На головну

 Аналіз фінансової стійкості підприємства - Фінансові науки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Федеральне агентство з освіти

Державна освітня установа

вищої професійної освіти

Всеросійський заочний фінансово-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ

 Контрольна робота

з дисципліни Антикризове управління

Аналіз фінансової стійкості підприємства

ВАРІАНТ № 2

Проведіть оцінку фінансового стану підприємства за наступними напрямками:

1) аналіз платоспроможності та ліквідності;

2) аналіз фінансової стійкості;

3) оцінка капіталу, вкладеного в майно підприємства;

4) аналіз рентабельності;

5) аналіз забезпеченості підприємства власними оборотними засобами;

Проведіть діагностику ймовірності банкрутства.

Сформулюйте висновки за результатами аналізу та розробіть рекомендації щодо фінансового оздоровлення.

Бухгалтерський баланс на 31 грудня 2008р.

 Актив Код На початок На кінець звіт-

 рядки звітного року ного періоду

 1 2 3 4

 I. Необоротні активи 320 421

 Нематеріальні активи 110

 в тому числі: 320 421

 патенти, ліцензії, товарні знаки (знаки

 обслуговування), інші аналогічні з

 переліченими права та активи 111

 організаційні витрати 112 - -

 ділова репутація організації 113 - -

 Основні засоби 120 3741 4825

 в тому числі: - -

 земельні ділянки і об'єкти природокористування 121

 будівлі, машини та обладнання 122 3741 4825

 Незавершене будівництво 130 4500 5112

 Прибуткові вкладення в матеріальні цінності 135 - -

 в тому числі: - -

 майно для передачі в лізинг 136

 майно, що надається за договором прокату 137 - -

 Довгострокові фінансові вкладення 140 8200 5000

 в тому числі: - -

 інвестиції в дочірні суспільства 141

 інвестиції в залежні суспільства 142 - -

 інвестиції в інші організації 143 - -

 позики, надані організаціям на термін 8200 5000

 більше 12 місяців 144

 інші довгострокові фінансові вкладення 145 - -

 Інші необоротні активи 150 - -

 РАЗОМ по розділу I 190 16 761 15 358

 II. ОБОРОТНІ АКТИВИ

 Запаси 210 10 300 14 100

 в тому числі:

 сировину, матеріали та інші аналогічні цінності 211 1115 4057

 тварини на вирощуванні та відгодівлі 212 - -

 витрати в незавершеному виробництві (витратах звернення) 213 2024 1040

 готова продукція і товари для перепродажу 214 6791 8096

 товари відвантажені 215 - -

 витрати майбутніх періодів 216 370 907

 інші запаси і витрати 217 - -

 Податок на додану вартість по придбаних

 цінностей 220 1092 1145

 Дебіторська заборгованість (платежі по якій очіку-

 ються більш ніж через 12 місяців після звітної дати) 230 615 588

 в тому числі:

 покупці і замовники 231 615 588

 векселі до отримання 232 - -

 заборгованість дочірніх і залежних товариств 233 - -

 аванси видані 234 - -

 інші дебітори 235 - -

 Дебіторська заборгованість (платежі по якій очіку-

 даються протягом 12 місяців після звітної дати) 240 9500 7841

 в тому числі:

 покупці і замовники 241 9500 7841

 векселі до отримання 242

 заборгованість дочірніх і залежних товариств 243

 заборгованість учасників (засновників) за

 внесками до статутного капіталу 244

 аванси видані 245 - -

 інші дебітори 246

 Короткострокові фінансові вкладення 250 450 450

 в тому числі: - -

 позики, надані організаціям на термін

 менше 12 місяців 251 - -

 власні акції, викуплені в акціонерів 252 450 450

 інші короткострокові фінансові вкладення 253

 Грошові кошти 260 211 241

 в тому числі:

