьому найбільшого поширення набув метод ланцюгові підстановки.

Поряд з абсолютними показниками в економічному аналізі фінансових результатів розраховуються відносні показники рентабельності, які також ще називають показниками прибутковості, прибутковості.

Застосування в аналізі відносних показників пов'язане з тим, що абсолютні показники не дозволяють провести порівняння і зробити об'єктивні висновки про ефективність діяльності підприємства. Наприклад, прибуток 100 тисяч рублів може бути прибутком різновеликих за масштабами діяльності і розмірами вкладеного капіталу підприємства.

Поряд з традиційною методикою економічного аналізу фінансових результатів застосовується і зарубіжна методика, яка заснована на розрахунку критичного обсягу продаж та розрахунку точки беззбитковості. Дана методика, на наш погляд, доповнює методику факторного аналізу фінансових результатів. В цілому курсова робота заснована саме на факторному аналізі фінансових результатів, так як керівництву підприємства необхідно точно знати які саме чинники привели до зростання прибутку, а які до зниження, щоб під час прийняти відповідні управлінські рішення щодо підвищення і зростання прибутку.

Глава 2. Оцінка фінансових результатів ВАТ «Жилкомсервіс»

2.1 Коротка економічна характеристика ВАТ «Жилкомсервіс»

Відкрите акціонерне товариство «Жилкомсервіс» юридично зареєстровано і здійснює свою діяльність з 01 січня 2004 року.

ВАТ «Жилкомсервіс» діє на підставі Статуту (Додаток А), зареєстрованого в Адміністрації муніципального освіти міста Новокуйбишевськ. У ньому зареєстровані головні аспекти розвитку, установи та управління підприємством. Статутом підприємства регламентуються види діяльності, які може надавати підприємство, за умови наявності ліцензії на ці види.

Основними напрямками діяльності підприємства є наступні (рис. 3).

 Обслуговування житлового фонду

 Капітальний ремонт

 Поточний ремонт

 Техіческое обслуговування та утримання житлофонду

 Санітарна очистка прибудинкової території

 Вивіз ТПВ

 Транспортні послуги

Рис. 3 Основні напрямки діяльності ВАТ «Жилкомсервіс»

Як бачимо, діяльність ВАТ «ЖКС» в спектрі обслуговування житлового фонду міста включає в себе практично всі напрямки по ремонту, обслуговування та утримання ЖФ міста.

Розглянемо більш докладно види діяльності, які виконує ВАТ «Жилкомсервіс» на ринку надання послуг з утримання та обслуговування житлового фонду міста:

Основним видом діяльності підприємства є технічне обслуговування та утримання об'єктів житлового фонду та об'єктів соцкультпобуту міста.

Технічне обслуговування включає в себе наступні елементи (2.1).

Таблиця 2.1

Елементи технічного обслуговування підприємства ВАТ «ЖКС»

 Елементи технічного

 обслуговування

 Роботи аварійного

 характеру Інші види робіт

 1 2 3

 - Ремонт та утримання в справному стані сантехнічного обладнання будівель і відвідувань, а також інженерних мереж;

 - Ремонт, заміна і робота в безпечному режимі електротехнічного устаткування, будівель, освітлення всередині дворове та внутрішньобудинкових;

 - Ремонтно-будівельні роботи з утримання в справному стані горищного перекриття, даху, цокольного приміщення та місць загального користування (коридори, сходові площадки і марші);

 - Капітальний ремонт несучих конструкцій будівель та інженерних мереж;

 - Санітарне очищення під'їздів та прибудинкової території;

 - Вивезення твердо-побутових відходів;

 - Прийом і складування ТПВ на полігоні.

 а) сантехнічні роботи:

 -Усунення засмічень каналізаційних стояків у підвальному приміщенні; трубопроводів, теплопостачання, водопостачання і т.д.

 б) електротехнічні роботи:

 -заміна електроламп у місцях загального користування;

 - Ремонт проводки в місцях загального користування.

 в) загальнобудівельні роботи:

 - Скління віконних і дверних прорізів у місцях загального користування;

 - Зміцнення дверних полотен і віконних рам у місцях загального користування; листів покрівлі та обшивки стін і т.д.

 - Ремонт окремих ділянок огороджень, обладнання дитячих, господарських майданчиків, контейнерних майданчиків;

 - Прибирання конденсату з горищ.

Підприємство будує свої відносини з іншими підприємствами, організаціями та громадянами в усіх сферах господарської діяльності на основі господарських договорів, угод, контрактів. Підприємство вільно у виборі предмета, змісту і форми договорів та зобов'язань, будь-яких інших форм господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству РФ і Статуту підприємства.

ВАТ «ЖКС» встановлює ціни і тарифи на всі види вироблених робіт, послуг, що випускається і реалізовану продукцію відповідно до нормативними правовими актами РФ.

Структура управління підприємства представлена ??на малюнку 4.

Рис. 4 Структура управління ВАТ «Жилкомсервіс»

Тобто на підприємстві є лінійне управління. При цій формі управління вищестояще ланка концентрує всі функції управління, а об'єкт управління виконує керуючі команди тільки свого суб'єкта управління. Тобто, вищестоящий керівник здійснює одноосібне керівництво підлеглими йому нижчестоящими керівниками, а нижчестоящі керівники підкоряються лише одній особі - своєму безпосередньому керівникові.

Підприємство ВАТ «Жилкомсервіс», здійснюю свою діяльність, прагне до максимізації прибутку, збільшення активів, підвищенню обсягів продажів. Основні економічні показники, що характеризують результати діяльності підприємства, представлені в таблиці 2.2, необхідні дані містяться в бухгалтерській звітності підприємства (додатки Б, В. Г, Д).

Таблиця 2.2

Економічні показники діяльності підприємства ВАТ «Жилкомсервіс» за 2007-2009рр.

 Показники 2007р 2008р 2009р Зміни в 2008р - 2007р Зміни в 2009р -2008р

 Активи підприємства, тис. Р. 9377 9725 9618 348 -107

 Розмір оборотних коштів, тис. Р. 5425 6663 7322 1238 659

 Величина власного капіталу,

 тис. р. 2027 2847 3395 820 548

 Виручка від продажу, тис. Р. 23545 31407 32271 7862 864

 Повна собівартість продажів, тис. Р. 23171 31062 31623 7891 561

 Прибуток (збиток) від продажу, тис. Р. 374345648 -29303

 Рентабельність продажів,% 1,6 1,1 2 -0,5 0,9

З таблиці 2.2 видно, що в 2008 році активи підприємства мали тенденцію до зростання. У 2008 році їх величина зросла порівняно з 2007 роком на 348 тис. Р., А в 2009 році порівняно з 2008 роком знизилася на 107 тис. Р. На ряду з загальною величиною активів підприємства, спостерігається зростання оборотних коштів. Збільшення активів свідчить про те, що підприємство ВАТ «Жилкомсервіс» розширює і нарощує свою діяльність, збільшує свій ресурсний потенціал, що є позитивним моментом.

