На головну

 Аналіз фінансового стану підприємства - Фінансові науки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

Запорізька державна інженерна АКАДЕМІЯКафедра Фінанси та кредит Курсова робота З дисципліни «Фінанси підприємства»

На тему: «Аналіз фінансового стану підприємства»

Виконав ст. гр. ПМ-97д

Ралко Роман Володимирович

Керівник Нікітін О.П.

Запоріжжя

2010

РЕФЕРАТ

Сторінок - 53; таблиць - 19; додатків - 3; використаних джерел - 18.

Ключові слова: ліквідність, платоспроможність, кредитоспроможність, основні засоби, оборотні кошти, власні і позикові кошти, актив, пасив, баланс, кредиторська заборгованість, дебіторська заборгованість, прибуток, рентабельність, запаси, витрати.

ЗМІСТ

Введення

1. Аналіз фінансового стану підприємства

1.1 Визначення засобів знаходяться в розпорядженні підприємства і використовуваних в його господарській діяльності

1.2 Визначення факторів, що впливають на реалізацію продукції

1.3 Аналіз розподілу і використання прибутку і спеціальних фондів підприємства

1.4 Оцінка стану нормованих оборотних коштів

1.5 Аналіз оборотності оборотних коштів і фінансовий результат її зміни

1.6 Розрахунок іммобілізації коштів на підприємстві

1.7 Аналіз активу та пасиву балансу; аналіз структури майна підприємства та його джерел; аналіз структури запасів і витрат

1.8 Аналіз основних і додаткових показників кредитоспроможності, платоспроможності, фінансової стійкості підприємства

1.9 Розрахунок показників ділової активності та рентабельності

Висновок

Список використаної літератури

Введення

Аналіз фінансового стану підприємства - це аналіз його фінансової конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішньому ринку, тобто аналіз наявності прибутку (та інших джерел формування коштів підприємства) і факторів, що впливають на її збільшення, аналіз кредитоспроможності підприємства (з розрахунком всіх основних і додаткових показників відповідно з нормативами, встановленими чинним законодавством), а також виконання зобов'язань перед державою та іншими організаціями.

Методику аналізу фінансового стану доцільно орієнтувати на дослідження тих сторін діяльності підприємства, які набувають в умовах ринку особливу важливість (з урахуванням специфіки самого підприємства) з точки зору впливу на кінцевий фінансовий результат, фінансову стійкість і надійність підприємства як партнера. Кожен розділ бізнес-плану підприємства необхідно розробляти і затверджувати тільки з розрахунком його впливу на поліпшення кінцевих фінансових результатів - збільшення прибутку підприємства або зменшення збитків підприємства та можливості "виживаності" в умовах конкуренції, тобто його фінансового оздоровлення.

Аналіз фінансового стану підприємства виробляють також при придбанні підприємства, на момент акціонування; при підготовці до аудиторської перевірки; для отримання кредиту; щоб уникнути банкрутства і в інших випадках. Сучасний директор підприємства та приватний підприємець постійно контролює фінансовий стан за допомогою спеціальної служби або самостійно, створюючи для цього систему підготовки, передачі та обробки необхідної інформації.

1. Аналіз фінансового стану підприємства 1.1 Визначення засобів знаходяться в розпорядженні підприємства і використовуваних в його господарській діяльності

Під фінансами підприємств розуміється система грошових відносин, що складаються в процесі виробництва і реалізації продукції і виражаються в освіті та використанні грошових ресурсів.

Кожне підприємство для нормальної роботи повинно розташовувати певними засобами виробництва, які утворюють виробничі фонди підприємства. Вони поділяються на основні та оборотні фонди.

До основних фондів відносяться засоби праці: будівлі, споруди, обладнання, інвентар, транспорт. У вартісній оцінці вони висловлюють основні засоби підприємства.

До оборотних фондів належать предмети праці: виробничі запаси, сировина, основні матеріали, покупні напівфабрикати, допоміжні матеріали, паливо, тара, запасні частини, малоцінні та швидкозношувані предмети, а також незавершене виробництво і витрати майбутніх періодів.

Оборотні виробничі фонди разом із залишками готової продукції, грошовими коштами, а також коштами в розрахунках утворюють оборотні кошти підприємства.

Основні фонди, беручи участь у виробничому процесі, зберігають свою натуральну форму протягом тривалого періоду. У процесі виробництва вони поступово зношуються і беруть участь в утворенні вартості продукції лише в міру їх зносу (амортизації).

Оборотні фонди втрачають свою натуральну форму в кожному даному виробничому циклі. Вони повністю переходять до складу новоствореної продукції та їх вартість включається в собівартість виготовленої продукції.

Все необхідне для своєї діяльності підприємство набуває за гроші, а тому має розташовувати певними фінансовими ресурсами.

Оборотні кошти підприємств поділяються на власні і позикові. Позикові кошти підприємств утворюються за рахунок кредитів банків. Ці кошти надаються на певні цілі і терміни, після закінчення яких вони повинні бути повернені.

Крім того, в процесі діяльності підприємства використовують й інші джерела коштів, а саме: залишки спеціальних фондів і коштів цільового фінансування, а також кредиторську заборгованість.

Аналіз фінансового стану починається з ознайомлення з балансом підприємства (форма №1), на підставі даних балансу можна встановити;

1) Загальну суму коштів, що знаходяться в розпорядженні підприємства;

2) Структуру цих коштів;

3) Джерела утворення коштів підприємства;

4) Суму коштів, що використовуються підприємством.

Розглянемо баланс підприємства станом на 01.01.2008 р (див додатки 1).

З балансу видно, що все майно підприємства зросла за рік на 115485 млн. Грн. (Див. Таблицю 2)

Кошти, що знаходяться в розпорядженні підприємства розподіляються наступним чином (див. Табл. 1).

Таблиця 1 Засоби, що знаходяться в розпорядженні підприємства.