 каса 261 22 червня

 розрахункові рахунки 262189235

 валютні рахунки 263

 інші грошові кошти 264

 Інші оборотні активи 270

 РАЗОМ по розділу II 290 22168 24365

 БАЛАНС (сума рядків 190 + 290) 300 38 929 39 723

 Пасив Код На початок На кінець звіт-

 рядки звітного року ного періоду

 1 2 3 4

 III. Капітали і резерви 2100 2100

 Статутний капітал 410

 Додатковий капітал 420 1050 1050

 Резервний капітал 430 800 800

 в тому числі: - -

 резерви, утворені відповідно до законодавства

 431

 резерви, утворені відповідно до 800 800

 установчих документів 432

 Фонд соціальної сфери 440 - -

 Цільові фінансування і надходження 450 - -

 Нерозподілений прибуток минулих років 460 5081 2119

 Непокритий збиток минулих років 465 - -

 Нерозподілений прибуток звітного року 470 9085

 Непокритий збиток звітного року 475 х -

 РАЗОМ по розділу III 490 9031 15 154

 IV. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 417591

 Позики і кредити 510

 в тому числі: 417 591

 кредити банків, що підлягають погашенню більш ніж

 через 12 місяців після звітної дати 511

 позики, що підлягають погашенню більш ніж через - -

 12 місяців після звітної дати 512

 Інші довгострокові зобов'язання 520 - -

 РАЗОМ по розділу IV 590 417 591

 V. КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 3122 3819

 Позики і кредити 610

 в тому числі: 3122 3819

 кредити банків, що підлягають погашенню протягом

 12 місяців після звітної дати 611

 позики, що підлягають погашенню протягом 12 -,

 місяців після звітної дати 612

 Кредиторська заборгованість 620 22915 16509

 в тому числі: 9018 7823

 постачальники та підрядники 621

 векселі до сплати 622 - -

 заборгованість перед дочірніми і залежними - -

 товариствами 623

 заборгованість перед персоналом організації 624 4129 2880

 заборгованість перед державними 4521 2001

 позабюджетними фондами 625

 заборгованість перед бюджетом 626 5247 3805

 аванси отримані 627 - -

 Заборгованість учасникам (засновникам) по виплаті

 доходів 630

 Доходи майбутніх періодів 640 2500 2400

 Резерви майбутніх витрат 650

 Інші короткострокові зобов'язання 660 944 1250

 РАЗОМ по розділу V 690 29481 23978

 БАЛАНС (сума рядків 490 + 590 + 690) 700 38 929 39 723

Звіт про прибутки і збитки за період з 01.01.2008 р по 31.12.2008 р

 Найменування показника

 Код

 рядка За звітний За аналогічний

 період період перед-

 дущего року

 1 2 3 4

 I. Доходи і витрати по звичайних

 видам діяльності

 Виручка (нетто) від продажу товарів, продукції, робіт, 99363 97975

 послуг (за мінусом податку на додану вартість,

 акцизів і аналогічних обов'язкових платежів) 010

 в тому числі від продажу: 011

 012

 013

 Собівартість проданих товарів, продукції, (48 419) (52 917)

 робіт, послуг 020

 в тому числі проданих:

 021

 022

 023

 Валовий прибуток 029 50944 45058

 Комерційні витрати 030 (11 973) (14 251)

 Управлінські витрати 040 (22 360) (19 153)

 Прибуток (збиток) від продажу (рядки (010 - 020 - 16 611 11 654

 030 - 040)) 050

 II. Операційні доходи і витрати

 Відсотки до отримання 060 - -

 Відсотки до сплати 070 (1715) (1465)

 Доходи від участі в інших організаціях 080

 Інші операційні доходи 090 2928 4178

 Інші операційні витрати 100 (1253) (2027)

 III. Позареалізаційні доходи і витрати

 Позареалізаційні доходи 120

 Позареалізаційні витрати 130 (5211) (1940)

 Прибуток (збиток) до оподаткування 11 360 10 400

 (Рядки (050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130)) 140

 Податок на прибуток та інші аналогічні обов'язкові (2275) (2080)

 платежі 150

 Прибуток (збиток) від звичайної діяльності 160 9085 8320

 IV. Надзвичайні доходи і витрати

 Надзвичайні доходи 170 - -

 Надзвичайні витрати 180 - -

 Чистий прибуток (нерозподілений прибуток (збиток) 9085 8320

 звітного періоду) (рядки (160 + 170 - 180)) 190

Для проведення оцінки фінансового стану підприємства необхідно простежити динаміку зміни техніко-економічних показників організації, а також динаміку зміни коефіцієнтів її фінансового стану. З цією метою всі отримані дані зведемо в таблиці.

