На головну

 Фактори, що формують якість взуття - Маркетинг

Введення

Е. Демінг визначив поняття якості як: «Труднощі у визначенні якості полягає в перекладі властивостей, необхідних користувачеві, в вимірювані характеристики, щоб продукція молу бути спроектована і представлена ??споживачеві за таку ціну, яку він міг би заплатити. Це нелегко, оскільки як тільки хтось відчує успіх своїх зусиль, він раптом відчуває, що потреби споживачів змінилися, конкурент вирвався вперед, застосовуючи нові, поліпшені матеріали, пропонує аналогічну продукцію за нижчими цінами, але більш привабливу ... »[6 , с. 146].

Проблема забезпечення якості продукції в більшості розвинених країн переросла в національну стратегію. Її успішне вирішення базується на обліку і повноті використання факторів, які забезпечують підвищення якості, стимулювання якості та збереження якості продукції (товарів). До першої групи чинників відноситься: якість проектування (моделювання та конструювання), якість виготовлення (якість нормативно-технічної документації, обладнання та інструментів, сировини, комплектуючих виробів, якість праці працівників, дотримання технологічних режимів роботи) [1, с. 24].

До другої групи, тобто до стимулюючих факторів, відносяться економічна ефективність (включаючи ціну), матеріальна зацікавленість працівників, моральні стимули, санкції пред'являються за випуск продукції низької якості.

До третьої групи відносяться всі заходи, спрямовані на зниження втрат (псування) та охоплюють етапи руху товару і безпосередньої експлуатації (споживання) продукції (товарів). Це, оптимальне забезпечення транспортування, зберігання і реалізації, а також використання товарів, облік складності вихідної природи і структури матеріальних цінностей, знання різноманіття впливів (механічних, хімічних, фізичних та біологічних), повнота використання науково-практичних розробок щодо збереження якості.

Орієнтація на споживача є гарантією підвищення рівня якості продукції або послуги. Її реалізація вимагає поєднання вміння господарювати в нових умовах економічної самостійності з відповідальністю, багаторічна практика сформованих економічних відносин за кордоном побудована саме на взаємній відповідальності. [11, с. 19].

У передових країнах світу епоха масового попиту на основні споживчі товари минула в 30-х роках, коли попит став близький до насичення. На цій стадії головні завдання підприємницької діяльності полягали в розробці та удосконаленні механізму масового виробництва, знижує витрати випуску продукції. Успіх у конкурентному збуті мали фірми, які пропонували стандартні товари за найнижчою ціною [18, с. 200].

На зміну масовому попиту прийшла епоха масового збуту. Її символізував принцип щорічної зміни моделей, перехід від стандартної продукції до диференційованої. В умовах конкуренції головними завданнями управління стали пропозицію на ринку нових моделей, реклама, організація збуту та інші різні способи впливу на вибір споживача. Основна увага у виробництві стало приділятися якості продукції та її асортименту. Турбота про підтримку рівнів прибутків відійшла на другий план.

З 50-х років настала постіндустріальна епоха, для якої характерно виробництво високоякісних товарів для споживачів з високим рівнем доходів. Технічний прогрес докорінно змінює як попит, так і пропозиція. Основна увага приділяється створенню нових високоякісних видів продукції на базі новітніх технологій. На цій стадії споживачі стають більш розбірливими: частіше наполягають на повній інформації про купується товар, вимагають гарантій якості і захисту своїх інтересів [17, с. 452].

Актуальність теми можна визначити так: на якості товарів впливає безліч факторів починаючи від використовуваного сировини, технологічних операцій, процесів моделювання та конструіровонія до конкретних факторів, що впливають на властивість товарів. Таким чином вивчення всіх змін факторів дає право вважати що дана тема буде актуальна на будь-якому етапі існування виробництва товарів.

Об'єкт вивчення: фактори, що формують якість товарів.

Предметів дослідження, є вивчення конкретних факторів, що впливають на властивість і якість взуття, а також їх характеристика.

Основною метою роботи є вивчення факторів формують якість взуття.

Для досягнення цієї мети поставлені наступні завдання:

- Розглянути класифікацію і характеристику чинників, що формують якість товарів (сировина і матеріали, технологічні процеси, процеси конструювання і моделювання).