 Перелік засобів 2007 2008

 на початок року на кінець року на початок року на кінець року

 1 2 3 4 травень

 Основні засоби (за мінусом зносу) 713173 707981 707981 571176

 Оборотні кошти (запаси і витрати) 98859 217210 217210 288339

 Разом 812032 925191 925191 859515

Джерелами утворення цих коштів вказані в таблиці N 2.

Таблиця 2

Джерела утворення коштів у розпорядженні підприємства.

 Джерела утворення коштів на початок року на кінець року

 Статутний фонд 2182 2182

 Додатковий капітал 454684 620872

 Резервний фонд 545 545

 Спеціальні фонди і цільове фінансування 434077 330501

 Доходи майбутніх періодів 961 61

 Резерви буд. витрат і платежейбудущіх витрат і платежів 2041 1

 Кредити банків --- 30

 Кредиторська заборгованість

 -за товари, термін оплати яких не настав 21548 21870

 -за товари, не оплачені в строк 3809 22973

 -по отриманими авансами 13160 57908

 -по податковими розрахунками --- 1477

 -з бюджетом 4624 4966

 -по позабюджетних платежів 2367 420

 -по страхуванню 5231 1847

 -по оплаті праці 7617 5098

 -з учасниками 1350 62

 -з ін. кредиторами 26234 25000

 Др. короткострокові зобов'язання 477 534

 Разом 980862 1096347

Однак не всі кошти, що знаходяться в розпорядженні підприємства, використовуються в його діяльності. Частина коштів фактично в ній не бере участь. Для визначення суми коштів, що використовуються підприємством, складається наступний розрахунок (табл №3).

Таблиця 3

Розрахунок суми коштів використовуються підприємством.

 Найменування засобів 2007 2008

 на початок року на кінець року Зміни за рік на початок року на кінець року зміни за рік

 1 2 3 4 5 6 7

 Засоби знаходяться в розпорядженні підприємства 812032 925191 +113159 925191 859515 -65676

 Виключаються кошти, які не використовуються в обороті підприємства АIII- (Р / С + каса + ін. Ден. Засоби) 33910 49843 +15933 49843 127589 +77746

 Засоби використовувані підприємством 778122 875348 +97226 875348 731926 -143422

 1.2 Визначення факторів, що впливають на реалізацію продукції

Оскільки продукція вважається реалізованою тільки після зарахування виручки на розрахунковий рахунок підприємства, від обсягу реалізації продукції залежить нормальна робота підприємства. Тільки в процесі реалізації підприємство одержує від покупця виручку в грошовій формі.

Ця виручка використовується на потреби виробництва, тобто на придбання сировини, матеріалів, палива, на виплату заробітної плати та на інші потреби.

Обсяг реалізації продукції складається під впливом наступних факторів:

1 .Проізводство товарної продукції;

2.Ізмененіе залишків товарів на складі на початок і кінець періоду;

3.Ізмененіе залишків товарів відвантажених на початок і кінець періоду.

Підприємство розробляє графік відвантаження продукції по виробах і споживачам, виконання якого необхідно систематично контролювати.

Слід мати на увазі, що відвантаження продукції покупцям передує реалізації та розмір відвантаження є фактором, що характеризує якість роботи підприємства і кінцеві фінансові результати.

Розмір прибутку або збитку залежить від обсягу реалізації і від рівня собівартості реалізованої продукції. Прикладом може служити наступний розрахунок, наведений у таблиці 4.

В обсяг реалізації включаються і бартерні операції, проте слід мати на увазі, що обсяг бартерних операцій не повинен перевищувати 10 - 15% від загального обсягу реалізації, так як буде порушений основний принцип виробничо-торгового процесу

Д - Т - Д1, де

Д - грошові кошти; Т - товар (куплені засоби виробництва, робоча сила та інші елементи виробництва); Д1 - кошти, отримані від продажу товару і включають в себе прибуток.

Таблиця 4

Розрахунок прибутку і рентабельності.

 п / п Найменування показників 2006 2007

 12 2 березня

 1 Реалізована продукція 152 422 262 825

 2 Собівартість реалізованої продукції 115720 190650

 3 Рентабельність до собівартості 32% 38%

1.3 Аналіз розподілу і використання прибутку і спеціальних фондів підприємства

Балансовий прибуток розподіляється наступним чином: частина її виплачується в бюджет і здійснюються інші платежі з прибутку; решта залишається в розпорядженні підприємства і йде на створення фондів економічного стимулювання.

Розподіл прибутку є виконанням зобов'язань підприємства перед державою і служить джерелом розширення виробництва та стимулювання його співробітників.

До спеціальних фондів відносять фонди економічного стимулювання (ФМП, ФРП, ФСКМ і ЖС), амортизаційні відрахування на повне відновлення і капітальний ремонт основних фондів.

З метою забезпечення збереження, ремонту та відновлення основних фондів виробляються відрахування в амортизаційний фонд за встановленими правилами і нормами.

Амортизаційні відрахування на повне відновлення спрямовуються на поповнення фонду розвитку виробництва і використовуються як джерело фінансування капітальних вкладень.

Істотний вплив на розвиток підприємства надають фонди економічного стимулювання, які створюються в межах нормативів діючих на підприємстві і використовуються:

ФМП - на одноразове заохочення, матеріальну допомогу, винагорода за підсумками роботи за рік тощо .;

ФСКМ і ЖС - на будівництво житлових будинків, на поліпшення культурно-побутового обслуговування працівників та ін .;

ФРП - на будівництво, реконструкцію, створення і впровадження нової техніки та інші цілі.

При витрачанні фондів не слід допускати іммобілізації, так як це призводить до нестачі власних оборотних коштів, (див. Табл. 8).

У таблиці 6 наведено приклад розподілу прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства.

Таблиця 6

Розрахунок використання прибутку за результатами роботи за 2007 і 2008 рр.

