На головну

 Добровільне медичне страхування - Банківська справа

ЗМІСТ

ВСТУП

1. Теоретичні основи добровільного медичного страхування

1.1 Сутність та правові засади добровільного медичного страхування

1.2 Порядок укладення та ведення страхового договору

1.3 Методичні основи розрахунку тарифних ставок в добровільному медичному страхуванні

2. Аналіз діяльності ВАТ «Сахамедстрах» щодо ДМС

2.1 Оцінка фінансових показників ВАТ «Сахамедстрах»

2.2 ДМС у ВАТ «Сахамедстрах»

2.3 Порядок укладення та ведення страхового договору у ВАТ «Сахамедстрах»

2.4 Програми ДМС, що надаються ВАТ «Сахамедстрах»

3. Удосконалення ДМС у ВАТ «Сахамедстрах»

ВИСНОВОК

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

ВСТУП

У Російській Федерації все більший розвиток отримує добровільне медичне страхування (ДМС). Воно призначене для фінансування надання медичної допомоги понад соціально гарантованого обсягу, визначеного обов'язковими страховими програмами.

З економічної точки зору ДМС являє собою механізм компенсації громадянам витрат і втрат, пов'язаних з настанням хвороби чи нещасного случая.Соціально-економічне значення ДМС полягає в тому, що воно доповнює гарантії, надані в рамках соціального забезпечення і соціального страхування, до максимально можливих у сучасних умовах стандартів. Це стосується в першу чергу проведення дорогих видів лікування і діагностики; застосування найбільш сучасних медичних технологій; забезпечення комфортних умов лікування.

Метою роботи є докладне вивчення добровільного медичного страхування як виду страхування і його особливостей на прикладі ВАТ ДСМК «Сахамедстрах».

Відповідно до мети були поставлені такі завдання:

1) дати теоретичне обгрунтування ДМС, вивчити порядок укладення та ведення страхового договору;

2) проаналізувати діяльність ВАТ ДСМК «Сахамедстрах» щодо ДМС;

3) запропонувати шляхи вдосконалення ДМС, проведеного «Сахамедстрах».

Предметом дослідження є добровільне медичне страхування як галузь страхування, а також його специфіка на прикладі компанії «Сахамедстрах». При написанні роботи були використані такі методи, як порівняння, узагальнення, аналіз, синтез даних, аналогія, метод графічного побудови та ін.

1. Теоретичні основи добровільного медичного страхування

1.1 Сутність та правові засади добровільного медичного страхування

Підгалузь медичного страхування, або страхування здоров'я, включає всі види страхування по захисту майнових інтересів страхувальників та застрахованих, пов'язані з розладом здоров'я і втратою працездатності. Безпосереднім інтересом страхувальника (застрахованої) тут є можливість компенсації витрат на медичне обслуговування за рахунок коштів страховика. Наприклад, укладаючи договір страхування на випадок діагностування або лікування хвороби, страхувальник забезпечує собі або застрахованій можливість отримання додаткової матеріальної допомоги на випадок таких подій. Таким чином, медичне страхування - це страхування на випадки втрати здоров'я з будь-якої причини: хвороба, нещасний випадок, отруєння, умисні дії третіх осіб і т. П. Медичне страхування за характером наданої медичної допомоги поділяється на обов'язкове і добровільне. (2)

Фонди добровільного медичного страхування утворюються за рахунок:

- Добровільних страхових внесків підприємств і організацій;

- Добровільних страхових внесків різних груп населення та окремих громадян.

Добровільне страхування може бути як колективним, так і індивідуальним.

При колективному страхуванні як страхувальник виступають підприємства, організації та установи, які укладають договір зі страховою організацією з приводу страхування своїх працівників або інших фізичних осіб (членів сімей працівників, пенсіонерів і т. Д.).

При індивідуальному страхуванні, як правило, в якості страхувальника виступають громадяни, які укладають договір зі страховою організацією з приводу страхування себе чи іншої особи (родича і т. Д.) За рахунок власних коштів.

Обсяг програми надання медичних послуг, можливість вибору умов отримання медичної допомоги регламентуються договором (страховим полісом).

Страхові організації повинні реалізовувати програми добровільного страхування на основі договорів з лікувально-профілактичними установами (незалежно від форми власності), приватно-практикуючими лікарями або лікарями групової практики. При цьому на договірній основі можуть залучатися будь-які медичні, соціальні, оздоровчі заклади з встановленням плати за конкретні медичні послуги.

Лікувально-профілактичні заклади так само, як і при обов'язковому медичному страхуванні, повинні нести економічну відповідальність за надання застрахованим громадянам медичних послуг передбаченого договором обсягу та рівня якості. У разі порушення лікувально-профілактичним закладом медико-економічних стандартів страхування організація має право частково або повністю не оплачувати вартість медичних послуг.

При впровадженні системи добровільного медичного страхування на регіональному рівні (в області, краї і т. Д.) Необхідно у відповідних нормативних документах вказати, що державні муніципальні медичні установи зобов'язані реалізовувати добровільні страхові програми без шкоди для програм обов'язкового медичного страхування. Добровільне медичне страхування

Тарифи на медичні та інші послуги з добровільного медичного страхування мають встановлюватися за угодою страховика (страхової організації) і виробника послуг (медичної установи і т. П.).

Відповідно і розміри страхових внесків з добровільного медичного страхування встановлюються на договірній основі. При цьому враховують оцінку ймовірності захворювання застрахованого з урахуванням віку, професії, стану здоров'я. За основу побудови тарифу при добровільному страхуванні можуть бути взяті методи, використовувані в особистому страхуванні. (16)

Основним документом, що регулює систему страхування, є Цивільний Кодекс. У більшості його статей є посилання на закони та інші нормативні акти, які передбачається розробляти в найближчому майбутньому. Однак часто необхідний нормативний акт просто відсутня, що робить безглуздою відповідну норму ГК.

ФЗ «Про організацію страхової справи в РФ» регулює відносини в галузі страхування між страховими організаціями та громадянами, підприємствами, установами, організаціями, відносини страхових організацій між собою, а також встановлює основні принципи державного регулювання страхової діяльності. Даний закон створює базу для страхової діяльності. Більш специфічний і конкретний по відношенню до медичного страхування ФЗ «Про медичне страхування громадян у РФ».

Про самому понятті медичного страхування ст. 1 Закону «Про медичне страхування громадян у РФ» дає вельми скупі відомості, обмежуючись лише тим, що воно є формою соціального захисту інтересів населення в охороні здоров'я. На думку законодавця, закон спрямований на посилення зацікавленості та відповідальності населення і держави, підприємств, установ, організацій в охороні здоров'я в нових економічних умовах і забезпечує конституційне право громадян Росії на медичну допомогу.

Його мета - гарантувати громадянам при виникненні страхового випадку отримання медичної допомоги за рахунок накопичених коштів (у тому числі у державній та муніципальній системах охорони здоров'я) і фінансувати профілактичні заходи (диспансеризацію, вакцинацію та ін.).

Добровільне медичне страхування здійснюється на основі програм добровільного медичного страхування і забезпечує громадянам отримання додаткових медичних послуг понад встановлених програмами обов'язкового медичного страхування.

Ставлення суб'єктів медичного страхування регулюються статтею 26 Закону «Про медичне страхування громадян у РФ», іншими нормативними актами, а також умовами договорів, що укладаються між суб'єктами медичного страхування.

Регулювання відповідальності сторін у системі медичного страхування значну увагу приділяє стаття 27 Закону «Про медичне страхування громадян у РФ».

У відповідність з цією статтею медичні установи несуть відповідальність за обсяг і якість наданих медичних послуг і за відмову в наданні медичної допомоги застрахованою стороні; страхова організація несе правову та матеріальну відповідальність перед застрахованої стороною або страхувальником за невиконання умов договору медичного страхування. Матеріальна відповідальність передбачається умовами договору медичного страхування.

Оплата послуг медичних установ страховими організаціями здійснюється в порядку і строки, передбачені договором між ними, але не пізніше місяця з моменту подання документа про оплату. Відповідальність за несвоєчасність внесення платежів визначається умовами договору медичного страхування.

Стаття 9 визначає права та обов'язки страхувальника. Страхувальник має право на: участь у всіх видах медичного страхування; вільний вибір страхової організації; здійснення контролю за виконанням умов договору медичного страхування; зворотність частини страхових внесків від страхової медичної організації при добровільному медичному страхуванні відповідно до умов договору.

Підприємство-страхувальник крім прав, перелічених у частині першій цієї статті, має право на: залучення коштів з прибутку (доходів) підприємства на добровільне медичне страхування своїх працівників.

Страхувальник зобов'язаний: укладати договір обов'язкового медичного страхування зі страховою медичною організацією; вносити страхові внески в порядку, встановленому цим Законом та договором медичного страхування; в межах своєї компетенції вживати заходів щодо усунення несприятливих чинників впливу на здоров'я громадян; надавати страхової медичної організації інформацію про показники здоров'я контингенту, що підлягає страхуванню.

Страховими медичними організаціями виступають юридичні особи, які є самостійними господарюючими суб'єктами, з якими, передбаченими законодавством Російської Федерації формами власності, що володіють необхідним для здійснення медичного страхування статутним фондом і організують свою діяльність відповідно до законодавства, чинного на території Російської Федерації. Страхові медичні організації не входять в систему охорони здоров'я.

