трусики женские украина

На головну

 Вплив підприємства на навколишнє природне середовище - Екологія

Зміст

Реферат

Введення

1. Характеристика району розміщення об'єкта

1.1 Геологічна будова, геоморфологія та гідрогеологічні умови

1.2 Кліматична характеристика району

1.3 Загальна ландшафтна характеристика

1.4 Природні та штучні грунту

1.5 Промислові об'єкти району

1.6 Соціо-демографічна особливість району

2. Оцінка екологічного стану компонентів навколишнього природного середовища

2.1 Оцінка стану атмосферного повітря

2.2 Оцінка стану водних ресурсів

2.3 Оцінка екологічного стану грунтів

2.4 Оцінка стану підземних вод

2.5Оценка стану ресурсів рослинного і тваринного світу

3. Загальна характеристика об'єкта та його господарської діяльності

3.1 Загальні відомості про підприємство

3.2 Характеристика технології виробництва та технологічного обладнання з точки зору забруднення навколишнього середовища

3.3 Існуюча система теплопостачання і витрата енергоресурсів на підприємстві

3.4 Система водопостачання, водовідведення та очищення стічних вод на

підприємстві

3.5 Поводження з відходами

3.6 Система екологічного моніторингу

4. Оцінка впливу підприємства на навколишнє природне середовище

4.1 Оцінка впливу підприємства на атмосферне повітря

4.2 Оцінка впливу підприємства на поверхневі води

4.2.1 Розрахунок виносу речовин з поверхневим стоком з території підприємства

4.2.2 Умови скидання стічних вод у міську каналізацію

4.2.3 Розрахунок допустимих концентрацій речовин (ДК) в стічних водах підприємства

4.3 Оцінка впливу підприємства на грунт

4.4 Оцінка впливу підприємства на біотичні компоненти

4.4.1 Оцінка впливу на рослинність

4.4.2 Оцінка стану зелених насаджень

4.4.3 Оцінка впливу на тваринний світ

5. Природоохоронні заходи

5.1 Пропоновані заходи

5.2 Захисні заходи

5.2.1 Реконструкція очисних споруд

5.2.2 Відновлення роботи оборотної системи

5.2.3 Розрахунок кількості видобутих забруднюючих речовин для обраної схеми очищення води

5.3 Рекомендоване поводження з відходами

5.4 Техніко-економічний розрахунок

5.4.1 Розрахунок собівартості очищення 1 м3води

6. Економічна оцінка використання природних ресурсів

6.1 Розрахунок збору за викид від стаціонарних джерел викидів підприємства

6.2 Розрахунок збору за викиди пересувними джерелами забруднення підприємства

6.3 Розрахунок збору за розміщення відходів підприємства у навколишнє природне середовище

6.4 Розрахунок плати за скидання стічних вод підприємства в міську каналізаційну систему

6.5 Оцінка економічної ефективності пропонованих заходів

7. Безпека життєдіяльності та охорона праці

7.1 Виявлення небезпечних і шкідливих виробничих факторів на підприємстві

7.1.1 Аналіз стану пожежної безпеки на підприємстві

7.1.2 Техніка безпеки на підприємстві

7.2 Санітарні заходи

7.2.1 Застосування освітлення

7.2.2 Застосування вентиляції

7.3 Індивідуальні завдання з охорони праці

Висновки

Список літератури

Реферат

У цьому дипломному проекті розглядається Комунальне автотранспортне підприємство - 2022, дочірнє підприємство Харківського комунального підприємства «Міськелектротранс», розташованого в Жовтневому районі м Харкова за адресою: вул. Жовтень. Революції, 199а.

Мета дипломної роботи - оцінити вплив підприємства на навколишнє природне середовище та розробити природоохоронні заходи, спрямовані на зниження негативного впливу.

При виконанні роботи були вирішені наступні завдання:

1. Дана оцінка сучасного екологічного стану компонентів навколишнього природного середовища;

2. Проведено аналіз основних технологічних процесів підприємства, виділені основні джерела забруднення навколишнього природного середовища;

3. Проведено оцінку ступеня впливу джерел забруднення на прилеглу територію;

4. Розроблено заходи, спрямовані на зниження негативного впливу на навколишнє природне середовище.

Дипломна робота складається з восьми розділів:

Розділ 1. «Характеристика району розміщення об'єкта». У цьому розділі представлена ??характеристика району розміщення розглянутого підприємства за наступними складовими: географічна, ландшафтна, кліматична, гідрографічна, адміністративна.

Розділ 2. «Оцінка екологічного стану компонентів навколишнього природного середовища». У даному розділі зроблена оцінка фактичного стану навколишнього природного середовища району розміщення об'єкта за такими складовими: гідросфера, атмосфера, біосфера, літосфера.

Розділ 3. «Загальна характеристика об'єкта та його господарської діяльності». У даному розділі представлена ??коротка характеристика підприємства, основних виробничих процесів, технологічних циклів, наведені основні джерела забруднення навколишнього середовища.