Таблиця 1

 № п / п Показники Алгоритм розрахунку На початок звітного періоду На кінець звітного періоду Відхилення

 1 Виручка Ф-2, стор. 010 97975 99363 101,42

 2 Прибуток до оподаткування Ф-2, стор. 140 10400 11360 109,23

 3 Прибуток від продажів Ф-2, стор. 050 11654 16611 142,53

 4 Середньорічна вартість основних засобів Ф-1, стор. 120 3741 4825 128,98

 5 Вартість оборотних коштів Ф-1, стор. 290 22168 24365 109,91

 6 Величина власного капіталу Ф-1, стор. 490 9031 15 154 167,80

 7 Окупність витрат п. 1 / Ф-2, стор. 020 + 030 + 040 1,14 1,20 105,79

 8 Рентабельність діяльності організації, у% п. 2 / Ф-2, стор. 020 + 030 + 040 х 100 12,05 13,73 1,68

Таблиця 2

 Коефіцієнти і показники Розрахункові показники Відхилення

 На початок звітного періоду На кінець звітного періоду

 К1 Середньомісячна виручка 8164,58 8280,25 115,67

 К2 Частка грошових коштів у виручці 0,0022 0,0024 0,0002

 К4 Ступінь платоспроможності загальна 0,01 0,30 0,29

 К5 Коефіцієнт заборгованості за кредитами банків і позикам 0,036 0,044 0,008

 К6 Коефіцієнт заборгованості іншим організаціям 0,09 0,08 -0,01

 К7 Коефіцієнт заборгованості фіскальній системі 0,10 0,06 -0,04

 К8 Коефіцієнт внутрішнього боргу 0,08 0,07 -0,01

 К9 Ступінь платоспроможності за поточними зобов'язаннями 0,30 0,24 -0,06

 К10 Коефіцієнт покриття поточних зобов'язань оборотними активами 0,75 1,02 0,27

 К11 Власний капітал в обороті -7730,00 -204,00 7526

 К12 Частка власного капіталу в оборотних коштах (коефіцієнт забезпеченості власними коштами) -0,35 -0,01 0,34

 К13 Коефіцієнт автономії (фінансової незалежності) 0,23 0,38 0,15

 К14 Коефіцієнт забезпеченості оборотними коштами 0,23 0,25 0,02

 К15 Коефіцієнт оборотних коштів у виробництві 0,12 0,15 0,03

 К16 Коефіцієнт оборотних коштів у розрахунках 0,11 0,09 -0,02

 К17 Рентабельність оборотного капіталу 37,53% 37,29% -0,24%

 К18 Рентабельність продажів 52,57% 68,18% 15,61%

 К20 Ефективність необоротних капіталу (фондовіддача) 5,85 6,47 0,62

 К21 Коефіцієнт інвестиційної активності 0,76 0,66 -0,1

Таблиця 3

 № п / п Коефіцієнти Алгоритм розрахунку На початок звітного періоду На кінець звітного періоду Відхилення Норма

 1 абсолютної ліквідності (Ф-1, стор. 260 + 250) / Ф-1 стор. 690 0,02 0,03 0,01 0,2-0,7

 2 критичної оцінки (Ф-1, стор. 260 + 250 + 240) / Ф-1 стор. 690 0,34 0,36 0,01

 > 1

 3 поточної ліквідності Ф-1, стор. 290 / Ф-1 стор. 690 0,75 1,02 0,26

 > 2

 4 забезпеченості власними основ-ними засобами (Ф-1, стор. 490 + 190) / Ф-1 стор. 290 1,16 1,25 0,09

 > 0,1

 5 відновлення платоспроможності (КТЛ кп + 6/12 х (К тл кп - К тл нп)) / 2 х 0,53 х> 1

 6 втрати платоспроможності (КТЛ кп + 3/12 х (К тл кп - К тл нп)) / 2 х 0,54 х <1

 7 фінансової стійкості (Ф-1, стор. 490 + 590) / Ф-1 стор. 700 0,24 0,40 0,15> 0,5

 8 співвідношення власних і позикових коштів Ф-1, стор. 490 / (Ф-1 стор. 590 + 690) 0,30 0,62 0,31 = 1

 9 співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості (Ф-1, стор. 230 + 240) / (Ф-1 стор. 620 + 630) 0,44 0,51 0,07 = 1

 10 маневреності (Ф-1, стор. 290-490) / (Ф-1 стор. 290) 0,59 0,38 -0,21

 > 1

 11 загальної платоспроможності Ф-1 (стор. 510 + 520 + 610 + 620 + 630 + 660) / п. 12 3,36 2,68 -0,68> 1

1) Основою сталого зростання та фінансової стабільності економіки в ринкових умовах служить фінансова стійкість комерційної організації як найбільш значимого структурного елементу економічної системи країни. Фінансова стійкість виступає гарантом міцного положення комерційної організації. Чим вище стійкість підприємства, тим більше воно незалежно від несподіваної зміни ринкової кон'юнктури і, отже, тим менше ризик опинитися на краю банкрутства. Оцінка фінансової стійкості в короткостроковому плані пов'язана з ліквідністю балансу і платоспроможністю організації.

