На головну

 Аналіз фінансового стану та усунення вузьких місць у фінансово-господарській діяльності організації - Фінансові науки

Введення

Аналіз фінансового стану підприємства є оцінку минулого та поточного фінансового стану і результатів діяльності підприємства. Однак при цьому головною метою є оцінка фінансово - господарської діяльності підприємства щодо майбутніх умов існування.

Фінансовий стан підприємства характеризується сукупністю показників, що відображають процес формування і використання його фінансових коштів.

Управління будь-яким підприємством вимагає, насамперед, знання його вихідного стану, відомостей про те, як існував і розвивався об'єкт в періоди, що передували справжньому. Лише отримавши досить повну і достовірну інформацію про діяльність підприємства в минулому, про сформовані тенденції в його функціонуванні та розвитку, можна виробляти впевнені управлінські рішення та програми розвитку підприємства на майбутні періоди.

Потреби у фінансовому аналізі існують завжди, незалежно від виду економічних відносин, що складаються в суспільстві, але акцепти, що робляться в його процесі, різні, вони залежать від соціально-економічних умов.

Кінцевий результат діяльності підприємства цікавить не тільки працівників самого підприємства, але і його партнерів по економічній діяльності, державні, фінансові, податкові органи та ін.

Гостра необхідність у фінансовому аналізі виникає в ході перетворення організаційно-правових структур та реорганізації існуючих підприємств, в процесі приватизації і акціонування, а також при виробленні заходів з підтримки та оздоровлення неспроможних державних підприємств (банкрутів).

Рух будь-яких товарно-матеріальних цінностей, трудових і матеріальних ресурсів супроводжується утворенням і витрачанням грошових коштів, тому фінансовий стан господарюючого суб'єкта відображає всі сторони його виробничо-торговельної діяльності.

Аналіз фінансового стану являє собою глибоке, науково обґрунтоване дослідження фінансових відносин і руху фінансових ресурсів у єдиному виробничо-торговельному процесі.

Бухгалтерська звітність є інформаційною базою фінансового аналізу. Важливими джерелами інформації є: Баланс підприємства (форма №1), Звіт про прибутки і збитки (форма №2), Звіт про зміни капіталу (форма №3), Звіт про рух грошових коштів (форма №4), Додаток до бухгалтерського балансу ( форма №5), статистична звітність. Інформація що міститься в бухгалтерській і статистичній звітності, виходить за межі господарюючого суб'єкта і є відкритою для зовнішніх користувачів.

Користувачі фінансових звітів організації поділяються на внутрішніх і зовнішніх. Внутрішнім користувачем є адміністрація організації, а в ролі зовнішніх користувачів виступають кредитори і інвестори. Кредитори надають організації позики, приймають векселі, за якими отримують передбачені договорами відсотки. Кредитори, надаючи позикові кошти, розраховують на їх погашення у встановлені терміни. Інвестори купують акції не тільки з метою отримання дивідендів по них, а й розраховують збільшити їх ринкову вартість.

Звичайно, при цьому кредитори та інвестори піддаються ризику:

- Організація-боржник може не розплатитися з кредитором за взятими кредитами;

- Інвестор може не отримати дивіденди;

- Ціна на акції може впасти, а не зрости.

Перед прийняттям рішення про надання позики або купівлі акцій як кредитор, так і інвестор здійснюють аналіз фінансового становища організації, який полягає в оцінці результатів її діяльності в минулому і сьогоденні і в прогнозі її фінансового становища в майбутньому.

Результати діяльності організації за минулі роки можуть бути хорошим індикатором перспектив розвитку.

Об'єкт дослідження ВАТ «Сібірьтелком», основний напрямок діяльності якого - зв'язок.

Предмет дослідження - фінансовий стан ВАТ «Сібірьтелком».

Мета цієї роботи - провести аналіз фінансового стану ВАТ «Сібірьтелком» на основі даних бухгалтерської звітності підприємства за 2007-2009 рр.

Завдання, поставлені в рамках досягнення мети:

- Вивчити роль, склад та аналітичні можливості бухгалтерського балансу;

- Розглянути порядок проведення фінансового аналізу підприємства;

- Здійснити безпосередньо аналіз фінансового стану аналізованого підприємства;

- Запропонувати заходи щодо поліпшення фінансового стану та усунення вузьких місць у фінансово-господарській діяльності організації.

Робота складається з трьох розділів, вступу, висновків, списку літератури та додатків.

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми дослідження.

У першому розділі представлені теоретичні аспекти, що відображають роль і значення фінансової звітності в проведенні аналізу, а також алгоритм і схема проведення фінансового аналізу підприємства.

У другому розділі наведена характеристика підприємства ВАТ «Сібірьтелком».

Третя глава присвячена аналізу основних показників фінансової звітності ВАТ «Сібірьтелком», а також заходам щодо поліпшення фінансового стану.

