На головну

 Забезпечення екологічної безпеки в будівництві - Екологія

ЗМІСТ

1. Загальна частина

2. Основні проектні рішення

3. Стан навколишнього природного середовища в районі розміщення об'єкта

4. Вплив проектованого об'єкта на компоненти навколишнього природного середовища

5. Заходи щодо зниження (попередження) негативного впливу

проектованого об'єкта на навколишнє середовище

5.1 Охорона атмосферного повітря від забруднення

5.2 Охорона водних ресурсів

5.3 Охорона і раціональне використання земель

6. Прогнозування зміни стану природного середовища

7. Заява про екологічні наслідки

Список літературних джерел

1. Загальна частина

екологічна безпека будівництво забруднення

Розробляється робочий проект будівництва будівлі Кримської філії АТ «ЗУКБ» у Сімферополі по вул. Севастопольської 4.

Відповідно до законів України "Про охорону навколишнього природного середовища", законом України "Про екологічну експертизу", у складі проекту розроблені матеріали з оцінки впливу проектованого об'єкта на навколишнє середовище (ОВНС).

Справжній розділ розроблений на підставі "Положення про склад і зміст матеріалів оцінки впливу запроектованої державній діяльності на стан навколишнього середовища і природних ресурсів (ОВНС) на різних стадіях вирішення завдань будівництва нових, розширення, реконструкції, технічного переозброєння діючих промислових та інших об'єктів", затвердженого указом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України № 59 від 8.07.1992 р і ДБН А.2.2-1-95 "Склад і зміст матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будівель і споруд".

Метою ОВНС є екологічне обґрунтування доцільності будівництва та забезпечення вимог екологічної безпеки, виявлення і, відповідно, попередження можливих негативних екологічних наслідків, які можуть виникнути при будівництві та експлуатації проектованого об'єкта.

2 Основні проектні рішення

O Проектована будівля є адміністративним

O Перелік споруд вказано на генеральному плані

O Режим роботи будівлі нормальний

O Організованих джерел викидів на території проектованого об'єкта немає

Водопостачання - від існуючих водопровідних мереж.

Водовідведення - каналізаційні стоки скидаються в каналізаційну мережу міста;

Скидання дощових вод, зібраних навколо майданчика, скидаються в дренажну систему вулиці. Категорично забороняється скидати у стічну воду великі нерозчинні відходи (ганчір'я, пластикові пакети, очищення та ін.). Тому на території будівництва передбачений майданчик для збору крупного сміття, побутових відходів.

Генеральний план об'єкта розроблений з урахуванням дотримання вимог ДБН 360-92 * "Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень" а також ВБН з проектування водопровідних мереж, газопостачання, складів нафтопродуктів та ін. Промислових об'єктів.

3. СТАН НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА В РАЙОНІ РОЗМІЩЕННЯ ОБ'ЄКТА

Територія, призначена для розміщення проектованого об'єкта, розташована в центральній частині м Сімферополя.

Площа відведеного ділянки 0,1826 га, площа забудови - 0,045 га.

Рельєф ділянки спокійний, з плавним зниженням на північний схід. Перепад відміток становить 0,9 м. За умовну позначку 0.000 прийнято рівень чистої підлоги 1-го поверху, що відповідає абсолютній відмітці 251.400.

Підставою підошви фундаментів прийняті ґрунти шару ІГЕ-2 - вапняк напівскельні, низькою міцності, з тимчасовим опором одноосьовому стиску

Підземні води не виявлено.

Несприятливі фізико-геологічні процеси на ділянці не мають розвитку. Сейсмічність ділянки - 6 балів. Розрахункове значення сейсмічності (згідно СНіП 11-7-81) з урахуванням фізичних властивостей ґрунтів і положення рівня грунтових вод становить 6 балів.

Грунти по відношенню до залізобетону проявляють слабку сульфатну агресію. До стали грунти проявляють низьку корозійну активність. Блукаючих струмів не виявлено. Фонове забруднення атмосферного повітря в районі розміщення об'єкта по вуглеводням становить відповідно по 0,1 мг / м3, по СО - 1 мг / м3.

Клімат району помірний, жаркий з помірно теплої вологої взимку.