Виручка від продажів також зростає протягом трьох останніх років. У 2008 році вона зросла в порівнянні з 2007 роком на 32271 тис.р., а в 2009 році порівняно з 2008 роком на 864 тис.р.

Збільшення виручки від продажів свідчить про зростання обсягів продажів товарів, розширенні каналів збуту товарів, захопленні певної частки на ринку даного виду товару, а також про зростання цін на послуги підприємства. Однак збільшення виручки в 2009 році менше ніж у 2008 році, що є негативним моментом.

Одночасно з виручкою зростає і собівартість продажів. У 2008 році вона зросла в порівнянні з 2007 роком на 31623 тис.р., а в 2009 році порівняно з 2008 роком на 561 тис.р. Однак дана зміна слід розглядати як небажаний момент. Збільшення собівартості пов'язане з інфляційними процесами в економіці країни, що призвело до зростання витрат на електроенергію, заробітну плату, до зростання закупівельних цін на товари.

2.2 Аналіз складу і динаміки фінансових результатів підприємства

Склад і динаміку фінансових результатів підприємства ВАТ «Жилкомсервіс» розглянемо на основі даних форми №2 «Звіт про фінансові результати» за 2009, 2008 роки (додатки В і Д). Розрахунок представимо в таблиці 2.3.

Таблиця 2.3

Динаміка і склад показників фінансових результатів ВАТ «Жилкомсервіс» за 2007-2009 рр.

 Показники 2007р 2008р 2009р Зміни

 2008-2007 2009-2008

 А 1 2 3 5 4

 Виручка від продажів без ПДВ, тис. Р. 23545 31407 32271 7862 864

 Валовий прибуток (збиток), тис. Р. 374345648 -29303

 Прибуток (збиток) від продажу, тис. Р. 374345648 -29303

 Інші доходи, тис. Р. 420 2031 1253 1611 -778

 Інші витрати, тис. Р. 763 959 1011 196 52

 Прибуток до оподаткування (збиток), тис. Р. 31 1417 890 1386 -527

 Чистий прибуток (збиток), тис. Р. -3821523824 -298

Динаміка фінансових результатів підприємства ВАТ «Жилкомсервіс» представлена ??на графіку (рис. 5).

Рис.5 Динаміка прибутку підприємства ВАТ «Жилкомсервіс» за 2007-2009 рр.

Розрахунки в таблиці 2.3 показують, у звітному 2009 році підприємство отримало чистий прибуток у розмірі 523 тис. Р, що менше ніж у 2008 році на 298 тис.р. Найбільше зростання чистого прибутку був відзначений у 2008 році в порівнянні з 2007 роком на 824 тис.руб. Прибуток утворилася від основного виду діяльності в розмірі 32271 тис. Р. Величина прибутку від основного виду діяльності у 2008 році знизилася порівняно 2007 роком на 29 тис.р., що є негативним моментом, а в 2009 році зросла в порівнянні з 2008 роком на 303 тис.р. Інші доходи перевищують інші доходи, що також є позитивним моментом.

2.3 Аналіз прибутку від основного виду діяльності

Основна частина фінансового результату підприємства у ВАТ «Жилкомсервіс» утворюється від основного виду діяльності, тобто, від продажу продукції (робіт, послуг).

На величину прибутку (збитку) від реалізації товарів впливає ряд факторів. Розмір прибутку від продажів залежить, насамперед, від обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг). Крім того, істотний вплив на величину прибутку надає структура і собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг), а так само склався середній рівень реалізаційних цін, собівартість продукції (робіт, послуг).

Для факторного аналізу необхідно перерахувати звітні показники за 2009 рік у порівнянні (базисні) ціни. Для цього необхідно скористатися індексом цін. За даними офіційної статистики індекс споживчих цін в 2009 році склав 1,13 [22] .Розрахунок представимо в таблиці 2.4.

Таблиця 2.4

Факторний аналіз фінансових результатів від продажів у ВАТ «Жилкомсервіс»

 Найменування

 показника

 Значення

 показників, тис. р.

 Абсолютна зміна

 с.3-с.2

 Перерахунок в базисні ціни

 с.3 / 1,13

 Зміна без впливу цін

 ст.5-ст.2

 Вплив цін

 с.3-с.5

 Темп росту в порівнянних цінах,%

 с.5 / с2 * 100

 Перевірка

 ст.4 =

 = С6 + с7

 за 2008р за 2009р

 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 1.Виручка від продажу, тис. Р. 31407 32271 864 28558 -2849 3713 90,9 864

 2.Себестоімость продажу, тис. Р. 31062 31623 561 27985 -3077 3638 90,1 561

 3.Прібиль (збиток) від продажу, тис. Р. 345 648 303 573 228 75 166,1 303

Таким чином, як показали розрахунки в таблиці 2.4, обидва чинники (і обсяг продажів і ціни) підвищили прибуток від продажів, що є позитивним моментом. Результати факторного аналізу представлені в таблиці 2.5.

Таблиця 2.5

Результати факторного аналізу прибутку від продажів у ВАТ «Жилкомсервіс»

 Фактори зміни прибутку від продажів Оцінка впливу факторів на зміну прибутку від продажів, тис. Р.

 1.Общее зміну прибутку від продажів 303

 в тому числі, за рахунок зміни:

 - Обсягу продажів 228

 - Цін 75

Розрахунки показали, що прибуток від продажів зросла в 2009 році порівняно з 2008 роком на 303 тис.р. Це збільшення викликано зростанням обсягу продано продукції (робіт, послуг), даний факторів підвищив прибуток на 228 тис.р. У свою чергу зміна цін підвищило прибуток на 75 тис. Р., Але вплив цього фактора виявилося менш істотним.

Прибуток від продажів залежить від рентабельності продажів, оборотності оборотного капіталу і від величини оборотного капіталу. Розрахунок впливу названих факторів на зміну прибутку від продажів виконаємо з використанням методу ланцюгові підстановки (таблиця 2.6). Необхідні дані містяться в бухгалтерській звітності підприємства (додатки Б, В, Г, Д).

