На головну    

 Управління освітнім процесом у ДОУ з пріоритетом інтелектуального розвитку дітей - Педагогіка

МІНІСТЕРСТВО АГЕНСТВО ДО ОСВІТИ Державні освітні установи

ВИЩОЇ ОСВІТИ

"Челябінський Державний Педагогічний Університет" (ГОУВПО "ЧДПУ")

Факультет дошкільної освіти

Кваліфікаційна робота

Управління освітнім процесом у ДОУ з пріоритетом інтелектуального розвитку дітей

Денисової Анастасії Євгенівни

Робота захищена в ДАК З оцінкою

Голова ДАК

Науковий керівник:

к. п. н., старший викладач кафедри

Челябінськ 2011

Зміст

Введення

Глава 1. Теоретичні аспекти управління освітнім процесом у ДОУ з пріоритетом інтелектуального розвитку дітей

Аналіз досліджень з питання управління освітнім процесом у ДОУ з пріоритетом інтелектуального розвитку дошкільників

Поняття інтелектуального розвитку дошкільника

Управління методичною роботою педагогів з питань інтелектуального розвитку дітей дошкільного віку

Висновки по першому розділі

Глава 2. Експериментальна робота по створенню організаційних основ управління освітнім процесом у ДОУ з пріоритетом інтелектуального розвитку дітей

Дослідження існуючої системи управління освітнім процесом у ДОУ з пріоритетом інтелектуального розвитку дітей

Розробка комплексу заходів управління освітнім процесом у МДОУ № 430 з пріоритетом інтелектуального розвитку дітей

Узагальнення результатів експериментальної роботи з управління освітнім процесом у МДОУ № 430 з пріоритетом інтелектуального розвитку дітей

Висновки по другому розділі

Висновок

Список літератури

Додаток

Введення

Актуальність теми дослідження. Високі вимоги життя до організації виховання і навчання інтенсифікують пошуки нових, більш ефективних психолого-педагогічних підходів до організації та управлінні. Освітнім процесом у ДОУ з пріоритетом інтелектуального розвитку дітей. Рівень інтелектуального розвитку дітей виступає як інтегративний показник результативності освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі. Не випадково, в останні роки, спостерігається зростання запиту адміністрації освітніх установ та керівників районного управління освітою на аналіз ефективності роботи дошкільного закладу через визначення рівня розвитку інтелекту дітей (77; с.11).

Проблема інтелектуального розвитку та виховання дітей дошкільного віку є однією з найактуальніших проблем педагогіки XXI століття, століття інформаційних технологій.

З одного боку, вона враховує нові соціальні та психолого-педагогічні умови, що пред'являють дітям підвищені вимоги до розвитку сприйняття і мислення, розумової працездатності і т.д.

З іншого боку, поява дитячих садків з пріоритетом інтелектуального розвитку свідчить про те, що ця проблема виходить далеко за межі управління якістю процесу розумового виховання дітей в ДНЗ, вимагає зміни підходу до визначення цілей, принципів, методів і змісту дидактичного та психолого-педагогічного компонентів виховно -образовательного процесу та впровадження сучасних освітніх технологій.

Ступінь наукової розробленості теми. У педагогіці і психології нагромаджено великий науковий матеріал, що розкриває особливості та закономірності інтелектуального розвитку дитини в процесі навчання. Закономірностям розвитку інтелекту присвячені дослідження Д. Векслера, Р. Кеттела, А.Р. Лурии, К. Піаже, С.Л. Рубінштейна, Ч. Спірмена, Н.Ф. Тализіній, О.К. Тихомирова та інших, особливостями інтелектуального розвитку дошкільників у процесі займалися Л.С. Виготський, З.І. Калмикова, Н.А. Менчинская, Л.А. Пономарьов, М.А. Холодна, Н.І. Чуприкова та інші.

Як показував аналіз, на сьогодні накопичено науковий фонд, що характеризує в тій чи іншій мірі закономірності розвитку інтелектуальних здібностей дошкільнят у розвиваючої системі навчання. Разом з тим залишаються недостатньо розробленими деякі аспекти розвитку інтелектуальних здібностей в традиційному навчанні.

У процесі дослідження ми виявили наступні протиріччя в проблемі інтелектуального розвитку дошкільників у традиційному навчанні:

між високими вимогами, що пред'являються до рівня інтелектуального розвитку дошкільників, і рівнем інтелекту сучасних дошкільнят, невідповідного цим вимогам;

між зростанням значущості інтелектуального розвитку дошкільників і недостатньою педагогічної компетентністю, необхідної для його розвитку;

між визнанням необхідності спеціальної роботи з розвитку інтелекту у дітей дошкільного віку і недостатньо розробленою теоретично обґрунтованої й практично апробованої системи розвиваючих завдань і вправ.

Таким чином, незважаючи на теоретичну розробленість проблеми інтелектуального розвитку дітей у вітчизняній педагогіці і психології, продовжує залишатися актуальним питання управління освітнім процесом у ДОУ з пріоритетом інтелектуального розвитку дітей.

