На головну

 Технології управління інформацією в діяльності ЗМІ - Журналістика

ЗМІСТ

ВСТУП

1 Особливості сучасного редакційно-видавничого процесу

1.1 Сутнісні характеристики редакційно-видавничого процесу

1.2 Етапи редакційно-видавничого процесу та їх модернізація на рубежі ХХ-ХХІ століть

2 Інформаційні технології та сучасне програмне забезпечення

2.1Інформаціонние технології: поняття, властивості і класифікація

2.2Функціональние особливості програм Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesing і Corel Draw

3 Вплив інформаційних технологій у редакційно-видавничому процесі ТОВ «Просвещение - Південь»

3.1Структура видавництва «Просвещение-Юг»

3.2Іспользованіе інформаційних технологій у редакційно-видавничому процесі ТОВ «Просвещение-Юг»

ВИСНОВОК

Список використаних джерел

Додатки

ВСТУП

Розвиток сучасних комп'ютерних технологій знайшло відображення у всіх сферах життєдіяльності суспільства. Сьогодні жодне підприємство не обходиться без комп'ютерів, які містять різні програми, що дозволяють не тільки прискорювати процес виробництва, але й істотно економити робочий час. Особливо це очевидно у роботі поліграфічних підприємств і видавництв. Якщо ще десять років тому газета або книга макетировать практично вручну і тільки на спеціалізованій поліграфічної техніки, то сьогодні цей процес значно спрощений. Будь-яке видавництво, володіючи стандартним набором комп'ютерних програм, може самостійно не тільки макетировать, а й готувати друковане видання до процесу виробництва.

Питання про те, наскільки ефективним і рентабельним є таке активне застосування комп'ютерних технологій в сучасному редакційно-видавничому процесі, сьогодні є досить актуальним, особливо для невеликих видавництв, оскільки під час глобальної економічної кризи багато підприємств, як малі, так і великі, опинилися на межі банкрутства, і більшість керівників змушені скорочувати не тільки кількість своїх співробітників, але і одиниці обладнання. Багато хто з них відмовляються сьогодні від таких професій, як дизайнер, коректор, верстальник, воліючи всі ці функції покладати на одного працівника, тим більше що сучасні інформаційні технології розраховані саме на це.

Дана обставина зумовило актуальність теми дипломного дослідження, метою якого є визначення ролі інформаційних технологій в сучасному редакційно-видавничому процесі.

Поставлена ??мета зумовила наступний ряд дослідницьких завдань:

1. Вивчення сутнісних характеристик сучасного редакційно-видавничого процесу, його основних етапів та їх модернізації;

2. Розгляд поняття, властивостей і класифікацій інформаційних технологій шляхом визначення функціональних особливостей програм Adobe Photoshop, Illustrator, InDesing і Corel;

3. Визначення рентабельності застосування інформаційних технологій у редакційно-видавничому процесі ТОВ «Просвещение-Юг».

Об'єктом роботи стали сучасні інформаційні технології, а предметом дослідження - способи їх застосування в діяльності регіонального видавництва ТОВ «Просвещение-Юг».

Новизна даного дипломного проекту полягає в тому, що вперше на прикладі регіонального видавництва буде прорахована рентабельність використання комп'ютерних програм пакета Adobe.

Методологічною базою дипломної роботи послужили праці таких відомих фахівців, як О. Вільямс, В.М. Гасова, Н.І. Купріянова, І.Ю. Новікової, Б.В. Ленського і т.д.

Методи даного дослідження визначалися метою роботи, рішенням теоретичних і практичних завдань. У процесі дослідження ми використовували методи теоретичного рівня: теоретичний аналіз проблеми дослідження, в основі якого лежить вивчення спеціалізованої, методичної літератури, метод аналізу та синтезу.

Практична значимість дипломної роботи полягає в науково-дослідному характері, в результаті чого дане дослідження можна використовувати в якості методичного матеріалу при вивченні редакційно-видавничого процесу в регіональному видавництві.