 № п / п Найменування показників 2006 2007

 1 2 3

 1 Балансовий прибуток 40351 69605

 за мінусом плати за землю

 2 Відрахування в бюджет (30%) 10682 9376

 3 Прибуток у розпорядженні підприємства 29682 60229

 4 ФРП * 8904,6 18068,7

 5 ФМП ** 10388,7 21080,15

 6 ФСКМ і ЖС ** 10388,7 21080,15

 7 Використання прибутку на інші потреби (плата за землю, транспортний податок)

* Нараховується за нормативами підприємства (30%)

** Нараховується за нормативами підприємства (35%) 1.4 Оцінка стану нормованих оборотних коштів

Оборотні кошти повинні бути використані на освіту запасів нормованих оборотних коштів. В межах нормативів запаси повинні покриватися власними оборотними коштами підприємства. Якщо у підприємства утворюються наднормативні залишки товарно-матеріальних цінностей, вони покриваються банківськими кредитами.

Таблиця 6

Оцінка стану власних оборотних коштів

 Залишки по балансу станом на Норматив Надлишок (+) нестача (-) власних оборотних коштів станом на

 2007 2008 2007 2008

 Виробничі запаси 217210 288339 252775 +35564,5 -35564,5

Норматив = (217210 + 288339) / 2 = 252775

Фінансові труднощі і необхідність у додаткових джерелах коштів виникає і в тих випадках, коли у підприємства утворюються дебіторська заборгованість. Отже фінансовий стан підприємства безпосередньо пов'язано з правильним використанням наявних у нього оборотних коштів.

З наведеної таблиці видно, що підприємство витратило на освіту виробничих запасів більше, ніж передбачено нормативом за рік на 35564,5 тис. Грн.

Для цього були отримані кредити банку в сумі 30тис. грн.1.5 Аналіз оборотності оборотних коштів і фінансовий результат її зміни

Показник оборотності оборотних коштів - тривалість одного обороту в днях, обчислюється за формулою

, Де

- Тривалість обороту в днях;

Е - середня сума оборотних коштів в обороті;

Т - число днів у звітному періоді;

Nр - сума реалізації продукції за оптовими цінами і іншої реалізації.

Чим менше тривалість обороту в днях, тим швидше оборотні кошти роблять свій кругообіг, тим ефективніше використовуються вони підприємством.

Економічний результат прискорення є наслідком впливу наступних факторів: зміна середніх залишків оборотних коштів, часу одного обороту і сум обороту.

Фінансовий результат = (262825 * (249-216)) / 360 = 24092,29

Таблиця 7

Аналіз оборотності оборотних коштів.

N

 п / п Найменування показників 2006 2007

 1 2 3

 1 Реалізація продукції 152422 262825

 2 Середні залишки оборотних коштів 91509 182130

 3 Оборотність оборотних коштів, днів 216 дн. 249 дн.

 4 Фінансовий результат зміни оборотності: вивільнення (-) або додаткового залучення (+) коштів --- +24092,29

1.6 Розрахунок іммобілізація коштів на підприємстві

Таблиця 8

Розрахунок іммобілізації коштів на підприємстві,

 Найменування показників №стр. 2007 2008 Відхилення

 1 2 3 4 травень

 Розрахунок забезпеченості власними оборотними коштами

 Власні оборотні кошти 01 182130 269688 -

 Норматив власних оборотних коштів 02 252774,5 252774,5 -

 Недолік (-) або надлишок (+) власних оборотних коштів 03 -70694,5 16913,5 -

 Розрахунок забезпеченості запасів призначеними для них засобами

 Кредити банку під ТМЦ 04 - 30 -

 Найбільше коштів призначених для формування запасів (01 + 04) 05 182 130 269 718 -

 Фактичні запаси ТМЦ (без зносу МБП) 06 217210 288339 +71129

 Недолік (-) або надлишок (+) коштів (05-06) 07 -35080 -18621 +16459

 Розрахунок іммобілізації (-) коштів у фондах обігу та інших активах

 Товари не оплачені в строк покупцями 08 -18124 -8419 -

 Дебітори 09 -27020 -26527 -

 Іммобілізацня коштів у капітальне будівництво 10 -4430 -78169 -

 Всього иммобилизировать коштів (07 + 08 + 09 + 10) 11 -84654 -131736 -

 Розрахунок додаткових коштів залучених для формування оборотних коштів (за вирахуванням грошових коштів)

 Позики не сплачені в строк 12 - - -

 Довгострокові кредити 13 - - -

 Постачальники за акцептованим розрахунковими документами, термін оплати яких не настав 14 6706 21870 -

 Постачальники за неоплаченим вчасно розрахунковим документам 15 186651 22973 -

 Заборгованість ФІНОРГАНІВ 16 4623 4966 -

 Інші кредитори 17 41739 25420 -

 Резерв міністерства для надання тимчасової фінансової допомоги 18 - -

 Грошові кошти на розрахунковому рахунку 19 637 1514

 Всього додаткових коштів за вирахуванням грошових коштів (12 ... 18-19) 20 71 082 73 715

 1.7 Аналіз активу та пасиву балансу; аналіз структури майна підприємства та його джерел; аналіз структури запасів і витрат

Невід'ємною частиною аналізу фінансового стану є структурний аналіз для вивчення динаміки валюти балансу, структури активів і пасивів, джерел формування коштів.

прибуток баланс платоспроможність

Таблиця 9

Аналіз активу балансу на 01.01.2008

 № п / п Найменування показників Абсолютні величини, тис.грн. Питома вага,% Зміни

 На початок періоду На кінець періоду на початок періоду На кінець періоду в абсолютних величинах млн. Грн. У питомих величинах,% у% до величини на початок періоду у% до змін підсумку балансу

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 1 Основні засоби та інші позабюджетні активи (АI) 721486 688000 72.9 62.2 -33286 10.7 -4.64 -28.73

 2 Запаси і витрати (АII) 217210 288339 21.9 26.06 71129 4.16 32.75 61.03

 3 Кошти, розрахунки та інші активи (АIII) 50917 129821 5.2 11.74 78904 6.54 154.2007 67.7

