На головну

Страхування основних і оборотних коштів підприємства - Банківська справа

СТРАХУВАННЯ ОСНОВНИХ І ОБОРОТНИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Страхувальники - юридичні особи або підприємці, що уклали договір страхування.

Об'єкт страхування - майнові інтереси страхувальника, пов'язані з втратою (загибеллю) або пошкодженням майна, що знаходиться у володінні, користуванні, розпорядженні страхувальника.

На страхування приймаються:

· основні фонди (будівлі і споруда, передавальні пристрої, різні види машин, обладнання і т.п.);

· оборотні кошти (виробничі і товарні запаси, сировина, матеріали, готова продукція, цінні відходи і т.п.);

· об'єкти капітального будівництва;

· обробка приміщень,

· трубопроводы, розплавлені маса,

· грошові автомати,

· виставочні примірники,

· стікти,

· предмети релігійного культу, витвору мистецтва, унікальні антикварні предмети, вироби з коштовних каменів, музейні експонати.

На страхування можуть прийматися витрати страхувальника по розчищанню території (в розмірі 20% від страхової суми по застрахованому майну).

Майно може бути застраховане за основним договором (все майно, належне юридичній особі), за додатковим договором (майно, отримане за договором майнового найма або прийняте від інших суб'єктів), за спеціальним договором (на час проведення експериментальних робіт; експонатів виставок).

Не підлягають страхуванню:

1. документи, цінні папери, грошові знаки, рукописи, слайди і фотознімки;

2. будівлі і споруда, що знаходяться в аварійному або ветхому стані (майно в них що знаходиться);

3. витрати майбутніх періодів;

4. зразки, наочні допомоги, макети;

5. транспортні засоби, тваринні і т.д.

Страховим випадком є подія, передбачена вказаними в договорі страхування варіантами страхування з числа нижеперечисленных, що призвела при його настанні втрату, загибель або пошкодження застрахованого майна і виникнення обов'язку страхувальника зробити страхову виплату страхувальнику:

· Пожежа, вибух газу, нештатний вплив електроенергії, в тому числі внаслідок замикання электропроводки.

· Стихійні лиха.

· Аварії опалювальної системи, водопровідних і каналізаційних систем.

· Неправомірні дії третіх осіб.

· Падіння літальних апаратів і їх частин, дерев і т.д., обвалення сусідніх будівель.

· Проникнення води з сусідніх приміщень.

У кожній страховій компанії передбачені різні варіанти висновку договорів страхування, в які включаються різні ризики.

Не є страховими випадками:

· збитки, неминучі в процесі роботи або природно витікаючі з неї (самозагорання, бродіння, гниття, корозія, знос і інші природні властивості застрахованого майна);

· обвал будов або їх частини, якщо він не викликаний страховим випадком;

· збитки, виниклі внаслідок недотримання правил техніки безпеки, норм пожежної безпеки і т.д.;

· збиток, нанесений внаслідок обробки майна вогнем, теплом або інакшим термічним впливом на нього з метою зміни його властивостей або в інакших цілях відповідно до технологічного процесу (сушка, вариво, гладження, плавлення, гаряча обробка і т.п.);

· збитки, що були слідством використання несправного або саморобного обладнання і установок і т.д.;

· розкрадання майна у час або безпосередньо після настання страхового випадку і т.д.

Страхова сума не повинна перевищувати дійсної вартості застрахованого майна (страхової вартості). Такою вартістю вважається його дійсна вартість в місці його знаходження в день укладення договору страхування.

Страхова сума:

1. для основних фондів - дійсна вартість,

2. для оборотних фондів і готової продукції власного виробництва - повна собівартість,

3. для придбаних товарно-матеріальних цінностей, сировини, матеріалів - вартість їх придбання з урахуванням витрат страхувальника на сортування, упаковку, перевезення,

4. для об'єктів незавершеного виробництва - повна собівартість готової продукції згідно з калькуляцією,

5. для об'єктів капітального будівництва - проектно-кошторисна вартість готового об'єкта,

6. для виставочних примірників - вартість, визначувана експертизою.

У договорі страхування вказується загальна страхова сума по всьому майну, що приймається на страхування, а також страхова сума по кожному предмету (якщо вона встановлюється сторонами при укладенні договору страхування). Страхова сума може бути встановлена в розмірі повної страхової вартості майна або в певному відсотку від неї. При встановленні страхової суми в певному відсотку все майно вважається застрахованим в тій же частці відсотків.

Страховий тариф визначається страхувальником при укладенні договору страхування в залежності від міри ризику, при цьому страхувальник використовує корректировочные коефіцієнти до базового страхового тарифу (в залежності від терміну страхування, від наявності коштів захисту і т.д.).

ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

Договір страхування укладається на основі письмової заяви страхувальника. Заява про страхування складається в двох примірниках. Перший примірник заяви з всіма прикладеними до нього документами залишається у страхувальника, другій після числення страховій премії передається страхувальнику. Після укладення договору страхування заява стає його невід'ємною частиною.

З заявою страхувальник надає наступні документи (їх копії, завірені керівником):

· документи, підтверджуючі основу володіння і (або) користування страхувальником (выгодоприобретателем), що приймається на страхування майна, за винятком права власності, господарського ведіння, оперативного управління;

· зведення про страхову вартість і страхову суму майна, що приймається на страхування, з вказівкою найменування, інвентарних номерів (ідентифікаційних номерів), підписані керівником і головним бухгалтером страхувальника (выгодоприобретателя) і завірені друком.