Дослідження структуроване. Воно складається з вступу, трьох розділів, одна з яких відрізняється практичною спрямованістю і містить економічні розрахунки, висновків, бібліографічного списку з 34 джерел та посадових інструкцій директора і головного редактора видавництва ТОВ «Просвещение-Юг», позначеного як додаток.

1 ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО видавничі ПРОЦЕСУ

1.1 Сутнісні характеристики редакційно-видавничого процесу

У сучасній книговидавничої галузі основне значення відводиться редакційно-видавничому процесу.

Редакційно-видавничий процес являє собою процес підготовки і випуску видання у світ від моменту укладення авторського договору або розгляду авторського оригіналу до здачі тиражу в книготорговельну мережу.

Автор А. Е. Мильчин в книзі «Настільна книга видавця» виділяє наступні стадії редакційно-видавничого процесу:

1) редакційна, яка передбачає оцінку і редакційну підготовку видавничого оригіналу до виробництва;

2) видавнича, що включає вичитку і технічне редагування (технічну розмітку) видавничого оригіналу, підготовку оригінал-макету видання;

3) виробнича. У ній відбувається набір книги в друкарні, виконуються репродукційні роботи, друк, брошуровочно-палітурні та оздоблювальні роботи. До виробничої стадії слід віднести додатково розсилку обов'язкових примірників і здачу готового тиражу книготорговельним організаціям;

4) маркетингової, яка займається просуванням продукції підприємства на ринок [21, с. 311].

Загальні вимоги до організації редакційно-видавничого процесу випливають, насамперед, з міркувань доцільності і необхідності забезпечення якості книжкової продукції:

- Побудова редакційно-видавничого процесу повинно виключати надходження у видавництво недотягнутих, «сирих» творів;

- На різних стадіях цього процесу не повинно бути дублювання операцій;

- Процес повинен забезпечувати високу якість редакційної обробки та виготовлення оригіналів;

- Нарешті, редакційно-видавничий процес не повинен бути надмірним по відношенню до конкретних видань і економічним в цілому [8, с. 54]

Крім перерахованих вимог, сучасний редакційно-видавничий процес включає в себе наступні дії: укладення договору з автором, створення плану-проспекту видання, рецензування, роботу з авторським оригіналом, що складається з декількох етапів: 1) прийом твори, 2) затвердження авторського оригіналу, 3 ) редагування тексту, 4) художнє оформлення видання, 5) створення видавничого оригіналу та коректуру.

У Краснодарському краї на даний момент, як показує статистика, існує близько 300 видавництв і 100 поліграфічних підприємств. Залежно від розміру видавництва, кожне з них має свою структуру. Тому сучасний редакційно-видавничий процес на кожному підприємстві має свої особливості і відмінності. У даному дипломному дослідженні ми розглянемо його на прикладі ТОВ «Просвещение-Юг».

Як вітчизняний, так і світовий досвід видавничої діяльності свідчать про те, що є певний і необхідний коло фахівців, без яких не можна обійтися при підготовці видань. У їх число входять фахівці за такими напрямками, як маркетинг, ресурси (забезпечення виробництва папером і матеріалами), поліграфія, художнє оформлення видань, технічне редагування.

Редактор. Крім виконання своїх прямих обов'язків, про які ми будемо говорити далі в нашому дослідженні, він визначає видавничий репертуар, ініціює створення нових книг з тематики видавництва, працює з автором, відповідає за фінансовий успіх конкретного видавничого проекту.

Спеціаліст з маркетингу. З недавніх пір ця фігура у видавництві стала порівнянна з редактором, а часом її значення оцінюється і вище.

Спеціаліст по ресурсах. Одна з особливостей книговидавничої справи - поєднання інтелектуального процесу з матеріальним виробництвом. Мало створити книгу в тому чи іншому вигляді (оригінал-макет, фотоформи, готові друковані форми), необхідно виготовити її тираж засобами поліграфії, а для цього необхідне відповідне матеріальне забезпечення, а значить і відповідні фахівці.

