На головну

 Методи оцінки ринкової вартості міноритарних пакетів акцій російських підприємств (на прикладі оцінки 15% пакета акцій ВАТ "Готель" Третій Рим ") - Банківська справа

Недержавний освітній заклад

«Інститут професійної оцінки»

Кафедра «Оціночна діяльність та антикризове управління»

ДИПЛОМНА РОБОТА

на тему «Методи оцінки ринкової вартості міноритарних пакетів акцій російських підприємств (на прикладі оцінки 15% пакета акцій ВАТ« Готель «Третій Рим»)

МОСКВА

2008

ЗМІСТ

ВСТУП

Глава 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ АКЦІЙ

1.1 АКЦІЇ ЯК ОБ'ЄКТ ОЦІНКИ

1.2 ОГЛЯД ОСНОВНИХ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ЗВИЧАЙНИХ АКЦІЙ

Глава 2. Оцінка ринкової вартості 15% ПАКЕТУ звичайних бездокументарних іменних акцій ВАТ «ГОТЕЛЬ« ТРЕТІЙ РИМ »

2.1 ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ НА ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ

2.2 СУЧАСНИЙ СТАН ВАТ «ГОТЕЛЬ« ТРЕТІЙ РИМ »

2.2 ОБСЯГ І СТРУКТУРА ГОТЕЛЬНОГО РИНКУ Г. МОСКВИ

2.3 дохідного підходу

2.4 Витратний підхід

2.5 ПОРІВНЯЛЬНИЙ ПІДХІД

2.6 ПОГОДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ОЦІНКИ

ВИСНОВОК

БІБЛІОГРАФІЯ

ДОДАТКИ

1. Розрахункова таблиця

2. ОБСЯГ І СТРУКТУРА ГОТЕЛЬНОГО РИНКУ Г. МОСКВИ

ВСТУП

Згідно з Цивільним кодексом Російської Федерації, цінним папером є документ, що засвідчує з дотриманням встановленої форми і обов'язкових реквізитів майнові права, здійснення або передача яких можлива лише при його пред'явленні.

Одним з видів цінних паперів є акції.

Оцінка акцій - це визначення ринкової вартості пайових цінних паперів (звичайних і привілейованих). Особливість оцінки акцій полягає в тому, що вони є специфічною формою існування капіталу і одночасно товаром, який звертається на фондовому ринку. Акція - не матеріальний товар, і її вартість визначається вартістю прав, які вона дає своєму власникові.

У зв'язку з цим, оцінка акцій - неодмінний атрибут угод купівлі-продажу, внесення акцій до статутного капіталу підприємств, оформлення застави для отримання кредиту, а також визначення поточної ринкової вартості компанії та її активів. Крім того, у міру розвитку російського фондового ринку все більш затребуваною стає оцінка акцій з метою прийняття правильних інвестиційних рішень, заснованих на точної розрахункової вартості даних цінних паперів.

Дана дипломна робота є завершальним етапом вивчення дисципліни «Оцінка ринкової вартості підприємства (бізнесу)».

Актуальність даної роботи визначається особливостями оцінки пакетів акцій, підвищенням інтересу до фондового ринку за останні роки, припливом капіталу в акції російських компаній, збільшенням числа і обсягу угод злиття і поглинання компаній, а також значним зростанням котирувань акцій російських компаній за останні роки.

Виходячи з цього можна сформулювати наступну мету роботи: опис та аналіз існуючих методик оцінки пакетів акцій у вітчизняній практиці і застосування даних методик до оцінки пакета звичайних акцій.

Для досягнення даних цілей необхідно вирішити такі завдання:

· Провести огляд методів оцінки звичайних акцій;

· Розрахувати вартість пакета звичайних акцій на прикладі акцій ВАТ.

Як приклад визначення ринкової вартості міноритарного пакету акцій наведено розрахунок вартості 15% пакета звичайних бездокументарних іменних акцій відкритого акціонерного товариства "Готель" Третій Рим ".

