На головну    

 Міжнародний туризм як економічна складова регіональної політики - Фізкультура і спорт

ЗМІСТ

ВСТУП

1. МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ ТА ЙОГО РОЛЬ У СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

1.1 Міжнародний туризм: поняття і класифікація

1.2 Розвиток міжнародного туризму в другій половині XX в.

2.МЕЖДУНАРОДНИЙ ТУРИЗМ В ЕКОНОМІЦІ РОСІЇ

2.1 Місце і роль міжнародного туризму в економіці країни

2.2 Стан міжнародного туризму в різних регіонах Росії

3. СТАН І РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ У Краснодарському краї

3.1 Курортно-рекреаційний потенціал Краснодарського краю: тенденції та проблеми

3.2 Динаміка розвитку ринку туризму в краї

3.3 Перспективи розвитку ринку туризму в Краснодарському краї - державна та інвестиційна підтримка

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

Додаток А

Додаток Б

ВСТУП

міжнародний туризм регіон краснодарський край

Туризм - це одна з найважливіших сфер діяльності сучасної економіки, націлена на задоволення потреб людей і підвищення якості життя населення. При цьому на відміну від багатьох інших галузей економіки туризм не призводить до виснаження природних ресурсів. Будучи експортоорієнтованої сферою, туризм проявляє більшу стабільність в порівнянні з іншими галузями в умовах нестійкої ситуації на світових ринках.

Актуальність обраної теми дослідження пов'язана з тим, що значення туризму в світі постійно зростає, В економіці окремої країни міжнародний туризм виконує ряд важливих функцій, а в окремих країнах є основним джерелом їх існування. Так, наприклад, на даний момент туризм в Мальдівської республіці займає 98% в економіці країни.

За даними Всесвітньої туристської організації та Міжнародного валютного фонду, на 01.01.09 експортний дохід згенерований міжнародним туризмом займає четверте місце після експорту палива, хімічних речовин і автомобільної продукції.

Міжнародний туризм розвинений у світі вкрай нерівномірно, що пояснюється в першу чергу різними рівнями соціально-економічного розвитку країн і регіонів. Найбільший розвиток міжнародний туризм отримав в західноєвропейських країнах. На частку цього регіону доводиться понад 70% світового туристичного ринку і близько 60% валютних надходжень. Приблизно 20% припадає на Америку, менш 10% - на Азію, Африку і Австралію разом узяті.

Подібний розвиток міжнародних туристичних зв'язків спричинило за собою створення численних міжнародних організацій, що сприяють поліпшенню роботи цієї сфери міжнародної торгівлі. Багато високорозвинені країни Заходу, такі, як Швейцарія, Австрія, Франція, значну частку свого добробуту побудували на доходах від туризму. За післявоєнні роки в цих країнах була створена потужна дослідницька база і система професійної підготовки в галузі туризму.

Отже, міжнародний туризм, характерною рисою якого є те, що значна частина послуг проводиться з мінімальними витратами на місці, відіграє все більш помітну роль у світовій економіці. Туристична галузь входить до числа економічних форвардів, що дають значну величину доданої вартості.

В останні роки спостерігається тенденція поліпшення розвитку міжнародного туризму в Росії: збільшується потік як виїжджають в закордонні тури росіян, так і в'їжджають в нашу країну іноземців; поліпшується якість обслуговування, розвивається дитячий туризм (пропонуються всілякі дитячі поїздки на морські курорти і в зарубіжні країни з пізнавальною метою і т.д.), розробляються нові маршрути турів.

Однак сучасний розвиток туризму в Україні характеризується наявністю глибоких протиріч в його організаційній структурі, в спрямованості розвитку, в стані якісних і кількісних характеристик.

Не менш привабливий як туристська дестинації і Краснодарський край, особливо в світлі майбутньої в 2014 році зимової Олімпіади у м Сочі.

Об'єктом нашого дослідження є міжнародний туризм.