Страхова медична організація має право: вільно вибирати медичні установи для надання медичної допомоги та послуг за договорами медичного страхування; брати участь в акредитації медичних установ; встановлювати розмір страхових внесків по добровільному медичному страхуванню; брати участь у визначенні тарифів на медичні послуги; пред'являти в судовому порядку позов медичному закладу або (і) медичному працівнику на матеріальне відшкодування фізичної або (і) моральної шкоди, заподіяної застрахованій з їхньої вини.

Страхова медична організація зобов'язана: здійснювати діяльність з обов'язкового медичного страхування на некомерційній основі; укладати договори з медичними установами на надання медичної допомоги застрахованим по обов'язковому медичному страхуванню; укладати договори на надання медичних, оздоровчих та соціальних послуг громадянам з добровільного медичного страхування з будь-якими медичними та іншими установами; з моменту укладення договору медичного страхування видавати страхувальнику або застрахованій страхові медичні поліси; здійснювати повернення частини страхових внесків страхувальнику або застрахованому, якщо це передбачено договором медичного страхування; контролювати обсяг, терміни і якість медичної допомоги відповідно до умов договору; захищати інтереси застрахованих. Страхові медичні організації для забезпечення стійкості страхової діяльності створюють резервні фонди.

1.2 Порядок укладення та ведення страхового договору

Порядок укладення та ведення страхового договору ДМС має загальні та особливі риси в порівнянні з іншими договорами страхування. Як і будь страховий договір, він починається з надання страхувальником заяви на страхування. Заява може бути складена на самого страхувальника, на членів його сім'ї або при колективному страхуванні - на найманих працівників. У заяві страхувальник надає наступну інформацію: вік, стать, сімейний стан, професія, місце проживання, стан здоров'я на момент заповнення заяви, наявність хронічних захворювань, отримання травм, фізичні показники, перелік перенесених захворювань. У разі укладення договорів з високими гарантіями в заяві можуть попросити вказати наявність спадкових хвороб, тривалість життя батьків, дані основних лабораторних аналізів, схильність до певних захворювань, а також вимагати пройти додаткове медичне обстеження або надати виписки з історії хвороби. При укладанні колективних договорів страхування не вимагається даних про стан здоров'я потенційних застрахованих. (15)

При страхуванні великої групи людей відбувається додаткове вирівнювання ризику, що дозволяє страховику не виробляти індивідуальну оцінку ризику і, економлячи на оперативних витратах, укладати договори колективного медичного страхування за зниженими тарифами.

Отримавши заяву, страховик може:

- Прийняти ризик на страхування на звичайних умовах для осіб даного віку і статі;

- Прийняти ризик на страхування на особливих умовах, тобто за підвищеним тарифом або з обмеженням відповідальності при настанні певних захворювань;

- Відмовити в страхуванні з об'єктивних причин.

У заяві обумовлюється термін дії страхового договору.

Договір добровільного медичного страхування може бути укладений:

- На невизначений термін - поки у страхувальника існує зацікавленість у продовженні договору за умови регулярної оплати премії;

- На певний термін - від року до 10 років;

- На конкретний короткочасний період, наприклад на час закордонної поїздки. Калькуляція премій в добровільному медичному страхуванні. Як і в інших видах комерційного страхування, базується на принципі еквівалентності.

Вступ договору в силу

На відміну від інших видів страхування договір ДМС має кілька ступенів введення в дію страхових гарантій:

I ступінь - формальний початок договору, яке визначається датою підписання договору страхувальником і страховиком. На цьому етапі підтверджується домовленість про обсяг, умови та строки надання страхового захисту;

II ступінь - матеріальний початок страхового захисту, яке виражається у сплаті страхової премії та видачі страхового поліса;

III ступінь - технічне початок страхового захисту, яке виражається в тому, що починаючи з моменту, зазначеного в договорі, страховик несе повну відповідальність за прийнятими на себе зобов'язаннями.

У медичному страхуванні матеріальне і технічне початку страхового договору не збігаються. Страховик вводить так званий переддоговірних період, тривалість якого обумовлюється в договорі. Протягом цього періоду страховик не несе відповідальності за наступаючим страхових випадках. Робиться це для того, щоб, по-перше, уникнути випадків укладення договорів з навмисною метою - оплатити лікування хвороби, яку застрахований уже чекає, і, по-друге, забезпечити страховику певний період накопичення коштів за договором для здійснення подальших виплат.

Зазвичай переддоговірних період призначається для всіх захворювань, крім наслідків нещасного випадку. Він може становити від одного місяця до року. Найбільш тривалі переддоговірні періоди встановлюються для стоматології та ортопедії, психіатрії, хронічних захворювань і патологій. Переддоговірних період може бути скасований за умови сплати більш високою премії або пред'явленні документа про медичний огляд. У Німеччині обов'язковий переддоговірних період становить три місяці, а по стоматології та пологах - вісім місяців. В Італії для хронічних захворювань і патологій цей період оцінюється і півроку.

Страхувальник має право протягом дії договору вносити в нього зміни або доповнення. За додаткову плату страхувальник може:

- Збільшувати суму страхового покриття;

- Розширювати перелік страхуються медичних послуг.

Врегулювання страхового випадку в ДМС також має суттєві особливості порівняно з іншими видами страхування. По-перше, страховий випадок по ДМС розтягнутий у часі і збігається з періодом непрацездатності застрахованого. По-друге, тривалість страхового випадку визначається методикою лікування і встановлюється медичною установою або частнопрактикующим лікарем. По-третє, медичні послуги повинні бути надані лікувальними установами або лікарями, акредитованими страховиком, а ліки та інші медикаменти - виписані за рецептом. (17)

Способи оплати медичних послуг

Оплата медичної допомоги в ДМС може здійснюватися різними способами. При традиційному способі оплати медичний заклад виставляє рахунок клієнту. Клієнт оплачує рахунок і представляє його в страхову компанію, яка компенсує йому витрати на лікування. Можливий варіант, коли клієнт, отримавши рахунок, направляє його страховику для оплати.

В даний час страховики стали застосовувати відкладені розрахунки з клієнтами за даною схемою оплати медичних послуг. Суть їх полягає в тому, що страховик починає приймати до оплати рахунки тільки при досягненні певної в страховому договорі суми. Наприклад, страхова компанія не здійснює страхові виплати до тих пір, поки клієнт не витратить Х у.о. на медичне обслуговування з початку календарного року, а потім відшкодовує всю цю суму. Така умова дозволяє страховику економити витрати на ведення справи і не відволікати суми резервів з процесу капіталізації.

Більш поширеним є спосіб оплати медичних послуг без участі застрахованої клієнта, коли медичний заклад направляє рахунок на оплату наданих послуг безпосередньо страхової компанії. Причому рахунки можуть виставлятися за узгоджені страховиком та медичним закладом періоди по групах пролікованих клієнтів, застрахованих даною страховою компанією. При даній схемі оплати велике значення приділяється розрахунками вартості медичних послуг. Зазвичай кожна країна має спеціальні законодавчо затверджені тарифи платних медичних послуг, які використовуються при розрахунках в рамках соціального забезпечення і ОМС. Приватне медичне страхування використовує їх як основу власних розрахунків, застосовуючи системи оплати виходячи з 100, 150 або навіть 300% тарифу соціального забезпечення або ОМС, що залежить від конкретної програми страхування, обраної страхувальником.

У РФ розроблені методичні рекомендації щодо порядку формування та економічного обгрунтування територіальних програм ОМС, в яких вказується, що оплата медичної допомоги в межах ОМС здійснюється за тарифами, прийнятим в рамках тарифної угоди, що укладається органами влади, медичними та страховими установами на території кожного суб'єкта РФ. Однак жодним документом не закріплена практика використання цих тарифів у сфері ДМС ні як бази розрахунків з медичними установами, ні як економічного обґрунтування вартості програм ДМС.

Останнім часом у зв'язку з тенденцією неухильного подорожчання медичних послуг і спостерігається зростання збитковості у медичному страхуванні за прямими страхових операціях стали з'являтися зовсім нові системи оплати медичних послуг. Лідером у цьому напрямку виступили США, де ДМС становить основну частину всього національного медичного страхування. У США все частіше стало зустрічатися медичне страхування з контролем за використанням страхових коштів. Були створені організації з підтримки здоров'я «Health Maintenance Organizations» (НМО), що представляють собою змішану форму товариства взаємного страхування і медичної організації. НМО збирають страхові внески зі своїх членів, формують власний штат медичного персоналу або укладають договори з іншими медичними установами на обслуговування своїх членів. Оплата медичних послуг проводиться або за затвердженим кошторисом витрат, якщо медичний заклад повністю фінансується НМО, або за спеціальним тарифним угодам з залучаються до обслуговування членів НМО лікарями та медичними установами. Член НМО має право звертатися за допомогою тільки в ті медичні установи, які йому пропонує на вибір НМО. НМО надає своїм членам повний традиційний набір медичних послуг. Страхування і лікування в таких організаціях обходиться дешевше, оскільки НМО одночасно і фінансує, і надає медичну допомогу своїм членам, тобто здійснює повний оперативний контроль за ефективним використанням страхових коштів. НМО займаються тільки колективним страхуванням, здійснюваним спільно роботодавцем та найманими працівниками.