Інформаційною базою дослідження є праці російських і зарубіжних вчених в області оціночної діяльності, а також дані про підприємство, взятому в якості прикладу для застосування методів, використовуваних для оцінки звичайних акцій.

Глава 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ АКЦІЙ1.1 АКЦІЇ ЯК ОБ'ЄКТ ОЦІНКИ

Основні цінні папери діляться на два типи:

первинні цінні папери - акції, облігації, векселі, заставні, чеки, коносамент, банківський сертифікат засновані на активах, до числа яких не входять інші цінні папери.

вторинні цінні папери - варранти на акції, депозитарні розписки, підписні права на акції, облігації під заставні цінні папери, тобто, це цінні папери, що випускаються на основі первинних цінних паперів, це цінні папери на самі цінні папери.

Акція - емісійний цінний папір, випущена акціонерним товариством без встановленого терміну обігу. Акція засвідчує внесення її власником частки в акціонерний капітал (статутний фонд) товариства. Акція надає власникові права:

· На отримання частини прибутку у вигляді дивідендів; - На продаж на ринку цінних паперів;

· На участь в управлінні акціонерним товариством;

· На частку майна при ліквідації АТ.

Звичайна акція - акція, за якою дивіденди виплачується з частини прибутку, що залишилася після сплати відсотка власникам привілейованих акцій. Власники звичайних акцій мають право голосу на загальних зборах акціонерів. Дивіденди по звичайних акціях не гарантуються.

Іменна акція - акція, видана на ім'я певної особи і зареєстрована у книзі-реєстрі реєстрації акцій. Продаж або передача іменних акцій здійснюється за індосаментом (передавальним написом).

Вартість пакетів акцій неоднакова в розрахунку на 1 акцію. Оцінка акціонерного капіталу повинна бути співвіднесена з функціями власності, тобто правом на користування, контроль і розпорядження, які характеризують міру володіння. Функція «користування» забезпечує власнику акції право претендувати на дохід у вигляді дивіденду і курсової різниці. Контрольні та розпорядчі функції уособлюють реальні можливості акції. Точніше, важливі поєднання: «користування - контроль» або «користування - розпорядження». Ціна акції таким чином прямо залежить від приналежності до контрольного (великому) або малому (міноритарному) пакетам акцій. Контрольний пакет акцій - мінімальна частка акцій, що дає можливість їх власникам здійснювати фактичний контроль за діяльністю акціонерного товариства, блокувати прийняття небажаних рішень.

Це означає, що оцінювач повинен в процесі оцінки застосовувати або знижку за неконтрольний характер міноритарного пакету акцій, або премію за контроль - щодо мажоритарного (контрольного) пакета. Тільки застосувавши або знижку або премію, оцінювач може отримати достатньо обґрунтовану оцінку. В основі такої оцінки лежить спочатку виявлення пропорційної частки вартості бізнесу безвідносно до наявності або відсутності додаткових прав контролю. І вже після цього виконується процедура коригування.

Знижка на неконтрольний характер частки власності - зменшення щодо пропорційної частки у вартості бізнесу в цілому вартості акцій, що відбиває відсутність повноважень з управління компанією.

Премія за контрольний характер - додаткова частка, притаманна контрольної частки власності в протилежність міноритарної частки, що відображає додаткові повноваження з управління компанією.

Існують російські особливості поділу на міноритарні та контрольні пакети акцій:

· 75% акцій. Лише власники 75% пакета акцій володіють можливостями абсолютного контролю в АТ, оскільки рішення з ключових питань діяльності акціонерних товариств (внесення змін до статуту, реорганізація, ліквідація товариства та ін.) Приймаються більшістю в три чверті голосів акціонерів;

· 50% акцій + 1 акція. Власники такого пакета володіють правами операційного контролю. Саме їм належить та суттєва роль в акціонерних товариствах, яка пов'язана з правом формування зі складу своїх представників більшості в раді директорів;

· 25% акцій + 1 акція. Власники даного пакета акцій розташовують правом заблокувати прийняття тих рішень загальних зборів акціонерів, які припускають володіння абсолютним контролем (75%). Це дзеркальне, тільки негативне по суті відображення прав, притаманних володарям абсолютного контролю в АТ. Тому такий пакет прийнято називати блокуючим пакетом;

