На головну

 Аналіз і розробка заходів щодо підвищення ефективності сільськогосподарської діяльності організації на основі емпіричного аналізу теоретичного та практичного матеріалу ВАТ "Смолевічского райагросервіс" - Економіко-математичне моделювання

Міністерство сільського господарства і продовольства республіки Білорусь

Головне управління кадрів і аграрної освіти

Білоруська державна сільськогосподарська академія

КАФЕДРА Математичного моделювання економічних систем АПК

Диплом

Аналіз і розробка заходів щодо підвищення ефективності сільськогосподарської діяльності організації на основі емпіричного аналізу теоретичного та практичного матеріалу ВАТ "Смолевічского райагросервіс"

Гірки, 2010

Зміст

Введення

1. Теоретичні основи оптимального моделювання галузей підприємств АПК

1.1 Поняття і функції ринку. Особливості аграрного ринку

1.2 Поняття про економіко-математичному моделюванні

1.3 Особливості та методики моделювання спеціалізації галузей сільськогосподарського товаровиробника

2. Математико-статистичний аналіз ефективності використання ресурсів в ват "Смолевічского райагросервіс"

2.1 Загальні відомості про ВАТ «Смолевічского райагросервіс» Мінської області

2.2 Ресурси ВАТ «Смолевічского райагросервіс» та ефективність їх використання

2.3 Аналіз фінансового стану та економічна ефективність

3. Економіко-математичне моделювання програми перспективного розвитку сільськогосподарського філії в ВАТ "Смолевічского райагросервіс"

3.1 Постановка економіко-математичної задачі

3.2 Структурна економіко-математична модель

3.3 Обгрунтування вихідної інформації завдання

3.4 Аналіз результатів рішення

4. Охорона праці

4.1 Аналіз стану охорони праці у ВАТ «Смолевічского райагросервіс»

4.2 Заходи щодо поліпшення умов і безпеки трудаОшібка! Закладка не визначена.

Висновок

Список використаних джерел

Додатки

Введення

моделювання спеціалізація сільськогосподарський планування

Перехід до ринкової економіки вимагає від підприємств підвищення ефективності сільськогосподарської діяльності на основі досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання і управління господарством, подолання безгосподарності, активізації підприємництва, ініціативи і т. Д. Важлива роль у здійсненні цієї задачі приділяється пошуку нових напрямків у діяльності підприємства (впровадження нових технологій, підвищення якості і т. д.).

Підвищення ефективності сільськогосподарської діяльності - це один з найважливіших економічних важелів не тільки в системі управління виробництвом в цілому, а й у системі внутрішньогосподарського планування, контролю та аналізу. Тому розробка заходів щодо підвищення ефективності сільськогосподарської діяльності є однією з головних завдань діяльності підприємства.

В даний час необхідно добитися підвищення рентабельності, ліквідації збитковості і збільшення прибутку, насамперед, за рахунок підвищення ефективності сільськогосподарської діяльності. Прибуток і рентабельність підприємства залежить від виробничої, постачальницької і збутової діяльності, здійснюваної підприємством. На сучасному етапі розвитку економіки Республіки Білорусь підвищене значення має проблема ефективності сільськогосподарської діяльності.

У зв'язку з цим проблеми вдосконалення ефективності сільськогосподарської діяльності підприємства в даний час є найбільш важливими, що і вказує на актуальність обраної теми дипломної роботи. Актуальність обраної теми також обумовлена ??необхідністю вдосконалення системи стратегічного управління, розробки стратегії діяльності організації, підвищення фінансової стійкості сільськогосподарської діяльності, вдосконалення технічних факторів виробництва та поліпшення якості виробленої продукції.

Як об'єкт дослідження було обрано Відкрите акціонерне товариство "Смолевічского районне підприємство по виробничо-технічного обслуговування агропромислового комплексу".

Предметом дослідження є один з напрямків діяльності ВАТ «Смолевічского райагросервіс», а саме сільськогосподарська діяльність та шляхи підвищення її ефективності.

Метою даної роботи є аналіз і розробка заходів щодо підвищення ефективності сільськогосподарської діяльності організації на основі емпіричного аналізу теоретичного і практичного матеріалу.

Для досягнення мети необхідно вирішити такі завдання: вивчити економіко-математичні моделі планування сільськогосподарського виробництва, проаналізувати сучасний стан в цілому, визначити перспективи розвитку господарства.

Для досягнення мети та завдань даної роботи застосовувалися такі методи дослідження: економіко-математичний, аналітичний, метод статистичних угруповань, аналіз нормативних документів та ін.

У процесі роботи були використані бухгалтерські документи (баланси, звіти про витрати та інші документи), дані статистичної звітності за 2007, 2008 і 2009 роки, план розвитку підприємства, планові та нормативні документи, монографії та статті у наукових журналах, закони, постанови уряду, статті періодичної преси, довідники, схеми та графіки.