У Росії останнім часом і зв'язку з активним розвитком ринку ДМС страхові медичні компанії теж стали надавати медичну допомогу самостійно, або запрошуючи необхідних фахівців, або організовуючи власні медичні установи.

Іншим способом зниження збитковості ДМС стає розвиток такого виду страхування, який передбачає оплату страховиком всіх необхідних застрахованій медичних послуг протягом року з подальшою (наприкінці календарного року) доплатою страхувальником перевитрати акумульованих коштів страхових внесків за певними видами лікування. У договір-страхування на таких умовах включають оплату стоматологічної допомоги, послуг лікарів-спеціалістів, дорогих діагностичних обстежень. Зазвичай такі умови надання медичних послуг пропонуються в договорах колективного медичного страхування за участю роботодавця.

Іноді страховики з метою підвищення привабливості полісів ДМС включають в них умови здійснення страхової виплати клієнту вперед, до настання страхової події. Така можливість надається при направленні клієнта на лікування в дорогу приватну клініку або за кордон. (12)

Припинення дії договору

Страховий договір ДМС може бути розірваний, аналогічно іншим страховими договорами, з ініціативи як клієнта, так і страховика. Страхувальник може розірвати договір у разі порушення страховиком прийнятих на себе зобов'язань або підвищення розміру страхових премій. Страховик може розірвати договір у разі несплати страхових внесків у встановлені терміни, при порушенні страхувальником обов'язку подання в заяві повної і добросовісної інформації про застрахованих осіб, при порушенні медичних приписів, використанні медичного полісу іншими особами. Крім того, договір припиняє дію у разі закінчення терміну, за погодженням сторін, у разі смерті застрахованої, за рішенням суду, при ліквідації страховика.

При достроковому розірванні договору страхувальникові повертається частина страхових внесків, пропорційна незакінченим терміном дії договору, за вирахуванням вироблених страховиком витрат. (17)

Систему взаємовідносин в рамках ДМС можна проілюструвати наступним чином (рис. 1)

Рис.1 Схема організації ДМС

1 - укладання договору на надання медичної допомоги в рамках ДМС, 2 - укладання договору ДМС, 3 - сплата страхового внеску, 4 - видача страхового полісу ДМС, 5 - звернення застрахованого за медичною допомогою. 6 - надання медичної допомоги, 7 - пред'явлення рахунку на оплату наданої медичної допомоги, 8 - оплата рахунок

1.3 Методичні основи розрахунку тарифних ставок в добровільному медичному страхуванні

Особливість визначення тарифних ставок в добровільному медичному страхуванні (ДМС) полягає в тому, що цей вид страхування, з одного боку, належить до видів страхування життя, що передбачає виплату страхової суми, з іншого - для ДМС характерний ризиковий характер виплат, що передбачає виплати на принципі відшкодування збитку. У зв'язку з цим актуарні розрахунки в ДМС базуються на основних принципах розрахунку тарифних ставок по іншим видам страхування, ніж страхування життя з урахуванням особливостей страхування життя.

По-перше, розрахунок тарифних ставок проводиться щодо основних видів медичної допомоги: амбулаторно-поліклінічної, стаціонарної і комплексної (що включає амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу разом). Додатково можуть бути виділені інші види медичної допомоги: швидка медична допомога, денні стаціонари, діагностичні дослідження, стоматологічна допомога, медикаментозне забезпечення і т.д. в залежності від напрямків ДМС в страховій компанії.

По-друге, в рамках заліцензірованние напрямків ДМС страхова компанія розробляє окремі Програми ДМС, наприклад, такі: пологової допомоги, стоматологічної допомоги, діагностичних досліджень та інші, для яких розрахунок тарифних ставок проводиться окремо.

По-третє, при розрахунку тарифних ставок і розробці Програм ДМС повинні бути виключені ті види медичної допомоги (за обсягами, вартості), які закладені в Територіальній програму державних гарантій забезпечення населення краю (області) безкоштовною медичною допомогою.

По-четверте, для розрахунку тарифних ставок по ДМС використовуються дані окремої галузі статистики - медичної статистики (статистики охорони здоров'я), в яких враховуються як основні демографічні показники (тривалість життя, смертність), так і показники захворюваності, госпіталізації.

По-п'яте, розрахунок тарифних ставок ДМС може здійснюватися на випадок виплати страхової суми або добових виплат (розрахунок по стаціонарної медичної допомоги) при настанні захворювання. (3)

Принциповий розрахунок тарифних ставок в ДМС проводиться в наступному порядку.

1. Розрахунок тарифних ставок по ДМС проводиться за диференційованими видами медичної допомоги, які, як правило, поділяються на:

· Амбулаторно-поліклінічну;

· Стаціонарну;

· Комплексну (що включає амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну).

Розмір сукупної брутто-ставки розраховується за формулою:

(1)

де БСТ - брутто-ставка, од .;

Нст - нетто-ставка, од .;

н - навантаження,%.

Нетто-ставка розраховується за наступною формулою:

Нст = Але + Нр, (2)

де Но - основна частина нетто-ставки. Вона визначається як:

Але = 100 * В / С * р, (3)

В - середнє відшкодування, од .;

С - середня страхова сума, од .;

р - ймовірність настання страхового випадку. Вона розраховується за формулою:

р = [1 - (1 - р1) * (1 - р2) * ... * (1 - рк)], (4)

р1, р2, ... рк - ймовірності звернення за медичною допомогою для кожного класу хвороб (профілю відділення), передбачених умовами страхування;

Нр - ризикова надбавка.

Вона може бути розрахована: за наявності даних по числу укладених договорів страхування за формулою

(5)

? (?) - гарантія безпеки ,;

? 2- середньоквадратичне відхилення середнього відшкодування;

n - число договорів страхування.

за відсутності даних по числу укладених договорів страхування за формулою:

(6)

n - число років спостереження.

при розробці нової Програми ДМС за формулою:

(7)

n - прогнозоване число договорів ДМС.

2. З урахуванням того, що ДМС підлягають особи з істотно відмінними індивідуальними особливостями від середніх характеристик (вік, стан здоров'я, умови праці, спосіб життя і т.д.), ймовірність настання випадку захворювання у цих осіб різна. У зв'язку з цим виробляються загальні принципи диференціації тарифних ставок за даними ознаками. Базова тарифна ставка (нетто-ставка) коригується за такими групами здоров'я залежно від результатів попереднього медичного огляду:

група здоров'я 1 - практично здорові особи без обтяженої спадковості, що мають в анамнезі дитячі хвороби, простудні захворювання, апендицит, грижу; без шкідливих звичок або при їх помірної вираженості, що не працюють на виробництві з особливо шкідливими умовами праці;

група здоров'я 2 - практично здорові особи з підвищеним ризиком захворювання, обтяженою спадковістю з діабету серцево-судинними, нирково-та жовчнокам'яної хворобами, психічними захворюваннями. В анамнезі - черепно-мозкові травми, ускладнені дитячі хвороби, зловживання алкоголем, куріння, які працювали або працюють на виробництві з особливо шкідливими умовами праці;

група здоров'я 3 - особи працездатного віку, які мають хронічні захворювання з тенденцією до загострення частіше двох разів на рік, які зловживають алкоголем, систематично вживають транквілізатори, снодійні, які страждають вираженими неврозами, психопатіями, гіпертонічною хворобою I і II ступеня, ІХС без вираженої стенокардії, які перенесли порожнинні операції.

3. Тарифні ставки також диференціюються за віком, статтю, міському і сільському населенню, при індивідуальному чи колективному страхуванні. (5)

2. Аналіз діяльності ВАТ «Сахамедстрах» щодо ДМС

2.1 Оцінка фінансових показетелей ВАТ ДСМК «Сахамедстрах»

ВАТ Державна страхова медична компанія «Сахамедстрах» - республіканська страхова компаній, що здійснює обов'язкове медичне страхування на території республіки. Чисельність застрахованого ВАТ ДСМК «Сахамедстрах» населення склала на кінець року 801 777человек, або 86,2% від усієї чисельності застрахованого з обов'язкового медичного страхування населення. ВАТ ДСМК «Сахамедстрах» здійснює свою діяльність на підставі ліцензії на такі види страхування:

1) Добровільне медичне страхування

2) Страхування забезпечення лікарськими засобами при наданні амбулаторно-поліклінічної допомоги (страхування лікарського забезпечення)

3) Обов'язкове медичне страхування на території Республіки (Саха) Якутія.

Величина статутного капіталу відповідає вимогам Федерального закону від 10 грудня №172-ФЗ і станом на 01.01.2009р. становить 33150 000,00 (Тридцять три мільйони сто п'ятдесят тисяч) рублів.