 Баланс, ІБ 989613 1106160 100 100 116547 0 117,77 100.0

Таблиця 10

Аналіз пасиву балансу 01.01.2008

 № п / п Найменування показників Абсолютні величини, млн.грн. Питома вага,% Зміни

 На початок періоду На кінець періоду на початок періоду На кінець періоду в абсолютних величинах, млн. Грн. У питомих величинах,% у% до величини на початок періоду у% до змін підсумку балансу

 1 Джерела власних коштів (ПІ) 902266 957703 91.17 86.58 55422 -4.59 6.14 47.55

 2 Розрахунки та інші пасиви (ПІІ + ПІІІ) 87347 148472 8.83 13.42 61125 4.59 69,98 52.45

 У тому числі:

 Короткострокові кредити і позикові кошти (Кк) --- 30 --- 0.03 30 0.03 --- 0.03

 Довгострокові позикові кошти (Кд) 950 6272 0.1 0.57 5322 0.47 560.2 4.56

 Розрахунки з кредиторами та інші розрахунки (Кр) 86397 142170 8.73 12.82 55775 4.09 64.55 47.85

 Баланс, ІБ 989613 1106160 100 100 116547 0 117,77 100.0

Таблиця 11

Структура майна та його джерел на 01.01.2008

 Актив На початок періоду,% На кінець періоду,% Пасив На початок періоду% На кінець періоду,%

 1 2 3 4 5 6

 Все майно 100 100 Все майно 100 100

 в тому числі: в тому числі:

 Основні засоби та інші необоротні активи (AI) 72.9 62.2 Власні кошти (П1) 91.17 86.58

 Мобільні засоби (AII + AIII) 27.1 37.8 Розрахунки та інші пасиви (ПII + ПIII) 8,83 13.42

 в тому числі: в тому числі:

 Запаси і витрати 21.2006 26.06 Довгострокові кредити і позикові кошти 0.1 0,57

 Дебіторська заборгованість 4,64 10,9 Короткострокові кредити і позикові кошти - 0,03

 Грошові кошти та цінні папери 0.5 0.84 Кредиторська заборгованість 8,73 12,82

Таблиця 12

Структура запасів і витрат на 01.01.2008

 N п / п Найменування показників Абсолютні величини, млн. Грн. Питома вага,% Зміни

 на початок-періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду в абсолютних величинах, млн. грн. У питомих величинах,% у% до величини на початок періоду у% до змін підсумку балансу

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 1 Виробничі запаси 85888 96308 39.541 33.401 10420 -6.139 12.13 14.649

 2 Незавершене виробництво 83899 130707 38.626 45.331 46808 6.705 55.79 65.807

 3 Витрати майбутніх періодів 5 14 0.002 0.005 9 0.003 1.8 0.013

 4 Готова продукція 38481 48269 17.716 16.74 9788 -0.20076 25.44 13.761

 5 Товари 1424 1389 0.656 0.481 -38 -0.175 -2.67 -0.053

 6 Інші запаси і витрати 7513 11655 3.459 4.042 4142 0.583 55.13 5.823

 7 Загальна величина запасів і витрат 217 210 288 339 100 100 71 129 0 32.75 100

1.8 Аналіз основних і додаткових показників кредитоспроможності, платоспроможності, фінансової стійкості підприємства

1. Кредитоспроможність підприємства - це наявність передумов для отримання кредиту, здатність повернути його. Відповідно до Положення НБУ "Про кредитування" від 18 вересня 2005 р N 246 вона визначається показниками, xapaктерізующімі: - його акуратність при розрахунках за раніше отриманими кредитами; - Його поточне фінансове становище і перспективи зміни; - Здатність при необхідності мобілізувати кошти з різних джерел.

Основними критеріями для оцінки кредитоспроможності позичальника є: - забезпеченість власними коштами не менше ніж на 50% всіх його витрат; - Репутація позичальника; - Оцінка продукції, що випускається, наявність замовлень на її реалізацію, характер наданих послуг; - Економічна ко?юнктура.

При оцінці кредитоспроможності розраховуються основні і додаткові показники.

Основні: - ліквідність балансу підприємства; - Платоспроможність; - Коефіцієнт співвідношення власних і позикових коштів.

Ліквідність балансу підприємства - це його можливість на конкретну дату своїми активами погасити заборгованість кредиторам, банкам, інвесторам.

Ліквідність балансу виражається в ступені покриття зобов'язань господарюючого суб'єкта його активами, термін перетворення яких в гроші відповідає терміну погашення зобов'язань. Вона передбачає постійне рівність між активами і зобов'язаннями як по загальній сумі, так і за термінами наступу.

Аналіз ліквідності балансу полягає в порівнянні коштів по активу, згрупованих за ступенем їх ліквідності і розташованих у порядку убування ліквідності, із зобов'язаннями по пасиву, згрупованими за термінами їх погашення і розташованими у порядку зростання термінів.

Залежно від ступеня ліквідності, тобто швидкості перетворення в грошові кошти, активи господарюючого суб'єкта поділяються на такі групи.

 1. Найбільш ліквідні активи (грошові кошти - готівкові та на рахунках) і короткострокові фінансові вкладення (цінні папери) (анл)

 2. Швидко реалізовані активи (ДЗ та інші активи) (АБР)

 3.Медленно реалізовані активи (запаси і витрати АII за винятком РБП, довгострокових фінансових вкладень, розрахунки з засновниками з АI активу) (Амр)

 4.Трудно реалізовані активи (основні засоби + незавершені кап. Вкладення + обладнання до установки + Нематов. Активи). (Атт)

 Анл> = ПІ

 Абр> = ПII

 Амр> = ЛIII

 Атт <= ПIV

 1. Найбільш термінові пасиви К3 + пр.пассіви (ПІ)

 2. Короткострокові пасиви (ПII) (короткострокові кредити + позики)

 3.Долго термінові пасиви (ЛIII) (довгострокові кредити + позики)

 4. Постійні Пассі-ви (ПІV) (джерело власних коштів без РБП)

Коефіцієнт ліквідності визначається на початок і кінець року як відношення поточних активів до поточних зобов'язань. Він не повинен бути менше 0,5. Чим нижче коефіцієнт ліквідності, тим нижче рівень кредитоспроможності (див. Таблицю 13).

