На головну

 Аналіз діяльності СПК "Мар'янський" - Ботаніка та сільське господарство

Введення

Стійке забезпечення населення продовольством є одним з найважливіших умов стабільності держави. У Росії проблема виробництва основних видів тваринницької продукції, у тому числі молока, завжди була актуальна. Молочне скотарство Росії в останнє десятиліття XX століття зазнало негативні якісні та кількісні зміни. Вони відбилися на відтворенні стада, годівлі та утриманні тварин, механізації трудомістких процесів, переробки та реалізації молочної продукції. Відмова від індустріальних методів виробництва молока та яловичини посилив процес технологічної деградації, істотно знизив виробничий потенціал, скоротив ефективність інвестицій у галузь і їх окупність і в цілому істотно погіршив показники економічної ефективності молочного скотарства.

Низька продуктивність праці і постійне зростання виробничих витрат не дозволяють більшості вітчизняних тваринницьких підприємств успішно конкурувати з субсидованою продукцією імпортного виробництв, частка якої на ринку досягає 30% і більше. Це призводить до скорочення інвестицій, моральному і фізичному зносу матеріально-технічної бази. У сформованій обстановці в галузі неможливо вести навіть просте у відтворення стада, що призводить до постійного скорочення поголів'я.

Важливим етапом у розвитку тваринництва в цілому і молочного скотарства зокрема з'явилася розробка Міністерством сільського господарства Російської Федерації та Уряду Російської Федерації пріоритетного національного проекту "Розвиток АПК". У ньому в якості основних напрямків розвитку агропромислового комплексу визначено прискорений розвиток тваринництва і стимулювання розвитку малих форм господарювання. У проекті передбачені багато заходи підтримки молочного скотарства на основі заходів державного регулювання.

Національний проект будується на принципах ринкової економіки. Поліпшення сформованої обстановки передбачає заходи щодо розширення доступності кредитних ресурсів для прискореного розвитку тваринництва.

Зазначена проблема вирішується створенням умов для залучення довгострокових кредитів на пільгових умовах. Суть заходу полягає в тому, що процентна ставка за кредитами, отриманими на строк до восьми років на будівництво і модернізацію тваринницьких комплексів, буде на дві третини субсидіюватися з федерального бюджету.

Для успішної реалізації національного проекту в частині збільшення обсягів кредитування підприємств і організацій тваринницького профілю "Россельхозбанком" розроблена процедура кредитування, спрямована на реконструкцію, технічне переозброєння, впровадження нових технологій, модернізацію виробництва, придбання техніки та обладнання. Ця процедура передбачає проведення в процесі супроводу кредитного проекту аналізу основних принципів технологічного процесу проектованого підприємства [1].

У даному дипломному проекті аналізується діяльність СПК "Мар'янський". В результаті аналізу будуть отримані відомості про можливості підвищення ефективності. Маючи повне уявлення про діяльність підприємства, розробимо бізнес-план. У план включимо ті заходи, які підвищать ефективність діяльності кооперативу:

- Досліджуємо ко?юнктуру ринку сільського господарства;

- Проведемо аналіз фінансової діяльності СПК "Мар'янський";

- Розробимо заходи, спрямовані на підвищення ефективності молочного тваринництва.

1. Огляд розвитку сільського господарства

Сільське господарство - специфічна галузь, яка потребує особливої ??уваги держави.

Історично склалося так, що Росія аграрна країна. Аграрний сектор займає досить значне місце в економіці. Ще кілька років тому сільгоспвиробники скаржилися на погані врожаї, як наслідок, на те, що немає грошей, немає техніки, а в результаті кожен наступний рік знову поганий урожай.

Але назвати Росію аграрною державою в повному розумінні слова вже давно не можна. Це можна було робити до кінця XIX століття, коли частка сільського населення в Росії становила близько половини. Зараз частка сільського населення порядку 20-27% (що приблизно на рівні розвинених країн), а от частка зайнятих у сільському господарстві в Росії більше, ніж у розвинених країнах, тому що в сільському господарстві низька продуктивність праці. Площа земель сільськогосподарського призначення становить 406 млн гектарів. Такого ресурсу немає в жодній країні світу - це чверть всього земельного балансу. Тому Росія, без сумнівів, історично є аграрною державою.