1. Теоретичні аспекти аналізу фінансового стану підприємства

1.1 Роль і значення фінансової звітності в управлінні підприємством

Бухгалтерська (фінансова) звітність - система показників, що відображають майнове і фінансове становище підприємства на звітну дату, а також фінансові результати діяльності підприємства за звітний період.

Основна вимога до бухгалтерської звітності, полягає в тому, що вона повинна давати достовірне і повне уявлення про майновий та фінансовий стан організації, про його зміни, а також фінансові результати діяльності.

Бухгалтерська (фінансова) звітність організацій (за винятком бюджетних) складається з:

- Бухгалтерського балансу;

- Звіту про прибутки і збитки;

- Додатків до них, зокрема звіту про рух грошових коштів, додатку до бухгалтерського балансу та інших звітів, передбачених нормативними актами системи нормативного регулювання бухгалтерського обліку;

- Пояснювальної записки;

- Аудиторського висновку, що підтверджує достовірність бухгалтерської звітності організації (якщо вона відповідно до законодавства підлягає обов'язковому аудиту).

Чисельні показники в бухгалтерській звітності наводяться мінімум за два роки - звітний і що передував звітному (крім звіту, що складається перший рік).

Акціонерні товариства відкритого типу, банки та інші кредитні організації, страхові організації, біржі, інвестиційні та інші фонди, що створюються за рахунок приватних, суспільних і державних коштів (внесків), зобов'язані публікувати річну бухгалтерську звітність не пізніше 1 червня року, наступного за звітним.

Публічність бухгалтерської звітності полягає в її опублікування в газетах і журналах, доступних користувачам бухгалтерської звітності, або поширенні серед них брошур, буклетів та інших видань, що містять бухгалтерську звітність, а також в її передачі територіальним органам державної статистики за місцем реєстрації для надання зацікавленим користувачам.

Річна бухгалтерська (фінансова) звітність організації (крім бюджетних) є відкритою для зацікавлених користувачів. Підприємство має забезпечити можливість для користувачів ознайомитися з нею.

Зовнішніми користувачами бухгалтерської (фінансової) звітності є банки, інвестори, кредитори, постачальники та підрядники, покупці і замовники, що працюють на підприємстві, органи влади, громадські організації та інші. Зовнішні користувачі можуть знайомитися з річною бухгалтерською звітністю та отримувати її копії з відшкодуванням витрат на копіювання.

До внутрішнім користувачам бухгалтерської звітності належать керівники, менеджери різних рівнів, засновники, учасники і власники майна підприємства.

Всі вони мають які-небудь потреби в інформації про підприємство для її вивчення.

Банки, кредитори, позикодавці зацікавлені в інформації, що дозволяє визначити доцільність надання кредитів, умови їх надання, оцінити ризик по повернення кредитів та сплати відсотків. Позикодавців, що надають довгострокові кредити, цікавить не тільки ліквідність підприємства за короткостроковими зобов'язаннями, але і платоспроможність підприємства з позиції її стабільності у майбутньому, тобто цікавить також інформація, що дозволяє судити про прибутковість бізнесу.

Інвесторів (у тому числі потенційних власників) цікавить оцінка ризику і прибутковості здійснюваних і передбачуваних інвестицій, здатність підприємства генерувати прибуток і виплачувати дивіденди.

Постачальників і підрядників цікавить, чи зможе підприємство в строк розрахуватися з ними за своїми зобов'язаннями, тобто ліквідність балансу та фінансова стійкість як фактор стабільності партнера.

Покупці і замовники зацікавлені в інформації, що свідчить про надійність існуючих ділових зв'язків і визначає перспективи їх подальшого розвитку.

Працівники зацікавлені в інформації про прибутковість і стабільності підприємства як роботодавця, з метою мати гарантовану оплату своєї праці і робоче місце.

Органи влади зацікавлені в інформації для здійснення покладених на них функцій, ведення статистичного спостереження та інших. За даними фінансової звітності підприємства Федеральна служба Росії у справах про неспроможність і фінансового оздоровлення та її територіальні агентства проводять аналіз і оцінку фінансового стану підприємства з точки зору встановлення незадовільної структури балансу для підготовки рішення по неплатоспроможним підприємствам. Податкові органи користуються даними звітності для реалізації свого права (так само як і боржник, кредитор і прокурор), передбаченого Федеральним законом про неспроможність (банкрутство), на звернення до арбітражного суду з заявою про визнання боржника банкрутом у зв'язку з невиконанням грошових зобов'язань. Критерієм для визначення незадовільної структури балансу неплатоспроможних підприємств є ліквідність і фінансова стійкість підприємства.

Акціонерів, власників підприємства цікавить також розмір дивідендів, прибутковість підприємства в майбутньому, його ліквідність і фінансова стійкість з погляду ризикованості вкладеного капіталу.

Внутрішні користувачі (керівники, менеджери) на основі бухгалтерської звітності проводять аналіз і оцінку показників фінансового стану підприємства, визначають тенденції його розвитку, готують інформаційну базу фінансової звітності, що забезпечує всіх зацікавлених користувачів.