Таблиця 2.6

Розрахунок впливу рівня рентабельності, оборотності активів на зміну прибутку від продажів у ВАТ «Жилкомсервіс» за 2009р

 Показники Початок року Кінець року Зміна

 1.Виручка від продажу, тис. Р. 31407 32271 864

 2.Прібиль від продажу, тис. Р. 345648303

 3.Остаткі оборотного капіталу, тис. Р. 6663 7322 659

 4.Рентабельність продажів

 (С.2 / с.1), коефіцієнт 0,011 0,020 0,009

 5.Коеффіцент оборотності (р.1 / с.3) 4,714 4,407 -0,307

 6.Прірост (зменшення) прибутку від продажів за рахунок зміни:

 а) рентабельності продажів

 б) коефіцієнта оборотності

 в) залишку оборотного капіталу

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 283

 -41

 61

 7.Баланс відхилень Х Х 303

1) Перша підстановка - рентабельність продажів фактична, інші показники базисні:

ППР = 0,020 * 4,714 * 6663 = 628 тис. Р.

Dпр = 628 - 345 = 283 тис. Р.

2) Друга підстановка - рентабельність продажів фактична, коефіцієнт оборотності фактичний, залишки оборотного капіталу базисні:

ППР = 0,020 * 4,407 * 6663 = 587 тис. Р.

Dпр = 587 - 628 = -41 тис. Р.

3) Третя підстановка - всі показники фактичні:

ППР = 0,020 * 4,407 * 7322 ? 648 тис. Р.

Dпр = 648 - 587 = 61 тис. Р.

З таблиці 2.6 видно, що прибуток від продажів зросла в 2009 році. На це зростання вплинули два фактори - підвищення рентабельності продажів і збільшення залишків оборотного капіталу. Дані фактори підвищили прибуток на 283 тис. Р. і 61 тис. р., відповідно, що є позитивним моментом. Інший фактор, оборотність оборотного капіталу, знизив прибуток на 41 тис. Р., Що є негативним моментом і вимагає пошуку шляхів усунення цього негативного впливу.

Як видно, зростання прибутку було досягнуто за рахунок якісного фактора (інтенсивного) фактора - підвищення рівня рентабельності. Це свідчить про ефективне управління фінансовими результатами на підприємстві ВАТ «Жилкомсервіс».

2.4 Аналіз інших доходів і витрат

На величину кінцевих фінансових результатів (на величину підсумкової прибутку і чи збитку) впливають ще й інші доходи і витрати. Ці доходи і витрати пов'язані з рухом майна підприємства, частково з результатами виробничої і комерційної діяльності.

Збитки пов'язані з невиробничої діяльністю:

-збитки від списання дебіторської заборгованістю, щодо якої термін позовної давності минув і інших боргів, нереальних для стягнення;

-Суми сумнівних боргів;

-Судові витрати та арбітражні витрати;

-прісужденние, визнані штрафи, пені, неустойки (сплачені);

-курсовие різниці та ін.

Але на підприємстві можуть бути доходи від внепроизводственной діяльності:

- Штрафи, пені, неустойки за порушення умов договорів;

- Активи, отримані безоплатно, у тому числі за договором дарування;

- Надходження до відшкодування заподіяних організації збитків;

- Прибуток минулих років, виявлена ??у звітному році;

- Суми кредиторської і депонентської заборгованості, за якими минув строк позовної давності;

- Курсові різниці;

- Сума дооцінки активів;

- Інші доходи.

Доходи і витрати аналізуються шляхом порівняння їх з попередньому звітним періодом. Доходи і витрати як у звітності так і в аналітичних таблицях показуються розгорнуто. Для їх аналізу складемо таблицю 2.7, необхідні дані містяться в звіті про прибутки і збитки за 2008 рік (додаток Д) .Таблиця 2.7 Динаміки і складу інших доходів і витрат підприємства ВАТ «Жилкомсервіс» в 2007-2008рр, тис. Р.

 Показники Доходи Витрати

 2007р 2008р Зміни 2007р 2008р Зміни

 Відсотки до сплати - - - 7 44 37

 Інші доходи і витрати 420 2031 1611 756 915 159

 Всього 420 2031 1611 763 959 196

Аналіз інших доходів і витрат за 2008-2009 роки представлено таблиці 2.8, необхідні дані містяться в звіті про прибутки і збитки за 2009 рік (додаток В) .Таблиця 2.8 Динаміки і складу інших доходів і витрат підприємства ВАТ «Жилкомсервіс» в 2008-2009рр , тис. р.

 Показники Доходи Витрати

 2008р 2009р Зміни 2008р 2009р Зміни

 Відсотки до сплати - - - 44212168

 Інші доходи і витрати 2031 1253 -778 915 799 -116

 Всього 2031 1253 -778 959 1011 52

З таблиць 2.7 та 2.8 видно, що в цілому в 2009 році порівняно з 2008 роком інші доходи підприємства знизилися на 778 тис. Р., Проте їх величина суттєво перевищує рівень 2007 року. У 2008 році інші доходи зросли в порівнянні з 2007 роком на 1611 тис.р, при цьому інші витрати зросли відносно не суттєво на 196 тис.р. Дані зміни є позитивним моментом, зростання інших доходів перевищує збільшення інших витрат, сальдо між ними позитивне. Інші витрати в 2009 році склали 1077 тис. Р., З них відсотки сплачені за користування позиковими коштами склали 212 тис. Р. У 2009 році інші доходи знизилися на 778 тис.р., інші витрати зросли на 52 тис.р. Дана тенденція є негативним моментом.

2.5 Аналіз показників рентабельності

Основним показником беззбиткової роботи підприємства є прибуток. Однак за цим показником, взятому ізольовано, не можна зробити обгрунтовані висновки про ефективність роботи підприємства в порівнянні з іншими або середньогалузевими даними. Так, прибуток 100 тисяч рублів може бути прибутком різновеликих за масштабами діяльності і розмірами вкладеного капіталу підприємства. Тому в аналізі для зіставлення та оцінки діяльності різних підприємств використовують відносні показники рентабельності, що розраховуються як відношення отриманого доходу чи прибутку до середньої величини використаних ресурсів.

Розрахунок показників рентабельності для аналізованого підприємства проведемо в таблиці 2.9 і 2.10, необхідні дані міститися в бухгалтерських балансах (додатки Б і Г) і звіті про прибутки і збитки (додатки Б і Д).

Таблиця 2.9

Динаміка показників рентабельності капіталу в ВАТ «Жилкомсервіс» за 2007-2009рр

 Показники 2007р 2008р 2009р Зміни в 2008 році в порівнянні з 2007 г Зміни в 200 році в порівнянні з 2008 г

 1.Чістая прибуток (збиток), що залишився в розпорядженні підприємства, тис.р.