Сільське господарство -це Немонопольні сектор економіки. Ні в одному секторі економіки немає такої кількості господарюючих суб'єктів.

Весь аграрний комплекс ділиться на 2 компоненти:

- Сфера матеріально-технічного постачання з усім, що пов'язано з виробництвом ресурсів для села;

- Сфера безпосередньо сільського господарства.

Ці сектори постійно взаємодіють один з одним.

АПК Російської Федерації в значній мірі залежить від складних кліматичних умов. Отже, це дуже ризикований сектор народного господарства. Це позначається на рівні інвестиційної привабливості, так як в 2006 р обсяг інвестицій в основний капітал галузі сільського господарства склав близько 3% їх обсягу в економіці країни.

1.1 Аналіз економічного зростання в сільському господарстві

інвестиційний сільський господарство економічний

Економічне зростання в сільському господарстві тривав протягом 8 років. З 1999 по 2006рік обсяг виробництва продукції сільського господарства збільшився на 34,4%.

Однак з 2002р. намітилася тенденція зниження темпів розвитку АПК, їх відставання від темпів зростання економіки в цілому. Якщо в 1999-2001рр. середньорічний темп приросту у сільському господарстві становив 6,8%, то в 2002-2006рр. тільки 2,3%. Розвиток сільського господарства поступається розвитку харчової та переробної промисловості, що використовує імпортну сировину, обсяг поставок якого зростає швидше, ніж внутрішнє проізводство.2

По відношенню до субсидованому імпорту продовольства продукція російських товаровиробників виявляється неконкурентоспроможною і витісняється з внутрішнього ринку. Загальний обсяг імпорту продовольчих товарів та сільськогосподарської сировини (крім текстильного) проти 2000годом збільшився в 2,9раза. Особливо висока частка імпортної продукції на ринках м'яса і молока.

Якщо в рослинництві рівень виробництва 1990р. досягнутий в 2004р., то у тваринництві до теперішнього часу він відновлений лише наполовину. Тим часом у міру зростання доходів населення Російської Федерації збільшується попит на м'ясо-молочну продукцію.

Уповільнення економічного зростання в сільському господарстві, відсутність умов для альтернативної зайнятості на селі, історично сформований низький рівень розвитку соціальної та інженерної інфраструктури зумовили загострення соціальних проблем села. Близько 60% сільських жителів мають среднероссийский рівень грошового доходу - 35% - цей дохід нижче прожиткового рівня.

Основними причинами відносно повільного розвитку галузі сільського господарства є:

- Низькі темпи структурно-технологічної модернізації галузі, оновлення основних виробничих фондів і відтворення природно-екологічного потенціалу;

- Несприятливі загальні умови функціонування сільського господарства, насамперед незадовільний рівень розвитку ринкової інфраструктури, що утруднює доступ сільськогосподарських товаровиробників до ринків фінансових, матеріально-технічних та інформаційних ресурсів, готової продукції;

- Фінансова нестійкість галузі, обумовлена ??нестабільністю ринків сільськогосподарської продукції, сировини і продовольства, накопиченої декапіталізацією, недостатнім притоком приватних інвестицій на розвиток галузі, слабким розвитком страхування при виробництві сільськогосподарської продукції;

- Дефіцит кваліфікованих кадрів, викликаний низьким рівнем якості життя в сільській місцевості.

За цих обставин створення умов для сталого розвитку сільських територій, прискорення темпів зростання обсягів сільськогосподарського виробництва на основі підвищення його конкурентоспроможності стає пріоритетним напрямком аграрної економічної політики.

За минулі два роки з'явилися позитивні тенденції, що мають важливе значення при оцінці стану аграрного сектора, але ці показники формально виходять за рамки національного проекту (малюнок 1). Так, за попередніми оцінками, в 2008 р індекс виробництва валової продукції сільського господарства складе 103%. Таким чином, зростання в сільгоспсекторі триває вже дев'ять років поспіль. При цьому, в рослинництві обсяги виробництва перевищили еталонний 1990 і склали 107%, а в тваринництві - тільки 58% 3.