Платоспроможність підприємства - це наявність можливості на певну дату задовольнити всі свої зобов'язання перед контрактами, банками, акціонерами та іншими суб'єктами підприємницької діяльності. Коефіцієнт платоспроможності характеризує перспективи розрахунків підприємстві за своїми зобов'язання допомогою реалізації при необхідності всіх належних їм активів. Він розраховується як відношення ліквідних коштів до зобов'язань.

Найважливішим показником кредитоспроможності підприємства є коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів підприємства. Він показує, скільки позикових коштів припадає на один мільйон грн. власних. За рекомендаціями НБУ він повинен знаходитися в межах 0.5 -1.0. Якщо він перевищує величину (0.5 -1.0), тоді фінансова стійкість негативна.

Додаткові показники кредитоспроможності підприємства: - показники використання оборотних коштів; - Виробничого потенціалу; -економічної ефективності; - Фінансової стійкості.

Аналіз виробничого потенціалу проводиться на основі форми N 1, форми N 2 та форми N 3 річного звіту і включає визначення наступних показників: - наявність, динаміка і питома вага виробничих активів у загальній вартості майна; - Наявність, динаміка і питома вага основних засобів у загальній вартості майна; - Коефіцієнт зносу основних засобів; - Середню норму амортизації (коефіцієнт модернізації основних засобів); - Співвідношення капітальних вкладень з довгостроковими фінансовими вкладеннями (див. Форму N 1). Крім того виконується аналіз виконання об'ємних показників з кількісною характеристикою ринків збуту, торгової кон'юнктури і прогнози на перспективу.

Таблиця 13

Розрахунок коефіцієнта ліквідності на 2008 р

 Актив на початок періоду на кінець періоду Пасив на початок періоду На кінець періоду

 1 2 3 4 5 6

 Запаси і витрати (АН) (розділ АН за вирахуванням зносу МСП до сум торгових націнок на нереалізовані товари) 217210 288339 Кредити та інші позикові кошти (ПII) 950 6287

 Грошові кошти рас подружжя та інші активи (АIII) 50917 129821 Розрахунки та інші пасиви (ПIII) 86397 142185

 Баланс 268127 418160 Баланс 87347 148472

Кл.н.п. = 268127/87347 = 3,07 Кл.к.п. = 418160/148472 = 2,82

1.Расчітаем коефіцієнт ліквідності балансу відповідно до "Положення ..." N 246

Залежно від обставин та фінансового стану на практиці обчислюють три показники ліквідності.

При обчисленні першого показника до ліквідних засобів відносять тільки грошові кошти в касі, на банківських рахунках, а також цінні папери, які можуть бути реалізовані на фондовій біржі. Розрахунок здійснюється за формулою:

При обчисленні другого показника в чисельник до раніше зазначеної суми додається сума короткострокової дебіторської заборгованості.

Третій показник відрізняється від другого тим що в чисельник додається ще вартість матеріальних виробничих запасів, які при необхідності можна продати і перетворити на грошові кошти.

Особливий інтерес для банку при визначенні кредитоспроможності представляє другий показник. Розраховуємо цей показник

на 01.01.2008

Кл.н.п. = 50917/86397 = 0.59

Кл.к.п. = 0.2001

2.Важнейшім показником для визначення кредитоспроможності підприємства є його платоспроможність.

Платоспроможність підприємства - це наявність можливості на певну дату задовольнити всі свої зобов'язання перед контрагентами, банками, акціонерами та іншими суб'єктами підприємницької діяльності.

Визначимо коефіцієнт платоспроможності підприємства відповідно до Положення Національного банку України "Про кредитування" від 18 вересня 2005 року N 246.

Коефіцієнт платоспроможності характеризує перспективи розрахунків підприємств за своїми зобов'язаннями за допомогою реалізації, при необхідності, всіх належних їм активів. Він розраховується як відношення ліквідних коштів (залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку та в касі) до термінових платежах (короткостроковими кредитами; позики, не погашені в строк; розрахунками за товари та послуги; з бюджетом; по соцстраху та оплаті праці).

Таблиця 14

Розрахунок коефіцієнта платоспроможності

 N п / п Показники 01.01.2007 01.01.2008

 Ліквідні кошти

 1 Залишок грошей на р / рахунку 637 1514

 2 Каса 42 43

 Разом 679 1557

 Термінові платежі

 1 Розрахунки за товари і послуги не сплачені в строк 3809 22973

 2 Заборгованість бюджету 4624 4966

 3 Заборгованість по зарплаті і соцстраху 12848 6945

 4 Позики не погашені в строк 30

 5 Короткострокові кредити

 6 Інші кредитори і позабюджетних платежі 28601 25420

 Разом 49882 60334

Кпл.01.01.2007 = 679/49882 = 0.014

Kпл.01.01.2008 = 1557/60334 = 0.026

2) коефіцієнт забезпеченості власними коштами

, Де

Чисельник цього дробу показує, яка сума власних коштів підприємства спрямована в оборотні кошти, а знаменник - суму всіх оборотних коштів. Мінімальне значення цього коефіцієнта - 0.1.

У відповідності до світових стандартів існують дві вимоги:

1) П1 + ДК - АІ = АІІ

2) П1 = П11 - ДК

Проаналізуємо, як вони дотримані на даному підприємстві:

1) на початок року

902266 + 950-721486 = 2172110

181730 217210

тобто менше, а не одно

957703 + 6272-288339 = 129812

675636 129612

тобто більше, а не одно на кінець року

2) на початок року

902266 = 86397-950

902266 85447

тобто більше, а не одно

на кінець року

957703 = 142185-6272

957703 135913

тобто більше, а не одно

На практиці коефіцієнт платоспроможності розраховують (див. Табл. 15) маючи на увазі, що до ліквідних засобів можна додати товари відвантажені і борг за бюджетом, оскільки товари відвантажені можна різними способами швидко перетворити в грошові кошти при необхідності, а на "борг за бюджетом" як би зменшити термінові платежі.