Розділ 4. «Оцінка впливу підприємства на навколишнє природне середовище». У даному розділі представлені основні джерела впливу, наведено оцінку впливу виробництва на атмосферу, гідросферу, літосферу, підземні води. Дана якісна і кількісна характеристика впливу підприємства на навколишнє природне середовище.

Розділ 5. «Природоохоронні заходи». У розділі запропоновано заходи, що дозволяють знизити ступінь впливу об'єкта на навколишнє середовище, проаналізовано стан та ефективність роботи природоохоронних заходів, очисних споруд та ін. Також запропоновано заходи щодо раціонального використання природних ресурсів, вилучення вторинних цінних компонентів із загальної маси відходів.

Розділ 6. «Економічна оцінка використання природних ресурсів». У розділі наведено розрахунок витрат підприємства пов'язаних з використанням природних ресурсів, розрахунок збору за забруднення навколишнього природного середовища.

Розділ 7. «Безпека життєдіяльності та охорона праці». У розділі проведено аналіз основних шкідливих виробничих факторів підприємства, їх вплив на організм людини і заходи щодо захисту здоров'я працюючих на підприємстві. Визначено клас пожежонебезпеки цеху і зроблено розрахунок повітрообміну.

Розділ «Висновки». У розділі проаналізовано результати роботи і зроблені основні висновки.

Введення

При господарської діяльності будь-якого об'єкта необхідно враховувати правила і заходи з дотримання технологічного режиму і виконання вимог з охорони природи, раціонального використання природних ресурсів, оздоровлення навколишнього середовища, яке забезпечує встановлені нормативи якості природного середовища.

Загострення екологічних проблем пов'язаних з підвищеним навантаженням на довкілля пов'язано в першу чергу з відсутністю екологічних стратегій багатьох підприємств господарської діяльності. У більшості випадків це спостерігається через недостатнє фінансування, необхідного для впровадження екологічно безпечних технологій і виробництв, забезпечення надійної, ефективної роботи очисних споруд, установок засобів контролю за навколишнім середовищем.

Оцінка асиміляційної здатності екосистем, т. Е. Здібності екосистем до самоочищення, вказує на зниження цієї здатності під дією антропогенного навантаження, викликаної господарською діяльністю людини. Таким чином, на сьогоднішній день дуже актуальними є проблеми зниження впливу на навколишнє середовище, раціонального використання природних ресурсів, впровадження безвідходних технологій.

Вирішення екологічних проблем потребує комплексного підходу до роботи кожного суб'єкта господарської діяльності, пошуку нових раціональних рішень по розробки і впровадження природоохоронних заходів відповідно до екологічним прогнозом передбачуваних наслідків.

Відходи, що утворюються у виробництві, в більшості випадків містять вторинні компоненти, що мають цінність і потребують складних схем переробки. Кількість і якість відходів залежить від вживаної технології та умов виробництва. На багатьох підприємствах, діє застаріле обладнання, що призводить до нераціонального використання ресурсів, підвищує отходность самого підприємства і погіршує стан навколишнього середовища. Це вказує на необхідність впровадження систем раціонального поводження з відходами, розробки нових шляхів використання їх в інших галузях промисловості.

Витрати на здійснення природоохоронних заходів повинні бути порівнянні з еколого-економічним збитком наноситься довкіллю під час відсутності таких заходів. Це досягається шляхом введення економічних важелів регулювання: санкцій, штрафів, пені та ін.

Діяльність "інженера-еколога" на підприємстві повинна виходити за рамки простого виконавця, основний обов'язок якого зводитися до оформлення документів. Інженери, зайняті в галузі охорони навколишнього природного середовища повинні здійснювати управлінську діяльність, спрямовану на раціоналізацію здійснюваної господарської діяльності з метою підвищення екологічної орієнтованості підприємства.

У запропонованій дипломній роботі розглянуто вплив комунального автотранспортного підприємства - 2022 на навколишнє природне середовище. Підприємство спеціалізується на обслуговуванні рухомого складу комунального підприємства "Міськелектротранс", має особливі технологічні процеси і є чинним джерелом негативного впливу на навколишнє природне середовище.

1. Характеристика району розміщення об'єкта

1.1 Геологічна будова, геоморфологія та гідрогеологічні умови

Об'єкт дипломного проектування - комунальне автотранспортне підприємство - КАТП-2022, розташоване в м Харкові. Адміністративний район - Жовтневий.

Харківська область розташована на східноєвропейській платформі Дніпровсько-Данецки западини (ДДЗ). У середині палеозойської ери в цій частині стародавньої платформи утворилися розломи, розломи супроводжувалися інтенсивними виливання базальтових та інших вулканічних лав.

У морських і континентальних умовах формувалися різні осадові породи, які й заповнили ДДЗ.

У тектонічних відносинах описувана територія знаходиться в межах північно-східного борта Дніпровсько-Донецької западини і характеризується поступовим підняттям докембрийского кристалічного фундаменту.

Породи виходять в південно-східній частині Харківської області. Це палеозойские відкладення пермі.

Крейдяні відкладення можна побачити в долинах річок Сіверського Дінця, Оскола. Кайнозойські ж відкладення виявлені на всій території області. Виявлено кам'яна сіль, яка залягає на великих глибинах.