· 10% акцій. Володар 10% пакета акцій має тільки негарантованих можливості заблокувати прийняття рішень, які приймаються більшістю в 75% акцій. Мова йде тільки про кворум у 30% акціонерів. Володіють голосуючими акціями та взяли участь у загальних зборах. У такому випадку на власника 10-відсоткового пакета акцій припадає 33% голосів, тобто більше величини блокуючого пакету голосів (більше величини блокуючого пакету в 25% + 1 акція). Такими правами користуються досить рідко, але все ж вони реалізуються.

Знижка за неконтрольний пакет акцій по суті протилежна премії за контрольний пакет. Між ними існує певна кількісна залежність. Використовувані при цьому формули пов'язують між собою знижку за неконтрольний пакет і премію за контрольний пакет таким чином:

Знижка = 1 - 1 / (1 + премія);

Премія = знижка / (1 - знижка).

Подання про взаємозалежність знижки та премії важливо при проведенні практичних розрахунків. Якщо в їх рамках встановлений той чи інший розмір премії за контроль, то знижка за брак контролю не може бути встановлена ??ізольовано.

Знижка за нестачу ліквідності відображає зменшення вартості, що випливає з неможливості швидко конвертувати частку власності в гроші. Вона також виводиться з ринкових даних. Причому вважається, що більшість з них дають більш точне вказівку щодо цієї поправки, ніж ринкові дані, які використовуються для розрахунку премій за контроль. Результати зарубіжних досліджень з обмежено обращающимся акціям вказують, що протягом 1990-х років звичайна знижка становила приблизно 35%. Таким чином, неконтрольні пакети акцій публічно торгувалися корпорацій, які тимчасово, протягом встановленого періоду, не допускалися до продажу на відкритому ринку, через недостатню ліквідності відчували зниження вартості приблизно на третину. Цей факт говорить про значний попит ринку на ліквідність і значному скороченні вартості, наблюдавшемся при зниженні рівня ліквідності.

Однак для контрольних пакетів акцій такі знижки не завжди виявляються доречними. Власник контрольного пакету акцій, особливо власник 100% пакета акцій, використовуючи контролюючий вплив, може прийняти рішення про негайне виставлення компанії для продажу на ринку. Володіючи повноваженнями, властивими контрольної частки власності. Такий власник має можливість здійснювати будь які кроки, необхідні для підготовки компанії до продажу і представити її в кращому світлі. Крім того, цей акціонер контролює чистий грошовий потік компанії і всі статті витрат, вироблені компанією від імені акціонерів. Міноритарні акціонери зазвичай не мають таких можливостей, що збільшує і без того підвищену заклопотаність інвестора щодо можливого збитку ліквідності його частки власності.

Контролює компанію акціонер при продажу бізнесу часто стикається з суттєвими транзакційними витратами, і процес продажу здатний зайняти значний час. Протягом цього часу загальноекономічні або галузеві умови можуть змінитися, надавши позитивний або негативний ефект на ціну акцій компанії. Залежно від стану галузі і застосовуваної моделі покупки, акціонери можуть також стикатися з ринковими обставинами, в яких поглинання здійснюються з оплатою у формі акцій або боргових розписок, менш привабливих, ніж грошові кошти. Кожен з цих факторів здатний збільшувати складність продажу контрольного пакету і зазвичай розглядається в процесі визначення розміру знижки за брак ліквідності.