Спеціаліст з виробництва. Це працівник, який здійснює зв'язок видавництва з друкарнями, в коло його обов'язків входять забезпечення необхідного рівня видавничо-поліграфічного оформлення книжок, контроль якості поліграфічних робіт, відповідності поліграфічного виконання договору між видавництвом і друкарнею і умовам специфікації на художнє і технічне оформлення по кожному виданню, а також придбання фарби, паперу, т. е. необхідних виробничих матеріалів. Він же відстежує строки виконання замовлення, розраховує потребу в папері і палітурних матеріалах, контролює витрачання їх поліграфічним підприємством. Він повинен не тільки добре знати технологію поліграфічного виробництва, а й мати техніко-економічними знаннями в галузі видавничої справи та поліграфії.

Художник (дизайнер) книги. Займається художнім оформленням і художнім редагуванням видань, його головне завдання - створити художній образ книги, перетворити авторський оригінал у видавничий. Від художника залежить концептуальне рішення видання. Художник (дизайнер) книги, природно, повинен мати спеціальне, художню освіту і добре знати технологію поліграфічного виробництва книги.

Технічний редактор. Розробляє технічне оформлення кожного видання, готує його до поліграфічного виконання шляхом розмітки кожного його елемента, контролює виконання друкарнею всіх художньо-оформлювальних вказівок видавництва, всіх технічних правил набору і верстки. Технічний редактор вказує в ході розмітки оригіналу гарнітуру, накреслення і кегль шрифтів, прийоми набору і верстки, проводить розрахунок таблиць і висновків, визначає розміри ілюстрацій на смузі і способи їх відтворення, переглядає і візує готові до здачі в друкарню оригінали ілюстрацій, титульних аркушів, обкладинок , форзаців та інших елементів книги. Крім того, технічний редактор відстежує дотримання нормативних вимог до набірному оформленню.

Зрозуміло, що далеко не у всіх сучасних видавництвах Краснодарського краю існує такий підбір кадрів. Найчастіше, на малих підприємствах всі ці функції бере на себе набагато менша кількість фахівців. Наприклад, оскільки дане дослідження присвячене редакційно-видавничому процесу на ТОВ «Просвещение-Юг», можна зазначити, що у відділі всі перераховані обов'язки на сьогоднішній день успішно виконують два співробітника. Один займається постачанням матеріалів і в коло його обов'язків входять функції фахівця виробництва та спеціаліста по ресурсах, а другий - виконує набір, верстку, редактуру, коректорську правку і іноді, в особливих випадках, макетування обкладинки видання.

Таким чином, говорячи про сутність редакційно-видавничого процесу, ми будемо розуміти під ним поетапну підготовку друкованого видання до випуску. Крім того, якщо раніше в редакційно-видавничому процесі брало участь безліч людей, які відповідають за ту чи іншу ділянку роботи, сьогодні кількість учасників скоротилася в кілька разів. Причиною цього явища стало стрімкий розвиток інформаційних комп'ютерних технологій. В результаті нові структури сучасних видавництв мають сьогодні менш розгалужену мережу фахівців. У деяких видавництвах їх число може бути мінімальним: 2-3 людини, які повністю контролюють весь редакційно-видавничий процес, починаючи від макетування замовлення і закінчуючи просуванням на ринку.

1.2 Етапи редакційно-видавничого процесу та їх модернізація на рубежі ХХ-ХХІ століть

Отже, сучасний редакційно-видавничий процес проходить кілька етапів і формується з урахуванням певних вимог.

Він включає в себе: договір з автором, план-проспект видання, рецензування, роботу з авторським оригіналом, редагування та художнє оформлення видання.

Договір з автором. Укладенню договору з автором передує попередня і часом займає чимало часу робота: добір автора чи авторського колективу, складання та затвердження плану-проспекту видання, при необхідності - його рецензування. Як правило, будь-яке підприємство зацікавлене у співпраці з найбільш кваліфікованими та обдарованими авторами, які працюють в області, якій присвячена виходить їм література. З часом кожне підприємство формує своє коло авторів, з якими воно працює постійно.

