На головну    

 Вивчення впливу міжпредметних зв'язків на розвиток письмової мови молодшого школяра в процесі навчання російській мові в 3 класі - Педагогіка

Зміст

Введення

1. Теоретичні аспекти проблеми розвитку зв'язного мовлення в учнів молодшого шкільного віку

1.1 Особливості розвитку мовлення молодших школярів

1.2 Письмова мова і завдання її розвитку

1.3 Міжпредметні зв'язки та їх роль у формуванні зв'язного мовлення молодшого школяра

2. Формування письмової мови на уроках російської мови в умовах міжпредметних зв'язків

2.1 Аналіз ГОСО РК, програмних вимог з російської мови для 3 класу до розвитку письмової мови молодших школярів

2.2 викладів творів - основні прийоми розвитку зв'язного писемного мовлення молодшого школяра

2.3 Організація і результати експерименту з розвитку писемного мовлення на уроках російської мови в 3 класі в умовах міжпредметних зв'язків

Висновок

Список використаних джерел

Додаток А

Додаток Б

Введення

Останнім часом знижується рівень мовної культури суспільства, що позначається і на рівні мовного розвитку дітей. Володіння рідною мовою, розвиток мовних здібностей формує особистість дитини, допомагає вирішувати багато завдань її виховання, розвитку та соціалізації.

У Посланні Президента Республіки Казахстан Н.А. Назарбаєва народу Казахстану "У нове десятиліття - новий економічний підйом - нові можливості Казахстану" від 29 січня 2010 сказано: "... Людина - головне багатство країни. Успішність реалізації стратегії модернізації країни залежить, насамперед, від знань, соціального і фізичного самопочуття казахстанців" [1]. Сучасна освіта, що виконує соціальне замовлення суспільства, покликане забезпечити казахстанців знаннями, надати можливості для інтелектуального, морального, естетичного розвитку кожної людини, особливо коли мова йде про молодшому шкільному віці.

Навчальний предмет "Російська мова" розвиває інтелектуальні та творчі здібності дитини, її абстрактне і логічне мислення, пам'ять, уява, формує навички самостійної навчальної діяльності, сприяє успішному і міцному засвоєнню знань з інших навчальних предметів.

Проголошення знання загальнонародним пріоритетом знайшло своє відображення у всіх програмних документах Республіки Казахстану. Зокрема в "Концепції розвитку системи освіти Республіки Казахстан до 2015 року" [2], Указі Президента Республіки Казахстан "Про затвердження Державної програми розвитку освіти в країні на 2005-2010 роки" [3].

В даний час в суспільстві склалося нове розуміння основної мети освіти. Учитель в першу чергу повинен дбати про формування в учня певного набору компетенцій, здатності до саморозвитку, яка забезпечить інтеграцію особистості в національну та світову культуру. У центр при навчанні російській мові ставиться комунікативно-мовленнєва спрямованість процесу пізнання.

Основними принципами, вирішальними сучасні освітні завдання з урахуванням запитів майбутнього, стають: принцип діяльності і цілісного уявлення про світ, принцип безперервності і варіативності, принцип творчості (креативності), актуалізація суб'єктивної позиції дитини в педагогічному процесі.

Таким чином, для сучасного етапу розвитку шкільної освіти характерний перехід від екстенсивного навчання до інтенсивного. Актуальними стають проблеми розвитку інтуїтивного, образного мислення, комунікації, а також здатності мислити творчо. У практиці навчання російській мові в даний час привертає величезний розвиваючий та освітній потенціал уроків мовленнєвого розвитку.

Визнання того факту, що мова є своєрідною діяльністю людини, і науковий аналіз відповідного поняття поклали початок новому підходу до роботи з розвитку мовлення - з позицій теорії мовної діяльності. Внаслідок цього метою навчання, традиційно іменується розвитком мови, стало вдосконалення у дітей основних видів мовленнєвої діяльності: говоріння, слухання, письма і читання. Велику увагу слід приділити формуванню письмової мови.

