трусики женские украина

На головну

 Управління освітнім процесом у ДОУ з пріоритетом інтелектуального розвитку дітей - Педагогіка

МІНІСТЕРСТВО АГЕНСТВО ДО ОСВІТИ Державні освітні установи

ВИЩОЇ ОСВІТИ

"Челябінський Державний Педагогічний Університет" (ГОУВПО "ЧДПУ")

Факультет дошкільної освіти

Кваліфікаційна робота

Управління освітнім процесом у ДОУ з пріоритетом інтелектуального розвитку дітей

Денисової Анастасії Євгенівни

Робота захищена в ДАК З оцінкою

Голова ДАК

Науковий керівник:

к. п. н., старший викладач кафедри

Челябінськ 2011

Зміст

Введення

Глава 1. Теоретичні аспекти управління освітнім процесом у ДОУ з пріоритетом інтелектуального розвитку дітей

Аналіз досліджень з питання управління освітнім процесом у ДОУ з пріоритетом інтелектуального розвитку дошкільників

Поняття інтелектуального розвитку дошкільника

Управління методичною роботою педагогів з питань інтелектуального розвитку дітей дошкільного віку

Висновки по першому розділі

Глава 2. Експериментальна робота по створенню організаційних основ управління освітнім процесом у ДОУ з пріоритетом інтелектуального розвитку дітей

Дослідження існуючої системи управління освітнім процесом у ДОУ з пріоритетом інтелектуального розвитку дітей

Розробка комплексу заходів управління освітнім процесом у МДОУ № 430 з пріоритетом інтелектуального розвитку дітей

Узагальнення результатів експериментальної роботи з управління освітнім процесом у МДОУ № 430 з пріоритетом інтелектуального розвитку дітей

Висновки по другому розділі

Висновок

Список літератури

Додаток

Введення

Актуальність теми дослідження. Високі вимоги життя до організації виховання і навчання інтенсифікують пошуки нових, більш ефективних психолого-педагогічних підходів до організації та управлінні. Освітнім процесом у ДОУ з пріоритетом інтелектуального розвитку дітей. Рівень інтелектуального розвитку дітей виступає як інтегративний показник результативності освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі. Не випадково, в останні роки, спостерігається зростання запиту адміністрації освітніх установ та керівників районного управління освітою на аналіз ефективності роботи дошкільного закладу через визначення рівня розвитку інтелекту дітей (77; с.11).

Проблема інтелектуального розвитку та виховання дітей дошкільного віку є однією з найактуальніших проблем педагогіки XXI століття, століття інформаційних технологій.

З одного боку, вона враховує нові соціальні та психолого-педагогічні умови, що пред'являють дітям підвищені вимоги до розвитку сприйняття і мислення, розумової працездатності і т.д.

З іншого боку, поява дитячих садків з пріоритетом інтелектуального розвитку свідчить про те, що ця проблема виходить далеко за межі управління якістю процесу розумового виховання дітей в ДНЗ, вимагає зміни підходу до визначення цілей, принципів, методів і змісту дидактичного та психолого-педагогічного компонентів виховно -образовательного процесу та впровадження сучасних освітніх технологій.

Ступінь наукової розробленості теми. У педагогіці і психології нагромаджено великий науковий матеріал, що розкриває особливості та закономірності інтелектуального розвитку дитини в процесі навчання. Закономірностям розвитку інтелекту присвячені дослідження Д. Векслера, Р. Кеттела, А.Р. Лурии, К. Піаже, С.Л. Рубінштейна, Ч. Спірмена, Н.Ф. Тализіній, О.К. Тихомирова та інших, особливостями інтелектуального розвитку дошкільників у процесі займалися Л.С. Виготський, З.І. Калмикова, Н.А. Менчинская, Л.А. Пономарьов, М.А. Холодна, Н.І. Чуприкова та інші.

Як показував аналіз, на сьогодні накопичено науковий фонд, що характеризує в тій чи іншій мірі закономірності розвитку інтелектуальних здібностей дошкільнят у розвиваючої системі навчання. Разом з тим залишаються недостатньо розробленими деякі аспекти розвитку інтелектуальних здібностей в традиційному навчанні.