Предметом дослідження є розвиток міжнародного туризму в Краснодарському краї.

Мета дослідження - аналіз стану розвитку міжнародного туризму в Краснодарському краї.

У ході підготовки випускної кваліфікаційної роботи в ній були представлені і вирішені наступні завдання:

1 Розкрити роль міжнародного туризму в економіці окремих країн і регіонів світу.

2 Вивчити місце міжнародного туризму в економіці Росії.

3 Визначити стан та перспективи розвитку міжнародного туризму в Краснодарському краї.

У цієї випускної кваліфікаційної роботі застосовувався аналіз та узагальнення наукової та спеціальної літератури, статистичних матеріалів СОТ, РАТА, публікацій в Інтернет. На цій основі ретроспективно представлено стан розвитку міжнародного туризму з 90-х років XX століття до 2009 р на глобальному, регіональному і локальному рівні.

1 МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ ТА ЙОГО РОЛЬ У СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

1.1 Міжнародний туризм: поняття і класифікація

Туризм займає значне місце в міжнародних відносинах. Близько 500 млн. Чоловік щорічно відвідують зарубіжні країни в туристичних цілях. Міжнародний туризм є не тільки популярним видом відпочинку, але й активно розвивається сферою світової економіки.

Однак інформація про розвиток міжнародного туризму не є абсолютно точною, оскільки досить складно виміряти туристичні потоки. Через відсутність єдиного способу їх обліку значно ускладнюється зіставлення статистичних даних між країнами.

Крім того, поняття «туризм» має кілька розпливчастий характер. По-перше, туризмом вважається тимчасове переміщення людей з місць, де вони зазвичай проживають і працюють, в інші місця. Під «тимчасовим переміщенням» умовно розуміється період до одного року. По-друге, згідно з міжнародною статистикою до іноземних туристів відносяться особи, які відвідують іншу країну (як мінімум з одним нічлігом) з будь-якою метою, крім професійної діяльності, оплачуваної у цій країні.

У положенні про ліцензування міжнародної туристичної діяльності (від 12.12.95 №1222) встановлено, що під міжнародною туристичною діяльністю розуміється прийом іноземних туристів на території Російської Федерації і напрям туристів за кордон. [1], Федеральний закон «Про основи туристської діяльності в РФ» говорить, що «туризм - це тимчасові виїзди (подорожі) громадян РФ, іноземних громадян та осіб без громадянства з постійного місця проживання в оздоровчих, пізнавальних, спортивних, релігійних, професійно ділових та інших цілях без заняття оплачуваною діяльністю в країні (місці) тимчасового перебування ». [3]

Значення туризму в світі постійно зростає, що пов'язано з впливом туризму на економіку окремої країни. В економіці окремої країни міжнародний туризм виконує ряд важливих функцій:

1 Міжнародний туризм - джерело валютних надходжень для країни і засіб для забезпечення зайнятості.

2 Міжнародний туризм розширює внески в платіжний баланс і ВНП країни.

3 Міжнародний туризм сприяє диверсифікації економіки, створюючи галузі, обслуговуючі сферу туризму.

4 Із зростанням зайнятості в сфері туризму ростуть доходи населення і підвищується рівень добробуту нації.

Одна з особливостей міжнародного туризму полягає в тому, що він носить економічний характер і розкривається через вплив, яке міжнародний туризм надає на платіжні баланси країни. Іноземні туристи, оплачуючи товари, послуги, забезпечують надходження валюти до бюджету країни і тим самим активізують її платіжний баланс. Тому приїзд іноземних туристів отримав назву активного туризму. Навпаки, виїзд туристів пов'язаний з відтоком національної грошової валюти з країни їх постійного проживання. Міжнародні платежі по туристських операціях такого роду фіксуються в пасив платіжного балансу країни - постачальника туристів, а сам туризм іменується пасивним.

Поділ на активний і пасивний, виходячи з особливостей відображення фінансових результатів туристської діяльності в платіжному балансі, притаманне тільки міжнародному туризму.