Перехід на 12-річну освіту зумовив актуалізацію ряду проблем, пов'язаних з удосконаленням змісту навчання російській мові, посилюванням компетентнісного підходу до організації освітнього процесу, використання знань про мову в мові [4].

Модернізація освіти обумовлена ??низкою причин. Основне - включення російської мови в освітню область "Філологія", що посилює його інтегративні зв'язки з іншими навчальними предметами, що входять в цей цикл. Школа переходить від автономного вивчення окремих предметів і інтегрованій системі освіти. Її основним завданням стає текст як одиниця навчання, - він починає займати все більше місце в курсі російської мови, допомагаючи виконувати не тільки освітні, а й виховні завдання при формуванні духовно-моральних якостей особистості [5].

У Державному стандарті початкової освіти [6], у програмі з російської мови для 2-4 класів [7] сказано, що одним з основних завдань навчання молодших школярів російській мові стає якість знань, підвищення мотивації навчання. Рішення даних завдань ми бачимо у використанні міжпредметних зв'язків у процесі навчання російській мові.

Проблема використання в навчальному процесі міжпредметних зв'язків отримала достатнє освітлення в науковій літературі, хоча до її вирішення вчені підходять по-різному (Г.І. Батуріна, Д.І. Звєрєв, П.М. Кулагін, Ш.І. Ганелин, В. Н. Максимова, В.М. Федорова, Д.М. Кирюшин, Г.Г. Лемберг, І.М. Нугуманов, А.А. Бейсенбаева, Р.К. Аббасова, Р.Б. Лотштейн, І.В. Черкасова, С.В. Ілларіонов, Н. Оразахинова, Т. Шолпанкулова та інші).

Протиріччя проблеми полягає в тому, що в реальній практиці навчання писемного мовлення в традиційній початковій школі будується таким чином, що центральне місце в ній займають формування умінь в області орфографії і каліграфії, а не в умінні створювати семантично самостійні висловлювання. У зв'язку з цим проблема дослідження полягає в пошуку такого підходу в методиці викладання російської мови, який би сприяв розвитку умінь у молодших школярів самостійно складати письмові висловлювання, для цього ми пропонуємо використовувати в процесі навчання російській мові міжпредметні зв'язки.

Таким чином, тема дипломної роботи: "Розвиток писемного мовлення молодшого школяра на уроках російської мови в 3 класі в умовах міжпредметних зв'язків" актуальна.

межпредметная зв'язок зв'язкова мова

Мета дослідження: вивчення ролі міжпредметних зв'язків на розвиток письмової мови молодшого школяра в процесі навчання російській мові в 3 класі.

Об'єкт дослідження: процес навчання російській мові в 3 класі.

Предмет дослідження: розвиток писемного мовлення третьокласників на уроках російської мови в умовах міжпредметних зв'язків.

Гіпотеза дослідження: якщо в процесі роботи над творами використовувати міжпредметні зв'язки російської мови з навчальними предметами "Пізнання світу", "Література", "Образотворче мистецтво", "Музика", то процес розвитку писемного мовлення буде ефективним, оскільки міжпредметні зв'язки сприяють збагаченню словникового запасу учнів, підвищенню пізнавальної активності учнів.

Завдання дослідження:

1. Проаналізувати психолого-педагогічну та методичну літературу з проблеми дослідження.

2. Конкретизувати завдання і шляхи розвитку писемного мовлення молодших школярів.

3. Розглянути викладу і як прийоми розвитку зв'язного писемного мовлення молодших школярів.

4. Вивчити класифікацію міжпредметних зв'язків та їх роль для формування писемного мовлення молодших школярів.

5. Здійснити аналіз програмних вимог до розвитку писемного мовлення учнів 3 класу на уроках російської мови.

6. Організувати і провести дослідно-експериментальну роботу, спрямовану на підвищення рівня писемного мовлення учнів 3 класів в умовах міжпредметних зв'язків.