Актуальність виділеної проблеми, позначені протиріччя, також наявні наукові передумови, що сприяють подальшому вивченню, зумовили вибір теми дослідження "Управління освітнім процесом у ДОУ з пріоритетом інтелектуального розвитку дітей".

Мета дослідження: виявити і апробувати форми методичної роботи з ефективного управління освітнім процесом у ДОУ з пріоритетом інтелектуального розвитку дітей.

Об'єкт дослідження: управління освітнім процесом у ДОУ з пріоритетом інтелектуального розвитку дітей дошкільного віку.

Предмет дослідження: форми методичної роботи в ДНЗ з пріоритетом інтелектуального розвитку дітей дошкільного возрастаю

Гіпотеза дослідження звучить таким чином: управління інтелектуальним розвитком дошкільнят буде ефективним при організації методичної роботи, яка спрямована на підвищення рівня професійної компетенції педагогів і застосування цих знань до інтелектуального розвитку дітей.

Виходячи з проблеми, мети, об'єкта, предмета і гіпотези були визначені завдання дослідження:

1. Вивчити, проаналізувати ступінь розробленості проблеми управління освітнім процесом у ДОУ з пріоритетом інтелектуального розвитку дітей в психолого-педагогічній теорії і практиці; визначити теоретичні основи дослідження.

2. Розробити та апробувати комплекс заходів з управління освітнім процесом у ДОУ з пріоритетом інтелектуального розвитку дітей.

3. Експериментально визначити рівень інтелекту дітей і ступінь компетенції педагогів.

Для вирішення поставлених завдань нами були використані наступні методи дослідження: теоретичні - аналіз літератури, прогнозування, планування; емпіричні - анкетування, бесіда, тестування, спостереження.

Дослідження проводилося на базі МДОУ № та МДОУ № м Копейска. Дослідження здійснювалося в 2010-2011 роках в 3 етапи:

1. Констатуючий етап. Вивчення психолого-педагогічної та науково-методичної літератури, реферування літератури, аналіз діяльності дошкільного навчального закладу, підготовка теоретичної частини роботи, виявлення рівня управління освітнім процесом у ДОУ з пріоритетом інтелектуального розвитку дітей.

2. Формує етап. Розробка комплексу заходів щодо управління освітнім процесом інтелектуального розвитку дітей і її впровадження в практику дошкільного закладу;

3. Узагальнюючий етап. Оцінка ефективності управління освітнім процесом у ДОУ з пріоритетом інтелектуального розвитку дітей

Теоретична значимість дослідження полягає в обґрунтуванні комплексу заходів, що забезпечують підвищення ефективності управлінської роботи з проблеми інтелектуального розвитку дітей.

Практична значущість полягає в тому, що містяться в роботі теоретичні та методичні дані матеріали можуть бути використані керівниками, старшими вихователями та педагогами дошкільних освітніх установ для підвищення рівня інтелектуального розвитку дітей.

Випускна дипломна робота складається з вступу, двох розділів (кожна з яких складається з трьох параграфів), висновків по них, висновків, списку літератури та додатків.

інтелектуальний розвиток дошкільник педагог

Глава 1. Теоретичні аспекти управління освітнім процесом у ДОУ з пріоритетом інтелектуального розвитку дітей Аналіз досліджень з питання управління освітнім процесом у ДОУ з пріоритетом інтелектуального розвитку дошкільників

В даний час сучасного дошкільного закладу пред'являються такі вимоги, що підвищення рівня управління ДОУ стає об'єктивною необхідністю для його подальшого розвитку. Керівники зобов'язані гнучко і швидко реагувати на запити суспільства, в тому числі, на що пред'являються до інтелектуального розвитку дітей дошкільного віку (3; с.43).

Розглянемо підходи, позначені в літературних джерелах до управління освітою.

Т.В. Волосовець, С.Н. Сазонова вважають управління цілеспрямованою діяльністю всіх суб'єктів, що забезпечує становлення, стабілізацію, оптимальне функціонування і обов'язкове розвиток освітньої установи (8; с.51).

Л.С. Маркова визначає управління як особливу діяльність, у якій її суб'єкт, за допомогою вирішення управлінських завдань, забезпечує організованість спільної діяльності учнів, педагогів, батьків, обслуговуючого персоналу і її спрямованість на досягнення освітніх цілей розвитку школи (43; с.21).

Отже, ми приймаємо за основу наступне визначення: управління це процес цілеспрямованого, усвідомленого впливу суб'єкта управління на об'єкт управління для досягнення певних цілей, результатів діяльності.

При цьому суб'єкт управління - це фізична або юридична особа, від якого виходить владне вплив. Ними в ДОУ виступають завідувач або його заступники як фізичні особи, а також колективні органи управління, Рада установи, Рада освітян, Піклувальна рада як юридичні особи.

Об'єктом управління можуть бути фізичні особи, а також організаційні системи (дошкільний навчальний заклад) і процеси (освітній процес) (1; с.32).

В.С. Голіцина зазначає, що при правильному керівництві установою управлінцю важливо постійно аналізувати сучасну обстановку, це дозволить орієнтувати педагогів ДНЗ на активне сприйняття досягнень суспільства в галузі демократії (13; с.22).