Рисунок 1 - Індекс валової продукції сільського господарства (у порівнянних цінах, у% до 1990)

Підвищується фінансово-економічна стійкість сільськогосподарських організацій (малюнок 2). Питома вага прибуткових підприємств за два останні роки зріс з 58 до 73%, рівень рентабельності підвищився з 7 до 15%. За підсумками 1998 р в країні налічувалося близько 88% збиткових господарств.

Малюнок 2 - Підвищення стійкості сільськогосподарських організацій

Активізувався інвестиційний процес (рисунок 3) Якщо в 2005 р загальний обсяг залучених кредитів у сільське господарство склав близько 192 млрд руб., То в поточному році за прогнозами складе 615 млрд руб., Тобто зросте більш ніж у три рази. Що стосується безпосередньо інвестиційних кредитів, то їх обсяг зріс майже в десять разів - з 26 млрд. Руб. до 252 млрд. рублів.

Набирає темпи технічне переозброєння галузі в цілому (малюнок 4). У 2007 р сільгосппідприємства придбали тракторів більше в 1,7 рази в порівнянні з 2005 р зернозбиральних і кормозбиральних комбайнів - в 1,4 рази. Інтенсивніше використовуються ресурсозберігаючі технології.

Малюнок 3 - Залучення кредитів сільгосптоваровиробниками та організаціями, що здійснюють первинну переробку сільськогосподарської продукції в 2005 - 2007 рр., Млрд руб.

Малюнок 4 - Придбання техніки сельхозорганізаціях, тис.штук

За темпами зростання заробітної плати сільське господарство, починаючи з 2007 р, стало випереджати інші галузі економіки (малюнок 5). Так, за дев'ять місяців 2007 р середньомісячна номінальна заробітна плата в сільському господарстві зросла на 38%, при 20,3% в середньому по економіці. Проте в абсолютному вираженні зарплата поки залишається низькою: в середньому вона становить близько 6 тис. Руб., Тобто в два рази нижче, ніж в цілому в економіці країни. Це залишається серйозною проблемою.

Малюнок 5 - Темпи зростання середньомісячної номінальної нарахованої заробітної плати, у% до попереднього голу

Динамічний та ефективний розвиток сільського господарства має стати не тільки загальноекономічної передумовою успішного вирішення більшості накопичених в галузі виробничих, фінансових, соціальних проблем, але й способом системного узгодження установок на подвоєння валового внутрішнього продукту, скорочення бідності і підвищення продовольчої безпеки країни, тобто має забезпечити успішну реалізацію всього комплексу цілей соціально-економічного розвитку країни в розглянутій перспективі.

У даному контексті доречно розглянути регіональні механізми стимулювання сільськогосподарського виробництва.

Зокрема, крайова цільова програма "Розвиток сільського господарства та регулювання ринків сільськогосподарської продукції, сировини і продовольства в Краснодарському краї" на 2008 - 2012 роки розроблена на підставі Федерального закону від 29 грудня 2006 року N 264-ФЗ "Про розвиток сільського господарства", Постанови Уряду Російської Федерації від 14 липня 2007 року N 446 "Про Державну програму розвитку сільського господарства та регулювання ринків сільськогосподарської продукції, сировини і продовольства на 2008 - 2012 рік", розпорядження голови адміністрації Краснодарського краю від 19 жовтня 2007 року N 913-р "Про розробку крайової цільової програми "Розвиток сільського господарства та регулювання ринків сільськогосподарської продукції, сировини і продовольства Краснодарського краю на 2008 - 2012 роки".

Програма визначає цілі, завдання та основні напрями розвитку сільського господарства та регулювання риків сільськогосподарської продукції, сировини і продовольства в Краснодарському краї, фінансове забезпечення та механізми реалізації передбачених заходів, показники їх результативності.