Методи наукового дослідження: аналіз базового поняття, психолого-педагогічної та методичної літератури, передового педагогічного досвіду з проблеми дослідження, спостереження за процесом розвитку писемного мовлення на уроках російської мови в загальноосвітній школі, педагогічний експеримент.

Новизна дослідження полягає в можливості використання міжпредметних матеріалу в процесі навчання російській мові з метою розвитку писемного мовлення молодшого школяра.

Практична значимість дипломної роботи обумовлена ??тим, що теоретичний матеріал і результати дослідно-експериментальної роботи можуть бути використані в практичній діяльності вчителів початкових класів для розвитку писемного мовлення молодших школярів.

База дослідження: учні 3-х класів середньої школи с. Велика Малятко і Соколовської середньої школи Кизилжарський район Північно-Казахстанської області.

На захист виносяться:

1. Розвиток писемного мовлення дітей є одним з найважливіших показників рівня культури людини, її мислення, інтелекту.

2. викладів творів - основні прийоми розвитку зв'язного писемного мовлення молодшого школяра.

2. Використання міжпредметних зв'язків російської мови з навчальними предметами початкового етапу навчання "Пізнання світу", "Література", "Образотворче мистецтво", "Музика" для написань викладів творів сприяють ефективному розвитку письмової мови молодших школярів.

1. Теоретичні аспекти проблеми розвитку зв'язного мовлення в учнів молодшого шкільного віку 1.1 Особливості розвитку мовлення молодших школярів

Одним з найважливіших показників рівня культури людини, її мислення, інтелекту є його мова. Виникнувши вперше в ранньому дитинстві у вигляді окремих слів, що не мають ще чіткого граматичного оформлення, мова поступово збагачується і ускладнюється. Дитина опановує фонетичним ладом і лексикою, практично засвоює закономірності зміни слів (відміни, дієвідміни) та їх поєднання, логіку і композицію висловлювань, опановує діалогом і монологом, різними жанрами і стилями, розвивається влучність і виразність його мови. Усім цим багатством дитина опановує не пасивно, а активно - в процесі своєї мовної практики [8].

Мова - це вид діяльності людини, реалізація мислення на основі використання засобів мови (слів, їх поєднань, пропозицій). Мова виконує функції спілкування і повідомлення, емоційного самовираження і впливу на інших людей.

Добре розвинена мова служить одним з найважливіших засобів активної діяльності людини в сучасному суспільстві, а для школяра - засобом успішного навчання в школі. Мова - спосіб пізнання дійсності. З одного боку, багатство мови у великій мірі залежить від збагачення дитини новими уявленнями і поняттями; з іншого - добре володіння мовою, промовою сприяє пізнанню складних зв'язків у природі і в житті суспільства. Діти з добре розвиненою мовою завжди успішніше вчаться з різних предметів [8, с.314].

В даний час навчання російській мові в початковій школі набуває все більш чітку комунікативну спрямованість. У відповідності до змісту програми з російської мови для початкової школи учні молодших класів повинні отримати уявлення про культуру мовної поведінки, про види мови і її значення в житті людини, опанувати вміннями побудови зв'язного тексту в різних стилях; у них має розвиватися почуття доречності висловлювання, формуватися навички мовного етикету.

Питання культури мови мають в сучасному суспільстві першорядне значення. Більшість вчених (мовознавців, філософів, психологів, соціологів, педагогів) стурбоване зниженням загального рівня мовної культури, отже, необхідно вести планомірну роботу по формуванню мовної та комунікативної компетенції.

Введення в практику школи поняття "компетенція" дає більш чіткі орієнтири при описі володіння російською мовою і для розробки вимірників рівня підготовки школярів в даній освітній галузі. Не випадково оцінка рівня володіння як рідним і як нерідною мовою включає і тести для визначення мовної та лінгвістичної компетенції, а мовна компетенція включає в себе перевірку рівнів володіння мовною діяльністю (читання, письма, усного монологічного, діалогічного промовою).