Під ліквідністю якого-небудь активу розуміють його здатність звертатися в грошову форму без втрати своєї балансової вартості. Ступінь ліквідності визначається тривалістю тимчасового періоду, протягом якого ця трансформація може бути здійснена.

Платоспроможність означає наявність у підприємства грошових коштів та їх еквівалентів, достатніх для того, щоб своєчасно і в повному обсязі погашати свої фінансові зобов'язання. До основних ознак платоспроможності відносяться наявність в достатньому обсязі коштів на розрахункових рахунках і відсутність простроченої кредиторської заборгованості.

Ліквідність і платоспроможність можуть оцінюватися за допомогою:

- Абсолютних показників, на основі яких визначається основна тенденція зміни фінансової ситуації, а також розраховується цілий ряд результативних і якісних показників;

- Відносних показників (коефіцієнтів), які виражаються відношенням одних абсолютних фінансових показників до інших і на основі яких у вітчизняній і зарубіжній практиці прийнято робити висновки про сформовану фінансової ситуації.

Аналіз ліквідності балансу полягає в порівнянні коштів по активу, згрупованих за ступенем їх ліквідності і розташованих у порядку убування ліквідності, із зобов'язаннями по пасиву, згрупованими за термінами їх погашення і розташованими у порядку зростання термінів погашення.

Завдання аналізу ліквідності балансу в ході аналізу фінансового стану підприємства виникає у зв'язку з необхідністю давати оцінку кредитоспроможності підприємства, т. Е. Його здатності вчасно і повністю розраховуватися за всіма своїми зобов'язаннями, оскільки ліквідність - це здатність підприємства сплатити свої короткострокові зобов'язання, реалізуючи свої поточні активи.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яку частину кредиторської заборгованості підприємство може погасити негайно. Значення даного показника не повинне опускатися нижче 0,2. Проте на даному підприємстві він значно нижчий. Коефіцієнт поточної ліквідності - фінансовий коефіцієнт, що дорівнює відношенню поточних (оборотних) активів до короткострокових зобов'язань (поточних пасивів). Він відображає здатність компанії погашати поточні (короткострокові) зобов'язання за рахунок тільки оборотних активів. Коефіцієнт поточної ліквідності показує, чи достатньо у підприємства коштів, які можуть бути використані ним для погашення своїх короткострокових зобов'язань протягом року. Це основний показник платоспроможності підприємства.

Чим показник більше, тим краще платоспроможність підприємства. Беручи до уваги ступінь ліквідності активів, можна припустити, що не всі активи можна реалізувати в терміновому порядку. У світовій практиці значення цього коефіцієнта має перебувати в діапазоні> 2. Нормальним вважається значення коефіцієнта від 1.5 до 2.5, залежно від галузі. Значення нижче 1 говорить про високий фінансовий ризик, пов'язаний з тим, що підприємство не в змозі стабільно оплачувати поточні рахунки.

Слід зазначити, що коефіцієнти абсолютної та поточної ліквідності аналізованого підприємства нижче норми, відповідно це говорить про неплатоспроможність даного підприємства. Проте в динаміці відзначається зростання даних показників. Так, коефіцієнт поточної ліквідності поступово наближається до норми: якщо на початок звітного періоду він склав 0.75, то на кінець звітного періоду - 1.02.

Платоспроможність організації характеризується рядом показників:

- Ступінь платоспроможності загальна (К4),

- Коефіцієнт заборгованості за кредитами банків і позикам (К5);

- Коефіцієнт заборгованості іншим організаціям (К6);

- Коефіцієнт заборгованості фіскальній системі (К7);

- Коефіцієнт внутрішнього боргу (К8);

- Ступінь платоспроможності за поточними зобов'язаннями (К9);

- Коефіцієнт покриття поточних зобов'язань оборотними активами (К10);

- Коефіцієнт загальної платоспроможності;

- Коефіцієнт відновлення платоспроможності.

Проаналізувавши зазначені коефіцієнти можна зробити висновок, що загальна ступінь платоспроможності значно зросла за всіма показниками.