Краснодарський край по праву називають житницею Росії. Зазначений суб'єкт займає 2,2% сільгоспугідь і ріллі Російської Федерації, а виробляє більше 6% валової сільгосппродукції, 12% пшениці, 26% цукрових буряків, 25% соняшнику, 14% плодів і ягід, 49% винограду, 70% рису від валового збору цих культур в Росії. На Кубані обробляється понад 100 сільськогосподарських культур. Сільськогосподарські угіддя займають 4450,2 тис. Га, в тому числі рілля - 3921,4 тис. Га.

Агропромисловий комплекс - основна галузь народного господарства краю. Тут зайнята половина працездатного населення. Агропромисловий комплекс включає 767 підприємств з виробництва сільгосппродукції, 137 підприємств з обслуговування сільського господарства, 18 тис. Фермерських господарств і 870 тис. Особистих підсобних господарств.

Переробкою сільськогосподарської продукції в краї займаються 339 господарюючих суб'єкти харчової та переробної промисловості різних форм власності.

Аналіз динаміки якісних показників земель дає підставу стверджувати, що тенденція зниження родючості грунтів і погіршення загальної екологічної обстановки в агропромисловому комплексі зберігається і може призвести до виникнення кризової ситуації.

В останні роки в краї продовжують діяти такі негативні процеси, як зменшення площі зрошуваних земель, стійке скорочення кількості гумусу в грунті, посилення процесів ерозії, наявність великої кількості площ з сільнокіслой і среднекіслих грунтами, інтенсивний розвиток заболочування і підтоплення земель, погіршення природних лук і пасовищ .

Зазначені негативні процеси призводять до різкого скорочення площі сільськогосподарських угідь, до погіршення водно-фізичних, фізико-хімічних властивостей ґрунтів і зниження їх родючості.

Збереження ґрунтової родючості земель та його раціональне використання при господарської діяльності має величезне значення для сільського господарства та економіки краю в цілому. Стан ґрунтової родючості безпосередньо пов'язано з продовольчою безпекою країни.

З метою збереження ґрунтової родючості та запобігання подальшого розвитку зазначених негативних процесів необхідне проведення комплексу заходів.

Зростання продуктивності молочного скотарства залежить від епізоотичного благополуччя тваринництва і в першу чергу від зниження рівня захворюваності тварин на лейкоз великої рогатої худоби, що завдає значних економічних збитків.

Економічний збиток від захворюваності тварин на лейкоз великої рогатої худоби визначається не тільки фінансовими втратами у випадках захворювання, падежу, вимушеного забою тварин і введення обмежень у реалізації племінного молодняку, молока і молочних продуктів, а й іншими прямими і непрямими втратами, пов'язаними з щорічними витратами на придбання обладнання та реактивів для проведення гематологічних та серологічних досліджень.

Ліквідація лейкозу великої рогатої худоби на території Краснодарського краю можлива тільки при комплексному підході до вирішення цієї проблеми, достатньому фінансуванні організаційно-господарських заходів і належному науковому забезпеченні проведених заходів.

У процесі переходу від адміністративно-командної системи управління до ринкових принципів та реалізації заходів з підйому аграрної економіки різко зростає значення інформаційно-консультаційного забезпечення інфраструктури агропромислового виробництва. Усім без винятку суб'єктам агропромислового комплексу необхідний оперативний доступ до цікавить їх інформації, що дозволяє забезпечувати досягнення своїх економічних цілей. Через відсутність цього доступу економіка втрачає від 20 до 40% валової виручки від реалізації продукції, товарів і послуг. Рівень інформаційного забезпечення впливає також на активізацію інноваційних процесів і прискорення науково-технічного прогресу в галузі. У багатьох країнах світу сільськогосподарські дорадчі служби виявляються єдиним масштабними організаціями, що діють у сільській місцевості. Разом з тим обмежені фінансові можливості крайового і районних інформаційно-консультаційних центрів не дозволяють ще вирішувати багато проблем створення та розвитку інформаційно-консультаційної служби агропромислового комплексу Краснодарського краю. Враховуючи перераховані вище обставини, створення умов для сталого розвитку сільських територій, прискорення темпів зростання обсягів сільськогосподарського виробництва на основі підвищення його

Повний текст реферату
© 8ref.com - українські реферати
8ref.com