На головну

 Управління платоспроможністю в організації (на прикладі ТОВ "Тріада") - Менеджмент

Введення

Сучасні умови функціонування вимагають від організацій суворої фінансової дисципліни, яка виражається в дотриманні термінів здійснення платежів. У цьому зв'язку проблема платоспроможності організації є актуальною.

Фінансово-стійким є такий суб'єкт господарювання, який за рахунок власних коштів покриває кошти, вкладені в активи (основні фонди, нематеріальні активи, оборотні кошти), не допускає невиправданої дебіторської та кредиторської заборгованості і розплачується в термін за своїми зобов'язаннями. Головним у фінансовій діяльності є правильна організація та використання оборотних коштів. Тому в процесі аналізу фінансового стану питанням раціонального використання оборотних коштів приділяється основна увага.

Суб'єкт господарювання здійснює свою виробничо-господарську діяльність на ринку самостійно, але в умовах конкуренції. Ринкові регулятори разом із конкуренцією створюють єдиний механізм господарювання, що змушує виробника враховувати інтереси і попит споживача. Господарюючі суб'єкти вступають між собою в конкурентні відносини. Той, хто програє, стає банкрутом. Щоб цього не сталося, господарюючий суб'єкт повинен завжди постійно стежити за ситуацією на ринку, забезпечуючи собі високу конкурентоспроможність.

Організація вважається платоспроможним, якщо наявні у нього грошові кошти, короткострокові фінансові вкладення (цінні папери, тимчасова фінансова допомога іншим організаціям) і активні розрахунки, тобто розрахунки з дебіторами, покривають його короткострокові зобов'язання.

Аналіз вітчизняних і зарубіжних методик економічної оцінки платоспроможності організації показав, що в даний час відсутні інструменти комплексної оцінки платоспроможності, що підкреслює актуальність даної проблеми.

Тема, актуальна, ще й у зв'язку з цим, що у зв'язку з розвитком ринкової економіки в управлінні підприємством з'явилося ряд особливостей:

- В загальній сукупності ресурсів організацій головну роль набувають фінансові ресурси;

- Прийняття управлінських рішень фінансового характеру завжди здійснюється в умовах невизначеності;

- Основною проблемою менеджерів стає пошук джерел фінансування та оптимізація інвестиційної політики;

- Необхідність вибору контрагентів після власної оцінки його фінансового стану.

Метою дипломної роботи є розгляд теоретичних і методичних основ оцінки платоспроможності організації. У процесі досягнення мети були поставлені і вирішені наступні завдання:

- Розгляд теоретичних основи оцінки платоспроможності, у розрізі розкриття економічного змісту платоспроможності, вивчення і систематизація методів оцінки платоспроможності, аналіз проблем оцінки платоспроможності на російських організаціях;

- Дослідження платоспроможності на організації на прикладі ТОВ «Тріада». При виконанні даного завдання була проведена економічна оцінка діяльності організації, аналіз складу і структури активів і визначено рівень платоспроможності організації;

- Сформульовані напрями підвищення платоспроможності організації. Були розглянуті наступні напрямки: розробка плану руху грошових коштів і формування оптимальної структури поточних активів організації.

В кінці дослідження зроблені висновки та пропозиції.

Об'єктом дослідження є дослідження платоспроможності на прикладі конкретної організації - виробничо-господарська діяльність ТОВ «Тріада».

Предметом дипломного дослідження є - платоспроможність організації.

Теоретичною та методологічною основою дипломної роботи послужили праці вітчизняних і зарубіжних вчених (Ковальова А.І., Привалова В.П., Мескона М.Х., Альберта М., Хедуорі Ф., Негашева Є.В., Баканова М.І. , Шеремета А.Д., Бланка І.А., Бородіної Є.І., Голікової Ю.С., Колчин Н.В., Смирнової З.М., Клейнера Г., Тамбовцева В., Качалова Р., Савицької Г.В., Стоянова Е.С. та інших), які досліджують методичні питання платоспроможності, фінансового менеджменту, фінансового аналізу, фінансова звітність організації, дані планово-економічних відділу, матеріали регіональних і російських науково-практичних конференцій.