Таблиця 15

Аналіз платоспроможності підприємства.

 N п / п Найменування показників на 01.01.2007 на 01.01.2008

 1 2 3 4

 1 Каса 42 43

 2 Розрахунковий рахунок 637 1514

 3 Товари відвантажені 18124 8419

 4 Борг за бюджетом 281 887

 5 Баланс 19084 10863

 6 Заборгованість по зарплаті і соцстраху 12848 6945

 7 Заборгованість бюджету 4624 4966

 8 Позики (Короткострокові кредити і позики) 950 6272

 9 Інші запаси (розрахунки за товари і послуги не сплачені в строк, з іншими кредиторами та ін. Платежі) 32410 48393

 10 Баланс 50832 66576

на 01.01.2007

Кпл = 19084/50832 = 0.375

нa 01.01.2008

Кпл = 10863/66576 = 0.163

З таблиці 18 видно, що станом на 01.01.2007 достатньо грошей на розрахунковому рахунку, щоб виконати термінові платежі. А станом на 01.01.2008 розрахуватися за строковими платежах неможливо повною мірою, навіть якщо реалізувати товари відвантажені і врахувати борг за бюджетом.

3) Відповідно до "Положення ..." для характеристики - фінансової стійкості підприємства визначають основні і додаткові показники.

Основні: 1) наявність платежів; 2) співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості, їх стан; розміри, тривалість, причини виникнення; 3) рентабельність.

1) Неплатежі характеризують підприємство в частині платоспроможності на день аналізу. При цьому використовуються дані банку про простроченнях по позиках, по внесках до бюджету, про затримки у виплаті зарплати, про оплату рахунків постачальників, виконанні зобов'язань перед іншими кредиторами. За рекомендаціями НБУ обсяг неплатежів на дату проведення аналізу діяльності підприємства не повинен бути більше 10% від суми власних коштів.

2) За рекомендаціями НБУ співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості має бути приблизно 2: 1. При недотриманні зазначеної пропорції фінансовий стан підприємства оцінюється як негативне з тієї причини, що дебіторська заборгованість може бути перетворена в грошові кошти. Крім того, вона є одним з основних джерел погашення короткострокових зобов'язань підприємства, бо кредиторська заборгованість, не забезпечена дебіторської, є основною причиною неплатоспроможності підприємства.

Перевіримо стан дебіторської заборгованості підприємства на 2007,2008 роки.

Аналіз стану дебіторської заборгованості є складовою частиною аналізу використання оборотних коштів.

Наявність у підприємства дебіторської заборгованості свідчать про те, що оборотні кошти передані для користування іншим хозорганам і не знаходяться у нього в обороті, а це неминуче призводить до фінансових ускладнень.

За статтею балансу на 01.01.2007 р "товари відвантажені і здані роботи за розрахунковими документами не сплаченим в строк рахується заборгованість в сумі 12228 тис.грн., Яка утворилася у зв'язку з тим, що у замовників немає коштів для оплати виставлених платіжних вимог.

Після ознайомлення зі складом дебіторської заборгованості слід розглянути склад дебіторської заборгованості за давністю її утворення.

Розгляд дебіторської заборгованості за термінами її утворення дає можливість правильно охарактеризувати роботу підприємства з ліквідації цієї заборгованості.

З точки зору реальності стягнення значиться на балансі заборгованість може бути підрозділена на наступні групи:

1.Задолженность з терміном позовної давності.

2.Задолженность не оформлення документами, або оформлена односторонніми документами.

3.Задолженность обгрунтована документами, скінчився термін позовної давності, передана на розгляд судових і арбітражних органів.

4.Задолженность обгрунтована документами не скінчився термін позовної давності, не передана на розгляд судових і арбітражних органів.

5.Задолженность поточного періоду, що не викликає зауважень. Суми віднесені до перших двох груп, нереальні для стягнення і,

по суті, є збитками.

За сумами, віднесених до третьої групи, необхідно контролювати хід розгляду справ у судових і арбітражних органах.

За сумами, віднесеним до четвертої групи, необхідно вжити заходів щодо прискорення передачі справ до суду або арбітраж.

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості знизився за період з 01.01.2007 р до 01.01.2008 р з 17,1 до 9.2008 що означає розширення комерційного кредиту, наданого самим підприємством.

Середній термін погашення ДЗ виріс за вказаний період з 21,35 до 36.56 (див. Табл. 17).

Таблиця 16.

Дебіторська заборгованість підприємства.

 Nп / п Найменування показників на 01.01.2007 на 01.01.2008

 1 2 3 4

 1 За товари відвантажені, термін оплати яких не настав 5896 ---

 2 За товари відвантажені, не сплачені в строк 12228 8419

 Розрахунки з дебіторами

 3 За товари строк оплати яких не настав --- 22858

 4 За товари не оплачені в строк --- 61110

 5 З бюджетом 281 887

 6 Інші дебітори 27020 26527

 Разом 45425 119801

Перевіримо стан кредиторської заборгованості підприємства на 01.01.2007 р Аналіз стану кредиторської заборгованості проводиться таким же методом, як і аналіз дебіторської заборгованості.

У розглянутому підприємстві станом на 01.01.2007 р кредиторська заборгованість характеризується наступними даними.

Розрахунки з кредиторами:

за товари, термін оплати за які не настав - 21548

за товари, не оплачені в строк - 3809

аванси утримані - 13160

з бюджетом - 4624

позабюджетні фонди - 2367

зі страхування - 5231

оплата праці - 7617

інші кредитори - 26234

Разом 84509

За всіма статтями балансу суми які числяться на кредиторської заборгованості є перехідними. Наявність такої заборгованості не є результатом яких-небудь порушень.

Якщо не можна встановити постачальника, то кредиторська заборгованість після закінчення 3-х років перераховується до бюджету.