1. Теоретичні основи оптимального моделювання галузей підприємств АПК1.1 Поняття і функції ринку. Особливості аграрного ринку

У сучасній економічній літературі мають місце різні тлумачення і визначення сутності ринку. Найбільш часто згадується наступне визначення [8, 10]:

Ринок - це сфера економіки, в якій відбувається процес товарно-грошового обміну (перетворення товару в гроші і зворотного обертання грошей в товар), це система економічних відносин між товаровиробниками (продавцями) та споживачами (покупцями).

З цього тлумачення випливає, що головними фігурантами на ринку є два основних учасника - товаровиробники (продавці) і споживачі (покупці). Саме вони здійснюють акти купівлі - продажу і визначають умови збуту продукції. Ринок є сполучною ланкою, що формує соціально - економічні відносини у сфері обміну.

Що стосується товаровиробників, то спочатку вони виступають в ролі покупців, набуваючи фактори виробництва (працю, землю, капітал, інформацію та ін.), Виплачуючи постачальникам відповідні доходи (вартість виробничих ресурсів, заробітну плату, дивіденди, ренту, орендну плату та ін.) . Потім вони стають продавцями виробленого ними економічного продукту (продукції, товару, робіт, послуг).

Продукція - матеріально - речовий продукт праці, який може використовуватися в технологічному процесі його переробки або надходити безпосередньо в реалізацію.

Товар - готовий продукт праці, що є предметом купівлі та продажу, підлягає обміну на інший продукт або, як правило, на гроші.

Роботи - трудова діяльність по створенню, виготовленню, обробці, переміщенню матеріально - речового продукту (будівельні, сільськогосподарські, ремонтні та ін.).

Послуги - вид робіт і дій одного суб'єкта, що приносять користь іншого суб'єкта, основним корисним результатом яких є сама діяльність (перевезення товарів, послуги зв'язку, комунальні послуги, навчання, консультування тощо).

Таким чином, на ринку фігурують суб'єкти ринку та об'єкти ринкових відносин. Суб'єкти ринку (продавці і покупці) можуть бути фізичними і юридичними особами. Вони тісно пов'язані між собою. Кожен суб'єкт займає своє місце на ринку, надаючи послуги іншим суб'єктам. Об'єктами в ринкових відносинах виступають: а) продукція, товари, роботи і послуги; б) фактори виробництва (підприємства, земля, основні засоби виробництва, фінансові ресурси) і в) робоча сила.

Основними елементами ринкових відносин є:

· Ціна

· Попит

· Конкуренція (товаровиробників і продавців за ринок збуту).

Платоспроможний попит і пропозиція економічного продукту (з урахуванням його кількості, якості та асортименту) за встановленою ціною визначають еквівалентність обміну, конкретне співвідношення грошових і товарних потоків. Тому ринку притаманні деякі функції та властивості.

Основними і найбільш загальним функціями і властивостями аграрного ринку є:

· Ринок завжди виступає регулятором обсягів виробництва та асортименту продукції. Він інформує сільськогосподарського товаровиробника про попит на ту чи іншу продукцію і про обсяги її пропозиції з боку інших товаровиробників. Отримавши цю інформацію, товаровиробник визначає обсяги виробництва, асортимент і місце збуту продукції. Саме завдяки ринку встановлюється близьке до оптимального співвідношення між попитом на продукцію і пропозицією;

· На ринку сільськогосподарська продукція як товар отримує свою справжню оцінку. Продукція низької якості не користується попитом покупців і найчастіше залишається непроданої або продається за низькими цінами, тобто виявляється збитковою. Отже, ринок спонукає товаровиробника до поліпшення якості продукції, що поставляється;

· Ринок сприяє стабілізації цін. Надмірно високі ціни, як правило, призводять до скорочення попиту на продукцію, і вона не знаходить досить великого збуту. З іншого боку, надмірно низькі ціни не забезпечують відшкодування витрат на виробництво продукції, і вона виявляється невигідною. Коли між попитом і пропозицією настає відносна рівновага, ціна встановлюється на певному рівні, званому ціною рівноваги;

· Ринок спонукає товаровиробника знижувати витрати виробництва, зменшувати собівартість продукції з метою отримання вигоди від її продажу;

· Ринок сприяє впровадженню інновацій у сільськогосподарське виробництво. Загальновідомо, що тільки на основі використання нових машин, технологій, сортів, порід, матеріалів та інших досягнень науково - технічного прогресу в сільському господарстві можна збільшити обсяги виробництва продукції, поліпшити її якість і знизити собівартість. Отже, ринок сприяє виробництву конкурентоспроможної сільськогосподарської продукції;

· Ринок допомагає вирішенню соціальних проблем сільських трудівників, оскільки представляє можливість кожному працівнику реалізувати свої здібності та бажання через підприємництво. Ринок дає можливість людям заробляти стільки, скільки вони хочуть і можуть. Ринок страшний тому, хто не вміє і не хоче по-справжньому працювати. Американський економіст С. Блейк вважає, що «ринок - це фільтр, який відсіює ледачих, безтурботних, жадібних і дурних»;

· Ринок за допомогою конкуренції очищає аграрний сектор від економічно слабких, неконкурентоспроможних господарюючих суб'єктів і сприяє розвитку більш ефективних і перспективних;

· Ринок являє сільським товаровиробникам можливість ефективно вести свою діяльність, отримувати прибуток і успішно вирішувати господарські та соціально - економічні проблеми.