Середньомісячна температура найбільш теплих місяців липня і серпня коливається 24,2 - 25,8оС, опади за літо складають від 25 - 40 до 100 мм, спостерігається найбільше число сонячних днів і переважання північно-східних і південно-східних вітрів.

Максимальні суми опадів припадають на зимовий період (листопад - березень).

4. Вплив проектованого об'єкта на компоненти навколишнього середовища

У процесі будівництва і експлуатації проектованого об'єкта можливий вплив на наступні компоненти навколишнього середовища:

O грунтово-рослинний комплекс;

O приземний шар атмосфери.

Наслідком цього впливу можуть бути зміни (порушення) в компонентах природного середовища.

Впливу на грунтово-рослинний комплекс проявляються у вигляді порушень денної поверхні землі в смузі відчуження навколо об'єкта будівництва. При цьому можливі наступні форми порушень: ущільнення або розпушення грунту, траншейні виїмки, колії тимчасових доріг, корчування та пересадка дерев.

Джерелом впливу на компоненти навколишнього середовища можуть бути будівельні механізми і техніка.

При виконанні будівельно-монтажних робіт можливе забруднення ґрунтів, підземних вод будівельними і побутовими відходами, сміттям, ПММ.

Експлуатація проектованого об'єкта пов'язана з утворенням господарсько-побутових і виробничих стічних вод.

5. Заходи щодо зниження (попередження) негативного впливу проектованого об'єкта на навколишнє середовище

5.1 Охорона атмосферного повітря від забруднень

У процесі будівництва та експлуатації об'єкта відбувається забруднення атмосферного повітря в результаті роботи автомобільного транспорту викиди СО, NOx, SO2, CnHm, сажа.

Розрахунок викидів шкідливих речовин від автомобільних двигунів,

працюючих на будівельному майданчику

Автомобільні двигуни працюють при будівництві будівель і споруд на різних видах палива: бензин (4 марки) і дизельне паливо.

Таблиця 1. Основні машини і механізми

 п / п Найменування машин Кількість машин, шт ..

 Вид

 палива

 Кількість

 палива на

 1 км., 1:00

 1 Гусеничний кран МКГ-25БР 1 ДТ

2

 Екскаватор одноковшевий на гусеничному ходу, 0,65 м 1 березня ДТ

3

 Бульдозер на гусеничному ходу ДЗ-28

 (Т-130) 1 ДТ

 4 Автосамоскиди 5 ДТ

5

 Автомобілі вантажні для

 транспортування будівельних

 матеріалів і конструкцій 2 ДТ

 6 Легкові автомобілі 6 АІ-95

При роботі автомобільного транспорту з вихлопними газами в ОС викидаються забруднюючі речовини, наведені в таблиці 2

Таблиця 2

 Вид палива Забруднюючі речовини

 Бензин CO

 SO 2

 NO x

 C n H m -

 ДТ CO

 SO 2

 NO x

 C n H m сажа

 Газ CO -

 NO x - -

Розрахунки річних викидів шкідливих речовин автомобільним транспортом необхідні для здійснення державного або муніципального обліку викидів з метою вилучення платежів за забруднення ОС і розробки заходів щодо їх зниження.

В основу методики розрахунку викидів шкідливих речовин автомобільним транспортом закладений середній питомий викид по автомобілях окремих груп (вантажні, автобуси, легкові). При цьому викид шкідливих речовин коригується залежно від технічного стану автомобілів, їх середнього віку, впливу природно-кліматичних умов.

Маса викинутого за розрахунковий період i - того шкідливої ??речовини (Мi) в тоннах при наявності в групі автомобілів з різними типами двигунів внутрішнього згоряння (бензиновими, дизельними, газовими та ін.) Визначається за формулою:

Mi = ? miriniRi10-6 (5.1)

Де: mi- питомий викид шкідливої ??речовини автомобілем за розрахунковий період (включає в себе викид з урахуванням випаровування палива), г / км;

ri- пробіг автомобіля за розрахунковий період, км;

ni- коефіцієнт впливу середнього віку парку на викид шкідливої ??речовини автомобілем;

Ri- коефіцієнт впливу технічного стану автомобіля на викид шкідливих речовин.