- Вивчити фактори, що формують якість товарної групи (взуття).

- Дати аналіз впливу конкретних факторів на властивість товарів.

У процесі написання даної курсової роботи використовувалися матеріали навчального характеру «Теоретичні основи товарознавства» під загальною редакцією Сицко В.Є., статті журнали економічного, аналізує плану та ін.

При написанні даної курсової роботи були використані такі загальнонаукові та спеціальні методи досліджень, як аналіз (порівняння, логічний), обробки інформації (графічний), аналізу інформації (порівняння), соціологічне анкетування.

Курсова робота складається з вступу, трьох розділів, п'яти підпунктів, висновків, списку використаної літератури та додатку.

1. Класифікація і характеристика факторів, що формують якість товарів

1.1 Вплив сировини і матеріалів на якість товарів

Одним з найважливіших чинників зростання ефективності виробництва є поліпшення якості товарів, що випускаються або наданої послуги. Підвищення якості товарів, що випускаються розцінюється в даний час, як вирішальна умова її конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішньому ринках. Конкурентоспроможність товарів багато в чому визначає престиж країни і є вирішальним фактором збільшення її національного багатства.

Якість товарів відноситься до числа найважливіших критеріїв функціонування підприємства в умовах відносно насиченого ринку і переважаючої нецінової конкуренції. Підвищення технічного рівня і якості продукції визначає темпи науково - технічного прогресу і зростання ефективності виробництва в цілому, робить істотний вплив на інтенсифікацію економіки, конкурентоспроможність вітчизняних товарів і життєвий рівень населення країни [14, с. 7].

Зростання технічного рівня і якості товарів, що випускаються є в даний час найбільш характерною рисою роботи підприємств в промислово розвинених країнах. В умовах переважаючої нецінової конкуренції та насиченого ринку саме висока якість продукції служить головним фактором успіху. Якість товарів, що випускаються по праву можна віднести до найважливіших критеріям діяльності будь-якого підприємства. Саме підвищення якості продукції визначає ступінь виживаності фірми в умовах ринку, темпи науково - технічного прогресу, зростання ефективності виробництва, економію всіх видів ресурсів, що використовуються на підприємстві.

Забезпечення якості це сукупність планованих і систематично проведених заходів, спрямованих на формування та збереження встановлених вимог до якості і заданій кількості товарів. При плануванні та здійсненні цих заходів необхідно враховувати комплекс факторів, що впливають на формування та збереження якості і кількості товарів. На різних етапах єдиного технологічного циклу пріоритетні різні групи факторів: формують або зберігають.

Формують чинники - комплекс об'єктів і операцій, властивих певним етапам технологічного циклу і призначених для формування заданих вимог до якості і кількості продукції. До цієї групи факторів відносяться сировина, технологія виробництва, конструювання та моделювання [16, с. 187].

Сировина - один з основоположних чинників, що формують якість товарів. Види сировини і їх співвідношення (рецептура) визначаються на етапі проектування і розробки продукції. На етапі виробництва необхідно лише чітко дотримуватися задані сировинні параметри.

Розрізняють основну і допоміжну сировину, матеріали, в тому числі пакувальні, а також напівфабрикати і комплектуючі вироби. Основна сировина - складова частина сировини, що істотно впливає на формування якості готової продукції на стадії виробництва. Сировина і матеріали відносяться до одного з основоположних чинників, що формують якість товарів. Відмінності між зазначеними елементами сировинного фактора полягають в ступені їх обробки і готовності, а також впливу на формування якості та кількості продукції [15, с. 299].

Склад і властивості сировини можуть піддаватися більш-менш значним змінам, обумовленим глибиною технологічної обробки. У ряді випадків сировину і матеріали суттєво не змінюються. Так, при пошитті взуття склад і властивості шкіри не змінюються; зміни стосуються тільки форми виробів відповідно до конструкції. У той же час при виробництві багатьох харчових продуктів відбуваються істотні зміни складу і властивостей основної сировини (наприклад, при виробництві хліба, сухарних, бубличних виробів). Основна сировина поряд з технологією виробництва значною мірою визначає асортиментну групу готової продукції. Так, основна сировина для хліба - борошно - обумовлює вид хліба: пшеничний, житній, житньо-пшеничний.