При цьому знизилися показники за борговими зобов'язаннями перед іншими організаціями, фіскальною системою, коефіцієнт внутрішнього боргу.

Однак необхідно відзначити, що коефіцієнт заборгованості за кредитами банків і позикам незначно виріс. У сукупності з тим, що зросла вартість оборотних активів можна припустити, що організація взяла кредит для подальшого розвитку та зміцнення фінансової стійкості. Даний кредит швидше за все був спрямований на придбання оборотних коштів.

Коефіцієнт відновлення платоспроможності далекий від нормативу (0.53 <1), це говорить про те, що в найближчі 6 місяців організація не зможе відновити свою платоспроможність. Коефіцієнт загальної платоспроможності показує: скільки місяців організація буде розплачуватися за зобов'язаннями за умови, що вся виручка буде спрямована тільки на ці цілі. За результатами аналізу на даному підприємстві цей термін може скласти ? 2.68 місяці.

В цілому анализируемая компанія характеризується низькою ліквідністю. З економічної точки зору це означає, що у разі зривів (навіть незначних) в оплаті продукції підприємство може зіткнутися з серйозними проблемами погашення заборгованості постачальникам. Тут же треба відзначити позитивну динаміку зміни показників ліквідності, яка свідчить про поступове поліпшення потенційної платоспроможності підприємства та підвищенні фінансової стійкості.

2) Фінансова стійкість підприємства - одна з найважливіших характеристик його фінансової діяльності. Фінансова стійкість - це стабільність діяльності підприємства в довгостроковій перспективі.

Фінансова стійкість - характеристика, що свідчить про стабільне перевищення доходів над витратами, вільному маневруванні грошовими коштами підприємства і ефективному їх використанні, безперебійному процесі виробництва і реалізації продукції. Фінансова стійкість формується в процесі всієї виробничо-господарської діяльності і є головним компонентом загальної стійкості підприємства.

Фінансову стійкість організації характеризують такі коефіцієнти

- Коефіцієнт маневреності власних оборотних коштів;

- Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами;

- Коефіцієнт автономії;

- Коефіцієнт співвідношення власних і позикових коштів;

- Коефіцієнт співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості.

Коефіцієнт маневреності. Показує, яка частина власного капіталу знаходиться в мобільній формі, що дозволяє відносно вільно маневрувати капіталом. Високі значення коефіцієнта маневреності позитивно характеризують фінансовий стан. На аналізованому підприємстві коефіцієнт маневреності нижче норми (на кінець звітного періоду - 0,38). До того ж є тенденція зниження даного показника.

Коефіцієнт забезпеченості власними коштами. На підставі даного коефіцієнта структура балансу визнається задовільною (незадовільною), а сама організація - платоспроможною (неплатоспроможною). Зростання даного показника в динаміці за ряд періодів розглядається як збільшення фінансової стійкості компанії. У даному випадку коефіцієнт забезпеченості власними коштами на кінець звітного періоду незначно зріс порівняно з початком звітного періоду. Незважаючи на це розрахункові дані дозволяють констатувати, що організація на кінець звітного періоду неплатоспроможна, а структура балансу - незадовільна.

Коефіцієнт автономії (концентрації власного капіталу). Характеризує частку власників підприємства в загальній сумі коштів авансованих в його діяльність. Чим вище значення цього коефіцієнта, тим більш фінансово стійке, стабільно і незалежно від зовнішніх джерел підприємство. Коефіцієнт автономії на даному підприємстві також незначно виріс (якщо на початок звітного періоду організація існувала за рахунок власних коштів на 23%, то на кінець звітного періоду - на 38%). Це говорить про те, що поступово організація підвищує свою фінансову стійкість.

Коефіцієнт співвідношення власних і позикових коштів. Цей коефіцієнт дає найбільш загальну оцінку фінансової стійкості. Зростання показника в динаміці свідчить про посилення залежності підприємства від зовнішніх інвесторів і кредиторів, тобто про зниження фінансової стійкості. У даному випадку показник зріс 0.30 до 0.62. Це також підтверджує факт кредитування, до якого вдалася аналізована організація.

При цьому має місце збільшення дебіторської заборгованості: на кінець звітного періоду на кожен рубль кредиторської заборгованості припадає 51 копійка дебіторської заборгованості, що на 7 копійок більше, ніж на початок звітного періоду.