Таким чином, ринок за своєю економічною суттю є саморегульована система взаємовідносин між продавцем і покупцем. Він орієнтує товаровиробників на високу якість економічного продукту, зниження витрат виробництва, з одного боку, а з іншого - матеріально зацікавлює їх можливістю отримання більшого прибутку за рахунок збільшення обсягів продажів. Ринок дозволяє і сприяє ефективному функціонуванню сільськогосподарського виробництва.

Ринок сільськогосподарської продукції (аграрний ринок) має деякі особливості і серед них:

· Залежність пропозиції від природно-кліматичних умов. У силу цього товаровиробник повинен мати принаймні три програми дій - на випадок сприятливих погодних умов (коли буде надлишок продукції), на випадок несприятливих умов (коли буде недобір продукції) і на випадок стихійних лих (коли будуть втрати продукції). Щоб знизити ступінь ризику, товаровиробнику сільськогосподарської продукції необхідно мати страхові запаси, а також раціонально поєднувати рослинництво з тваринництвом і з виробництвом несільськогосподарської продукції;

· Великі обсяги сільськогосподарської продукції і нетривалі терміни зберігання багатьох її видів вимагають чіткої організації маркетингу і збуту. Для збуту продукції рослинництва і тваринництва необхідні особливі умови не тільки доставки її до місць продажів (специфічні транспортні засоби і хороші дороги), але і самої реалізації (час і торгове місце, місце зберігання і т.д.). Крім того, на місці виробництва сільськогосподарської продукції виникає необхідність організації первинної або більш глибокої її переробки, будівництва сховищ з холодильниками і кондиціонерами;

· Для реалізації сільськогосподарської продукції є багато каналів збуту: підприємства комерційної торгівлі та громадського харчування, ринок прямого попиту, переробні підприємства, споживкооперація, організація державного замовлення та ін. Можна організувати фірмову продаж, реалізацію продукції на місцевому колгоспному ринку, ярмарках. Збувати продукцію можливо через посередників і за прямими договорами. Кожен з цих каналів реалізації має свої переваги і недоліки. Вибір залишається за сільськогосподарським товаровиробником. Саме він повинен вибрати найбільш підходящі канали збуту з тим, щоб вигідно реалізувати свою продукцію.

Відзначимо, що навіть у розвинених країнах з давньою історією ринкових відносин ринок зовсім не всемогутній і далеко не ідеальний. До витрат ринкової економіки можна віднести, насамперед, недостатню стабільність, яка породжує інфляцію і зростання цін; по-друге, їй властива неповна зайнятість трудових ресурсів з неминучим супутником ринку - безробіттям; по - третє, ринок враховує тільки індивідуальний комерційний аспект і ігнорує так звані суспільні блага (послуги освіти, охорони здоров'я, охорони громадського порядку, виховання дітей тощо); по - четверте, ринок породжує потенційне соціальне розшарування, жорстокість до слабких суб'єктам у конкурентній боротьбі, неминуче розоряє частина підприємницьких структур; по - п'яте, ринок не гарантує повної соціальної справедливості, вирішення низки соціальних проблем (утримання пенсіонерів, інвалідів, сиріт тощо). І, нарешті, в ринковій економіці доходи можуть залежати не тільки від вкладеної праці та матеріально - грошових витрат, але і від випадку, кон'юнктури, сприятливого збігу обставин.

Все вищевикладене приводить до висновку про те, що ринковий механізм в чистому вигляді потребує певної коригуванні. В умовах змішаної економіки частково її здійснює держава. Як показує вітчизняний і зарубіжний досвід, ринкова аграрна економіка не може успішно функціонувати без державного регулювання ціноутворення і підтримки сільськогосподарського товаропроізводітеля.1.2 Поняття про економіко-математичному моделюванні

Для оптимального управління будь-якою системою в різних сферах АПК застосовують різноманітні моделі. Термін «модель» походить від латинського modulus - зразок, норма, міра.

Термін "модель" широко використовується в різних сферах людської діяльності і має безліч смислових значень. Розглянемо тільки такі "моделі", які є інструментами отримання знань.

Модель - це такий матеріальний чи подумки представлений об'єкт, який у процесі дослідження заміщає об'єкт-оригінал так, що його безпосереднє вивчення дає нові знання про об'єкт-оригіналі.

Можна виділити наступні види моделей:

1) графічні моделі (креслення, карта, схема шляхів сполучення при перевезенні продукції і т.д.);

2) геометричні моделі (топографо-геодезичний макет місцевості, моделі дають зовнішнє уявлення про оригінал і служать в основному для демонстраційних цілей;

Повний текст реферату
© 8ref.com - українські реферати
8ref.com