На головну

 Когнітивне і особистісний розвиток старших підлітків музичних шкіл - Психологія

Логанова ІРИНА АНАТОЛІЇВНА

Когнітивних і особистісного розвитку СТАРШИХ ПІДЛІТКІВ МУЗИЧНИХ ШКІЛ

Спеціальність 19.00.01-загальна психологія, психологія особистості, історія психології

ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук

Науковий керівник доктор психологічних наук професор Т.А.РАТАНОВА

МОСКВА-2001

ЗМІСТ

Введення

Глава I. Вивчення інтелекту і здібностей в психології

1.1. Дослідження природи інтелектуальних здібностей у зарубіжній та вітчизняній психології

1.2. Уявлення когнітивної диференційованості як основі інтелектуального розвитку

1.3. Співвідношення інтелектуальних і творчих здібностей як психологічна проблема

1.4. Основні підходи до вивчення спеціальних (музичних) здібностей

Глава II. Відображення проблем особистісного розвитку в психології. Постановка проблеми і завдань дослідження

2.1. Становлення особистості підлітка

2.2. Постановка проблеми. Завдання, організація і методи експериментального дослідження

Глава III. Результати експериментального дослідження особливостей інтелектуального та особистісного розвитку підлітків музичних шкіл

3.1. Среднегрупповой і кореляційний аналіз показників інтелектуального розвитку

3.2. Аналіз когнітивної диференційованості підлітків музичних шкіл

3.3. Аналіз співвідношення інтелектуальних і творчих здібностей учнів музичних шкіл

3.4. Аналіз індивідуально-типологічних особливостей підлітків музичних шкіл

3.5. Особливості особистісного розвитку підлітків музичних шкіл

Висновок

Бібліографічний список використаної літератури

Додатки

ВСТУП

інтелектуальний особистісний розвиток музичний

В даний час у зв'язку зі зростанням складності та інтенсивності соціального життя, запитами суспільної практики все більш високі вимоги пред'являються до розумової діяльності фахівців різного профілю. Для успішного вирішення проблем, що виникають у різних сферах людської діяльності, потрібно гармонійно розвинений інтелект. У цих умовах вивчення інтелектуальної діяльності набуває науково-теоретичне і соціально-практичне значення. У зв'язку з цим перед психологією, що займає провідну позицію серед комплексу наукових дисциплін, які досліджують інтелектуальну діяльність, стоїть проблема розкриття законів когнітивного і нерозривно пов'язаного з ним особистісного розвитку, виділення того загального, що розвивається з віком і в процесі навчання.

Питання про природу інтелекту, поставлений в працях Ф.Гальтона, А. Біне, Т.Сімона, і донині вирішується в роботах Г. Айзенка, Дж.Керрола, Е.А.Голубевой, В. Н. Дружинін, В.Ю .Крамаренко, А.І.Крупнова та ін. Однак, незважаючи на існування великої кількості підходів до вивчення інтелекту, всі вони не дозволяють судити про інтелект як про цілісну психологічної реальності.

Найбільш перспективним у даний час є системно-структурний підхід у розкритті основ інтелектуальних здібностей. Його прихильники вважають, що інтелект співвідноситься з функціонуванням складних щодо компонентного складу багаторівневих когнітивно-репрезентативних структур, якість і організація яких визначають ефективність вирішення широкого кола навчальних, практичних і життєвих завдань (Р.Стернберг, Л.М.Веккер, М.А.Холодная , Н.І.Чупрікова, Т.А.Ратанова та ін.).

В рамках даного підходу особлива увага приділяється принципам організації когнітивних структур, які є субстратом інтелекту.

Так, згідно Н.І.Чупріковой, розвиток когнітивних структур йде по лінії росту їх системної організації і підпорядковується, в числі інших, прштціггу системної диференціації від загального до конкретного, від форм цілісних до більш розчленованим, що допускає більш глибокий розвиток процесів аналізу і синтезу , узагальнення і абстрагування об'єктів дійсності, які становлять ядро ??інтелектуальних здібностей. Правомірність цього положення підтверджується низкою досліджень, присвячених вивченню молодших школярів (Н.І.Чупрікова, Т.А.Ратанова, 1991, 1994, 1995; Е.Г.Кузьміна, 1994; С.І.Прежесецкая, 1995), підлітків (С .В.Гріценко, 1997), студентів вузу (В.І.Заваліна, 1998), молодших школярів із затримкою психічного розвитку (Г.А.Вінокурова, 1999), дошкільнят з випереджаючим розвитком (Е.В.Іванова, 1999).