Сучасні вчені, які займаються проблемами розвитку мови, виходять з посилки, яка полягає у тому, що свідомість дитини розвивається в результаті діяльності, в процесі практичної діяльності формується його мислення і мова.

Таке трактування вперше в психологічній науці була запропонована Л.С. Виготським і розвинена його школою (А.Н. Леонтьєв, А.Р. Лурія, Л.І. Божович, П.Я. Гальперін та ін.). Мова, будучи засобом узагальнення і відображення дійсності у свідомості людини, використовується як засіб спілкування людей, і в цій своїй комунікативної функції він сам є не чим іншим, як особливим видом інтелектуальної, мовної діяльності.

Володіння рідною мовою, вміння спілкуватися, вести гармонійний діалог і досягати успіху в процесі комунікації, вміння сприймати і осмислювати зміст мови, а також уміння цілеспрямовано будувати висловлювання і продукувати тексти - важливі складові професійних умінь у різних сферах діяльності. Удосконалення речемислітельних навичок людини створює умови для розвитку його здатності орієнтуватися в мінливому інформаційному просторі.

Існують певні вимоги до мови, які необхідно враховувати в роботі вчителя:

1) вимога змістовності мови: говорити чи писати можна лише про те, що сам добре знаєш. Лише тоді розповідь учня буде хороший, цікавий, корисний і йому самому, і іншим, коли в ньому буде побудований на знанні фактів, на спостереженнях, коли в ньому будуть передаватися обдумані думки, щирі переживання.

2) вимога логічності, послідовності, чіткості побудови промови, добре знання того, про що школяр говорить і пише, допомагає йому не пропустити чогось істотного, логічно переходити від однієї частини до іншої, не повторювати одного і того ж по кілька разів. Правильна мова передбачає обгрунтованість висновків / якщо вони є /, вміння не тільки почати, але і закінчити, завершити висловлювання.

Ці перші два вимоги стосуються змісту і структури мови; наступні вимоги ставляться до мовному оформленню усних повідомлень і письмових творів.

Під точністю мови розуміють вміння говорить і пише не просто передати факти, спостереження, почуття відповідно з дійсністю, але і вибрати для цієї мети найкращі мовні засоби - такі слова, сполучення, які передають саме ті риси, які притаманні зображуваного предмету.

Мова тільки тоді впливає на читача і слухача з потрібною силою, коли вона виразна. Виразність мови - це вміння яскраво, переконливо, стисло передати думку, це здатність впливати на людей інтонаціями, відбором фактів, побудовою фрази, вибором слів, настроєм розповіді.

Ясність мови - це її доступність тим людям, до кого вона звернена.

Надзвичайно важлива також произносительная сторона мови: хороша дикція, виразне вимовляння звуків, дотримання правил орфоепії - проізносітельних норм літературної мови, вміння говорити / і читати / виразно, досить голосно, володіти інтонаціями, паузами, логічними наголосами та інше.

І виразність, і ясність мови припускають її чистоту, тобто зайвих слів, грубих просторічних слів і виразів тощо.

Для школи особливо велике значення має правильність мови, тобто відповідність літературної норми.

Всі ці вимоги і прийоми до промови молодших школярів. Розвиток мовлення учнів - це процес тривалий і складний, що вимагає систематичного і цілеспрямованого втручання викладача.

Основним завданням роботи з розвитку мовлення є озброєння учнів змістовно, граматично і стилістично правильно висловлювати в усній та письмовій формі свої і чужі думки.

Робота з розвитку мовлення здійснюється на уроках російської мови і на спеціальних уроках з розвитку зв'язного мовлення.

М.Р. Львів і Т.К. Рамзаева виділяють наступні періоди мовного розвитку людини:

дитячий вік - до 1 року - гуление, лепет;

ранній вік - від 1 року до 3 років - оволодіння складовим і звуковим складом слова, найпростішими зв'язками слів у

Повний текст реферату
© 8ref.com - українські реферати