Питомі викиди шкідливих речовин (оксиду вуглецю, вуглеводнів, оксиду азоту) для всіх груп автомобілів і коефіцієнти впливу факторів на викиди шкідливих речовин автомобілем прийняті постійними і наведені в таблиці 3

Таблиця 3. Значення питомих викидів шкідливих речовин автомобільним транспортом і коефіцієнтів впливу факторів

 Групи автомобілів Питома викид шкідливих речовин, г / км Коефіцієнт впливу

 оксиду вуглецю вуглеводнів оксиду азоту середнього віку парку рівня технічного стану

 Вантажні та спеціальні вантажні дизельні 15,0 6,4 8,5 1,33 1,80

 Легкові службові та спеціальні 17,7 1,93 2,47 1,28 1,63

Таблиця 4. Вихідні дані для розрахунків викидів шкідливих речовин

 Автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння Кількість, шт. Пробіг, км.

 Вантажні

 Легкові

 Спеціальні вантажні

7

6

3

 30

5

 20

Розрахунок

Розрахувати викиди шкідливих речовин автомобільним транспортом на будівельному майданчику, забезпечених нафтопродуктами за даними, наведеними в табл. 4

Рішення.

Викиди шкідливих речовин розраховуються за формулою (5.1) і становлять:

Оксидів вуглецю

Вуглеводнів

Оксидів азоту

Загальний річний викид шкідливих речовин становить:

5.2 Охорона водних ресурсів при виробництві будівельних робіт

Передбачено тверде покриття площі розміщення об'єкта з установкою бордюрних каменів по периметру, вертикальне планування забезпечує необхідний стік. Зливові води з можливим забрудненням нафтопродуктами від працюючого автотранспорту збираються і скидаються в каналізаційну систему міста.

Для запобігання забруднення земель та підземних вод при виконанні будівельно-монтажних забороняється слив техногенних вод на території будівельного майданчика.

Проектом передбачаються наступні заходи при виробництві будівельних робіт:

O вертикальне планування ділянки виконати з урахуванням відводу поверхневого стоку з ухилом у бік зливової каналізації;

O організувати відведення поверхневих вод, не допускаючи витоків техногенних вод і нафтопродуктів в водопоглщающіе шари

5.3 Охорона і раціональне використання земель

Територія, призначена для розміщення проектованого об'єкта, розташована в центральній частині м Сімферополя.

Площа ділянки 0,1826 га, площа забудови - 0,045 га.

Рельєф ділянки спокійний, з плавним зниженням на північний схід. Перепад відміток становить 0,9 м. За умовну позначку 0.000 прийнято рівень чистої підлоги 1-го поверху, що відповідає абсолютній відмітці 251.400.

Родючий шар грунту потужністю 0,20 м буде використаний для благоустрою території після закінчення будівництва.

Перед початком будівельних робіт на проектованої майданчику необхідно провести підготовчі роботи:

O зняття родючого шару грунту і поховання його на час будівництва;

O демонтаж визначеного проектом існуючого покриття;

O демонтаж визначених проектом існуючих будівель і споруд;

O вилучення грунтів при спорудженні котловану або фундаментів і використання ґрунтів для планування будівельного майданчика;

O організація тимчасових доріг і споруд;

O корчування певних існуючих зелених насаджень;

O вивіз будівельного сміття.

Виробництво будівельно-монтажних робіт, рух машин і механізмів, складування матеріалів у місцях, не передбачених проектом, забороняється. Після закінчення будівництва проводиться прибирання території від сміття та інших відходів. Будівельне сміття і відходи вивозяться на звалище, узгоджену з землевпорядником. Для збору побутового сміття встановлюються мусороконтейнери.

Площа твердих покриттів на території будівництва становить 0,12 га, які комбінуються з асфальтобетонних покриттів, фігурної плитки, лотків, огорож, з попередньою підготовкою земляного полотна. Інша частина вирівнюється для влаштування газону із заміною рослинного ґрунту потужністю 0,15 м, на якій будуть висіяні трави - райграс, тонконіг лучний, костриця в межах землекористування.

Руйнування рослинного покриву навколо об'єкта буде компенсовано при благоустрої території озелененням - посадкою дерев, чагарників, організацією клумб, як на території об'єкта, так і навколо нього згідно з проектом.

6. Прогнозування зміни стану природного середовища

Технологія будівництва та експлуатація об'єкта виключає навмисне складування відходів і викиди забруднюючих речовин в навколишнє середовище.