Має місце твердження, що спектр дії принципу системної диференціації не обмежується рамками інтелекту, він також визначає розвиток спеціальних здібностей (Б. М. Теплов, 1947; Н.І.Чупрікова, 1997) і становлення особистісних структур. Це положення знайшло експериментальне підтвердження в роботі Т.А.Юшко (1997), присвяченій дослідженню учнів художніх шкіл; В.І.Заваліной (1998) - студентів педагогічних вузів. Для отримання повної картини про зв'язок когнітивної диференційованості, спеціальних здібностей і особистісних структур необхідні подальші дослідження інших видів діяльності.

Таким чином, актуальність нашого дослідження визначається необхідністю подальшого вивчення та розкриття основ загальних і спеціальних здібностей дітей і підлітків і направлено на вивчення особливостей когнітивного та особистісного розвитку старших підлітків музичних шкіл.

Методологічну основу дослідження склали: положення С.Л.Рубинштейна про те, що ядром розумових здібностей є властиве даній людині якість процесів аналізу (а значить, і синтезу) і генералізації; диференційна теорія інтелектуального розвитку, в основі якої лежить уявлення про те, що в основі розвиненого інтелекту лежать складні багаторівневі когнітивні структури, які розвиваються з більш простих нерозчленованих глобальних структур шляхом їх багаторазового і багатоаспектною диференціації (Н.І.Чупрікова); положення про те, що розвиток спеціальних (музичних) здібностей підпорядковане закону когнітивної диференційованості (Н.І.Чупрікова); теоретичні уявлення наукової школи Б. М. Теплова-В.Д.Небиліціна про природні основи здібностей (Е.А.Голубева, М.К.Кабардов, Б.Р.Кадиров та ін.); досягнення сучасної когнітивної психології (У.Найссера, Дж.Келли, Л.Солсо, Б.Велічковскій, Л.М.Веккер та ін.).

Об'єкт дослідження - психологічні особливості старших підлітків.

Предмет дослідження - особливості когнітивного і особистісного розвитку підлітків музичних шкіл.

Мета дослідження - виявити і вивчити психологічні особливості когнітивної диференційованості та особистісного розвитку старших підлітків музичних шкіл.

Гіпотеза дослідження заснована на тому, що: 1) рівень інтелектуального та особистісного розвитку підлітків музичних шкіл пов'язаний з рівнем когнітивної диференційованості; 2) особливості підлітків музичних шкіл будуть проявлятися в рівні розвитку і структурі інтелекту, в ступені когнітивної диференційованості, розвитку особистісних структур, в індивідуально-типологічних властивостях нервової системи; 3) краще встигають учні та підлітки з більш високим рівнем музичних здібностей будуть характеризуватися більш високою розчленованістю когнітивних структур, що визначить і більш високе пізнавальне і особистісний розвиток; 4) можлива зв'язок

когнітивного й особистісного розвитку зі специфікою спеціалізації (фортепіанне, струнне, народне, духове, хоровий відділення).

У відповідності з метою та гіпотезою дослідження були визначені наступні завдання:

1. Провести теоретичний аналіз літератури з проблеми дослідження.

2. Здійснити підбір комплексу психодіагностичних методик з метою виявлення когнітивних особливостей і різних сторін особистісного розвитку підлітків музичних шкіл.

3. Експериментально вивчити особливості когнітивного і особистісного розвитку цих учнів.

4. Визначити характер взаємозв'язку інтелектуальних, музичних здібностей, а також ряду особистісних показників і індивідуально-типологічних особливостей нервової системи зі ступенем когнітивної диференційованості у підлітків музичних шкіл.