У процесі дослідження ми виявили наступні протиріччя в проблемі інтелектуального розвитку дошкільників у традиційному навчанні:

між високими вимогами, що пред'являються до рівня інтелектуального розвитку дошкільників, і рівнем інтелекту сучасних дошкільнят, невідповідного цим вимогам;

між зростанням значущості інтелектуального розвитку дошкільників і недостатньою педагогічної компетентністю, необхідної для його розвитку;

між визнанням необхідності спеціальної роботи з розвитку інтелекту у дітей дошкільного віку і недостатньо розробленою теоретично обґрунтованої й практично апробованої системи розвиваючих завдань і вправ.

Таким чином, незважаючи на теоретичну розробленість проблеми інтелектуального розвитку дітей у вітчизняній педагогіці і психології, продовжує залишатися актуальним питання управління освітнім процесом у ДОУ з пріоритетом інтелектуального розвитку дітей.

Актуальність виділеної проблеми, позначені протиріччя, також наявні наукові передумови, що сприяють подальшому вивченню, зумовили вибір теми дослідження "Управління освітнім процесом у ДОУ з пріоритетом інтелектуального розвитку дітей".

Мета дослідження: виявити і апробувати форми методичної роботи з ефективного управління освітнім процесом у ДОУ з пріоритетом інтелектуального розвитку дітей.

Об'єкт дослідження: управління освітнім процесом у ДОУ з пріоритетом інтелектуального розвитку дітей дошкільного віку.

Предмет дослідження: форми методичної роботи в ДНЗ з пріоритетом інтелектуального розвитку дітей дошкільного возрастаю

Гіпотеза дослідження звучить таким чином: управління інтелектуальним розвитком дошкільнят буде ефективним при організації методичної роботи, яка спрямована на підвищення рівня професійної компетенції педагогів і застосування цих знань до інтелектуального розвитку дітей.

Виходячи з проблеми, мети, об'єкта, предмета і гіпотези були визначені завдання дослідження:

1. Вивчити, проаналізувати ступінь розробленості проблеми управління освітнім процесом у ДОУ з пріоритетом інтелектуального розвитку дітей в психолого-педагогічній теорії і практиці; визначити теоретичні основи дослідження.

2. Розробити та апробувати комплекс заходів з управління освітнім процесом у ДОУ з пріоритетом інтелектуального розвитку дітей.

3. Експериментально визначити рівень інтелекту дітей і ступінь компетенції педагогів.

Для вирішення поставлених завдань нами були використані наступні методи дослідження: теоретичні - аналіз літератури, прогнозування, планування; емпіричні - анкетування, бесіда, тестування, спостереження.

Дослідження проводилося на базі МДОУ № та МДОУ № м Копейска. Дослідження здійснювалося в 2010-2011 роках в 3 етапи:

1. Констатуючий етап. Вивчення психолого-педагогічної та науково-методичної літератури, реферування літератури, аналіз діяльності дошкільного навчального закладу, підготовка теоретичної частини роботи, виявлення рівня управління освітнім процесом у ДОУ з пріоритетом інтелектуального розвитку дітей.

2. Формує етап. Розробка комплексу заходів щодо управління освітнім процесом інтелектуального розвитку дітей і її впровадження в практику дошкільного закладу;

3. Узагальнюючий етап. Оцінка ефективності управління освітнім процесом у ДОУ з пріоритетом інтелектуального розвитку дітей

Теоретична значимість дослідження полягає в обґрунтуванні комплексу заходів, що забезпечують підвищення ефективності управлінської роботи з проблеми інтелектуального розвитку дітей.

Практична значущість полягає в тому, що містяться в роботі теоретичні та методичні дані матеріали можуть бути використані керівниками, старшими вихователями та педагогами дошкільних освітніх установ для підвищення рівня інтелектуального розвитку дітей.

Випускна дипломна робота складається з вступу, двох розділів (кожна з яких складається з трьох параграфів), висновків по них, висновків, списку літератури та додатків.