 2.Стоімость всіх активів, тис. Р.

 3.Акціонерний (власний) капітал, тис.р.

 4.Рентабельність всього капіталу

 (П.1: п.2) * 100%

 5.Рентабельность власного

 капіталу (п.1: п.3) * 100%

 -3

 9377

 2027

 -0,03

 -0,14

 821

 9725

 2847

 8,4

 28,8

 523

 9618

 3395

 5,4

 15,4

 824

 348

 820

 8,43

 28,94

 -298

 -107

 548

 -3,0

 -13,4

Розрахунки показали, в 2007 році показники рентабельності капіталу мали від'ємне значення, що свідчило про збитковість діяльності підприємства ВАТ «Жилкомсервіс». Однак в 2008 і 2009 роках ситуація істотно змінилася. Рентабельність власного капіталу зросла в 2008 році порівняно з 2007 роком на 28,94%, що є позитивним моментом, а в 2009 році порівняно з 2008 роком знизилася на 13,4%.

Як негативний момент відзначається зниження рентабельності активів і власного капіталу в 2009 році в порівнянні з 2008 роком.

Зниження показників рентабельності свідчить про зниження доходу власників, з кожної гривні вкладеного в підприємство. Все це свідчить про неефективне управління фінансово-господарською діяльністю організації і вимагає пошуку шляхів підвищення показників рентабельності капіталу. В іншому випадку власники даного бізнесу можуть поставити питання про закриття організації, вилученні з обороту власних коштів і вкладення їх у більш вигідні сфери бізнесу.

Таблиця 2.10

Динаміка показників рентабельності продажів у ВАТ «Жилкомсервіс» за 2007-2009 рр.

 Показники 2007р 2008р 2009р Зміни в 2008 році в порівнянні з 2007 г Зміни в 2009 році в порівнянні з 2008р

 1.Прібиль (збиток) від продажу, тис. Р.

 2.Налогооблагаемая прибуток (збиток), тис. Р

 3.Чістая прибуток (збиток), тис. Р.

 4.Виручка від продажу, тис. Р.

 5.Рентабельность продажів по прибутку

 від реалізації (п.1: п.4) * 100%

 6.Рентабельность продажів по

 оподатковуваного прибутку

 (П.2: п.4) * 100%

 7.Рентабельность продажів по чистому

 прибутку (п.3: п.4) * 100%

 374

 31

 -3

 23545

 1,59

 0,13

 -0,01

 345

 1417

 821

 31407

 1,09

 4,51

 2,61

 648

 890

 523

 32271

 2,01

 2,76

 1,62

 -29

 1386

 824

 7862

 -0,5

 4,38

 2,62

 303

 -527

 -298

 864

 0,92

 -1,75

 -0,99

аналіз фінансовий собівартість рентабельність

З розрахунків видно, що рентабельність продажів по прибутку від реалізації знизилася в 2008 році в порівнянні з 2007 роком на 0,5%, що є негативним моментом, а по оподатковуваного та чистого прибутку зросла, це позитивні зміни.

У 2009 році рентабельність продажів по прибутку від реалізації зросла на 0,92%, що є позитивним моментів, але за іншими показниками рентабельності спостерігається зниження, це негативна зміна.

У 2009 році з кожної гривні виручки від продажів було отримано 2,01 копійок прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг). У 2009 році майже всі показник рентабельності продажів мають тенденцію зниження. Відзначається зниження рентабельності продажів по оподатковуваного прибутку та чистого прибутку. Все це є негативним моментом.

На рівень рентабельності продажів впливають два фактори: зміна обсягу реалізації і зміна собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг). Вплив першого фактора визначається розрахунком з використанням методу ланцюгових підстановок:

N1 - S0 N0 - S0

D КN = -------------- - --------------- (15)

N1 N0

де:

N1, N0 -Виручка від продажів, відповідно звітному і базисному періодах;

S1, S0 - собівартість продажів, відповідно звітному і базисному періодах.

Вплив зміни собівартості складе:

N1 - S1 N1 - S0

D Кs = -------------- - --------------- (16)

N1 N1

Сума факторних відхилень дає загальну зміну рентабельності у звітному періоді в порівнянні з базисним періодом:

D К = КN + Кs (17)

Розглянемо вплив факторів на зміну рентабельності продукції:

а) вплив зміни обсягу реалізації

32271 - 31062 31407 - 31062

D КN = ---------------------- - -------------------- »0,037 - 0,011 »0,026 (2,6%)

32271 31407

б) вплив зміни собівартості продажів

32271 - 31623 32271 - 31062

D Кs = ---------------------- - -------------------- »0,020 - 0,037 »-0,017 (-1,7%)

32271 32271

Таким чином, з розрахунків видно, що зростання обсягу реалізації продукції (робіт, послуг) підвищило рентабельність продажів на 2,6%, що є позитивним моментом, а зростання собівартості продажів знизило показник рентабельності на 1,7%, це негативний вплив, але вплив цього фактора виявилося менш істотно.

Загальне відхилення збитковості у звітному періоді (2009) порівняно з минулим роком:

D К = D КN + D КS = 2,6% + (-1,7%) = 0,9%

Висновок

Таким чином, за результатами другого розділу можна зробити наступні висновки. У звітному 2009 році підприємство отримало чистий прибуток у розмірі 523 тис. Р, що менше ніж у 2008 році на 298 тис.р. Найбільше зростання чистого прибутку був відзначений у 2008 році в порівнянні з 2007 роком на 824 тис.руб. Прибуток утворилася від основного виду діяльності в розмірі 32271 тис. Р. Величина прибутку від основного виду діяльності у 2008 році знизилася порівняно 2007 роком на 29 тис.р., що є негативним моментом, а в 2009 році зросла в порівнянні з 2008 роком на 303 тис.р. Інші доходи перевищують інші доходи, що також є позитивним моментом.

Основна частина фінансового результату підприємства у ВАТ «Жилкомсервіс» утворюється від основного виду діяльності, тобто, від продажу продукції (робіт, послуг). При цьому на величину прибутку (збитку) від реалізації товарів впливає ряд факторів. Розмір прибутку від продажів залежить, насамперед, від обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг). Крім того, істотний вплив на величину прибутку надає структура і собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг), а так само склався середній рівень реалізаційних цін, собівартість продукції (робіт, послуг).

Факторний аналіз на основі двофакторної моделі показав, що прибуток від продажів зросла в 2009 році порівняно з 2008 роком на 303 тис.р. Це збільшення викликано зростанням обсягу продано продукції (робіт, послуг), даний факторів підвищив прибуток на 228 тис.р. У свою чергу зміна цін підвищило прибуток на 75 тис. Р., Але вплив цього фактора виявилося менш істотним.