5. Вивчити співвідношення інтелектуальних і творчих здібностей учнів музичних шкіл.

Для вирішення поставлених завдань використовувалися такі методи дослідження:

1. Методики діагностики інтелектуально-творчого потенціалу учнів: тест інтелекту Д. Векслера (дитячий адаптований варіант, А.Ю.Панасюк, 1973); методика оцінки ступеня когнітивної диференційованості-глобальності (Н.І.Чупрікова, Т.А.Ратанова, 1991), тест «Включені фігури» Г.Уіткіна; короткий тест творчого мислення Е.П.Торренса (адаптований варіант Е.І.Щебланова, І.С.Аверіна, 1995), показники шкільної успішності.

2. Методики діагностики індивідуально-психологічних особливостей: опитувальник формально-динамічних властивостей індивідуальності (В.М.Русалов, 1997); Павловський темпераментальні опитувальник (Я.Стреляу, 1997), опитувальник для виявлення співвідношення двох сигнальних систем (Б.Кадиров, 1990).

3. Методики діагностики особистісних особливостей: методика вивчення самооцінки Дембо-Рубінштейн (в модифікації AMПріхожан, 1988); методика вивчення мотивації навчання (М.В.Матюхіна, 1976); методика виявлення мотивації школярів (О.С. Гребенюк, 1975).

4. Оцінка спеціальної успішності.

5. Методи статистичної обробки даних (ранжування, медіана, кореляційний аналіз, Т-критерій Стьюдента для виявлення значущості відмінностей).

Надійність отриманих результатів і зроблених на їх основі висновків забезпечується: 1) теоретичною обґрунтованістю розглянутої в дисертації проблеми; 2) використанням великого числа незалежних показників (131), що характеризують когнітивну диференційованість і рівень інтелектуального та особистісного розвитку учнів музичних шкіл; 3) статистичними методами якісного та кількісного аналізу отриманих даних, що включають групової та кореляційний аналізи, Т-критерій Стьюдента для виявлення значущості відмінностей.

Новизна дослідження визначається тим, що в роботі:

1. Здійснено комплексне вивчення підлітків музичних шкіл: психологічне, психофізіологічне і поведінковий. Отримані нові дані про структуру інтелекту учнів музичних шкіл, співвідношенні сигнальних систем, властивості нервової системи, темпераментальні характеристиках, розвитку мотивації, рівнях самооцінки і домагань.

2. Проведено порівняння інтелектуальних і особистісних особливостей підлітків, що володіють різними рівнями розвитку загальних і спеціальних здібностей.

3. Вперше вивчена когнітивна диференційованість старших підлітків музичних шкіл та її роль в цілісній структурі індивідуальності.

4. Встановлено відмінність когнітивних структур учнів з різним рівнем інтелектуальних і музичних здібностей, що виявляється в більш високому рівні організації семантичних і особистісних підструктур у краще успішних учнів і у підлітків з більш високими музичними здібностями в порівнянні з гіршими устигаючими учнями та підлітками з більш низькими музичними здібностями .

5. Отримані нові дані щодо взаємозв'язку показників когнітивної диференційованості з показниками інтелектуального розвитку, індивідуально-типологічними і особистісними особливостями підлітків музичних шкіл, які свідчать про детермінованість рівня інтелектуального і особистісного розвитку, розвитку музичних здібностей підлітків музичних шкіл рівнем когнітивної диференційованості.

6. Встановлено нові експериментальні факти, що вказують на особливості інтелектуального та особистісного розвитку підлітків, що навчаються на різних відділеннях (фортепіанному, струнному, духовому, народному, хоровому) музичної школи.

7. Виявлено нові експериментальні дані про взаємозв'язок інтелектуальних показників і креативності, зокрема, з показником розробленості, що полягає в деталізації ідей.

Теоретичне значення дослідження: 1) визначається внеском у подальшу розробку проблеми загальних (інтелектуальних) здібностей; 2) полягає в додатку ідей диференційної теорії Н.І.Чупріковой до спеціальних (музичним) здібностям; 3) полягає у розвитку теоретичних уявлень, наявних у вітчизняній диференціальної психології, про зв'язок музичних здібностей з

деякими особливостями нервової системи (Е.А.Голубева, І.А.Левочкіна).