В цілому коефіцієнт фінансової стійкості в звітному періоді стрімко наближається до норми і на кінець звітного періоду склав 0.4 (при нормі> 0.5).

3) Оцінка капіталу, вкладеного в майно підприємства, може бути проведена шляхом аналізу ділової активності організації. Аналіз ділової активності дозволяє охарактеризувати результати і ефективність поточної основної виробничої діяльності.

Фондовіддача основних засобів - характеризує ступінь ефективності використання основних виробничих засобів. По аналізованих даними показник фондовіддачі зріс. Цей факт свідчить про те, що ефективність використання основних засобів підвищується: якщо на початок звітного періоду на 1 руб. витрачених основних засобів виручка склала 5.85 руб., то на кінець звітного періоду - 6.47 руб.

При цьому коефіцієнт інвестиційної активності знизився незначно.

Оцінка капіталу, вкладеного в майно підприємства, також може бути проведена за допомогою аналізу показників, зведених у таблиці 4.

Таблиця 4. Оцінка капіталу, вкладеного в майно підприємства

Показники

Номер рядка

на початок року

на кінець року

Вимірюв-ня за рік (+, -)

Темп при-росту,% (+, -)

Питома вага в джерелах коштів підприємства,%

на початок року

на кінець року

Джерела коштів підприємства - всього (валюта балансу)

1

38929

39723

794

102,04%

100,00

100,00

в т.ч .:

власний капітал (розділ III балансу)

2

9031

15154

6123

167,80%

23,20

38,15

позиковий капітал (розділи IV і V балансу)

3

29898

24569

-5329

82,18%

76,80

61,85

з нього:

довгострокові позикові кошти, включаючи кредиторську заборгованість понад 12 м-ців

4

417

591

174

141,73%

х

х

короткострокові позикові кошти

5

3122

3819

697

122,33%

х

х

кредиторська заборгованість

6

22915

16509

-6406

72,04%

х

х

розрахунки по дивідендах кошти, прирівняні до власних (доходи майбутніх періодів, фонди споживання, резерви майбутніх витрат і платежів)

7

х

х

х

х

х

х

резерви майбутніх витрат і платежів)

8

2500

2400

-100

96,00%

х

х

інші короткострокові позикові кошти

9

944

1250

306

132,42%

х

х

Власні джерела засобів формування необоротних активів

10

8200

5000

-3200

60,98%

х

х

Наявність власних оборотних средстсв (стор.2-стор.10 + стор.8)

11

3331

12554

9223

376,88%

х

х

Майно підприємства збільшилося за рахунок власного капіталу. Як вже говорилося, відбулося виведення власних коштів з обороту. За рахунок чого і відбулося збільшення власного капіталу. Структура позикового капіталу при цьому змінилася. Розмір кредиторської заборгованості знизився значно. Однак той факт, що збільшився розмір довгострокових і короткострокових позикових коштів, підтверджує те, що організація вдалася до використання кредитів для поліпшення фінансового стану. А збільшення показника «Наявність власних оборотних коштів» підтверджує те, що взяті кредити і позики були спрямовані на придбання нових оборотних коштів.

При цьому зниження власних джерел коштів формування необоротних активів характеризується зниженням інвестиційної активності (що підтверджується і коефіцієнтом інвестиційної активності, який дещо знизив свій показник).

4) Аналіз рентабельності дозволяє оцінити здатність підприємства приносити дохід на вкладений у нього (підприємство) капітал. Характеристика рентабельності підприємства базується на розрахунку чотирьох основних показників - рентабельності всього капіталу, власного капіталу, основної діяльності та рентабельності продажів.

Рентабельність продажів розраховується як відношення чистого прибутку до суми отриманої виручки. Цей показник характеризує ефективність підприємницької діяльності (скільки прибутку має підприємство з рубля виручки). Рентабельність продажів може розраховуватися як в цілому по підприємству, так і по окремих видах продукції. На даному підприємстві рентабельність продажів за звітний період підвищилася на 15%.

Рентабельність основної діяльності розраховується як відношення прибутку від реалізації до суми витрат на виробництво і реалізацію продукції. Вона показує, скільки підприємство має прибутку з кожної гривні, витраченої на виробництво і реалізацію продукції. Цей показник може розраховуватися як в цілому по підприємству, так і по його окремих підрозділах або видах продукції.

В даному випадку має місце незначне зростання рентабельності діяльності організації: на 1.68%.