Сьогодні в «Сахамедстрахе» чотири управління (управління з організації ОМС, фінансове управління, медичне управління і секретаріат), 10 основних відділів (відділ страхування, відділ захисту прав застрахованих, фінансово-економічний відділ, юридичний відділ, відділ автоматизованої обробки реєстрів та аналізу, відділ додаткового лікарського забезпечення і т.д.). Є представництва у всіх 34 районах республіки, в тому числі, філії в містах Нерюнгрі, Мирному. З надання населенню безоплатної медичної допомоги компанія тісно співпрацює з більше трьохсот лікувальними установами. (8)

Показники фінансового стану ВАТ «Сахамедстрах»

 Показник Оптимальне значення Фактичне значення

 2006 2007 2008

 Показники загальної платоспроможності

 1 Частка власного капіталу 20% -40% 53,56 54,6 58,34

 2 Рівень покриття страхових резервів-нетто власним капіталом Не менше 50% 497 581,68 453,31

 3 Поточна платоспроможність Більше 100% 90,44 100,73 116,19

 Показники достатності страхових резервів

 4 Частка страхових резервів по ризикових видах страхування в страхових преміях не більше 100% 29,78 38,64 26,84

 5 Рівень покриття резерву незароблених премії дебіторською заборгованістю менше 100% 64,8 33,14 14,37

 Показники збитковості страхових операцій

 6 Рівень виплат 5% -60% 74,54 80,85 78,38

 7 Рівень збитковості-нетто 5% -60% 83,24 82,26 81,81

 8 Рівень витрат 5% -30% 40,24 18,74 8,02

 9 Комбінований показник збитковості 10% -90% 123,47 101 89,83

 Показники ділової активності

 10 Зміна активів за звітний період 5% -30% 19,04 20,14 -13,57

 11 Зміна обсягу збору страхової премії (крім життя) 5% -50% 5,02 -19,33 70,6

 12 Зміна розміру страхових резервів (крім життя) 5% -30% 54,06 4,65 18,5

 Показники ліквідності

 13 Частка найбільш ліквідних активів у загальному обсязі активів 20% -100% 35,72 41,26 36,72

 14 Загальна ліквідність балансу 100% -130% 306,48 268,14 102,52

 15 Ліквідність грошових коштів 100% 250,61 228,17 74,34

 16 Поточна ліквідність 600% -900% 1278,92 1066,44 214,11

 17 Частка кредиторської заборгованості в активах не більше 40% 3,4 3,15 3,5

 Показники інвестиційної діяльності

 18 Рентабельність інвестиційної діяльності Не менш 1/3 ст. реф. 0,27 11,1 5,24

 19 Частка доходу з інвестицій в капіталі та резервах Не менш 1/3 ст. реф. 0,2 5,55 2,11

 Показники рентабельності

 20 Рентабельність страхової та фінансово-господарської діяльності 1% -15% 9,76 26,13 2,75

 21 Рентабельність власного капіталу Не менше 5% 10,42 26,44 2,72

Аналіз проводиться на основі даних звітності компанії за 2006-2008 рр. При цьому найбільша увага приділяється фінансової стійкості організації шляхом розрахунку показників загальної платоспроможності, ділової активності, ліквідності активів і різних показників ефективності її діяльності.

Одним з базових показників фінансової стійкості є частка власного капіталу в пасивах. З кожним роком даний показник зростає в бік 60%, що свідчить про підвищення стійкості компанії. Рівень покриття страхових резервів-нетто власним капіталом в десятки разів перевищує встановлене мінімальне значення. Обсягу власного капіталу достатньо, щоб покрити прийняті на себе компанією ризики, виражені у вигляді страхових технічних резервів-нетто. Таке високе значення показника викликане і досить високою часткою власного капіталу, і невеликим обсягом резервів, тому при розрахунку враховуються резерви тільки по ризикових видах страхування. Що стосується поточної платоспроможності «Сахамедстрах», то вона не досягає оптимального значення тільки в 2006 р За її значенню в 2007 -2008 рр. можна судити, що коштів у вигляді надходжень страхової премії достатньо для покриття поточних витрат на страхові виплати (що відбулися збитки), поточних витрат на ведення справи, управлінських, операційних і позареалізаційних витрат. Причому слід врахувати, що значення поточної платоспроможності більше 100% говорить про стабільну роботу компанії з поступовим зростанням обсягів діяльності.

При оцінці фінансової стійкості страхової компанії важливий рівень достатності страхових резервів. Їх частка в обсязі страхової премії в 2008 р різко впала в порівнянні з попереднім, що пов'язано насамперед зі значним зростанням страхових премій. Темпи зростання резервів нижче. Рівень покриття резерву незароблених премії дебіторською заборгованістю з кожним роком зменшується приблизно в 2 рази, що пов'язано зі скороченням дебіторської заборгованості. В цілому можна сказати, що показники відповідають нормі, спостерігається позитивна динаміка розміру премій та дебіторської заборгованості при стабільному зростанні резервів.

Розрахунок показників збитковості страхової компанії також є необхідним елементом аналізу її стійкості. Фактичний рівень виплат значно перевищує оптимальний і становить в середньому за 3 роки близько 80%. Такий високий рівень виглядає настораживающим і може говорити про некоректність застосовуваних страхові тарифи. Занадто високі значення рівня збитковості-нетто за весь період свідчать про незбалансованість страхового портфеля компанії та неоптимальною політиці перестрахування (тобто її відсутності в даному випадку). Проте рівень витрат в 2008 р в порівнянні з 2006 скоротився в п'ять разів завдяки зростанню премій і стабільному рівню витрат. Значить компанія провела ефективні заходи по врегулюванню витрат, що відразу ж позначилося на комбінованому показнику збитковості. Тільки в 2008 р його рівень не перевищив нормативного значення в 90%.

Показники ліквідності дозволяють визначити наскільки повно і в строк страхова компанія здатна розплачуватися за своїми зобов'язаннями. Частка найбільш ліквідних активів у загальному обсязі в 2008 р становить майже 37%, що говорить про досить високий запас міцності «Сахамедстрах» по ліквідності. Загальна ліквідність балансу в 2006-2007 рр. була дуже високою - понад 250%. Це пояснюється великими обсягами грошових коштів, а значить втратою в деякій мірі прибутковості. У 2008 р у зв'язку зі зменшенням їх обсягу, а також через залучення короткострокових позик загальна ліквідність знизилася до 102%, що в принципі входить в нормативний діапазон. Однак якщо розглядати показник ліквідності грошових коштів, то видно, що все-таки в 2008 р їх обсяг недостатній для покриття короткострокових зобов'язань і резервів. Однак у 2006-2007 рр. ліквідність грошових коштів перевищує норму більш ніж у 2 рази, що підтверджує їх надмірність і необхідність перегляду політики розміщення коштів на той період часу. Що стосується поточної ліквідності, то її показники тільки підтверджують вищесказане. Частка кредиторської заборгованості знаходиться в межах 3-3,5% активів, що не вселяє побоювань з приводу вознікновнія ризику неплатоспроможності.

Показники ділової активності характеризують розвиток страхової компанії в цілому. Якщо в перші 2 роки спостерігався 20% -й приріст активів, то в 2008 р відбулося їх скорочення насамперед за рахунок зменшення обсягу грошових коштів. Одночасно спостерігаються високі темпи приросту обсягу збору страхової премії, тобто збільшується число укладених договорів страхування, розширюється клієнтська база. Страхові резерви відповідно також ростуть, тільки більш низькими темпами.

При аналізі ефективності діяльності страхової компанії необхідно окремо розрахувати показники ефективності інвестиційної діяльності. Якщо в 2006 р інвестиційний дохід був мінімальний, то в наступні роки він виріс в десятки разів. Однак незважаючи на це, тільки в 2007 р досягалися нормативні значення рентабельності інвестиційної діяльності та частки інвестиційного доходу в капіталі та резервах компанії. Уже в 2008 р доходи знову скоротилися, що викликано скороченням їх обсягу та фінансовою кризою. Можливо при стабілізації економічної ситуації компанія зможе отримати необхідні результати від інвестиційної діяльності.

Показники рентабельності власного капіталу та фінансово-господарської діяльності були особливо високими в 2007 р, проте вже в наступному році впали до 2,72% -2,75%. Головним фактором стало різке зниження доходу від обов'язкового медичного страхування приблизно на 40%, на що, в свою чергу, вплинуло збільшення витрат на ведення справи. (1,11)

Таким чином, можна зробити висновок, що становище страхової компанії «Сахамедстрах» є відносно стійким. Високий рівень показників загальної платоспроможності, забезпечений великою часткою власного капіталу, достатність резервів та скорочення витрат, що приводить кінцевий показник збитковості в норму говорять про високу фінансової стійкості. Незважаючи на скорочення активів збір обсягу страхової премії зростає, що говорить про загальний розвиток бізнесу.

Однак поточна ліквідність компанії в 2008 р зовсім не досягає нормативних значень, є явний недолік коштів. Ефективність як інвестиційної, так і діяльності взагалі падає нижче 5%. Наявність даних проблем знижує стійкість компанії і виявляє необхідність підвищення прибутковості і ліквідності активів організації.

2.2 Добровільне медичне страхування в ВАТ ДСМК «Сахамедстрах»

ВАТ ДСМК «Сахамедстрах», зареєстроване Міністерством податкової інспекції Республіки Саха (Якутія), як відкрите акціонерне товариство займається обов'язковим і добровільним медичним страхуванням на території Республіки Саха (Якутія). ВАТ ДСМК здійснює свою діяльність з добровільного страхування на підставі ліцензії, виданої Федеральною службою страхового нагляду С №2873 14 від 14.09.2007г.