Практична значимість роботи полягає в тому, що містяться в дослідженні теоретичні положення, експериментальні факти і зроблені на їх основі висновки дають підстави для врахування індивідуальних можливостей школярів (при різних формах організації навчання з метою більш повноцінного розвитку їх здібностей та індивідуальності в цілому). Отримані результати, використовувані діагностичні методики можуть бути застосовані: при розробці нових психодіагностичних методик і критеріїв загальних (інтелектуальних) і спеціальних (музичних) здібностей; для відбору учнів до шкіл різного типу; для створення ефективних програм інтелектуального та особистісного розвитку учнів; в практиці консультування та психологічної допомоги; при читанні курсів лекцій, спецкурсів та проведенні практичних занять зі студентами педагогічних вузів, педколеджі, на курсах підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, в лекційно-популяризаторської роботі з вчителями та батьками.

Основні положення, що виносяться на захист;

1. Рівень інтелектуального і особистісного розвитку, а також рівень розвитку музичних здібностей підлітків музичних шкіл визначаються рівнем когнітивної диференційованості.

2. Підлітки музичних шкіл характеризуються високим рівнем інтелектуального розвитку; відносною рівністю в розвитку вербальних і невербальних структур інтелекту, на відміну від підлітків, які не навчаються в музичних школах і характеризуються переважанням вербального інтелекту над невербальним; дещо меншими значеннями креативності, в порівнянні з нормативними значеннями; більшої виразністю першої сигнальної системи; відносною рівністю процесів збудження і гальмування; високою коммуникативностью; високими показниками самооцінки та рівня домагань, помірним ступенем розбіжності самооцінки та рівня домагань.

3. Особливості підлітків з різною успішністю і різним рівнем розвитку музичних здібностей проявляються у рівні розвитку і структурі інтелекту, в ступені когнітивної диференційованості, у характері зв'язків різних сторін інтелекту зі здатністю до диференціювання стимул-об'єктів, у ряді особистісних і індивідуально-типологічних показників.

Краще встигаючі учні та підлітки з більш високим рівнем музичних здібностей характеризуються більш високим рівнем когнітивної диференційованості, високими показниками інтелектуального розвитку по тестах інтелекту (Д. Векслера, Г.Уіткін); більш високими значеннями креативності, особливо за показником розробленості; відносною рівністю значень першої та другої сигнальних систем, відносною рівністю процесів збудження і гальмування; високою гнучкістю мислення, легким переходом з одних форм мислення на інші, високою потребою в спілкуванні та легкістю у встановленні соціальних зв'язків; високими показниками самооцінки та рівня домагань; вибором навчально-пізнавальних мотивів навчання і досить високим рівнем розвитку мотивації (четвертий рівень).

Гірше встигаючі учні та підлітки з більш низьким рівнем музичних здібностей мають більш низький рівень диференційованості когнітивних структур і в більшості випадків характеризуються нижчими показниками інтелектуального розвитку (по тестах Д. Векслера і Г.Уіткіна), шкільної та спеціальної успішності; креативності; відносним переважанням первосігнальние функцій; більшої виразністю процесу гальмування; перевагою стереотипних форм діяльності, в'язкістю мислення, високою ранимою в разі невдач; більше низькою самооцінкою і рівнем домагань; вузько-особистісними мотивами і мотивами «уникнення

неприємностей », низьким рівнем розвитку мотивації навчання (другий рівень).

4. Особливості взаємозв'язків когнітивної диференційованості з інтелектуальними та особистісними показниками проявляються в більш тісних зв'язках у гірше успішних школярів і у підлітків з більш низьким рівнем музичних здібностей, порівняно з учнями з високою академічною успішністю та підлітками з більш високим рівнем розвитку музичних здібностей.

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження обговорювалися на засіданнях кафедри психології Московського державного відкритого педагогічного університету, кафедри психології Мордовського державного педагогічного інституту

Повний текст реферату
© 8ref.com - українські реферати
8ref.com