Факторний аналіз на основі трехфакторной моделі показав, що зростання прибутку від продажів вплинули два фактори - підвищення рентабельності продажів і збільшення залишків оборотного капіталу. Дані фактори підвищили прибуток на 283 тис. Р. і 61 тис. р., відповідно, що є позитивним моментом. Інший фактор, оборотність оборотного капіталу, знизив прибуток на 41 тис. Р., Що є негативним моментом і вимагає пошуку шляхів усунення цього негативного вліянія.Аналіз інших доходів і витрат показав, що в цілому в 2009 році порівняно з 2008 роком інші доходи підприємства знизилися на 778 тис. р., проте їх величина суттєво перевищує рівень 2007 року. У 2008 році інші доходи зросли в порівнянні з 2007 роком на 1611 тис.р, при цьому інші витрати зросли відносно не суттєво на 196 тис.р. Дані зміни є позитивним моментом, зростання інших доходів перевищує збільшення інших витрат, сальдо між ними позитивне. Інші витрати в 2009 році склали 1077 тис. Р., З них відсотки сплачені за користування позиковими коштами склали 212 тис. Р. У 2009 році інші доходи знизилися на 778 тис.р., інші витрати зросли на 52 тис.р. Дана тенденція є негативним моментом.

Аналіз показників рентабельності виявив такі позитивні і негативні моменти. У 2007 році показники рентабельності капіталу мали від'ємне значення, що свідчило про збитковість діяльності підприємства ВАТ «Жилкомсервіс». Однак в 2008 і 2009 роках ситуація істотно змінилася. Рентабельність власного капіталу зросла в 2008 році порівняно з 2007 роком на 28,94%, що є позитивним моментом, а в 2009 році порівняно з 2008 роком знизилася на 13,4%. Як негативний момент відзначається зниження рентабельності активів і власного капіталу в 2009 році в порівнянні з 2008 роком.

Рентабельність продажів по прибутку від реалізації знизилася в 2008 році в порівнянні з 2007 роком на 0,5%, що є негативним моментом, а по оподатковуваного та чистого прибутку зросла, це позитивні зміни. У 2009 році рентабельність продажів по прибутку від реалізації зросла на 0,92%, що є позитивним моментів, але за іншими показниками рентабельності спостерігається зниження, це негативна зміна.

Факторний аналіз рентабельності продажів виявив наступне. Зростання обсягу реалізації продукції (робіт, послуг) підвищило рентабельність продажів на 2,6%, а зростання собівартості продажів знизило показник рентабельності на 1,7%, однак вплив цього фактора виявилося менш істотно.

Розробку управлінських рішень по усуненню негативного впливу факторів на прибуток і рентабельність представимо в третьому розділі.

Глава 3: Розробка управлінських рішень, спрямованих, на збільшення фінансових результатів

3.1 Шляхи підвищення фінансових результатів підприємства

Основними джерелами підвищення прибутку підприємства є збільшення обсягів реалізації продукції (робіт і послуг), зниження собівартості, підвищення якості робіт, послуг і т.д.

З метою підвищення фінансових результатів та рівня рентабельності, підприємству ВАТ «Жилкомсервіс» рекомендується:

1) знизити собівартість продукції, так як саме цей фактор знизив рентабельність продажів (див. Розрахунки факторного аналізу рентабельності у другому розділі);

2) знизити величину інших витрат до рівня минулого звітного періоду, що призведе до позитивного сальдо інших доходів і витрат і підвищить загальний фінансовий результат. У 2008 році сальдо інших доходів і витрат склало 2031 - 959 = 1072 тис. Р., Що набагато вище ніж, у 2009 році (див. Таблиці 2.7 і 2.8);

3) продовжити збільшення виручки, так як цей фактор впливає позитивно на прибуток від продажів;

4) змінити підрядників, які виконують свою роботу недобросовісно, ??неякісно;

5) скоротити чисельність працівників підприємства, так як у ВАТ «Жилкомсервіс» є співробітники, які числяться в обліковому складі, але фактично не виконують трудові обов'язки, але заробітна плата їм нараховується;

6) надати знижки своїм клієнтам і вказати їх у квитанціях, у випадку, якщо клієнт, сплатить всю суму готівкою - то знижка 15%;

7) з метою зниження інших витрат, необхідно уникати штрафних санкцій, а також по можливості відмовитися від кредитів банків, так як за користування ними підприємство сплачує відсотки;

8) з метою підвищення інших доходів, рекомендується розвинути побічні види діяльності, зокрема на балансі підприємства ВАТ «Жилкомсервіс» числяться кілька приміщень, які простоюють, їх можна здавати в оренду і отримувати інший дохід у вигляді орендної плати;

9) з метою підвищення інших доходів підприємству необхідно вільні грошові кошти, що знаходяться на розрахунковому рахунку, вкласти в цінні папери або в статутні капітали інших підприємств, що призведе до іншого доходу у вигляді відсотків і дивідендів від цінних паперів, від участі в інших організаціях;

10) як заходи з підвищення прибуток від продажів, можна підвищити ціни на свої послуги приблизно на 5% -7%, що приблизно відповідає темпам інфляції в економіці і в результаті цього обгрунтовано.

Необхідно відзначити, що обсяг продажів може здійснювати як позитивний, так і негативний вплив на суму прибутку. Збільшення обсягу продажів рентабельної продукції (робіт або послуг) призводить до пропорційного збільшення прибутку. Якщо ж продукція, роботи чи послуги є збитковими, то при збільшенні обсягу продажів відбувається зменшення величини прибутку.

Собівартість продажів і прибуток знаходяться в зворотній залежності: зниження собівартості призводить до відповідного зростання суми прибутку і навпаки.

Підвищення ціни при незмінних інших факторах завжди приводить до збільшення фінансового результату. Ціна реалізації є інтенсивним чинником зростання прибутку, однак темпи її збільшення не повинні призводити до випереджаючого темпу скорочення обсягів продажів.

3.2 Оптимізація собівартості за рахунок зміни постачальників

Якщо підприємство ВАТ «Жилкомсервіс» відмовиться від дорогих підрядників, з якими підприємство почало працювати в останньому звітному 2009 році, а також скоротить тих працівників, які тільки числяться на підприємства, то собівартість продажів знизиться до рівня 2008 року, в результаті цього рівень рентабельності продажів зросте на 1,7% (див. розрахунки в параграфі 2.5). Бо саме за рахунок зростання собівартості, рентабельність знизилася на 1,7%.