У порівнянні з 01.01.2007 р на кінець року кредиторська заборгованість зросла з 84509 млн. Грн. до 140082 млн. грн. Зріс коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості з 3,23 до, що означає, що підприємство знизило обсяг покупок у кредит. Коефіцієнт середнього терміну обороту кредиторської заборгованості знизився на кінець 2007 року порівняно з 01.01.2007 р з 57.7 до 28.6, що означає зниження середнього терміну повернення "комерційного кредиту" самим підприємством (див. Табл. 17).

Розрахунки з кредиторами (на 01.01.2008 р):

за товари, термін оплати за які не настав - 21870

за товари, не оплачені в строк - 22373

аванси утримані - 57908

з бюджетом - 4966

позабюджетні фонди - 420

зі страхування - 1847

оплата праці - 5098

інші кредитори - 25000

Разом 140082

Проаналізуємо співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості і порівняємо його з рекомендаціями НБУ:

 Показники на 01.01.2007 на 01.01.2008

 Дебіторська заборгованість 45425 119801

 Кредиторська заборгованість 84509 140082

 ДЗ / КЗ 0.54 0.86

Як видно співвідношення ДЗ / КЗ - 0.54 і 0.86 значно нижче рекомендованого НБУ, тому фінансовий стан оцінюється як негативне.

Показником, позитивно характеризує фінансову стійкість підприємства, є його рентабельність. У нашому варіанті вона розраховується як відношення чистого прибутку (що залишається в розпорядженні підприємства) до виручки від реалізації без ПДВ і не повинен бути нижче 0.25.

До додаткових показників, що характеризують фінансову стійкість, належать:

1) коефіцієнт співвідношення ліквідних і неліквідних активів. Позитивно якщо вони приблизно рівні.

2) коефіцієнт мобільності всіх коштів підприємства визначається відношення ліквідних коштів до всього майна підприємства.

3) коефіцієнт переливу капіталу визначається відношенням зовнішніх фінансових вкладень до балансового прибутку і показує яку частину прибутку підприємство вклало в інші підприємства.

4) коефіцієнт ділової, активності визначається відношенням виручки від реалізації (без ПДВ) до валюти балансу і показує який обсяг продукції виробляється на підприємстві з використанням майна підприємства.

5) коефіцієнт окупності відсотків за кредит. При розрахунку цього показника визначається скільки разів протягом року підприємство заробляє кошти для виплати відсотків. 1.9 Розрахунок показників ділової активності та рентабельності

До інших показників, що характеризують фінансовий стан відносяться (розрахунок див. У таблиці 17);

1. Коефіцієнти рентабельності: продажів, всього капіталу, основних засобів та інших оборотних активів, власного капіталу, перманентного капіталу;

2. Коефіцієнти оборотності: готової продукції, всього капіталу, дебіторської заборгованості, власного капіталу;

3. Коефіцієнт середнього терміну обороту дебіторської та кредиторської заборгованості;

4. Фондовіддача основних засобів та інших необоротних активів.

Таблиця 20

Розрахунки з кредиторами.

 N п / п Наимен-ня ко-та Порядок розрахунку Розрахунок Характеристика

 на початок періоду (01.01.2007) на кінець періоду (01.01.2008)

 1 2 3 4 5 6

 1 Коефіцієнт рентабельності продажів Пр / В Пр - прибуток від реалізації; В - виручка від реалізації 36702/158605 = 0,23 66102/277308 = 0.24 Збільшення коефіцієнта означає зростання попиту на продукцію

 2 Коефіцієнт рентабельності всього капіталу Пр / ІБ ІБ-балансу 36702/854061 = 0,043 66102/989610 = 0.067 Означає ефективність використання всього майна підприємства

 3 Коефіцієнт рентабельності основних засобів та інших оборотних активів Пр / АI 36702/720060 = 0.051 66102/721486 = 0.2002 Означає ефективність використання основних фондів та інших необоротних активів. Зростання коефіцієнта з 0.051 до 0,92 пояснюється не зростанням прибутку, а відносним зменшенням частки АI в структурі активу балансу з 57,7% дс 31% (див.табл 9)

 4 Коефіцієнт рентабельності власного капіталу Пр / ПІ 36702/811469 = 0,45 66102/903616 = 0.73 Означає зростання котирування акції та підвищення еффектіаності використання власного капіталу. Зростання коефіцієнта з 0,45 до 0.73 пояснюється не зростанням прибутку, а власного капіталу в структурі пасиву балансу з 6.14 до 47.55 (см.табл. 10)

 5 Коефіцієнт рентабельності перманентного капіталу Пр / ПІ + ДК ДК - довгострокові кредити і позики 36702/811469 = 0,45 66102 / (903616 + 950) = 0,07 Зниження ефективності використання не тільки власного, але і позикового капіталу. Спад пояснюється збільшенням частки власного капіталу і значною сумою довгострокових кредитів і позик (см.табл.10)

 6 Коефіцієнт загальної оборотності капіталу В / ІБ 158605/854061 = 0,19 277308/989610 = 0,28 Зростання означає прискорення кругообігу засобів підприємство або інфляційне зростання цін. Зростання коефіцієнта з 2.43 до 3.66 пояснюється не значним приростом всього капіталу, а збільшенням приросту виручки від реалізації продукції з 01.01.2007 до 01.01.2008

 7 Коефіцієнт оборотності мобільних засобів В / АІІ + АІІІ 158605/134100 = 1,18 277308/268103 = 1.034 Зниження коефіцієнта означає зменшення швидкості обороту мобільних засобів і негативно характеризує підприємство

 8 Коефіцієнт оборотності матеріальних засобів В / АІІ 158605/98859 = 1.6 277308/217210 = 1.28 Означає малу оборотність запасів і незавершеного виробництва

 9 Коефіцієнт готової продукції В / ДП 158605/17150 = 9.24 277308/38481 = 7.2 ____

 10 Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості В / ДЗ 158605/9276 = 17.1 277308/27776 = 9.2008 означає зменшення або зростання комерційного кредиту, предоставля-емого самим підприємством

 11 Коефіцієнт середнього терміну обороту дебіторської заборгованості (365 * ДЗ) / В (365 * 9276) / 158605 = 21. 35 365 * 27776/277308 = 36. 56 Означає середній термін погашення ДЗ. Негативно характеризується збільшення, а не зниження коефіцієнта

 12 Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості В / КЗ 158605/42250 = 3.75 277308/85917 = 3.23 Означає звуження або зростання комерційного кредиту, наданого підприємству; означає збільшення покупок у кредит.