Дослідження засноване на діалектичному методі пізнання та системному підході з використанням методів абстрагування, аналізу, синтезу, індукції, дедукції, порівняння, історичної аналогії, коефіцієнтного аналізу.

У першому розділі розкрито теоретичні основи платоспроможності організації. Дано відміну платоспроможності від таких понять, як ліквідність, кредитоспроможність. Виявлено та систематизовано теорії платоспроможності. Систематизовані методи оцінки платоспроможності організації, виявлено переваги і недоліки, а також обмеження використання кожного з методів.

У другому розділі проведено дослідження платоспроможності на прикладі діяльності ТОВ «Тріада». Був проведений аналіз складу і структури активів організації, визначено рівень платоспроможності організації. Виявлено чинники, що знижують платоспроможність організації. Сформульовано заходи щодо збільшення і нормалізації платоспроможності організації.

У третьому розділі сформульовано та обґрунтовано напрями підвищення платоспроможності організації. Запропоновано послідовність розробки плану руху грошових коштів організації, що враховує особливість платіжних відносин з постачальниками і споживачами, такі зовнішні умови як курс валют, банківський відсоток та інші. Другий напрямок - формування оптимальної структури поточних активів організації. Побудована оптимальна структура активів, заснована на ринковій вартості активів і терміновості погашення зобов'язань.

1. Теоретичні основи оцінки платоспроможності організації

1.1 Економічний зміст платоспроможності організації

Щоб вижити в умовах ринкової економіки і не допустити банкрутства організації, потрібно добре знати, як керувати фінансами, якою повинна бути структура капіталу по складу і джерелам утворення, яку частку повинні займати власні кошти, а яку - позикові.

Головна мета аналізу платоспроможності - своєчасно виявляти й усувати недоліки у фінансовій діяльності і знаходити резерви поліпшення платоспроможності.

При цьому необхідно вирішувати наступні завдання [1] (8, С. 23-44):

На основі вивчення причинно-наслідкового взаємозв'язку між різними показниками виробничої, комерційної та фінансової діяльності дати оцінку виконання плану по надходженню фінансових ресурсів і їх використанню з позиції поліпшення платоспроможності організації.

Прогнозування можливих фінансових результатів, економічної рентабельності, виходячи з реальних умов господарської діяльності і наявність власних і позикових ресурсів.

Розробка конкретних заходів, спрямованих на більш ефективне використання фінансових ресурсів.

В управлінні платоспроможністю розрізняють кілька теорій [2] (11, С. 12).

За першої теорії ліквідність організації лежить в основі його платоспроможності. Платоспроможність трактується як здатність підприємства у належні терміни і в повній сумі відповідати за своїми зобов'язаннями. Однак вона залежить не тільки від ліквідності балансу, але і від ряду інших факторів. До їх числа відносяться: політична та економічна ситуація в країні або регіоні, стан грошового ринку, розвиток ринку цінних паперів, наявність і досконалість заставного та банківського законодавства, забезпеченість власним капіталом, надійність клієнтів і банків-партнерів, рівень менеджменту. Одночасно зазначені фактори впливають прямо або опосередковано на ліквідність балансу організації, а також знаходяться в певній взаємозв'язку один з одним.

За другою теорії під платоспроможністю розуміють надійність, тобто здатність в будь-якій ситуації на ринку, а не відповідно до наступаючими термінами платежів виконувати взяті на себе зобов'язання.

Надійність організації залежить від безлічі різних факторів. Умовно їх можна розділити на зовнішні і внутрішні.

До зовнішніх відносяться фактори, обумовлені впливом зовнішнього середовища на організації, тобто чинники, що визначають стан фінансового ринку, національної та світової економіки, політичний клімат в країні, а також форс-мажорні обставини.

До внутрішніх відносяться фактори, обумовлені професійним рівнем персоналу, в тому числі вищої, і рівнем контролю.

Ймовірність несприятливого впливу конкретних факторів або їх комбінації на надійність організації характеризується ризиками.

Під ризиком розуміється загроза втрати частини своїх ресурсів, недоотримання доходів чи твір додаткових витрат у результаті проведення фінансових операцій (розмір можливих втрат визначає рівень ризикованості операцій). Ризики з'являються в результаті невідповідності прогнозів реально розвиваються подіям [3] (10, С. 15).