інтелектуальний розвиток дошкільник педагог

Глава 1. Теоретичні аспекти управління освітнім процесом у ДОУ з пріоритетом інтелектуального розвитку дітей Аналіз досліджень з питання управління освітнім процесом у ДОУ з пріоритетом інтелектуального розвитку дошкільників

В даний час сучасного дошкільного закладу пред'являються такі вимоги, що підвищення рівня управління ДОУ стає об'єктивною необхідністю для його подальшого розвитку. Керівники зобов'язані гнучко і швидко реагувати на запити суспільства, в тому числі, на що пред'являються до інтелектуального розвитку дітей дошкільного віку (3; с.43).

Розглянемо підходи, позначені в літературних джерелах до управління освітою.

Т.В. Волосовець, С.Н. Сазонова вважають управління цілеспрямованою діяльністю всіх суб'єктів, що забезпечує становлення, стабілізацію, оптимальне функціонування і обов'язкове розвиток освітньої установи (8; с.51).

Л.С. Маркова визначає управління як особливу діяльність, у якій її суб'єкт, за допомогою вирішення управлінських завдань, забезпечує організованість спільної діяльності учнів, педагогів, батьків, обслуговуючого персоналу і її спрямованість на досягнення освітніх цілей розвитку школи (43; с.21).

Отже, ми приймаємо за основу наступне визначення: управління це процес цілеспрямованого, усвідомленого впливу суб'єкта управління на об'єкт управління для досягнення певних цілей, результатів діяльності.

При цьому суб'єкт управління - це фізична або юридична особа, від якого виходить владне вплив. Ними в ДОУ виступають завідувач або його заступники як фізичні особи, а також колективні органи управління, Рада установи, Рада освітян, Піклувальна рада як юридичні особи.

Об'єктом управління можуть бути фізичні особи, а також організаційні системи (дошкільний навчальний заклад) і процеси (освітній процес) (1; с.32).

В.С. Голіцина зазначає, що при правильному керівництві установою управлінцю важливо постійно аналізувати сучасну обстановку, це дозволить орієнтувати педагогів ДНЗ на активне сприйняття досягнень суспільства в галузі демократії (13; с.22).

М.В. Корепанова вважає, що керівникові важливо продумувати стратегію розвитку ДОП, визначаючи його призначення, місце в системі освіти, основні цілі, завдання та функції. При цьому особливу увагу вона звертає на створення нових типів ДНЗ, орієнтацію освітнього процесу на задоволення різноманітних потреб дітей та їх батьків (31; с.26).

У полі зору керівника повинні потрапити проблеми демократизації та гуманізації всіх структур і функцій ДНЗ, орієнтації ДОУ на розвиток особистості, індивідуалізації дитини, поєднання навчання і виховання з оздоровленням, реалізації нових навчальних програм і технологій і т.д. (32; с.27).

Дослідники розглядають дошкільний навчальний заклад як складну соціально-педагогічну систему, тому й управління повинне носити системний характер. Це дає нам підставу розглядати процес інтелектуального розвитку дітей дошкільного віку як систему (36; с.41).

Система передбачає безліч елементів, що знаходяться у зв'язках і у відносинах один з одним, утворюють певне ціле, єдність. Також система має ряд ознак і передбачає диференційованість, цілісність взаємопов'язаних компонентів, що мають особливий зв'язок і є частиною системи вищого порядку (36; с.43).

Системний підхід припускає, що процес управління - це виконання суб'єктом діяльності ряду послідовних операцій. Він має на увазі свідоме і планомірне управління. Встановлюються зв'язки між сферами управління, висувається головна мета, потім відповідно до неї формулюються приватні проміжні цілі, ставляться завдання, продумуються кошти, здійснюється контроль.

З його допомогою організація розглядається як єдине ціле з усіма найскладнішими її зв'язками і відносинами, а також узгодження діяльності всіх її підсистем (43; с.57).

Даний підхід розкривається в роботах В.С. Голициной (13), М.В. Корепанова (31), Л.С. Маркової (43) та ін.

Прихильники цього підходу підкреслюють взаємозалежність функцій управління і спрямованість їх послідовної реалізації на досягнення цілей управління.