У міжнародному туризмі виділяють дві форми: в'їзний та виїзний.

Розрізняють країну походження туриста і країну призначення, куди він прибуває. У першому випадку мова йде про виїзний туризм, у другому - про в'їзний туризм. Ці терміни використовуються стосовно до зарубіжного подорожі на початку поїздки.

Внутрішній і в'їзний туризм співвідноситься з категорією національного виробництва. Він відповідає сукупному внутрішньому туристському споживанню, т. Е. Сумарним витратам внутрішніх та іноземних туристів [35].

Концепція міжнародного, національного туризму в межах країни може бути використана на 4-х рівнях: глобальному (в масштабах планети), регіональному (стосовно до групи країн), страновом та місцевому (у межах окремо взятого району якоїсь країни).

Інша класифікація туризму ґрунтується на цілях подорожі. Вона носить дискусійний характер. Дослідники розходяться в думці.

Більшість авторів класифікує подорожі як розвага і відпочинок з одного боку і як діловий туризм - з іншого [8,9,10,11,12,17,26,27].

У літературі існує класифікація туризму, заснована на інших ознаках. Одні з них відносяться до туристського подорожі і дозволяють описати його, виходячи з організації, комплексу пропонованих послуг, тривалості і дальності поїздки. Інші характеризують туриста з демографічної та соціально-економічної точок зору: по виду використовуваних ресурсів, за джерелами фінансування, за віковим складом, за кількістю учасників подорожі, за способом організації подорожі, за способом розміщення туристів, по виду використання транспортних засобів та ін.

За формою організації в даний час в міжнародному туризмі існує такі види, як:

- Організований і неорганізований туризм;

- Індивідуальний і груповий туризм;

- Комерційний і соціальний туризм;

- Масовий і елітарний туризм;

- Стійкий і екологічний туризм. [21,38].

1.2 Розвиток міжнародного туризму в другій половині XX в.

У 60-70-х рр. міжнародний туризм набув всесвітній характер. В результаті утворився світовий ринок, в якому беруть участь всі без винятку країни. В середньому близько 65% всіх міжнародних туристичних поїздок припадає на Європу, близько 20% - на Америку і близько 15% на інші регіони. На малюнку 1 відображена динаміка розвитку міжнародного туризму з 1990 р Детальну статистичну інформацію про розвиток міжнародного туризму можна знайти також у статистичному збірнику «UNWTO Tourism Barometer, Edition 2008», видаваному Всесвітньою туристською організацією (ВТО) [14].

Основними факторами, що впливають на розвиток виїзного туризму у високорозвинених країнах, є економічні та соціальні, насамперед зростання особистих доходів громадян (потенційних туристів) вище меж, достатніх для задоволення необхідних потреб.

До суб'єктивних причин належить діяльність державних органів, що регулюють порядок в'їзду-виїзду з країни та перебування на її території іноземних громадян та ін.

Розвиток міжнародного туризму в країнах, переважно приймають туристів, обумовлено прагненням збільшити приплив іноземної валюти і створити нові робочі місця. Багато країн за допомогою міжнародного туризму намагаються вирішити проблеми платіжного балансу.

За останні 50 років туризм став однією з основних світових індустрій. З 1950 по 2004 р світові доходи від туризму зросли в сотні разів - з 2,1 млрд доларів до 622 700 000 000 доларів. До 2006 сектор туризму і подорожей забезпечив до 10,3% світового ВВП, в промисловості було зайнято 234 млн. Осіб, або 8,2% всього працездатного населення землі [14].

В цілому 2006 рік став рекордним для світової туристичної індустрії у зв'язку із зростанням туристських прибуттів на 43 мільйони, або на 5,4%, порівняно з 2005 роком. З них 22 мільйони припадають на Європу, 12 мільйонів - на Азіатсько-Тихоокеанський регіон і по 3 мільйони на Америку, Африку та Близький Схід.