Долини всіх основних річок мають різко виражене асиметричне будова: крутий і високий правий схил, низький і пологий терасований лівий. Наявність терас вказує на складний шлях їх розвитку. Після відступу останнього полтавського морського басейну на території Харкова утворилася первинна акумулятивна рівнина. У перебігу пліоцену відбувалося формування гідрологічної мережі і накопичення континентальних відкладень, які збереглися від розмиву на деяких ділянках найбільш високих геоморфологічних рівнів.

Майданчик розташування об'єкта знаходитися в межах правобережної надзаплавної тераси р. Лопань. В гідрогеологічному відношенні район розташований в південно-східній частині Дніпровського артезіанського басейну. В геологічній будові району беруть участь відкладення млявий, палеогенової і четвертинної системи. [14]

Верхнемеловой відділ (К2), до нього ставиться потужна товща (більше 500м) порід морського генезису, водоносних до глибини 80м. У складі відділу до розглянутої глибини виділений тільки Маастрихтський ярус (К2m) - складений перешаровуються білим писчим крейдою і крейдоподібні мергелем. Покрівля мергельно-крейдяний товщі залягає на глибині 51м.

Палеогенового СИСТЕМА (Р) - представлена ??двома відділами.

Палеоценовой відділ (Р1) - складений пісковиками і опоками сірими, щільними тріщинуватими потужністю 7м

Еоценового відділ (Р2) - представлений бучакського та київської свитами.

Бучакського свита (P2bc) - представлена ??глинистими зеленувато-сірими пісками глауконітовий-кварцового складу. Потужність свити 5-7м.

Київська свита (P2kv) - складена блакитно-сірими щільними мергелистими глинами потужністю до 16 м., Покрівля залягає на глибині 18м.

Четвертинного СИСТЕМА (Q) - представлена ??алювіальними пісками і суглинками вітачевско-бузької тераси. Тераса складена сірувато-жовтими, дрібнозернистими, глинистими пісками потужністю до 8 м., Перекрита малопотужними (до 1,0-1,5.) Еолово-делювіальними суглинками і супісками голоцену і насипними техногенними відкладами (супіски та суглинки з включенням будівельного сміття)

У районі виділяють наступні водоносні горизонти:

1) Водоносний горизонт в четвертинних алювіальних пісках;

2) Водоносний горизонт в обухівських пісковиках;

3) Водоносний горизонт в бучакського піску;

4) Водоносний горизонт в тріщинуватих опоках і пісковиках палеоцену;

5) Водоносний горизонт тріщинуватою зони мело-мергельних відкладень;

Водоносний горизонт четвертинних відкладень приурочений до алювіальних пісків вітачевско-бузької тераси. Дана тераса підтоплена, глибина залягання ґрунтових вод становить 0,5-1,0.

Водоносний горизонт в обухівських відкладах залягає в інтервалі 9-18м. Водовмещающімі породами є прослои тріщинуватих дрібнозернистих пісковиків у алевритів. Водоносний горизонт слабонапорний, гідравлічно пов'язаний з вищерозміщеним водоносним горизонтом. Статистичні рівні знаходяться біля поверхні землі.

Води гідрокарбонатно-сульфатні, магнієво-кальцієві з мінералізацією до 1,5 мг / дм3, загальною жорсткістю до 10 ммоль

Повний текст реферату

Авіація і космонавтика
Автоматизація та управління
Архітектура
Астрологія
Астрономія
Банківська справа
Безпека життєдіяльності
Біографії
Біологія
Біологія і хімія
Біржова справа
Ботаніка та сільське господарство
Валютні відносини
Ветеринарія
Військова кафедра
Географія
Геодезія
Геологія
Діловодство
Гроші та кредит
Природознавство
Журналістика
Зарубіжна література
Зоологія
Видавнича справа та поліграфія
Інвестиції
Інформатика
Історія
Історія техніки
Комунікації і зв'язок
Косметологія
Короткий зміст творів
Криміналістика
Кримінологія
Криптологія
Кулінарія
Культура і мистецтво
Культурологія
Логіка
Логістика
Маркетинг
Математика
Медицина, здоров'я
Медичні науки
Менеджмент
Металургія
Музика
Наука і техніка
Нарисна геометрія
Фільми онлайн
Педагогіка
Підприємництво
Промисловість, виробництво
Психологія
Психологія, педагогіка
Радіоелектроніка
Реклама
Релігія і міфологія
Риторика
Різне
Сексологія
Соціологія
Статистика
Страхування
Будівельні науки
Будівництво
Схемотехніка
Теорія організації
Теплотехніка
Технологія
Товарознавство
Транспорт
Туризм
Управління
Керуючі науки
Фізика
Фізкультура і спорт
Філософія
Фінансові науки
Фінанси
Фотографія
Хімія
Цифрові пристрої
Екологія
Економіка
Економіко-математичне моделювання
Економічна географія
Економічна теорія
Етика

8ref.com

© 8ref.com - українські реферати


енциклопедія  бефстроганов  рагу  оселедець  солянка