Допоміжна сировина - складовий елемент сировини, призначений для поліпшення складу і властивостей основної сировини або готового продукту. Допоміжна сировина, як правило, не визначає кількісні характеристики виготовленого товару, а являє собою складовий елемент сировини, призначений для поліпшення складу і властивостей основної сировини або готового продукту. У ряді випадків навіть обмежується максимально граничний вміст цієї сировини. В якості допоміжного сировини для взуттєвої продукції використовують добавки (барвники, стабілізатори кольору). В якості допоміжного сировини для харчових продуктів використовують харчові добавки (барвники, консерванти, емульгатори, загусники, стабілізатори кольору і т. Д) [15, с. 302].

Матеріали це продукція первинної переробки сировини, призначена для вторинної обробки та отримання продукції для кінцевого використання. До них відносяться тканини, шкіра, хутра, метал, будматеріали та ін. Розрізняють основні, допоміжні та оздоблювальні матеріали.

Основні матеріали - продукція, використовувана для отримання нової продукції з іншого асортиментної характеристикою, шляхом конструювання, моделювання, пошиття, обробки. При цьому продукція набуває нових споживчі властивості, як правило, без істотної зміни хімічного складу цих матеріалів.

Допоміжні матеріали призначені для забезпечення збереженості товарів, а оздоблювальні для поліпшення естетичних властивостей, у тому числі зовнішнього вигляду, а так само формування стильного єдності або певних ознак моди. У кількісному відношенні допоміжну сировину значно поступається основному і найчастіше не визначає основну асортиментну приналежність готового виробу (приналежність до групи, підгрупі або виду). Воно призначене для поліпшення органолептичних властивостей (зовнішній вигляд, консистенція, смак і запах, внутрішня будова), а також зміни складу і структури виробів з метою підвищення збереженості, властивостей функціонального та соціального призначення. Завдяки цьому допоміжна сировина і матеріали забезпечують внутрішньовидової різноманітність готової продукції. Так, численні найменування, сорту, марки товарів часто відрізняються один від одного допоміжними сировиною і матеріалами (наприклад, шоколад молочний, вершковий, ванільний, з горіхами розрізняється наповнювачами).

До допоміжних матеріалів відносяться упаковка, перев'язувальні та оздоблювальні матеріали. Оздоблювальні матеріали застосовують в основному для непродовольчих товарів (одежно-взуттєвих, будівельних, ювелірних). У меншій мірі - для харчових продуктів: тортів, тістечок (креми, глазур, обсипання) [19, с. 52].

Поряд з поняттям «сировину» в практиці зустрічаються поняття «напівфабрикат» і «фабрикат». Готовий продукт виробництва називається фабрикатом, незакінчений фабрикат - напівфабрикатом (заготівля взуття, чорнові заготовки для меблів, одяг, підготовлена ??до примірки, та ін.). Ці поняття часто умовні і залежать від конкретної області застосування продукту. Фабрикат одного виробництва може бути напівфабрикатом для іншого. Так, чорнові заготовки для меблів є фабрикатом лісозаготівельної і напівфабрикатом меблевої промисловості. Тканина - фабрикат текстильної промисловості, але для виробництва одягу, меблів, іграшок вона є напівфабрикатом.

Від природи, складу і якості сировини в чому залежать властивості і якість готової продукції. Змінюючи хімічний склад і якість сировини, можна отримувати вироби з необхідними властивостями. Для виготовлення товарів народного споживання застосовують різні за хімічним складом, походженням і властивостями сировинні матеріали. За хімічним складом їх поділяють на неорганічні і органічні; за походженням - на природні, штучні і синтетичні. Якщо природні матеріали не володіють необхідним комплексом властивостей або є в недостатній кількості, трудомісткі в обробці і дороги, використовуються штучні і синтетичні матеріали [20, с. 85].

Підводячи підсумок можна сказати, що сировина грає не маловажну роль при створенні якісного товару. Сировина буває основним і допоміжним. Допоміжне доповнює основне для поліпшення складу і властивостей готового продукту. Від природи і складу сировини багато в чому залежить властивості та якості готової продукції. Так хімічний склад сировини ділять на неорганічний і органічний; за походженням природне, штучне і синтетичне. Матеріали це продукція первинної переробки сировини. Матеріали як і сировину ділять на основне і допоміжне. Основні матеріали використовуються для створення нового товару з іншими асортиментними характеристиками.

