На головну

 Особливості споживчого кредитування в банку - Банківська справа

Зміст

Введення

1. Теоретичні основи кредитування фізичних осіб

1.1 Поняття системи кредитування, основні елементи

1.2 Особливості кредитування фізичних осіб на сучасному етапі

1.3 Способи оцінки кредитоспроможності фізичних осіб

2. Аналіз кредитування фізичних осіб в ЗАТ «ВТБ-24»

2.1 Коротка характеристика банку

2.2 Кредитна політика комерційного банку ЗАТ «ВТБ-24»

2.3 Аналіз кредитування фізичних осіб в ЗАТ «ВТБ-24»

3. Проблеми і перспективи кредитування фізичних в ЗАТ «ВТБ-24»

3.1 Проблеми розвитку кредитування споживчих потреб громадян

3.2 Удосконалення кредитної політики ЗАТ «ВТБ-24» в області кредитування фізичних осіб

Висновок

Список літератури

Додатки

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Додаток 5

Додаток 6

Додаток 7

Додаток 8

Додаток 9

Додаток 10

Додаток 11

Введення

Споживче кредитування є невід'ємною частиною сучасного роздрібного ринку, покупцями на якому є окремі особи і домогосподарства, що купують товари і послуги для особистого споживання. Сфера споживчого кредитування - поки ще недостатньо сформована частина національної економіки Росії. Мета її функціонування - підвищення доходів банків і торговельних організацій, задоволення потреб населення в товарах і послугах на основі кредитних ресурсів, розширення його купівельних можливостей, що, в свою чергу, сприяє розвитку національної економіки. Але досягнення цієї мети вимагає використання наукових принципів і ефективних методів управління взаємодіями суб'єктів сфери споживчого кредитування.

Актуальність теми дослідження обумовлюється тим, що розвиток сфери споживчого кредитування сприятиме прискореному розвитку споживчого ринку та банківського сектора економіки, що, в свою чергу, призведе до зростання економіки країни в цілому, а також підвищенню якості та рівня життя російських громадян.

Протягом останніх декількох років російський ринок споживчого переживає стадію стрімкого розвитку. Потенціал цього ринку оцінюється експертами в кілька мільярдів доларів на рік. Це стимулює все нові і нові банки виходити на сегмент роздрібного кредитування. Посилюється конкуренція привела до того, що рішення про видачу кредитів видається за мінімально можливі терміни - від кількох хвилин до одного дня. Природно, що методики оцінки позичальника не встигають за таким зростанням ринку роздрібного кредитування.

Головне завдання, що стоїть зараз перед банками - забезпечити мінімальний рівень дефолтів при зростаючому обсязі кредитів. Актуальність цієї проблеми не викликає сумніву по увеличивающемуся числу публікацій в пресі та ажіотажного інтересу з боку російських кредитних організацій. [1]

Мета дипломної роботи полягає в дослідженні системи кредитування фізичних осіб та розробці напрямів її вдосконалення.

Завдання дипломної роботи:

· Розглянути теоретичні аспекти побудова системи кредитування фізичних осіб в Російській Федерації;

· Визначити особливості кредитування фізичних осіб на сучасному етапі;

· Провести аналіз кредитування фізичних осіб у банку ЗАТ «ВТБ-24»;

· Розробити рекомендації щодо вдосконалення системи кредитування фізичних осіб у банку ЗАТ «ВТБ-24».

Об'єкт дипломного дослідження - банківське кредитування на прикладі ЗАТ «ВТБ-24».

Предмет дипломної роботи - система кредитування фізичних осіб та напрямки її вдосконалення.

Теоретичною та методологічною основою дослідження виступили праці російських і зарубіжних вчених-економістів з теорії фінансів і кредиту. Значний внесок у теорію досліджуваних проблем внесли А.І. Архипов, Г.Н. Бєлоглазова, О.Б. Веретенникова, В.П. Іваницький, А.Ю. Козак, О.І Лаврушин, В.Є. Леонтьєв, М.С. Марамигін, М.В. Романовський, В.К. Сенчагов, Д.В. Бейлі, Дж.М. Кейнс, Ж.-К. Коллі, Дж.М. Розенберг, Дж. Фрідман, У.Ф. Шарп. Науково-теоретичні праці провідних вчених-економістів розкривають основні положення теоретичних основ фінансів, кредиту і споживання; представляють економічну природу і функціональне призначення процесу кредитування; містять теоретико-методологічне обгрунтування споживчого кредитування; визначають роль кредитних операцій в діяльності комерційного банку.