5) Аналіз забезпеченості підприємства власними оборотними засобами можна провести за такими коефіцієнтами:

- Коефіцієнт забезпеченості оборотними коштами (К14);

- Коефіцієнт оборотних коштів у виробництві (К15);

- Коефіцієнт оборотних коштів у розрахунках (К16).

Необхідно відзначити зростання вартості оборотних коштів. Як вже говорилося вище, це може бути викликано тим, що організація вдалася до кредитування.

Коефіцієнт забезпеченості власними коштами характеризує наявність власних оборотних коштів у підприємства, необхідних для його фінансової стійкості. Коефіцієнт забезпеченості власними коштами визначається як відношення різниці між обсягами джерел власних коштів і фактичною вартістю основних засобів та інших необоротних активів до фактичної вартості знаходяться в наявності у підприємства оборотних коштів у вигляді виробничих запасів, незавершеного виробництва, готової продукції, грошових коштів, дебіторських заборгованостей і інших оборотних активів.

У динаміці відзначена тенденція збільшення показників:

- Коефіцієнт забезпеченості обіговими коштами - з 0.23 до 0.25;

- Коефіцієнт оборотних коштів у виробництві - з 0.12 до 0.15.

При цьому коефіцієнт оборотних коштів у розрахунках знижується.

В цілому можна сказати, що фінансовий стан досліджуваної організації хороше. У динаміці при аналізі ряду показників відзначена тенденція до поліпшення фінансового стану. Однак для більш глибокого вивчення слід провести аналіз ймовірності банкрутства.

Вірогідність банкрутства підприємства - це одна з оціночних характеристик поточного стану і обстановки на досліджуваному підприємстві. Проводячи аналіз ймовірності щомісяця, керівництво підприємства або технологічного ланцюжка може постійно підтримувати ймовірність на низькому рівні. Оскільки ймовірність залежить від низки показників, то для позитивного результату необхідно стежити не за якимось одним, а за декількома основними показниками одночасно.

В даний час існує декілька загальновизнаних методів і методик оцінки ризику банкрутства. Серед них особливо виділяються наступні:

- Методика Бівера, заснована на системі однойменних показників;

- 5-тіфакторная модель Z-Альтмана

- Система показників Вайбеля;

- Система рейтингових оцінок Сайфуліна і Кадьякова та інші.

В даному випадку проведемо аналіз ймовірності банкрутства за першими двома методиками.

Показник ймовірності банкрутства отримав назву показника Альтмана на ім'я свого творця. Суть методу полягає в наступному:

складається аддитивная модель виду:

де: Y - результуюча функція; X - вектор факторів.

Значення функції Y визначається за допомогою рівняння, змінні якого відображають деякі ключові характеристики аналізованої фірми - її ліквідність, швидкість обороту капіталу і т. Д. Якщо для даної фірми коефіцієнт перевищує певну межу величину, то фірма зараховується до розряду надійних, якщо ж отриманий коефіцієнт нижче критичної величини, то фінансовий стан такого підприємства вселяє побоювання і видавати кредит їй не рекомендується.

У моделі Альтмана застосовується метод множинного дискримінантного аналізу. Класифікаційне "правило", отримане на основі рівняння, наголошувала: якщо значення Y менше 1,767, то фірму слід віднести до групи потенційних банкрутів; якщо значення Y більше 1,767, фірмі в найближчій перспективі банкрутство не загрожує.

Для оцінки фінансової стійкості можна користуватися наступною формулою, адаптованої до російської термінології:

Y = l, 2х1 + 1,4Х2 + 3,3Х3 + 0,6Х4 + 0,99Х5,

У формулі Альтмана використовуються п'ять змінних. Для проведення аналізу за даною методикою складемо розрахункову таблицю:

Таблиця 5

Хn

Показники

Розрахунок

Результат

Х1

ТА / ВБ - відношення оборотного капіталу до суми активів фірми

24365/39723

0.61

Х2

ДК / ВБ - відношення нерозподіленого доходу до суми активів

2119/39723

0.28

Х3

Посд / ВБ - відношення операційних доходів (до вирахування відсотків і податків) до суми активів

11360/39723

0.29

Х4

КК / ВБ - відношення ринкової вартості акцій фірми до загальної суми активів

15154/39723

0.38

Х5

ВР / ВБ - відношення суми продажу до суми активів

99363/39723

2.5

Виходячи з розрахункових даних вирахуємо Y:

Y = 0.61 х 1.2 + 0.28 х 1.4 +0.29 х 3.3 +0.38 х 0.6 + 2.5 х 0.99

Y = 0.732 + 0.392 + 0.957 + 0.228 + 2.475 = 4.784

Так як Y в даному випадку вище 1,767, то фірмі в найближчій перспективі банкрутство не загрожує.