Малюнок 1 Зростання прибуттів туристів у світі і сумарний експортний дохід з 1990 по 2007 рр. (Звіт СОТ за 2008 р UNWTO Tourism Barometer. Edition 2008)

Найбільша кількість туристських прибуттів зафіксовано в європейському регіоні завдяки об'єктивним історичним і соціально-економічним чинникам. Більш ніж на 9% збільшилася кількість туристських відвідувань в Африку, що є найвищим показником зростання туристських відвідувань 2006 року. Динамічно розвивається також Азіатсько-Тихоокеанський регіон, який відкрив за останні десятиліття багато важливих туристські напрямки і центри.

Основними цілями міжнародних туристичних прибуттів в 2006 році були наступні: більше половини - 430 мільйонів, або 51%, склали поїздки з метою відпочинку та рекреації, діловий туризм - 131 млн, або 16%, решта прибуття припали на інші цілі, такі як відвідування друзів і родичів, паломництво, поїздки з метою оздоровлення та ін.

Слід підкреслити, що успіхи багатьох країн у розвитку туризму в 2006 році пов'язані насамперед з проведенням великих міжнародних подієвих заходів. До них відносяться як спортивні, так і культурні події, такі як Зимові Олімпійські Ігри в Турині, чемпіонат світу з футболу в Німеччині, святкування 400-річчя з дня народження Рембрандта, 250-річчя з дня народження Моцарта, 125-річчя з дня народження Пікассо і багато іншого.

Таким чином, аналіз даних з міжнародних туристських прибуттям і надходженням від туризму за 2006 рік показує, що світовий туризм в цілому не тільки зберіг свої позиції, але й істотно поліпшив їх. Згідно з попередніми даними динаміка міжнародних туристських прибуттів і надходжень в цілому збереглася і в 2007 році.

Згідно з даними СОТ у світі налічується 15 країн, що спеціалізуються на туристичних послугах, в яких надходження від туризму перевищують доходи від експорту, нерідко у багато разів. До них відносяться невеликі острівні держави в зоні вологих субтропіків і тропіків - Барбадос, Сейшельські острови та ін. У 45 країн надходження від туризму перевищують 1/4 частина від обсягу експорту. Це в основному розвиваються держави зі слабо розвиненою економікою. Виняток становлять Австрія, Іспанія, Португалія та ін. [12, с.256].

Під надходженнями від міжнародного туризму розуміється плата за товари і послуги, вироблена іноземними туристами під час їх перебування в країні, за винятком прибутку від додаткової зайнятості та оплати міжнародного транспорту.

Міжнародні туристичні витрати включають оплату продуктів і послуг, вироблених жителями даної країни за кордоном [10, с.528].

Витрати американських туристів за кордоном також виявилися вищими, ніж витрати туристів з інших країн. Співвідношення між доходами і витратами від міжнародного туризму в країнах та регіонах різниться. Найбільше позитивне сальдо має Іспанія (+14 339 млн. Дол.), Потім Франція (+7761 млн. Дол.].), Австрія (+6805 млн. Дол.) Та Італія (+5916 млн. Дол.), А найбільше негативне сальдо - Японія (- 21 350 млн. дол.) і Німеччина (-19 153 млн. дол.) [10]. Лідерами за обсягом споживчих витрат у сфері міжнародного туризму є Німеччина, США, Великобританія (таблиця 1).

Зазвичай вважається, що крім витрат на проїзд до країни і назад іноземний турист витрачає на харчування близько 40% своїх витрат, на проживання - 30%, на проїзд усередині країни - 8%, інші витрати - 22% [27].

Таблиця 1 - Країни - світові лідери за обсягом споживчих витрат у сфері міжнародного туризму в 2006 році [14].

 Країни Туристські витрати, млрд.дол.США

 Зміни місцевих валют, в%,

 2006 /

 2005

 Частка ринку,

 %,

 2006

 Насел.

Повний текст реферату
© 8ref.com - українські реферати