кредитування споживче банк кредитоспроможність

1. Теоретичні основи кредитування фізичних осіб 1.1 Поняття системи кредитування, основні елементи

Термін «система кредитування» часто використовується в навчальній літературі, в наукових виданнях, в нормативних актах Центрального банку Російської Федерації. Однак при всій частоті вживання цей термін практично не розкритий, його зміст не досліджено повною мірою. Ні у вітчизняній, ні в зарубіжній літературі йому не приділено належної уваги. Наукові праці, присвячені проблемам кредитування як системі, вкрай малочіслерпани і часто містять лише згадка про систему кредитування, але не розкривають її суті.

Тим часом невдачі в банківській сфері і нерозвиненість кредитування в нашій країні безпосередньо пов'язані з відсутністю розуміння і реалізації процесу кредитування як системи. Визначення даного поняття могло б сприяти, з одного боку, підвищенню ролі кредиту в стимулюванні реального сектора економіки, з іншого боку, вдосконалення системи управління кредитним процесом з метою мінімізації кредитних ризиків. [2]

О.І. Лаврушин під терміном система кредитування розуміє сукупність елементів, які забезпечують раціональне використання позичкових ресурсів, яка охоплює принципи, об'єкти, методи кредитування, планування кредитних відносин, механізм надання та повернення позик, а також банківський контроль в процесі кредитування, тобто включає в себе елементи, які мають зв'язок з діяльністю з надання позичкових ресурсів з боку кредитора. В системі кредитування найбільш важливими виступають такі основи, як суб'єкти кредиту, забезпечення кредиту, об'єкти кредитування, довіра. [3]

Система кредитування - система регулювання кредитних відносин з боку грошово-кредитних інститутів, вона охоплює діяльність кредитора (у сучасному суспільстві це, насамперед, банк) з надання та повернення грошових позик. [4]

Кредитування як процес надання тимчасової фінансової допомоги передбачає надання кредиту на поворотній основі.

На сучасному етапі свого розвитку кредитування розглядається в економічному та правовому аспектах.

В економічному аспекті банківське кредитування являє собою діяльність банків та небанківських кредитних організацій з надання банківського кредиту, який розуміється як рух позичкового капіталу [5] і надається на основі зворотності з метою отримання доходу у вигляді позикового відсотка або банківського відсотка, ставка якого визначається за угодою сторін з урахуванням її середньої норми в даному місці і в даний час і за даних умов кредитування [6].

Відносини з банківського кредитування регламентуються нормами права і набувають правову форму. У правовому аспекті банківське кредитування - це діяльність банків з надання кредиту, який в даному випадку розуміється як договірне зобов'язання, відповідно до якого банк або інша кредитна організація зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, передбачених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти на неї [7].

Сутність банківського кредитування проявляється в його функціях. У свою чергу функції банківського кредитування є прояв його сутності, змісту, вираження суспільного призначення кредиту. Будучи проявом єдиної сутності, функції банківського кредитування тісно взаємопов'язані і в сукупності відображають характерні особливості банківського кредитування як економічного явища, показують зв'язок кредиту з процесами кругообігу капіталу і грошовим обігом. Результат взаємодії кредиту з іншими господарськими процесами, його рухи в рамках єдиного господарського обороту, в якому воно виконує властиві йому функції, характеризує його роль в економіці.

Банківському кредитуванню притаманні три основні функції - розподільча, емісійна, контрольна.

На думку О.Н. Горбунової, під фінансовим правом розуміється сукупність юридичних норм, що регулюють суспільні відносини, що виникають у процесі фінансової діяльності держави для забезпечення безперебійного здійснення його завдань і функцій в кожен даний період його розвитку [8]. У свою чергу під предметом фінансового права розуміються відносини, що виникають з приводу утворення, розподілу і використання грошових фондів муніципальних утворень і самостійних господарюючих суб'єктів, тобто фінансів, в інтересах держави. Фінанси - це економічні відносини з приводу формування, розподілу (перерозподілу) та використання фондів грошових коштів (фінансових ресурсів) між господарюючими суб'єктами. Кредит же в свою чергу є однією з форм освіти, розподілу (перерозподілу) та використання фондів грошових коштів (такий висновок ми можемо зробити виходячи з розглянутих вище функцій кредиту). Кредит, таким чином, являє собою сукупність економічних відносин, пов'язаних з перерозподілом на умовах повернення тимчасово вільних матеріальних ресурсів, грошових коштів різних господарюючих суб'єктів - підприємств, держави, населення.