Інформація бухгалтерської звітності є основою для прийняття рішень з інвестиційної, фінансової та операційної діяльності.

Внутрішній аналіз спрямований на прогнозування розширення виробничої діяльності, вибору джерел та можливості залучення інвестицій у ті чи інші активи, збереження ліквідності підприємства або ймовірності його банкрутства. Сама бухгалтерська (фінансова) звітність може служити оцінкою роботи менеджерів (за коефіцієнтами, що характеризує фінансовий стан, зовнішні користувачі можуть судити про роботу менеджерів). Крім того, саме підприємство зацікавлене в надійних партнерах і звертається до прочитання їх звітності та звітності майбутніх потенційних контрагентів.

Забезпечення користувачів (насамперед зовнішніх) повною та об'єктивною інформацією про фінансовий стан і фінансові результати діяльності господарюючих суб'єктів є найважливішим завданням міжнародних стандартів, відповідно до яких будуються концепції розвитку сучасного російського бухгалтерського обліку та звітності.

Відповідно до прийнятої концепції в даний час Мінфіном РФ затверджені положення з бухгалтерського обліку (стандарти), які регламентують порядок формування бухгалтерської інформації та порядок розкриття інформації в бухгалтерській (фінансової) звітності. Використання на практиці вимог щодо розкриття інформації в бухгалтерській (фінансової) звітності, передбачених відповідними положеннями (стандартами), дає більш повну інформаційну базу для об'єктивного і всебічного аналізу фінансового стану підприємства, стійкого його розвитку.

Таким чином, інформація, в якій зацікавлені всі користувачі, повинна давати можливість оцінити здатність підприємства відтворювати грошові коштів та аналогічні їм активи, генерувати прибуток, стабільно функціонувати, а також давати можливість порівняти інформацію за різні періоди часу для того, щоб визначити тенденції цікавлять користувачів показників та фінансового становища в цілому.

1.2 Алгоритм проведення фінансового аналізу підприємства

Актуальність даного питання зумовила розвиток методик оцінки фінансового стану підприємств. Ці методики спрямовані на експрес оцінку фінансового стану підприємства, підготовку інформації для прийняття управлінських рішень, розробку стратегії управління фінансовим станом.

Тому існуючі методи і моделі оцінки фінансового стану підприємства є базовими і на практиці в чистому вигляді застосовуються дуже рідко, то для отримання більш точних результатів пропонується використовувати якусь комбіновану модель оцінки. Це обумовлено наявністю у кожного окремого базового методу недоліків і обмежень, які нейтралізуються при їх комплексному застосуванні. Базові методи в складі комбінованих взаємодоповнюють один одного.

Основними завданнями аналізу фінансового стану підприємства є:

1. Оцінка динаміки складу і структури активів, їх стану і руху.

2. Оцінка динаміки складу і структури джерел власного і позикового капіталу, їх стану і руху.

3. Аналіз абсолютних відносних показників фінансової стійкості підприємства оцінка зміни її рівня.

4. Аналіз платоспроможності підприємства та ліквідності активів його балансу.

Аналіз фінансового стану підприємства переслідує декілька цілей:

- Визначення фінансового становища;

- Виявлення змін у фінансовому стані в просторово-часовому розрізі;

- Виявлення основних факторів, що викликають зміни у фінансовому стані;

- Прогноз основних тенденцій фінансового стану.

Оцінка фінансового стану компанії складається з декількох етапів:

1. Комплексна оцінка декількох напрямків діяльності підприємства.

2. Застосування широкого набору показників з метою всебічного вивчення фінансового стану підприємства.

3. Використання експертних методів для виявлення кількісних критеріїв.

Алгоритм традиційного фінансового аналізу включає наступні етапи:

1. Збір необхідної інформації (обсяг залежить від завдань і виду фінансового аналізу).

2. Обробку інформації (складання аналітичних таблиць і агрегованих форм звітності).

3. Розрахунок показників зміни статей фінансових звітів.

4. Розрахунок фінансових коефіцієнтів по основним аспектам фінансової діяльності або проміжним фінансовим агрегатів (фінансова стійкість, платоспроможність, рентабельність).

5. Порівняльний аналіз значень фінансових коефіцієнтів з нормативами (загальновизнаними і середньогалузевими).

6. Аналіз змін фінансових коефіцієнтів (виявлення тенденцій погіршення або поліпшення).

7. Підготовку висновку про фінансовий стан компанії на основі інтерпретації опрацьованих даних.

1.3 Можливості бухгалтерської звітності для проведення аналізу фінансового стану підприємства

Традиційно багато вчених і практики в галузі бухгалтерського обліку - І. Шер, А.П. Рудановский, Н.А. Блатов, А.К. Рощаховський, І.Р. Миколаїв та ін. - Високо оцінювали значимість аналітичної компоненти бухгалтерії. На жаль, в роки

Повний текст реферату
© 8ref.com - українські реферати
8ref.com