В якості страхувальників можуть виступати юридичні особи будь-яких організаційно-правових форм, передбачених цивільним законодавством РФ, і дієздатні фізичні особи, які уклали з компанією договір добровільного медичного страхування. Страхувальники - юридичні особи укладають договори про страхування третіх осіб на користь останніх. Страхувальники - фізичні особи укладають договори страхування на свою користь або про страхування третіх осіб на користь останніх. Договори страхування укладаються на користь застрахованих у віці від 0 до 90 років, якщо інше не обумовлено в договорі страхування. Страховик має право відмовити в укладенні договору страхування на користь осіб, старше 65 років. Страхуванню, якщо інше не обумовлено в договорі страхування не підлягають інваліди 1-2 груп; громадяни, які перебувають на обліку в наркологічних, психоневрологічних диспансерах; хворі на СНІД; хворі на онкологічні захворювання. Якщо в період дії договору страхування виявляється, що застрахованими є зазначені вище особи, то договір відносно даних застрахованих осіб вважається не дійсним з моменту його укладення, якщо інше не обумовлено договором страхування.

Об'єктом добровільного медичного страхування є майновий інтерес особи, про страхування якої укладено договір страхування пов'язаний з витратами, викликаними зверненням застрахованого в медичні установи за медичними послугами, включеними в програму страхування. Страховим випадком є ??звернення застрахованої за отриманням медичних та інших послуг протягом періоду дії договору страхування до медичного закладу з числа передбачених договором страхування при гострому захворюванні, загостренні хронічного захворювання, інфекції, при пологах, травмі, отруєнні та інших станах, що вимагають медичної допомоги, передбаченої договором страхування.

Перелік медичних послуг за договором страхування може обмежуватися або розширюватися за угодою між страхувальником і страховиком.

Відповідно до договору страхування страховик бере на себе зобов'язання організувати і оплатити медичні послуги, надані застрахованим у лікувальних установах, передбачених договором страхування, за існуючими технологіями відповідно до умов договору страхування, в межах обумовленої в ньому страхової суми. Страховик гарантує оплату медичних послуг, передбачених відповідними програмами.

Страховик не несе страхової відповідальності, якщо застрахована особа звернулася до медичного закладу:

1. з приводу отримання травматичного ушкодження чи іншого розладу здоров'я, що наступив у зв'язку з вчиненням застрахованим дій, в яких судом встановлені ознаки умисного злочину; травм, опіків, відморожень, гострих отруєнь отруйними рослинами, хімічними речовинами, недоброякісними продуктами, ліками, пошкоджень внутрішніх органів, отриманих застрахованим у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння або психічного захворювання.

2. у зв'язку з умисним заподіянням собі тілесних ушкоджень, у тому числі із замахом на самогубство;

3. за отриманням послуг, препаратів, лікування, включаючи будь-який період перебування в стаціонарі або амбулаторного лікування, що не були рекомендовані лікарем застрахованого;

4. у разі застосування косметичної або пластичної хірургії, якщо інше не прямо не обумовлено договором страхування;

5. з приводу хірургічної корекції зору, якщо інше не обумовлено в договорі страхування;

6. з приводу алкоголізму, токсикоманії або наркоманії;

7.венеріческіх захворювань і захворювання будь-якою формою СНІДу в будь-якій його стадії.

8. з приводу особливо небезпечних інфекцій: натуральної віспи, чуми, холери, сибірки, висипного тифу;

9. з приводу психічних хвороб незалежно від строків виявлення.

Страховик не виробляє виплат у зв'язку із захворюваннями і травмами, викликаними:

а) впливом ядерного вибуху, радіації або радіоактивного зараження;

б) військовими діями, а також маневрами чи іншими військовими заходами;

в) громадянською війною, народними хвилюваннями всякого роду або страйками;

г) стихійними лихами;

д) терористичними актами, якщо інше не обумовлено в договорі страхування.

Страховик не оплачує медичну допомогу і медичні послуги, отримані з ініціативи застрахованої особи в медичних установах, не визначених договором страхування.

Страхова сума на всіх або на кожного застрахованого за договором страхування визначається страховиком і страхувальником за згодою сторін виходячи з програми, обраної страхувальником, віку застрахованої особи, терміну дії договору страхування і т.д.

У випадках, якщо вартість медичних послуг перевищує розмір страхової суми, допомога надається за рахунок виділення страхувальником додаткових коштів страховика, при цьому страхувальник і страховик укладають додаткову угоду і страхувальник оплачує страхову премію в розмірі, передбаченому додатковою угодою.

Страховик має право встановлювати окремі ліміти відповідальності за окремими програмами, видами медичних послуг, групам застрахованих і т.п.

Договором страхування може бути передбачена франшиза - умовна або безумовна - у відсотках від страхової суми (ліміту відповідальності) або від суми виплати або у твердій сумі. Договір страхування може також встановлювати тимчасову франшизу, тобто період часу, протягом якого оплата отриманих медичних послуг знаходиться на власному утриманні страхувальника (застрахованої особи).

При визначенні розміру страхового внеску, що підлягає сплаті за договором страхування, страховик застосовує розроблені ним та погоджені з органом, що здійснює нагляд за страховою діяльністю тарифи, що визначають величину страхового внеску, що стягується з одиниці страхової суми, з урахуванням об'єкта страхування, характеру страхового ризику, стану здоров'я застрахованої особи. Сплата страхової премії проводиться одноразово за весь строк страхування або в розстрочку. Страхувальник зобов'язаний сплатити страховику страхову премію (перший внесок) у 5-денний термін (якщо інше не передбачено договором страхування) з моменту підписання договору страхування.

2.3 Порядок укладення та ведення страхового договору у ВАТ ДСМК «Сахамедстрах»

В рамках ДМС укладено договорів усього 4933 на суму 38,6млн.руб., З чисельністю застрахованих 7142 осіб, з них за договорами з фізичними особами-4869 на суму 20,6 млн.грн., За колективними договорами-65 договори на суму 18 , 0 млн.руб. За 2008 рік з добровільного медичного страхування укладено 1585 договорів, надійшло внесків на суму 19,9 млн.руб. У порівнянні з 2007 р кількість укладених колективних договорів за все збільшилася в 2 рази. Одними з великих клієнтів є ВАТ «Сахатранснефтегаз», ВАТ «Сахаенерго», ВАТ «Теплоенергосевіс», АКБ «Алмазергіенбанк» ВАТ, ВАТ «РВК» та ін.

Договір страхування укладається строком на один рік з фізичною особою або юридичною особою, якщо інше не передбачено договором страхування. Договір страхування укладається в письмовій формі, недотримання якої тягне його недійсність.

При укладанні договору страхування між страхувальником і страховиком має бути досягнуто згоди по наступним істотним умовам: про застраховану особу; про характер події, на випадок настання якої здійснюється страхування (страхового випадку); про термін дії договору та розмір страхової суми.

При укладенні договору страховик, при необхідності, має право провести медичне анкетування та / або призначити додатковий медичний огляд застрахованого особи (осіб, що страхуються) для оцінки фактичного стану його (їх) здоров'я. Попередній медичний огляд проводиться за рахунок коштів страхувальника. Залежно від результатів медичного анкетування та / або попереднього медичного огляду (при його призначенні страховиком) або за медичними даними, отриманими страховиком про застраховану особу, страховик має право привласнити застрахованій відповідну групу ризику і використовувати підвищувальні коефіцієнти та / або понижуючі коефіцієнти.

Підставою для укладення договору страхування з юридичними особами є письмове або усне заяву страхувальника, в якому повинні бути зазначені:

· Найменування і юридична адреса страхувальника, його банківські реквізити;

· Список страхуються громадян із зазначенням імені, по батькові, прізвища, місяця і року народження, домашньої адреси і телефону, іншу інформацію (працюючий, інші особи);

· Бажані умови страхування (програма страхування);

· Термін страхування;

· Інші дані, що мають значення для встановлення страхової суми і страхового тарифу.

Страховик протягом п'яти робочих днів приймає рішення про можливість укладення договору страхування і робить відповідні відмітки на заяві страхувальника, за наявності такого. Страховий поліс видається протягом 5 робочих днів після вступу договору страхування в законну силу, якщо інше не передбачено договором страхування.

Підставою для укладення договору страхування з фізичними особами на їх користь або користь третіх осіб є письмове або усне заяву страхувальника із зазначенням:

· Прізвища, імені та по батькові страхувальника, його домашньої адреси і телефону;

· Паспортних даних;

· Прізвища, імені та по батькові особи, на користь якої укладено договір страхування, місяць і рік народження, домашня адреса, телефон;

· Бажані умови страхування (вибрана програма страхування);

· Термін дії договору страхування та інші умови укладення договору страхування.

Договір страхування набирає чинності з зазначеного терміну.

Надання медичної допомоги, обумовленої договором страхування, здійснюється шляхом звернення застрахованої особи в лікувальні установи, передбачені договором страхування, з якими страховик полягає в договірних відносинах.

При зверненні застрахованої особи до лікувального закладу пред'являється страховий поліс або пропуск, виданий страховиком, паспорт або інший документ, що засвідчує особу застрахованої особи. Оплата вартості послуг, наданих медичними установами, проводиться виходячи з фактичних витрат на надання медичної допомоги та медичних послуг за цінами, погодженими між страховиком та медичним закладом шляхом перерахування, (якщо інше не передбачено договором) страховиком коштів на рахунок медичного закладу. Перерахування проводиться або авансовано або після отримання від медичних установ рахунку із зазначенням термінів лікування, суми витрат, понесених по всіх послугах, наданих застрахованим особам в межах програми, передбаченої договором страхування.