Більшість авторів, які зачіпають у своїх працях тему кредитування взагалі і банківського кредитування зокрема, сходяться на думці, що банківське кредитування - це різновид підприємницької діяльності, врегульований нормами права вид професійної діяльності банків та інших кредитних організацій, спрямований на залучення і розміщення власних і запозичених коштів суб'єктів кредитних відносин на умовах терміновості, платності, зворотності; основне джерело формування прибутку [9]. У цій якості банківське кредитування розглядається як кваліфікуюча ознака банку і передбачає ліцензування Банком Росії. Саме ж кредитування являє собою постійно здійснювану діяльність, тобто сукупність послідовних і, як правило, стандартно здійснюваних дій, об'єднаних однією метою - отриманням прибутку.

Дати визначення банківського кредитування немислимо без включення в нього основних його принципів. Здійснення банками діяльності з надання кредитів будується на досить стійких принципах. Їх можна умовно розділити на три групи:

- Імперативні - отримали законодавче закріплення;

- Договірні - принципи, які підлягають узгодженню сторін кредитного договору;

- Індивідуально-суб'єктивні [10].

Сукупна застосування на практиці всіх принципів банківського кредитування дозволяє дотриматися як загальнодержавні інтереси, так і інтереси обох суб'єктів кредитної угоди - банку і позичальника.

Таким чином, можна сформулювати визначення банківського кредиту і банківського кредитування.

«Банківський кредит - це грошові кошти, які передаються (або призначені до передачі) банком або іншою кредитною організацією позичальникові в процесі кредитування, у розмірі та на умовах, передбачених кредитним договором».

«Банківське кредитування - це врегульована нормами права різновид підприємницької діяльності банків та інших кредитних організацій, спрямована на надання в кредит власних і запозичених коштів на умовах повернення, терміновості, платності».

Специфіка кредиту полягає у поверненні коштів, що надаються позичальнику в тимчасове користування. Тому в силу сутності кредиту мета кредитування - забезпечення зворотного руху позичати кошти. [11]

А.М. Тавас визначає кредит як передачу позичальнику (юридичній або фізичній особі) банком на підставі спеціального письмового договору виключно грошових коштів (власних коштів банку та / або позикових) на визначений у такому договорі термін на умовах повернення і платності у грошовій формі, підконтрольності, а також, як правило, цільового використання та забезпеченості. [12]

Мета системи кредитування двояка: з одного боку, забезпечення повернення позичати кошти, з іншого боку, забезпечення отримання банком доходу від кредитних операцій. [13]

Вивчення роботи системи кредитування неможливо без розкриття її структури і елементів.

Структуру системи кредитування можна представити таким чином. [14]

Фундаментальний блок.

Базовий підблок:

1) принципи кредитування;

2) суб'єкти процесу кредитування;

3) об'єкти кредитування.

Стратегічний підблок:

1) кредитна політика;

2) кредитне планування.

Економіко-технологічний блок.

1) види кредитів;

2) методи кредитування;

3) форми позичкових рахунків;

4) ліміти кредитування;

5) кредитна документація.

Організаційний блок.

Керуючий підблок:

1) управління кредитом;

2) управління кредитними ризиками;

3) управління кредитним портфелем.

Загальний організаційний підблок:

1) попередній етап кредитування;

2) етап видачі та оформлення кредиту;

3) етап подальшого контролю.

Елементи системи кредитування нероздільні. Успіх приходить до банку тільки в тому випадку, якщо ці елементи доповнюють один одного, підсилюють надійність кредитної угоди. Спроба розірвати їх єдність неминуче порушує всю систему, підриваючи її, і може призвести до порушення зворотності банківських позичок.

На жаль, у сучасній системі кредитування конкретних організацій дані блоки представлені не в повному обсязі, деякі з них у своїй змістовній частині не опрацьовані в належній мірі. Особливо це стосується стратегічного подблока.

Практика показує, що в ряді банків кредитна політика носить формальний характер, кредитне планування здійснюється на низькому рівні, а кредитна стратегія формується без належного обгрунтування. За загальним визнанням, управління кредитними ризиками є слабкою ланкою російської кредитної практики. [15] 1.2 Особливості кредитування фізичних осіб на сучасному етапі

У значенні кредиту, наданого фізичній особі, іноді вживаються такі терміни, як «споживчий кредит», «особистий кредит», «роздрібний кредит». В даний час термін «особистий кредит» (individual credit) вживається в широкому значенні кредиту, наданого банком фізичній особі. Як варіант перекладу англомовного терміна існує також близьке за значенням поняття «персональний кредит» (personal credit). У будь-якому випадку, незалежно від виду кредитування населення, кредитна політика будь-якого банку наказує розглядати заставне забезпечення як вторинний фактор кредитної угоди, виставляючи на перше місце потенційну здатність позичальника, розплатитися по кредиту.

Повний текст реферату
© 8ref.com - українські реферати
8ref.com