Для зниження собівартості необхідно змінити більш дорогих підрядників на більш вигідних, які пропонують аналогічні послуги за низькими цінами, або переглянути умови договорів з діючими підрядниками.

Підприємство ВАТ «Жилкомсервіс» працює з трьома підрядниками з вивезення сміття.

Підрядник №1: за планом: щодня з 8-9 і з 16-17.00, в т.ч. сб, нд Вартість його послуг за планом 70 тис. Р. в місяць. Однак фактично: час роботи його становить 1/3 дня з 15-19 і вартість його послуг складає 90 тис.р. в місяць.

Підрядник №2: за планом: щодня з 9-11 і з 17-18.00, в т.ч. сб, нд Вартість його послуг за планом 80 тис. Руб в місяць. Однак фактично: час роботи його становить 5 годин з 9- 14 і вартість його послуг складає 100 тис.р. в місяць.

Підрядник №3: за планом: щодня з 11-12 і з 18-20.00, в т.ч. сб, нд Вартість його послуг за планом 70 тис. Руб в місяць. Фактично: час роботи його становить 3 години з 18 - 22 і вартість його послуг складає 70 тис.р. в місяць.

Підприємству ВАТ «Жилкомсервіс» необхідно переглянути умови договору з кожним підрядником і ввести їх в графік роботи за планом, в іншому випадку необхідно змінити підрядників. В даний час ринок цих послуг широко розвинений і на ньому існує конкуренція і боротьба за покупців, тому підприємство ВАТ «Жилкомсервіс» без особливих труднощів знайде більш вигідного підрядника.

Таким чином, економія на витратах підрядника складе:

№1) 70 - 90 = -20 тис.р. * 12 місяців = -240 тис.р.

№2) 80 - 100 = -20 тис.р. * 12 місяців = -240 тис.р.

№3) 70 - 70 = 0 тис.р.

Результати економії витрат на підрядників представлені в таблиці 2.11.

Таблиця 2.11

Економія витрат від зміни підрядників і перегляду умов договорів з ними

 Підрядник Терміни роботи, година Фактичні витрати на рік на підрядників в 2009рік Нові витрати на рік на підрядників

 Економія,

 тис.р.

 (Гр. 4 - гр. 3)

 1 2 3 4 травень

 №1 8-9; 16-17 90 * 12 = 1080 70 * 12 = 840 240

 №2 9-11, 17-18 100 * 12 = 1200 80 * 12 = 960 240

 №3 11-12, 18-20 70 * 12 = 840 70 * 12 = 840 -

 Разом Х 3120 2640 480

Таким чином, в результаті зміни підрядників або перегляду умов договору зі старими підрядниками, витрати знизяться на 480 тис. Р., Що відіб'ється на рівні рентабельності продажів (скористаємося результатами розрахунків параграфа 2.5.):

Рентабельність в 2009 році склала 2,01%. Новий рівень рентабельності продажів складе:

Rпр = Прибуток / Виручка від продажів =

= (32271- (31623-480)) / 32271 * 100% = 3,49%

Тобто, від даного заходу рентабельність продажів зросте на 1,48% (3,49 - 2,01 = 1,48%).

3.3 Кредитна політика

Якщо підприємство ВАТ «Жилкомсервіс» відмовиться в наступному звітному році від кредитів банків, то воно перестане сплачувати відсотки за користування позиковими коштами в розмірі 212 тис. Р., Які були сплачені в 2009 році, в результаті цього, зросте прибуток до оподаткування на 212 тис .р. (Див. Таблицю 2.8, параграф 2.4).

У звітному в 2009 році підприємство ВАТ «Жилкомсервіс» має короткостроковий кредит банку в розмірі 750 тис. Р. (Додаток Б). Кредит взято в банку Уралсиб для поповнення оборотних коштів, тобто, для фінансування поточної діяльності. Процентна ставка становить 24% річних. Тобто, відсотки сплачені за рік за цим кредитом складають 180 тис.руб.

Підприємству ВАТ «Жилкомсервіс» рекомендується відмовитися від даного позикового джерела фінансування і фінансувати поточну діяльність за власних джерел, яким є нерозподілений прибуток поточного року і минулих років. Так нерозподілений прибуток підприємство має право використовувати на різні цілі і з економічної точки зору в даному випадку доцільніше її не "проїдати», а використовувати в більш вигідних цілях.

В результаті цього підприємство з економить на відсотках в наступному році 180 тис.руб. Результат від даного заходу представимо в таблиці 3.2.

Таблиця 3.2

Економія на відсотках за рахунок заміни позикового джерела на власне джерело фінансування поточної діяльності

 Джерело фінансування Витрати на джерело в рік Наслідки

 Короткостроковий кредит банку Відсотки на суму 180 тис.руб Знизять величину інших доходів

 Нерозподілений прибуток Відсутність витрат Призведе до економії на відсотках

3.4 Оптимізація за рахунок знижок на оплату

Факторний аналіз на основі трехфакторной моделі у другому розділі (див. Таблицю 2.6) показав, що один з факторів - оборотність оборотного капіталу, надав негативний вплив на прибуток від продажів. В результаті необхідно вжити заходів щодо підвищення оборотності поточних активів, що призведе до зростання прибутку.

Оборотність поточних активів залежить від швидкості обігу такого найважливішого елемента як дебіторська заборгованість, оскільки саме дебіторська заборгованість займає істотну частку в загальній величині оборотного капіталу (див. Бухгалтерський баланс додаток Б).

Стан розрахунків з дебіторами безпосередньо впливає на своєчасне надходження грошових коштів, а це, у свою чергу, позначається на швидкості обороту всього оборотного капіталу. Чим вище оборотність дебіторської заборгованості, тим швидше підприємство отримує кошти від продажів. Величина, терміни погашення дебіторської заборгованості впливають на оборотність поточних активів, ефективність їх використання

Підприємству ВАТ «Жилкомсервіс» рекомендується керувати дебіторською заборгованістю шляхом подання знижок покупцям, тобто, надавати знижки своїм клієнтам і вказувати їх у квитанціях, у випадку, якщо клієнт, сплатить всю суму готівкою, то знижка становитиме 15%.

На підприємстві ВАТ «Жилкомсервіс» обсяг продажів у 2009р склав 32271 тис.руб., В тому числі в кредит 4428 тис.руб. Період погашення дебіторської заборгованості дорівнює:

Період Величина дебіторської заборгованості * Тривалість періоду

погашення = ------------------------------------------------ -------------------- (17)

Виручка від продажів

4428 тис.руб

-------------------------- * 365 дн = 50,1 дня.