Договір страхування припиняється у випадках:

1. закінчення терміну його дії;

2. виконання страховиком зобов'язань перед страхувальником за договором в повному обсязі;

3. ліквідації страхувальника, що є юридичною особою,

або смерті страхувальника, що є фізичною особою, крім випадків, передбачених чинним законодавством;

4. у разі смерті застрахованої особи;

5. в інших випадках, передбачених законодавчими актами РФ і договором страхування.

Договір страхування може бути припинений достроково на вимогу страхувальника або страховика з письмовим повідомленням іншої сторони не менше ніж за 30 днів до передбачуваної дати припинення договору страхування, якщо договором страхування не визначено інше.

Договір страхування припиняється до настання терміну, на який його було укладено, якщо після його вступу в силу можливість настання страхового випадку відпала, і існування страхового ризику припинилося за обставинами, іншим, ніж страховий випадок.

При достроковому розірванні договору страхування повернення частини страхової премії проводиться відповідно умовами договору страхування та чинним законодавством РФ.

У всіх випадках припинення договору страхування застраховані зобов'язані повернути страховику страхові поліси, дія яких припиняється з моменту припинення договору страхування.

2.4 Програми ДМС, що надаються ВАТ ДСМК «Сахамедстрах»

Страховик укладає договори добровільного медичного страхування відповідно до програм страхування, згідно з якими гарантує організацію та фінансування медичних послуг певного виду і якості в медичних установах, передбачених договором страхування. Програма страхування відображає зобов'язання Страховика з організації та оплаті різних видів медичної допомоги, надання яких гарантується застрахованій при виникненні страхового випадку.

Виявлення «плюсів» і «мінусів» програм ДМС ґрунтується на зіставленні двох страхових компаній: ВАТ ДСМК «Сахамедстрах» і ВАТ ЗМК «Югорія-Мед». На відміну від деяких страхових медичних компаній (у тому числі «Югорія-Мед») «Сахамедстрах» працює не тільки з корпоративними клієнтами, але і з індивідуальними - тобто фізичними особами. З одного боку, страховим компаніям простіше працювати з корпоративними клієнтами, так як при страхуванні великих колективів ризики рівномірно розподіляються серед всіх співробітників, відповідно, відпадає необхідність проведення обстеження та оцінки ризиків по кожному застрахованому. Однак з іншого боку при відмові роботи з фізичними особами втрачається цілий сегмент споживачів страхових «продуктів». Тому розширений коло потенційних клієнтів можна сприймати скоріше як позитивне явище. Тим більше, частка договорів страхування, укладених з фізичними особами становить майже половину всіх договорів ДМС.

Обидві компанії є регіональними, однак надають висококваліфіковану медичну допомогу, а також спеціалізоване лікування в медичних центрах і установах м Москви, а в разі «Сахамедстрах» також в Новосибірську і Іркутську.

Оскільки «Сахамедстрах» працює і з фізичними особами, то спектр програм даної компанії набагато ширше, ніж у «Югорії-мед». Вони згруповані за п'ятьма напрямками:

I. Дитячі програми

· Амбулаторна допомога в умовах дитячої поліклініки, консультації фахівців з різних спеціальностей, прикріплення до поліклініки;

· Спеціалізоване обстеження в педіатричній Центрі НЦМ, Дитячої міської лікарні по різних профілів, у тому числі з гастроентерології, нефрології, ревматології, кардіології, ендокринології;

· Стаціонарне лікування в палатах підвищеної комфортності;

· Комплексна лікувально-відновлювальна допомогу в умовах денного стаціонару реабілітаційного відділення Дитячої міської лікарні.

II. Стоматологічна допомога

· «Здорова усмішка». Стоматологічна допомога для дорослих і дітей. Включає лікування, видалення хворих зубів. Ортодонтія - лікування і профілактика аномалій положень, форми зубів, зубних дуг, прикусивши. Нормалізація функцій зубощелепної системи. Усунення естетичних порушень.

III. Програми для сім'ї

· «Жіноче щастя». Консультації висококваліфікованого лікаря акушера - гінеколога. Планування сім'ї: планування майбутньої вагітності, питання контрацепції. Організація сервісної палати в родопомічних закладах г.Якутска.

· «Сім'я». Динамічне спостереження за станом здоров'я членів сім'ї. Візит лікаря додому. Видача рекомендацій по особливостям режимам і живлення і т.д. Консультації по телефону з лікарем.

· «Золота осінь». Геріатричний допомогу особам старшого та похилого віку. Обстеження, діагностика, лікування за профілями: терапія, кардіологія, неврологія в стаціонарних умовах, також можлива «Геріатричний допомогу на дому».

IV. Програми для дорослих

· Амбулаторна допомога: консультації лікарів - спеціалістів, прикріплення до поліклініки, спеціалізоване обстеження. Оздоровчі заходи: озонотерапія, колоногідротерапія, вакцинація.

· Консультативно-діагностичне обстеження з метою раннього виявлення окремих захворювань або факторів ризику їх розвитку. У діагностиці використовується ультразвукова апаратура, функціональні дослідження, рентгенодіагностика, комп'ютерна томографія, імунологічні дослідження і т.д.

· Стаціонарна допомога за профілями: загальна терапія, кардіологія, гастроентерологія, неврологія, гінекологія та ін. Стаціонарна допомога з оперативним втручанням за профілями: загальна хірургія, травматологія-ортопедія, отоларингологія та ін.

· Офтальмологічна допомога. Спеціалізована консультативно-діагностична допомога. Оперативна офтальмологія з приводу катаракти, глаукоми, косоокості, склеропластікой та ін.

V. Відновлювальне лікування.

Сприятливі кліматичні умови, чисте повітря, водні процедури, адекватні фізичні навантаження, бальнеологічні та грязелікування дуже ефективні поза гострого періоду хвороби, сприяють повного одужання, при хронічних захворюваннях - збільшують період ремісії. Спеціалістами відділу медичних послуг пропонується широкий вибір санаторно-курортного лікування в санаторіях Республіки Саха (Якутія) і відомих здравницях Алтайського краю, Чорноморського узбережжя, Приморського краю, Москви, Санкт-Петербурга, Бурятії ін, а також і в інших здравницях Росії.

Що стосується програм для корпоративних клієнтів, то обома компаніями запропоновані базисні програми, а саме:

· Амбулаторно-поліклінічна допомога:

- Консультації висококваліфікованих лікарів-спеціалістів, діагностичні дослідження: функціональні, ультразвукові, ендоскопічні, рентгенологічні.

- Лікувально-оздоровча допомога: діагностичні дослідження, консультації спеціалістів при виникненні гострих або загострення хронічних захворювань; обстеження, лікування в умовах денного стаціонару; озонотерапія (денний стаціонар); застосування комплексу фізіотерапевтичних процедур, проведення вакцинації.

- Лікувально-діагностичні заходи: проведення медичних оглядів з метою раннього виявлення окремих захворювань або факторів ризику їх розвитку (онкозахворювання, захворювання серцево-судинної системи, органів травлення, бронхо-легеневої системи тощо), призначення лікування.

· Стаціонарна допомога:

- Надання медичної допомоги у відділеннях за наступними напрямками: терапія, неврологія, ендокринологія, пульмонологія, гастроентерологія, гематологія, кардіологія, педіатрія, інфекційні в інших профільних відділеннях; планова госпіталізація; обстеження і лікування в стаціонарі; надання комфортної (маломісній) палати, по можливості ЛПУ;

· Спеціалізована високотехнологічна медична допомога

· Стоматологічна допомога:

лікування й видалення, консультації фахівців - стоматологів вищої кваліфікаційної категорії, підготовка порожнини рота до протезування;

· Відновлювальне лікування

- Реабілітаційно - відновне лікування в санаторіях-профілакторіях Республіки Саха (Якутія), і в здравницях Російської Федерації.

Однак в наборі програм «Югорія-мед» виділяються також «Комплексні» програми трьох видів, які гарантують надання та оплату медичних послуг при настанні страхового випадку за совокупностям різних видів медичної допомоги. Має сенс розробити аналогічні програми ДМС і в «Сахамедстрах» з метою розширення аасортіменте надаваних послуг.

У «Сахамедстрах» також розроблені т.зв. VIP-програми для керівників та адміністративно-управлінського складу, які забезпечують розширений перелік діагностичних заходів на амбулаторно-поліклінічному етапі:

· Консультації провідних фахівців, в т.ч. наукових співробітників, докторів та кандидатів медичних наук;

· Індивідуальну курацию лікарем-терапевтом (можлива зв'язок по телефону);

· Виїзд лікаря в офіс;

· Планову госпіталізацію в палату підвищеної комфортності (одно- і двомісна);

· Широкий спектр реабілітаційно-відновлювальних заходів, що включає всі види фізіотерапевтичних процедур за погодженням із страховиком.

· VIP - Програма «Особистий лікар»

· Медичні послуги, що входять в програму:

1. Первинний огляд: збір медичної інформації, виявлення факторів ризику, виявлення скарг на стан здоров'я на момент прикріплення, первинний лікарський огляд, визначення вихідного рівня здоров'я. Розробка індивідуального плану обстеження пацієнта.

2.Проведеніе лікувально-профілактичних заходів застрахованій: послуги особистого лікаря при гострому і загостренні хронічного захворювання, активне спостереження (повторні консультації) в офісі і в клініці, вибір оптимальної терапії з метою скорочення термінів непрацездатності, використовуючи дані системи доказової медицини, оформлення листка непрацездатності, довідок про тимчасову непрацездатність.