Укладення договору з автором відбувається після того, як затверджується план-проспект рукописи. Сенс авторського договору (він же видавничий договір) полягає в тому, щоб сформулювати вимоги до замовляється твору, визначити права та обов'язки кожної зі сторін, т. Е. Автора і видавця.

Оскільки авторське право не передбачає укладення договору на використання твору, який ще не створено, але може бути створено в майбутньому, передбачається можливість укладання авторського договору-замовлення, за яким автор зобов'язується створити конкретний твір і передати його видавництву для використання.

Договір підписується автором і керівником видавництва, а якщо договір укладається з колективом авторів, то всіма співавторами твору. Перший примірник договору зберігається у видавництві, другий передається автору.

У кожному разі, до підписання договору з автором видавництву необхідно з'ясувати у нього приналежність в даний момент виняткових авторських прав на використання твору (якщо воно існує вже в готовому вигляді), а також наявність будь-яких договорів на цей твір, якщо такі існують. Якщо мова йде про видання твору померлого учасника, то договір укладається з спадкоємцями.

Не виключено, що автор має договір з літературним агентством або літературним агентом, що представляє його інтереси. У цьому випадку переговори про укладення договору можна вести або з агентством (агентом), або з самим автором, який також має право підписати договір.

План-проспект видання. Перш ніж укласти договір з автором, йому пропонується представити план-проспект майбутнього твору, який видається в лаконічному, стислому вигляді і розкриває зміст підрозділів твори, дозволяючи підприємству не лише повніше уявити собі його склад і тематичний зміст, а й структуру, а також глибину і широту охоплення теми. Кваліфіковано підготовлений план-проспект включає в себе також число і характер ілюстрацій, визначає склад додатків і апарату видання (покажчики, примітки і коментарі та ін.).

Звичайно, план-проспект для творів художньої літератури не потрібно. Тут обходяться зазвичай узгодженням між автором і видавництвом теми та обсягу твору, іноді обумовлюються головні герої й основні сюжетні лінії, що характерно головним чином для замовних видань, творів, які продовжують розпочаті серії і т. Д. Для іншої літератури написання та затвердження плану-проспекту є обов'язковим етапом у роботі над книгою.

Рецензування.

Рецензія - це критичний розбір і оцінка того чи іншого твору, яка може бути внутрііздательского і внешнеіздательской. Перша виконується штатним співробітником видавництва, друга замовляється фахівцям, які не працюють у видавництві. І в тому, і в іншому випадку рецензент допомагає видавництву відповісти на головні питання, що стосуються твори:

· Чи відповідає зміст затвердженим планом-проспектом і своїй назві;

· Наскільки враховує сучасний рівень розробок у галузі знань, якій присвячена книга;

· Чи відповідає мовою твори читацького адресою; які його позитивні і негативні сторони; які зміни повинні бути внесені автором у текст;

· Якщо це підручник або навчальний посібник, чи відповідає рукопис навчальній програмі і т. Д.

Видавництво може погодитися або не погодитися з рецензентом - в будь-якому випадку рецензія допомагає видавництву вірніше оцінити зміст готової рукописи, її місце на ринку аналогічної літератури та перспективи реалізації, а значить в якійсь мірі і економічну ефективність проекту.

У серйозних виданнях прізвище рецензента вказується на звороті титульного аркуша книги.

Робота з авторським оригіналом починається з прийому твори автора. Готовий твір автор повинен представити в термін, визначений договором. На першому етапі видавництво приймає рукопис на підставі оцінки її відповідності чинним нормативним документам, що стосуються текстових оригіналів та оригіналів ілюстрацій. Основними такими документами є ОСТ 29.115-88 «Оригінали авторські і текстові видавничі. Загальні технічні вимоги »та ОСТ 29.106-90« Оригінали образотворчі для поліграфічного репродукування. Загальні технічні умови ».

Повний текст реферату
© 8ref.com - українські реферати
8ref.com