Ризики дуже складно класифікувати з чинників, їх викликають, бо їх прояву сприяє вплив сукупності різних як зовнішніх, так і внутрішніх факторів. Наприклад, причиною зростання ризику ліквідності може бути не тільки неможливість оперативного залучення грошових ресурсів на міжбанківському ринку, а й помилки в плануванні, некомпетентність персоналу, низька якість кредитного портфеля (загроза не повернення великої частки виданих кредитів).

Організації можуть управляти своєю платоспроможністю за допомогою методів розпізнавання, оцінки та контролювання ризику втрати ліквідності та платоспроможності [4] (14, С. 51).

Аналізом платоспроможності організації займаються не тільки керівники і відповідні служби організації, але і його засновники, інвестори. З метою вивчення ефективності використання ресурсів, банки для оцінки умов кредитування, визначення ступеня ризику, постачальники для своєчасного отримання платежів, податкові інспекції для виконання плану надходження коштів до бюджету і т.д. Відповідно до цього аналіз поділяється на внутрішній і зовнішній.

Внутрішній аналіз проводиться службами підприємства, його результати використовуються для планування, прогнозування і контролю. Його мета - встановити планомірне надходження грошових коштів і розмістити власні і позикові кошти таким чином, щоб забезпечити нормальне функціонування організації, отримання максимального прибутку і виключення банкрутства [5] (17, С. 54).

Зовнішній аналіз здійснюється інвесторами, постачальниками матеріальних і фінансових ресурсів, контролюючими органами на основі інформації, що публікується звітності. Його мета - встановити можливість вигідно вкласти кошти, щоб забезпечити максимум прибутку і виключити ризик втрати.

Основними джерелами інформації для аналізу платоспроможності і кредитоспроможності організації служать бухгалтерський баланс (форма №1), звіт про прибутки і збитки (форма №2). Звіт про рух капіталу (форма №3) та інші форми звітності, дані первинного й аналітичного бухгалтерського обліку, які розшифровують і деталізують окремі статті балансу.

Платоспроможність визначає можливість організації своєчасно розплачуватися за короткостроковими зобов'язаннями за допомогою ліквідних оборотних активів і одночасно продовжувати безперебійну діяльність. Це передбачає, що оборотні активи у формі дебіторської заборгованості та частини запасів можуть бути перетворені в грошові кошти, достатні для погашення короткострокових боргів значаться на балансі організації. Позитивна різниця між вартістю ліквідних оборотних активів і величиною короткострокової заборгованості повинна бути не менше вартості запасів, необхідних для продовження безперебійної діяльності, тобто для забезпечення одного циклу кругообігу коштів. Формування виручки від продажів в кінці циклу супроводжується формуванням нових оборотних активів у формі запасів дебіторської заборгованості і грошових коштів.

Отже, оцінка платоспроможності на певну дату - це зіставлення вартості оборотних активів і короткострокової заборгованості. Однією з умов, що дозволяють вважати організацію платоспроможною, є перевищення вартості оборотних активів над сумою короткострокової заборгованості. Показник, що оцінює рівень платоспроможності організації, - коефіцієнт загальної ліквідності як частка від ділення вартості оборотних активів на суму короткострокових боргів. Традиційний коефіцієнт загальної ліквідності розраховується за даними балансу. Такий розрахунок коефіцієнта дозволяє оцінити платоспроможність лише за умов, що всі оборотні активи, які значаться на балансі, ліквідні. Це означає [6] (17, С. 28):

Оцінка платоспроможності організації за період являє собою аналіз фінансово-економічного стану організації на основі врахування трьох найважливіших чинників - доходу, майна і фінансових ресурсів. Всі ці три складових платоспроможності безпосередньо проходять етапи утворення, розподілу і використання.

Під доходом організації слід розуміти всю валову додану вартість, отриманий підприємством у звітному періоді від усіх видів діяльності (наприклад, виробництво, будівництво, послуги), окремих бізнес-одиниць (проекти, філії та представництва), а також напрямів та аспектів діяльності (основна, інвестиційна та фінансова). У силу цього валовий дохід організації об'єднує виробничу додану вартість, доходи від власності, переоцінку товарно-матеріальних цінностей, інші та безоплатні надходження, а також зміни в статутному капіталі.