М.В. Корепанова вважає, що керівникові важливо продумувати стратегію розвитку ДОП, визначаючи його призначення, місце в системі освіти, основні цілі, завдання та функції. При цьому особливу увагу вона звертає на створення нових типів ДНЗ, орієнтацію освітнього процесу на задоволення різноманітних потреб дітей та їх батьків (31; с.26).

У полі зору керівника повинні потрапити проблеми демократизації та гуманізації всіх структур і функцій ДНЗ, орієнтації ДОУ на розвиток особистості, індивідуалізації дитини, поєднання навчання і виховання з оздоровленням, реалізації нових навчальних програм і технологій і т.д. (32; с.27).

Дослідники розглядають дошкільний навчальний заклад як складну соціально-педагогічну систему, тому й управління повинне носити системний характер. Це дає нам підставу розглядати процес інтелектуального розвитку дітей дошкільного віку як систему (36; с.41).

Система передбачає безліч елементів, що знаходяться у зв'язках і у відносинах один з одним, утворюють певне ціле, єдність. Також система має ряд ознак і передбачає диференційованість, цілісність взаємопов'язаних компонентів, що мають особливий зв'язок і є частиною системи вищого порядку (36; с.43).

Системний підхід припускає, що процес управління - це виконання суб'єктом діяльності ряду послідовних операцій. Він має на увазі свідоме і планомірне управління. Встановлюються зв'язки між сферами управління, висувається головна мета, потім відповідно до неї формулюються приватні проміжні цілі, ставляться завдання, продумуються кошти, здійснюється контроль.

З його допомогою організація розглядається як єдине ціле з усіма найскладнішими її зв'язками і відносинами, а також узгодження діяльності всіх її підсистем (43; с.57).

Даний підхід розкривається в роботах В.С. Голициной (13), М.В. Корепанова (31), Л.С. Маркової (43) та ін.

Прихильники цього підходу підкреслюють взаємозалежність функцій управління і спрямованість їх послідовної реалізації на досягнення цілей управління.

Системний підхід вимагає використання принципу зворотного зв'язку між частинами і цілим; цілим і оточенням (тобто середовищем), а також між частинами і оточенням. Цей принцип є прояв діалектики взаємозв'язку між різними властивостями. (42,53)

Системний підхід відкриває можливість для більш повного врахування інформації, узагальнення досвіду, колективного обговорення, широкого залучення активу до управління, цілеспрямованого планомірного управління з використанням усіх ланок складного педагогічного колективу. Системне бачення дійсності, по Л.С. Маркової, - особлива пізнавальна технологія управління, яка орієнтує на вивчення управлінського процесу як системи функцій (планово - прогностична, аналітична, контролю, регулювання) (43; с.37).

Мета ДОУ як освітньої системи - створити умови для повноцінного гармонійного розвитку, виховання і навчання кожної дитини на рівні індивідуальних можливостей (46; с.11).

В даний час ряд вчених вважає, що склад і послідовність функцій, з яких складається процес управління один і той же для всіх самоврядних систем. Відзначаючи при цьому, що пропуск однієї з них веде до деформації всього процесу управління і знижує його результативність (51; с.14).

В реальній управлінській практиці жорстких кордонів між функціями немає. Відсутність жорсткої ієрархії і субординації не дозволяє виділити провідну, основну і допоміжну функції. Відсутня єдина логічна послідовність і реалізація функцій. Разом з тим у реальній ситуації та чи інша функція може придбати домінуючий характер (56; с.48).

Основними функціями управління ДОУ є:

I. Планування як функція управління - це обгрунтування і вибір цілей розвитку і функціонування ДНЗ, а також розробка шляхів досягнення цих цілей.

Мета - ключові результати, до яких організація прагне у своїй діяльності протягом досить тривалого часу. Охоплює різні рівні організації і в часі носить довгостроковий, структурний, короткостроковий характер.

План є скоординованою системою рішень, що забезпечує ефективність діяльності ДНЗ протягом істотного часу, і дозволяє здійснювати сукупність заходів щодо реалізації завдань, що стоять перед ДОУ в кожен конкретний період (31; с.39).

II. Функція організації полягає в наступному.

Організація - це діяльність, що представляє сукупність процедур та операцій з формування керованого об'єкта та його керуючих органів, а також зв'язків, комунікацій, раціонального взаємодії, спрямованої на досягнення цілей організації.

Результатом організаційної діяльності є чіткий розподіл функцій і обов'язків між співробітниками і раціональна організована структура, в якій чітко визначені всі зв'язки підпорядкування та зв'язку взаємодії виконавців між собою (33; с.24).

У роботі Т.В. Волосовець, С.Н. Сазонової у змісті організації як функції управління виділені 4 компоненти:

1. Організаційні умови ДОУ передбачають створення нормативно-правових, матеріально-технічних та інших, умов, необхідних для функціонування і розвитку дошкільного закладу, забезпечення якісної роботи всіх суб'єктів освітнього процесу, для створення раціональної структури організаційних відносин, реалізації механізму організації;

Повний текст реферату
© 8ref.com - українські реферати