32271 тис.руб

Підприємству ВАТ «Жилкомсервіс» необхідно надати знижки в розмірі 15%. Оплата зі знижкою вигідна для покупців, так як вони сплачують суму заборгованості меншу ніж, зазначено в рахунку. В результаті цього заходу період погашення дебіторської заборгованості скоротитися і становитиме:

4428 тис.руб * (100% -15%) / 100%

-------------------------------------------------- - * 365 дн = 42,6 дня.

32271 тис.руб

Таким чином, період обертання дебіторської заборгованості скоротиться на 7,5 дня (42,6 дня - 50,1 дня), отже, на 7,5 дня скоротитися термін відсутності грошових коштів на підприємстві.

Необхідно визначити оборот дебіторської заборгованості за прогнозований період при фактичному терміні погашення дебіторської заборгованості та при розрахунковому терміні.

Оборот дебіторської заборгованості визначається як відношення виручки від реалізації до величини дебіторської заборгованості:

Фактично:

32271 тис.руб

Ко = ------------------------- = 7,3 оборотів

4428 тис.руб

Розрахункова (очікувана):

32271 тис.руб

Ко = ------------------------------------------ = 8,6 обороту

4428 * (100% -15%) / 100%

Від даного заходу оборотність дебіторської заборгованості повинна зрости на 1,3 обороту, що прискорить і оборотність всього оборотного капіталу підприємства.

Трехфакторную модель залежності прибутку від продажів має вигляд (див. Розділ 1 і розрахунки другого розділу):

ППР = Rпр * Коб * Сік

У 2009 році ця модель мала вигляд:

ППР = 0,020 * 4,407 * 7322 ? 648 тис. Р.

Розрахунковий прибуток від продажів в результаті зростання коефіцієнта оборотності на 1,3 (4,407 + 1,3 = 5,707) прийме вигляд:

ППР = 0,020 * 5,707 * 7322 ? 836 тис.р.

Зміна прибуток від продажів = 836 - 648 = 188 тис.руб.

Тобто, в результаті підвищення оборотності оборотного капіталу на 1,3 обороту, прибуток від продажів повинна зрости на 188 тис.руб.

Результати розрахунків представимо в таблиці 3.3.

Таблиця 3.3

Вплив зміни оборотності оборотного капіталу на прибуток від продажів

 Показник У 2009 році Після впровадження заходу Зміна

 Коефіцієнт оборотності, оборотів 4,407 5,07 0,663

 Прибуток від продажів, тис.р. 648836188

Зведені результати розрахунків від запропонованих заходи представлені в таблиці 3.4. Необхідні дані містяться в таблицях 3.1, 3.2, 3.3.

Таблиця 3.4

Зміна прибутку і рентабельності від запропонованих заходів

 Показники

 Базові

 показники

 Розрахунковий

 показники Зміни

 Собівартість, тис.р 31623 31143 -480

 Рентабельність продажів,% 2,01 2,08 +1,48

 Відсотки сплачені, тис.р. 180 0 -180

 Коефіцієнт оборотності, оборотів 4,407 5,07 0,663

 Прибуток від продажів, тис.р. 648836 +188

Таким чином, від пропонованих заходи рентабельність продажів повинна зрости на 1,48%; інші доходи знизяться на 180 тис.р., отже, зросте в позитивну сторону сальдо інших доходів і витрат; прибуток від продажів зросте на 188 тис.р.

Висновок

За результатами пророблених розрахунків можна зробити наступні висновки і внести пропозиції щодо підвищення прибутку підприємства ВАТ «Жилкомсервіс» і його рентабельності.

У звітному 2009 році підприємство отримало чистий прибуток у розмірі 523 тис. Р, що менше ніж у 2008 році на 298 тис.р. Найбільше зростання чистого прибутку був відзначений у 2008 році в порівнянні з 2007 роком на 824 тис.руб. Прибуток утворилася від основного виду діяльності в розмірі 32271 тис. Р. Величина прибутку від основного виду діяльності у 2008 році знизилася порівняно 2007 роком на 29 тис.р., що є негативним моментом, а в 2009 році зросла в порівнянні з 2008 роком на 303 тис.р. Інші доходи перевищують інші доходи, що також є позитивним моментом.

Основна частина фінансового результату підприємства у ВАТ «Жилкомсервіс» утворюється від основного виду діяльності, тобто, від продажу продукції (робіт, послуг).

Факторний аналіз на основі двофакторної моделі показав, що прибуток від продажів зросла в 2009 році порівняно з 2008 роком на 303 тис.р. Це збільшення викликано зростанням обсягу продано продукції (робіт, послуг), даний факторів підвищив прибуток на 228 тис.р. У свою чергу зміна цін підвищило прибуток на 75 тис. Р., Але вплив цього фактора виявилося менш істотним.

Факторний аналіз на основі трехфакторной моделі показав, що зростання прибутку від продажів вплинули два фактори - підвищення рентабельності продажів і збільшення залишків оборотного капіталу. Дані фактори підвищили прибуток на 283 тис. Р. і 61 тис. р., відповідно, що є позитивним моментом. Інший фактор, оборотність оборотного капіталу, знизив прибуток на 41 тис. Р., Що є негативним моментом і вимагає пошуку шляхів усунення цього негативного вліянія.Аналіз інших доходів і витрат показав, що в цілому в 2009 році порівняно з 2008 роком інші доходи підприємства знизилися на 778 тис. р., проте їх величина суттєво перевищує рівень 2007 року. У 2008 році інші доходи зросли в порівнянні з 2007 роком на 1611 тис.р, при цьому інші витрати зросли відносно не суттєво на 196 тис.р. Дані зміни є позитивним моментом, зростання інших доходів перевищує збільшення інших витрат, сальдо між ними позитивне. Інші витрати в 2009 році склали 1077 тис. Р., З них відсотки сплачені за користування позиковими коштами склали 212 тис. Р. У 2009 році інші доходи знизилися на 778 тис.р., інші витрати зросли на 52 тис.р. Дана тенденція є негативним моментом.

Аналіз показників рентабельності виявив такі позитивні і негативні моменти. У 2007 році показники рентабельності капіталу мали від'ємне значення, що свідчило про збитковість діяльності підприємства ВАТ «Жилкомсервіс». Однак в 2008 і 2009 роках ситуація істотно змінилася. Рентабельність власного капіталу зросла в 2008 році порівняно з 2007 роком на 28,94%, що є позитивним моментом, а в 2009 році порівняно з 2008 роком знизилася на 13,4%. Як негативний момент відзначається зниження рентабельності активів і власного капіталу в 2009 році в порівнянні з 2008 роком.