3. Консультація особистого лікаря по завершенню обстеження: рекомендації щодо підтримання вихідного рівня здоров'я, виконання призначень в офісі за медичними показаннями, забір матеріалу для аналізів в офісі, зняття ЕКГ за місцем роботи за медичними показаннями, контролю лікування і безперервного моніторингу стану здоров'я.

4. Лабораторні дослідження за медичними показаннями: загальний аналіз крові та загальний аналіз сечі - не більше 5 разів на рік, ЕКГ - не більше 2 разів на рік.

5. Послуги консультативно-координаційної служби:

5.1. організація медичної допомоги в провідних медичних установах м Якутська.

5.2. інформаційна медична підтримка (зв'язок з особистим лікарем по телефону в робочий час - з 09.00. хв. до 17.00. хв.)

6. Ведення амбулаторної медичної документації клієнта, видача медичних довідок, виписок, санаторно-курортних карт.

7. Організація медичної допомоги в провідних медустановах г.Якутска. Дотримання конфіденційності в процесі медичного обслуговування.

· Програма «Відновне лікування»

Приділяючи велику увагу лікувальної та реабілітаційно-відновлювальної складовим, ми створили цю програму, яка може задовольнити будь-які заявки на відпочинок і лікування.

Програма передбачає відновне лікування після перенесеного захворювання, загострення хронічних захворювань є страховим випадком, з метою відновлення працездатності.

Відновне лікування проводиться за призначенням лікаря в умовах відновлювальних та / або санаторних лікувально-профілактічекіх установ і є важливим етапом в комплексі лікувальних заходів при багатьох захворюваннях. Сприятливі кліматичні умови, чисте повітря, водні процедури, адекватні фізичні навантаження, бальнеологічні та грязелікування надзвичайно ефективні поза гострого періоду хвороби, сприяють повного одужання, при хронічних захворюваннях - збільшують період ремісії.

За справжньою програмою надаються послуги з організації реабілітаційно-відновного (санаторно-курортного) лікування у здравницях Росії за наявності медичних показань. Даний вид медичних послуг надається як окремим громадянам, так і за рахунок страхувальників - юридичних осіб. Найбільшим попитом користуються здравниці Підмосков'я, Алтайського, Краснодарського і Приморського країв, республіки Бурятія і т.д.

Дані програми передбачають надання медичної допомоги висококваліфікованими лікарями з використанням сучасних методів діагностики і лікування, із застосуванням високих технологій, що не входять в Програму державних гарантій надання безкоштовної медичної допомоги (Територіальної програми обов'язкового медичного страхування).

Також діє система знижок: для застрахованих по ОМС компанія пропонує знижки в розмірі 3% при придбанні страхового полісу за програмами ДМС. Пільги на послуги та знижки можна отримати при придбанні путівок у туристичній фіреме «СахаМедТур» на санаторно-курортне лікування в межах Росії.

Наявність системи знижок і індивідуального підходу до кожного клієнта робить програми, запропоновані компанією «Сахамедстрах» більш вигідними, ніж у інших компаній аналогічної сфери діяльності («Югорія-мед»). Зростаючий обсяг укладених договорів лише підтвердження того, що добровільне медичне страхування поступово розвивається як в даній компанії, так і в республіці Саха, на території якої вона переважно діє.

3. Удосконалення ДМС у ВАТ ДСМК «Сахамедстрах»

Для страхових компанії «Сахамедстрах» можна запропонувати наступні маркетингові зусилля:

- Просування відмінних якостей товару - створення нових страхових продуктів - програма «Педіатр», «Ведення вагітності та пологах», «Особистий кардіолог» та інші програми, що підкреслюють індивідуальний підхід до кожного клієнта.

- Введення індивідуальних полісів добровільного медичного страхування для такого перспективного сегмента, яким є переселенці, які не мають полісів обов'язкового медичного страхування.

Один з проявів ринкової орієнтації - відкриття приватними страховими компаніями власних клінік. Розвиток в них відносин зі споживачами (пацієнтами) є завданням всіх членів організації, а не тільки відділу продажів страхових продуктів. З метою підвищення якості медичного обслуговування та підвищення прибутку, одержуваної страховими компаніями, необхідно розвинути мережу своїх медичних центрів з новітньою матеріально-технічною базою, здатними надавати допомогу за принципом «прикріплення» в тому числі і застрахованим - фізичним особам. Відкриття власних клінік природно вельми дорогий шлях Совершенстование діяльності страхової компанії, однак почати можна з малого - наприклад, з відкриття стоматологічного кабінету, діагностичного центру і т.п. Враховуючи прибуток і обороти компанії «Сахамедстрах» така можливість існує.

У «Сахамедстрах» діє програма «Здорова усмішка». Для просування даного продукту та встановлення доступної ціни страхування стоматологічних витрат, в силу дорожнечі придбання поліса строком на один рік, може проводитися застрахованій особі протягом життя і охоплювати всі види послуг - від огляду, лікування зубів і ясен, хірургії, встановлення коронок, мостів до протезування. При цьому невикористана частина страхового внеску протягом року може переходити на наступний календарний рік для продовження лікування і дії договору страхування.

Подальший розвиток добровільного медичного страхування в «Сахамедстрах» пов'язане також з розширенням переліку надаваних додаткових послуг: транспортування при доставці в лікарню, придбання або оренди медичних пристосувань, приладів, інвалідних колясок, протезів і т. Д., Реабілітації хворих на наркоманію або алкоголізм при стаціонарному лікуванні до 120 днів у році, хіміотерапії хворих на рак, розміщення в будинках престарілих та психіатричних лікарнях, послуг з лікування безпліддя, включаючи запліднення, охорони здоров'я матері та дитини, надання послуг доглядальниці, попереднього тестування та огляду перед направленням до лікарні, додаткового укладення та консультації хірурга про необхідність операції і т. д.

В останні роки приватні страхові компанії США почали страхування довготривалої медичної допомоги. При цьому поліси продаються окремим особам та членам їх сімей. Всі необхідні послуги довготривалої допомоги вдома забезпечує програма "Довічна допомога на дому", за якою оплата страхових внесків починається в юності. Медичний догляд здійснює сімейний лікар, у необхідних випадках - лікарня. Впровадження довгострокових програм в принципі можливо і необхідно, але тільки тоді, коли в Росії добровільне страхування стане на новий щабель розвитку. Впровадження довгострокових програм в «Сахамедстрах» можна відкласти на перспективу. (10)

Ефективна робота з проведення медичного страхування в чималому ступені визначається наявністю банку статистичних даних, яким володіє страховик і який є основою для розрахунку тарифу. Необхідно щорічне оновлення статистики захворюваності та її розподілу за статтю, віком, видами захворювань, видам наданих медичних послуг, вартості лікування, медикаментів і т. Д. А по постійним клієнтам-аналіз витрат на медичні послуги, реєстрація звернень до лікаря за період страхування. Щорічний перегляд тарифів на медичні послуги диктує необхідність застосування формалізованої історії хвороби, де містилися б відомості не тільки про найбільш часто вживаних діагностичних і лікувальних процедурах, а й про частоту їх використання та вартості. Це дасть можливість проводити експертизу і самим лікарям, контролювати хід лікувально-діагностичного процесу та його вартість.

Страхова компанія повинна мати крім відомостей про добровільно страхуються доступ до бази даних ЛПУ, де страхувальник має договір обов'язкового страхування, це потрібно для оцінки здоров'я страхувальника (застрахованої) з метою встановлення об'єктивних тарифів по добровільному у страхуванню. Формування найбільш повних баз даних та їх обробка не являють собою великих витрат, проте допомагають якраз уникнути таких шляхом встановлення об'єктивних тарифів і зниження ризику збитків. (7)

Як відомо, тарифи на стаціонарну допомогу - головний інструмент економічного управління в ДМС. На сьогоднішній день використовується принцип ретроспективної оплати фактичних обсягів наданої стаціонарної допомоги. Цей принцип передбачає, що медична організація (постачальник медичних послуг) самостійно визначає обсяги наданої медичної допомоги, керуючись при цьому прагненням збільшити обсяг виручки за рахунок нарощування обсягу послуг. «Сахамедстрах» не встановлює в договорі з постачальником послуг планові обсяги медичної допомоги, а оплачує рахунки, що подаються медичною організацією за фактичні обсяги наданої медичної допомоги. Всі фінансові ризики, пов'язані з оплатою медичної допомоги, несе страхова компанія.

Оплата стаціонарної допомоги проводиться за фактичні обсяги допомоги, наданої застрахованим пацієнтам за заздалегідь узгодженими цінами (тарифами). Форма оплати послуг постачальника комбінована - оплата за кількістю фактично проведених пацієнтом ліжко-днів, з роздільним фінансуванням ліжко-дня і не увійшли до його вартість складних дорогих послуг.

Існуюча система оплати медичної допомоги, що надається в рамках ДМС, повинна бути обґрунтованою в плані оптимізації відшкодування витрат і розробки диференційованих страхових тарифів залежно від профілю патології з урахуванням специфіки і складу страхових випадків.