Майно організації являє собою економічні активи, які поділяються за формою на активи і за змістом на капітал. При цьому майно за формою розбивається на грошову і не грошову складові. Такий підхід пояснюється тим, що активи, насамперед, слід розрізняти за формою платоспроможності - грошову (тільки за рахунок грошових коштів, цінних паперів та їх еквівалентів) і не грошову (основні засоби, нематеріальні активи, запаси, кошти в розрахунках та інші активи) , а не тільки по швидкості обігу (довгострокові та поточні активи).

У свою чергу, майно за змістом традиційно ділиться на власне і позикове, причому між майном за формою та майном за змістом виявляється певна взаємозв'язок.

Фінансові ресурси організації розглядаються спочатку з точки зору розподілу на власні і позикові, при цьому у складі позикових ресурсів відбувається поділ на зовнішній борг і внутрішній борг.

У цьому сенсі мова йде не стільки про поділ позикового капіталу за терміном погашення (довгострокові та поточні), скільки за місцем виникнення боргу - зовнішнє джерело (кредити, аванси отримані, цільове фінансування та кредиторська заборгованість) і внутрішнє джерело (оплата праці; податки, неподаткові платежі та збори; розрахунки з засновниками; відсотки за банківським кредитом; страхові та інші платежі).

В цілому таке подання доходу, майна і фінансових ресурсів переслідує певну мету - відобразити рух активів на фоні руху капіталу, а рух капіталу - на фоні руху активів. При цьому провідним показником, що відображає фінансово-економічний стан організації за період, є додана вартість.

Таким чином, одним з показників, що характеризують фінансовий стан організації, є його платоспроможність, тобто можливість своєчасно погашати свої платіжні зобов'язання наявними грошовими ресурсами. Оцінка платоспроможності по балансу здійснюється на основі характеристики ліквідності оборотних активів, яка визначається часом, необхідним для перетворення їх в грошові кошти. Чим менше потрібно часу для інкасації даного активу, тим вище його ліквідність. Ліквідність балансу - можливість суб'єкта господарювання звернути активи в готівку і погасити свої платіжні зобов'язання, а точніше - це ступінь покриття боргових зобов'язань організації його активами, термін перетворення яких у готівку відповідає терміну погашення платіжних зобов'язань. Вона залежить від ступеня відповідності величини наявних платіжних засобів величині короткострокових боргових зобов'язань. Ліквідність організації - це більш загальне поняття, ніж ліквідність балансу. Ліквідність балансу передбачає вишукування платіжних засобів тільки за рахунок внутрішніх джерел (реалізації активів). Але організація може залучити позикові засоби з боку, якщо у нього є відповідний імідж у діловому світі і досить високий рівень інвестиційної привабливості (див. Рис. 1).

Рис. 1 Взаємозв'язок між ліквідністю і платоспроможністю організації

Поняття платоспроможності і ліквідності дуже близькі, але друге більш ємне. Від ступеня ліквідності балансу і організації залежить платоспроможність. У той же час ліквідність характеризує як поточний стан розрахунків, так і перспективу. Організація може бути платоспроможною на звітну дату, але при цьому мати несприятливі можливості в майбутньому, і навпаки.

В економічній літературі розрізняють поняття ліквідності сукупних активів як можливість їх швидкої реалізації при банкрутстві і самоліквідації організації та ліквідності оборотних активів, що забезпечує поточну його платоспроможність.

Таким чином, виходячи з вище сказаного, можна зробити висновок про те, що є взаємозв'язок між платоспроможністю, ліквідністю організації та ліквідністю балансу, яку можна порівняти з багатоповерховим будинком, в якому всі поверхи рівнозначні, але другий поверх не можна звести без першого, а третій - без першого і другого; якщо звалиться перший поверх, то і всі інші теж.

Отже, ліквідність балансу - основа (фундамент) платоспроможності та ліквідності організації. Іншими словами, ліквідність - це спосіб підтримки платоспроможності. Але в той же час, якщо організація має високий імідж і постійно є

Повний текст реферату
© 8ref.com - українські реферати
8ref.com