Рентабельність продажів по прибутку від реалізації знизилася в 2008 році в порівнянні з 2007 роком на 0,5%, що є негативним моментом, а по оподатковуваного та чистого прибутку зросла, це позитивні зміни. У 2009 році рентабельність продажів по прибутку від реалізації зросла на 0,92%, що є позитивним моментів, але за іншими показниками рентабельності спостерігається зниження, це негативна зміна.

Факторний аналіз рентабельності продажів виявив наступне. Зростання обсягу реалізації продукції (робіт, послуг) підвищило рентабельність продажів на 2,6%, а зростання собівартості продажів знизило показник рентабельності на 1,7%, однак вплив цього фактора виявилося менш істотно.

З метою підвищення фінансових результатів та рівня рентабельності, підприємству ВАТ «Жилкомсервіс» рекомендується:

- Знизити собівартість продажів, так як саме цей фактор знизив рентабельність продажів;

- Знизити величину інших витрат до рівня минулого звітного періоду, що призведе до позитивного сальдо інших доходів і витрат і підвищить загальний фінансовий результат.

Якщо підприємство ВАТ «Жилкомсервіс» підвищить сальдо інших доходів і витрат до рівня 2008 року, то прибуток зросте на 1415 тис.руб. Зниження собівартості продажів да рівня 2008 підвищить рентабельність на 1,7%.

Як показав факторний аналіз, оборотність оборотного капіталу знизило прибуток від продажів. Для усунення впливу цього негативного зміни, підприємству ВАТ «Жилкомсервіс» підвищити оборотність поточних активів за рахунок підвищення числа обертів дебіторської заборгованості, оскільки саме її величина займає істотну частку в загальній величині оборотних коштів.

Підвищити оборотність дебіторської заборгованості і всього оборотного капіталу можна за рахунок застосування знижок покупцям за дострокову оплату виставлених рахунків. В результаті даного заходу оборотність дебіторської заборгованості і всього оборотного капіталу повинна зрости на 1,3 обороту, що призведе до зростання прибутку від продажів на 188 тис.р.

Глосарій

1. Виручка (обсяг продажів) - кількість грошових коштів або інших благ, одержуване компанією за певний період її діяльності, в основному за рахунок продажу продуктів або послуг своїм клієнтам.

2. Прибуток - різниця між доходами і витратами підприємства.

3. Активи - це всі матеріальні ресурси, що мають грошову вартість і знаходяться в розпорядженні підприємства. Активи поділяються на матеріальні та нематеріальні активи.

4. Пасиви - це фінансові зобов'язання підприємства.

5. Доходи - збільшення економічних вигод організації в результаті надходження активів (грошових коштів, іншого майна) і (або) погашення зобов'язань, що приводить до збільшення капіталу цієї організації, за винятком внесків учасників (власників майна).

6. Витрати - зменшення економічних вигод організації в результаті вибуття активів (грошових коштів, іншого майна) і (або) виникнення зобов'язань, що приводить до зменшення капіталу цієї організації, за винятком зменшення внесків за рішенням учасників (власників майна).

7. Маржинальний дохід - це виручка від реалізації за мінусом змінних витрат.

8. Рентабельність - відносний показник, який має властивість порівнянності, може бути використаний при порівнянні діяльності різних господарюючих суб'єктів.

9. Власний капітал - це вартість всього майна підприємства після сплати всіх боргів.

Список використаної літератури

1.Налоговие кодекс РФ частина друга.

2.Закон про неспроможність (банкрутство) (Федеральний закон від 26 жовтня 2002р, №127-ФЗ).

3.Постанова Уряду РФ №367 від 25.06.2003 «Про правила проведення арбітражними керуючими фінансового аналізу».

4. Наказ Міністерства Фінансів РФ від 22.07.03. № 67н. «Про форми бухгалтерської звітності організацій» (в ред. Наказу Мінфіну РФ від 18.09.2006 N 115н).

5.Методіческіе вказівки щодо проведення аналізу фінансового стану організацій (Наказ Федеральної служби Росії з фінансового оздоровлення і банкрутства від 23.01.2001г №16).

6.Методіческіе положення щодо оцінки фінансового стану підприємств і встановленню незадовільною структури балансу. (Затверджено розпорядженням Федерального управління в справах неспроможність (банкрутство) №31-р від 12.08.1994г (зі змінами та доповненнями від 12.09.94 N 56-р).

7.Аверіна О.І., Мамаєва І.С. Аналіз фінансової стійкості підприємства за принципами РСБУ і МСФО // Економічний аналіз: теорія і практика №34, 2009.

8.Ісламова Н.В. Системний аналіз економічного потенціалу суб'єктів малого підприємництва // Економічний аналіз: теорія і практика №18, 2009.

9.Когденко В.Г. Економічний аналіз. - 2-е вид., Перераб. і допл. М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2009.

10.Кошелева В.А., Кропивницького С.Н. Шляхи та інструменти управління прибутком підприємства. II Всеукраїнська наукова конференція студентів «Проблеми управління виробничо-економічною діяльністю суб'єктів господарювання». 24 квітня 2008р.

11.Ковалев В.В., Волкова О.М. Аналіз господарської діяльності підприємства М .: ТК Велбі, 2010.- 424с.

12.Князев С.Є. та ін. Оцінка ефективності видів діяльності компанії при формуванні прибутку // Фінанси №11, 2009р.

13.Мельнік М.В., Когденко В.Г. Рентабельність інвестованого капіталу в системі аналізу ланцюжка створення вартості // Економічний аналіз: теорія і практики №9, 2010

14.Полежарова Л.В. Про оподаткування прибутку в аспекті проблем тонкої капіталізації // Фінанси №3, 2009р.

15.Савіцкая Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємств. - 5-е вид. М .: ИНФРА-М, 2009.

16.Савіцкая Г.В. Аналіз господарської діяльності. - 3-е изд. М .: ИНФРА-М, 2005.

17.Чуев І.М. Комплексний економічний аналіз фінансово-господарської діяльності. - 3-е изд., Перераб. і доп. М .: Дашков і К, 2010.

18.Чуева Л.М., Чуєв І.М. Аналіз фінансово-господарської діяльності. - 7-е изд., Перераб. і доп. - М .: Дашков і К, 2008.-352с.

19.Шеремет А.Д. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства. М .: ИНФРА-М, 2008.

20.Шевчук Д.А. Корпоративні фінанси. М .: ГроссМедиа, 2008.

21.Економіческій аналіз: Основи теорії. Комплексний аналіз господарської діяльності організації / під ред. Войтоловський Н.В.- 3-е изд., Перераб. і доп.- М .: ІД Юрайт, 2010, 507с.

22. http://www.gks.ru/ - Федеральна служба державної статистики

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com