 13 Коефіцієнт середнього терміну обороту КЗ (365-КЗ) / В 365 * 42250/158605 = 97.23 365 * 85917/277308 = 113.09 означає середній термін повернення комерційного кредиту самим підприємством

 14 Фондовіддача основних засобів та інших необоротних активів B / AI 158605/720060 = 0.22 277308/721486 = 0.38 Зростання означає підвищення ефективності використання АI на даному підприємстві. Зростання пояснюється відносним зменшенням частки АI з 57.7% до 31% (см.табл.9) у структурі активу балансу

 15 Коефіцієнт оборотності власного капіталу В / ПІ 158605/811469 = 0.19 277308/903616 = 0.31 Різке зростання означає підвищення умови продажів на даному підприємстві. Зростання пояснюється зниженням ПІ з 85.3% до 58.6% (см.табл.10) в структурі пасиву.

Висновок

На основі форми 1, форми 2, форми 3, річного звіту ВАТ «Мотор Січ» (на 1.01.2008, 1.01.2007, за 2008, 2007, 2006 відповідно) був проведений аналіз підприємства відповідно до чинного законодавства з оподаткування; прийнятою системою звітності; рекомендаціями та нормативами НБУ, фонду національного майна, Мінстату та інших законодавчих органів.

Були зроблені висновки по кожному розділу, охарактеризовані показниками фінансового стану підприємства. Розрахували і простежили динаміку таких коефіцієнтів як:

- Коефіцієнт рентабельності продажів. У нашому випадку його зростання означає збільшення попиту на продукцію.

- Коефіцієнтом рентабельності капіталу охарактеризована ефективність використання всього майна підприємства.

- Коефіцієнти рентабельності: основних засобів та інших оборотних активів, власного капіталу, перманентного капіталу впливають на зміну ефективності використання власного, позикового капіталу, основних фондів підприємством.

- Коефіцієнти оборотності капіталу, мобільних коштів, матеріальних засобів, готової продукції, дебіторської заборгованості, кредиторської заборгованості, власного капіталу позитивно характеризують фінансову діяльність.

- Ефективність використання активів на підприємстві відображена зростанням фондовіддачі основних засобів та інших необоротних активів, який в свою чергу пояснюється відносним зменшенням частки основних засобів в структурі активу балансу.

Детально розглянуті основні і додаткові показники кредитоспроможності, платоспроможності, фінансової стійкості підприємства:

- Основні - ліквідність балансу, платоспроможність, коефіцієнт відношення власних і позикових коштів;

- Додаткові - показники використання оборотних коштів, виробничого потенціалу, економічної ефективності та фінансової стійкості.

Особливу увагу зосереджено на теоретичній частині курсової роботи: розгляд показників і моделей оцінки ліквідності та платоспроможності. Проаналізували ліквідність балансу шляхом порівняння засобів по активу, згрупованих за ступенем їх ліквідності і розташованих у порядку убування ліквідності, із зобов'язаннями по пасиву, згрупованими за термінами їх погашення і розташованими у порядку зростання термінів.

Список використаної літератури

1 .І.П. Балабанов Основи фінансового менеджменту. Як управляти капіталом. -М .: "Фінанси і статистика", 2005 р -384 с.

2.Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств". Затверджено Указом Президента України 28.12.2004 р N 334 \ 94.

3.Закон України "Про аудиторську діяльність" Затверджено Аудиторською палатою України от14.02.2005 р N 25.

4.Закон України "Про банки і банківську діяльність". Відомості Верховної Ради України 1991 N 25.

5.Закон України "Про банкрутство". Затверджено Верховною Радою України від 14.05.1992 N 2343-ХII; Відомості ВСУ, 1992 р N 31.

6. "Інструкція зі статистики заробітної плати". Затверджена наказом Мінстату України від 11.12.2005 р N 323.

7.Е.П. Козлова, Н.В. Парашутін, Т.Н. Бабченко Бухгалгерскій облік у промисловості, -М .: "Фінанси і статистика", 2005 р -432 с.

8.Справочнік фінансиста підприємства. -М .: Инфра-М, 2006 -368 с.

9. "Про кредитування" Положення Національного банку України від 18 вересня 2005 року N 246.

10. "Положення про міжвідомчу комісію з питань санації, банкрутства та реструктуризації підприємств", Затверджено Постановою КМУ від 01.12.2005 р N 966.

11 .Методіческіе рекомендації щодо застосування комерційними банками закону України "Про банкрутство". Затверджено НБУ 21.07.2004 р N 23012 \ 105.

12.Методіка оцінки вартості майна. Затверджено ПКМ от18.01.2005 р N36.

13. Методичні роз'яснення щодо здійснення аудиторських перевірок фінансового стану підприємств, що приватизуються. Затверджено наказом ФДМ України від 03.08.2005 р N 938.

14. "Про затвердження основних положень про склад витрат виробництва (обігу) на підприємствах і в організаціях" Постанова КМУ від 10 листопада 2004 року N 759.

15. "Про заходи щодо нормалізації платіжної дисципліни в народному господарстві України" Указ Президента України від 16.03.2005 N 227 (зі змінами внесеними Указами від 31.03.2005 N 277 та від 09.12.2005 N 1139).

16. "Про плату за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності" Постанова КМУ від 3 квітня 2006 року N 406.

17. "Про порядок використання прибутку державних підприємств, установ і організацій" Декрет КМУ від 10 травня 1993 року N 48-93 (зі змінами внесеними постановою ВСУ від 23.02.2006 р N й9 \ 96-ОР в Декрет КМУ N48-93) .

18.Фінанси. / Под ред проф. В.М. Родіонової -М.: "Фінанси і статистика", 2005 р -432 с.

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com