Системний підхід вимагає використання принципу зворотного зв'язку між частинами і цілим; цілим і оточенням (тобто середовищем), а також між частинами і оточенням. Цей принцип є прояв діалектики взаємозв'язку між різними властивостями. (42,53)

Системний підхід відкриває можливість для більш повного врахування інформації, узагальнення досвіду, колективного обговорення, широкого залучення активу до управління, цілеспрямованого планомірного управління з використанням усіх ланок складного педагогічного колективу. Системне бачення дійсності, по Л.С. Маркової, - особлива пізнавальна технологія управління, яка орієнтує на вивчення управлінського процесу як системи функцій (планово - прогностична, аналітична, контролю, регулювання) (43; с.37).

Мета ДОУ як освітньої системи - створити умови для повноцінного гармонійного розвитку, виховання і навчання кожної дитини на рівні індивідуальних можливостей (46; с.11).

В даний час ряд вчених вважає, що склад і послідовність функцій, з яких складається процес управління один і той же для всіх самоврядних систем. Відзначаючи при цьому, що пропуск однієї з них веде до деформації всього процесу управління і знижує його результативність (51; с.14).

В реальній управлінській практиці жорстких кордонів між функціями немає. Відсутність жорсткої ієрархії і субординації не дозволяє виділити провідну, основну і допоміжну функції. Відсутня єдина логічна послідовність і реалізація функцій. Разом з тим у реальній ситуації та чи інша функція може придбати домінуючий характер (56; с.48).

Основними функціями управління ДОУ є:

I. Планування як функція управління - це обгрунтування і вибір цілей розвитку і функціонування ДНЗ, а також розробка шляхів досягнення цих цілей.

Мета - ключові результати, до яких організація прагне у своїй діяльності протягом досить тривалого часу. Охоплює різні рівні організації і в часі носить довгостроковий, структурний, короткостроковий характер.

План є скоординованою системою рішень, що забезпечує ефективність діяльності ДНЗ протягом істотного часу, і дозволяє здійснювати сукупність заходів щодо реалізації завдань, що стоять перед ДОУ в кожен конкретний період (31; с.39).

II. Функція організації полягає в наступному.

Організація - це діяльність, що представляє сукупність процедур та операцій з формування керованого об'єкта та його керуючих органів, а також зв'язків, комунікацій, раціонального взаємодії, спрямованої на досягнення цілей організації.

Результатом організаційної діяльності є чіткий розподіл функцій і обов'язків між співробітниками і раціональна організована структура, в якій чітко визначені всі зв'язки підпорядкування та зв'язку взаємодії виконавців між собою (33; с.24).

У роботі Т.В. Волосовець, С.Н. Сазонової у змісті організації як функції управління виділені 4 компоненти:

1. Організаційні умови ДОУ передбачають створення нормативно-правових, матеріально-технічних та інших, умов, необхідних для функціонування і розвитку дошкільного закладу, забезпечення якісної роботи всіх суб'єктів освітнього процесу, для створення раціональної структури організаційних відносин, реалізації механізму організації;

Повний текст реферату

Авіація і космонавтика
Автоматизація та управління
Архітектура
Астрологія
Астрономія
Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Біологія і хімія
Біржова справа
Ботаніка та сільське господарство
Валютні відносини
Ветеринарія
Військова кафедра
Географія
Геодезія
Геологія
Діловодство
Гроші та кредит
Природознавство
Журналістика
Зарубіжна література
Зоологія
Видавнича справа та поліграфія
Інвестиції
Інформатика
Історія
Історія техніки
Комунікації і зв'язок
Косметологія
Короткий зміст творів
Криміналістика
Кримінологія
Криптологія
Кулінарія
Культура і мистецтво
Культурологія
Логіка
Логістика
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Медичні науки
Менеджмент
Металургія
Музика
Наука і техніка
Нарисна геометрія
Фільми онлайн
Педагогіка
Підприємництво
Промисловість, виробництво
Психологія
Психологія, педагогіка
Радіоелектроніка
Реклама
Релігія і міфологія
Риторика
Різне
Сексологія
Соціологія
Статистика
Страхування
Будівельні науки
Будівництво
Схемотехніка
Теорія організації
Теплотехніка
Технологія
Товарознавство
Транспорт
Туризм
Управління
Керуючі науки
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінансові науки
Фінанси
Фотографія
Хімія
Цифрові пристрої
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Економічна географія
Економічна теорія
Етика

8ref.com

© 8ref.com - українські реферати


енциклопедія  бефстроганов  рагу  оселедець  солянка