В даний час російський ринок акцій має такі особливості:

1. стрімкі темпи формування в процесі приватизації підприємств і трансформації відносин власності;

2. «неоформленість» в макроекономічному сенсі в якості стабільного джерела фінансування розвитку народного господарства, інституту колективних заощаджень і накопичень;

3. нерозвиненість матеріальної бази, технологій торгівлі, торговельної мережі, інфраструктури;

4. роздрібнена система державного регулювання ринку, включаючи Центральний банк Російської Федерації (контроль операцій банків з цінними паперами), Федеральну службу з фінансових ринків з системою регіональних управлінь (загальний контроль за дотриманням законодавства, контроль за діяльністю професійних учасників ринку та саморегулівних організацій), Міністерство фінансів Російської Федерації (контроль небанківських фінансових інститутів), Федеральну антимонопольну службу з підтримки розвитку підприємницьких структур (контроль за дотриманням антимонопольного законодавства). Відсутня дієва система нагляду держави і саморегулівних організацій за діяльністю учасників ринку на регіональних вторинних ринках цінних паперів;

5. високий ступінь всіх ризиків, пов'язаних з цінними паперами, через велику залежно від значного числа факторів (починаючи від рівня інфляції і закінчуючи слабкою професійною кваліфікацією менеджерів підприємств-емітентів);

6. порівняно невеликий обсяг операцій, відносно невисока ліквідність;

7. слабка активність вторинного ринку цінних паперів, його нестійкість і спекулятивний характер;

8. поділ ринку на високоліквідні (ринок «блакитних фішок») і малоліквідні сегменти;

9. розвиток в досить складних економічних умовах, які пов'язані з високими темпами інфляції, фінансовою нестабільністю, величезною взаємної заборгованістю підприємств, спадом виробництва і дефіцитом бюджетів усіх рівнів.

Вартість ВАТ, акції яких котируються на світовому організованому ринку цінних паперів (public company) можна оцінити за допомогою визначення показників їх капіталізації. Такого роду оцінки виконуються з метою встановлення вартості тієї чи іншої компанії. Подібні, широко поширені оцінки ґрунтуються на поточних котируваннях акцій.

Що стосується визначення вартості ЗАТ, то стосовно до них необхідні спеціальні розрахунки, що імітують їх «відкритість», вірніше, гаданий рівень котирувань їх акцій на ринку цінних паперів. В результаті цих розрахунків можна переконливо відповісти на питання, скільки коштували б ці закриті акціонерні товариства (closed company), якщо гіпотетично уявити, що вони стали відкритими.

Наслідком таких особливостей російського ринку акцій є те, що для оцінки вартості переважної більшості ВАТ доводиться орієнтуватися на методи оцінки, що застосовуються до ЗАТ. Адже акції більшої частини російських ВАТ не котируються на організованому ринку цінних паперів.

Нерідко для правильної орієнтації у виборі стратегії розвитку ВАТ, акції яких все ж котируються на ринку цінних паперів, слід обов'язково використовувати окремі процедури оцінки бізнесу, що спеціально розробляються стосовно до закритим компаніям. Для цього існують дві причини:

1. Російський ринок капіталу не завжди достатньо точно фіксує вартість того чи іншого ВАТ. Акції багатьох російських компаній залишаються недооціненими, хоча останнім часом ступінь такої недооціненість знижується;

2. Оцінки вартості ВАТ на основі капіталізації котирувань їх акцій не повною мірою представляють реальну цінність таких компаній, тому кількісні характеристики їх капіталізації грунтуються на даних про купівлю-продаж міноритарних пакетів акцій. Тому для визначення вартості всього ВАТ у разі злиття або поглинання потрібні розрахунки, що грунтуються на визначенні вартості всієї сукупності акцій. Це пов'язано з тим, що вартість однієї акції в міноритарний пакет істотно нижче, ніж в рамках всієї сукупності акцій або їх більшої частини (контрольного пакета).

1.2 ОГЛЯД ОСНОВНИХ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ЗВИЧАЙНИХ АКЦІЙ

При оцінці пакетів акцій використовуються три підходи: дохідний, порівняльний і затратний.Затратний підхід

Основним принципом, на якому ґрунтується витратний підхід, є принцип заміщення, який свідчить, що ніякої обізнане і розсудливий покупець ніколи не заплатить за яке-небудь діюче підприємство (бізнес) більше, ніж потрібно витратити на створення аналогічного підприємства з нуля.

Суть даного підходу полягає в тому, що всі активи підприємства (будівлі, машини, устаткування, запаси, дебіторська

Повний текст реферату
© 8ref.com - українські реферати
8ref.com