Тому для оплати стаціонарної допомоги в ДМС, проведеному «Сахамедстрах», пропонується використовувати принцип попередньої оплати. Умови цього принципу - планування постачальником обсягів стаціонарної допомоги та узгодження планів з планами страховика. У цьому випадку страховик замовляє певні обсяги медичної допомоги з урахуванням потреб застрахованих, пріоритетів їх задоволення і наявних фінансових ресурсів. Оплата рахунків медичної організації здійснюється на основі узгоджених обсягів допомоги.

Усі суперечки щодо обгрунтованості випадків госпіталізації виносяться на стадію планування: обидві сторони визначають, які випадки і в яких обсягах фінансуються на кожному рівні надання допомоги. Очевидно, що при такому підході постачальнику значно складніше виправдати неефективність використання ресурсів. При цьому фінансові ризики, пов'язані з відхиленнями планових і фактичних обсягів медичної допомоги, діляться між страховиком і медичною організацією в порядку, встановленому договором.

Важливим інструментом діяльності страхової компанії є планування витрат. У цьому зв'язку пропонується використовувати особливий підхід, що полягає в угрупованні хворих з однорідними захворюваннями і з однаковими ресурсними витратами в діагностично пов'язані групи (ДСГ). Така угруповання як спосіб вимірювання об'єму медичної допомоги та витрат на її надання робить стійкою зв'язок між споживанням ресурсів і корисними проміжними і кінцевими результатами діяльності медичних установ. Це має велике значення для формалізації і стандартизації умов надання стаціонарної допомоги, поліпшення її якості та раціонального витрачання ресурсів.

До переваг слід віднести відшкодування витрат у розрахунку на пролікованого пацієнта. Інакше кажучи, метод ДСГ забезпечує систему розрахунків, яка підтримує відповідність між клінічними та економічними аспектами надання допомоги.

Система ДСГ встановлює обмеження лише на ціну, а от обсяг і набір послуг надаються для вибору керівництву лікарні. У той же час чітко простежується тенденція використовувати цей метод, по-перше, в рамках системи попереднього бюджетування лікарняного сектору, по-друге, не стільки для розрахунків, скільки для більш обґрунтованої оцінки необхідних лікарні фінансових ресурсів.

Іншими словами, метод ДСГ сприймається як інструмент для планування ресурсів, а також як форма попередньої оплати (авансування лікарень) на основі цілей фінансує стороною.

При практичному використанні ДСГ важливі контроль відхилень від стандарту, можливість їх прогнозування і попередження. Так, наприклад, при виконанні 80% затвердженої тривалості лікування відповідної ДСГ оплата медичної допомоги проводиться за повним тарифом. Оплата випадків лікування, тривалість яких становить менше 80% затвердженої тривалості лікування по ДСГ, проводиться за фактично проведені у відділенні ліжко-дні.

Основна мета впровадження стандарту медичної допомоги в ДМС - вдосконалення системи взаєморозрахунків на принципах нормування медичної допомоги і механізмів диференційованої оплати за складом випадків пролікованих хворих.

Стандарт медичної допомоги, націлений на "кінцевий результат" - пролікованого хворого - в ДМС являє собою еквівалент обсягу та вартості медичної допомоги з однорідним рівнем витрат.

Стандарт медичної допомоги на пролікованого хворого на основі ДСГ являє собою основу системи оплати стаціонарних медичних послуг, при якій за кожен випадок страховик виплачує постачальнику послуг фіксовані загальні суми. При розрахунку тарифів медичного закладу ці суми визначаються з урахуванням середньостатистичних витрат ресурсів на стандартизований випадок лікування по конкретному діагнозу.

Тарифи на медичні послуги визначаються на основі величини витрат робочого часу і складності лікувально-діагностичних робіт і послуг у певних організаційно-технічних умовах.

Лікар-експерт встановлює обгрунтованість фактичних термінів лікування, при якому домінуючим фактором є кінцевий результат, т. Е. Стан хворого. У разі обґрунтованості збільшення термінів лікування в ціну послуги включають витрати, пов'язані зі збільшенням термінів лікування, а при скороченні термінів лікування при позитивному кінцевому результаті оплата проводиться відповідно до стандарту. Іншими словами, якщо пацієнт пробув у клініці понад певного числа днів або якщо витрати на його лікування перевищили певну суму, подальше лікування буде проводитися за додаткову плату.

В умовах ДМС лікарні визначають ціну стандартного режиму лікування та виписки виходячи з набору необхідних послуг, вартість яких вони потім об'єднують у єдиний пакет, пропонований за фіксованою ціною, часто з привабливими знижками. (6)

Такий підхід підвищує ефективність витрачання коштів, що вигідно і для медичного закладу, і для страхової компанії, і для застрахованого, що одержує більш якісну допомогу.

ВИСНОВОК

Розвиток ДМС в Росії обумовлено прагненням людей отримувати якісну медичну допомогу, а також почуттям захищеності, яке дає поліс добровільного медичного страхування. ДМС більш вигідно за рахунок ризикової складової, що дозволяє уникнути непередбачених витрат, і, що настільки ж важливо, завдяки контролю якості лікування та обсягу наданих послуг з боку страхової компанії.

Добровільне медичне страхування затребуване, в основному, корпоративними клієнтами. На них припадає близько 90% внесків, зібраних за програмами ДМС. Пояснень декілька. З одного боку, це зростання соціальної відповідальності бізнесу, коли страхування співробітників стає невід'ємною частиною компенсаційного пакета у все більшій кількості компаній. При цьому програми ДМС на багатьох підприємствах, особливо у високотехнологічних галузях, розглядаються вже не тільки як спосіб матеріального стимулювання співробітників, але й як важливий інструмент підвищення ефективності бізнесу за рахунок поліпшення здоров'я персоналу. З іншого боку, громадянам нерідко куди простіше звертатися до лікувального закладу безпосередньо, минаючи страхову компанію. Адже, на відміну від фірм, які мають податкові пільги при використанні програм ДМС, приватні особи таких пільг не отримують.

Перспективи розвитку приватного ДМС позитивні, але навряд чи це питання найближчого майбутнього. Для того, щоб воно стало по-справжньому масовим видом страхування, повинні відбутися значні зміни як в рівні добробуту людей, так і в їх психології.

У цьому зв'язку, страхова компанія «Сахамедстрах» є певною мірою унікальною в тому плані, що вона успішно веде діяльність з укладання як колективних, так і індивідуальних договорів ДМС завдяки широкому спектру програм і індивідуальному підходу до кожного клієнта, а також своєї спеціалізації на медичному страхуванні.

Список використаних джерел

1. Аземша, Е.А., Черних, М.Н. Методика визначення фінансової стійкості страхової організації / Е.А. Аземша, М.Н. Черних // Оподаткування, облік і звітність в страховій компанії - 2009, N 1

2. Гвозденко А. А. Страхування: навч. А.А.. Гвозденко- М .: ТК Велбі, Вид-во Проспект, 2006. - 464 с.

3. Гінзенбург, А.І. Прикладної економічний аналіз. / А.І. Гінзенбург - СПб: Питер, 2005 - 320 с.

4. Цивільний кодекс Російської Федерації від 30.11.1994 №51-ФЗ

5. Грищенко, Н.Б. Основи страхової діяльності: Навчальний посібник. / Н.Б.. Грищенко - Барнаул: Изд-во Алт. ун-ту, 2001. 274 с.

6. Мартинчик, С.А. Удосконалення механізмів оплати стаціонарної допомоги в системі добровільного медичного страхування / С.А. Мартинчик // Охорона здоров'я - 2009, №5 - с. 25-33

7. Орлов, С.В. Теоретичні основи і практика страхового захисту суб'єктів підприємництва. Навчальний посібник / С.В. Орлов - М .: «Соціально-гуманітарні знання», 2001. - 364 с.

8. Офіційний сайт ВАТ СГМК «Сахамедстрах» sakhamed.ykt.ru

9. Офіційний сайт ВАТ ЗМК «Югорія-Мед» www.ugsk.ru/about/med

10. Пертая, О.А. Маркетинг партнерських відносин у сучасному страховому бізнесі / О.А. Пертая // Страхова справа - 2006, листопад. - С. 41-49

11. Ріскман, А.В. Методична рекомендація щодо розрахунку основних відносних показників фінансового стану російської страхової компанії по бухгалтерської звітності (РСБО) за видами страхування іншим, ніж страхування життя / А.В. Ріскман // Технології Управління ризиками. - 2004

12. Страхування: Підручник / За ред. Т.А. Федоровою. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М .: Економіст, 2006. - 875 с.13. Федеральний закон «Про медичне страхування громадян у РФ» від 28.06.1991 №149-ФЗ (в ред. Федеральних законів від 23.07.2008 N 160-ФЗ) 14. Федеральний закон «Про організацію страхової справи в РФ» від 27.11.1992 № 4015-1 (в ред. Федеральних законів від 31.12.97р. №157-ФЗ, від 20.11.99 р № 204-ФЗ)

15. Чернова, Г.В. Основи економіки страхової організації по ризикових видах страхування: підручник для вузів / Г. В. Чернова. - СПб. [И др.]: Пітер, 2005. - 235 с.

16. Шахов В.В. Страхування: Підручник для вузів. В.В.. Шахов- М .: ЮНИТИ, 2006. - 311 с.

17. Шевченко, О.Ю., Яковлєва, Т.А. Страхування: Учеб. посібник /Т.А. Яковлєва, О.Ю. Шевченко - М: Економіст, 2004. - 217 с.

18. www.insur-info

© 8ref.com - українські реферати
8ref.com