Шляхом конструювання і моделювання товар набуває нових споживчі властивості. У свою чергу допоміжні матеріалу «відповідають» за якісний естетичний зовнішній вигляд, забезпечують збереження товару. Як правило матеріали, як основні так і допоміжні в процесі виробництва не змінюють свої хімічні складу. Таким чином як і сировину, будь це основне або допоміжне, матеріали безпосередньо впливають на якість готового продукту. Тільки в комплексі при наявності якісної сировини і матеріалів можливе виробництво якісного товару.

1.2 Технологічний фактор якості товарів

Під технологією розуміється спосіб перетворення вихідних ресурсів у продукцію. Опис таких способів для конкретного виду продукції і конкретного підприємства займає часом цілі томи, однак, як правило, з безлічі конкретних процесів і операцій, які становлять дану технологію, можна вибрати ключову сукупність з невеликого числа процесів, по суті повністю характеризує з якісної сторони дану технологію і дозволяє однозначно відрізнити даний спосіб перетворення ресурсів у продукцію від будь-якого іншого способу, який приводить до того ж або близького (по затрачуваним ресурсам) результату [20, с. 87].

Технологічний життєвий цикл товарів (ТЖЦТ) це сукупність стадій і етапів, застосовуваних на них коштів методів для послідовного виконання певних операцій, починаючи від виявлення запитів, їх задоволення і завершуючи визначенням ступеня задоволеності споживачів. ТЖЦТ включає чотири стадії: предтоварную, товарну, послереалізаціонного та утилізації. Кожній стадії притаманні певні етапи, на яких спочатку формуються всі товарознавчі характеристики товарів, а потім і забезпечується збереження частини з них: якості і кількості. Предтоварная стадія - сукупність етапів і операцій, починаючи від виявлення запитів і закінчуючи випуском товару. 1 етап - розробка продукції; 2 етап - заготівля сировини (МТ база, основ, сировину, допоміжна сировина); 3 етап - приймальний контроль сировини та основного і допоміжного; 4 етап - виробництво продукції: підготовчий, основний і заключний; 5 етап - контроль готової продукції; Товарна стадія - сукупність етапів і операцій, призначених для забезпечення збереженості товару після його випуску з виробництва. На відміну від предтоварной стадії, для якої характерна сувора послідовність етапів і можливість відсутності деяких з них залежно від новизни товарів, етапи товарної стадії можуть міняти свою послідовність. Однак, єдиний етап - реалізація товарів - завжди є завершальним на цій стадії. Так, формування товарних партій при наявності замовлень на товар може бути початковим етапом, а при налагодженому попиті на перше місце виступає зберігання і транспортування; наприклад, перевезення товарів з виробничих цехів на склад готової продукції і зберігання. 6 етап - формування товарних партій (по зміні, за накладною); 7 етап - зберігання та транспортування; 8 етап - предреализационная товарна обробка товарів (риба в льоду, пили - в мастилі); 9 етап - етап реалізації; Послереалізаціонного стадія - сукупність етапів і операцій призначених для збереження якості і кількості товарів у споживачів після їх придбання, а так само задоволення потреб за рахунок товарознавчі характеристик. Стадія утилізації товарів і знищення - сукупність операцій і взаємозамінних етапів, призначених для забезпечення безпеки людини і навколишнього середовища. Так само встановлення ступеня задоволеності споживачів товарами; 10 етап - повторне використання або утилізація [9, с. 147].

Технологія виробництва - сукупність операцій, призначених для формування основоположних товарознавчі характеристик готової продукції. Поряд з основною сировиною технологічні процеси мають вирішальний вплив на формування реальної якості та кількості конкретного продукту, його асортиментної приналежності. У процесі виробництва компоненти сировини піддаються більшим чи меншим змінам, в результаті чого якість готового продукту визначається трьома групами компонентів: компоненти, що перейшли в готову продукцію без істотних змін; компоненти сировини, що змінили вихідні властивості; знову утворилися компоненти.

Наприклад, при виробництві виноградних вин без зміни залишаються вода, винна кислота і мінеральні речовини, змінюються

Повний текст реферату
© 8ref.com - українські реферати
8ref.com