Договір страхування полягає в письмовій формі. Недотримання письмової форми спричиняє недійсність договору страхування.

При укладенні договору страхування страхувальник зобов'язаний повідомити обставини, що мають істотне значення для визначення імовірності настання страхового випадку і розміру можливих збитків від його настання (страхового ризику).

У період дії договору страхування страхувальник зобов'язаний повідомити страхувальнику об тих, що всі стали йому відомими значних змінах в обставинах, повідомлених страхувальнику при укладенні договору страхування, якщо ці зміни можуть істотно вплинути на збільшення страхового ризику.

Значними, принаймні, признаються зміни, обумовлені в страховому полісі і в переданих страхувальнику правилах страхування.

Страхувальник, повідомлений про обставини, манливі збільшення страхового ризику, має право зажадати зміни умов договору страхування або сплати додаткового страхового внеску пропорційно збільшенню ризику.

Якщо страхувальник заперечує зміни умов договору страхування або доплати страхового внеску, страхувальник має право зажадати розірвання договору відповідно до законодавства.

Договір страхування може бути укладений на термін від 1 місяця до 1 року включно.

Договір страхування набирає чинності:

· при безготівковому переліку по угоді сторін - з 00 часів 00 хвилин дня, наступного за вдень надходження страхової премії або з 00 часів 00 хвилин будь-якого дня протягом 30 календарних днів;

· при сплаті готівкою - по угоді сторін від дня і часу отримання страхової премії або її першої частини страхувальником, або з 00 часів 00 хвилин будь-якого дня протягом 30 календарних днів;

· при укладенні договору страхування на новий термін до витікання дії попереднього договору - з 00 часів 00 хвилин дня, наступного за вдень закінчення терміну дії попереднього договору страхування.

ПОРЯДОК УРЕГУЛЮВАННЯ ЗБИТКІВ

страхування договір оборотний засіб збиток

Страхувальник зобов'язаний:

· негайно повідомити про того, що трапився відповідні компетентні органи;

· в письмовій формі або по факсу сповістити страхувальника про настання страхового випадку;

· зберегти (якщо це можливе) пошкоджені об'єкти в незмінному вигляді до прибуття представника страхувальника;

· забезпечити страхувальнику (на його вимогу) можливість провести огляд і обстеження пошкодженого майна, розсліджувати в рамках можливого причини виникнення збитку, брати участь в заходах щодо зменшення збитків і рятування застрахованого майна;

· надати страхувальнику (його представнику) страховий поліс, а також документи компетентних органів, підтверджуючий настання страхового випадку, його причини, а також розмір і характер заподіяного збитку,

· надати опис втраченого і документи, підтверджуючі наявність на момент страхового випадку права власності на майно.

Отримавши усне повідомлення страхувальника про страховий випадок, страхувальник зобов'язаний зробити огляд пошкодженого майна страхувальника з подальшим складанням акту огляду місця випадку.

На основі всіх переданих страхувальнику необхідних документів, отриманих страхувальником від компетентних органів, страхувальник зобов'язаний ухвалити рішення про визнання або невизнання заявленого випадку страховим. Рішення про визнання заявленого випадку страховим оформляється страхувальником шляхом складання акту про страховий випадок.

Якщо заявлений випадок не признається страховим, акт про страховий випадок не складається. У цьому випадку страхувальник оформляє документ довільної форми з обгрунтуванням причин, по яких подія не признається страховим випадком, і висилає його на адресу страхувальника.

Документи, необхідні для виплати:

· заява,

· документи, підтверджуюча зроблені витрати по зменшенню збитку,

· документи, підтверджуючі зроблені витрати по розчищанню території,

· документи компетентних органів,

· опис майна,

· акт інвентаризації, кошторису на проведення відбудовних робіт, рахунку.

Якщо заявлений випадок признається страховим, страхувальник виплачує страхувальнику страхове відшкодування в розмірі збитку, але не вище страхової суми за договором страхування.

Страхове відшкодування складається із збитку страхувальника і застрахованих витрат.

Збитком вважається:

- у разі втрати (загибелі) майна - дійсна вартість загиблого майна на день страхового випадку за вирахуванням вартості залишків, придатних до використання або реалізації;

- у разі пошкодження майна - фактична вартість ремонту, необхідного для приведення майна в стан, в якому воно знаходилося до настання страхового випадку. Вартість ремонту обчислюється на основі розцінок на проведення ремонтних робіт і вартості матеріалів, необхідних для усунення пошкодження (в цінах на момент складання кошторису, калькуляції).

При страхуванні елементів обробки і обладнання збитком признається також вартість відбудовного ремонту приміщень страхувальника.

Витрати по ремонту включають в себе:

· витрати на матеріали;

· витрати на оплату робіт по ремонту;

· витрати по доставці матеріалів до місця ремонту.

Страхове відшкодування за загибле (втрачене, пошкоджене) майно розраховується по наступній формулі:

СВ=(СУ-СДЛ-Ф)*Пр/100

де, СВ - сума страхового відшкодування;

СУ - сума збитку, заподіяного внаслідок настання страхового випадку;

СДЛ - суми, отримані страхувальником (выгодоприобретателем) у відшкодування шкоди від інших осіб;

Ф - розмір франшизи;

Пр - відсоток страхування.

Страхувальник проводить виплату страхового відшкодування після складання акту про страховий випадок.

За невчасну виплату страхового відшкодування з вини страхувальника останній сплачує страхувальнику пеню в розмірі 0,1 % від суми, належної виплаті, за кожний день прострочення.

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com