Утворюється в процесі будівництва сміття вивозиться на узгоджену звалище.

Відпрацьовані ПММ збираються у вигріб-відстійник.

Забруднення водного басейну не проводиться зважаючи на те, що скидання хозбитових і зливових стоків здійснюється в міську або зливову каналізацію.

Прийняті проектні рішення, а також комплекс природоохоронних заходів, дозволяє запобігти забрудненню навколишнього природного середовища. З метою захисту навколишнього природного середовища від забруднення проектом передбачаються наступні заходи:

O На території проектованого об'єкта передбачено влаштування бетонного покриття з бордюрами, що виключає пряме проникнення забруднених стічних вод у ґрунт.

O Вертикальне планування ділянки з урахуванням відводу поверхневого стоку захистить територію будівництва від зливового підтоплення.

Виходячи з виконаних розрахунків та оцінки впливу процесу експлуатації об'єкта на атмосферне повітря, можна зробити висновок про те, що зміни стану природного середовища в районі будівництва не відбудеться. Враховуючи, що на проектованому об'єкті передбачена сучасна технологія виробництва будівельних робіт, використовуються сучасні оздоблювальні матеріали, застосована індивідуальна система опалення будівлі зміни навколишнього середовища не відбудеться.

7. Заява про екологічні наслідки

Розділ проекту «Оцінка впливу на навколишнє природне середовище» виконаний відповідно до вимог чинного законодавства.

Майданчик розташований у м Сімферополь.

Площа ділянки - 0,1826 га.

Метою ОВНС є визначення екологічної безпеки проектованого об'єкта, розробки заходів, що запобігають забруднення навколишнього природного середовища.

Родючий шар грунту незначний, гумусовий шар буде використаний для благоустрою території об'єкта.

Виходячи з виконаної оцінки впливу проектованого об'єкта на навколишнє природне середовище, можна зробити висновок, що зміни її стану в районі розташування об'єкта не станеться за умови виконання всіх природоохоронних заходів, закладених в проекті.

Замовник бере на себе зобов'язання здійснювати у процесі експлуатації об'єкта всі передбачені в ОВНС природоохоронні заходи.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Про охорону навколишнього природного середовища. Закон України.

2. Про охорону атмосферного повітря. Закон України від 16.10.92 р

3. ДБН А.2.2-1-95. Складу і зміст матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будівель і споруд. Держкоммістобудування, Мінекобезопасності.- Київ, 1996

4.ГОСТ 17.2.3.02-78. Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами.

5.ВБН В.2.2-58.1-94. Проектування складів нафти і нафтопродуктів з тиском насичених парів не вище 93,3 кПа. Укрнафтопродукт, Київ, 1994

6. РД 238 УРСР 84001-106-89. Інструкція. Встановлення допустимих викидів шкідливих речовин в атмосферу підприємствами Мінтрансу УРСР. - Мінтранс УРСР, 1989

7. Перелік і коди речовин, що забруднюють атмосферне повітря. - Л., 1991р.

8. Збірник методик щодо розрахунку викидів в атмосферу забруднюючих речовин різними проізводствамі.- Л .: Гидрометеоиздат, 1986 р

9. Тимчасова інструкція про порядок проведення оцінки впливу на навколишнє середовище при розробці техніко-економічних обгрунтувань (розрахунків) і проектів будівництва народногосподарських об'єктів і комплексів.

10. СНиП 2.04.02-84 Водопостачання. Зовнішні мережі та сооруженія.- М., 1985р.

11. СНиП 2.04.03-84 Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. - М., 986г.

12.Лінейние норми витрат палива для автомобільного транспорта.- Київ, 1990 р

13. Оцінка екологічного стану територій розташування АЗС в у м Симферопль і визначення зони їх впливу на навколишнє природне середовище / Автори: Сапронова З.Д., Тарасенко В.С., Садикова Г.Е.Отчет НПК КАПКБ, м.Сімферополь, 1999р. (За завданням Управління Архітектури та містобудування Сімферопольського міськвиконкому).

14. Опікунів А.Ю. Екологічне нормування. - СПб, ВНІІОкеанологія, 2001. С.154-167.

15. ДБН Газопостачання.

16. СНиП 2.06.05 - 84.

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com