Проведемо аналіз ймовірності банкрутства за коефіцієнтом Бівера. Відомий фінансовий аналітик Вільям Бівер запропонував свою систему показників для оцінки фінансового стану підприємства з метою визначення ймовірності банкрутства.

Таблиця 6.

Показник

Значення показників

Сприятливо

5 років до банкрутства

1 рік до банкрутства

Коефіцієнт Бівера

0.4-0.45

0.17

-0.15

Для цього необхідно провести наступний розрахунок:

КБівера = ряд. 190 Ф-2 + р. 140 Ф-5 / стр. 590 + р. 690 Ф-1

У нашому випадку вирахувати амортизацію неможливо, тому розрахуємо без цього показника:

КБівера = 9085 / (591 + 23978) = 9085/24569 = 0.36.

Даний показник стрімко наближається до 0.4.

Аналізуючи даний показник, слід зробити висновок, що мова про банкрутство даної організації не йде за умови, що керівництво організації і надалі буде вживати заходів для поліпшення фінансового стану фірми.

За результатами проведеної оцінки фінансового стану підприємства за запропонованими напрямками можна зробити наступні висновки:

Дана організація по ряду обставин втратила ліквідність і платоспроможність у попередньому періоді. Однак у звітному періоді відзначена тенденція до зміцнення фінансової стійкості організації. Незважаючи на те, що в найближчі 6 місяців платоспроможність повністю не відновиться, коефіцієнт фінансової стійкості вже практично досяг норми.

Варто відзначити, що керівництво організації за звітний період зробив певні дії для відновлення фінансової стійкості і ліквідності організації. Організація взяла кредит, який був спрямований на придбання оборотних коштів підприємства. У зв'язку з цим збільшилася вартість оборотних коштів, підвищилася окупність витрат і рентабельність діяльності організації. Вивільнився власний капітал з обороту, значно знизилася його частка в оборотних коштах, що спричинило за собою і збільшення вартості основних засобів. Знизилися боргові зобов'язання організації по всіх напрямками, за винятком заборгованості за кредитами та позиками (з об'єктивних причин). Завдяки всьому цьому коефіцієнт поточної ліквідності також значно виріс і в динаміці наближається до норми.

В цілому фінансовий стан організації на кінець звітного періоду задовільний, в найближчі 3 місяці організація платоспроможність не втратить (коефіцієнт втрати платоспроможності = 0.54, що відповідає нормі).

Однак керівництву організації варто звернути увагу на той факт, що значно зросли запаси готової продукції на складі. Якщо це викликано відсутністю збуту, то слід прийняти ряд управлінських рішень щодо стимулювання збуту, поліпшення маркетингової стратегії організації. Це призведе до підвищення прибутку і прискоренню оборотності оборотних активів.

Список використаних джерел

фінансова стійкість банкрутство

1. Волкова О.І. Економіка підприємства: Учеб. / Под ред. О.І. Волкова. - М .: Инфра-М, 2000. - 234 с.

2. Грузинів В.П. Економіка підприємства та підприємництва. - М .: СОФИТ, 2007. - 190 с.

3. Журавльов В.В., Саврук М.Т. Аналіз господарсько-фінансової діяльності підприємств - СПб .: Видавництво Політехніка, 2001. - 80 с.

4. Пopшнeв А.Г. Аналіз ліквідності балансу підприємства // Луцька: Центр дистанційної освіти - www.elitarium.ru

5. Фінансовий аналіз на підприємстві - http://www.dist-cons.ru/modules

6. Фролова Т.О. Економіка підприємства: конспект лекцій - Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2005. - 200 с.

7. Чуєв І.М., Чечевицина Л.Н.Економіка підприємства: Підручник -3-е изд., Перераб. і доп. - М., 2006. - 416 с.

8. Економіка організацій (підприємств): Підручник для вузів / Під ред. проф. В.Я. Горфіккеля, проф. В.А. Швандара - М .: ЮНИТИ -Дані, 2004. - 608 с.

9. Економіка підприємства: Підручник під ред. проф. П.Е. Шлендера і проф. Ю.П. Кокіна. - М .: МАУП, 2002. - 592 с.

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com